Byla eI-1340-596/2016
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė, dalyvaujant atsakovės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovui Povilui Kazlauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos S. B. skundą atsakovėms Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir

Nustatė

2Pareiškėja S. B. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš atsakovių Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir KAM) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisijos) nesumokėtą darbo užmokestį (darbo užmokesčio nepriemoką) už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30.

3Nurodo, kad laikotarpiu nuo 2007-04-16 iki 2010-04-14 ėjo valstybės tarnautojo pareigas Karo prievolės administravimo tarnyboje prie KAM, laikotarpiu nuo 2010-04-15 iki 2012-01-17 ėjo valstybės tarnautojo pareigas Centralizuotoje finansų ir turto tarnyboje prie KAM, o nuo 2012-01-18 iki šiol – Komisijoje. Lietuvos Respublikos Seimas 2009-07-17 priėmė Valstybės tarnybos (toliau – ir VTĮ) nuostatų pakeitimus, kuriais nuo 2009-08-01 sumažinti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai. Šis valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sumažinimas 2013-07-01 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) nutarimu pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui, todėl jai nepagrįstai buvo sumažinta ir dėl to neteisėtai neišmokėta valstybės tarnautojo darbo užmokesčio dalis.

4Pateiktame atsiliepime Komisija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėja nuo 2012-01-18 buvo priimta į Komisijos Finansų skyriaus A lygio, 11 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas, pareiginę algą skaičiuojant pagal A lygio, 11 kategorijos valstybės tarnautojui nustatytą 5,17 koeficientą, mokant 20 procentų priedą už antrą kvalifikacinę klasę bei 3 procentų priedą už valstybės tarnybos stažą. 2012-08-22 pareiškėja buvo perkelta į Komisijos Finansų skyriaus A lygio, 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas, suteikiant antrą kvalifikacinę klasę bei mokant priklausantį priedą už tarnybos stažą. 2013-08-26 buvo perkelta į Komisijos Finansų skyriaus A lygio, 13 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas, mokant priedą už antrą kvalifikacinę klasę bei priedą už tarnybos stažą. Laikotarpiu nuo 2012-01-18 iki 2013-09-30 Komisijos apskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis buvo grindžiamas tuo metu galiojančiu valstybės tarnautojų darbo užmokesčio teisiniu reglamentavimu, kurio Komisija, kaip viešojo administravimo subjektas, negalėjo kvestionuoti. Pažymėjo, kad pareiškėjai dėl teisės aktų, kurie buvo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai, buvo neišmokėta 5 313,54 Lt darbo užmokesčio dalis. Paaiškino, kad pareiškėjos reikalavimo teisė bus realizuojama įstatymų leidėjui nustačius patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą.

5Pateiktame atsiliepime KAM su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė administracinę bylą nutraukti, o jeigu byla nebus nutraukta – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašo taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 27 str. 2 d. nustatytą trejų metų senaties terminą. Nurodo, kad pareiškėja yra karjeros valstybės tarnautoja ir nuo 2007-04-16 iki 2010-04-14 ėjo pareigas Karo prievolės administravimo tarnyboje prie KAM, laikotarpiu nuo 2010-04-15 iki 2012-01-17 ėjo pareigas Centralizuotoje finansų ir turto tarnyboje prie KAM. Atkreipia dėmesį į tai, kad Karo prievolės administravimo tarnyba prie KAM ir Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM, ginčijamu laikotarpiu apskaičiuodamos ir mokėdamos darbo užmokestį pareiškėjai vadovavosi Lietuvos Respublikos Seimo priimtais ir galiojančiais įstatymais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojų darbo užmokestį. Minėtos įstaigos vadovavosi teisės normomis, kurios vėliau įsigaliojusiu Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, todėl jos veikė pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir jokių pareiškėjos teisių nepažeidė. Nurodo, kad pareiškėjai darbo užmokesčio nepriemoka bus išmokėta per įstatyme nustatytą kompensavimo mechanizmą. Pažymėjo, kad pareiškėja nesikreipė KAM dėl darbo užmokesčio nepriemokos išmokėjimo, šių klausimų KAM nesprendė ir dėl jų nėra priėmusi jokių sprendimų ar teisės aktų. Mano, kad kreipiantis į teismą dėl valstybės tarnautojo darbo užmokesčio nepriemokos, pareiškėja privalo pagrįsti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas, t. y. į teismą kreiptis tik po kreipimosi į kompetetingą subjektą, kuriam pavesta išmokėti darbo užmokestį, ir šiam subjektui nepateikus reikalavimo. Daro išvadą, kad pareiškėjos reikalavimas, kuris grindžiamas Konstitucinio Teismo nutarimu, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

6Pareiškėja ir atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovas į teismo posėdį, apie kurį jiems buvo pranešta tinkamai, neatvyko, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

7Teismo posėdžio metu atsakovės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovas palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą išdėstytus argumentus ir prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

8Skundas atmetamas.

9Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad KAM viršininkas 2007-04-16 įsakymu Nr. P-218 „Dėl S. B. skyrimo į pareigas“ nuo 2007-04-16 skyrė pareiškėją į Vilniaus KPC Biudžeto ir apskaitos poskyrio specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 7 pareigybės kategorijos) pareigas.

10KAM viršininkas 2007-06-29 įsakymu Nr. P-394 „Dėl laikino S. B. perkėlimo“ nuo 2007-07-02 laikinai perkėlė pareiškėją į Karo prievolės administravimo tarnybos prie KAM Biudžeto ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 11 pareigybės kategorijos) pareigas.

11KAM viršininkas 2008-02-01 įsakymu Nr. P-71 „Dėl S. B. perkėlimo į kitas pareigas“ perkėlė pareiškėją į Karo prievolės administravimo tarnybos prie KAM Biudžeto ir apskaitos skyriaus vyr. specialisto pareigas, kai bus patvirtintas naujas Vilniaus karo prievolės centro Biudžeto ir apskaitos poskyrio vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas.

12KAM viršininkas 2008-07-28 įsakymu Nr. P-451 „Dėl S. B. skyrimo į pareigas“ nuo 2008-07-29 skyrė pareiškėją į KPAT prie KAM Biudžeto ir apskaitos skyriaus vyr. specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 11 pareigybės kategorijos) pareigas ir suteikė trečią kvalifikacinę klasę.

13KAM viršininkas 2008-08-05 įsakymu Nr. P-526 „Dėl S. B. skyrimo į kitas pareigas ir valstybės tarnautojo kvalifikacinės klasės suteikimo“ nuo 2008-08-11 skyrė pareiškėją į Biudžeto ir apskaitos skyriaus A lygio, 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas ir suteikė trečią kvalifikacinę klasę.

14KAM viršininkas 2008-12-22 įsakymu Nr. P-747 „Dėl valstybės tarnautojos kvalifikacinės klasės suteikimo S. B.“ nuo 2008-12-29 suteikė pareiškėjai antrą kvalifikacinę klasę.

15KAM viršininkas 2009-08-07 įsakymu Nr. P-269 „Dėl S. B. pareiginės algos ir priedo už kvalifikacinę klasę“ nuo 2009-08-01 skyrė pareiškėjai 5,64 BD pareiginę algą ir 20 procentų pareiginės algos priedą už kvalifikacinę klasę.

16KAM viršininkas 2010-04-01 įsakymu Nr. P-122 „Dėl S. B. perkėlimo“ nuo 2010-04-15 perkėlė pareiškėją į Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM Finansų apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos) pareigas.

17Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktorius 2010-04-16 įsakymu NR. P-17 „Dėl priedo už tarnybos stažą S. B.“ nuo 2010-04-15 nustatė pareiškėjai 3 procentų pareiginės algos priedą už tarnybos stažą.

18Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktorius 2010-08-02 įsakymu Nr. P-26 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojo perkėlimo į pareigas“ nuo 2010-08-02 perkėlė pareiškėją Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos) pareigas ir nurodė mokėti nuo 2010-08-02 5,17 BD pareiginę algą, 20 procentų pareiginės algos priedą už antrą kvalifikacinę klasę ir 3 procentus pareiginės algos priedą už tarnybos stažą.

19Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktorius 2012-01-13 įsakymu Nr. P-4 „Dėl S. B. perkėlimo“ nuo 2012-01-18 perkėlė pareiškėją į Komisijos karjeros valstybės tarnautojo Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos pareigybės) pareigas.

20Komisijos pirmininkas 2012-01-18 įsakymu Nr. P1-5 „Dėl S. B. perkėlimo tarnybos kaitumo būdu“ nuo 2012-01-18 priėmė pareiškėją į Komisijos Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos) pareigas ir nurodė, kad jos pareiginė alga yra skaičiuojama pagal A lygio, 11 kategorijos valstybės tarnautojui nustatytą 5,17 koeficientą, mokamas 20 procentų priedas už antrą kvalifikacinę klasę bei 3 procentų priedas už valstybės tarnybos stažą.

21Komisijos pirmininkas 2012-02-13 įsakymu Nr. P3-7 „Dėl S. B. kasmetinių atostogų“, 2012-04-17 įsakymu Nr. P3-28 „Dėl S. B. kasmetinių atostogų“, 2012-04-24 įsakymu Nr. P3-55 „Dėl S. B. kasmetinių atostogų“, 2012-07-05 įsakymu Nr. P3-86 „Dėl S. B. kasmetinių atostogų“, 2012-10-19 įsakymu Nr. P3-146 „Dėl S. B. kasmetinių atostogų“, 2013-03-19 įsakymu Nr. P3-32 „Dėl S. B. kasmetinių atostogų“, 2013-07-18 įsakymu Nr. P3-135 „Dėl S. B. kasmetinių atostogų“, 2013-10-17 įsakymu Nr. P3-234 „Dėl S. B. kasmetinių atostogų“ atitinkamais laikotarpiais pareiškėjai suteikė kasmetines mokamas atostogas.

22Komisijos pirmininkas 2012-05-31 įsakymu Nr. P1-128 „Dėl priemokos S. B. skyrimo“, 2012-08-01 įsakymu Nr. P1-183 „Dėl priemokos S. B. skyrimo“, 2012-08-20 įsakymu Nr. P1-193 „Dėl priemokos S. B. skyrimo“, 2012-11-12 įsakymu Nr. P1-310 „Dėl priemokos S. B. skyrimo“, 2013-03-28 įsakymu Nr. P1-130 „Dėl priemokos S. B. skyrimo“, 2013-08-14 įsakymu Nr. P1-286 „Dėl priemokos S. B. skyrimo“ paskyrė pareiškėjai atitinkamas penkių ir dvidešimties procentų pareiginės algos dydžio priemokas.

23Komisijos pirmininkas 2012-08-22 įsakymu Nr. P1-212 „Dėl S. B. perkėlimo į aukštesnes pareigas ir kvalifikacinės klasės suteikimo“ nuo 2012-08-22 perkėlė pareiškėją į Finansų skyriaus A lygio, 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas, suteikė antrą kvalifikacinę klasę ir nustatė, kad jos pareiginė alga yra skaičiuojama pagal A lygio, 12 kategorijos valstybės tarnautojų nustatytą koeficientą, mokamas 20 procentų priedas už antrą kvalifikacinę klasę bei jai priklausantis priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

24Komisijos pirmininkas 2013-08-26 įsakymu Nr. P1-298 „Dėl S. B. perkėlimo į aukštesnes pareigas ir kvalifikacinės klasės suteikimo“ nuo 2013-08-27 perkėlė pareiškėją į Finansų skyriaus A lygio, 13 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas, suteikė jai antrą kvalifikacinę klasę ir nustatė, kad jos pareiginė alga yra skaičiuojama pagal A lygio, 13 kategorijos valstybės tarnautojui nustatytą koeficientą, mokamas priedas už antrą kvalifikacinę klasę bei jai priklausantis priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

25Komisijos pažymoje „Apie neišmokėtą darbo užmokesčio skirtumą nuo 2009-05-01“ nurodyta, kad pareiškėjai neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 5 313,54 Lt.

26KAM pažymoje „S. B., ėjusios valstybės tarnautojo pareigas Karo prievolės administravimo tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos, darbo užmokesčio nepriemokos apskaičiavimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą“ nurodyta, kad pareiškėjai neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 2 442,4 Lt.

27KAM pažymoje „S. B., ėjusios valstybės tarnautojo Centralizuotoje finansų ir turto tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos, darbo užmokesčio nepriemokos apskaičiavimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą“ nurodyta, kad pareiškėjai neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 4 110,26 Lt.

28Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl trunkamojo pažeidimo, kuomet pareiškėjai kas mėnesį buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis pagal įstatymus, kurie vėliau buvo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

29Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2009-03-10 įstatymo Nr. XI-186 redakcija) 23 str. nustatyta, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga; 2) priedai; 3) priemokos; 4) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. To paties įstatymo 24 str. 1 ir 2 d. įtvirtinta, kad pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Koks koeficientas taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato šis įstatymas (1 priedas). Vadovaujantis VTĮ 25 str. valstybės tarnautojams mokami šie priedai: 1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą; 5) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas.

30VTĮ 1 priedo redakcijoje, galiojusioje iki 2009-04-30, buvo įtvirtinti tokie 1–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientai: 1 kategorijos – 3,0; 2 kategorijos – 3,2; 3 kategorijos – 3,4; 4 kategorijos – 3,6; 5 kategorijos – 3,8; 6 kategorijos – 4,0; 7 kategorijos – 4,2; 8 kategorijos – 4,4; 9 kategorijos – 4,6; 10 kategorijos – 4,8; 11 kategorijos – 5,2; 12 kategorijos – 5,7; 13 kategorijos – 6,3; 14 kategorijos – 7,0; 15 kategorijos – 7,8; 16 kategorijos – 8,7; 17 kategorijos – 9,7; 18 kategorijos – 10,8; 19 kategorijos – 11,9; 20 kategorijos – 13. Kadangi 2009-05-01 įsigaliojo VTĮ 1 priedo pakeitimai (2009-04-23 įstatymas Nr. XI-227), buvo nustatyti tokie 15–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientai: 15 kategorijos – 7,6; 16 kategorijos – 8,4; 17 kategorijos – 9,1; 18 kategorijos – 9,9; 19 kategorijos – 10,7; 20 kategorijos – 11,4. Nuo 2009-08-01 VTĮ 1 priedas buvo dar kartą pakeistas (2009-07-17 įstatymu Nr. XI-363), nustatant tokius 11–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientus: 11 kategorijos – 5,17; 12 kategorijos – 5,64; 13 kategorijos – 6,2; 14 kategorijos – 6,86; 15 kategorijos – 7,41; 16 kategorijos – 8,1; 17 kategorijos – 8,69; 18 kategorijos – 9,35; 19 kategorijos – 10; 20 kategorijos – 10,54.

31VTĮ 25 str. 3 d. redakcijoje, galiojusioje iki 2009-08-01, buvo nustatyta, jog priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 15 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 50 procentų pareiginės algos. 2009-07-17 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymu Nr. XI-363 nuo 2009-08-01 buvo pakeista VTĮ 25 str. 3 d., nustatant, kad priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 10 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos.

32Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo pakeitimais (2010-06-30 įstatyme Nr. XI-944; 2011-11-22 įstatyme Nr. XI-1721; 2012-12-20 įstatyme Nr. XII-114) buvo nustatyta, kad sumažinti priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai ir pareiginių algų koeficientai galioja iki 2013-12-31, tačiau 2013-09-19 priėmus Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XII-517, kuris įsigaliojo 2013-10-01, buvo nustatyti priedų už kvalifikacinę klasę ir pareiginių algų koeficientų dydžiai, galioję iki 2009-05-01.

33Aukščiau išdėstyto teisinio reglamentavimo analizė leidžia teismui daryti išvadą, kad nuo 2009-05-01 buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai aukštesnės nei 14 pareigybių kategorijos valstybės tarnautojams; nuo 2009-08-01 dar kartą buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai 11 ir aukštesnių kategorijų valstybės tarnautojams; minėtų pareigybių kategorijoms sumažinti pareiginių algų koeficiento dydžiai galiojo iki 2013-09-30; nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 valstybės tarnautojams buvo sumažinti priedai už kvalifikacines klases.

34Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėja ginčui aktualiu laikotarpiu KAM ėjo Biudžeto ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 12 kategorijos) pareigas. Nuo 2010-04-15 buvo perkelta į Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM Finansų apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos) pareigas. Nuo 2010-08-02 buvo perkelta į Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos) pareigas. Nuo 2012-01-18 pareiškėja perkelta į Komisijos karjeros valstybės tarnautojo Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos pareigybės) pareigas. Nuo 2012-08-22 buvo perkelta į Komisijos Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 12 kategorijos) pareigas, o nuo 2013-08-27 – į Komisijos Finansų skyriaus specialisto (A lygio, 13 kategorijos vyriausiojo) pareigas. Minėtais laikotarpiais pareiškėjai buvo suteikta antra kvalifikacinė klasė bei mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

35Taigi, pareiškėjai dėl pasikeitusių VTĮ nuostatų laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis, sumažinus pareiginės algos koeficientus ir priedo už suteiktą kvalifikacinę klasę dydį. Pareiginės algos sumažinimas lėmė ir mažesnio priedo už tarnybos stažą, priemokų išmokėjimą.

36KAM pareiškėjos reikalavimui priteisti susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką prašo taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 str. 2 d. nustatytą ieškinio senaties terminą.

37Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinės teisėjų kolegijos suformuotoje praktikoje konstatuota, jog teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas ir reikalavimo patenkinimas yra tiesiogiai susijęs su reikalavimui dėl darbo užmokesčio priteisimo taikytinu 3 metų ieškinio senaties terminu, nustatytu DK 27 str. 2 d. (LVAT 2011-11-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011). DK 27 str. 5 d. nustatyta, kad ieškinio senačiai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatos. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senatį pagal CK 1.126 str. 2 d. teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. CK 1.127 str. 1 d. nustato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

38Pareiškėja, kurios prašoma priteisti darbo užmokesčio nepriemokos suma susidarė per laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30, į teismą su skundu kreipėsi 2013-10-24. Kadangi pagal DK nuostatas, darbo užmokestis turi būti mokamas ne rečiau kaip kas mėnesį, pareiškėja ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio atlyginimo mokėjimo dieną galėjo suprasti, ar darbo užmokestis už praėjusį mėnesį jai išmokėtas teisingai, todėl atsižvelgiant į KAM prašymą taikyti ieškinio senatį ir DK 27 str. 2 d. nuostatą, kad bendras ieškinio senaties terminas DK reglamentuojamiems santykiams yra treji metai, taip pat CK I knygos VII skyriaus nuostatas dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo, konstatuotina, kad pareiškėja skundą teismui pateikė praleidusi ieškinio senaties terminą reikalavimams, kildinamiems iš laikotarpio nuo 2009-08-01 iki 2010-10-23. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos reikalavimai šioje dalyje (už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2010-10-23) atmetami.

39Nagrinėjamu laikotarpiu (t. y. nuo 2010-10-24 iki 2013-09-30) pareiškėjai neišmokėtos darbo užmokesčio dalies susidarymo pagrindu buvęs teisinis reguliavimas įvertintas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – ir Konstitucinio teismo 2013-07-01 nutarimas), kuriame Konstitucinis Teismas pripažino, kad: 1) VTĮ 1 priedas (2009-04-23 redakcija, įsigaliojusi 2009-05-01, Žin., 2009, Nr. 49-1937), kuriame buvo nustatyti sumažinti 15–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu buvo neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo 3 str. 2 d. (2009-04-23 redakcija, Žin., 2009, Nr. 49-1937; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4297; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7038; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7993) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 3) VTĮ 1 priedas (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918), kuriame nustatyti sumažinti 11–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 4) Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 str. 3 d. (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 5) VTĮ 25 str. 3 d. (2009-07-17 redakcija, įsigaliojusi 2009-08-01, Žin., 2009, Nr. 91-3918) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str.1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 6) Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 str. 2 d. (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

40Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2013-10-01. Šiame nutarime Konstitucinis teismas taip pat konstatavo, kad Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimu pripažinus įstatymų nuostatas, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiomis inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos.

41Kad būtų užtikrintas deramas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo vykdymas, Konstitucinis Teismas 2014-04-16 priėmė sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimo“, kuriame pabrėžė, kad: 1) įstatymų leidėjas, laikydamasis konstitucinio atsakingo valdymo principo, gali atidėti dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo nustatymą ir (ar) jo įgyvendinimą protingam laikotarpiui, kuris nustatytinas įvertinus valstybėje susiklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį, atsižvelgus į ypatingos situacijos padarinius ir valstybės išgales, įskaitant ir įvairius valstybės prisiimtus įsipareigojimus, inter alia susijusius su finansine drausme, taigi ir su valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų subalansavimo imperatyvu; 2) praradimus dėl neproporcingo atlyginimų sumažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę šiuos praradimus, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

42Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo išaiškinimą, priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo Įstatymą (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas), kuriuo numatyta nustatyti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą asmenims, kuriems už darbą buvo apmokama iš valstybės ar savivaldybės lėšų. Minėtą patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą pateikti iš pradžių buvo numatyta iki 2014-05-01, tačiau vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2015-05-01.

43Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bei atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2015-06-30 priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 (toliau – ir Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015-09-01, kuriame nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas.

44Taigi Lietuvos Respublikos Seimas yra įvykdęs Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarime nurodytą pareigą nustatyti teisinį reguliavimą, pagal kurį būtų pašalinamos neigiamos teisinės pasekmės, kilusios taikant teisės aktą (jo dalį), kurį Konstitucinis Teismas savo sprendimu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai. Pažymėtina, kad teisingas kompensavimas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarime yra siejamas su kompensavimu tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi. Atsižvelgęs į tai, įstatymų leidėjas Grąžinimo įstatyme nustatė, koks tolygus darbo užmokesčio (atlyginimo) mažinimas 2009–2013 m. buvo būtinas, ir šio įstatymo 2 straipsnyje aiškiai reglamentavo dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) mokėjimo patirtų praradimų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką.

45Apibendrinant sprendime išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, jog patirtų praradimų teisingas kompensavimas gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais, kurie, kaip minėta, yra nustatyti Grąžinimo įstatyme. Praradimų kompensavimas, nesilaikant Grąžinimo įstatyme nustatytų dydžių ir terminų, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2014-04-16 sprendime pateiktą išaiškinimą, nebūtų konstituciškai teisingas, pažeistų konstitucinį socialinės darnos imperatyvą, todėl Grąžinimo įstatyme esant nustatytam pareiškėjos patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu, nes sumažintą darbo užmokestį (atlyginimą) mokėjusiai institucijai Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjos patirtus praradimus. Pažymėtina, kad tokia pozicija atitinka naujausią LVAT praktiką (LVAT 2016-02-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-669/2016; LVAT 2016-02-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A-668-602/2016).

46Atkreiptinas dėmesys į tai, jog KAM atsiliepime nurodo, jog tarp KAM ir pareiškėjos nėra administracinio ar tarnybinio ginčo, kadangi pareiškėja nesikreipė į KAM dėl darbo užmokesčio darbo užmokesčio nepriemokos išmokėjimo, šių klausimų nesprendė ir dėl jų nėra priėmusi jokių sprendimų ar teisės aktų, kuriuos pareiškėja ginčytų, todėl administracinė byla turėtų būti nutraukta.

47LVAT išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A-668-602/2016 pažymėjo, kad LVAT, nagrinėdamas bylas dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo valstybės tarnautojams (pareigūnams) po to, kai Konstitucinis Teismas pripažino antikonstitucinėmis teisės aktų nuostatas, kurių pagrindu buvo mokamas mažesnis atlyginimas, savo nuoseklioje praktikoje atsakovu pripažino instituciją, kurioje valstybės tarnautojas (pareigūnas) ėjo pareigas (tarnavo), o ne Lietuvos valstybę (LVAT 2005-12-21 nutartis administracinėje byloje Nr. A1-638/2005; LVAT 2006-05-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A15-406/2006; LVAT 2010-06-07 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010; LVAT 2011-11-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011; LVAT 2013-07-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1940/2013; LVAT 2013-07-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1942/2013; LVAT 2013-12-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1922/2013; LVAT 2013-12-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1984/2013; LVAT 2014-01-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1788/2013).

48Nagrinėjamu atveju tinkami atsakovai pareiškėjos reikalavimams priteisti neišmokėtas darbo užmokesčio dalis yra KAM ir Komisija, todėl, remiantis aukščiau išdėstyta LVAT formuojama praktika, nesutiktina su KAM atsiliepime išdėstyta pozicija,

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

50Pareiškėjos S. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

51Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė,... 2. Pareiškėja S. B. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš... 3. Nurodo, kad laikotarpiu nuo 2007-04-16 iki 2010-04-14 ėjo valstybės... 4. Pateiktame atsiliepime Komisija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį... 5. Pateiktame atsiliepime KAM su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė... 6. Pareiškėja ir atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės... 8. Skundas atmetamas.... 9. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad KAM viršininkas... 10. KAM viršininkas 2007-06-29 įsakymu Nr. P-394 „Dėl laikino S. B.... 11. KAM viršininkas 2008-02-01 įsakymu Nr. P-71 „Dėl S. B. perkėlimo į kitas... 12. KAM viršininkas 2008-07-28 įsakymu Nr. P-451 „Dėl S. B. skyrimo į... 13. KAM viršininkas 2008-08-05 įsakymu Nr. P-526 „Dėl S. B. skyrimo į kitas... 14. KAM viršininkas 2008-12-22 įsakymu Nr. P-747 „Dėl valstybės tarnautojos... 15. KAM viršininkas 2009-08-07 įsakymu Nr. P-269 „Dėl S. B. pareiginės algos... 16. KAM viršininkas 2010-04-01 įsakymu Nr. P-122 „Dėl S. B. perkėlimo“ nuo... 17. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktorius 2010-04-16... 18. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktorius 2010-08-02... 19. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktorius 2012-01-13... 20. Komisijos pirmininkas 2012-01-18 įsakymu Nr. P1-5 „Dėl S. B. perkėlimo... 21. Komisijos pirmininkas 2012-02-13 įsakymu Nr. P3-7 „Dėl S. B. kasmetinių... 22. Komisijos pirmininkas 2012-05-31 įsakymu Nr. P1-128 „Dėl priemokos S. B.... 23. Komisijos pirmininkas 2012-08-22 įsakymu Nr. P1-212 „Dėl S. B. perkėlimo... 24. Komisijos pirmininkas 2013-08-26 įsakymu Nr. P1-298 „Dėl S. B. perkėlimo... 25. Komisijos pažymoje „Apie neišmokėtą darbo užmokesčio skirtumą nuo... 26. KAM pažymoje „S. B., ėjusios valstybės tarnautojo pareigas Karo prievolės... 27. KAM pažymoje „S. B., ėjusios valstybės tarnautojo Centralizuotoje finansų... 28. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl trunkamojo pažeidimo, kuomet... 29. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2009-03-10 įstatymo Nr.... 30. VTĮ 1 priedo redakcijoje, galiojusioje iki 2009-04-30, buvo įtvirtinti tokie... 31. VTĮ 25 str. 3 d. redakcijoje, galiojusioje iki 2009-08-01, buvo nustatyta, jog... 32. Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo... 33. Aukščiau išdėstyto teisinio reglamentavimo analizė leidžia teismui daryti... 34. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėja ginčui aktualiu laikotarpiu... 35. Taigi, pareiškėjai dėl pasikeitusių VTĮ nuostatų laikotarpiu nuo... 36. KAM pareiškėjos reikalavimui priteisti susidariusią darbo užmokesčio... 37. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinės... 38. Pareiškėja, kurios prašoma priteisti darbo užmokesčio nepriemokos suma... 39. Nagrinėjamu laikotarpiu (t. y. nuo 2010-10-24 iki 2013-09-30) pareiškėjai... 40. Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas... 41. Kad būtų užtikrintas deramas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo... 42. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio... 43. Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo... 44. Taigi Lietuvos Respublikos Seimas yra įvykdęs Konstitucinio Teismo 2013-07-01... 45. Apibendrinant sprendime išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, jog... 46. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog KAM atsiliepime nurodo, jog tarp KAM ir... 47. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr.... 48. Nagrinėjamu atveju tinkami atsakovai pareiškėjos reikalavimams priteisti... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 50. Pareiškėjos S. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 51. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...