Byla 2-692-555/2007
Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimto sprendimo dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Peisahui Kačerginskiui, advokatui Deividui Soloveičikui, atsakovo atstovams Kęstučiui Jasiulevičiui, Vidmantui Pilviniui, trečiojo asmens atstovui advokatui Vaidotui Vaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NT Service“ ieškinį atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Siemens“, dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimto sprendimo dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti atsakovo 2007-02-07 priimtą sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo negaliojančiu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovai nurodė, kad ieškovas dalyvavo viešojo pirkimo konkurse dėl Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus savivaldybių teritorijoje statybų darbų viešojo pirkimo (toliau - „Konkursas") pagal 2006 -11-23 Atsakovo direktoriaus įsakymu Nr. 10V-635 patvirtintas atviro konkurso sąlygas darbams pirkti (toliau - „Konkurso sąlygos") (pirkimo Nr. 45807). 2007-01-16 Atsakovas raštu Nr. 1-119 kreipėsi į Ieškovą su prašymu pateikti duomenis įrodančius, kad Ieškovas pagal Konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 3 punkte nustatytus reikalavimus turi LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus darbus. 2007-01-18 Ieškovas raštu Nr. NTS 2-01.18 pateikė Atsakovui atsakymą, nurodydamas, kad Ieškovas Konkurse dalyvauja tiesiogiai, tačiau yra pasirengęs ir tai įrodo pateikiamais dokumentais naudotis subrangovo UAB koncerno „Alga" resursais, todėl yra pateikiamas būtent šios įmonės LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas leidžiantis vykdyti sutartyje numatytus darbus. 2007-01-29 Atsakovas raštu Nr. 1-247 Ieškovą su prašymu pateikti mokesčių administratoriaus patvirtintą finansinės atskaitomybės kopiją už 2005 m. bei papildomai pateikti Statistikos departamentui prie LR Vyriausybės teikiamų statybos darbų vykdymo ataskaitų metinių formų KS-01 kopijas. 2007-02-01 Ieškovas pateikė Atsakovui išsamiai nurodydamas visą Atsakovo reikalaujamą informaciją. 2007-02-12 Ieškovas gavo iš Atsakovo raštą Nr. 1-338 dėl preliminarios eilės nustatymo, kuriame nurodyta, kad preliminarioje eilėje pirmuoju numeriu yra įrašytas tiekėjas UAB „Siemens" (toliau - „Tretysis asmuo") bei nurodytos Ieškovo pasiūlymo atmetimo priežastys. Įgyvendindamas VPĮ 120 str. įtvirtintą privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, 2007-02-15 Ieškovas raštu pateikė Atsakovui pretenziją dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo. 2007-02-23 raštu Nr. JI-4 (toliau –„Atsakymas į pretenziją") Atsakovas pateikė atsakymą į pretenziją, kuria Ieškovo pateikta pretenzija buvo atmesta. 2007-02-07 Atsakovo rašte Nr. 1-338 dėl preliminarios eilės nustatymo yra nurodyta, kad Ieškovo pasiūlymas yra atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų numatytų Konkurso sąlygų 3.1 punkte 2 lentelėje ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai, 1, 2 ir 3 eilutėse nurodytiems reikalavimams. Konkurso sąlygų 3.1 punkto, 2 lentelėje, 1 eilutėje yra nurodytas kvalifikacinis reikalavimas dalyviams pateikti rangovo paskutinių trijų finansinių metų (2003, 2004, 2005 m.) pelno (nuostolių) ataskaitų ir paskutinių 2006 m. finansinių metų balanso ar jo išrašo patvirtintas kopijas. Ieškovas savo pasiūlyme pateikė įmonės prezidento parašu patvirtintas 2003, 2004, 2005 m. pelno (nuostolių) ataskaitas ir 2006 m. sausio - spalio mėnesių balansą, kurios atitinka Konkurso sąlygose nurodytą kritinio likvidumo koeficientą ir kuris yra didesnis negu 1, Tokiu būdu Ieškovas įvykdė Konkurso sąlygų 3.1 punkto, 2 lentelėje, 1 eilutėje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Atsakyme į pretenziją Atsakovas konstatavo, kad Ieškovas šio kriterijaus neatitiko dėl to, kad Ieškovo kritinio likvidumo koeficientas yra mažesnis už 1. Atsakovas, paaiškindamas, kodėl Ieškovas neatitiko nurodyto kriterijaus, nurodė, kad jis, vadovaudamasis VPĮ 3 str. numatytais principais, ex officio nusprendė ir pasirinko vertinti 2005 m. Konkurso dalyvių finansinius duomenis ir rodiklius, pagal kuriuos buvo sprendžiama apie dalyvių kritinio likvidumo koeficientą. Ieškovas mano, kad toks Atsakovo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

3Ieškovo atstovai teigia, kad Atsakovas pažeidė VPĮ 3 str. numatytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei VPĮ 24 str. 7 d. nuostatas. Atsakovas Atsakyme į pretenziją nurodė, kad jis vertino būtent 2005 m. dalyvių finansinius rodiklius, siekdamas išsiaiškinti kritinio likvidumo koeficientą, Ieškovas neprieštarauja Atsakovo teiginiui, kad jo 2005 m. kritinio likvidumo koeficientas yra mažesnis už 1, tačiau Ieškovas ginčija Atsakovo pasirinktą finansinių rodiklių vertinimo formą, t.y. pasirinktus kalendorinius metus vertinimui. Nei viena Konkurso sąlygų nuostata nenumato, kad turi būti pasirenkami ir vertinami būtent 2005 m. dalyvių finansiniai duomenys, tačiau Atsakovas pasirinko vertinimui būtent tų kalendorinių metų finansinius rodiklius, kurie buvo tinkami tik vienam iš dalyviui, pasiūliusiam didesnę pirkimo kainą. VPĮ 24 str. 7 d. nuostatų pažeidimo rizika negali atitekti Ieškovui, kaip sąžiningai šaliai ir viešojo pirkimo dalyviui. Kitaip tariant, tai, kad iš Konkurso nuostatų neaišku, kurių kalendorinių metų finansiniai rodikliai bus vertinami, negali būti panaudota prieš kitus sąžiningus viešojo pirkimo dalyvius, šiuo atveju – Ieškovą.

4Atsakovas, atmesdamas Ieškovo pasiūlymą remiantis Konkurso sąlygų 3.1 punkte, 2 lentelėje, 2 eilutėje išdėstytomis nuostatomis, nurodė, kad Ieškovas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nes jo veikla yra ne statybos ir montavimo darbų atlikimas, o įrangos tiekimas. Be to, Atsakovas nurodė, kad Ieškovas neįrodė, jog jo vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų, įrengiant lauko komunikacijas, apimtis per pastaruosius trejus metus yra ne mažesnė nei 9 mln. litų. Tokia Atsakovo prieštarauja pateiktiems dokumentams ir rašytiniais įrodymais pagrįstiems faktams. Be to, Atsakovas netinkamai aiškina ir taiko Konkurso sąlygų 3.1 punkte, 2 lentelėje, 2 eilutėje išdėstytas nuostatas. Nurodytu kvalifikaciniu reikalavimu nereikalaujama, kad visa minima apimtis, t.y. 9 mln. litų, susidarytų iš statybos ir montavimo darbų, priešingai nei teigia Atsakovas, pagal Konkurso sąlygų 3.1 punkte, 2 lentelėje, 2 eilutėje numatytą kvalifikacinį reikalavimą didžiąją dalį nurodytos apimties gali sudaryti įrangos tiekimas ir instaliavimas, nes Konkurso nuostatose nurodyta minimali reikalaujama įrangos tiekimo ir instaliavimo suma, t.y. „ne mažiau kaip 3 mln. litu būtu radijo ryšio įrangos operatoriams tiekimas ir instaliavimas". Tai reiškia, kad statybos darbų iš reikalaujamų 9 mln. litų gali būti atlikta už, pavyzdžiui, 100 000 Lt, o likusią sumos dalį, t.y. skirtumą. gali sudaryti įrangos tiekimo ir instaliavimo kaina. Ieškovas pasiūlyme aiškiai nurodė ir paaiškino kad jo vidutinė reikalaujamo ataskaitinio laikotarpio apyvarta yra 10,1 mln. litų, iš kurių vidutinė įrangos pardavimo kaina yra ne mažesnė nei 3 mln. litų, t.y. 6 mln. , kitos įrangos vidutinė pardavimo kaina – 1,7 mln. litų, o montavimo darbų vidutinė kaina – 2,3 mln. Todėl Ieškovas visiškai atitinka Konkurso sąlygų 3.1 punkte, 2 lentelėje, 2 eilutėje nurodytą kvalifikacinį reikalavimą ir todėl Atsakovo teiginiai, kuriais teigiama priešingai bei Ieškovo pasiūlymo atmetimas remiantis nurodytais pagrindais yra neteisėtas ir nepagrįstas.

5Konkurso sąlygų 3.1 punkte, 2 lentelėje, 3 eilutėje yra nustatytas kvalifikacinis reikalavimas turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus darbus. Ieškovas savo pasiūlyme pateikė įmonės prezidento patvirtintą aiškinamąjį raštą, kuriame nurodyta, jog UAB „NT Service" Lazdijų rajono savivaldybės administracijos rengiamame atvirame konkurse pasitelks subrangovo UAB koncernas „Alga" resursus. Subrangovas savo raštu patvirtina savo įsipareigojimus laiku atlikti darbus, kurie bus numatyti rangovo ir subrangovo sutartyse. Be to, pateiktas UAB koncernas „Alga" raštas dėl planuojamų atlikti darbų ir turimų techninių pajėgumų bei resursų detalizavimo atliekant bokšto pamatų įrengimo, bokšto statybos bei montavimo darbus. Pagal Europos Sąjungos teisės aktus bei Europos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, kurios esminės nuostatos perkeltos į VPĮ, tiekėjai, vykdydami viešojo pirkimo sutartis, gali pasitelkti trečiuosius asmenis ir tokiu būdu pagrįsti savo kvalifikaciją. Ieškovas, įgyvendindamas jam suteiktą teisę, numatytą VPĮ 32 str. 3 d. ir įtvirtintą Europos Teisingumo Teismo praktikoje, kuria privalo vadovautis ir nacionaliniai teismai, užtikrindami ES teisės efektyvumą, teikė pasiūlymą Atsakovui tiesiogiai, tačiau ketino, kaip minėta, remtis UAB koncerno „Alga" resursais. Atsiliepime į pretenziją Atsakovas faktiškai pripažino, kad Ieškovo pasirinkto subrangovo - UAB koncerno „Alga" turimi resursai, kvalifikacija ir kiti duomenys atitinka Atsakovo reikalaujamus dokumentus, tačiau būtent remiantis tuo pagrindu, kad Ieškovas nėra sudaręs su UAB koncernas „Alga" bendros jungtinės veiklos sutarties, laikė, kad tais resursais ir kvalifikacija Ieškovas remtis negali. Kaip minėta, toks sprendimas yra prieštaraujantis imperatyvioms VPĮ 32 str. 3 d. nuostatoms, įtvirtinančioms perkančiųjų organizacijų pareigą suteikti teisę dalyviams remtis kitų asmenų pajėgumais nepriklausomai nuo to, kokie teisiniai santykiai būtų tarp tiekėjo ir asmens (subrangovo), kurio pajėgumais tiekėjas remiasi.

6Taip pat ieškovo atstovai nurodė, kad Atsakovas, kaip perkančioji organizacija, pažeidė VPĮ 32 str. 7 d. imperatyviai nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką, nepranešdamas tiekėjui, kad jo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, nes Atsakovas 2007-01-16 raštu kreipėsi į Ieškovą dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkte, 2 lentelėje, 3 eilutėje nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, prašydamas pateikti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą leidžiantį sutartyje numatytus darbus, Ieškovui pateikus visą informaciją 2007-06-18 raštu, Atsakovas dėl šio kvalifikacinio reikalavimo patikslinimo į tiekėją daugiau nesikreipė bei nepateikė viešojo pirkimo komisijos sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo, leisdamas manyti, kad ši Ieškovo pasiūlymo dalis pripažinta, kaip atitinkanti Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

7Atsakovas, pateikdamas 2007-01-07 raštą dėl Ieškovo pasiūlymo atmetimo ir preliminarios eilės sudarymo, neužtikrino VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtinto skaidrumo principo tinkamo įgyvendinimo – nenurodė išsamių pasiūlymo atmetimo priežasčių.

8Atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovai prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2007-03-01 priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo – konkurso laimėtoju pripažintas trečiojo asmens UAB „Siemens“ pasiūlymas. Ieškovas šio sprendimo ieškinyje neskundžia, todėl mano, kad reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2007-02-07 sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, neginčijant atsakovo dėl laimėjusio pasiūlymo patenkinimas neturi prasmės, nes ieškovo tariamai pažeistos teisės, tokiu sprendimu nebus apgintos. Vienintelis ieškinio reikalavimas yra panaikinti atsakovo 2007-02-07 sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, nors ieškovas iš esmės ginčija ne tiek 2007-02-07 sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, kiek atsakovo sprendimą, pripažinti, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka Sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Teigia, kad vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ) 32 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atviro konkurso darbams pirkti sąlygų (toliau - Sąlygos) 3.1, 8.1.1 -8.1.3, 8.2 punktu, 9.1.1 ir 9.1.2 punktu, pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį Sąlygų 3 dalies (Rangovų kvalifikacijos reikalavimai) 3.1 punkto 2 lentelės 1-3 eilutėse nustatytų reikalavimų.

9Dėl Konkurso Sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1 eilutėje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo. Sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1 eilutėje nurodytas kvalifikacinis reikalavimas, kad rangovo kritinis likvidumo koeficientas būtų ne mažesnis kaip 1. Šiam reikalavimui pagrįsti pagal Sąlygas rangovai privalėjo pateikti " rangovo paskutinių trijų finansinių metų (2003, 2004, 2005 m.) pelno (nuostolių) ataskaitų ir paskutinių finansinių metų balanso ar jo išrašo patvirtintas kopijas". Toks pirkimo dokumentų reikalavimas buvo perkančiosios organizacijos nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui, o reikalavimas pateikti dokumentus apie atitikimą šiam reikalavimui yra savaime suprantamas ir atitinkantis VPĮ 32 straipsnio pirmosios dalies nuostatą. Atsakovas nustatė, kad, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kritinio likvidumo koeficientas visiems tiekėjams, pateikusiems pasiūlymus, turėjo būti skaičiuojamas iš 2005 m. finansiniuose balansuose pateiktų duomenų. UAB „NT Service" kritinio likvidumo koeficientas yra (5468864 - 3442033)/2377577=0,8525 t.y. trumpalaikio turto ir atsargų skirtumas dalintas iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad atsakovas atmesdamas ieškovo pasiūlymą dėl neatitikimo šiam reikalavimui, "pažeidė VPĮ 3 str. numatytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei VPĮ 24 str. 7 d. nuostatas". Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad Sąlygose buvo nustatytas reikalavimas pateikti ''paskutinių 2006 m. finansinių metų balanso ar jo išrašo patvirtintas kopijas". Sąlygose buvo reikalaujama pateikti "paskutinių finansinių metų" balansą. Atsižvelgiant į tai, kad buvo reikalaujama pateikti pilnų finansinių metų balansą, o konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2006 metų lapkričio mėnesį, tiekėjas, kurio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, privalėjo pateikti 2005 metų, kaip paskutinių pilnų finansinių metų iki Sąlygų patvirtinimo, balansą. Tai, kad turėjo būti pateikiamas pilnų, o ne dalies metų balansas, patvirtina Konkurso sąlygos: vienas iš skaičių, kuriais remiantis apskaičiuojamas kritinio likvidumo koeficientas yra "per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai", reikalaujama pateikti finansinių metų balansą, tuo tarpu ieškovas pateikė dalies metų (2006-01-01 -2006-10-01 laikotarpio) balansą. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Sąlygų nuostatos neatitinka VPI 24 str. 7 dalyje įtvirtinto reikalavimo, kad sąlygos būtų tikslios, aiškios ir be dviprasmybių: priešingai nei teigia ieškovas, atsakovas negalėjo nurodyti konkrečiai, kokių kalendorinių metų balansą turi pateikti dalyviai, nes toks reikalavimas būtų pažeidęs tų galimų dalyvių teises, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais; būtent todėl buvo pavartota sąvoka "paskutiniai finansiniai metai"; VPĮ 35 str. 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus, tame tarpe "paskutinių finansinių metų įmonės balansą ar jo išrašą"; ieškovas nepagrįstai teigia, kad iš Konkurso reikalavimo galima išvada, "kad bus vertinami arba visų kalendorinių metų, t.y. 2003 m., 2004 m. ir 2005 m. duomenys arba jų vidurkis". Iš sąlygų aišku, kad bus vertinami ne kalendoriniai, o finansiniai metai. Kritinio likvidumo koeficientas negalėjo būti nustatytas iš 2003-2005 metų pelno (nuostolių) ataskaitų, nes šiose ataskaitose nėra būtinų jam apskaičiuoti skaičių (pelno (nuostolių) ataskaitose nėra nurodomas nei trumpalaikis turtas, nei atsargos, nei per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai). Neteisingas ir ieškovo teiginys, kad buvo pasirinkti vertinti tiek kalendoriniai metai, kurie tiko tik vienam iš dalyvių - trečiajam asmeniui. Visų dalyvių kritinis likvidumo koeficientas buvo skaičiuojamas remiantis 2005 metų balansais, nes kitų dokumentų iš kurių būtų galima apskaičiuoti kritinį likvidumo koeficientą, pasiūlymuose nebuvo pateikta. Priešingai nei teigia ieškovas, nustatytą koeficientą atitiko ne tik UAB „Siemens", bet ir UAB „Fima". Ieškovas ieškinyje pripažįsta, kad "jo 2005 m. kritinio likvidumo koeficientas yra mažesnis už 1". Tokiu būdu, ieškovas pats pripažino, kad jis neatitinka Sąlygose įtvirtinto reikalavimo. Ieškovas Sąlygose reikalaujamą dokumentą (paskutinių finansinių metų balansą) pateikė tik atsakovui sutinkamai su VPĮ 32 str. 5 d. pareikalavus patikslinti duomenis apie ieškovo kvalifikaciją (balansas pateiktas su 2007-02-01 raštu). Iš kitos pusės, koeficientui apskaičiuoti reikalingi 2005 metų duomenys, kaip praėjusių finansinių metų rezultatai buvo nurodyti ir 2006-09-30 ieškovo balanse (atsakovui tik nebuvo aišku, už kurį paėjusių finansinių metų laikotarpį [už 9 mėnesius ar visus metus] buvo nurodyti duomenys, dėl ko buvo paprašyta papildomų paaiškinimų). Pažymėjo, kad ieškovas su 2007-02-01 raštu Nr. NTS2-02.01 (ieškinio 5 priedas) teikdamas 2005 metų balansą neprieštaravo prieš tokį atsakovo reikalavimą ir nelaikė jo neatitinkančio Konkurso Sąlygų, nors dėl kitų 2007-01-29 atsakovo rašte Nr. 1-247 reikalavimų patikslinti informaciją nurodė, kad tokie reikalavimai neatitinka VPI nuostatų ir paprašytų dokumentų nepateikė.

10Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2 eilutėje nurodytu kvalifikacinių reikalavimų atitikimo. Sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2 eilutėje nurodytas kvalifikacinis reikalavimas, kad "vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų [rengiant lauko komunikacijas, apimtis per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo rangovo Įregistravimo dienos (jei rangovas vykdo veiklą trumpiau nei 3 metus) turi būti ne mažesnė kaip 9 mln. litų, iš kurių ne mažiau kaip 3 mln. litų būtų radijo ryšio įrangos operatoriams tiekimas ir instaliavimas". Ieškovas nepagrįstai teigia, kad šį reikalavimą atitinka jo pasiūlymo 62-64 lape pateikti duomenys. Ieškinyje ieškovas įrodinėja, ne jo pasiūlyme nurodytų duomenų atitikimą Sąlygų reikalavimams, o bando aiškinti Konkurso sąlygas taip, kad jos atitiktų jo pateiktus duomenis. Sąlygų punkte nurodytas kvalifikacinis reikalavimas yra konkretus ir aiškus, tai atliktų statybos ir montavimo darbų, įrengiant lauko komunikacijas, apimtis. Šiuo atveju, yra nustatytas ne tik darbų apimties, bet ir tam tikro darbų tipo reikalavimas. Ieškovui deklaruojant, kad visos jos pardavimo pajamos yra iš statybos ir montavimo darbų, įrengiant lauko komunikacijas, tai jo pagrindinė darbo veikla ir turėtų būti tokių objektų statybos ir montavimo darbai. Tačiau pasiūlyme pateikta informacija, kad pagrindines pajamas bendrovė gauna iš radijo ryšio įrangos operatoriams tiekimo ir instaliavimo. Taigi negalima tvirtinti, kad visos bendrovės pajamos yra iš statybos ir montavimo darbų, įrengiant lauko komunikacijas, o būtent tokio tipo darbų apimtis patvirtinančius duomenis buvo reikalaujama pateikti pagal Konkurso Sąlygas. Reikalavimas, kad rangovas turėtų patirti statybos ir montavimo darbuose, įrengiant lauko komunikacijas, yra pagristas Konkurse perkamu darbu specifika ir yra aiškiai proporcingas Konkurso objektui bei nediskriminuoja tiekėju. Todėl vertinimo komisijai iškilo abejonių ar visą įmonės apyvartą galima pripažinti kaip statybos montavimo darbus, įrengiant lauko komunikacijas. Laikydamas, kad ieškovas pateikė netikslius ir neišsamius duomenis, atsakovas 2007 m. sausio 29 d. raštu Nr. 1 -247 paprašė papildomai pateikti Statistikos departamento prie LR Vyriausybės teikiamų statybos montavimo darbų vykdymo ataskaitų metinių formų KS - 01 kopijas, arba analogiškas joms, kuriose matytųsi 2003, 2004 ir 2005 metų statybos montavimo darbų apimtys. Tokias formas iki 2005 m. rugsėjo mėnesio Statistikos departamentui prie LRV teikdavo bendrovės, kurių pagrindinė veikla buvo statybos montavimo darbai. Tokia papildoma informacija tokioje formoje būtų padėjusi įrodyti arba paneigti, kad UAB „NT Service" atitinka kvalifikacinį kriterijų, nurodytą 3.1 punkto 2 lentelės 2 eilutėje, ir jos vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų, įrengiant lauko komunikacijas, apimtis per paskutinius 3 metus yra ne mažesnė kaip 9 mln. litų, iš kurių ne mažiau kaip 3 mln. litų būtų radijo ryšio įrangos operatoriams tiekimas ir instaliavimas. Ieškovas 2007-02-01 rašte nurodė, kad papildomos informacijos jis neteiks, o visa, jo nuomone, būtina ir pagal Sąlygas reikalaujama pateikti informacija jau pateikta jo pasiūlyme. Ieškovas neteisingai aiškina Sąlygas. Ieškovas nepateikė duomenų apie per 3 metus atliktų statybos ir montavimo darbų, įrengiant lauko komunikacijas, apimtis. Ieškovo pasiūlymo 62 lape pateiktoje lentelėje „Radijo ryšio įrangos tiekimo ir instaliavimo bei atliktų statybos montavimo darbų įrengiant lauko komunikacijas, apimtys 2004-2006 metais" nurodytos visų įmonės darbų apimtys per metus. Pagal pasiūlymo 32 lapą, ieškovo įstatuose nurodyta daugybė veiklos rūšių, kurios tikrai negali būti laikomos statybos ir montavimo darbais. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų pagrindinė ieškovo veikla yra įrangos pardavimas, o ne darbų atlikimas. Pagal ieškovo pasiūlymo 62, 63 ir 64 lapuose pateikiama informacija apie pagrindines įvykdytas ar vykdomas sutartis, kurioje nurodoma UAB „NT Service" sutarčių apimtis (net neatsižvelgiant į tai, kad daugumoje sutarčių tiesiog nurodomas įrangos be instaliavimo darbų pirkimas) 2004 metais sudarė - 6,76 mln. litų, 2005 metais - 6,26 mln. litų ir 2006 metais - 8,54 mln. litų. Vidurkis 7,1866 mln. Litų. Šie skaičiai aiškiai netenkina Sąlygose įtvirtinto reikalavimo. Nors ieškovas nurodė, kad vidutiniškai per trejus paskutinius metus atliktų statybos ir montavimo darbų apimtys siekia 10.1 mln., litų, įvertinus 62 pasiūlymo lape pateiktą lentelę, darbai sudaro tik 2.3 milijono litų. Pažymėtina, kad veiklos ataskaitoje už 2005 metus (5 priedo 8 lapas) nurodyta, kad "2005 metais bendrovė vykdydama ūkinę-finansinę veiklą ir gavo 10.8 mln. Lt pajamų". Tuo tarpu pasiūlyme (62 lapas) nurodyta, kad 2005 metais ieškovas tuos pačius 10.8 mln. Lt gavo tik iš radijo ryšio įrangos tiekimo ir instaliavimo bei atliktų statybos ir montavimo darbų įrengiant lauko komunikacijas. Vertindamas, kokio tipo darbų apimtis ieškovas nurodė savo pasiūlyme, atsakovas atkreipė dėmesį į ieškovo pateiktus atestatus, suteikiančius teisę vykdyti tam tikrą veiklą. Pasiūlyme ir ieškinyje ieškovas pats teigė, kad kitų Konkurse numatytų darbų atlikimui jis ketina remtis kito ūkio subjekto pajėgumais, t.y. pats ieškovas deklaravo, kad jis neturi pakankamos patirties ir pajėgumų vykdyti statybos ir montavimo darbų, įrengiant lauko komunikacijas.

11Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 3 eilutėje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo.

12Pirkimo objektas yra plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybių teritorijose projektavimas, statyba, įrangos tiekimas, montavimas, testavimas, pridavimas. Sutarties įgyvendinimo metu bus statomi metalo konstrukcijų 50 ir 70 metrų aukščio ryšio bokštai, o tokio pobūdžio statiniai, pagal norminius aktus, reglamentuojančius statybas, yra priskiriami ypatingų statinių kategorijai, todėl ir reikalaujama atitinkamo atestato, kuris suteikia teisę atlikti statinių projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą ypatingų statinių kategorijoje. UAB „NT Service" - rangovas, pateikdamas pasiūlymą, pateikė atestato Nr. 1964 kopiją, kuriame nurodyta, kad suteikiama teisė rengti būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybos, ūkinės veiklos, ryšių statinių projektų ryšių dalį bei atlikti šių statinių vidaus ryšių tinklų montavimo darbus ypatingos svarbos statybos objektuose. Toks atestatas nesuteikia teisės vykdyti Konkurso metu perkamus statybos ir montavimo darbus. Ieškovas teigė, kad šiuo atveju jis pasitelks subrangovo UAB koncernas „Alga" (toliau- Alga) resursus pagal VPĮ 32 str. 3 dalį. Ieškovas privalėjo įrodyti, kad Alga sutiko jam suteikti atitinkamus pajėgumus, kuriais ieškovas rėmėsi pasiūlyme, ir kad Alga yra neabejotinai įsipareigojusi atlikti statybos ir montavimo darbus, jeigu ieškovas laimėtų Konkursą. Nei VPĮ, nei Sąlygose nėra nustatyta kriterijų (įrodymų), kuriais remiantis galima būtų konstatuoti, kad, tiekėjas įrodė perkančiajai organizacijai, kad kito ūkio subjekto ištekliai yra prieinami rangovui. Būtent perkančioji organizacija kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti, ar tiekėjo pateikiami dokumentai yra pakankami, kad būtų galima konstatuoti, jog jis galės remtis nurodyto subjekto pajėgumais.Ieškovas neįrodė atsakovui, kad UAB koncernas „Alga“ ištekliai jam bus prieinami. Buvo pastebėta, kad ieškovo pasiūlyme pateikto atestato turinys neatitinka nurodyto kvalifikaciniuose reikalavimuose. Aplinkos ministerija 2007-02-13 rašte Nr. (13-4)-D8-1318 aiškiai nurodė, kad ieškovui suteiktas atestatas suteikia teisę atlikti tik ryšių statinių projektų ryšių dalį ir atlikti šių statinių vidaus ryšių tinklų montavimo darbus, t. y. suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus. Be to, iš ieškovo pasiūlyme pateiktų dokumentų, atsakovui kilo pagrįstos abejonės dėl ieškovo įsipareigojimo ir galimybės remtis Algos ištekliais.

13Atsakovas nurodo, kad skelbimas apie pirkimą buvo suderintas su Viešųjų pirkimų tarnybą, ir pirkimo sąlygos teisės aktų nustatyta tvarka buvo suderintos su CPVA (atsakovo 2006-11-23 raštas Nr. 1-2199 ir 2006-10-27 raštas Nr. 1-1957), o pirkimo taisyklės patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV direktoriaus 2005 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. T-14.

14Atsakovas nurodo, kad organizuojamas Konkursas yra skirtas išskirtinai viešojo intereso projektui įgyvendinti. Konkurso tikslas sudaryti sąlygas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybės gyventojams (šiose savivaldybėse gyvena beveik 60 000 žmonių, o projektas apims didesnę nei 270 000 ha teritoriją), įmonėms ir įstaigoms naudotis plačiajuosčiu duomenų perdavimo tinklu bei gerinti rajonų viešųjų įstaigų valdymą ir šių įstaigų teikiamų paslaugų kokybę. Nuo šio konkurso tikslų sėkmingo savalaikio įgyvendinimo priklauso ir kitų projektų įgyvendinimas. Tokiu būdu savalaikis ir tinkamas Konkurso tikslų įgyvendinimas yra aiškus visuomenės interesas ir turi prioritetą prieš kitus interesus. Konkurso pagrindinis tikslas patenkinti viešus interesus. Atsakovas vykdydamas pirkimą veikia ne tiek savo interesais, kiek valstybės vardu įgyvendindamas viešuosius interesus. Tuo tarpu, ieškovas reikšdamas ieškinį gina savo turtinius interesus. Ieškovui pareiškus ieškinį ir teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemonė iškilo reali grėsmė, kad nebus laiku įsisavintos Europos Sąjungos lėšos ir tuo bus pažeistas viešasis interesas. Iš esmės, ieškovas reikšdamas ieškinį piktnaudžiauja jam VPĮ sutektomis teisėmis - ieškovo teisės, jeigu būtų nustatytas Sąlygų ir VPĮ nuostatų pažeidimas iš atsakovo pusės turėtų būti ginamos reiškiant reikalavimą dėl nuostolių (žalos) atlyginimo (VPĮ 123 straipsnis). Viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos bendrai finansuojamą projektą „Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse". Pagal Paramos sutartį projekto vertė 6 676 233,76 litų, iš kurių paramos suma sudaro iki 6 473 276,25 litų. Pareiškus ieškinį, kyla reali grėsmė, kad projektas negalės būti įgyvendintas iki 2008-04-30, o nutraukus paramos sutartį atsakovas patirtų didelius nuostolius. Atsakovo nuomone, ieškinys pareikštas visiškai neatsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyros ir lygiateisiškumo principus.

15Dėl pasiūlymo vertinimo procedūros. Įstatyminis viešųjų pirkimų reglamentavimas reikalauja, kad perkančioji organizacija rangovų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams vertintų, kaip jų visumą, o ne priimtų sprendimus dėl kiekvieno kvalifikacinio reikalavimo atskirai. Atskiri sprendimai priimami tik dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos. Todėl nepagrįstas ieškovo teiginys, kad atsakovas nesilaikė nuoseklios vertinimo procedūros. Ieškovas nepagrįstai sutapatino VPĮ 32 str. 5 dalyje nustatytą perkančios organizacijos teisę ir pareigą pareikalauti pašalinti pateikto pasiūlymo trūkumus su pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams vertinimu (VPI32 str. 6 dalis). Teiginys, kad atsakovas nuo pat pasiūlymų vertinimo stadijos siekė pašalinti ieškovą iš viešojo pirkimo konkurso, visiškai neatitinka tikrovės. Atsakovas kaip tik siekė išsaugoti šį tiekėją, nes jo pasiūlyta kaina buvo mažiausia.

16Dėl pasiūlymo atmetimo priežasčių. Aplinkybė, kad tiek jau teikiant pirminius savo paaiškinimus atsakovui, bei vėliau pretenzijoje ir ieškinyje, ieškovas nurodė tas pačias aplinkybės, neabejotinai parodo, kad ieškovui iš pat pradžių buvo aiškios jo pasiūlymo atmetimo priežastys ir atsakovas įvykdė VPĮ nustatytą pareigą apie jas informuoti ieškovą. Teiginys, kad nesilaikoma ir pažeidžiamas skaidrumo principas, neatitinka tikrovės, nes atsakovas niekados neslėpė vertinimo rezultatų ir, išsamiai paaiškino ieškovo pasiūlymo atmetimo priežastis. Atsakovas visiems tiekėjams taikė ir taiko vienodas sąlygas, tiek tikslinant pasiūlymus, tiek juos vertinant.

17Trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad Atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkanti Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nes atsakovo pareiga leisti dalyvauti pirkimo procedūrose tik tokiems Konkurso dalyviams, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka atsakovo, kaip pirkėjo, keliamus ir konkurso pirkimo sąlygose įtvirtintus reikalavimus (VPĮ 32 str. 6 d.). Tokia įstatymo norma reiškia, jog tik nuoseklus ir tikslus paskelbto konkurso sąlygų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties Konkurso dalyvių atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto Konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją. Dėl ieškovo atitikimo Sąlygų 3.1 punkte, 2 lentelės 1 eilutėje, 3.1 punkte, 2 lentelėje 2 eilutėje bei 3.1 punkte, 2 lentelėje 3 eilutėje nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams tretysis asmuo nurodo analogiškus argumentus kaip ir atsakovo atsiliepime į ieškinį.

18Ieškinys atmestinas.

19VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad minimalūs kvalifikacijos reikalavimai buvo nustatyti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.10V-635 patvirtinus atviro konkurso darbams pirkti sąlygas ( b.l. 20-60, 1 t.). Atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos komisijos 2007-02-07 sprendimu dėl preliminarios eilės sudarymo (b.l. 38, 2 t.) nuspręsta, jog ieškovo pasiūlymas yra atmestas, kadangi ieškovo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose 3 dalies rangovų kvalifikacinių reikalavimų, 3.1 punkte 2 lentelėje ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų, 1, 2 ir 3 eilutėse nurodytų reikalavimų. Viešųjų pirkimų komisija 2007-03-01 priėmė sprendimą (b.l. 93, 3 t.) dėl laimėjusio pasiūlymo – konkurso laimėtoju pripažintas trečiojo asmens UAB „Siemens“ pasiūlymas. Ieškinio dalyką sudaro 2007-02-07 sprendimas, ieškinio pagrindu nurodoma, jog perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė dėl ieškovo kvalifikacinio pasiūlymo.

20Dėl Konkurso Sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1 eilutėje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo. Sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1 eilutėje nurodytas kvalifikacinis reikalavimas, kad rangovo kritinis likvidumo koeficientas būtų ne mažesnis kaip 1. Šiam reikalavimui pagrįsti pagal Sąlygas rangovai privalėjo pateikti " rangovo paskutinių trijų finansinių metų (2003, 2004, 2005 m.) pelno (nuostolių) ataskaitų ir paskutinių finansinių metų balanso ar jo išrašo patvirtintas kopijas". Toks pirkimo dokumentų reikalavimas buvo perkančiosios organizacijos nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui. Atsakovas nurodė, kad, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kritinio likvidumo koeficientas visiems tiekėjams, pateikusiems pasiūlymus, turėjo būti skaičiuojamas tik iš 2005 m. finansiniuose balansuose pateiktų duomenų, tuo tarpu ieškovas teigia supratęs, jog bus vertinami arba visų kalendorinių metų, t.y. 2003 m., 2004 m., ir 2005 m. duomenys arba jų vidurkis. Byloje šalys pripažino (CPK 187 straipsnis), jog UAB „NT Service" kritinio likvidumo koeficientas yra (5468864 - 3442033)/2377577=0,8525 t.y. trumpalaikio turto ir atsargų skirtumas dalintas iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Ieškovas teigia, kad atsakovas atmesdamas ieškovo pasiūlymą dėl neatitikimo šiam reikalavimui, pažeidė VPĮ 3 str. numatytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei VPĮ 24 str. 7 d. nuostatas. Su šiais argumentais teismas neturi pagrindo sutikti. Sąlygose buvo nustatytas reikalavimas tiekėjui, kad kritinio likvidumo koeficientas būtų ne mažesnis kaip 1. Perkančioji organizacija šiam reikalavimui pagrįsti iš tiekėjų pareikalavo pateikti ''paskutinių trijų finansinių metų (2003, 2004, 2005 m.) pelno (nuostolio) ataskaitų ir paskutinių finansinių metų balanso ar jo išrašo patvirtintas kopijas". Atsižvelgiant į tai, kad buvo reikalaujama pateikti pilnų finansinių metų balansą, o konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2006 metų lapkričio mėnesį, tiekėjas, kurio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, privalėjo, teismo vertinimu, pagal nurodytas sąlygas, pateikti 2005 metų, kaip paskutinių pilnų finansinių metų iki Sąlygų patvirtinimo, balansą. Tai, kad turėjo būti pateikiamas pilnų, o ne dalies metų balansas, patvirtina Konkurso sąlygos: vienas iš skaičių, kuriais remiantis apskaičiuojamas kritinio likvidumo koeficientas yra "per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai", reikalaujama pateikti finansinių metų balansą, tik iš kurio duomenų, o ne iš pelno nuostolių ataskaitų, yra galimybė nustatyti likvidumo koeficientą. Byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad ieškovas pateikė dalies metų (2006-01-01 -2006-10-01 laikotarpio) balansą. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Sąlygų nuostatos neatitinka VPI 24 str. 7 dalyje įtvirtinto reikalavimo, kad sąlygos būtų tikslios, aiškios ir be dviprasmybių. Sutiktina su atsakovo nurodyta pozicija, jog atsakovas negalėjo nurodyti konkrečiai, kokių kalendorinių metų balansą turi pateikti dalyviai, nes toks reikalavimas būtų pažeidęs tų galimų dalyvių teises, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais. VPĮ 35 str. 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus, tame tarpe "paskutinių finansinių metų įmonės balansą ar jo išrašą". Ieškovo teigimu, iš Konkurso reikalavimo galima išvada, "kad bus vertinami arba visų kalendorinių metų, t.y. 2003 m., 2004 m. ir 2005 m. duomenys arba jų vidurkis“. Teismui pateiktose Sąlygose nustatyta, kad bus vertinami ne kalendoriniai, o finansiniai metai, todėl kritinio likvidumo koeficientas negalėjo būti nustatytas iš 2003-2005 metų pelno (nuostolių) ataskaitų, nes šiose ataskaitose nėra būtinų jam apskaičiuoti skaičių, kadangi pelno (nuostolių) ataskaitose nėra nurodomas nei trumpalaikis turtas, nei atsargos, nei per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Nėra pagrindo sutikti ir su ieškovo argumentu, kad buvo pasirinkti vertinti tie kalendoriniai metai, kurie tiko tik vienam iš dalyvių - trečiajam asmeniui, nes bylos medžiaga nustatyta, jog visų dalyvių kritinis likvidumo koeficientas buvo skaičiuojamas remiantis paskutinių finansinių metų balansais. Kitų dokumentų iš kurių būtų galima apskaičiuoti kritinį likvidumo koeficientą, tiekėjai, išskyrus ieškovą, pateikusį 2006 m. finansinį balansą nepasibaigus finansiniams metams, pasiūlymuose neteikė. Ieškovas ieškinyje pripažįsta, kad "jo 2005 m. kritinio likvidumo koeficientas yra mažesnis už 1". Tokiu būdu, ieškovas pripažino, kad jis neatitinka Sąlygose įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo.

21Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2 eilutėje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo. Sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2 eilutėje nurodytas kvalifikacinis reikalavimas, kad "vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų įrengiant lauko komunikacijas, apimtis per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jei rangovas vykdo veiklą trumpiau nei 3 metus) turi būti ne mažesnė kaip 9 mln. litų, iš kurių ne mažiau kaip 3 mln. litų būtų radijo ryšio įrangos operatoriams tiekimas ir instaliavimas“. Pripažintina, jog reikalavimas, kad rangovas turėtų patirties statybos ir montavimo darbuose, įrengiant lauko komunikacijas, yra pagristas Konkurse perkamo darbo specifika. Ieškovas nurodo, kad šį reikalavimą atitinka jo pasiūlymo 62-64 (b.l. 116-118, 2 t.) lape pateikti duomenys. Pagal konkurso sąlygas, teismo vertinimu, tiekėjas turėjo pateikti duomenis, jog: 1) bendra vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų įrengiant lauko komunikacijas, apimtis per paskutinius 3 metus turi būti ne mažesnė nei 9 mln. litų; ir 2) iš kurių ne mažiau kaip 3 mln. litų būtų radijo ryšio įrangos operatoriams tiekimas ir instaliavimas. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog ši sąlyga reiškia, kad dalyvis, kurio vidutinė pastarųjų trejų metų apyvarta yra ne mažesnė nei 9 mln. litų, iš kurių jis pirkėjams yra tiekęs įrangos už ne mažesnę nei 3 mln. litų sumą, ir jeigu jis ne tik tiekė įrangą, bet ją pats montavo, statė ir instaliavo, tai toks dalyvis turi būti laikomas atitinkančiu nustatytą kvalifikacinį reikalavimą t.y. pagal Konkurso sąlygas didžiąją dalį nurodytos 9 mln. litų apimties galėjo sudaryti ne statybos ir montavimo darbai, o įrangos tiekimas ir jos instaliavimas. Tiekėjas, tvirtindamas, kad jis atitinka minėtiems reikalavimams, privalėjo pirkėjui pateikti kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus: įmonės darbo patirties aprašymą, nurodant įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašą. Sąraše taip pat buvo reikalaujama nurodyti sutarties, objekto pavadinimą, užsakovą, sutarties kainą, sutarties įvykdymo datą, asmens pasiteiravimo vardą, pavardę. Ieškovas pirkėjui pateikė duomenis, jog paskutinių trejų metų darbų apimtys atitinka kvalifikacinius reikalavimus (b.l. 116, 2 t.). Tačiau prie šių duomenų nebuvo pateikti sąlygas atitinkantys įrodymai, kurie leistų nustatyti ar ieškovo pateikti duomenys realiai egzistuoja-vykdomų ar įvykdytų sutarčių sąrašas. Pagal ieškovo pasiūlymo (116-118, 2 t.) pateiktą informaciją apie pagrindines įvykdytas ar vykdomas sutartis, kurioje nurodoma UAB „NT Service" sutarčių apimtis 2004 metais sudarė - 6,76 mln. litų, 2005 metais - 6,26 mln. litų ir 2006 metais - 8,54 mln. litų. Vidurkis 7,1866 mln. Litų. Pripažintina, kad šie skaičiai aiškiai neatitinka Sąlygose įtvirtinto reikalavimo. Nors ieškovas nurodė, kad vidutiniškai per trejus paskutinius metus atliktų statybos ir montavimo darbų apimtys siekia 10.1 mln., litų, įvertinus pasiūlyme pateiktą lentelę, šių darbų atlikimo darbų vertė neatsispindi. Tokiu būdu darytina išvada, kad prie pasiūlymo pateiktose sutartyse nurodytos kainos akivaizdžiai neatitinka tiekėjo deklaruojamiems duomenims. Iškilus abejonėms ar visą įmonės apyvartą galima pripažinti kaip statybos montavimo darbus, įrengiant lauko komunikacijas bei laikydamas, kad ieškovas pateikė netikslius ir neišsamius duomenis, atsakovas 2007 m. sausio 29 d. raštu Nr. 1 -247 (b.l. 200, 1 t.) paprašė papildomai pateikti Statistikos departamento prie LR Vyriausybės teikiamų statybos montavimo darbų vykdymo ataskaitų metinių formų KS - 01 kopijas, arba analogiškas joms, kuriose atsispindėtų 2003, 2004 ir 2005 metų statybos montavimo darbų apimtys. Ieškovui 2007-02-01 rašte nurodžius, kad papildomos informacijos jis neteiks, o visa, jo nuomone, būtina ir pagal Sąlygas reikalaujama pateikti informacija jau pateikta jo pasiūlyme, pagrįstai spręsta, jog ieškovas nepateikė duomenų apie per 3 metus atliktų statybos ir montavimo darbų, įrengiant lauko komunikacijas, apimtis.

22Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 3 eilutėje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo. Byloje nustatyta, jog pirkimo objektas yra plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybių teritorijose projektavimas, statyba, įrangos tiekimas, montavimas, testavimas, pridavimas. Sutarties įgyvendinimo metu turi būti pastatyti statiniai, kurie pagal norminius aktus, reglamentuojančius statybas, yra priskiriami ypatingų statinių kategorijai. Atsižvelgiant į statinių specifiką pirkėjas pagrįstai turėjo teisę reikalauti atitinkamo atestato, suteikiančio teisę atlikti statinių projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą ypatingų statinių kategorijoje bei turėjo teisę patikrinti ar tiekėjui, ketinančiam pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumais, šie ištekliai bus prieinami.

23Pirkėjas konkurso sąlygose nurodė, jog rangovas privalo turėti LR Aplinkos apsaugos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus darbus. UAB „NT Service" - rangovas, pateikdamas pasiūlymą, pateikė atestato Nr. 1964 kopiją, kuriame nurodyta, kad suteikiama teisė rengti būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybos, ūkinės veiklos, ryšių statinių projektų ryšių dalį bei atlikti šių statinių vidaus ryšių tinklų montavimo darbus ypatingos svarbos statybos objektuose. Pripažintini, pagrįstais atsakovo argumentai, jog toks atestatas nesuteikia teisės vykdyti Konkurso metu perkamus statybos ir montavimo darbus, kadangi ieškovui suteiktas atestatas suteikia teisę atlikti tik ryšių statinių projektų ryšių dalį ir atlikti šių statinių vidaus ryšių tinklų montavimo darbus, t. y. suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus. Ieškovui nurodžius, kad sutarties sudarymo su juo-ieškovu atveju jis pasitelks pagal VPĮ 32 str. 3 dalį subrangovo UAB koncernas „Alga" resursus, teismo vertinimu, ieškovas privalėjo įrodyti, kad kito subjekto resursai jam bus prieinami tuo atveju, jeigu ieškovas laimėtų Konkursą. Sutinkamai su VPĮ perkančiajai organizacijai kiekvienu konkrečiu atveju suteikta teisė vertinti, ar tiekėjo pateikiami dokumentai yra pakankami, kad būtų galima spręsti, jog tiekėjas galės remtis nurodyto subjekto pajėgumais. VPĮ nei Sąlygose nėra nustatyta kriterijų (įrodymų), kuriais remiantis galima būtų nuspręsti, kad tiekėjas įrodė perkančiajai organizacijai, jog kito ūkio subjekto ištekliai yra prieinami rangovui. Pažymėtina, kad UAB koncerno „Alga“ kvalifikacija ir pajėgumai atlikti tiek projektavimo, tiek statybos t.y. sutartyje nustatytus darbus, kurių atlikimui ketino pasitelkti tiekėjas, byloje nėra ginčijami. Klausimas keliamas ar kito ūkio subjekto ištekliai ieškovui konkurso laimėjimo atveju bus prieinami. Ieškovas, remdamasis kito ūkio subjekto pajėgumais, perkančiajai organizacijai pateikė UAB koncernas „Alga“ įsipareigojimą ( b.l 133, 2 t.), kurį teismas vertina, kaip pakankamą įrodymą, patvirtinantį, jog ieškovui kito ūkio subjekto-UAB koncerno „Alga“ resursai atliekant projektavimo darbus bus prieinami. Tačiau įvertinus UAB koncerno „Alga“ perkančiajai organizacijai pateiktą informaciją apie UAB koncerno „Alga“ planuojamų atlikti darbų ir turimų techninių pajėgumų bei resursų detalizavimo (b.l. 152, 2 t.) spręstina, kad ieškovas neįrodė atsakovui, kad UAB koncernas „Alga“ ištekliai jam bus prieinami. Ši išvada darytina palyginus abiejų rašytinių įrodymų, kuriuos teikėjas pateikė pirkėjui, turinį. Dokumente, kurį pateikė ūkio subjektas nedalyvavęs konkurse, vienu atveju (b.l.133, 2 t.) nurodomas įsipareigojimas (sutikimas) atlikti darbus pripažinus ieškovą laimėtoju, kitame dokumente, kurį teismas vertina kaip nepakankamą įrodymą pagrindžiantį prieinamumą prie kito ūkio subjekto išteklių, nėra nurodyta informacija ar sutikimas (įsipareigojimas), jog UAB koncernas „Alga“ atliks sutartyje numatytus darbus laimėtoju pripažinus ieškovą. Pažymėtina, kad UAB koncerno „Alga“ informacija apie turimus techninius pajėgumus ir resursus Konkurso metu buvo teikiama ir kitų tiekėjų.

24Dėl pasiūlymo vertinimo procedūros. Atsakovas nurodo, jog įstatyminis viešųjų pirkimų reglamentavimas reikalauja, kad perkančioji organizacija rangovų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams vertintų, kaip jų visumą, o ne priimtų sprendimus dėl kiekvieno kvalifikacinio reikalavimo atskirai. Atskiri sprendimai priimami tik dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos. Todėl nepagrįstas ieškovo teiginys, kad atsakovas nesilaikė nuoseklios vertinimo procedūros. Ieškovas nepagrįstai sutapatino VPĮ 32 str. 5 dalyje nustatytą perkančios organizacijos teisę ir pareigą pareikalauti pašalinti pateikto pasiūlymo trūkumus su pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams vertinimu (VPĮ 32 str. 6 dalis). Byloje nėra surinkta duomenų, kad atsakovas nuo pat pasiūlymų vertinimo stadijos siekė pašalinti ieškovą iš viešojo pirkimo konkurso, todėl ieškovo argumentai dėl pasiūlymo vertinimo procedūros vertintini nepagrįstais.

25Dėl pasiūlymo atmetimo priežasčių. Ieškovas šia aplinkybe grįsdamas ieškinį nurodė, jog atsakovas, pateikdamas 2007 m. vasario 7 d. raštą Nr.1-338 dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir preliminarios eilės sudarymo, neužtikrino VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo tinkamo įgyvendinimo. Su šiais argumentais teismas taip pat neturi pagrindo sutikti, kadangi vykdant pirkimo procedūras apie visus priimtus pirkėjo sprendimus ieškovas buvo informuojamas, tiekėjo buvo prašoma teikti papildomą, kurios pateikimo reikalingumą apsprendė pirkėjas, informaciją. Priėmus ginčijamą sprendimą, jame buvo, teismo vertinimu, aiškiai nurodytos tiekėjo pasiūlymo atmetimo priežastys, apie kurias atsakovas įvykdė VPĮ nustatytą pareigą informuoti ieškovą.

26Išvardintų įrodymu visuma ir byloje nustatytos faktinės aplinkybės teismui duoda pagrindą padaryti išvadą, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, neteisėtų konkrečių veiksmų, kuriais atsakovas vykdydamas konkursą dėl viešo pirkimo būtų pažeidęs viešųjų pirkimų įstatymą, todėl tenkinti ieškinį nėra pagrindo.

27Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos trečiojo asmens turėtos atstovavimo išlaidos, kurių dydis nustatytinas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. 1R-85 bei bylos apimtį bei valstybei iš ieškovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88, 93, 96, 98 straipsniai).

28Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu,

Nutarė

29Ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo UAB „NT Service“ trečiajam asmeniui UAB „Siemens“ 5000 lt atstovavimo išlaidų.

31Priteisti iš ieškovo UAB „NT Service“ valstybei 11,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai... 2. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti atsakovo 2007-02-07 priimtą sprendimą... 3. Ieškovo atstovai teigia, kad Atsakovas pažeidė VPĮ 3 str. numatytus... 4. Atsakovas, atmesdamas Ieškovo pasiūlymą remiantis Konkurso sąlygų 3.1... 5. Konkurso sąlygų 3.1 punkte, 2 lentelėje, 3 eilutėje yra nustatytas... 6. Taip pat ieškovo atstovai nurodė, kad Atsakovas, kaip perkančioji... 7. Atsakovas, pateikdamas 2007-01-07 raštą dėl Ieškovo pasiūlymo atmetimo ir... 8. Atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovai prašo... 9. Dėl Konkurso Sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1 eilutėje nurodytų... 10. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2 eilutėje nurodytu... 11. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 3 eilutėje nurodytų... 12. Pirkimo objektas yra plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir... 13. Atsakovas nurodo, kad skelbimas apie pirkimą buvo suderintas su Viešųjų... 14. Atsakovas nurodo, kad organizuojamas Konkursas yra skirtas išskirtinai... 15. Dėl pasiūlymo vertinimo procedūros. Įstatyminis viešųjų pirkimų... 16. Dėl pasiūlymo atmetimo priežasčių. Aplinkybė, kad tiek jau teikiant... 17. Trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo,... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga... 20. Dėl Konkurso Sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1 eilutėje nurodytų... 21. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2 eilutėje nurodytų... 22. Dėl Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 3 eilutėje nurodytų... 23. Pirkėjas konkurso sąlygose nurodė, jog rangovas privalo turėti LR Aplinkos... 24. Dėl pasiūlymo vertinimo procedūros. Atsakovas nurodo, jog įstatyminis... 25. Dėl pasiūlymo atmetimo priežasčių. Ieškovas šia aplinkybe grįsdamas... 26. Išvardintų įrodymu visuma ir byloje nustatytos faktinės aplinkybės teismui... 27. Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos trečiojo asmens turėtos... 28. Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu,... 29. Ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „NT Service“ trečiajam asmeniui UAB... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „NT Service“ valstybei 11,40 Lt išlaidų,... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos...