Byla 2A-2303/2013
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant: ieškovo (apelianto) UAB „August ir Ko“ atstovams T. A. ir advokatui Andriui Juoniui; atsakovo UAB „Varėnos vandenys“ atstovams G. S. ir advokatui Pauliui Astromskiui ir trečiojo asmens UAB „Inžineriniai tinklai“ atstovams A. P., R. R. ir advokatui Pauliui Čerkai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „August ir Ko“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2136-260/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „August ir Ko“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Inžineriniai tinklai“, dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „August ir Ko“ prašė pripažinti atsakovo UAB „Varėnos vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone“ 1) sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 2 dalies 2.1 punktą ta apimtimi, kiek tai susiję su reikalavimu nuotekas, dumblą ar vandenį talpinančius arba perduodančius konstrukcinius elementus, įskaitant talpas, kanalus ir kameras, pastatyti iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio, neteisėtu ir negaliojančiu; pripažinti konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punktą ta apimtimi, kiek tai susiję su šiais reikalavimais: aerotanko darbinis gylis ne mažesnis kaip 4 metrai; technologiniame rezervuare turi būti įrengtos panardinamos maišyklės, kurių propelerio sukimosi greitis ne didesnis kaip 950 aps./min.; turi būti įrengti sutapdinti su aerotanku vertikalinio tipo antriniai nusodintuvai, kurių sodinamosios dalies gylis ne mažesnis kaip 3 metrai; turi būti įrengti apytakinio veikliojo dumblo grąžinimui vienas darbinis ir vienas atsarginis (arba 2 darbiniai ir vienas atsarginis) siurbliai, kurių apsisukimo greitis ne daugiau kaip 1 500 aps/min.; atjungus oro tiekimą aeratoriai nepraleistų į vamzdyno vidų nuotekų, neteisėtais ir negaliojančiais; nutraukti konkurso procedūras.

4Ieškovas teigė, kad atsakovo paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone“ kai kurios sąlygos prieštarauja viešųjų pirkimų principams, riboja konkurenciją, diskriminuoja tiekėjus. Kadangi tarp konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 17.1 ir 17. 2 punktų, draudžiančių teikti alternatyvius (lygiaverčius) pasiūlymus, bei 27.8 punkto, leidžiančio teigti alternatyvius (lygiaverčius) pasiūlymus, buvo neatitikimų, jis (ieškovas) pateikė atsakovui klausimus dėl konkurso sąlygų. Gavęs atsakovo atsakymus į klausimus, ieškovas suprato, kad atsakovas neleidžia teikti lygiaverčių (alternatyvių) pasiūlymų, todėl po šių aplinkybių nustatė savo teisių ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų pažeidimus. Nors atsakovui pateikė pretenziją dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalies bei 25 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir pareikalavo, kad atsakovas patikslintų konkurso sąlygas, sudarytų potencialiems konkurso dalyviams realią galimybę dalyvauti konkurse, siūlyti atsakovui analogišką arba ekvivalentišką (lygiavertį) objektą (analogišką ir lygiavertę nuotekų valyklą), tačiau ji (pretenzija) buvo atmesta.

5Ieškovo nuomone, konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 2 dalies 2.1 punkte įtvirtintas ribojimas statyti nuotekas, dumblą ar vandenį talpinančius arba perduodančius konstrukcinius elementus tik iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio, yra perteklinis, dirbtinai didinantis pirkimo objekto kainą, neatitinkantis pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Lietuvos valstybėje bei visoje Europos Sąjungoje nuotekų valymo įrenginiai yra statomi ne tik iš monolitinio gelžbetonio, bet ir gaminami iš gniuždymui bei kitiems fizikiniams poveikiams atsparaus polipropileno, atitinkančio Europos Sąjungos darnųjį standartą, kuris yra perkeltas į Lietuvos darnųjį standartą LST EN ISO 15013. Minėto standarto reikalavimus atitinkantis polipropilenas be apribojimų gali būti naudojamas tiek nuotekų valymo įrenginių gamyboje, tiek ir gaminant bei statant kitus statybos produktus. Iš polipropileno, atitinkančio Lietuvos darnųjį standartą, pastatytos nuotekų valyklos atitinka ir 2004 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-376 statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ 16 punkte nuotekų valyklų konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Šiuos ieškovo teiginius netiesiogiai patvirtinta VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ieškovui išduotas AT tipo buitinių nuotekų biologinių reaktorių virš 50 SGS nacionalinis techninis liudijimas NTL-01-050:2012. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 188 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.03.03:2008 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“ 9 punktu, statybos produktas, kai jo atitiktis patikrinta, įvertinta ir patvirtinta pagal jam parengto ir patvirtinto techninio liudijimo nuostatas, gali būti naudojamas statybose be papildomo patikrinimo, jei nėra nustatyta kitokių reikalavimų. Pagal Statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą techninis liudijimas yra priskiriamas prie normatyvinių statybos dokumentų. Remiantis nacionalinio techninio liudijimo NTL-01-050:2012 1.1 punktu liudijimas yra išduotas AT tipo biologiniams reaktoriams, pagamintiems būtent iš ekstruzinio polipropileno. Akivaizdu, kad nuotekų valymo įrenginys, pagamintas iš ekstruzinio polipropileno, kuris yra gerokai pigesnis nei gelžbetonis, lygiai taip pat kaip ir valymo įrenginys pagamintas iš gelžbetonio, atitinka nuotekų valyklų konstrukcijoms normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus.

6Ieškovo teigimu, konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punkto (jo dalies) reikalavimai laikytini dirbtinai ribojančiais konkurenciją ir atitinkamai neatitinkančiais pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo. Šie biologinei nuotekų valymo grandžiai keliami reikalavimai yra pernelyg specifiniai ir nepateisinami, todėl greičiausiai buvo iš anksto pritaikyti konkrečiam gamintojui. Atsakovas privalėjo nurodyti, kad pripažįsta ir analogišką (alternatyvią) biologinę nuotekų valymo grandį, kuri patikimumo, kainos ir eksploatavimo prasme būtų lygiavertė keliamiems reikalavimams.

7Atsižvelgiant į išdėstyta, ieškovo teigimu, konkurso sąlygos pripažintinos neteisėtomis ir negaliojančiomis, todėl vienintelė galimybė pašalinti VPĮ pažeidimus – nutraukti konkurso procedūras.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas nesutiko su ieškovo argumentais dėl prieštaravimų tarp atsakovo konkurso sąlygų 17.1, 17.2 ir 27.8 punktų nuostatų, nes konkurso sąlygų 17.1 punktas aiškiai nustato, kad alternatyvių pasiūlymų teikti neleidžiama, o 17.2 punktas paaiškina, kad alternatyvomis nelaikomi tik tie techniniai sprendimai, kuriuos pagal užsakovą privalo pasirinkti pats dalyvis, laikydamasis užsakovo nustatytų techninių specifikacijų reikalavimų. Konkurso sąlygų 27.8 punktas nenustato galimybės teikti alternatyvus pasiūlymus, nes jis reglamentuoja įrodymų priėmimą.

11Teismas padarė išvadą, kad konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 2 dalies 2.1 punkte įtvirtintas reikalavimas statyti nuotekas, dumblą ar vandenį talpinančius arba perduodančius konstrukcinius elementus tik iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio nepažeidė VPĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurią techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Priešingai, atsakovas sudarė sąlygas tinkamai įgyvendinti VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus pirkimų tikslus. Įvertinęs bylos duomenis, teismas sprendė, kad atsakovo pasirinkimas naudoti monolitinį gelžbetonį talpų, kamerų ir kanalų statybai atitinka statinių statybos praktiką. Šio reikalavimo negalima laikyti pernelyg aukštu ir specifiniu. Atsakovas, kaip jis paaiškino, pirkimo sutartimi siekė įsigyti ilgaamžius, tvirtus ir patikimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius, todėl jis ir pasinaudojo diskrecijos teise pasirinkti įprastą, laiko patikrintą ir plačiai taikomą nuotekų valymo technologiją ir technologinius sprendinius. Aplinkybes, kad, vertinant pagal patikimumą, ilgaamžiškumą ir ekonomiškumą, atsakovas pasirinko už plastikines pranašesnes gelžbetonines talpas, patvirtina ir atsakovo pateikta ekspertinio vertinimo išvada. Talpų, kanalų ir kamerų liejimas iš monolitinio gelžbetonio yra klasikinė, įprasta, neišsiskirianti ir niekuo neunikali technologija, kurią gali naudoti, teismo įsitikinimu, daug tokius įrenginius statančių tiekėjų. Dėl nurodytų priežasčių teismas priėjo prie išvados, kad atsakovo pirkimo dokumentuose išdėstyti aptarti reikalavimai pirkimo objektui atitiko VPĮ straipsnio 2 dalies ir 8 dalies reikalavimus, nebuvo diskriminaciniai, todėl perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 25 straipsnio nuostatų.

12Teismas nesivadovavo ieškovo argumentais, kad galimybė pastatyti ieškovo pageidaujamą objektą – vandens tiekimo, nuotekų ir nuotekų valymo įrenginius – ne iš monolitinio gelžbetonio, o iš plastiko ar kitokių medžiagų yra žymiai racionalesnis dėl siekiamų viešųjų pirkimų tikslų. Pažymėjo, kad pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal „mažiausios kainos“ kriterijų, alternatyvūs pasiūlymai yra negalimi, todėl ieškovo nurodomas iš esmės galimas alternatyvus pasiūlymas negali būti vertinamas taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. VPĮ 26 straipsnis aiškiai reglamentuoja, kad pastarasis vertinimo kriterijus gali būti taikomas, kai perkančioji organizacija leidžia pateikti ir alternatyvius pasiūlymus.

13Teismas pripažino nepagrįstu ir kitą ieškinio reikalavimą pripažinti konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punktą iš dalies negaliojančiu. Šiuos konkurso sąlygų reikalavimus atsakovas, kaip jis paaiškino, suformulavo todėl, kad tai maksimaliai leistų tikėtis ekonomiško valymo įrenginių eksploatavimo. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad pastarieji reikalavimai buvo numatyti pritaikant konkurso sąlygas konkretaus gamintojo projektuojamiems gaminiams ir taip buvo pažeistos VPĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatos.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „August ir Ko“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

161) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir neįvertino viešojo pirkimo specifikos, kuomet tiekėjų pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Atsakovo pasirinktas konkurso metu gautų pasiūlymų vertinimo pagal mažiausią kainą kriterijus užkirto pastarajam galimybę nustatyti konkrečius specifinius ir apelianto kvestionuojamus reikalavimus, grindžiamus ekonominiu pirkimo objekto naudingumu. Ieškovo poziciją šiuo klausimu patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintų Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų 3 punktas. Šiuo atveju teismas sprendime nepasisakė dėl atsakovo teisės konkurso sąlygose nustatyti pirkimo objektui keliamus specifinius reikalavimus, todėl sprendimas pripažintinas nepagrįstu ir neteisėtu;

172) Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punkte įtvirtinti reikalavimai aiškiai nustatė konkrečius pirkimo objektą apibūdinančius nuotekų valyklos procesus (konkrečių maišyklių ir siurblių įrengimą bei reikalavimą atjungus oro tiekimą aeratoriams nepraleisti į vamzdyno vidų nuotekų) ir jos gamybą (talpų statybai naudotiną konkrečią statybinę medžiagą ir talpų gylį). Tokių reikalavimų nustatymas akivaizdžiai apribojo apelianto bei kitų potencialių tiekėjų, gaminančių ir statančių konkurso sąlygose nustatytus konkrečius reikalavimus neatitinkančias nuotekų valyklas, galimybę dalyvauti konkurse. Remiantis VPĮ 25 straipsnio 8 dalimi, Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, priešingai nei teigiama sprendime, konkurso sąlygos, apibūdinančios nuotekų valyklos konkrečius procesus ir jos gamybą, nesudarant galimybės tiekėjams siūlyti lygiavertę nuotekų valyklą, ex lege laikytinos sąlygomis, ribojančiomis konkurenciją. Nepaisant to ar konkretūs pirkimo objektą apibūdinantys kriterijai yra klasikiniai, įprasti, neišsiskiriantys, niekuo neunikalūs ir pan., visais atvejais konkurso sąlygose privalu įtvirtinti galimybę siūlyti nustatytiems kriterijams lygiavertį pirkimo objektą;

183) Konkurso sąlygose įtvirtinti ir šioje byloje ginčijami specifiniai reikalavimai laikytini pertekliniais ir nesudarančiais pagrindo tikėti ekonomišku nuotekų valymo įrenginių eksploatavimu, jų ilgaamžiškumu, patvarumu. Šiam teiginiui pagrįsti ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus: jo (ieškovo) nacionalinį techninį liudijimą NTL-01-050:2012, 2013 m. liepos 10 d. prof. dr. A. B. M. išvadą, 2013 m. liepos 11 d. nuotekų valymo įrenginių, gaminamų iš gelžbetonio ir polipropileno, lyginamąją kainų analizę, 2013 m. liepos 10 d. ekspertų grupės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūros 2013 m. birželio 27 d. rašto Nr. S-118 pagrindu surašytą ekspertų paslaugų teikimo užduoties ataskaitą. Teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje teismas pasisakė tik dėl atsakovo pateikto ekspertinio vertinimo išvados, tačiau apie kitus nurodytus rašytinius įrodymus nepasisakė, jų netyrė ir nevertino. Toks esminis įrodymų tyrimo ir vertinimo tvarkos pažeidimas leidžia pagristai teigti, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi tik atsakovo pateiktais įrodymais ir dėl to neteisingai išsprendė bylą.

19Atsiliepimuose į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Varėnos vandenys“ ir trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, nes teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visus byloje esančius įrodymus ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

20Nurodo, kad su pirkimo būdo pasirinkimu susiję apeliacinio skundo argumentai bei faktinės aplinkybės pirmą kartą buvo nurodytos tik apelianto dublike. Šios aplinkybės nebuvo pateiktos nei apelianto pretenzijoje, nei ieškinyje. Dėl to, vadovaujantis CPK 4233 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis, apelianto nurodomos faktinės aplinkybės dėl pirkimo būdo pasirinkimo yra nenagrinėtinos. Apeliantas savo poziciją grindžia Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis, kurios net nėra privalomos. Ginčas dėl pirkimo būdo pasirinkimo, vertinant jį atskirai (kaip tai daro apeliantas), yra viešojo administravimo aktas, o ginčas dėl jo yra spręstinas administracinės teisenos tvarka. Šio pirkimo būdo (mažiausios kainos) pasirinkimą lėmė ne tik technologinės (tikslus žinojimas pageidaujamo objekto minimalių techninių charakteristikų), tačiau ir politinio bei ekonominio tikslingumo priežastys. UAB „Varėnos vandenys“ įgyvendina savo steigėjo ir vienasmenio savininko Varėnos rajono savivaldybės administracijos suformuotą vandentvarkos politiką Varėnos rajone. Atsakovas yra suinteresuotas įsigyti kiek įmanoma ilgaamžiškesnį, tvaresnį ir ekonomiškiau eksploatuojamą įrenginį. Šie politinio ir ekonominio tikslingumo motyvai negali būti peržiūrimi teisme, nes tai reikštų neleistiną teismo kišimąsi į vykdomosios valdžios institucijų darbą.

21Apelianto nurodomi pirkimo sąlygų reikalavimai priskirtini pirkimo objekto funkciniams bei kokybės reikalavimams. Atsakovas turi teisę pasirinkti ir nurodyti pagrindines funkcines pageidaujamo įsigyti objekto savybes, atsižvelgdamas pirmiausia į siekiamų tikslų visumą. Pasirinkti funkciniai bei kokybės reikalavimai buvo bendro pobūdžio, klasikiniai, patikrinti bei plačiai taikomi nuotekų valymo technologijoje. Apelianto siūlomas plastikinis įrenginys nėra lygiavertis atsakovo siekiamam įgyti gelžbetoniniam įrenginiui, todėl šie produktai nėra konkuruojantys. Apeliantas sąmoningai nutyli faktą, jog jo siūlomiems įrenginiams STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ nustato specialius reikalavimus, kuriuos reikia papildomai projektuoti, statyti ir eksploatuoti. Plastikui reikalingi papildomi apsaugos mechanizmai, speciali priežiūra, avarijų šalinimas ir t. t.

22Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. liepos 25 d. atsakovas ir konkursą laimėjusi UAB „Inžineriniai tinklai“ pasirašė ir pradėjo vykdyti sutartį, todėl netgi tenkinus ieškinį, teismas turėtų taikyti alternatyvias sankcijas, nes konkurso ar atskirų jo sąlygų panaikinimas sukeltų neproporcingas pasekmes viešajam interesui.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios instancijos teismo sprendimą, turi pareigą įvertinti sprendimo teisinį ir faktinį pagrindą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 301 str.) ir ex officio - absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 263 str., 320 str. 1 d., 2 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

26Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis jo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o jo (konkurso) procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (24 str). Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Jai (perkančiajai organizacijai) paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau, kaip minėta, tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę. Ji gali nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokios pozicijos laikosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praktikoje, suformuotoje bylose dėl viešojo pirkimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011 ir kt.).

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Varėnos vandenys“ vykdė supaprastintą atvirą konkursą darbams, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone“, pirkti. Atsakovo patvirtintų konkurso sąlygų III skyriaus „Techninės specifikacijos“, III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 2 dalies 2.1 punkte buvo numatytas reikalavimas, jog nuotekas, dumblą ar vandenį talpinantys arba perduodantys konstrukciniai elementai, įskaitant talpas, kanalus ir kameras, turi būti pastatyti iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio, o rezervuarams ir talpoms (iki 5 m3 tūrio) gali būti naudojamos plastikinės (polipropileno arba stikloplastiko) gamyklose pagamintos talpos. Esminiu šios bylos ginčo objektu tapo reikalavimas, jog nurodytos nuotekų valymo įrenginių konstrukcijos (įskaitant talpas, kanalus ir kameras) turi būti pastatytos iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio. Apelianto nuomone, perkančioji organizacija neturėjo teisės nurodyti konkrečios statybinės medžiagos, nes tai pažeidžia VPĮ 25 straipsnio 8 dalį, neatitinka viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto argumentais. Priešingai nei teigia apeliantas, atsakovas nepažeidė VPĮ 25 straipsnio 8 dalies, nes, apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tačiau pastaroji nuostata (VPĮ 25 str. 8 d.) nenumato draudimo perkančiajai organizacijai pasirinkti ir nurodyti konkrečią statybinę medžiagą.

28Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal 2004 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-376 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 2.02.05:2004 nuotekų valykloms keliami ypatingi naudojamų medžiagų patvarumo reikalavimai (23 p.). Šiuo atveju atsakovas, nustatydamas tiekėjams reikalavimą, kad nuotekų valymo įrenginių konstrukcijos turi būti statomos tik iš monolitinio gelžbetonio, tokį pasirinkimą pagrindė objekto paskirtimi ir jo svarba (65 nauji gyventojai būtų prijungti prie geriamojo vandens tinklų ir 122 – prie nuotekų tinklų; nauja nuotekų valykla aptarnautų apie 500 gyventojų, Naujųjų Valkininkų gyvenvietėje esančias sanatorijas, vaikų globos namus ir kt., o taip pat sumažintų aplinkos taršą); gelžbetonio, kaip statybinės medžiagos, fizikinėmis savybėmis (tvirtumu, patikimumu, ilgaamžiškumu); lengvesniu gelžbetoninių įrenginių eksploatavimu bei rekonstravimu; savo ilgamete tokių objektų eksploatavimo praktika. Apeliantas teisingai nurodė, kad pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.02.05:2004 nėra draudimo nuotekų valymo konstrukcijoms naudoti polipropileną (nors sintetinėms medžiagoms taikomi specialūs reikalavimai; Statybos techninio reglamento 22 p., 328 p., 979 p.), tačiau šiuo atveju atsakovas įrodė, kad konkrečios statybinės medžiagos (monolitinio gelžbetonio) pasirinkimas buvo objektyviai pagrįstas, įvertinant visumą reikšmingų faktinių aplinkybių.

29Teisėjų kolegija atmeta kaip neįrodytus apelianto argumentus, kad UAB „August ir Ko“ naudojamas polipropilenas (savo pasiūlymo apeliantas atsakovui nepateikė) yra lygiavertis ar tapatus gelžbetoniui (CPK 178 str., 179 str.). Pagal VPĮ 25 straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymą, jei jis lygiavertis ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Šiuo atveju esminį medžiagų (gelžbetonio ir polipropileno) kokybinį skirtumą (patvarumo, našumo, eksploatavimo sąlygų ir laiko) įrodo tiek bylos medžiaga, tiek šalių išsakyti paaiškinimai bylos nagrinėjimo metu. Be to, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme apelianto atstovas pripažino, kad UAB „August ir Ko“ gaminami įrenginiai iš polipropileno neatitiko technologinių konkurso sąlygų reikalavimų, nebuvo sertifikuoti. Iš to darytina išvada, kad apeliantas, neturėdamas reikalingų medžiagų, objektyviai net negalėjo įvykdyti viešąją sutartį pagal atsakovo konkurso sąlygų reikalavimus.

30Atsižvelgiant į išdėstyta, jog apeliantas neįrodė, kad pirkimo dokumentų 2.1 punkto sąlyga, nustatanti konstrukcijoms naudotiną statybos medžiagą, buvo neteisėta, todėl nėra pagrindo išvadai, kad tokia sąlyga pažeidė tiekėjų lygiateisiškumą ar diskriminavo tiekėjus. Byloje pateikta viešųjų pirkimų medžiaga įrodo ir tai, kad atsakovo konkursui pasiūlymus pateikė ne vienas, o 4 tiekėjai, ir tai paneigia apelianto prielaidą apie vieno tiekėjo protegavimą, todėl teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad konkurso sąlygų 2.1 punkto reikalavimas nepažeidė esminių viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

31Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu vertinimu, jog konkurso sąlygų III skyriaus „Techninės specifikacijos“, III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punkte įtvirtinti reikalavimai bei 3.2.4 p punkto reikalavimas, kad, atjungus oro tiekimą, aeratoriai nepraleistų į vamzdyno vidų nuotekų (apeliantas šį reikalavimą nurodė prie 3.2.3 punkto reikalavimų) nustatė nuotekų valyklos procesus ir jos gamybą. Šioje dalyje apelianto ginčijamos konkurso sąlygos numato pirkimo objektui keliamus funkcinius reikalavimus (aerotanko darbinį gylį, maišyklės sukimosi greitį, nusodintuvų gylį, siurblių skaičių bei jų apsisukimo greitį, reikalavimą, kad, atjungus oro tiekimą, aeratoriai nepraleistų į vamzdyno vidų nuotekų), tačiau, apibūdinant pirkimo objektą, VPĮ nuostatos taip pat nenumato perkančiajai organizacijai draudimų bei ribojimų nustatyti konkrečius pirkimo objektui keliamus funkcinius reikalavimus (VPĮ 25 str.). Kaip minėta, perkančiosios organizacijos nustatytas esminis reikalavimas dėl statybinės medžiagos panaudojimo buvo teisėtas ir pagrįstas, todėl ginčijamo pirkimo teisėtumui neturi teisinės reikšmės apelianto išvestiniai reikalavimai dėl specialių konkurso sąlygų 3.2.3 punkto ir 3.2.4 punkto reikalavimų vertinimo.

32Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su atsakovo teise pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijų (VPĮ 90 str.) bei gelžbetonio ir polipropileno ekonominio naudingumo kaštais, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

33Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, o tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies.

36Atsižvelgiant į teisinį šios bylos išnagrinėjimo rezultatą, nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

37Atsakovas UAB „Varėnos vandenys“ pateikė rašytinius įrodymus, pagrindžiančius jo patirtas 2 643,85 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Trečiojo asmens UAB „Inžineriniai tinklai“ bylinėjimosi išlaidos sudarė 3 139,34 Lt, šios išlaidos pagrįstos pateiktais rašytiniais įrodymais.

38Teisėjų kolegija, spręsdama dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamas ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, buvo pakankamai sudėtingas, reikalaujantis specialių teisinių bei techninių žinių, didėlės apimties. Teisėjų kolegija įvertina ir tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo bylos nagrinėjimo metu aktyviai gynė savo teises ir teisėtus interesus, nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta bei remdamasi byloje pateiktais atstovavimo išlaidas įrodančiais dokumentais, Rekomendacijų 8 punkte nustatytais maksimalias užmokesčio už teisinę pagalbą dydžiais (prašomų išlaidų suma nežymiai viršija Rekomendacijose nustatytus užmokesčio dydžius), suteiktų paslaugų vertinimo kriterijais (Rekomendacijų 2 p.), teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad atsakovo ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme buvo pagrįstos ir protingos, todėl atlygintinos visa apimtimi, jas priteisiant iš apelianto (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

39Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Priteisti iš apelianto (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „August ir Ko“ ( - ) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys“ ( - ) 2 643,85 Lt (du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt tris litus ir aštuoniasdešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš apelianto (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „August ir Ko“ ( - ) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Inžineriniai tinklai“ ( - ) 3 139,34 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą trisdešimt devynis litus ir trisdešimt keturis centus) bylinėjimosi išlaidų.

43Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys“ viešojo pirkimo Nr. 137858 dokumentus (originalą).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „August ir Ko“ prašė pripažinti atsakovo UAB „Varėnos... 4. Ieškovas teigė, kad atsakovo paskelbto supaprastinto atviro konkurso... 5. Ieškovo nuomone, konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji... 6. Ieškovo teigimu, konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji... 7. Atsižvelgiant į išdėstyta, ieškovo teigimu, konkurso sąlygos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais dėl prieštaravimų tarp atsakovo... 11. Teismas padarė išvadą, kad konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio... 12. Teismas nesivadovavo ieškovo argumentais, kad galimybė pastatyti ieškovo... 13. Teismas pripažino nepagrįstu ir kitą ieškinio reikalavimą pripažinti... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „August ir Ko“ prašo panaikinti teismo... 16. 1) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir neįvertino viešojo pirkimo... 17. 2) Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo... 18. 3) Konkurso sąlygose įtvirtinti ir šioje byloje ginčijami specifiniai... 19. Atsiliepimuose į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Varėnos vandenys“ ir... 20. Nurodo, kad su pirkimo būdo pasirinkimu susiję apeliacinio skundo argumentai... 21. Apelianto nurodomi pirkimo sąlygų reikalavimai priskirtini pirkimo objekto... 22. Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. liepos 25 d. atsakovas ir konkursą... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios... 26. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Varėnos vandenys“... 28. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal 2004 m. liepos 8 d. Lietuvos... 29. Teisėjų kolegija atmeta kaip neįrodytus apelianto argumentus, kad UAB... 30. Atsižvelgiant į išdėstyta, jog apeliantas neįrodė, kad pirkimo dokumentų... 31. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu vertinimu, jog konkurso sąlygų III... 32. Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su atsakovo... 33. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Dėl nurodytų motyvų... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 36. Atsižvelgiant į teisinį šios bylos išnagrinėjimo rezultatą, nėra... 37. Atsakovas UAB „Varėnos vandenys“ pateikė rašytinius įrodymus,... 38. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo,... 39. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 40. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą palikti... 41. Priteisti iš apelianto (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „August ir... 42. Priteisti iš apelianto (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „August ir... 43. Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys“...