Byla AS-62-180-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Druskininkų savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Druskininkų savivaldybės skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, asociacija Medžiotojų klubas „Raigardas“ ir Lietuvos savivaldybių asociacija, dėl patikrinimo akto nuostatų ir rašto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Druskininkų savivaldybė (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu (b. l. 1-8), kuriuo prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Aplinkos ministerija) Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Alytaus RAAD) savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2010 m. lapkričio 17 d. patikrinimo akto (toliau – ir Patikrinimo aktas) nuostatas, kad Druskininkų savivaldybė, vykdydama Druskininkų savivaldybės 2009 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonę „Finansinė parama miško savininkams, naudotojams ir valdytojams, įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones ir kartografinės bei kitos medžiagos, reikalingos medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų pakeitimo projektams parengti įsigijimui“ 2 100 Lt programos lėšų panaudojo ne pagal paskirtį, t. y. kaip nurodoma akte „lėšos skirtos medžioklės klubui „Raigardas“ ne pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus; 2) panaikinti Aplinkos ministerijos 2010 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. (9-2)-D8-11439 „Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimo“ (toliau – ir Raštas).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 5 d. nutartimi (b. l. 23-24) pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. Dl-637 patvirtintų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau - SAARP) lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijų (toliau - Rekomendacijos) 8 punktu. Teismas pažymėjo, kad pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 4 dalį, specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems minėto įstatymo tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) pasiūlo savivaldybėms per 3 mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės VMI pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, VMI priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė išvadą, kad Patikrinimo aktas ir Aplinkos ministerijos kreipimasis į VMI yra administracinės procedūros iki VMI sprendimo išieškoti lėšas iš savivaldybės ne ginčo tvarka priėmimo dalis, t. y. procedūriniai dokumentai, kurių apskundimo tvarkos teisės aktai nenumato.

6II.

7Pareiškėjas atskiruoju skundu (b. l. 27-30) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį ir pareiškėjo skundą priimti nagrinėti.

8Teigia, kad nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartimi. Nurodo, jog vertinant, ar priimtas viešojo administravimo subjekto administracinis aktas nustato suinteresuotam asmeniui atitinkamas teises ar pareigas, ar sukelia teisines pasekmes, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į eilę reikšmingų aplinkybių. Vadovaujasi SAARP Rekomendacijų 8 punktu ir teigia, kad Aplinkos ministerija, remdamasi Patikrinimo aktu, priėmė viešojo administravimo subjekto įpareigojimą dėl lėšų išieškojimo, toks įpareigojimas privalomas pareiškėjui, t. y. sukelia atitinkamas teisines pasekmes, todėl pareiškėjas tokį įgaliojimą gali ginčyti teismine tvarka. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-1326/2010 ir pažymi, kad analogiškos praktikos laikosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teigia, kad Aplinkos ministerijos Raštas, adresuotas VMI su reikalavimu ne ginčo tvarka išieškoti iš Druskininkų savivaldybės į Valstybės iždo sąskaitą 2 100 Lt sumą, sukelia pareiškėjui teisines pasekmes, todėl atsisakymas priimti nagrinėti pareiškėjo skundą yra neteisėtas. Pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas šiuo metu yra priėmęs nagrinėti skundą dėl tokio paties reikalavimo (byla Nr. I-1542/2011).

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 5 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Skundu pareiškėjas prašė panaikinti Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Patikrinimo akto nuostatas, kurių pagrindu Alytaus RAAD, atlikus patikrinimą Druskininkų rajono savivaldybėje, nustatė pažeidimus, susijusius su Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimu, ir Aplinkos ministerijos Raštą, kuriuo Aplinkos ministerija pasiūlė VMI išieškoti iš Druskininkų rajono savivaldybės 2 100 Lt. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo skundžiami dokumentai yra procedūriniai dokumentai, kurių apskundimo tvarkos teisės aktai nenumato. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

13Pagal ABTĮ 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje.

14Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, jog viešojo administravimo subjekto surašytas dokumentas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtina teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-483/2010, 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-511/2010, 2010 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-354/2010, 2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-323/2010, 2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-875/2010 ir kt.) (ABTĮ 13 str., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

15

16Dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2010 m. lapkričio 17 d. patikrinimo akto nuostatas

17

18Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Patikrinimo akte yra užfiksuotos Alytaus RAAD nustatytos SAARP lėšų panaudojimo faktinės aplinkybės. Akte yra išreikštas fakto konstatavimas, kad pareiškėjas specialiosios programos lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, tačiau jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų) šiame patikrinimo akte nėra, toks aktas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių negalia. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Patikrinimo aktas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku (žr., pvz., Lietuvos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1326/2010), tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.). Taigi pirmosios instancijos teismas skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Patikrinimo akto nuostatas pagrįstai atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

19Dėl reikalavimo panaikinti Aplinkos ministerijos 2010 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. (9-2)-D8-11439 „Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimo“

20SAARP Rekomendacijų 8 punktas nustato, jog Aplinkos ministerija, gavusi lėšų panaudojimo patikrinimo aktą, įvertina nustatytus pažeidimus, prireikus paprašo savivaldybes papildomos informacijos ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo akto gavimo kreipiasi į VMI dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, panaudotų pažeidžiant minėto įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokių lėšų panaudojimą, nuostatas, išieškojimo. Vadovaudamasi išdėstytomis nuostatomis, Aplinkos ministerija 2010 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. (9-2)-D8-11439 „Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimo“ skundžiamu raštu kreipėsi į VMI bei, inter alia, nurodė: „Prašome minėtas lėšas ne ginčo tvarka išieškoti į Valstybės iždo sąskaitą <...>“.

21Iš nagrinėjamos bylos aplinkybių matyti, kad Aplinkos ministerijos Raštas buvo adresuotas VMI, o Druskininkų savivaldybei išsiųsta kopija susipažinimui (b. l. 9), t. y. Aplinkos ministerijos Raštas buvo adresuotas ne pareiškėjui, be to, šiame Rašte pareiškėjui nebuvo suformuluotos jokios privalomo elgesio taisyklės. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog Aplinkos ministerijos kreipimasis į VMI yra administracinės procedūros iki VMI sprendimo išieškoti lėšas iš savivaldybės ne ginčo tvarka priėmimo dalis, t. y. procedūrinis dokumentas, kuriuo pradedama vykdyti procedūra dėl lėšų išieškojimo ir kurio apskundimo tvarkos teisės aktai nenumato. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pastarasis dokumentas pareiškėjo teisinei padėčiai tiesioginės įtakos neturi ir šia prasme jis (tokio pobūdžio dokumentas) nepatenka nei į skųstino individualaus teisės akto, nei į administracinio teisės akto sąvokas (ABTĮ 2 str. 14 - 15 d.). Kolegija pažymi, jog, priešingai nei teigia pareiškėjas, skundžiamas Aplinkos ministerijos Raštas nėra laikytinas patvarkymu (įpareigojimu) dėl lėšų išieškojimo, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A525-1326/2010 dėl galimybės teismui skųsti Aplinkos ministerijos prašymą išieškoti iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, panaudotas pažeidžiant teisės aktus, nepasisakė; kitos nagrinėjamos ir pareiškėjo nurodytos bylos aplinkybės taip pat nesutampa.

22Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartis, kuria teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų, yra pagrįsta ir teisėta. Tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir naikinti skundžiamą nutartį remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo Druskininkų savivaldybės atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai