Byla 2-3-970/2017
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Džiuginta Plukienė, sekretoriaujant Ingai Gudavičienei, dalyvaujant ieškovių G. A. ir K. T. atstovui advokatui Pranui Makauskui, atsakovės Daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – DNSB) „( - )“ atstovui pirmininkui S. Č.,

2žodinio proceso tvarka parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių G. A. ir K. T. patikslintą ieškinį atsakovei DNSB „( - )“ dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Druskininkų miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovių G. A. ir K. T. patikslintą ieškinį, kuriuo ieškovės prašo: 1) pripažinti M. L. ir R. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į trijų kambarių butą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini, esantį ( - ), 2) įpareigoti atsakovą DNSB „( - )“ per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, išduoti pažymą/pažymėjimą, patvirtinantį, kad M. L. ir R. L. visiškai atsiskaitė už pastatytą trijų kambarių butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), o atsakovei per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos neišdavus nurodytos pažymos/pažymėjimo – pripažinti ieškovių teisę įregistruoti nuosavybės teises į trijų kambarių butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu.

5Parengiamajame teismo posėdyje šalių atstovai teismui pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtini ir civilinę bylą nutraukti.

6Šalių sudaryta taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį teisinį ginčą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnis). Tik teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis). Teismui pateikta tvirtinti šalių 2017 m. gegužės 3 d. sudaryta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai, tarpusavio nuolaidomis išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl patvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Šalims yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 294 straipsnio 2 dalis). Šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

8Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovių prašymu (taikos sutarties 12 punktas) ieškovėms grąžintina 75 procentai teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Pagal 2015 m. rugpjūčio 6 d. kvitą bei 2016 m. sausio 18 d. mokėjimo nurodymą už ieškinio reikalavimus iš viso sumokėtas 82,00 Eur dydžio žyminis mokestis, taigi, ieškovėms grąžintina suma iš viso sudaro 61,50 Eur, t. y., po 30,75 Eur kiekvienai iš ieškovių (61,50 Eur / 2). Šalys, sudarydamos taikos sutartį, susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas (teismo pašto išlaidas) valstybei atlygina ieškovės (taikos sutarties 11 punktas). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 58,48 Eur, tuo pagrindu iš ieškovių priteistina po 29,24 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Į valstybės ieškovėms grąžintiną sumą (po 30,75 Eur) įskaitytina ieškovių valstybei mokėtina suma (po 29,24 Eur) ir ieškovėms grąžintina po 1,51 Eur žyminio mokesčio (30,75 Eur – 29,24 Eur).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 1 dalimi, 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu,

Nutarė

10patvirtinti ieškovių, R. L. ir M. L. teisių perėmėjų, G. A., asmens kodas ( - ), K. T., asmens kodas ( - ), ir atsakovės DNSB „( - )“, įmonės kodas ( - ), atstovaujamos pirmininko S. Č., (toliau – Šalys) 2017 m. gegužės 3 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovių G. A. ir K. T. patikslintą ieškinį atsakovei DNSB „( - )“ dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus šiomis sąlygomis:

 1. Ieškovės G. A. ir K. T. atsisako antstolės Janės Jakimavičienės kontoroje (toliau – antstolė) vykdomo 1 428,82 Eur galimo išieškojimo (vykdomosios bylos Nr. 0052/14/01065 – 187,82 Eur, vykdomosios bylos Nr. 0052/15/00443 – 300,00 Eur ir vykdomosios bylos Nr. 0052/15/00444 – 941,00 Eur) iš atsakovės (skolininkės) DNSB „( - )“, kartu prisiimant šios skolininkės prievolę sumokėti antstolei 714,21 Eur vykdymo išlaidų (vykdomosios bylos Nr. 0052/13/01620 – 165,00 Eur, vykdomosios bylos Nr. 0052/14/01065 – 107,00 Eur, vykdomosios bylos Nr. 0052/15/00443 – 122,21 Eur, vykdomosios bylos Nr. 0052/15/00444 – 200,00 Eur ir vykdomosios bylos Nr. 0052/15/00445 – 120,00 Eur), įsipareigojant per 5 (penkias) darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis įsiteisėjimo dienos, antstolei pateikti raštišką atsisakymą nuo šiame taikos sutarties punkte nurodyto išieškojimo.
 2. Ieškovės G. A. ir K. T. atsisako antstolės vykdomo 1 071,59 Eur galimo išieškojimo iš bendrijos pirmininko S. Č. (vykdomosios bylos Nr. 0052/14/01066), įsipareigojant per 5 (penkias) darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis įsiteisėjimo dienos, antstolei pateikti raštišką atsisakymą nuo šiame taikos sutarties punkte nurodyto išieškojimo.
 3. Ieškovės G. A. ir K. T. atsisako visų reikalavimų patvirtintų įsiteisėjusiu Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013 ir visų kitų teismų sprendimais/nutartimis ir antstolio patvarkymais nustatytų atsakovės DNSB „( - )“ atžvilgiu įpareigojimų vykdymo.
 4. Atsakovė DNSB „( - )“ atsisako nuo 351,96 Eur tolimesnio priteistų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo (vykdomosios bylos Nr. 0052/16/00261 – 175,98 Eur ir vykdomosios bylos Nr. 0052/16/00260 – 175,98 Eur) iš ieškovių G. A. ir K. T., įsipareigojant per 5 (penkias) darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis įsiteisėjimo dienos, antstolei pateikti raštišką atsisakymą nuo šiame taikos sutarties punkte nurodytų išieškojimų.
 5. Ieškovės G. A. ir K. T. įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis įsiteisėjimo dienos, sumokėti/grąžinti bendrijos pirmininkui S. Č. iš jo vykdomojoje byloje Nr. 0052/14/01066 išieškotą 770,39 Eur skolą ir 269,93 Eur vykdymo išlaidas bei apmokėti antstolei likusias toje pačioje vykdomojoje byloje neišieškotus 139,63 Eur ir taikos sutarties 1 (pirmame) punkte nurodytas 714,21 Eur vykdymo išlaidas.
 6. Ieškovės G. A. ir K. T. įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis įsiteisėjimo dienos, sumokėti antstolei už atsakovę DNSB „( - )“ 296,00 Eur vykdymo išlaidų (vykdomosios bylos Nr. 0052/16/00261 – 148,00 Eur ir vykdomosios bylos Nr. 0052/16/00260 – 148,00 Eur).
 7. Atsakovė DNSB „( - )“ įsipareigoja, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tos dienos, kai ieškovės G. A. ir K. T. bendrijos pirmininkui S. Č. ir antstolei sumokės taikos sutarties 5 (penktame) ir 6 (šeštame) punktuose nurodytas pinigų sumas, pateikti ieškovėms G. A. ir K. T. reikiamą, teisės aktų nustatyta tvarka išduotą, pažymą (pažymėjimą), kuria pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 383 „Dėl gyventojų lėšų panaudojimo statant gyvenamuosius namus“ 2.6 punktą yra patvirtinama, kad už nekilnojamojo turto – buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau tekste – Butas) – statybą G. A. ir K. T. yra visiškai atsiskaičiusios ir kad ši pažyma (pažymėjimas) yra pagrindas įregistruoti nuosavybės teises į Butą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 8. Taikos sutarties Šalys susitaria, kad atsakovei DNSB „( - )“ neįvykdžius taikos sutarties 7 (septintame) punkte numatyto įsipareigojimo, t. y., šiame punkte nurodytos pažymos (pažymėjimo) per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tos dienos, kai ieškovės G. A. ir K. T. bendrijos pirmininkui S. Č. ir antstolei sumokės taikos sutarties 5 ir 6 punktuose nurodytas pinigų sumas, įregistruoti nuosavybės teises į Butą ieškovėms G. A. ir K. T. teisiniu/faktiniu pagrindu bus Druskininkų miesto apylinkės teismo įsiteisėjęs sprendimas (nutartis) civilinėje byloje Nr. 2-3-970/2017, kuriuo bus patvirtinta ši taikos sutartis.
 9. Ieškovės G. A. ir K. T. neprieštarauja ir sutinka, kad įsiteisėjus teismo sprendimui (nutarčiai), kuriuo bus patvirtinta ši taikos sutartis, būtų visiškai panaikinti visi teismo ir antstolių pritaikyti atsakovės DNSB „( - )“ atžvilgiu sąskaitų, esančių „Swedbanke“, AB, areštai.
 10. Taikos sutarties Šalys susitaria, kad nereikalauja priteisti viena iš kitos nagrinėjant civilinę bylą teisme patirtų atstovavimo (advokato teisinių paslaugų) ir kitų bylinėjimosi išlaidų, patirtų iki taikos sutarties sudarymo.
 11. Taikos sutarties Šalys susitaria, kad bylinėjimosi išlaidas (teismo pašto išlaidas) valstybei atlygina ieškovės G. A. ir K. T..
 12. Ieškovėms G. A. ir K. T. yra žinoma, kad, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, sudarius ir patvirtinus taikos sutartį ir tuo pagrindu bylą nutraukus, grąžinami 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovės, pasirašydamos taikos sutartį, prašo teismo grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio civilinėje byloje Nr. 2-3-970/2017.
 13. Taikos sutarties Šalys patvirtina, kad šios taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos Nr. 2-3-970/2017 nutraukimo pasekmės yra žinomos, t. y., taikos sutarties Šalims yra žinoma, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Taip pat, taikos sutarties Šalims yra žinoma ir suprantama CK 6.985 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 14. Pasirašydamos šią taikos sutartį Šalys patvirtina, kad taikos sutartis atitinka tikruosius taikos sutarties Šalių ketinimus ir valią.
 15. Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

11Civilinę bylą Nr. 2-3-970/2017 pagal ieškovių G. A. ir K. T. patikslintą ieškinį atsakovei DNSB „( - )“ dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

12Grąžinti ieškovei G. A., asmens kodas ( - ) 1,51 Eur (vieno euro 51 ct) žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2015 m. rugpjūčio 6 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

13Grąžinti ieškovei K. T., asmens kodas ( - ) 1,51 Eur (vieno euro 51 ct) žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2016 m. sausio 18 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai