Byla 2-40-297/2013
Dėl įpareigojimo pateikti informaciją/dokumentus ir

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, sekretoriaujant Vaidai Šukienei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Pranui Makauskui, atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Statyba“ atstovui bendrijos pirmininkui ir trečiajam asmeniui S. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų M. L. ir R. L. ieškinį atsakovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Statyba“, trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, S. Č., dėl įpareigojimo pateikti informaciją/dokumentus ir

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Statyba“ (toliau – DNSB „Statyba“) dėl įpareigojimo pateikti informaciją/dokumentus. Patikslintame ieškinyje (t. 1, b. l. 94-98) nurodė, kad ieškovai gyvena trijų kambarių bute (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ). Ieškovai kaip šio buto savininkai ir naudotojai kas mėnesį moka atsakovui komunalinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus, taip pat jie aktyviai dalyvauja atsakovo veikloje - visuotiniuose gyventojų susirinkimuose, ūkinėje bendrijos veikloje ir pan. Ieškovams kyla abejonės, ar atsakovas tinkamai paskirsto iš namo ( - ) gyventojų gautas įmokas už komunalinius mokesčius, administracines bei eksploatacines išlaidas. Šias abejones patvirtina 2007-01-18 DNSB „Statyba“ gyventojų skundas Druskininkų policijos komisariatui, 2007-02-09 buvusio bendrijos pirmininko J. A. raštas dėl dabartinio DNSB „Statyba“ pirmininko S. Č. netinkamos veiklos. Ieškovų abejones dar labiau sustiprino 2012 m. vasario mėnesio mokėjimo kvite atsakovo papildomai priskaičiuota 251,27 Lt dydžio mokesčių suma. Ieškovai 2012-03-15 raštu kreipėsi į atsakovą, prašydami pateikti informaciją dėl šių papildomų mokesčių, tačiau atsakymo nesulaukė. 2012-09-06 ieškovai per savo atstovą dar kartą kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti jiems informaciją, t. y. ieškovai prašė pateikti jiems pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, kurių pagrindu laikotarpiu nuo 2007-06-01 iki 2012-09-01 ieškovų butui buvo skaičiuojami komunaliniai mokesčiai už šiukšles, karštą ir šaltą vandenį, šildymą, anteną, bendrą apšildymą, liftą, vonios šildymą, taip pat kaupiamosios lėšos, eksploatacinės išlaidos, vandens nuostolio išlaidos, banko išlaidos, delspinigiai, tuo pačiu ieškovai prašė paaiškinti ir pateikti dokumentus (darbų sąmatą, darbų perdavimo-priėmimo aktą, apmokėjimo už darbą dokumentus), kurių pagrindu ieškovų butui papildomai priskaičiuota 251,27 Lt mokesčių suma, pateikta kartu su 2012 m. vasario mėnesio kvitu, taip pat pateikti informaciją, ar papildomų darbų sąmata buvo svarstoma visuotiniame bendrijos narių susirinkime ir jeigu taip – pateikti šio susirinkimo protokolą. Atsakymo iš atsakovo ieškovai negavo, tik jų atstovas buvo telefonu informuotas bendrijos pirmininko S. Č., kad 2012-09-06 prašyme nurodytos informacijos jis ieškovams nepateiks, nes tam nemato jokio reikalo. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau- LR CK) 4.83 str. 2 d. 2 p. buto savininkas (naudotojas) turi teisę reikalauti, kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus, o tokiais interesais yra laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti. Buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisės ir pareigos yra detalizuotos Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Įstatymas). Įstatymo 21 str. 4 d. įtvirtinta butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų (tiek bendrijos narių, tiek ir neįstojusių į bendriją patalpų savininkų/naudotojų) teisė: 1) gauti informaciją bendrijos veikos ir valdymo klausimais (Įstatymo 21 str. 4 d. 1 p.); 2) gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas (Įstatymo 21 str. 4 d. 4 p.). Pagal Įstatymo 14 str. 6 d. 6 p. bendrijos pirmininkas atsako už informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu ir per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos privalo suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomuosius mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla (Įstatymo 14 str. 7 d.). Atsakovo DNSB „Statyba“ pirmininkas S. Č. atsisako pateikti ieškovų 2012-09-06 prašyme nurodytą informaciją apie komunalinius mokesčius, eksploatacines ir administracines išlaidas, jų dydį, panaudojimo būdus, taip pažeisdamas ieškovų teisę gauti minėtą informaciją, todėl ieškovai kreipėsi į teismą dėl atsakovo įpareigojimo pateikti informaciją (dokumentus) ir patikslintu ieškiniu teismo prašė: 1) įpareigoti atsakovą DNSB „Statyba“ per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovams M. L. ir R. L., gyvenantiems bute adresu ( - ), pasirašytinai pateikti pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, kitų sąskaitų, kasos išlaidų ir pajamų orderių, kvitų, bankinio mokėjimo dokumentų, kitų dokumentų), teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, kurių pagrindu laikotarpiu nuo 2007-06-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos butui, esančiam ( - ), buvo skaičiuojami komunaliniai mokesčiai, t.y. mokesčiai už šiukšles, šaltą vandenį, karštą vandenį, šildymą, anteną, bendrą apšildymą, liftą, vonios šildymą, kaupiamosios lėšos, eksploatacinės išlaidos, administracinės išlaidos, vandens nuostolio išlaidos, banko išlaidos, delspinigiai/baudos, visi kiti mokėjimai; nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigoti atsakovą DNSB „Statyba“ ieškovams už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos pasirašytinai pateikti pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, kitų sąskaitų, kasos išlaidų ir pajamų orderių, kvitų, bankinio mokėjimo dokumentų, kitų dokumentų), teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, kurių pagrindu butui, esančiam ( - ), už kiekvieną mėnesį yra skaičiuojami komunaliniai mokesčiai, t.y. mokesčiai už šiukšles, šaltą vandenį, karštą vandenį, šildymą, anteną, bendrą apšildymą, liftą, vonios šildymą, kaupiamosios lėšos, eksploatacinės išlaidos, administracinės išlaidos, vandens nuostolio išlaidos, banko išlaidos, delspinigiai/baudos ir visi kiti mokėjimai; taip pat įpareigoti atsakovą DNSB „Statyba“ per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovams raštu paaiškinti ir pasirašytinai pateikti teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintų dokumentų (darbų sąmatos, darbų perdavimo – priėmimo aktų, apmokėjimo už darbą dokumentų ir visų kitų susijusių dokumentų) kopijas, kurių pagrindu butui, esančiam ( - ), papildomai priskaičiuota 251,27 Lt mokesčių suma, pateikta kartu su 2012 metų vasario mėnesio kvitu; taip pat per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti informaciją, ar nurodyta papildomų darbų sąmata (kiti su tuo susiję dokumentai) buvo svarstoma bendrijos visuotiniame susirinkime ir jeigu taip – šio visuotinio susirinkimo protokolo/priimto sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, 2) priteisti ieškovų naudai iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių pagrindu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovai reiškiamu reikalavimu siekia įsitikinti ir patikrinti, ar atsakovas tinkamai apskaičiuoja ieškovų butui teikiamų paslaugų kainas. Ginčo, kad ieškovai gyvena bute ( - ), nėra, bet atsakovo atstovas ir trečiasis asmuo bendrijos pirmininkas S. Č. ginčija, jog ieškovai yra šio buto savininkai ir DNSB „Statyba“ nariai, ir tuo pagrindu nesutinka teikti ieškovams informacijos (dokumentų). Ieškovai buvo gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Statyba“, vėliau reorganizuoto į DNSB „Statyba“, nariai, jie sumokėjo visus reikiamus mokesčius ir tuo pagrindu ieškovams buvo suteiktas butas, esantis ( - ), todėl ieškovai yra šio buto savininkai ir naudotojai. Duomenų, kad ieškovai būtų pašalinti iš kooperatyvo ar kad jiems nebūtų suteiktas minėtas butas, nėra. Reorganizavus kooperatyvą į DNSB „Statyba“, atsakovas perėmė visas teises ir pareigas. Duomenų, kad gyvenamojo namo statybos kooperatyvas, jį reorganizuojant, bendrijai būtų perdavęs kokius nors skolinius įsipareigojimus, nėra. Reorganizavus kooperatyvą, ieškovai teisių į butą neprarado ir jų teisės nesusiaurėjo, o pažymą, kad kooperatyvo narys nėra skolingas už įsigytą butą, turėjo pateikti būtent atsakovas. Atsakovo DNSB „Statyba“ pirmininkas ir trečiasis asmuo S. Č. atsisako pateikti ieškovams tokią pažymą, todėl ieškovai neturi teisinių galimybių įregistruoti nuosavybės teisę į minėtą butą. Ieškovai dokumentų, kad yra sumokėję visus pinigus už butą, nėra išsaugoję, bendrijoje jų taip pat nėra. Viešame registre nuosavybės teisės į butą nėra įregistruotos, tačiau tai neįrodo, kad ieškovams butas nepriklauso. Ieškovai buvo gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Statyba“ nariai, jie yra buto, kuriame gyvena, savininkai ir naudotojai, todėl jie yra ir bendrijos nariai. Atsakovas teikia ieškovams paslaugas ir nori, kad ieškovai už jas atsiskaitytų, mokėtų už buto suvartotą šilumos energiją, elektrą, vandenį, už kitas būtinas buto eksploatavimo paslaugas. Ieškovai sutinka, kad turi pareigą mokėti komunalinius mokesčius ir proporcingai naudojamoms patalpoms turi sumokėti už namo bendro naudojimo patalpų eksploatavimą ir administravimą, tačiau jie nori ir turi teisę gauti visus pirminius dokumentus, pagrindžiančius privalomus mokėjimus. Ieškovai neprieštarautų apmokėti išlaidas, susijusias su prašomų pateikti dokumentų kopijų darymu, jeigu tokios išlaidos bus protingos ir pagrįstos.

4Atsakovas DNSB „Statyba“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad ieškovai naudojasi butu, esančiu ( - ), tačiau jie nėra šio buto savininkai, taip pat jie nėra bendrijos „Statyba“ nariai, todėl neturi teisės reikalauti iš bendrijos pateikti jiems prašomus dokumentus. Pagal iki 2012-07-01 galiojusį Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą teisė gauti informaciją apie bendrijos valdymo ir kontrolės organų nutarimus, turtą, lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokesčius, susijusius su bendrijos veikla, buvo suteikta tik bendrijos nariams (Įstatymo 23 str. 4 d., 28 str. 1 d . 1 p.). Pagal šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 21 str. 4 d. 1 p. ir 2 p. teisę gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais, informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas, turi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai. Šis Įstatymas yra specialus įstatymas, reglamentuojantis gyvenamųjų namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų veiklą, jos narių ir savininkų teises ir pareigas. Ieškovai nepateikė duomenų, kad yra minėto buto savininkai, todėl jie negali remtis minėto įstatymo nuostatomis. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010-07-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3-418/2010 ir Vilniaus apygardos teismas 2011-11-28 nutartimi nustatė, kad ieškovai nėra DNSB „Statyba“ nariai. Pagal CK 4.83 str. 2 d. 2 p. butų ir kitų patalpų savininkams (naudotojams) suteikta teisė reikalauti iš kitų savininkų (naudotojų), kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus, o ne reikalauti bendrijos paruošti tam tikrų dokumentų kopijas. Nepaisant to, kad ieškovai nėra minėto buto savininkai ir bendrijos nariai, atsakovas kas mėnesį teikia ir teiks ieškovams informaciją detalių sąskaitų pavidalu ir papildomai apie tai informuoja ieškovus, bendrijos skelbimų lentoje pateikdamas informaciją apie kiekvienam bendrijos butui už praėjusį mėnesį priskaičiuotus mokesčius, taip pat skelbimų lentoje patalpina visus bendrijoje vykusių visuotinių susirinkimų protokolus su priimtais nutarimais. Ieškovams suabejojus dėl 2012 m. vasario mėnesio priskaičiuotų 251,27 Lt mokesčių, buhalterė padarė patikrinimą ir pateikė ieškovams pažymą su galutine skola ir informacija, iš ko susidarė įsiskolinimas. Ieškovų ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl prašė jį atmesti (t. 1, b. l. 48-50, 73-75, 106-109).

5Trečiasis asmuo S. Č. atsiliepime nurodė, kad nesutinka su ieškovų reikalavimais ir tais pačiais motyvais kaip ir atsakovas prašė ieškinį atmesti (t. 1, b. l. 63-65).

6Teismo posėdžio metu atsakovo DNSB „Statyba“ atstovas bendrijos pirmininkas ir trečiasis asmuo S. Č. palaikė atsiliepimuose išdėstytus motyvus, prašė ieškinį atmesti, skirti ieškovams ir jų atstovui piniginę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir priteisti iš ieškovų visas bylinėjimosi išlaidas. Papildomai paaiškino, kad 1987 m. buvo įsteigtas 37 butų gyvenamojo namo statybos kooperatyvas „Statyba“, kooperatyvo nariams, tame tarpe ir ieškovui R. L., daugiabučiame name ( - ), buvo suteikti butai. Ieškovai bute Nr. ( - ) gyvena nuo namo pastatymo, tačiau jie nėra šio buto savininkai, nes nėra sumokėję visų pajinių įnašų, todėl butas Nr. ( - ) priklauso bendrijai. Ieškovai nėra ir DNSB „Statyba“ nariai. Bendrijos nariais buvo laikomi asmenys, kurie 2002-03-17 pasirašė už naujus bendrijos įstatus. Šiuo metu pagal visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimą bendrijos nariais yra buto savininkai, įregistravę nuosavybę VĮ Registrų centre, su jais bendrija yra sudariusi sutartis. Kadangi ieškovai nėra buto savininkai ir bendrijos „Statyba“ nariai, todėl nėra pagrindo pateikti ieškovams jų prašomus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus. Bendrijoje kas metai yra daromos revizijos ir jeigu būtų kokie piktnaudžiavimai, jie būtų nustatyti. Atsakovas yra sudaręs sutartis su paslaugų teikėjais, tuo pagrindu įmonės, kurios teikia paslaugas, siunčia atsakovui sąskaitas, tada bendrijos buhalterė parengia bendrą suvestinę ir paskaičiuoja kiek kuris butas turi mokėti mokesčių, kiekvienam butui yra išrašomi mokėjimo lapeliai ir jie įdedami į buto pašto dėžutę. Be to, bendra mokesčių suvestinė patalpinama bendrijos skelbimų lentoje, ten pat viešai skelbiama ir kita informacija- bendrijos narių susirinkimų protokolai, skelbimai. Trūkstant informacijos, ją galima sužinoti pas buhalterę, ieškovai taip pat turi tokią galimybę. 2013-03-21 vykusiame bendrijos narių susirinkime buvo nutarta, kad informacija bendrijos nariui bus pateikiama vadovaujantis LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pagrindu, leidžiant su ja susipažinti bendrijos pirmininko ir buhalterės namuose. Gi dėl galimų išlaidų, susijusių su dokumentų pateikimu, bendrija nėra nusprendusi, dėl to bus sprendžiama vėliau, kitame susirinkime. Ieškovai gyvena bendrijai priklausančiame bute, todėl privalo susimokėti už atsakovo teikiamas paslaugas. Ieškovams pateiktas 2012 m. vasario mėnesio kvitas yra susijęs su namo stogo remonto darbais, kurie atlikti prieš tris metus. Šie darbai kainavo 13 662,00 Lt, yra sutartis su rangovu, priėmimo-perdavimo aktai, sąmata. Ieškovų skola už stogo remonto darbus yra 121,00 Lt. Bendrija turi visus ieškovų prašomus pateikti dokumentus, jie saugomi pas bendrijos pirmininką ir buhalterę. Ieškovai reikalauja pateikti dokumentų kopijas, kurios būtų notaro patvirtintos. Prašomų pateikti dokumentų yra apie 1500 lapų, todėl darant jų kopijas ir dar tvirtinant notariškai, susidarys didelės išlaidos, gi atsakovas neturi pajamų, kad galėtų dengti tokias išlaidas, atvirkščiai, yra skolų, kurios susidarė per žiemos laikotarpį.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Šalių atstovų ir trečiojo asmens paaiškinimais, bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 1987-02-02 įsteigtas gyvenamojo namo statybos kooperatyvas „Statyba“ (t. 2, b. l. 97). 1987-03-17 Druskininkų miesto LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 37 įregistruoti kooperatyvo „Statyba“ įstatai ir patvirtintas šio kooperatyvo narių sąrašas; ieškovas R. L. įtrauktas į kooperatyvo „Statyba“ narių sąrašą (t. 2, b. l. 95, 96, 99). 1989-01-31 ieškovui R. L. ir jo šeimos nariams išduotas gyvenamosios patalpos orderis Nr. 28, tuo pagrindu ieškovai R. L. ir M. L. apsigyveno trijų kambarių bute adresu ( - ) (civilinė byla Nr. 2-30-297/2012, b. l. 9). 1993-12-22 Druskininkų miesto valdybos potvarkiu Nr. 408-v gyvenamojo namo statybos kooperatyvas „Statyba“ reorganizuotas į gyvenamojo namo eksploatavimo bendriją „Statyba“ (t. 2, b. l. 109). 2002-03-17 gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijos „Statyba“ visuotiniame narių susirinkime priimtas sprendimas dėl bendrijos reorganizavimo į daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“ (toliau – Bendrija), Druskininkų savivaldybės mero 2002-04-17 potvarkiu Nr. 204 įregistruoti Bendrijos įstatai (t. 2, b. l. 34, 37). Ieškovas R. L. 2002-03-17 Bendrijos steigiamajame susirinkime nedalyvavo ir nebalsavo priimant naujus Bendrijos įstatus (t. 2, b. l. 35). Ieškovai naudojasi butu ( - ), bet jie nėra įregistravę nuosavybės teisės į butą (t. 1, b. l. 7-10, 116). Ieškovai moka atsakovo paskaičiuotus komunalinius mokesčius ir kitas su daugiabučio namo priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas. 2012-03-15 ieškovas R. L. raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti informaciją dėl jam paskaičiuotos 251,27 Lt skolos (t. 1, b. l. 11, 17). 2012-09-06 ieškovų atstovas pakartotinai raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti informaciją (dokumentus), kurios pagrindu atsakovas skaičiavo ieškovų buto komunalinius mokesčius ir kitas privalomas įmokas laikotarpiu nuo 2007-06-01 iki 2012-09-01, taip pat informaciją kokiu pagrindu ieškovų butui priskaičiuota 251,27 Lt skola, visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolą, kuriame buvo svarstoma papildomų darbų sąmata (t. 1, b. l. 11, 12-13). Atsakovas informacijos ieškovams nepateikė ir atsisako ją pateikti tuo pagrindu, kad ieškovai neatitinka statuso, kuriuo remiantis galėtų reikalauti iš Bendrijos dokumentų ir informacijos, nes jie nėra nei Bendrijos nariai, nei buto ( - ), savininkai.

9Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovų teisinio statuso ir jų teisės gauti informaciją iš atsakovo DNSB „Statyba“. Ieškovai teigia, kad jie yra buto, esančio ( - ), savininkai (faktiniai valdytojai ir naudotojai), taip pat DNSB „Statyba“ nariai. Atsakovo atstovas ir trečiasis asmuo nesutinka su tokiais ieškovų teiginiais ir nurodo, kad ieškovai nėra pilnai atsiskaitę su bendrija už butą (nesumokėję dalies pajaus), todėl nėra buto savininkai, o tuo pačiu nėra ir bendrijos nariai. Byloje nustatyta, kad 1987-02-02 įsteigto gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Statyba“ narių sąraše, kuris patvirtintas 1987-03-17 Druskininkų m. LDT vykdomojo komiteto 1987-03-17 sprendimu Nr. 37, įtrauktas ir ieškovas R. L. (t. 2, b. l. 96). Pagal gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Statyba“ įstatų, patvirtintų 1987-03-17 Druskininkų miesto LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 37, 7 p. piliečiai, įtraukti į vietinės LDT Vykdomojo komiteto patvirtintą norinčiųjų įstoti į steigiamą gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą sąrašą, laikomi to kooperatyvo nariais nuo įstatų įregistravimo dienos. Tų pačių įstatų 22 p. nustatyta, kad butai gyvenamojo namo statybos kooperatyvo gyvenamajame name apgyvendinami pagal gyvenamosios patalpos orderius, kuriuos išduoda rajono, miesto LDT vykdomasis komitetas sutinkamai su patvirtintu kooperatyvo narių ir jų šeimos narių sąrašu (t. 2, b. l. 99, 101). 1989-01-31 ieškovui R. L. ir jo šeimos nariams nustatyta tvarka išduotas orderis gyvenamajai patalpai ( - ), užimti (civilinė byla Nr. 2-30-297/2012, b. l. 9). Taigi, byloje nustatyta, kad ieškovas R. L. nuo 1987-03-17 buvo kooperatyvo „Statyba“ narys ir pagal jam išduotą gyvenamosios patalpos orderį ieškovas kartu su sutuoktine ieškove M. L. bei jų vaikais teisėtai apsigyveno bute ( - ). Atsakovas neginčija, kad ieškovai yra šio buto naudotojai, bet nurodo, kad ieškovai nėra buto savininkai. Teismas su tuo sutinka. Ieškovai nėra įregistravę nuosavybės teisės į butą (t. 1, b. l. 116). Ieškovai nepateikė teismui įrodymų, kad jie įstatymo nustatytu pagrindu (CK 4.47 str. 4 p.) įgijo nuosavybės teisę į butą, kuriuo naudojasi nuo 1989-01-31. Pagal Lietuvos Respublikos 1990-10-16 įstatymo Nr. I-680 „Dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų“ 1 str. gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo narys tampa buto (gyvenamosios patalpos) savininku ir nustoja būti kooperatyvo nariu visiškai išmokėjęs pajų už butą (gyvenamąją patalpą). Pažymėtina, kad gyvenamųjų namų statybos kooperatyvai buvo steigiami tam, kad aprūpinti kooperatyvo narius butais, pastatant daugiabutį gyvenamąjį namą (namus), ir išlaikomi iš narių stojamojo mokesčio, narių pajaus įmokų, įmokų gyvenamajam namui eksploatuoti ir prižiūrėti, amortizacinių atskaitymų įmokų ir kitų įplaukų. Tam, kad asmuo įgytų teisę apsigyventi kooperatyvo bute, jis privalėjo būti kooperatyvo nariu. Teisę apsigyventi skirtame bute ir juo naudotis kooperatyvo nariui ir jo šeimos nariams suteikė orderis, bet jis nesuteikė kooperatyvo nariui ir jo šeimos nariams nuosavybės teisių į skirtą butą. Asmens narystė kooperatyve buvo grindžiama pajinių santykių pagrindu, todėl pajus (sankaupos, už kuriuos pastatytas ir įrengtas butas) buvo kooperatyvo nario, o butas – gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo nuosavybė. Pagal VĮ Registrų centro duomenis nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą - butą, esantį ( - ), neįregistruotos (t. 1, b. l. 7-10, 130). Atsakovo atstovas ir trečiasis asmuo teismo posėdžio metu teigė, kad ieškovai nėra išmokėję visą jiems nustatytą pajų už suteiktą butą. Pagal bylos duomenis ieškovams suteikto buto sąmatinė vertė buvo 14 860,00 rublių, ieškovai už butą yra sumokėję 10 160,84 rublių (civilinė byla Nr. 2-30-297/2012, b. l. 11, 47, 50-53). Duomenų, patvirtinančių, kad ieškovai yra sumokėję visus pinigus už butą, ieškovai nepateikė (CPK 178 str.), todėl teismas turi pagrindą spręsti, kad ieškovams nuosavybės teise priklauso už butą sumokėti pajiniai įnašai, tačiau ieškovai nėra buto, esančio ( - ), savininkai. Ieškovų atstovas taip pat teigė, ieškovai yra atsakovo DNSB „Statyba“ nariai, nes jie buvo priimti į gyvenamojo namo statybos kooperatyvą „Statyba“. Teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo ieškovų atstovo argumentu ir jį atmeta kaip nepagrįstą. Byloje nustatyta, kad 1993-12-22 Druskininkų miesto valdybos potvarkiu Nr. 408-v gyvenamojo namo statybos kooperatyvas „Statyba“ buvo reorganizuotas į gyvenamojo namo eksploatavimo bendriją „Statyba“ (toliau – GNEB „Statyba“) ir patvirtinti įstatai (t. 2, b. l. 109). Tokiu būdu buvo įgyvendintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-04-23 nutarimo Nr. 280 „Dėl gyvenamojo namo statybos bendrijos ir gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ nuostatos, pagal kurias gyvenamųjų namų statybos kooperatyvai buvo reorganizuoti į bendrijas. Pažymėtina, kad reorganizavimas yra juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros (CK 2.95 str.). Taigi, įregistravus GNEB „Statyba“ ir patvirtinus bendrijos įstatus, pasibaigė gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Statyba“ veikla, o GNEB „Statyba“ veikla buvo reguliuojama pagal naujus įstatus. GNEB „Statyba“ įstatų 3 p. nustatė, kad bendrijos nariais laikomi asmenys, patvirtinti visuotiniame bendrijos narių susirinkime, taip pat vėliau priimami šių įstatų nustatyta tvarka (t. 2, b. l. 110). Byloje nėra duomenų, kad ieškovai dalyvavo 1993-12-01 GNEB „Statyba“ narių susirinkime ir buvo patvirtinti bendrijos nariais (t. 2, b. l. 109) ar buvo priimti į bendrijos narius vėliau. 2002-03-17 visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimu GNEB „Statyba“ reorganizuota į daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“, priimti nauji įstatai, kurie įregistruoti 2002-04-17 Druskininkų savivaldybės mero potvarkiu Nr. 204 (t. 2, b. l. 34, 37-42). Bendrijos įstatų 7 p. numato, kad daugiabučio namo patalpų savininkas, dalyvavęs bendrijos steigiamajame susirinkime, balsavęs už bendrijos įsteigimą ir pasirašęs steigiamojo susirinkimo patvirtintus bendrijos įstatus, tampa bendrijos nariu nuo jos įregistravimo dienos, o įsteigtos ir įregistruotos bendrijos nariu patalpų savininkas tampa pateikęs rašytinį prašymą bendrijos valdybos pirmininkui (bendrijos pirmininkui) ir šiam įregistravus jį bendrijos narių registravimo knygoje (įstatų 8 p.). Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2001-10-26 iki 2004-01-01, t.y. bendrijos įstatų įregistravimo metu) 27 str. 1 d. įtvirtino, kad bendrijos nariu gali būti tik namo, kuriame įsteigta bendrija, patalpų savininkas. Remiantis šia teisės norma bei atsakovo įstatų 7 p., bendrijos nariu galėjo būti tik buto savininkai. Jau minėta, kad ieškovai nėra buto, kuriame gyvena, savininkai, todėl ieškovai pagal tuometį teisinį reguliavimą negalėjo tapti DNSB „Statyba“ nariais. Be to, DNSB „Statyba“ Ateities 32 visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2002-03-17, protokolo Nr. 13 bendrijos butų savininkų sąrašas patvirtina, kad ieškovai bendrijos steigiamajame susirinkime nedalyvavo, už bendrijos įsteigimą nebalsavo ir steigiamojo susirinkimo patvirtintų bendrijos įstatų nepasirašė (t. 2, b. l. 35-36). Bendrijos narių registracijos knyga yra sunaikinta (t. 2, b. l. 70-72), o kitų duomenų, patvirtinančių, kad ieškovai teikė rašytinį prašymą bendrijos pirmininkui dėl jų narystės bendrijoje įregistravimo, byloje nėra, atsakovas ieškovų narystę bendrijoje neigia (t. 2, b. l. 55, 82). Esant tokioms aplinkybėms, laikytina, kad ieškovai nėra DNSB „Statyba“ nariai. Ieškovų atstovas teigia, kad ieškovai yra bendrijos nariai dar ir tuo pagrindu, kad jie nuolat dalyvavo kooperatyvo, vėliau bendrijos veikoje. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai bendrijos „Statyba“ veikloje dalyvavo epizodiškai iki 2007 metų (ieškovė 2002-02-15 kaip GNEB „Statyba“ revizijos komisijos narė atliko Bendrijos ūkinės - finansinės veiklos patikrinimą, 2002-02-03 ir 2004-03-05 pasirašė Bendrijai skirtuose raštuose, ieškovas tris kartus - 2006-05-12, 2006-10-22, 2006-12-18 dalyvavo Bendrijos susirinkimuose), bet nuo 2007 m. bendrijos veikloje ieškovai nedalyvavo (t. 1, b. l. 78, t. 2, b. l. 21, 47-49, 52, 59, 89). Taigi, ta aplinkybė, kad ieškovai iki 2006 metų bendrijos narių vardu pasirašydavo bendrijai adresuotus raštus, dalyvavo susirinkimuose, savaime nesudaro pagrindo pripažinti ieškovus buto savininkais ir DNSB „Statyba“ nariais, be to, kaip matyti iš 2010-09-14 R. L. prašymo atsakovui, ieškovai yra patys pripažinę, kad jie nėra bendrijos nariai (t. 2, b. l. 22). Nustačius, kad ieškovai nėra buto, esančio ( - ), savininkai ir jie nėra atsakovo DNSB „Statyba“ nariai, ieškovai, siekdami įgyvendinti savo teises, negali vadovautis LR CK IV knygos V skyriaus IV skirsnio normomis, reglamentuojančiomis bendrosios nuosavybės teisę ir bendraturčių tarpusavio santykius, bei naudotis LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme bei DNSB „Statyba“ įstatuose įtvirtintomis bendrijos nario teisėmis. Tačiau vertinant ieškovų reikalavimo atsakovui pagrįstumą, svarbu yra tai, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes ieškovai yra buto ( - ), teisėti naudotojai, jie priima atsakovo teikiamas paslaugas, už jas atsiskaito. Atsakovo atstovas ir bendrijos buhalterė R. P. patvirtino, kad atsakovas dėl daugiabučiui namui ( - ) suteikiamų komunalinių bei kitų paslaugų yra sudaręs sutartis su paslaugų teikėjais, kurie pateikia atsakovui PVM sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas, t. y. apšildymą, karštą ir šaltą vandenį, elektrą, lifto priežiūrą, šiukšlių išvežimą, taip pat išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, po ko šios išlaidos išdalinamos namo ( - ) butų gyventojams, sudarant kiekvieną mėnesį mokesčių skaičiuotes (bendrą suvestinę), po to buhalterė parengia ir kiekvienam butui apskaičiuoja mokesčius ir išrašo mokėjimo lapelius. Nustatytos aplinkybės leidžia teismui spręsti, kad tarp šalių yra susiklostę atlygintiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai (CK 6.716 str.). Pagal CK 6.722 str. paslaugų teikėjas privalo kliento reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie paslaugų suteikimo ar teikimo eigą, nedelsdamas pateikti klientui ataskaitą apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą bei nedelsdamas perduoti klientui viską, ką teikdamas paslaugas gavo kliento naudai. Esant nurodytoms aplinkybėms ir įvertinus tai, kad būtent atsakovas, įgyvendindamas namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, sudaro sutartis su įvairiais paslaugų teikėjais ir šių sutarčių pagrindu gavęs pirminius apskaitos dokumentus paskirsto butų savininkams (naudotojams), tame tarpe ir ieškovams, mokėtinas sumas už teikiamas paslaugas, teismas sprendžia, kad ieškovų reikalavimas įpareigoti atsakovą pateikti ieškovams informaciją - pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, kurių pagrindu nuo 2007-06-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir vėliau už kiekvieną mėnesį ieškovų naudojamam butui buvo ir bus skaičiuojami komunaliniai mokesčiai, taip pat dokumentus, kurių pagrindu ieškovų butui buvo papildomai priskaičiuota 251,27 Lt mokesčių suma, pateikta su 2012 m. vasario mėnesio kvitu, bei pateikti informaciją apie papildomų darbų sąmatos svarstymą bendrijos visuotiniame susirinkime ir šio susirinkimo protokolą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.716 str., 6.722 str.). Ieškovai reikalavime įpareigoti atsakovą pateikti informaciją (dokumentus) nurodė 251,27 Lt dydžio skolą, jiems papildomai priskaičiuotą už 2012 m. vasario mėn. (t. 1, b. l. 17). Bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjo, kad atsakovas suklydo, apskaičiuodamas ieškovų skolą, ir faktiškai skola yra 121,73 Lt, ką patvirtina 2012-10-17 pažyma dėl skolos išaiškinimo (t. 1, b. l. 54), tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovų reikalavimas yra pateikti dokumentus, t. y. reikalavimas nesusijęs su skolos dydžiu, teismas plačiau dėl 251,27 Lt skolos nepasisako ir skolos dydžio netikslina.

10Teismo posėdžio metu iškilo klausimas kieno lėšomis turi būti padarytos ieškovų prašomų pateikti dokumentų kopijos. Atsakovo atstovas paaiškino, kad atsakovas neturi lėšų dokumentų kopijoms daryti, šiuo metu bendrija turi skolų. Taip pat nurodė, kad bendrijos narių susirinkimas yra nutaręs teikti informaciją bendrijos nariui LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pagrindu, leidžiant su ja susipažinti bendrijos pirmininko ir buhalterės namuose. Tai patvirtina DNSB „Statyba“ visuotinio bendrijos narių susirinkimo, įvykusio 2013-03-21, protokolas Nr. 30 (t. 2, b. l. 19). Bendrijos buhalterė R. P. paaiškino, kad atsakovas kopijavimo paslaugų neteikia, visus iškilusius klausimus dėl mokėjimų ji bendrijos nariams paaiškina žodžiu, parodo originalius dokumentus. Ieškovų atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad teismo sprendimo vykdymo metu iškilus klausimui kieno lėšomis turi būti daromos dokumentų kopijos, ieškovai galėtų sumokėti už kopijavimo paslaugas, jei jos būtų pagrįstos ir protingo dydžio. Nei Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, nei atsakovo įstatuose nėra nustatyta informacijos pateikimo tvarka. Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovai prašo įpareigoti atsakovą pateikti jiems informaciją (dokumentus), padarant dokumentų kopijas, teismas, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sprendžia, jog pagrįstas ir realias dokumentų kopijavimo išlaidas turi atlyginti ieškovai (CK 1.5 str. 3 d.). Taip pat teismas pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių 53, 54, 55 punktai nustato dokumentų rekvizitų reikalavimus ir nenumato, kad dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

11Atsakovo atstovas ir trečiasis asmuo teismo posėdžio metu palaikė byloje pateiktą prašymą skirti ieškovams ir jų atstovui advokatui P. Makauskui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Tokį prašymą motyvavo tuo, kad ieškovai su savo atstovu pateikė nepagrįstą ir neteisėtą ieškinį, siekdami dezorganizuoti atsakovo veiklą, t. y. tyčia teikti prieš atsakovą nepagrįstus ieškinius, skleisti apie bendrijos pirmininką ir trečiąjį asmenį neigiamą informaciją, neteisėtu būdu gauti iš atsakovo informaciją, toks ieškovų ir jų atstovo elgesys yra nesąžiningas, todėl jiems privaloma skirti baudą, kurios 50 procentų prašė paskirti atsakovui ir trečiajam asmeniui.

12Lietuvos Respublikos CPK 95 str. 1 d. numatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Taigi, pagal CPK 95 str. 1 d. baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos dvi sąlygos: dalyvaujančio byloje asmens nesąžiningumas pareiškiant nepagrįstą ieškinį arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Teismų praktikoje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis laikytini tokie šalies veiksmai, kai procesinėmis teisėmis naudojamasi ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Pažymėtina, kad įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-224/2005). Nagrinėjamoje byloje teismas sprendžia, kad konstatuoti ieškovų ar jų atstovo piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis pagrindo nėra. Ieškovai tinkamai realizavo teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą (CPK 5 str.), teismas pripažino, kad ieškovų pareikštas ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkinti atsakovo atstovo ir trečiojo asmens prašymą nėra jokio pagrindo.

13CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 79 str. bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Ieškovai, pareikšdami ieškinį, sumokėjo už jį 143,00 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 1, b. l. 6). Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovams iš atsakovo priteistinas 143,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 93 str. 1 d.). Ieškovai prašė priteisti jiems 12 505,60 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą. Pagal CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal LR teisingumo ministro 2004-06-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 p., nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius bei į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Teismas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumą, analizuojamas faktines bei teisines aplinkybes, parengtų procesinių dokumentų kiekį ir apimtis, advokato dalyvavimą bylos nagrinėjime, bei vadovaudamasis Rekomendacijose nustatytais užmokesčio dydžiais, sprendžia, kad pagrįstomis pripažintinos 5142,20 Lt dydžio advokato pagalbos išlaidos, kurias sudaro: 3000,00 Lt už ieškinio (patikslinto ieškinio surašymą) (3 x 1000,00 Lt, Rekomendacijų 8.2. p.), 36,00 Lt už užklausą VĮ Registrų centrui (0,012 x 1000,00 Lt x 3 vnt., Rekomendacijų 8.17 p.), 24,00 Lt už užklausą Druskininkų savivaldybės administracijai ir Alytaus apskrities archyvui (0,012 x 1000,00 Lt, Rekomendacijų 8.17 p.), 120,00 Lt už prašymo DNSB „Statyba“ ieškovų vardu parengimą (0,12 x 1000,00 Lt, Rekomendacijų 8.16 p.), 1350,00 Lt už atstovavimą teisme (0,15 x 1000,00 Lt x 9 val., Rekomendacijų 8.18 p., 9 p.), 150,00 Lt už susipažinimą su pateiktais dokumentais, jų analizavimą, kliento konsultavimą kontoroje ir telefonu (0,15 x 1000,00 Lt, Rekomendacijų 8.18 p., 10 p., laikas skaičiuojamas pagal ieškovų atstovo 2013-04-19 išlaidų paskaičiavimo lentelėje nurodytą sugaištą laiką), 150,00 Lt už susipažinimą su atsiliepimu, jo analizavimą (0,15 x 1000,00 Lt, Rekomendacijų 8.18 p., 10 p., laikas skaičiuojamas pagal ieškovų atstovo 2013-04-19 išlaidų paskaičiavimo lentelėje nurodytą sugaištą laiką), 150,00 Lt už susipažinimą su bylos dokumentais teisme (0,15 x 1000,00 Lt, Rekomendacijų 8.18 p., 10 p., laikas skaičiuojamas pagal ieškovų atstovo 2013-04-19 išlaidų paskaičiavimo lentelėje nurodytą sugaištą laiką), 162,20 Lt už VĮ Registrų centro pažymų pateikimą (t. 1, b. l. 123-128). Ieškovų atstovo prašomos priteisti išlaidos už 2012-01-06 prašymo paruošimą antstolei J. Jakimavičienei dėl vykdymo sustabdymo ir išsiuntimą registruotu laišku nepriteistinos, kadangi tokio prašymo paruošimas nėra susijęs su nagrinėjama byla. Išlaidos už dokumentų kopijavimą, kopijų tvirtinimą nepagrįstos dokumentais, todėl nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 9 p.). Taip pat ieškovų atstovas be pagrindo įtraukė į advokato pagalbos išlaidas 142,00 Lt žyminį mokestį, nes iš 2012-10-12 mokėjimo nurodymo matyti, kad žyminį mokestį už ieškinį sumokėjo ieškovė M. L., o ne atstovas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą mažintinos ir ieškovams iš atsakovo priteistinos 5142,20 Lt dydžio išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.). Be to, iš atsakovo valstybės naudai priteistinos 32,47 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263-270 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Įpareigoti atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“, kodas 152140773, buveinės adresas ( - ), per 14 dienų nuo teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos ieškovams M. L. ir R. L., gyvenantiems bute adresu ( - ), pasirašytinai pateikti pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, kitų sąskaitų, kasos išlaidų ir pajamų orderių, kvitų, bankinio mokėjimo dokumentų, kitų dokumentų), teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, kurių pagrindu laikotarpiu nuo 2007-06-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos butui, esančiam ( - ), buvo skaičiuojami komunaliniai mokesčiai, t. y. mokesčiai už šiukšles, šaltą vandenį, karštą vandenį, šildymą, anteną, bendrą apšildymą, liftą, vonios šildymą, kaupiamosios lėšos, eksploatacinės išlaidos, administracinės išlaidos, vandens nuostolio išlaidos, banko išlaidos, delspinigiai/baudos, visi kiti mokėjimai; nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigoti atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“, kodas 152140773, buveinės adresas ( - ), M. L. ir R. L., gyvenantiems bute adresu ( - ), už kiekvieną mėnesį, iki kito mėnesio 15 dienos, pasirašytinai pateikti pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, kitų sąskaitų, kasos išlaidų ir pajamų orderių, kvitų, bankinio mokėjimo dokumentų, kitų dokumentų), teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, kurių pagrindu butui, esančiam ( - ), už kiekvieną mėnesį yra skaičiuojami komunaliniai mokesčiai, t. y. mokesčiai už šiukšles, šaltą vandenį, karštą vandenį, šildymą, anteną, bendrą apšildymą, liftą, vonios šildymą, kaupiamosios lėšos, eksploatacinės išlaidos, administracinės išlaidos, vandens nuostolio išlaidos, banko išlaidos, delspinigiai/baudos ir visi kiti mokėjimai; taip pat įpareigoti atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“ (kodas 152140773, buveinės adresas ( - )) per 14 dienų nuo teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos M. L. ir R. L., gyvenantiems bute adresu ( - ), raštu paaiškinti ir pasirašytinai pateikti teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintų dokumentų (darbų sąmatos, darbų perdavimo – priėmimo aktų, apmokėjimo už darbą dokumentų ir visų kitų susijusių dokumentų) kopijas, kurių pagrindu butui, esančiam ( - ), papildomai priskaičiuota 251,27 Lt mokesčių suma, pateikta kartu su 2012 metų vasario mėnesio kvitu; taip pat per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti informaciją, ar nurodyta papildomų darbų sąmata (kiti su tuo susiję dokumentai) buvo svarstoma bendrijos visuotiniame susirinkime ir jeigu taip – šio visuotinio susirinkimo protokolo/priimto sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, nustatant, kad išlaidas už visų dokumentų kopijų darymą apmoka ieškovai.

18Priteisti iš atsakovo DNSB „Statyba“ ieškovų M. L. ir R. L. naudai 143,00 Lt žyminį mokestį, 5142,20 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, iš viso 5285,20 Lt (penkis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 20 centų) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš atsakovo DNSB „Statyba“ valstybės naudai 32,47 (trisdešimt du litus 47 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai