Byla e2FB-19-225/2017
Dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. S. ir N. A. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditoriai AB SEB bankas, antstolė B.Tamkevičienė

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant Ingai Paulikaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Irmantui Lengvinui, suinteresuotiems asmenims G. S. , N. A. , vertėjui A. S. ,

2teismo posėdyje išnagrinėjo bankroto administratoriaus prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. S. ir N. A. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditoriai AB SEB bankas, antstolė B.Tamkevičienė,

Nustatė

3Plungės rajono apylinkės teismo 2016-09-20 nutartimi G. S. ir N. A. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Principo reikalas“, nustatytas 4 mėnesių terminas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano pateikimui tvirtinti, 2016-11-10 teismo nutartimi patvirtinti G. S. ir N. A. kreditorių finansiniai reikalavimai.

4Bankroto administratorius UAB „Principo reikalas“ prašo patvirtinti G. S. ir N. A. mokumo atkūrimo planą. Nurodo, jog 2016-12-19 sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas, tačiau šis susirinkimas neįvyko, nes jame nedalyvavo nei vienas kreditorius, 2016-12-20 pakartotinis bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkimas taip pat neįvyko, nes jame nedalyvavo nei vienas kreditorius. Kreditoriai apie susirinkimus buvo informuoti tinkamai, tačiau susirinkimuose nedalyvavo ir G. S. ir N. A. mokumo atkūrimo plano nepatvirtino nenurodydami jokių priežasčių.

5Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė prašymą, nurodė, jog mokumo atkūrimo planas atitinka visus keliamus reikalavimus, atkreipė dėmesį, jog kreditorius SEB bankas apie organizuojamus susirinkimus buvo informuotas tinkamai, balsavimo biuletenį pateikė jau po to, kai pareiškimas buvo perduotas teismui.

6Suinteresuoti asmenys G. S. ir N. A. prašo tvirtinti jų mokumo atkūrimo planą.

7Kreditorius AB SEB bankas atsiliepime nurodo, jog nepritaria mokumo atkūrimo planui. Nesutinka su bankroto administratoriaus nurodyta aplinkybe, jog 2016-012-20 pakartotinis susirinkimas neįvyko, nes jame nedalyvavo nei vienas kreditorius, nes el. paštu išsiuntė balsavimo raštu biuletenį, su priedu, kuriame išdėstė nesutikimo su mokumo atkūrimo planu pastabas, be to, abu protokolai surašyti 2016-12-20 dieną, vadovaujantis protingumo bei šalių bendradarbiavimo principu, bankroto administratorius turėjo priimti AB SEB banko biuletenį, kuris buvo pateiktas iki 2016-12-20 darbo dienos pabaigos, t.y., iki 17 val., dėl to kreditorius nesutinka su bankroto administratoriaus teiginiu, jog kreditoriai nepatvirtino plano nenurodydami priežasčių. Pažymi, jog tvirtinant mokumo atkūrimo planą prioritetas turi būti skiriamas kreditoriaus, o ne administratoriaus interesų patenkinimui, o šiuo atveju iš plano matosi, jog bankroto administravimo išlaidoms dengti siūloma skirti 114 Eur +PVM +100 Eur +PVM už akcijų pardavimą, tuo tarpu kreditorių reikalavimams tenkinti tik 36,80 Eur/mėn, kas akivaizdžiai pažeidžia kreditorių interesus, juo labiau, kad bendra kreditorių reikalavimų suma siekia 290511,70 Eur. Bankroto administratorius nepateikia jokių dokumentų, patvirtinančių bankroto administravimo išlaidų dydį, banko nuomone, bankroto bylos apimtis yra minimali.

8Antstolė B.Tamkevičienė teismui nuomonės dėl pateikto plano tvirtinimo nepareiškė.

9Prašymas tenkintinas.

10Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau FABĮ) svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7, 29 straipsniai).

11Iš 2016-12-19 ir 2016-12-20 G. S. ir N. A. kreditorių susirinkimo protokolų matyti, kad kreditoriai susirinkimuose nedalyvavo ir nuomonės dėl mokumo atkūrimo plano nepareiškė.

12Bankroto administratoriaus pateikti duomenys patvirtina, jog kreditoriai tinkamai e. paštu buvo informuoti apie susirinkimą, taip pat informacija apie susirinkimo laiką ir vietą viešai paskelbta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos internetiniame puslapyje.

13Kreditoriaus AB SEB bankas atsiliepime nurodo, jog bankroto administratoriui 2016-12-20, iki 17 val. pateikė balsavimo biuletenį su priedu, kuriame išdėstė nesutikimo motyvus, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog plano projektu buvo nepritarta nenurodant priežasčių.

14Iš bylos medžiagos matyti, jog 2016-12-20 pakartotinis susirinkimas turėjo įvykti 9 val., kreditorius AB SEB bankas balsavimo biuletenį su priedu bankroto administratoriui atsiuntė 16 val. 42 min., kai teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, bankroto administratorius 2016-12-20, 16 val. 42 min. teismui išsiuntė pareiškimą su prašymu tvirtinti mokumo atkūrimo planą. Šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, jog kreditorius AB SEB bankas tinkamai pasinaudojo savo teise pateikti balsavimo biuletenį su pastabomis, t. y., išreikšti nesutikimą su pateiktu mokumo atkūrimo plano projektu.

15FABĮ 8 str. 3 d. nurodyta, jog tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 str. numatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 str. nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui.

16Šiuo atveju plano projektas nebuvo patvirtintas kreditoriams iki pakartotinio susirinkimo pradžios nepareiškus nuomonės (nenurodžius priežasčių), todėl svarstytinas jo patvirtinimo klausimas.

17FABĮ 7 straipsnyje nurodyti reikalavimai fizinio asmens mokumo atkūrimo planui.

18Susipažinus su G. S. ir N. A. pateiktu mokumo atkūrimo plano projektu konstatuotina, jog G. S. ir N. A. mokumo atkūrimo planas atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalis pažeidimų nenustatyta, plane numatytos priemonės nepažeidžia kreditorių ir bankrutuojančių asmenų interesų ir sudaro sąlygas fizinių asmenų G. S. ir N. A. mokumui atkurti. Bankroto administratorius UAB „Principo reikalas“ rašytinėje išvadoje apie plano projekto įgyvendinimo galimybes nurodyta, jog planas gali būti realiai įgyvendintinas ir pasiektas pagrindinis bankroto proceso tikslas – atkurtas fizinių asmenų mokumas.

19Iš AB SEB banko atsiliepimo matyti, kad kreditorius nesutinka su bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimu, kas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, tačiau pripažinus, jog dėl plano projekto nebuvo pasisakyta nenurodžius priežasčių (laiku nepateikus balsavimo biuletenio), nėra pagrindo vadovautis FABĮ 8 str. nuostata ir grąžinti planą tikslinimui ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui. Iš pateikto mokumo atkūrimo plano 9 dalies matyti, kad bankroto administratoriui bus mokamas mėnesinis atlyginimas 108 Eur +PVM (po 54 Eur + PVM už kiekvieną asmenį), mokestis kanceliarinėms ir transporto išlaidoms sudarys 6 Eur + PVM už kiekvieną asmenį, taip pat numatytas atlyginimas bankroto administratoriui 100 Eur +PVM už akcijų pardavimą, šių išlaidų būtinumas yra motyvuotas. Sutiktina su kreditoriaus nuomone, jog bankroto procedūra nėra sudėtinga, tačiau ir plane nurodytos išlaidos negali būti pripažįstamos nepagrįstai didelėmis. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimo dydis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek kreditorių interesų pusiausvyrą. Nustatant išlaidų sumą atsižvelgtina į bankroto administratoriui FABĮ numatytą visą eilę funkcijų bankroto procedūrų metu, formuojamą teismų praktiką, taip pat įvertintina aplinkybė, kad bankroto administratorius yra verslo subjektas, teikiantis administravimo paslaugas, ir jam už suteiktas paslaugas turi būti atlyginama. Darytina išvada, jog prašomos patvirtinti bankroto administravimo išlaidos yra pagrįstos ir atitinka administratoriaus atliekamas funkcijas, neprieštarauja FABĮ nuostatoms

20Darytina išvada, jog yra pagrindas tenkinti prašymą ir patvirtinti bankrutuojančių G. S. ir N. A. mokumo atkūrimo planą.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi,

Nutarė

22patvirtinti G. S. ir N. A. mokumo atkūrimo planą.

23Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo bankroto administratoriaus prašymą dėl mokumo... 3. Plungės rajono apylinkės teismo 2016-09-20 nutartimi G.... 4. Bankroto administratorius UAB „Principo reikalas“ prašo patvirtinti 5. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė prašymą, nurodė, jog mokumo... 6. Suinteresuoti asmenys G. S. ir N. A.... 7. Kreditorius AB SEB bankas atsiliepime nurodo, jog nepritaria mokumo atkūrimo... 8. Antstolė B.Tamkevičienė teismui nuomonės dėl pateikto plano tvirtinimo... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau FABĮ) svarbią reikšmę suteikia... 11. Iš 2016-12-19 ir 2016-12-20 G. S. ir 12. Bankroto administratoriaus pateikti duomenys patvirtina, jog kreditoriai... 13. Kreditoriaus AB SEB bankas atsiliepime nurodo, jog bankroto administratoriui... 14. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2016-12-20 pakartotinis susirinkimas turėjo... 15. FABĮ 8 str. 3 d. nurodyta, jog tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas... 16. Šiuo atveju plano projektas nebuvo patvirtintas kreditoriams iki pakartotinio... 17. FABĮ 7 straipsnyje nurodyti reikalavimai fizinio asmens mokumo atkūrimo... 18. Susipažinus su G. S. ir N. A.... 19. Iš AB SEB banko atsiliepimo matyti, kad kreditorius nesutinka su bankroto... 20. Darytina išvada, jog yra pagrindas tenkinti prašymą ir patvirtinti... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 22. patvirtinti G. S. ir N. A. mokumo... 23. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per...