Byla 2-1831-823/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria panaikintas bankrutavusios kooperatinės bendrovės ,,Nacionalinė kredito unija“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir papildomai patvirtintos 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtos bankrutavusios kooperatinės bendrovės ,,Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria panaikintas bankrutavusios kooperatinės bendrovės ,,Nacionalinė kredito unija“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir papildomai patvirtintos 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtos bankrutavusios kooperatinės bendrovės ,,Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidos,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ginčas byloje kilęs dėl administravimo išlaidų, viršijančių patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ribas, tvirtinimo.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 15 d. nutartimi iškėlė kooperatinei bendrovei „Nacionalinė kredito unija“ (toliau – ir Kredito unija, atsakovė) bankroto bylą, unijos bankroto administratore paskirta UAB „Verslo konsultantai“.

83.

9Kredito unijos bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ 2018 m. rugpjūčio 28 d. pateikė teismui skundą dėl 2018 m. rugpjūčio 14 d. Kredito unijos kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu, prašydama šį nutarimą panaikinti ir patvirtinti 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtas Kredito unijos administravimo išlaidas, kurios sudarė 9 631,96 Eur (su PVM).

104.

11Pareiškėja nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. pakartotinio Kredito unijos kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 2017 m. IV ketvirčiui – 16 500 Eur (su PVM), iš jų iki 8 250 Eur skirta išorės specialistų paslaugoms, iki 8 250 Eur – Kredito unijos veiklos išlaidoms. 2018 m. gegužės 14 d. Kredito unijos kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl Kredito unijos 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo ir buvo patvirtinta tik dalis aptariamą laikotarpį patirtų išlaidų – 10 434,25 Eur (su PVM), iš kurių 8 010,25 Eur skirtos administravimo išlaidoms, o 2 424 Eur – tarpininko, paskolų portfelio pardavimų, paslaugoms. Faktiškai patirtos 9 631,96 Eur Kredito unijos išlaidos nebuvo patvirtintos, nes pareiškėja neva nebuvo pateikusi šių išlaidų pagrindimo. Atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo metu išsakytas pastabas dėl faktinių išlaidų pagrindimo trūkumo, pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui pateikė papildomą pagrindimą dėl 2017 m. IV ketvirtį Kredito unijos bankroto procese faktiškai patirtų, bet 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime nepatvirtintų, išlaidų, tačiau kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu paliko nepakeistą 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą dėl atsakovės 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo, t. y. nepatvirtino 9 631,96 Eur faktiškai Kredito unijos patirtų išlaidų.

125.

13Pareiškėjos teigimu, ji kreditorių susirinkimui pateikė visą ir išsamią informaciją apie faktiškai patirtas išlaidas. 1 292,50 Eur dydžio išlaidos advokatų paslaugoms buvo nepatvirtintos formaliai, vadovaujantis iš esmės vien tik tuo pagrindu, kad pareiškėja neva nepateikė kreditoriams paaiškinimų dėl viršyto procesinių dokumentų rengimo laiko, kurio orientaciniai dydžiai nurodyti kreditorių susirinkimo patvirtintose Darbo laiko apskaitos taisyklėse (toliau – ir taisyklės). Kreditorių susirinkimas taip pat nepagrįstai nepatvirtino 2 246,96 Eur dydžio išlaidų darbo užmokesčiui. Kredito unijos paskolų portfelio pardavimas įvyko tik 2018 m. I ketvirtyje, todėl Kredito unijos darbuotojų poreikis iki tol išliko toks pat, ar net didesnis (dėl nurodyto paskolų portfelio pardavimo procedūros), kaip ir ankstesniais laikotarpiais, už kuriuos buvo tvirtinamas aptariamas darbo užmokestis. Taip pat nepagrįstai buvo nepatvirtintos 3 429,87 Eur dydžio buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidos, nes pareiškėja aiškiai nurodė, kokias funkcijas vykdė abu buhalterinių paslaugų teikėjai. Pagrįsdama 647,45 Eur informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų išlaidas pareiškėja kreditorių susirinkimui taip pat išsamiai nurodė, kokias funkcijas vykdė abu IT paslaugų teikėjai – UAB „Verslo konsultantai“ nuomoja serverius, prižiūri juos ir kitą IT techniką, o UAB „Virtuali erdvė“ teikia virtualaus duomenų kambario, kuriame buvo talpinami duomenys apie parduodamas paskolas, nuomos paslaugas. Pagrįsdama 450,23 Eur dydžio dokumentų valdymo išlaidas pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui papildomai pridėjo suarchyvuotų, kopijuotų, tvarkytų bylų sąrašą, kurias administratorė fiziškai tvarkė, kopijavo, skenavo ir pan. Pareiškėja kreditorių susirinkimui taip pat aiškiai nurodė bei pagrindė 499,38 Eur patalpų nuomos ir išlaikymo bei 65,57 Eur organizacines išlaidas, nurodydama, kad Kredito unija atitinkamai apmoka 35 ir 30 proc. bendros minėtų paslaugų sąskaitų sumos, tačiau kreditorių susirinkimas vis tiek nurodytų išlaidų nepatvirtino, motyvuodamas jų nepagrįstumu. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, būdama didžiausia unijos kreditore, nenurodė, kokio konkretaus pagrindimo pritrūko faktiškai patirtoms išlaidoms tvirtinti, nenurodė, kokios išlaidos yra nepagrįstos bei nebuvo būtinos Kredito unijos bankroto procese.

146.

15Pareiškėja nurodė, kad skundžiamas nutarimas grindžiamas ir tuo, jog pareiškėja nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl sąmatos padidinimo bei pastarąją viršijo, tačiau, anot pareiškėjos, ji prašė kreditorių susirinkimo patvirtinti didesnę 2017 m. IV ketvirčio administravimo išlaidų sąmatą, nei buvo faktiškai patvirtinta. Pareiškėjos vertinimu, jau tvirtinant minėtą sąmatą buvo aišku, jog ji nėra pakankama būtiniausiems Kredito unijos bankroto administravimo veiksmams atlikti. Anot pareiškėjos, patvirtinus iš anksto žinomai mažesnę sąmatą nei reikalinga Kredito unijos administravimui atitinkamą ketvirtį ir nurodžius, kad dėl kitų išlaidų turėtų būti kreipiamasi į kreditorių susirinkimą, buvo siekiama formuoti ydingą praktiką, nes tokiu atveju būtų pažeidžiamos unijos ir jos kreditorių teisės bei teisėti interesai, vilkinama ir apsunkinama bankroto procedūra, tokia praktika neatitiktų bendrųjų civilinės teisės principų.

167.

17Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2017 m. IV ketvirčio faktinių administravimo išlaidų tvirtinimo klausimas buvo svarstomas 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime, kuriame buvo atsisakyta patvirtinti dalį administratorės nurodytų faktiškai patirtų administravimo išlaidų. Minėtas 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl 2017 m. IV ketvirčio faktinių išlaidų patvirtinimo yra galiojantis, bankroto administratorės neginčytas (administratorė jo neskundė), nepanaikintas teismo, todėl privalomas vykdyti. Pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime pakartotinai inicijavo 2017 m. IV ketvirčio Kredito unijos faktinių išlaidų tvirtinimo klausimą tik siekdama sukurti naują skundo dalyką, t. y. kreditorių susirinkimo nutarimą, kurį galėtų apskųsti teismui.

188.

19Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėja nepateikė kreditoriams išsamių paaiškinimų dėl 2017 m. IV ketvirčio faktinių išlaidų, nors kreditoriai (šiuo atveju suinteresuotas asmuo) patys kreipėsi į bankroto administratorę pateikdami konkrečius klausimus dėl minėtų faktinių išlaidų tvirtinimo. Administratorė nurodė tik bendro pobūdžio paaiškinimus dėl 2017 m. IV ketvirčio faktinių išlaidų bei nepateikė konkrečių atsakymų į kreditorės užduotus klausimus. Dalis advokatų išlaidų – 1 292,50 Eur, nebuvo patvirtintos, nes jos buvo patirtos viršijus Kredito unijos Taisyklėse numatytą procesinių dokumentų rengimo trukmę; be to, anot suinteresuoto asmens, administratorė nepateikė paaiškinimų, kodėl nurodytų darbų teisminėse bylose negalėjo atlikti Kredito unijoje dirbantis teisininkas ar pati bankroto administratorė (jos atstovai). Suinteresuotas asmuo taip pat pažymėjo, kad buvo nutarta netvirtinti dalies advokatų išlaidų, kurioms sąskaitos – faktūros išrašytos anksčiau, nei atlikta paslauga. 2246,96 Eur Kredito unijos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų nebuvo patvirtinta, nes administratorė nepaisė kreditorių susirinkimuose jai išsakytų pastabų dėl darbuotojų darbo užmokesčio mažinimo mažėjant darbuotojų skaičiui ir darbų apimtims. 2017 m. IV ketvirtį Kredito unijoje dirbo daugiau darbuotojų, nei buvo patvirtinta 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime, t. y. buvo patvirtinta 0,75 etato (0,5 etato teisininkas, 0,25 etato finansų analitikas), tuo tarpu minėtu laikotarpiu Kredito unijoje dirbo 1,5 etato teisininko ir 0,25 etato finansų analitiko. Nebuvo patvirtintos ir išlaidos, skirtos buhalterinės apskaitos paslaugų apmokėjimui – 3 429,87 Eur, nes administratorė nepagrindė šių išlaidų, t. y. nenurodė konkrečių atliktų darbų, jų trukmės, o pateikė tik bendro pobūdžio paaiškinimus. Minėtas paslaugas, anot administratorės, teikė net dvi įmonės, o jų teikiamos funkcijos dubliuojasi. Administratorė taip pat pateikė tik bendro pobūdžio paaiškinimus apie galimai teikiamas IT paslaugas, nepaaiškindama, kodėl buvo reikalingas toks IT priežiūros kiekis ir ar įmonių, teikiančių šias paslaugas, vykdomos užduotys nesidubliuoja. Administratorė nepateikė informacijos apie atliktus dokumentų valdymo darbus, surastų duomenų / dokumentų kiekį, suarchyvuotas bylas, ir pan. 499,38 Eur patalpų nuomos bei išlaikymo ir 65,57 Eur organizacinės išlaidos nebuvo patvirtintos, nes administratorė nepateikė dokumentų, kurie pagrįstų, kodėl būtent tokio dydžio išlaidos tenka atsakovei. Be to, buhalterinės apskaitos, IT ir dokumentų valdymo paslaugas teikė UAB „Verslo konsultantai“, t. y. pati bankroto administratorė. Suinteresuoto asmens vertinimu, administratorė, Kredito unijos vardu sudariusi sutartis su savimi, pažeidė bankroto administratoriaus elgesio kodeksą.

209.

21Suinteresuotas asmuo nesutiko su pareiškėjos pozicija, kad nurodytos išlaidos turėjo būti patvirtintos vien atsižvelgiant į tai, jog ankstesniais laikotarpiais panašaus pobūdžio išlaidos buvo tvirtinamos ir nurodė, kad tokios aplinkybės negali sudaryti administratorei lūkesčio, jog panašaus pobūdžio išlaidos bus automatiškai patvirtintos ir vėlesniais laikotarpiais. Suinteresuoto asmens teigimu, bankroto administratorė net nebando veikti patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ribose, ją akivaizdžiai viršija, nebando taupiai ir racionaliai naudoti skiriamas sąmatos lėšas ir bandyti peržiūrėti, optimizuoti patiriamas išlaidas. Administratorei yra paskirta nuobauda už netinkamą pareigų vykdymą administruojant, be kita ko, ir atsakovę; audito įmonė yra konstatavusi netinkamą Kredito unijos buhalterinės apskaitos tvarkymą; tuo tarpu teismai jau yra atstatydinę bankroto administratorę UAB „Verslo konsultantai“ iš unijų, įskaitant atsakovę, bankroto administratorės pareigų.

22II.

23Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2410.

25Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi iš dalies tenkino pareiškėjos skundą: panaikino Kredito unijos 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir papildomai patvirtino 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtas 8 944,46 Eur (su PVM) Kredito unijos administravimo išlaidas, o kitus skundo reikalavimus atmetė.

2611.

27Teismas iš dalies sutiko su suinteresuoto asmens teiginiais, kad skundu pareiškėja kvestionuoja tiek 2018 m. gegužės 14 d., tiek 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, tačiau nurodė, kad šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į faktiškai susiklosčiusias aplinkybes dėl minėtų nutarimų priėmimo. Teismas nustatė, kad bankroto administratorė 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui teikė papildomus paaiškinimus, rašytinius įrodymus dėl nepatvirtintos 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų administravimo išlaidų dalies, tačiau ir šiame susirinkime kreditorių susirinkimas jos nepatvirtino, palikęs nepakeistą 2018 m. gegužės 14 d. susirinkime priimtą nutarimą. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja kilusį ginčą dėl 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų administravimo išlaidų dalies patvirtinimo bandė spręsti ikiteisminiu ginčo sprendimo keliu, teikdama papildomus duomenis dėl minėtų išlaidų ir pakartotinai teikdama svarstyti šį klausimą kreditorių susirinkimui, tačiau, pastarajam nurodytų išlaidų taip ir nepatvirtinus, pareiškėja, realizuodama jai suteiktas teises, kreipėsi į teismą su nagrinėjamu skundu, todėl suinteresuoto asmens teiginius dėl pareiškėjos teisės skųsti ginčijamą nutarimą neturėjimo pripažino nepagrįstais.

2812.

29Teismas nustatė, kad bankroto administratorės prašomų patvirtinti 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtų išlaidų bendras dydis – 20 066,21 Eur, viršija kreditorių susirinkime patvirtintą bendrą administravimo išlaidų sąmatą minėtam laikotarpiui – 16 500 Eur. Kreditorių susirinkimas yra patvirtinęs 10 434,25 Eur dydžio išlaidas, tuo tarpu nepatvirtinta dalis sudaro 9 631,96 Eur. 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo patvirtintame nutarime dėl sąmatos 2017 m. IV ketvirčiui patvirtinimo nurodyta, kad tuo atveju, jei patvirtintos 2017 m. IV ketvirčio administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms unijos administravimo išlaidoms, bankroto administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių susirinkimą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo; bankroto administratorė dėl sąmatos didinimo į kreditorių susirinkimą turi kreiptis tokiais terminais, kad kreditoriai sprendimus galėtų priimti dar nepasibaigus 2017 m. IV ketvirčiui. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018, konstatavo, kad toks išankstinis kreipimasis į kreditorių susirinkimą dėl sąmatos didinimo atitinka tiek bankroto administratorės interesus, kad būtų atlygintos pagrįstos ir būtinos administravimo išlaidos, tiek ir kreditorių lūkestį, jog patvirtinta sąmata nebūtų viršyta, bei teisę, esant poreikiui, spręsti dėl sąmatos keitimo.

3013.

31Teismas pažymėjo, kad byloje nekilo ginčo dėl to, jog pareiškėja (bankroto administratorė) per ginčo ketvirtį (2017 m. IV ketvirtį) nepasinaudojo nurodyta teise ir nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl patvirtintos sąmatos keitimo / jos padidinimo. Kita vertus, byloje faktiškai nuo 2017 m. vidurio vyko teisminiai ginčai dėl administravimo išlaidų sąmatų, faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo. Ginčas dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos 2017 m. IV ketvirtį buvo išnagrinėtas tik 2018 m. birželio 7 d. (Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacine tvarka peržiūrėjus pirmosios instancijos teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartį), t. y. jau po minėto 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo, kuriame pirmą kartą buvo sprendžiama dėl 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo. Atsižvelgdamas į tai teismas sprendė, kad atsakovės bankroto administratorė iš esmės iki 2018 m. birželio 7 d. galėjo tikėtis, jog nurodyta sąmata bus pakeista / padidinta ir atitinkamai nebūtų poreikio kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl jos padidinimo. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad dėl tarp didžiausios kreditorės ir bankroto administratorės kilusių ginčų šiuo atveju net administratorei ir kreipiantis dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo, greičiausiai nebūtų pasiektas rezultatyvus susitarimas. Šią aplinkybę patvirtina 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimas, kuriam administratorė pateikė papildomus duomenis apie patirtas išlaidas ginčo laikotarpiu, tačiau jos vis tiek nebuvo patvirtintos.

3214.

33Teismas nurodė, kad atsižvelgiant tiek į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) reglamentavimą, tiek į teismų praktiką, darytina išvada, kad faktiškai gali būti tvirtinamos ir kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą viršijančios patirtos išlaidos, jeigu bankroto administratorė įrodo tokių patirtų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės ir kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes, todėl šiuo atveju turi būti analizuojama, ar administratorės nurodytos išlaidos buvo faktiškai patirtos, ar jos buvo būtinos kredito unijos bankroto procese ir pan.

3415.

35Teismas iš dalies sutiko su kreditorių susirinkimo pozicija, kad nurodytos išlaidos viršijo taisyklėse nustatytas orientacines (rekomenduojamas) nurodytų procesinių dokumentų parengimo trukmę, tačiau sutiko su bankroto administratorės argumentu, kad kreditorių susirinkimas, nustatęs, jog tam tikros išlaidos buvo patirtos viršijus taisyklėse nustatytą procesinių dokumentų rengimo trukmę ir bankroto administratorei neįrodžius tokio viršijimo pagrįstumo, nepagrįstai nepatvirtino visų ginčijamų dokumentų rengimo išlaidų, o ne tik tos dokumentų rengimo išlaidų dalies, kuri viršijo taisyklėse nustatytą orientacinę (rekomenduojamą) procesinių dokumentų rengimo trukmę. Teismas nurodė, kad ta nepatvirtintų išlaidų advokatams dalis, kuri apskaičiuota neviršijant orientacinės (rekomenduojamos) aptartos procesinių dokumentų parengimo trukmės, t. y. 220 Eur už vieną rašytinį paaiškinimą ir vieną baigiamąją kalbą (4 val. x 55 Eur / val. advokato darbo įkainis), turėjo (turi) būti patvirtinta.

3616.

37Teismas išlaidas už pasirengimą bylos nagrinėjimui mažino iki faktiškai trukusių teismo posėdžių trukmės, t. y. civilinėje byloje Nr. e2-11689-728/2017 2017 m. spalio 5 d. teismo posėdis truko 1 val. (atitinkamai mokėtina suma advokatui sudarytų 55 Eur), o civilinėje byloje Nr. e2-2073-852/2017 2017 m. lapkričio 22 d. teismo posėdis truko 2 val. (atitinkamai advokato užmokestis sudarytų 110 Eur (55 Eur x 2 val.)); 2017 m. gruodžio 12 d. vyko spendimo paskelbimas, kuriame niekas nedalyvavo. Teismas nurodė, kad bendra papildomai tvirtintina išlaidų advokatams suma – 605 Eur (220 Eur + 220 Eur + 55 Eur + 110 Eur).

3817.

39Teismas nustatė, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu, kreditorių balsų dauguma, buvo patvirtintas (pratęstas) kredito unijos darbuotojų pareigybių sąrašas laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. (2017 m. IV ketvirčiui), kurį sudaro teisininkas – 1 etatas, finansų analitikas – 0,25 etato, o ne, kaip klaidingai nurodė kreditorių susirinkimas ir suinteresuotas asmuo, – 0,5 teisininko etato ir 0,25 finansų analitiko etato. Teismas nustatė, kad bankroto administratorės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtino, jog nurodytame ketvirtyje kredito unijoje tuo pačiu metu nedirbo daugiau žmonių, negu buvo patvirtinta.

4018.

41Pasisakydamas dėl buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidų netvirtinimo teismas pažymėjo, kad nėra ginčo, jog šios išlaidos buvo realiai patirtos, t. y. už paslaugas buvo išrašytos sąskaitos ir jos apmokėtos. Byloje neįrodyta, jog bankroto procese esmingai pasikeitė darbo apimtys, jas lyginant su ankstesniais metų ketvirčiais. Teismas sprendė, kad buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų poreikis bei šių paslaugų apimtys yra neatsiejamai susijusios su paskolų portfelio, kaip atsakovės turto, administravimu; pareiškėja pateiktuose rašytiniuose dokumentuose nurodė, kas sudaro teikiamas buhalterinės apskaitos paslaugas (nurodė, kokios įmonės ir kokias funkcijas atliko), informacinių technologijų paslaugas (nurodė, kokios įmonės ir kokias funkcijas atliko) bei dokumentų valdymo paslaugas (nurodė sąrašą tvarkytų paskolų bylų), nurodant sugaištą laiką.

4219.

43Dėl patalpų nuomos ir išlaikymo bei organizacinių išlaidų, teismas pažymėjo, kad bankroto administratorė aiškiai nurodė, kokia dalis iš bendrai patirtų šių išlaidų tenka atsakovei – atitinkamai 35 ir 30 proc., tačiau kreditorių susirinkimas bei apeliantė deklaratyviai kvestionavo šių išlaidų pagrįstumą, nors ir neįrodinėjo, jog minėtos išlaidos yra nereikalingos, per didelės ir pan., todėl, teismo vertinimu, jos taip pat turėjo (turi) būti tvirtinamos.

4420.

45Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ginčo šalys yra pateikusios su ginčo klausimu susijusius argumentus ir dokumentus, šalys iš esmės jau du kartus sprendė nurodytą klausimą, o ginčas kilo tik dėl pateiktų dokumentų vertinimo (ar jie pakankami pagrindžia išlaidas), siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo ir operatyvumo, padarė išvadą, jog yra pagrindas tenkinti bankroto administratorės prašymą ir iš esmės išspręsti klausimą dėl šioje nutartyje aptartų nepagrįstai kreditorių nepatvirtintų išlaidų tvirtinimo, jas patvirtinant, remiantis nutartyje nurodytais išaiškinimais; iš viso papildomai patvirtinant 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtas atsakovės administravimo išlaidas – 8 944,46 Eur (su PVM) (605 Eur išlaidų advokatų paslaugoms, 2 246,96 Eur išlaidų darbo užmokesčiui, 3 429,87 Eur buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų, 647,45 Eur informacinių technologijų paslaugų išlaidų, 1 450,23 Eur dokumentų valdymo išlaidų, 499,38 Eur patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidų, 65,57 Eur organizacinių išlaidų).

46III.

47Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4821.

49Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį pakeisti – UAB „Verslo konsultantai“ skundą atmesti visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5021.1

51Teismas nepagrįstai sprendė, kad bankroto administratorė turi teisę ginčyti galiojantį Kredito unijos kreditorių susirinkimo sprendimą dėl administravimo išlaidų tvirtinimo, kadangi klausimas dėl išlaidų patvirtinimo jau buvo išspręstas kreditorių komiteto 2018 m. gegužės 14 d. nutarimu. Šis nutarimas bankroto administratorės nebuvo skundžiamas, yra galiojantis ir privalomas vykdyti. Administratorė iš naujo keldama jau išspręstą klausimą dėl išlaidų patvirtinimo tik formaliai sukūrė naują skundo objektą (nutarimą), nors pats sprendimas dėl išlaidų tvirtinimo buvo priimtas dar minėtu 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komiteto nutarimu.

5221.2

53Teismas pažeidė kreditorių teisę priimti sprendimus dėl administravimo išlaidų tvirtinimo. Iki ĮBĮ 36 straipsnio naujos redakcijos 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojimo, ĮBĮ nenumatė, kad kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtus klausimus galėtų spręsti teismas, todėl teismas neturėjo teisės patvirtinti faktiškai patirtų administravimo išlaidų. Teismas, nustatęs, kad kreditorių nutarimas yra neteisėtas, klausimą dėl išlaidų tvirtinimo turėjo perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Pažymėtina, kad teismas nutartyje nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių egzistuojančią proceso vilkinimo grėsmę iš kreditorių pusės.

5421.3

55Teismas, nutartimi papildomai patvirtindamas 8 339,46 Eur dydžio Kredito unijos veiklos išlaidas (prie jau kreditorių susirinkimo patvirtintų 2 895,25 Eur), patvirtino Kredito unijos veiklos išlaidas, kurios 2 984,71 Eur viršija kreditorių susirinkimo patvirtintą sąmatą Kredito unijos veiklos išlaidoms. Todėl jau vien ši aplinkybė yra savarankiškas pagrindas, nepriklausomai nuo kitų aplinkybių, konstatuoti, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai papildomai patvirtino 2 984,71 Eur dydžio administravimo išlaidas. Pažymėtina, kad administratorė negali pagrįsta tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi nei kreditorių patvirtinta sąmata. Teismų praktikoje pripažįstama, kad administratoriui nesikreipus į kreditorių susirinkimą dėl nustatytos išlaidų sąmatos pakeitimo ir apmokėjus išlaidas, nenumatytas administravimo išlaidų sąmatoje, administratorius veikia savo rizika.

5621.4

57Teismas, papildomai tvirtindamas beveik visas išlaidas, iš esmės rėmėsi aplinkybe, kad ankstesniais laikotarpiais panašios išlaidos buvo tvirtinamos, kas neva patvirtina, kad egzistavo atitinkamų išlaidų poreikis, kurio kreditoriai nepaneigė. Tačiau pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas, kiekvieną kartą priimdamas sprendimą sprendžia dėl administravimo išlaidų pagrįstumo pagal tuo metu pateiktus įrodymus, analizuoja tuo metu esančią situaciją. Vien tik aplinkybė, kad ankstesniais laikotarpiais tam tikros išlaidos buvo (ne)patvirtintos, nesudaro esminės reikšmės sprendžiant dėl vėlesniais laikotarpiais prašomų tvirtinti išlaidų pagrįstumo. Nors kreditorių susirinkimas ankstesniais laikotarpiais ir buvo patvirtinęs tam tikras administravimo išlaidas, tai negali sudaryti bankroto administratoriui lūkesčio, kad panašaus pobūdžio išlaidos bus automatiškai patvirtintos ir vėlesniais laikotarpiais. Kiekvienu atveju jos turi neviršyti patvirtintos sąmatos ir būti tinkamai pagrįstos.

5821.5

59Administratorei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra paskyrusi nuobaudą. Minėta tarnyba išnagrinėjo suinteresuoto asmens skundus ir 2017 m. lapkričio 7 d. pateikė suinteresuoto asmens skundų pagrindu atlikto neplaninio veiklos patikrinimo rezultatus. 2017 m. lapkričio 3 d. išvadoje Nr. D4-1628 ,,Dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Verslo konsultantai“ veiksmų, administruojant bankrutavusias KU ,,Vilniaus taupomoji kasa“, KB ,,Nacionalinė kredito unija“, KB KU ,,Švyturio taupomoji kasa“, KB KU ,,Laikinosios sostinės kreditas“, nurodyta, kad administratoriaus veiksmai, kai viršijamos kreditorių patvirtintos sąmatos, traktuotini kaip netinkami, tokiais savo veiksmais bankroto administratorius pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą, kuris nurodo, kad bankroto administratoriaus pareiga yra vykdyti kreditorių susirinkimo priimamus nutarimus. Kreditoriai ne kartą kreditorių komitetuose įpareigojo bankroto administratorę peržiūrėti administravimo išlaidas ir jas mažinti, tačiau bankroto administratorė realių veiksmų nesiėmė.

6021.6

61Administratorė nepagrindė savo išlaidų būtinumo, tinkamumo ir pagrįstumo. Teismas visiškai nevertino aplinkybės, kad administratorė nepagrindė advokatų paslaugų poreikio ir tos aplinkybės, kad Kredito unijoje dirba kvalifikuotas teisininkas, kuris galimai galėjo atlikti atitinkamus veiksmus. Darydamas išvadą apie išlaidas darbuotojų atlyginimams, pirmosios instancijos teismas apskritai rėmėsi tik ta aplinkybe, kad panašios išlaidos ankstesniais laikotarpiais buvo patvirtintos. Taigi, teismas patvirtino išlaidas darbuotojų darbo užmokesčiui, nesant jokių objektyvių duomenų apie tokių išlaidų poreikį. Patvirtindamas buhalterinės apskaitos, IT ir dokumentų valdymo išlaidas, pirmosios instancijos teismas taip pat iš esmės rėmėsi vien ta aplinkybe, kad ankstesniais laikotarpiais tokios išlaidos buvo tvirtinamos, nors byloje nebuvo jokių įrodymų, pagrindžiančių tokių išlaidų būtinumą, realumą ir pagrįstumą.

6222.

63Atsiliepimu į atskirąjį skundą BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ prašo suinteresuoto asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

6422.1

65Klausimas dėl 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtų Kredito unijos administravimo išlaidų 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui pateiktas atsižvelgus į Kredito unijos 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo metu užfiksuotas pastabas ir motyvus dėl netvirtinamų faktinių išlaidų. Nei VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, nei kiti Kredito unijos kreditoriai neprieštaravo, kad klausimas dėl 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo būtų svarstomas 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime. ĮBĮ numato, kad visi be išimties kreditorių susirinkimo priimti nutarimai gali būti skundžiami teismui, laikantis įstatymo nustatyto termino. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad bankroto administratorė turėjo teisę, pateikusi papildomą pagrindimą dėl 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų Kredito unijos administravimo išlaidų, pakartotinai prašyti jas tvirtinti Kredito unijos kreditorių susirinkime, o vėliau ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimą.

6622.2

67Tvirtinant 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtas išlaidas Kredito unijos bankroto procese, susidarė analogiška, nurodytai Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018, situacija, todėl teismas pagrįstai sprendė klausimą dėl faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, negrąžindamas šio klausimo Kredito unijos kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

6822.3

69Kredito unijos bankroto procese yra įprastinė praktika kreditorių susirinkimui patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidas, viršijusias kreditorių susirinkimo patvirtintas sąmatas. 2017 m. IV ketvirtį Kredito unijos bankroto procesą administratorė vykdė nesant patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos. Anksčiau Kredito unijos bankroto procese pati VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvirtino faktiškai patirtas išlaidas, viršijusias kreditorių susirinkimo patvirtintą sąmatą. Pažymėtina, kad pati VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pripažino, jog nevertino 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų išlaidų pagrįstumo ir būtinumo Kredito unijos bankroto procese.

7022.4

71Priešingai nei teigia apeliantė, teismas, spręsdamas dėl faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, vertino ne tik ankstesnių laikotarpių duomenis apie Kredito unijos bankroto procesui reikalingų išlaidų eilutes, bet ir ataskaitinio laikotarpio – 2017 m. IV ketvirčio, duomenis apie faktiškai atliktus darbus, Kredito unijai suteiktas paslaugas ir kt., todėl teismas priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti nėra teisinio pagrindo.

72IV.

73Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7423.

75Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas, panaikinęs kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo pakartotinai buvo atsisakyta patvirtinti bankroto administratorės atitinkamu laikotarpiu faktiškai patirtas administravimo išlaidas, šias išlaidas (atitinkamą jų dalį) patvirtino. Bylai reikšmingos faktinės aplinkybės

7624.

772017 m. rugsėjo 22 d. vykęs BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu patvirtino 2017 m. IV ketvirčio Kredito unijos administravimo išlaidų sąmatą, nutariant skirti: iki 8 250 Eur (su PVM) išorės specialistų paslaugoms, iki 8 250 Eur (su PVM ) Kredito unijos veiklos išlaidoms, iki 6 960 Eur arba 2 320 Eur / mėn. (su PVM) atlyginimą bankroto administratorei; minėtu kreditorių susirinkimo nutarimu, be kita ko, nutarta, kad bankroto administratorė, be išankstinio kreditorių susirinkimo pritarimo, neturi teisės perskirstyti išlaidų tarp eilučių (tarp išorės specialistų išlaidų ir Kredito unijos veiklos išlaidų); taip pat numatant, kad tuo atveju, jei patvirtintos 2017 m. IV ketvirčio administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms Kredito unijos administravimo išlaidoms, bankroto administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių susirinkimą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo (pažymėta, kad bankroto administratorė dėl sąmatos didinimo į kreditorių susirinkimą turi kreiptis tokiais terminais, kad kreditoriai sprendimus galėtų priimti dar nepasibaigus 2017 m. IV ketvirčiui). 2017 m. rugsėjo 22 d. vykusiame BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu taip pat buvo nutarta iki 2017 m. gruodžio 31 d. pratęsti Kredito unijos patvirtintų darbuotojų pareigybių galiojimą (teisininkas – 1 etatas bei finansų analitikas – 0,25 etato).

7825.

79BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu, t. y. dėl patvirtintos 2017 m. IV ketvirčio Kredito unijos administravimo išlaidų sąmatos, pateikė teismui skundą, prašydama patvirtinti didesnę – 26 100 Eur (su PVM), Kredito unijos administravimo išlaidų sąmatą. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 27 d. nutartimi šio bankroto administratorės skundo – dėl patvirtintos sąmatos panaikinimo ir didesnės 2017 m. IV ketvirčio Kredito unijos išlaidų sąmatos patvirtinimo, netenkino. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018 minėtą Vilniaus apygardos teismo nutarties dalį paliko nepakeistą.

8026.

812018 m. gegužės 14 d. vykęs BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimas penktuoju darbotvarkės klausimu patvirtino 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtas Kredito unijos administravimo išlaidas, sudarančias 10 434,25 Eur (su PVM), iš kurių: 8 010,25 Eur – administravimo išlaidos ir 2 424 Eur – tarpininko, paskolų portfelio pardavimo, paslaugos; taip pat nutarė nepatvirtinti 9 631,96 Eur faktiškai patirtų administravimo išlaidų (1 292,50 Eur išlaidų advokatų paslaugoms, 2 246,96 Eur išlaidų darbo užmokesčiui, 3 429,87 Eur buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų, 647,45 Eur išlaidų IT paslaugoms, 1 450,23 Eur dokumentų valdymo išlaidų, 499,38 Eur patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidų, 65,57 Eur organizacinių išlaidų), nurodant, kad bankroto administratorė nepateikė paaiškinimų ir pagrindimo dėl šių patirtų išlaidų pagrįstumo.

8227.

83BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorei pateikus papildomus paaiškinimus (dokumentus) dėl 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų administravimo išlaidų, 2018 m. rugpjūčio 14 d. vykęs BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu pakartotinai svarstė klausimą dėl Kredito unijos 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų administravimo išlaidų, kurios nebuvo patvirtintos 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime, tvirtinimo. Kreditorių susirinkimas, pakartotinai išnagrinėjęs minėta klausimą, nutarė palikti nepakeistą 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinko nutarimą dėl faktiškai patirtų bylinėjimosi išlaidų (ne)patvirtinimo. Kreditorių susirinkimas šį savo sprendimą grindė tuo, kad bankroto administratorė, nepaisydama kreditorių įspėjimų, nė karto nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo anksčiau, t. y. iki prašomo laikotarpio pabaigos, o vienašališkai, be kreditorių sutikimo ir žinios, viršijo patvirtintą išlaidų sąmatą; bankroto administratorė, teikdama didesnes faktines išlaidas nei išlaidų sąmata, nėra pateikusi jokių įrodymų, kad Kredito unijoje reikšmingai pasikeitė situacija, aplinkybės, kurios pareikalautų didesnių išlaidų nei įprastai; net ir pateikdama papildomus argumentus į 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime kreditorių išsakytus argumentus dėl išlaidų netvirtinimo, administratorė pilnai nepagrindė faktinių išlaidų.

8428.

85Vilniaus apygardos teismas, skundžiama 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi konstatavęs atitinkamos faktiškai patirtų administravimo išlaidų dalies pagrįstumą, iš dalies tenkino Kredito unijos bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ skundą dėl 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo; panaikino šį nutarimą ir papildomai patvirtino 8 944,46 Eur (su PVM) Kredito unijos 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtų administravimo išlaidų.

8629.

87Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nagrinėjamu atskiruoju skundu nesutikdamas su skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadomis, atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais: 1) bankroto administratorė neturi teisės ginčyti galiojančio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų tvirtinimo – klausimas dėl išlaidų patvirtinimo jau buvo išspręstas 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime; 2) teismas pažeidė kreditorių teisę priimti sprendimus dėl administravimo išlaidų tvirtinimo – teismas neturėjo teisės patvirtinti faktiškai patirtų administravimo išlaidų; 3) aplinkybė, kad ankstesniais laikotarpiais tam tikros išlaidos buvo (ne)patvirtintos, nesudaro esminės reikšmės sprendžiant dėl vėlesniais laikotarpiais prašomų tvirtinti išlaidų pagrįstumo, teismas nepagrįstai papildomai patvirtino administravimo išlaidas, kurios viršija kreditorių susirinkimo patvirtintą sąmatą; 4) bankroto administratorė nepagrindė savo išlaidų būtinumo, tinkamumo ir pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas toliau šioje nutartyje pasisakys dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadų teisėtumo bei pagrįstumo, vertindamas jas paminėtų suinteresuoto asmens nesutikimo su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi motyvų kontekste (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Dėl kreditorių susirinkimo galimybės pakartotinai svarstyti nepatvirtintų administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą bei bankroto administratoriaus teisės ginčyti tokiu klausimu priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą

8830.

89Pirmoji apeliantės atskirojo skundo argumentų grupė, kuria apeliantė grindžia savo nesutikimą su skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadomis, yra iš esmės susijusi su galimybėmis pakartotinai kreditorių susirinkime svarstyti klausimą dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo, kurios kreditorių susirinkimo jau buvo nepatvirtintos, taip pat bankroto administratoriaus teise ginčyti atitinkamą, tokiu klausimu priimtą, kreditorių susirinkimo nutarimą. Pasak apeliantės, šiuo atveju bankroto administratorė nebeturėjo teisės ginčyti galiojančio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų tvirtinimo, kuris buvo išspręstas ankstesniame kreditorių susirinkime. Apeliacinės instancijos teismas šią apeliantės atskirojo skundo argumentų grupę atmeta kaip nepagrįstą.

9031.

91Remiantis bylai aktualia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija (galiojusia iki 2016 m. gegužės 1 d.), administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Tačiau administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas kreditorių susirinkime nereiškia, kad administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Siekdamas tokių išlaidų atlyginimo, administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Taigi, administratorius dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų už tam tikrą laikotarpį patvirtinimo, pateikdamas atitinkamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimus dėl jų dydžio), kreipiasi į kreditorių susirinkimą, kuris, įvertinęs tokių išlaidų, jų dydžio pagrįstumą, sprendžia dėl šių išlaidų (ne)tvirtinimo. Kreditorių susirinkimas tais atvejais, kai bankroto administratoriaus pateikto patirtų administravimo išlaidų pagrindimo nepakanka, gali įpareigoti bankroto administratorių pateikti papildomus dokumentus (paaiškinimus) patirtoms administravimo išlaidoms pagrįsti, klausimo svarstymą atidedant kitam kreditorių susirinkimui, arba atsisakyti tvirtinti atitinkamas išlaidas (jų dalį). Apeliacinės instancijos teismas vertinimu, net ir kreditorių susirinkimui priėmus pastarąjį sprendimą, t. y. netvirtinti faktiškai patirtų administravimo išlaidų dėl jų nepagrindimo (nepakankamo pagrindimo), nesuteikiant galimybės bankroto administratoriui pateikti papildomus paaiškinimus, įrodymus, ĮBĮ neriboja bankroto administratoriaus teisės, pateikus papildomus įrodymus (paaiškinimus) dėl kreditorių susirinkimo nepatvirtintų administravimo išlaidų pagrįstumo, jų dydžio, pakartotinai kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl šių išlaidų tvirtinimo, o tokio klausimo svarstymas kreditorių susirinkime (pateiktas pasikeitus aplinkybėms, pateikus naujus įrodymus (paaiškinimus)) nelaikytinas to paties klausimo sprendimu. Atitinkamai, kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas naujų aplinkybių, įrodymų kontekste, pakartotinai išsprendus faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą, gali būti skundžiamas teismui ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

9232.

93Nagrinėjamoje byloje būtent ir susiklostė šios nutarties 31 punkte aptarta situacija, kai skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu, bankroto administratorei pateikus papildomus argumentus, įrodymus dėl jos faktiškai patirtų, tačiau kreditorių susirinkimo nepatvirtintų, administravimo išlaidų dalies, kreditorių susirinkimo buvo pakartotinai sprendžiama dėl šių išlaidų tvirtinimo. Aplinkybę, kad aptariamas klausimas kreditorių susirinkime buvo pakartotinai sprendžiamas bankroto administratorei pateikus papildomus argumentus, patvirtina ir pačios apeliantės kreditorių susirinkimui pasiūlytas bei kreditorių susirinkimo priimtas 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu turinys, konkrečiai – nutarimo 1.3 punktas. Taigi, kreditorių susirinkimas galėjo svarstyti ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. susirinkime pagrįstai svarstė klausimą dėl faktiškai patirtų, tačiau nepatvirtintų, administravimo išlaidų tvirtinimo. Tokio klausimo svarstymas, priešingai nei atskirajame skunde nurodo apeliantė, nelaikytinas tapataus klausimo, kuris buvo išspręstas 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime, išsprendimu – skiriasi nagrinėtų klausimų pagrindas, o jį išsprendus kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas galėjo būti skundžiamas teismui ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, nepriklausomai nuo ankstesnio (2018 m. gegužės 14 d.) kreditorių susirinkimo nutarimų (ne)apskundimo.

9433.

95Papildomai pažymėtina, kad pati apeliantė, BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui pakartotinai sprendžiant klausimą dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo (kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu), teikė nutarimo šiuo klausimu projektą, nenurodydama, kad toks klausimas kreditorių susirinkimo jau yra išspręstas ir nebegali būti sprendžiamas. Dėl teismo teisės spręsti kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus

9634.

97Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

9835.

99Bankroto procese teismui greta jurisdikcinės veiklos tenka spręsti daug klausimų, kurie savo prasme yra administracinio tvarkomojo, organizacinio, o ne teisinio pobūdžio. Teismas kontroliuoja bankroto proceso eigą, atlieka proceso teisėtumo priežiūrą, bet nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Tačiau, nustatęs, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017). Toks aiškinimas, be kita ko, atitinka ir vieną pagrindinių siekių bankroto procese – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą arba likviduojant bankrutavusią įmonę.

10036.

101ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsnyje. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

10237.

103Nors, kaip minėta, kad iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ redakcija administravimo išlaidų sąmatos (išlaidų tvirtinimo) klausimą priskyrė kreditorių susirinkimo kompetencijai, o pagal nusistovėjusią teismų praktiką, nustatęs pažeidimus, teismas grąžindavo šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, įstatyme nebuvo įtvirtinto draudimo teismui, panaikinusiam kreditorių susirinkimo nutarimą, administravimo išlaidų sąmatą (faktiškai patirtas išlaidas) patvirtinti pačiam. Teismas, nustatęs ĮBĮ pažeidimus ir įvertinęs, kad pakartotinis klausimo svarstymas kreditorių susirinkime būtų neefektyvus, galėjo išspręsti ginčą iš esmės, neperduodamas sąmatos, ar patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo klausimo pakartotinai svarstyti kreditorių susirinkimui, o pats ją / jas patvirtinti (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-153-330/2018). Pažymėtina, kad teismo teisę įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo dėl administravimo išlaidų tvirtinimo sprendimą (pagal iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusią ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies redakciją), iš dalies patvirtina ir tai, kad, pagal šiuo metu galiojantį ĮBĮ 36 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, teismui expressis verbis (aiškiais žodžiais, tiesiogiai) suteikta teisė ne tik panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, o pačiam išspręsti klausimą dėl administravimo išlaidų iš esmės.

10438.

105Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, susidariusi situacija BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto procese, sudarė pakankamą pagrindą BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įsiterpti į kreditorių susirinkimo kompetencijai (pagal ginčui aktualią ĮBĮ redakciją) priskirto klausimo išsprendimą ir pačiam išspręsti bankroto administratorės faktiškai patirtų, tačiau kreditorių susirinkimo nepatvirtintų, administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą. Tokia išvada, priešinga apelintės atskiriama skunde dėstomai pozicijai, grįstina: bankroto procese vyraujančiu, proceso operatyvumo bei efektyvumo principu; kilusio ginčo turiniu bei ginčo šalių užimta pozicija; aplinkybe, kad klausimas dėl seniai patirtų išlaidų yra užsitęsęs; taip pat tuo, kad ginčai tarp bankroto administratorės ir kreditorių dėl administravimo išlaidų sąmatos, patirtų išlaidų tvirtinimo BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto byloje yra pasikartojantys. Dėl patvirtintų administravimo išlaidų

10639.

107Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Tačiau, net ir viršijus kreditorių susirinkime nustatytą administravimo išlaidų sąmatą, ši suma kreditorių (arba išimtiniais atvejais teismo) gali būti pripažinta pagrįstai patirta (patvirtinta), bankroto administratoriui įrodžius, kad kreditorių patvirtintą sąmatą viršijančios išlaidos buvo neišvengiamos ir būtinos. Taigi, vien aplinkybė, kad administratorės faktiškai patirtos išlaidos viršijo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, priešingai nei atskirajame skunde teigia apeliantė, pati savaime nesudarė pagrindo teismui šių išlaidų netvirtinti.

10840.

109Minėta, kad pagal kasacinio teismo praktiką, siekdamas administravimo išlaidų atlyginimo, administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018).

11041.

111Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, visapusiškai įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, sprendė, kad BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė jai tenkančią pareigą pagrįsti faktiškai patirtas administravimo išlaidas, kurios kreditorių susirinkimo nebuvo patvirtintos, iš dalies įvykdė tinkamai bei patvirtino administratorės faktiškai patirtų išlaidų dalį – 8 944,46 Eur (su PVM). Apeliacinės instancijos teismas šioms pirmosios instancijos teismo išvadoms neturi pagrindo nepritarti.

11242.

113Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvuojamosios dalies turinio matyti, teismas, priešingai nei teigia apeliantė, spręsdamas administratorės faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, jų pagrįstumo klausimą, vertino ne tik duomenis apie ankstesniais laikotarpiais Kredito unijos bankroto proceso metu patirtas išlaidas, bet ir ataskaitiniu laikotarpiu – 2017 m. IV ketvirtį patirtų faktinių išlaidų duomenis, t. y. konkrečius atliktus darbus, jų trukmę, suteiktų paslaugų realumą. Teismas, analizuodamas prašomas tvirtinti advokatų paslaugų išlaidas, jų dydį, vertino pateiktus procesinius dokumentus, vykusius teismo posėdžius, jų trukmę, suteiktų paslaugų realumą, kurį patvirtino tiek byloje pateikti rašytiniai įrodymai, tiek Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys. Teismas nustatė, kad šios išlaidos viršijo taisyklėse nustatytą orientacinę (rekomenduojamą) nurodytų procesinių dokumentų parengimo trukmę ir atitinkamai patvirtino tik tą išlaidų advokato paslaugoms dalį, kuri buvo apskaičiuota neviršijant orientacinės (rekomenduojamos) procesinių dokumentų parengimo trukmės, t. y. 220 Eur už vienus rašytinius paaiškinimus ir vieną baigiamąją kalbą (4 val. x 55 Eur / val. advokato darbo įkainis). Teismas vertino faktiškai trukusių teismo posėdžių trukmę ir šias išlaidas sumažino iki faktiškai trukusių teismo posėdžių trukmės, t. y. civilinėje byloje Nr. e2-11689-728/2017 2017 m. spalio 5 d. teismo posėdis truko 1 val. (atitinkamai mokėtina suma advokatui sudarytų 55 Eur), civilinėje byloje Nr. e2-2073-852/2017 2017 m. lapkričio 22 d. teismo posėdis truko 2 val. (atitinkamai advokato užmokestis sudarytų 110 Eur (55 Eur x 2 val.)); 2017 m. gruodžio 12 d. vyko spendimo paskelbimas, kuriame niekas nedalyvavo, bendrai papildomai patvirtindamas 605 Eur (220 Eur + 220 Eur + 55 Eur + 110 Eur) išlaidas advokato pagalbai. Spręsdamas dėl darbuotojų darbo užmokesčio, teismas vertino ataskaitiniu laikotarpiu kreditorių susirinkimo patvirtintų pareigybių skaičių, t. y., remiantis rašytiniais įrodymais nustatė, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. (2017 m. IV ketvirtį) buvo patvirtintas teisininko – 1 etatas, finansų analitiko – 0,25 etatas bei vertino, kad šiuo laikotarpiu daugiau žmonių, nei patvirtintų pareigybių skaičius, Kredito unijoje nedirbo, o jų darbų apimtys nesikeitė (paskolų portfelis bylos duomenimis buvo parduotas 2018 m. I ketvirtį). Vertindamas išlaidas, patirtas buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų, dokumentų valdymo paslaugoms pirkti, teismas vertino jų realumą, pateiktus įrodymus (rašytinius dokumentus detalizuojančius šias paslaugas), bei tai, kad šių paslaugų apimtys buvo neatsiejamai susijusios su paskolų portfelio, kaip atsakovės turto, administravimu. Vertindamas išlaidas, patirtas patalpų nuomos ir išlaikymo bei organizacinės išlaidas, teismas nustatė, kad jos yra aiškiai apibrėžtos, nurodant, kokia dalis iš bendrai patirtų šių išlaidų tenka Kredito unijai, todėl sprendė, kad yra tinkamai pagrįstos.

11443.

115Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė visapusiškai ištyręs ir įvertinęs tinkamam šio klausimo (patirtų išlaidų realumo, pagrįstumo) išsprendimui reikšmingas aplinkybes bei įrodymus, jų pakankamumą, atskirojo skundo argumentais pirmosios instancijos teismo išvadų teisėtumas bei pagrįstumas nepaneigtas. Dėl bylos procesinės baigties

11644.

117Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes spręstina, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista, o suinteresuoto asmens atskirasis skundas atmetamas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

118Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

119Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ginčas byloje kilęs dėl administravimo išlaidų, viršijančių... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 15 d. nutartimi iškėlė... 8. 3.... 9. Kredito unijos bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ 2018 m.... 10. 4.... 11. Pareiškėja nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. pakartotinio Kredito unijos... 12. 5.... 13. Pareiškėjos teigimu, ji kreditorių susirinkimui pateikė visą ir išsamią... 14. 6.... 15. Pareiškėja nurodė, kad skundžiamas nutarimas grindžiamas ir tuo, jog... 16. 7.... 17. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ su skundu... 18. 8.... 19. Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėja nepateikė kreditoriams išsamių... 20. 9.... 21. Suinteresuotas asmuo nesutiko su pareiškėjos pozicija, kad nurodytos... 22. II.... 23. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 24. 10.... 25. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi iš dalies tenkino... 26. 11.... 27. Teismas iš dalies sutiko su suinteresuoto asmens teiginiais, kad skundu... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad bankroto administratorės prašomų patvirtinti 2017 m.... 30. 13.... 31. Teismas pažymėjo, kad byloje nekilo ginčo dėl to, jog pareiškėja... 32. 14.... 33. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant tiek į Lietuvos Respublikos įmonių... 34. 15.... 35. Teismas iš dalies sutiko su kreditorių susirinkimo pozicija, kad nurodytos... 36. 16.... 37. Teismas išlaidas už pasirengimą bylos nagrinėjimui mažino iki faktiškai... 38. 17.... 39. Teismas nustatė, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime penktuoju... 40. 18.... 41. Pasisakydamas dėl buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir... 42. 19.... 43. Dėl patalpų nuomos ir išlaikymo bei organizacinių išlaidų, teismas... 44. 20.... 45. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ginčo šalys yra pateikusios su ginčo... 46. III.... 47. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 48. 21.... 49. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskiruoju... 50. 21.1... 51. Teismas nepagrįstai sprendė, kad bankroto administratorė turi teisę... 52. 21.2... 53. Teismas pažeidė kreditorių teisę priimti sprendimus dėl administravimo... 54. 21.3... 55. Teismas, nutartimi papildomai patvirtindamas 8 339,46 Eur dydžio Kredito... 56. 21.4... 57. Teismas, papildomai tvirtindamas beveik visas išlaidas, iš esmės rėmėsi... 58. 21.5... 59. Administratorei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba... 60. 21.6... 61. Administratorė nepagrindė savo išlaidų būtinumo, tinkamumo ir pagrįstumo.... 62. 22.... 63. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto... 64. 22.1... 65. Klausimas dėl 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtų Kredito unijos... 66. 22.2... 67. Tvirtinant 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtas išlaidas Kredito unijos... 68. 22.3... 69. Kredito unijos bankroto procese yra įprastinė praktika kreditorių... 70. 22.4... 71. Priešingai nei teigia apeliantė, teismas, spręsdamas dėl faktiškai... 72. IV.... 73. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 74. 23.... 75. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 76. 24.... 77. 2017 m. rugsėjo 22 d. vykęs BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ kreditorių... 78. 25.... 79. BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė UAB „Verslo... 80. 26.... 81. 2018 m. gegužės 14 d. vykęs BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ kreditorių... 82. 27.... 83. BKB ,,Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorei pateikus... 84. 28.... 85. Vilniaus apygardos teismas, skundžiama 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi... 86. 29.... 87. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nagrinėjamu... 88. 30.... 89. Pirmoji apeliantės atskirojo skundo argumentų grupė, kuria apeliantė... 90. 31.... 91. Remiantis bylai aktualia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija (galiojusia iki 2016 m.... 92. 32.... 93. Nagrinėjamoje byloje būtent ir susiklostė šios nutarties 31 punkte aptarta... 94. 33.... 95. Papildomai pažymėtina, kad pati apeliantė, BKB ,,Nacionalinė kredito... 96. 34.... 97. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kreditorių, kaip visumos, teisė... 98. 35.... 99. Bankroto procese teismui greta jurisdikcinės veiklos tenka spręsti daug... 100. 36.... 101. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 102. 37.... 103. Nors, kaip minėta, kad iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ redakcija... 104. 38.... 105. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, susidariusi situacija BKB... 106. 39.... 107. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti... 108. 40.... 109. Minėta, kad pagal kasacinio teismo praktiką, siekdamas administravimo... 110. 41.... 111. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, visapusiškai įvertinęs... 112. 42.... 113. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvuojamosios dalies... 114. 43.... 115. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 116. 44.... 117. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes spręstina, kad atskirojo skundo... 118. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 119. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą....