Byla e2FB-3321-793/2020
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, V. V., B. V., išnagrinėjo suinteresuoto asmens AB SEB bankas prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. V. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, V. V., B. V., išnagrinėjo suinteresuoto asmens AB SEB bankas prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo.

3Teismas

Nustatė

42020 m. vasario 26 d. teisme gautas pareiškėjo kreditorės AB SEB bankas prašymas atstatydinti bankroto administratorių, kuriuo kreditorė teismo prašo atstatydinti bankrutuojančio asmens E. V. bankroto administratorių S. P. ir tenkinus šį prašymą bankrutuojančio E. V. naująja bankroto administratore skirti E. G.. Prašyme kreditorė nurodė, kad kreditorės vertinimu bankroto administratorius S. P. neatlieka savo funkcijų, nevykdo įstatyme nustatytų pareigų, o taip pat, nevykdo bankroto bylą nagrinėjančio teismo įpareigojimų, trukdo bankroto proceso eigai taip pažeisdamas kreditorių ir bankrutuojančio asmens teises ar teisėtus interesus.

5Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys atsiliepimų į kreditorės prašymą teismo nustatytu terminu nepateikė.

6Teismas

konstatuoja:

7prašymas tenkintinas.

82015 m. balandžio 24 d. teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2FB-3529-793/2015 pareiškėjui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. P.. 2015 m. liepos 21 d. nutartimi patvirtinti E. V. kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, o 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi patikslintas E. V. kreditorių sąrašas iš jo išbraukiant antstolę V. D. su 16,35 Eur kreditoriniu reikalavimu. 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio E. V. mokumo atkūrimo planas (patikslintas).

92019 m. gruodžio 17 d. nutartimi, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo bankroto administratorius S. P. neįvykdė 2019 m. spalio 31 d. nutartimi ir 2019 m. lapkričio 26 d. nutartimi nustatytų įpareigojimų bankroto administratoriui S. P. skirta bauda – 100,00 Eur. 2020 m. sausio 23 d. nutartimi teismas informavo, pareiškėją ir suinteresuotus asmenis apie tai, kad bankroto administratorius S. P. teismui neteikia duomenų (ataskaitos) apie atliktas bankroto procedūras, bankrutuojančio fizinio asmens E. V. mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 19 d. iki 2019 m. spalio 31 d., taip pat ir po bankroto administratoriui paskirtos 100,00 Eur baudos.

10Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) numato galimybę įstatyme numatytais atvejais atstatydinti bankroto administratorių ir paskirti naują bankroto administratorių, tarp jų ir tuo atveju, kai teismas gali priimti nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais (FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlyti naują bankroto administratoriaus kandidatūrą, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (FABĮ 24 straipsnio 10 punktas).

11Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. bankroto administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bankrutuojančio asmens teises ar teisėtus interesus ir kai teismas turi pakankamai informacijos bei įrodymų, jog šis asmuo neatlieka savo funkcijų, nevykdo įstatyme nustatytų pareigų. Teismas gali keisti bankroto administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016).

12Nagrinėjamu atveju pagrindinė pareiškėjo E. V. kreditorė AB SEB bankas prašyme nurodytu aplinkybių pagrindu teismo prašo atstatydinti bankroto administratorių iš pareiškėjo bankroto administratoriaus pareigų ir pareiškėjo E. V. bankroto administratore paskirti E. G., kuri sutinka vykdyti E. V. bankroto bylą.

13Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodoma fizinio asmens per ataskaitinį laikotarpį gautu lėšų suma, informacija, kaip šios lėšos paskirstytos, ir išsami informacija apie tai, kaip vykdomos plane numatytos šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos pajamų gavimo ir mokumo atkūrimo priemonės. Kreditorių prašymu bankroto administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šiame punkte nurodytoje ataskaitoje pateiktos informacijos pagrindimo dokumentus (FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

14Iš pareiškėjo kreditorės AB SEB bankas prašymo nustatyta, kad ataskaitą apie bankrutuojančio asmens E. V. mokumo atkūrimo plano vykdymą, kreditorė AB SEB bankas yra gavusi tik vieną kartą – 2019 m. vasario 19 d., tai yra beveik po 39 mėnesių nuo 2015 m. lapkričio 9 d. teismo nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo mokumo atkūrimo planas įsiteisėjimo dienos. Po paminėtos ataskaitos pateikimo, jokia kita informacija bei ją patvirtinantys dokumentai apie bankrutuojančio asmens E. V. mokumo atkūrimo plano eigą bei jo vykdymą/nevykdymą, bankroto administratoriaus pateikti nebuvo.

152019 m. spalio 31 d. teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2FB-3529-793/2015, atsižvelgiant į tai, kad laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 19 d. iki 2019 m. spalio 31 d. praėjo daugiau kaip 8 mėnesiai, bet bankroto administratoriaus ataskaita apie bankrutuojančio fizinio asmens E. V. mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą, kaip tai numato FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punktas, teismui nebuvo pateikta, bankroto administratorius įpareigotas iki 2019 m. lapkričio 14 d. pateikti teismui duomenis (ataskaitą) apie atliktas bankroto procedūras, bankrutuojančio fizinio asmens E. V. mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 19 d. iki 2019 m. spalio 31 d. Bankroto administratoriui S. P. laiku neįgyvendinus 2019 m. spalio 31 d. teismo nutartyje nustatyto įpareigojimo, 2019 m. lapkričio 26 d. teismo nutartimi bankroto administratorius pakartotinai įpareigotas iki 2019 m. gruodžio 10 d. pateikti teismui duomenis (ataskaitą) apie atliktas bankroto procedūras, bankrutuojančio fizinio asmens E. V. mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 19 d. iki 2019 m. spalio 31 d. 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo bankroto administratorius S. P. neįvykdė 2019 m. spalio 31 d. nutartimi ir 2019 m. lapkričio 26 d. nutartimi nustatytų įpareigojimų bankroto administratoriui S. P. skirta bauda – 100,00 Eur.

16Įvertinus prieš tai nurodytas aplinkybes, o būtent tai, kad bankroto administratorius S. P. neįvykdė 2019 m. spalio 31 d. ir 2019 m. lapkričio 26 d. nutartimis nustatyto įpareigojimo, t. y. teismui nepateikė duomenų (ataskaitos) apie atliktas bankroto procedūras, bankrutuojančio fizinio asmens E. V. mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 19 d. iki 2019 m. spalio 31 d., net ir po to, kai teismas 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi bankroto administratoriui skyrė 100,00 Eur baudą, darytina pagrįsta išvada, kad pareiškėjo bankroto administratorius S. P. neatlieka savo funkcijų, nevykdo Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytų pareigų, kas neigiamai įtakoja bankroto proceso eigą, pažeidžia kreditorių ir bankrutuojančio asmens E. V. teises ir teisėtus interesus.

17Esant nustatytoms aplinkybėms bei vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, konstatuotina, kad dėl bankroto administratoriui pavestų pareigų nevykdymo yra pagrindas atstatydinti bankrutuojančio E. V. bankroto administratoriumi paskirtą S. P., tuo pagrindu kreditorės AB SEB bankas prašymas atstatydinti bankroto administratorių tenkintinas.

18Kreditorė teismo prašo naująja bankrutuojančio E. V. bankroto administratore paskirti bankroto administratorę E. G., bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 1065. Prieštaravimų kreditorės AB SEB bankas siūlomai bankroto administratorės kandidatūrai teisme negauta. FABĮ 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti E. G. bankroto administratore, nenustatyta. Prie kreditorės prašymo pridėtas bankroto administratorės E. G. sutikimas, numatytas FABĮ 4 straipsnio 5 dalyje, atlikti bankroto procedūras, teismui pagal FABĮ 13 straipsnio 7 dalį pateiktas bankroto administratorės profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas bei kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas naująja fizinio asmens E. V. bankroto administratore skiria E. G..

19Vadovaujantis FABĮ 14 straipsnio 4 dalies 2 punktu, bankroto administratoriui S. P. nustatytinas terminas naujai paskirtai bankroto administratorei E. G. perduoti visus E. V. bankroto proceso dokumentus. Pažymėtina tai, kad bankrutuojančio E. V. bankroto procedūroms atlikti yra atidaryta banko depozitinė sąskaitą Nr. ( - ), esanti AB SEB banke. E. G. išaiškintina, kad pasikeitus bankroto administratoriui, naujoji bankroto administratorė turi pareigą kreiptis į kredito įstaigą dėl sąskaitos turėtojo pakeitimo (FABĮ 14 straipsnio 8 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

21atstatydinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas - Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2FB-3529-793/2015 E. V. paskirtą bankroto administratorių S. P., bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 999, adresas ( - ).

22Paskirti E. V. bankroto administratore E. G., bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 1065, adresas ( - ).

23Nustatyti buvusiam E. V. bankroto administratoriui S. P. 10 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti visus E. V. bankroto proceso dokumentus naujai paskirtai bankroto administratorei E. G..

24Išaiškinti buvusiam bankroto administratoriui S. P., kad be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą neperdavus fizinių asmenų bankroto proceso dokumentų ar perdavus ne visus dokumentus, teismas gali skirti įstatyme numatyto dydžio baudą.

25Išaiškinti naujajai bankroto administratorei E. G., kad naujoji bankroto administratorė turi pareigą kreiptis į kredito įstaigą dėl depozitinės sąskaitos turėtojo pakeitimo.

26Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims, atstatydintam bankroto administratoriui S. P., naujajai bankroto administratorei E. G..

27Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

28Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. V.... 3. Teismas... 4. 2020 m. vasario 26 d. teisme gautas pareiškėjo kreditorės AB SEB bankas... 5. Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys atsiliepimų į kreditorės prašymą... 6. Teismas... 7. prašymas tenkintinas.... 8. 2015 m. balandžio 24 d. teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.... 9. 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo... 10. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ)... 11. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto administratorius gali... 12. Nagrinėjamu atveju pagrindinė pareiškėjo E. V. kreditorė AB SEB bankas... 13. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto... 14. Iš pareiškėjo kreditorės AB SEB bankas prašymo nustatyta, kad ataskaitą... 15. 2019 m. spalio 31 d. teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.... 16. Įvertinus prieš tai nurodytas aplinkybes, o būtent tai, kad bankroto... 17. Esant nustatytoms aplinkybėms bei vadovaujantis teisiniu reglamentavimu,... 18. Kreditorė teismo prašo naująja bankrutuojančio E. V. bankroto... 19. Vadovaujantis FABĮ 14 straipsnio 4 dalies 2 punktu, bankroto administratoriui... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 14... 21. atstatydinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs... 22. Paskirti E. V. bankroto administratore E. G., bankroto administratoriaus... 23. Nustatyti buvusiam E. V. bankroto administratoriui S. P. 10 dienų terminą nuo... 24. Išaiškinti buvusiam bankroto administratoriui S. P., kad be pateisinamos... 25. Išaiškinti naujajai bankroto administratorei E. G., kad naujoji bankroto... 26. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems... 27. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito,... 28. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...