Byla 2SA-104-590/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė N. Š., UAB „Silberauto“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „GRAFKO“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „GRAFKO“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė N. Š., UAB „Silberauto“, ir

Nustatė

3pareiškėjas UAB „GRAFKO“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolės 2012-04-23 priimtus patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, dėl arešto 21 049,08 Lt sumai, taip pat, pripažinti neteisėtą 2012-04-23 parengtą vykdymo išlaidų apskaičiavimo lentelę. Nurodė, kad antstolė neteisėtai indeksavo jos naudai išieškotino antstolio atlyginimo sumą, kai tą draudžia teisės aktai. Dėl nurodytos priežasties antstolės atlygio suma pakilo nuo 1 800 Lt iki 2 401,20 Lt. Kadangi neteisingai apskaičiuotos vykdymo išlaidos, turi būti panaikintas ir patvarkymas dėl turto arešto, nes juo nutarta areštuoti ir pareiškėjo turtą vykdymo išlaidų sumai.

4Antstolė 2012-05-16 patvarkymu atsisakė tenkinti skundą, teigdama, kad LR Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktas leidžia indeksuoti antstolio atlyginimą. Pabrėžė, kad pareiškėjo reikalavimas dėl viso patvarkymo areštuoti turtą visoje apimtyje panaikinimo pažeistų išieškotojo UAB „Silberauto“ interesus, nes didžioji arešto suma apima išieškotiną sumą pagal vykdomąjį dokumentą.

5UAB „Silberauto“ atsiliepimo į skundą nepateikė.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-07 nutartimi (b. l. 6-7) pareiškėjo UAB „GRAFKO“ skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Nurodė, kad pagal LR Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktą, vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, atlygį antstoliui, išskyrus nustatytą procentine išraiška. Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju antstolio atlyginimas nustatytas ne procentine išraiška, o minimalia 1 800 Lt suma, todėl jis turėjo būti indeksuotas. Teismo paskaičiavimu, 1 800 Lt sumą indeksavus tuo metu galiojusiu vartotojų kainų indeksu (1,334), antstolio atlyginimo sumą sudaro 2 401,20 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad antstolė pagrįstai indeksavo 1 800 Lt antstolio atlyginimo sumą, ir kartu su likusiomis vykdymo išlaidomis bei išieškotinomis sumomis įtraukė į pareiškėjo piniginių lėšų arešto mastą. Teismas taip pat nurodė, kad konstatavus antstolio atlyginimo indeksavimo teisėtumo faktą, naikinti 2012-04-23 priimtus patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, dėl arešto 21 049,08 Lt sumai, taip pat, pripažinti neteisėta 2012-04-23 parengtą vykdymo išlaidų apskaičiavimo lentelę nėra pagrindo.

7Pareiškėjas UAB „GRAFKO“ atskiruoju skundu (b. l. 13) prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-07 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundą tenkinti. Pažymi, kad LR Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymu patvirtintos Sprendimo vykdymo instrukcijos (toliau – Instrukcija) 52 punktas numato, kad procentine išraiška išreikštas atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas išieškotiną sumą dauginant iš šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytų procentų. Jeigu apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis yra mažesnis už šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų atlygį antstoliui, išieškomas minimalus atlygis antstoliui. Šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuojant atlygio antstoliui dydį, minimalus atlygio antstoliui dydis neindeksuojamas ir taikomas toks, koks jis nurodytas šios Instrukcijos 1 lentelėje, išskyrus 1 lentelės 5 punkte nustatytą atvejį, kai išieškotiną suma yra nuo 1000 iki 2000 litų. Šiuo atveju minimalus 200 litų atlygio antstoliui dydis indeksuojamas taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą šios Instrukcijos 40.1 ir 40.2 punktuose nustatyta tvarka. Pažymi, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju antstolio atlygis apskaičiuotas ne procentine išraiška, o minimalia atlygio antstoliui suma (1800 Lt), tačiau padarė nepagrįsta išvadą, kad minėta atlygio suma turėjo būti indeksuojama, nors Instrukcijos 52 punkte numatyta priešingai.

8Atsiliepimu į pareiškėjo UAB „GRAFKO“ atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Silberauto“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad LR Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymu Nr. 1R-265 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 p. numatyta, jog instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytas procentine išraiška, indeksuojamos, atsižvelgiant į ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, atlygį antstoliui, išskyrus nustatytą procentine išraiška ir apskaičiuotą sumą padauginant iš ketvirčio vartotojų kainų indekso. Šioje vykdomojoje byloje esant 17 962,56 Lt skolos sumai atlygis antstoliui sudaro 1 800 Lt, kurį indeksavus tuo metu galiojančiu vartotojų kainų indeksu – 1,334, gaunamas 2 401,20 Lt atlygis antstoliui. Atkreipia teismo dėmesį, kad prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymu Nr. 1R-265 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos yra pridėtas ir patvirtintas 4 priedas „Vykdymo išlaidų apskaičiavimas“, kuriame nurodyta, kad vadovaujantis CPK 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Be to, pažymi, jog panaikinti visus antstolės patvarkymus, kaip to reikalauja pareiškėjas dėl lėšų arešto, būtų neprotinga ir nesąžininga išieškotojo UAB „Silberauto“ atžvilgiu bei toks patvarkymų panaikinimas pažeistų išieškotojo interesus, užvilkintų vykdymo procesą bei padidintų skolos sumą, nes padidėtų priteistos palūkanos.

9Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Byloje nustatyta, kad antstolė N. Š., vykdydama Visagino apylinkės teismo 2012-02-09 išduotą vykdomąjį raštą, 2012-04-23 priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, taip pat patvarkymus areštuoti lėšas, kuriais areštuotos UAB „GRAFKO“ priklausančios lėšos 21 049,08 Lt sumai, esančios bankų sąskaitose. 2012-05-09 antstolių kontoroje buvo gautas skolininko UAB „GRAFKO“ skundas dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 33-198/2012 dėl 17 159,91 Lt skolos bei palūkanų išieškojimo iš UAB „GRAFKO“ išieškotojo UAB „Silberauto“ naudai. Antstolė N. Š. 2012-05-16 patvarkymu skolininko skundą atmetė bei vykdomosios bylos Nr. 33-198/2012 kopiją perdavė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui skundo nagrinėjimui. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad antstolė pagrįstai indeksavo 1 800 Lt antstolio atlyginimo sumą, ir kartu su likusiomis vykdymo išlaidomis bei išieškotomis sumomis įtraukė į UAB „GRAFKO“ piniginių lėšų arešto mastą, todėl 2012-06-07 nutartimi UAB „GRAFKO“ skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. UAB „GRAFKO“, nesutikdamas su teismo 2012-06-07 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

12Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, nustatęs, kad nagrinėjamu atveju antstolio atlygis apskaičiuotas ne procentine išraiška, o minimalia atlygio antstoliui suma (1 800 Lt), padarė nepagrįsta išvadą, kad minėta atlygio suma turėjo būti indeksuojama, nors LR Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymu patvirtintos Sprendimo vykdymo instrukcijos 52 punkte numatyta priešingai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu.

13Pažymėtina, jog LR Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos (Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymu Nr. 1R-265 pakeistos) Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – Instrukcija) 51 punkte nustatyta, jog šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodyto atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į šioje lentelėje nurodytas išieškotinas sumas. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju išieškoma suma (skola su palūkanomis) yra 17962,56 Lt, apskaičiuojant antstolio atlyginimo dydį, taikoma 1 lentelės 13 dalis, kurioje nurodyta, kad antstolio atlyginimas, kai išieškotina suma yra nuo 15 000 Lt iki 30 000 Lt, sudaro 10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1800 Lt.

14Instrukcijos 52 punkte nustatyta, jog procentine išraiška išreikštas atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas išieškotiną sumą dauginant iš šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytų procentų. Jeigu apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis yra mažesnis už šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų atlygį antstoliui, išieškomas minimalus atlygis antstoliui.

15Kadangi šiuo atveju apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis (17 962,56 Lt x 10 % = 1796,26) yra mažesnis už šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų atlygį antstoliui, turi būti išieškomas minimalus atlygis, t. y. 1 800 Lt. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, jog Instrukcijos 52 punkte taip pat nustatyta, jog šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuojant atlygio antstoliui dydį, minimalus atlygio antstoliui dydis neindeksuojamas ir taikomas toks, koks jis nurodytas šios Instrukcijos 1 lentelėje. Taigi, šiuo atveju minimalus atlygis antstoliui – 1800 Lt negalėjo būti indeksuojamas, nors kaip matyti iš vykdomojoje byloje Nr. 33-198/2012 esančios skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo lentelės (v. b. l. 58), antstolė N. Š. minimalų atlygį antstoliui – 1 800 Lt, indeksavo, dėl ko atlygis antstoliui nepagrįstai padidėjo nuo 1 800 Lt iki 2 401,20 Lt.

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog antstolė N. Š. nepagrįstai indeksavo minimalų – 1 800 Lt dydžio atlygį antstoliui, o pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nagrinėjamu atveju antstolio atlyginimas nustatytas ne procentine išraiška, o minimalia 1 800 Lt suma, padarė nepagrįstą ir neteisingą išvadą, kad minėta atlygio suma turėjo būti indeksuojama. Esant nurodytam, pirmosios instancijos teismo 2012-06-07 nutartis naikintina.

17Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog antstolė turi teisę išieškoti iš skolininko atitinkamo dydžio vykdymo išlaidas. Šios išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą (CPK 611 str. 2 d.). Šiuo atveju antstolė N. Š. 2012-04-23 priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 2-18-844/2012 (v. b. l. 41). Kadangi minėtame patvarkyme nėra nurodyta konkreti vykdymo išlaidų suma, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti UAB „GRAFKO“ skundo prašymo dėl 2012-04-23 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo panaikinimo. Apelianto prašymas taip pat panaikinti ir 2012-04-23 skolos ir vykdymo išlaidų lentelę (v. b. l. 58) tenkinamas iš dalies, sumažinant lentelėje nurodytą minimalaus atlygio antstoliui dydį nuo 2 401,20 Lt iki 1 800 Lt.

18UAB „GRAFKO“ taip pat prašo panaikinti 2012-04-23 patvarkymus areštuoti pareiškėjui priklausančias lėšas 21 049,08 Lt sumai (v. b. l. 42, 44, 46, 48, 50), esančias AB Šiaulių bankas, Danske bank A/S Lietuvos filialas, AB DNB bankas, AB SEB bankas, AB Swedbank. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog antstolis šiuo atveju nepagrįstai areštavo 601,20 Lt sumą (ši suma įeina į vykdymo išlaidas), kai tuo tarpu likusi, pagrįstai areštuota skolininkui UAB „GRAFKO“ priklausančių piniginių lėšų suma yra net 20 447,88 Lt, iš kurių didžioji dalis yra skola išieškotojui UAB „Silberauto“ (17 962,56 Lt). Teismas, sprendžia, jog nepagrįstai areštuota suma – 601,20 Lt, sudaro tik nedidelę areštuotų lėšų dalį, todėl antstolio 2012-04-23 patvarkymų areštuoti lėšas panaikinimas vien tik dėl minėtos sumos nepagrįsto arešto prieštarautų protingumo, teisingumo, sąžiningumo principams, pažeistų išieškotojo UAB „Silberauto“ interesus. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas ne panaikinti 2012-04-23 antstolio patvarkymus areštuoti lėšas, o minėtus patvarkymus pakeisti, sumažinant patvarkymuose nurodytą vykdymo išlaidų sumą – 3086,52 Lt, nepagrįstai areštuota suma – 601,20 Lt, t. y. iki 2 485,32 Lt, o bendrą areštuotų lėšų sumą – 21 049,08 Lt, sumažinant iki 20 447,88 Lt.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-07 nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjo UAB „GRAFKO“ skundas dėl antstolio veiksmų tenkinamas iš dalies: 2012-04-23 skolos ir vykdymo išlaidų lentelėje nurodyta minimalaus atlygio antstoliui suma sumažinama nuo 2 401,20 Lt iki 1 800 Lt; antstolės 2012-04-23 patvarkymai areštuoti lėšas pakeičiami, sumažinant patvarkymuose nurodytą vykdymo išlaidų sumą – 3 086,52 Lt, iki 2 485,32 Lt, o bendrą areštuotų lėšų sumą – 21 049,08 Lt, sumažinant iki 20 447,88 Lt.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „GRAFKO“ skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti iš dalies: 2012-04-23 skolos ir vykdymo išlaidų lentelėje nurodytą minimalaus atlygio antstoliui sumą sumažinti nuo 2 401,20 Lt iki 1 800 Lt, o antstolės 2012-04-23 patvarkymus areštuoti lėšas pakeisti, sumažinant patvarkymuose nurodytą vykdymo išlaidų sumą – 3 086,52 Lt, iki 2 485,32 Lt, o bendrą areštuotų lėšų sumą – 21 049,08 Lt, sumažinant iki 20 447,88 Lt.

22Kitoje dalyje pareiškėjo UAB „GRAFKO“ skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. pareiškėjas UAB „GRAFKO“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio... 4. Antstolė 2012-05-16 patvarkymu atsisakė tenkinti skundą, teigdama, kad LR... 5. UAB „Silberauto“ atsiliepimo į skundą nepateikė.... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-07 nutartimi (b. l. 6-7)... 7. Pareiškėjas UAB „GRAFKO“ atskiruoju skundu (b. l. 13) prašo panaikinti... 8. Atsiliepimu į pareiškėjo UAB „GRAFKO“ atskirąjį skundą suinteresuotas... 9. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 11. Byloje nustatyta, kad antstolė N. Š., vykdydama Visagino apylinkės teismo... 12. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės... 13. Pažymėtina, jog LR Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352... 14. Instrukcijos 52 punkte nustatyta, jog procentine išraiška išreikštas... 15. Kadangi šiuo atveju apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis (17 962,56 Lt x 10... 16. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 17. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog antstolė turi teisę... 18. UAB „GRAFKO“ taip pat prašo panaikinti 2012-04-23 patvarkymus areštuoti... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-07... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartį panaikinti... 22. Kitoje dalyje pareiškėjo UAB „GRAFKO“ skundą dėl antstolio veiksmų...