Byla eB2-242-278/2020
Dėl bankrutavusios įmonės ūkinės-komercinės veiklos tęsimo likvidavimo laikotarpiu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir UAB) “Energetikos montažas” pareiškimą dėl bankrutavusios įmonės ūkinės-komercinės veiklos tęsimo likvidavimo laikotarpiu,

Nustatė

2bankroto administratorius R. P. nurodė, kad 2019-06-12 bankrutuojančios UAB “Energetikos montažas” kreditorių susirinkimas, kuriame be kitų klausimų buvo svarstyti klausimai dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduotina bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos tęsimo likvidavimo laikotarpiu, pritarė siūlymui tęsti įmonės likvidavimo laikotarpiu bendrovės sudarytų transporto priemonių nuomos sutartis (toliau ir Sutartis). Prašo leisti likvidavimo laikotarpiu bendrovei vykdyti sudarytas transporto priemonių nuomos sutartis.

3Atsiliepimu į prašymą kreditorius VSDFV Utenos skyrius prašymo siūlo netenkinti. Teigia, kad tretiesiems asmenims naudojantis bankrutavusios įmonės turtu jis yra nudėvimas, dėl ko nukentės kreditoriai. Nurodo, kad likvidavimo laikotarpiu turtas yra perimamas ir parduodamas, todėl kreditorių susirinkimas negali paneigti imperatyvaus reikalavimo.

4Kreditorius VMI nurodo, kad 2019-06-12 vykusiame kreditorių susirinkime nepritarė ūkinės-komercinės veiklos tęsimui, nes nebuvo pateikti duomenys, kad bendrovė, nuomodama transporto priemones, gaus naudos bei kokį laikotarpį truktų nuoma, ar nesumažės transporto priemonių vertė. Nurodo, kad pateikus minėtus duomenis teismui, neprieštarautų transporto priemonių nuomai.

5UAB “Spectrans” nurodo, kad nuomojasi transporto priemones, o dalį bankrutavusiai įmonei priklausančių nenaudojamų priemonių saugo neatlygintinai, nes bankrutavusi UAB “Energetikos montažas” neturi jokių patalpų ar aikštelių, kuriose galėtų saugoti transportą. Be to, nurodo, kad bendrovė draudžia transporto priemones, organizuoja jų apžiūrą ir dengia su tuo susijusias išlaidas, nes bankrutavusi įmonė lėšų neturi. Tvirtina, kad turto nuoma neturės neigiamos įtakos bankroto procesui, neužvilkins turto realizavimo.

6Kreditorius D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą (toliau ir Bankas) prašymą siūlo atmesti. Nurodo, kad tiek išnuomotos, tiek kitos bendrovei priklausančios transporto priemonės yra įkeistos Bankui, užtikrinant restruktūrizuojamos UAB „Specialusis montažas NTP" prievolių Bankui pagal kredito sutartį Nr. KL200407-757 įvykdymą. Teigia, kad Panevėžio apygardos teismo 2019-12-23 nutartimi šios įmonės restruktūrizavimo byla nutraukta, todėl įkeistas turtas turi būti realizuotas kaip galima greičiau, o įkeisto turto būklė bei apsauga turi būti tinkamai užtikrinta. Nurodo, kad nuomojant transporto priemones, jos gali būti eksploatuojamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kas realiai gali apsunkinti šio turto pardavimą ir perdavimą pirkėjui. Be to, eksploatuojant transporto priemones, potencialiam pirkėjui bus apsunkintos sąlygos susipažinti su transporto priemonių technine būkle, todėl kyla grėsmė, jog potencialių pirkėjų ratas dėl šios veiklos tęsimo bus susiaurintas, kas sumažintų konkurenciją tarp galimų pirkėjų ir, atitinkamai, turto pardavimo kainą. Teigia, kad turimais Banko duomenimis, tiek UAB „Spectrans", tiek UAB „Eksortus" yra su bankrutavusia įmone per akcininkus bei vadovus susijusios įmonės ir šios įmonės gali būti suinteresuotos kuo pigiau įsigyti nuomojamas transporto priemones, sudarydamos potencialiems pirkėjams kliūtis įvertinti turtą bei jų techninę būklę. Teigia, kad transporto priemonių nuoma sudaro realią grėsmę, jog šio turto pardavimo procedūra dėl to bus užvilkinta, o nuomojamas ir eksploatuojamas turtas gali prarasti vertę ar būti sunaikintas.

7Atsiliepimu į Banko teiginius bankrutavusi įmonė nurodo, kad prašymą teismui leisti likvidavimo laikotarpiu tęsti sudarytas transporto priemonių nuomos sutartis, pateikė vykdydama 2019-06-12 bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą 9 darbotvarkės klausimu, už kurį balsavo dauguma bendrovės kreditorių, o šio nutarimo D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą, neskundė, nuomai neprieštaravo. Nurodo, kad šiuo metu yra vykdomas transporto priemonių vertinimas ir jokių kliūčių operatyviam vertinimo atlikimui turto nuomininkai nesudaro. Be to, nurodo, kad nuomos sutartys numato bendrovės teisę vienašališkai bet kada nutraukti nuomos santykius, jeigu nutraukiama įmonės veikla ir/arba transporto priemonės yra parduodamos, perduodamos ar grąžinamos, ir dėl to jokios grėsmės, kad dėl nuomos sutarčių galėtų užtrukti transporto priemonių realizavimas, nėra. Nurodo, kad tęsdama nuomos sutartis siekia ne vykdyti ūkinę-komercinę veiklą ir gauti pajamas, tačiau išsaugoti turtą ir užtikrinti kuo didesnę jo vertę iki turto realizavimo, kas atitinka įmonės likvidavimo tikslus. Be to, teigia, kad nuomininkai yra įsipareigoję savo lėšomis drausti jiems perduotas transporto priemones, užtikrinti jų tinkamą techninę būklę ir kt., šie įsipareigojimai vykdomi, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog galėtų pablogėti transporto priemonių būklė ar, kad jos galėtų būti neišsaugotos. Atkreipia dėmesys, kad nesutikdamas su nuomos santykių tęsimu, Bankas nepateikia jokių alternatyvų, kaip bendrovė, neturėdama pakankamai lėšų, galėtų savo jėgomis užtikrinti Banko naudai įkeistų transporto priemonių apsaugą, draudimo galiojimą, jų techninės būklės palaikymą, nes vien transporto priemonių saugojimas gali kainuoti iki 3 000 Eur per mėnesį, neskaitant itin ženklių draudimo kaštų bei kitų išlaidų. Nurodo, kad kreditorė UAB „Spectrans“ informavo ir apie tai, jog netęsiant nuomos sutarties, galimai nutrauktų ir kitų bendrovės transporto priemonių neatlygintinos pasaugos sutartį.

8Prašymas tenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad UAB “Energetikos montažas” 2018-11-21 nutartimi iškelta bankroto byla, o 2019-06-20 nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 30 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę nurodytus sandorius. Kadangi iki bankrutavusios įmonės turto pardavimo momento būtina užtikrinti bendrovės turimo turto apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, siekiant, kad jis neprarastų savo rinkos vertės, įmonei gali būti reikalingos ir papildomos išlaidos, kad realizuotinas turtas būtų išsaugotas esamos būklės, ar kad taptų likvidus ir galėtų būti realizuojamas. Todėl, likviduojamai įmonei neturint lėšų, atskirais atvejais gali būti leidžiama naudoti turimą turtą bei gauti pajamų.

10Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB “Energetikos montažas” ir UAB “Spectrans” 2016-07-26, sudarė transporto priemonių nuomos sutartį, kuria 5 metų laikotarpiui buvo išnuomotos 37 krovininės transporto priemones. Transporto priemonių nuomos laikotarpiu nuomininkas įsipareigojo jas techniškai prižiūrėti, užtikrinti tinkamą jų būklę bei apdrausti transporto priemonių valdytojo civilinę atsakomybę. Iš sutarties matyti, kad šalys susitarė, kad UAB „Spectrans“ nuomotojui moka po 200 Eur nuomos mokesčio už krovininį automobilį virš 12 tonų, ir po 130 Eur už priekabą/puspriekabę virš 10 tonų. Nustatyta, kad 2019-02-15 šalys sudarė 2016-02-26 transporto priemonių nuomos sutarties pakeitimą Nr. 1, kuriuo susitarė, kad UAB „Spectrans“ nuomotojui moka po 212 Eur nuomos mokesčio už krovininį automobilį virš 12 tonų ir po 140 Eur už priekabą/puspriekabę virš 10 tonų. Be to, susitarė, kad pirmine sutartimi sulygtas transporto priemonių nuomos terminas baigiasi nuo transporto priemonės pardavimo, perdavimo ir / ar grąžinimo, nutraukus ūkinę-komercinę veiką arba kreditoriams priėmus sprendimą nutraukti bendrovės ūkinę-komercinę veiklą (sutarties 1-2 p.).

11Be to, byloje nustatyta, kad 2018-09-30 UAB „Energetikos montažas“ ir UAB „Eksortus“ (nuomininkas) sudarė transporto priemonės nuomos sutartį Nr. EMS-9/2018, pagal kurią, už 500 Eur (be PVM) nuomos mėnesinį mokestį, nuomotojui buvo perduota nuomai transporto priemonė Porsche Panamera 4S, valstybinis Nr. ( - ) Minėta sutartimi nuomininkas įsipareigojo transporto priemonę techniškai prižiūrėti, drausti transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės ir Kasko draudimu. Nustatyta, kad 2018-12-28 šalys sudarė susitarimą dėl transporto priemonės nuomos sutarties Nr. EMS-9/2018 pakeitimo, pagal kurį mokėtina suma už transporto priemonės nuomą buvo sumažinta iki 300 Eur kas mėnesį be PVM, o 2019-02-15 šalys sudarė susitarimą dėl transporto priemonės nuomos sutarties Nr. EMS-9/2018 Nr. 2, kuriuo susitarė, kad pirmine sutartimi sulygtas transporto priemonės nuomos terminas baigiasi nuo transporto priemonės pardavimo, perdavimo ir / ar grąžinimo, nutraukus ūkinę-komercinę veiką arba kreditoriams priėmus sprendimą nutraukti bendrovės ūkinę-komercinę veiklą (sutarties 1-2 p).

12Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad nuomodama aukščiau nurodytas transporto priemones bankrutavusi UAB „Energetikos montažas“ 2019 m. gavo 26 054,64 Eur pajamų, t.y., vykdydama aukščiau minėtas transporto priemonių nuomos sutartis, bankrutavusi įmonė kas mėnesį gavo vidutiniškai po 1 946,17 Eur pajamų. Be to, kaip numatyta transporto priemonių nuomos sutartyse, įmonei priklausančios transporto priemonės yra techniškai prižiūrimos ir draudžiamos, kas leidžia daryti išvadą, kad įmonė ne tik gauna pajamų, tačiau ir neturi draudimo ir kt. išlaidų bei yra užtikrinamas nuomojamų transporto priemonių dalyvavimas eisme. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankrutavusios įmonės ir UAB “Spectrans” 2019-02-15 sutarties pagrindu UAB “Spectran” neterminuotam laikotarpiui neatlygintinam saugojimui yra priėmusi saugoti 19 bankrutavusiai įmonei priklausančių transporto priemonių. Iš administratoriaus pateiktų dokumentų matyti, kad nuomodama saugojimo aikšteles vilkikams su puspriekabėms, bendrovė turėtų mokėti nuo 90 iki 130 Eur/mėn. už vieną transporto priemonę. Darytina išvada, kad vykdant nuomos sutartis, bendrovė ne tik, kad nepatiria nuomojamų transporto priemonių saugojimo, draudimo, priežiūros išlaidų, bet ir išsaugo turtą likvidų, tinkamą eksploatacijai.

13Vykdant bankrutavusios UAB “Energetikos montažas” likvidavimo procedūrą, atsakovei priklausantis turtas turi būti įvertintas ir parduotas. Iš bylos duomenų matyti, kad dėl įmonei priklausančio turto įvertinimo 2019-11-15 yra sudaryta vertinimo paslaugų sutartis, pagal kurią atsakovė įsipareigojo UAB Nepriklausomų vertintojų biurui už 38 transporto priemonių įvertinimą sumokėti 3 800 Eur. Byloje nepaneigta, kad įmonė neturi lėšų ir kitų pajamų, išskyrus gaunamas už nuomą, todėl sutiktina, kad gaunamomis lėšomis bendrovė galės atsiskaityti su turto vertintoju, dengti varžytynių, administravimo ir kt. išlaidas. Be to, kaip nurodyta aukščiau, vykdydamos nuomos sutartis, UAB “Energetikos montažas”, UAB „Spectrans“ ne tik naudojasi nuomojamu transportu, bet jį prižiūri, draudžia, vykdo jų techninę priežiūrą, remontuoja, kas suteikia galimybę transporto priemonėms dalyvauti eisme, tuo tarpu nenaudojant transporto priemonių, jų nuolat neprižiūrint, bendrovė galimai patirtų ne tik transporto saugojimo išlaidas, bet neatmestina, kad nenaudojant transporto priemonių, jų mechanizmai gestų, rūdytų ir tai galimai įtakotų turto vertės mažėjimą. Įvertintina aplinkybė, kad bendrovei turint didelį transporto priemonių kiekį, jų pardavimas gali užsitęsti ir galimai atsirasiančios išlaidos transporto priemonių saugojimui, draudimui, techninei priežiūrai, turėtų ženklios įtakos administravimo išlaidų padidėjimui ir, neatmestina, turto vertės sumažėjimui. Įkeisto turto turėtojai prieštarauja transporto priemonių nuomos sutarčių tęsimui, tvirtindami, kad turto nuoma apsunkins vertintojo galimybes tinkamai įvertinti turtą, galimiems pirkėjams apžiūrėti turtą, be to, tęsiant turto nuomą, turtas nudėvimas, mažinama jo vertę ir yra pavojus, jog eksploatuojamos transporto priemonės gali būti sugadintos, dėl ko bus padaryta žala tiek bendrovei, tiek jos kreditoriams. Sutiktina, kad siekiant, jog iki pardavimo turto būklė nepablogėtų, įmonė privalo užtikrinti jų saugumą, tačiau byloje nepaneigta, kad bankrutavusi įmonė neturi aikštelių turto saugojimui, todėl siekiant užtikrinti transporto priemonių saugumą, jas turėtų saugoti nuomojamose transporto priemonių aikštelėse ir patirti ženklias išlaidas. Tačiau 2019-06-20 vykusiam kreditorių susirinkimui, nei teismui, kreditoriai VSDFV Utenos skyrius, D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą nepateikė siūlymų dėl likviduojamos įmonės turto saugojimo, ar galimo lėšų jų saugojimui, draudimui skyrimo. Be to, nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad ir saugojimo aikštelėse saugomo bendrovės turto vertė išliks ir nesumažės. Duomenų, kad transporto priemonių nuoma trukdytų tinkamai ir operatyviai įvertinti nuomojamą bendrovės turtą, trukdytų jį apžiūrėti potencialiems pirkėjams, teismui nepateikta, o 2019-12-27 teismo posėdyje bankrutavusios įmonės atstovas nurodė, kad nuomojamos transporto priemonės reguliariai būna Lietuvoje, todėl jų apžiūra nėra apsunkinta. Tai, kad transporto priemonių apžiūra nėra apsunkinta, patvirtina ir 2020-01-14 UAB “Nepriklausomų vertintojų biuras” pažyma (CPK 178 str.). Sprendžiant svarstomą klausimą svarbu ir tai, kad bendrovės 2019-06-12 kreditorių susirinkimas balsų dauguma pritarė turto nuomos tęsimui, tuo suteikiant galimybę įmonei gauti ne tik pajamų iki turto pardavimo, bet ir išsaugoti veikiančias transporto priemones, jas eksploatuojant, tuo užtikrinant ir didesnę jų vertę pardavimo metu. Nenustačius, kad turto nuoma neigiamai įtakotų likvidavimo proceso operatyvumą ar dėl to sumažintų turto vertę bei apsunkintų turto realizavimą, teismas daro išvadą esant pagrindui leisti bankrutavusiai įmonei iki turto pardavimo, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., tęsti transporto priemonių nuomą, nes nenustatyta, kad jos tęsimas pažeistų kreditorių interesus, bankroto ir likvidavimo procesų tikslus ir principus.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais teismas

Nutarė

15bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės “Energetikos montažas” prašymą leisti įmonės likvidavimo laikotarpiu vykdyti su UAB “Spectrans” 2016 m. liepos 26 d. (su vėlesniais pakeitimais) ir UAB “Eksortus” 2018 m. rugsėjo 30 d. (su vėlesniais pakeitimais) sudarytas transporto priemonių nuomos sutartis iki tranporto priemonių pardavimo, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d..

16Nutartis per 7 d. nuo nutarties kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai