Byla I3-1606-535/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič (pirmininkaujanti ir pranešėja), Inos Kirkutienės ir Henriko Sadausko,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui VĮ Registrų centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Negyvenamųjų patalpų savininkų (duomenys neskelbtini), bendrijai ir J. P. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas A. S. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento Juridinių asmenų registro Vilniaus skyriaus (toliau – Registro tvarkytojas) 2019-11-04 raštą „Dėl pateikto prašymo“ Nr. S-74400 (15.1E); 2) įpareigoti Registro tvarkytoją panaikinti 2015-12-17 registraciją dėl vadovo duomenų įregistravimo, kad J. P. yra Negyvenamųjų patalpų savininkų (duomenys neskelbtini), bendrijos (toliau – Bendrija) pirmininkė; 3) priteisti 30Eur žyminį mokestį (b. l. 1-3).

5Pareiškėjas paaiškina, kad atsakovas atsisakė išregistruoti Juridinių asmenų registre (toliau – Registras) 2015-12-17 įregistruotus 2015-12-03 įvykusiame Bendrijos visuotiniame narių susirinkime išrinktos Bendrijos pirmininkės J. P. duomenis. Registro tvarkytojas informavo, kad jam buvo pateikti visi teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai dėl minėtų duomenų įregistravimo Registre ir kad šiuos dokumentus Registrui pateikė naujai išrinkta Bendrijos pirmininkė, kuri teisės aktais yra įpareigota teikti Registro duomenis bei atsako už šių duomenų teisingumą ir pateikimą laiku.

6Pareiškėjas nesutinka su Registro tvarkytojo 2019-11-04 sprendimu atsisakyti keisti (panaikinti) duomenis Registre, kad Bendrijos pirmininkė yra J. P., kurie 2015-12-17 buvo įrašyti 2015-12-14 prašymo (JAR-1) ir 2015-12-03 narių susirinkimo protokolo pagrindu, t. y. nesutinka, kad šių dokumentų pagrindu Registro tvarkytojas pagrįstai Registre 2015-12-17 įrašė minėtus duomenis.

7Pareiškėjas teigia, kad J. P. neatitinka Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Bendrijų įstatymas) 14 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes ji neturi buto ir kitų patalpų pastate (duomenys neskelbtini). Taip pat teigia, kad Bendrijų įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje nėra nurodyta, kad vietoje juridinio asmens gali būti renkamas jo atstovas ar įgaliotas asmuo. Elektoriniame sertifikuotame išraše nėra duomenų, kad J. P. veikia kaip UAB „Dizaino kryptis“ atstovė ar įgaliotas asmuo, pati J. P. tvirtina dokumentus kaip fizinis asmuo bendrijos pirmininkė. J. P. daro žalą patalpų savininkams, yra bausta administracine tvarka.

8Atsakovas Registrų centras atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 23-28). Paaiškina, kad Bendrijų įstatymas butų ir kitų patalpų savininkams, nesantiems Bendrijos nariais, nesuteikia teisės ginčyti sprendimus, susijusius su Bendrijos veikla, formuojant valdymo organus, t. y. renkant Bendrijos pirmininką (Bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalis), todėl mano, kad pareiškėjas nėra tinkamas subjektas ne tik kad ginčyti Bendrijos narių visuotiniame susirinkime priimto sprendimo – Bendrijos pirmininke išrinkti Bendrijos nario UAB „Dizaino kryptis“ atstovę J. P. – teisėtumą, bet ir reikalauti, kad šie duomenys būtų panaikinti Registre. Bendrijos narių 2015-12-03 susirinkimo sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta Bendrijos pirmininke išrinkti Bendrijos nario UAB „Dizaino kryptis“ atstovę J. P., tiesiogiai neliečia pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų (Kauno apygardos teismo 2012-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-880-230/2012), todėl pareiškėjas neturi pagrindo ginčyti Registro tvarkytojo sprendimą, kuriuo Registre buvo paviešinti šie duomenys, prašydamas juos panaikinti.

9Pareiškėjas dėl minėtų duomenų panaikinimo pirmą kartą kreipėsi – 2019-04-01 ir gavo 2019-04-24 sprendimą, kurio teisės aktų nustatyta tvarka neskundė bei praleido terminą skundui dėl šio sprendimo paduoti. Pažymi, jog A. S. galėjo pasinaudoti įstatymų jam suteikta ir Registro tvarkytojo 2019-04-24 priimtame sprendime, jam išaiškinta teise apskųsti šį sprendimą, tačiau šia teise nepasinaudojo. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą. Mano, kad negali būti toleruojama situacija, kai formaliai teismui skundžiamas viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas (šiuo atveju – 2019-11-04 sprendimas) būtų panaudojamas tik kaip priedanga sugrįžti prie anksčiau priimtų administracinių sprendimų peržiūrėjimo, nepaisant jų (anksčiau priimtų sprendimų) apskundimui įstatymuose nustatytos tvarkos, nes būtų iškreipta pati Administracinių bylų teisenos įstatymo esmė ir administracinių bylų nagrinėjimo teisme instituto paskirtis. Atkreipia dėmesį, kad iš 2015-12-03 narių susirinkimo protokolo matyti, kad pareiškėjas nors ir nebūdamas Bendrijos nariu, pasinaudojo jam įstatymo suteikta teise kaip patalpos savininkui be balsavimo teisės dalyvauti Bendrijos narių visuotiniame susirinkime ir apie Bendrijos narių susirinkime priimtą sprendimą Bendrijos pirmininke išrinkti Bendrijos nario UAB „Dizaino kryptis“ atstovę J. P. pareiškėjui buvo žinoma nuo 2015-12-03, į ką pagrįstai atkreipė dėmesį Registro tvarkytojas 2019-04-24 sprendime.

10Pareiškėjui skundžiamame 2019-11-04 sprendime pakartotinai buvo paaiškinta, kad Bendrijos visuotiniame narių 2015-12-03 susirinkime išrinkta Bendrijos pirmininkė J. P. yra Bendrijos nario juridinio asmens UAB „Dizaino kryptis“, kuris turi patalpas pastate, atstovė. Pareiškėjui taip pat buvo paaiškinta, kad, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi (o taip pat ir Bendrijos įstatų 6.4.1 papunkčiu), kiekvienas bendrijos narys turi teisę rinkti ir būti išrinktas bendrijos pirmininku, tame tarpe ir juridiniai asmenys, kurie šią savo teisę įgyvendina per juridinio asmens atstovą – fizinį asmenį, kaip yra numatyta Bendrijos įstatų 6.2 papunktyje. Priešingu atveju būtų pažeista juridinio asmens kaip Bendrijos nario (kurių šioje Bendrijoje 2015-12-03 buvo dauguma) įstatyme numatyta teisė rinkti ir būti išrinktam bendrijos pirmininku, kurią juridiniai asmenys įgyvendina per savo atstovus – fizinius asmenis. Apribojimo juridiniam asmeniui siūlyti savo atstovą į Bendrijos pirmininkus ir šiam atstovui būti išrinktam nėra numatyta nei Bendrijų įstatyme, nei Bendrijos įstatuose ar kituose teisės aktuose. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.75 straipsnio 1 dalimi, juridinių asmenų teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Kadangi nagrinėjamu atveju Bendrijos pirmininku buvo išrinktas ne Bendrijos narys juridinis asmuo UAB „Dizaino kryptis“, o šio juridinio asmens atstovė J. P., ji atitiko Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, todėl Registro tvarkytojui nebuvo teisinio pagrindo atsisakyti Registre 2015-12-17 įregistruoti 2015-12-03 narių susirinkime išrinktos Bendrijos pirmininkės J. P. duomenis, o juo labiau pagal pareiškėjo A. S. prašymą šiuos duomenis išregistruoti iš Registro.

11Pažymi, kad rinkti ir atšaukti Bendrijos pirmininką yra visuotinio susirinkimo narių kompetencija (Bendrijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nagrinėjamu atveju visi 8 iš 9 Bendrijos narių, kurie dalyvavo 2015-12-03 susirinkime, vienbalsiai balsavo „už“ pateiktą pasiūlymą Bendrijos pirmininke išrinkti Bendrijos nario UAB „Dizaino kryptis“ atstovę J. P., todėl šis sprendimas yra teisėtas (Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 ir 7 dalis) kol jis nėra nuginčytas įstatymo nustatyta tvarka,

12Kaip teisingai skundžiamu sprendimu (kaip ir 2019-04-24 sprendimu) pakartotinai pareiškėją informavo Registro tvarkytojas, nei 2015-12-03 narių susirinkime priimtas sprendimas, nei Registro tvarkytojo 2015-12-17 priimtas sprendimas Registre įregistruoti Bendrijos vadovo, bendrijos pirmininkės J. P., duomenis, įstatymų nustatyta tvarka nebuvo apskųsti, pripažinti neteisėtais ir naikintinais, todėl nėra pagrindo keisti prašomų Registro duomenų.

13Registre įrašytų klaidingų duomenų nėra. Todėl Registro tvarkytojas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, jog dėl šios priežasties minėti duomenys negali būti laikomi klaidingais ir pareiškėjui prašant keičiami (Registro nuostatų 218 punktas).

14Vien tai, kad pareiškėjui galiojantis teisinis reguliavimas subjektyviai atrodo netinkamas jo siekiamų tikslų įgyvendinimui, nesudaro prielaidų kvestionuoti skundžiamo sprendimo teisėtumą kaip prieštaraujantį teisės aktų reikalavimams ir bendrajam teisės principui.

15Teismas

konstatuoja:

16Skundas netenkintinas.

17Byloje ginčas kilo dėl Registrų centro sprendimo, kuriuo pareiškėjui buvo išaiškinta, kad jo prašomi duomenys nebus keičiami, teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo panaikinti 2015-12-17 registraciją dėl vadovo duomenų įregistravimo.

18Byloje nustatyta, kad 2015-12-03 įvykusiame Bendrijos narių susirinkime buvo išrinkta nauja Bendrijos pirmininkė fizinis asmuo J. P., t. y. patalpų savininkui juridiniam asmeniui UAB „Dizaino kryptis“ atstovaujantis atstovas. Sprendimas priimtas dalyvavusiems Bendrijos nariams (dalyvavo 8 iš 9 Bendrijos narių) balsuojant vienbalsiai „už“ (b. l. 29-34).

19Naujai išrinkta Bendrijos pirmininkė J. P. 2015-12-14 pateikė Registro tvarkytojui prašymą pakeisti duomenis pagal 2015-12-03 Bendrijos narių susirinkime priimtą sprendimą išrinkti ją Bendrijos pirmininke, taip pat pateikė šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus (b. l. 38-42).

20Registro tvarkytojas, įvertinęs pateiktus dokumentus, Registre 2015-12-17 įrašė duomenis apie J. P. išrinkimą Bendrovės pirmininke (b. l. 43).

21Pareiškėjas 2019-04-01 pateikė prašymą Registrų centrui, kuriame prašė išregistruoti J. P. iš Bendrijos vadovų (b. l. 44-45).

22Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs 2019-04-01 prašymą priėmė 2019-04-24 sprendimą Nr. S-25879 (15.1.) atsisakyti išregistruoti Registre 2015-12-17 įregistruotus 2015-12-03 įvykusiame Bendrijos visuotiniame narių susirinkime išrinktos Bendrijos pirmininkės J. P. duomenis. Registro tvarkytojas pareiškėją informavo, kad jam buvo pateikti visi teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai dėl minėtų duomenų įregistravimo Registre ir kad šiuos dokumentus Registrui pateikė naujai išrinkta Bendrijos pirmininkė, kuri teisės aktais yra įpareigota teikti Registro duomenis bei atsako už šių duomenų teisingumą ir pateikimą laiku. Registro tvarkytojas sprendime nurodė, kad Bendrijos pirmininku buvo išrinktas fizinis asmuo, t. y. patalpų savininkui – UAB „Dizaino kryptis“ atstovaujantis atstovas, sprendimai visuotiniame narių susirinkime (vykusiame 2015-12-03) buvo priimti dalyvavusiems Bendrijos nariams (dalyvavo 8 iš 9 Bendrijos narių) balsuojant vienbalsiai „už“. Nurodė, kad iš 2015-12-03 Bendrijos visuotinio narių susirinkimo protokolo Nr. 15-001 nustatyta, kad pareiškėjas A. S., kaip patalpų savininkas, dalyvavo šiame susirinkime svečio teisėmis, todėl apie 2015-12-03 įvykusio susirinkimo eigą, aplinkybes, svarstomus klausimus ir jame priimtus sprendimus pareiškėjui turėjo būti žinoma nuo 2015-12-03. Registro tvarkytojas pažymėjo, kad Bendrijos minėto susirinkimo sprendimai, o taip pat ir Registro tvarkytojo 2015-12-17 atlikti veiksmai (priimtas sprendimas), įstatymų nustatyta tvarka ir terminais nebuvo apskųsti bei pripažinti negaliojančiais ir panaikinti. Registro tvarkytojas paaiškino, kad Registre įregistruoti ir paviešinti duomenys apie Bendrijos pirmininką negali būti laikomi klaidingais ir keičiami ar anuliuojami pareiškėjo pateikto prašymo pagrindu, kadangi šie duomenys atitinka duomenis, esančius duomenų teikėjo Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-09 nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Registro nuostatai) 218 punktas) ir kad Registro tvarkytojas privalo užtikrinti, kad Registro duomenys ir informacija atitiktų Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis (Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 4 punktas) (b. l. 51-52).

23Šio Registro tvarkytojo sprendimo pareiškėjas neskundė, tačiau kreipėsi į Registrų centrą su 2019-07-19 prašymu „Dėl vadovės V. B. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnyje ir 300 straipsnyje, grėsmės nacionaliniam saugumui“, kuriuo pakartotinai prašė panaikinti 2015-12-17 priimtą sprendimą įregistruoti Bendrijos pirmininkę J. P. (b. l. 48-50).

24Registrų centras, išnagrinėjęs 2019-07-19 prašymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 4 punktu, nustatančiu, kad prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą, 2019-08-20 sprendimu Nr. S-51281 (7.28 E) atsisakė pakartotinai nagrinėti prašymą dėl Registre 2015-12-17 įregistruotų duomenų apie Bendrijos pirmininkę J. P. panaikinimo (b. l. 63).

25Šio Registrų centro sprendimo pareiškėjas taip pat neskundė, tačiau dar kartą kreipėsi į Registro tvarkytoją su 2019-10-10 prašymu panaikinti 2015-12-17 registraciją dėl vadovo duomenų įregistravimo, kad J. P. yra Bendrijos pirmininkė (b. l. 55-56).

26Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs 2019-10-10 prašymą, 2019-11-04 sprendimu Nr. S-74400 (15.1 E) atsisakė jį tenkinti. Registro tvarkytojas pažymėjo, kad tokio paties turinio prašymą pareiškėjas jau buvo pateikęs 2019-04-01 ir Registro tvarkytojas 2019-04-24 sprendimu pareiškėjui atsakė į šį prašymą. Registro tvarkytojas nurodė, kad jis jau ankstesniame savo sprendime atkreipė pareiškėjo dėmesį į tai, kad Registre įregistruoti duomenys laikomi teisingais tol, kol jie nėra nuginčyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka bei kad pakartotinai informuoja, kad nei minėtame Bendrijos visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai, nei Registro tvarkytojo 2015-12-17 priimtas sprendimas įregistruoti juridinio asmens vadovo duomenis Registre įstatymų nustatyta tvarka nebuvo apskųsti, pripažinti neteisėtais ar naikintinais. Atsižvelgdamas į 2019-04-24 sprendime išdėstytus argumentus ir į tai, kad Registre įregistruoti duomenys atitinka Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis, jie nėra teisės aktų nustatyta tvarka nuginčyti, pripažinti naikintinais, Registro tvarkytojas padarė išvadą, kad minėti duomenys negali būti laikomi klaidingais ir keičiami pagal pareiškėjo prašymą (b. l. 71-72).

27Pareiškėjas nesutinka su šiuo sprendimu, teigia, kad J. P. neteisėtai įregistruota Bendrijos pirmininke, kadangi ji neatitinka Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalies reikalavimų, t. y. neturi Bendrijos pastate nekilnojamojo turto, o Bendrijos patalpose nenumatytas kolegialus valdymo organas – valdyba, todėl atsakovė nepagrįstai atsisako išregistruoti J. P. iš Bendrijos pirmininko pareigų.

28Registro nuostatų 218 punkte nustatyta, kad klaidingais laikomi Registre įregistruoti duomenys ar įrašyta informacija, neatitinkantys Registrui pateiktų dokumentų.

29Registro tvarkytojas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 4 punktu, privalo užtikrinti, kad Registro duomenys ir registro informacija atitiktų Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis.

30Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.71 straipsnyje nustatyta, kad Juridinių asmenų registro duomenys, jame kaupiami dokumentai ir bet kokia kita Registrui pateikta informacija yra vieša, išduodami Registro duomenų ir informacijos išrašai, dokumentų kopijos turi prima facie galią, o vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi Registro duomenys ir registro informacija laikomi teisingais tol, kol jie nenuginčyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka.

31Byloje pateiktų įrodymų visuma patvirtina, kad pareiškėjas eilę kartų kreipėsi į atsakovą ir Registrų tvarkytoją su reikalavimu išregistruoti J. P. iš Bendrijos pirmininko pareigų. Pareiškėjas atsakovo ir Registro tvarkytojo buvo informuotas, kad Registrui buvo pateikti visi teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai dėl minėtų duomenų įregistravimo Registre ir kad šiuos dokumentus Registrui pateikė naujai išrinkta Bendrijos pirmininkė, kuri teisės aktais yra įpareigota teikti Registro duomenis bei atsako už šių duomenų teisingumą ir pateikimą laiku. Registro tvarkytojas atsakyme išdėstė teisės aktų nuostatas, kuriomis vadovaudamasis patikrino Registre esančių duomenų atitiktį pateiktiems dokumentams ir, nenustatęs jokių neatitikimų, neturėdamas pakankamo ir teisėto pagrindo prašomus anuliuoti duomenis laikyti klaidingais, atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymus dėl duomenų ištaisymo. Pareiškėjui teiktuose atsakymuose buvo nurodyta jų apskundimo tvarka, tačiau pareiškėjas šia teise nepasinaudojo, jam pateiktų atsakymų neginčijo. Taigi, sprendimai atsisakyti panaikinti įrašytus į Registrą duomenis apie Bendrovės pirmininkės išrinkimą nėra nuginčyti, todėl teisėti ir galiojantys. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas dėl šių sprendimų teisėtumo nepasisakys, vertins pareiškėjo ginčijamo sprendimo teisėtumą. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas pasirinko savo elgesio variantą ir dar kartą pakartotinai kreipėsi į atsakovą su tuo pačiu reikalavimu, teigdamas, kad J. P. neturėjo teisės pagal jos prašymą Bendrovės susirinkimo protokolo pagrindu būti įregistruota Bendrijos pirmininke.

32Teismas, įvertinęs visą įvykių seką ir ginčijamo sprendimo turinį, daro išvadą, kad atsakovas, kaip Registro duomenų tvarkytojas, teisėtai ir pagrįstai atsisakė ginčijamu sprendimu taisyti įrašą Registre pareiškėjo pateikto prašymo pagrindu, kadangi nenustatė Registro duomenyse neatitikimo su Registre esančia informacija ir Registrui pateiktais duomenimis. Atsakovas ginčijamame sprendime pakartotinai informavo pareiškėją apie jo ankstesnio prašymo nagrinėjimą ir priimtą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, nes nebuvo nuginčytas.

33Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs pareiškėjo skundo argumentus, nustatytas aplinkybes, ginčo klausimą reglamentuojančius teisės aktus, konstatuoja, kad atsakovas, nustatęs, jog klausimas dėl Bendrijos pirmininkės įregistravimo Registre teisėtumo jau buvo spręstas, sprendimas nebuvo nuginčytas, pagrįstai atsisakė pareiškėjo prašymu šiuos duomenis pakeisti.

34Pažymėtina, kad pareiškėjas nors ir nebūdamas Bendrijos nariu, pasinaudojo jam Bendrijos įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 1 punkto suteikta teise kaip patalpos savininkui be balsavimo teisės dalyvauti Bendrijos narių visuotiniame susirinkime. Taigi, pareiškėjas apie Bendrijos narių susirinkime priimtą sprendimą Bendrijos pirmininke išrinkti Bendrijos nario UAB „Dizaino kryptis“ atstovę J. P. žinojo jau nuo 2015-12-03, tačiau į atsakovą dėl jos išregistravimo iš Registro duomenų pirmą kartą kreipėsi tik 2019-04-01.

35Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog VĮ Registrų centro 2019-11-04 raštas „Dėl pateikto prašymo“ Nr. S-74400 (15.1E) yra motyvuotas, pagrįstas teisės aktų reikalavimų, t. y. visiškai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus teisėtumo bei pagrįstumo kriterijus, todėl nėra pagrindo jo naikinti. Pripažinus ginčijamą sprendimą teisėtu, nėra pagrindo tenkinti išvestinio reikalavimo įpareigoti Registro tvarkytoją panaikinti 2015-12-17 registraciją dėl vadovo duomenų įregistravimo, kad J. P. yra Negyvenamųjų patalpų savininkų (duomenys neskelbtini), bendrijos pirmininkė.

36Esant nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.).

37Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo naudai sprendimas nepriimtas, nėra teisinio pagrindo atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 132 str.,

Nutarė

39Pareiškėjo A. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas A. S. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo: 1) panaikinti VĮ... 5. Pareiškėjas paaiškina, kad atsakovas atsisakė išregistruoti Juridinių... 6. Pareiškėjas nesutinka su Registro tvarkytojo 2019-11-04 sprendimu atsisakyti... 7. Pareiškėjas teigia, kad J. P. neatitinka Daugiabučių gyvenamųjų namų ir... 8. Atsakovas Registrų centras atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutinka ir... 9. Pareiškėjas dėl minėtų duomenų panaikinimo pirmą kartą kreipėsi –... 10. Pareiškėjui skundžiamame 2019-11-04 sprendime pakartotinai buvo paaiškinta,... 11. Pažymi, kad rinkti ir atšaukti Bendrijos pirmininką yra visuotinio... 12. Kaip teisingai skundžiamu sprendimu (kaip ir 2019-04-24 sprendimu)... 13. Registre įrašytų klaidingų duomenų nėra. Todėl Registro tvarkytojas... 14. Vien tai, kad pareiškėjui galiojantis teisinis reguliavimas subjektyviai... 15. Teismas... 16. Skundas netenkintinas.... 17. Byloje ginčas kilo dėl Registrų centro sprendimo, kuriuo pareiškėjui buvo... 18. Byloje nustatyta, kad 2015-12-03 įvykusiame Bendrijos narių susirinkime buvo... 19. Naujai išrinkta Bendrijos pirmininkė J. P. 2015-12-14 pateikė Registro... 20. Registro tvarkytojas, įvertinęs pateiktus dokumentus, Registre 2015-12-17... 21. Pareiškėjas 2019-04-01 pateikė prašymą Registrų centrui, kuriame prašė... 22. Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs 2019-04-01 prašymą priėmė 2019-04-24... 23. Šio Registro tvarkytojo sprendimo pareiškėjas neskundė, tačiau kreipėsi... 24. Registrų centras, išnagrinėjęs 2019-07-19 prašymą, vadovaudamasis... 25. Šio Registrų centro sprendimo pareiškėjas taip pat neskundė, tačiau dar... 26. Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs 2019-10-10 prašymą, 2019-11-04... 27. Pareiškėjas nesutinka su šiuo sprendimu, teigia, kad J. P. neteisėtai... 28. Registro nuostatų 218 punkte nustatyta, kad klaidingais laikomi Registre... 29. Registro tvarkytojas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės... 30. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.71 straipsnyje nustatyta, kad... 31. Byloje pateiktų įrodymų visuma patvirtina, kad pareiškėjas eilę kartų... 32. Teismas, įvertinęs visą įvykių seką ir ginčijamo sprendimo turinį, daro... 33. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs pareiškėjo skundo argumentus,... 34. Pažymėtina, kad pareiškėjas nors ir nebūdamas Bendrijos nariu, pasinaudojo... 35. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog VĮ... 36. Esant nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjo skundas atmestinas kaip... 37. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 39. Pareiškėjo A. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 40. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine...