Byla 2A-880-230/2012
Dėl juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič, Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Neringos Venckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. G. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-12942-774/2011 pagal ieškovo D. G. ieškinį atsakovui 206-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, tretiesiems asmenims J. U., D. M., P. V. S., L. U., J. L., dėl juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiais: 1) 2008 m. birželio 26 d. įvykusio 206-osios DNSB susirinkimo protokolo Nr. 2-08 3.2 punkto dalį, kuria į valdybos narius išrinkti D. M., P. V. S., L. U. bei J. L.; 2) 2009-05-28 įvykusio 206-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimo protokolo Nr. 1-09 nutarimo 5.1 punktą dėl J. U. išrinkimo bendrijos valdybos nare; 3) bendrijos valdybos protokolais 2009-06-11 Nr. 9-09, 2010-06-03 Nr. 04-10, 2010-06-21 Nr. 06-10 bei 2010-06-21 balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisijos protokolu Nr. l priimtus nutarimus. Nurodė, kad į 206-osios DNSB valdybą buvo išrinkti 3 bendrijos nariais nesantys asmenys, kadangi jie nėra bendrijai priklausančio namo butų savininkai (J. U., nes butas nuosavybės teise priklauso A. U., D. M., nes butas nuosavybės teise priklauso I. M. ir P. V. S., nes butas nuosavybės teise priklauso R. S. S.). Nesant narystę bendrijoje nustatančių dokumentų, kadangi nevedama bendrijos narių registracijos knyga ir nėra prašymų tapti bendrijos nariais, nėra galimybės nustatyti, ar ir L. U. bei J. L. yra bendrijos nariai. Todėl nurodyti asmenys išrinkti į bendrijos valdybą pažeidžiant Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimus. Kadangi nurodyti asmenys į bendrijos valdybą išrinkti neteisėtai, todėl neteisėtos sudėties valdybos sprendimai yra negaliojantys. Atsakovas neteisėtų DNSB visuotinio narių susirinkimo ir bendrijos valdybos sprendimų pagrindu yra sudaręs rangos bei kitokias sutartis, kurios turi įtakos ieškovo turtiniams interesams, ir atsakovas 206-oji DNSB jų pagrindu reiškia turtines pretenzijas ieškovui. Todėl, ieškovo manymu, neteisėtų sprendimų pripažinimas negaliojančiais yra tinkamiausias būdas apginti jo pažeistas teises. Kadangi bendrijos valdybą sudaro ne bendrijos nariai, todėl tokie neįgaliotų asmenų priimti sprendimai pažeidžia ieškovo teises. Padarytas pažeidimas yra tęstinis, o ieškovo teises jis palietė tuomet, kai Kauno apylinkės teismas 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu pripažino, kad minėti juridinio asmens valdymo organo sprendimai yra teisėti, nes jie nebuvo apskųsti, todėl 3 mėnesių ieškinio senaties terminas yra nepraleistas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo D. G. atsakovui 206-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai 2 420 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, o valstybei - 56,42 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 206-oji daugiabučio namo savininkų bendrija įregistruota nuo 1996-10-03. 2008-06-26 bendrijos narių visuotiniame susirinkime nutarta į bendrijos valdybą išrinkti A. N., A. M., P. S., A. B., J. L., L. U., V. Ž.. 2009-05-28 patalpų savininkų susirinkime nutarta į valdybą išrinkti J. U., 2009-06-11 valdybos posėdyje bendrijos valdybos pirmininku išrinktas A. N.. 2010-06-03 valdybos posėdyje nuspręsta organizuoti bendrijos narių ir namo patalpų savininkų balsavimą raštu, patvirtinti balsavimo raštu biuletenį su jame nurodytais siūlomais sprendimų projektais, balsavimą raštu organizuoti nuo 2010 m. birželio 5 d. iki 2010 m. birželio 20 d., apie vykdomą balsavimą raštu ir svarstomus klausimus paskelbti kiekvienoje namo laiptinėje, pakabinant pridedamo turinio skelbimą, bendrijos nariams ir patalpų savininkams balsavimo biuletenius išdalinti pavesti valdybos nariams, bendrijos nariams ir savininkams, kuriems nepavyks įteikti asmeniškai balsavimo biuletenio, balsavimo biuletenį išsiųsti registruotu laišku paskutiniu bendrijai žinomu adresu, balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisiją sudaryti iš trijų bendrijos narių: A. S. J., V.G. bei Z. N. ir pasiūlyti šį sprendimą patvirtinti bendrijos nariams ir patalpų savininkams per balsavimą raštu. 2010-06-21 balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisijos protokolu Nr. 1 nuspręsta patvirtinti 206-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos patalpų savininkų dalyvavimą daugiabučių namų modernizavimo programoje ir toliau dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje, patvirtinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) renovavimą (rekonstrukciją), vykdomą pagal UAB „Projektų valdymo centras“ parengtą 2007-08-22 d. Investicijų projektą su visais jame nurodytais darbais, kurių projektinė vertė 1 415 395,00 Lt, patvirtinti daugiabučio namo patalpų savininkų apmokėjimo už vykdomą namo renovavimą (rekonstrukciją) tvarką. 2010-06-21 valdybos posėdžio protokolu Nr. 06-10 buvo nuspręsta patvirtinti 2010-06-21 balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisijos protokole Nr. 1 nurodytus balsavimo rezultatus, viešai paskelbti apie balsavimo rezultatus, iškabinant kiekvienoje namo laiptinėje 2010-06-21 balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisijos protokolo Nr. 1 kopiją. Teismas konstatavo, kad ieškovas nėra tinkamas ieškovas ir neturi teisės ginčyti daugiabučio namo savininkų bendrijos priimtus sprendimus, kadangi ieškovas neatitinka CK 2.82 straipsnyje nustatyto subjektų rato (nėra nei atsakovo kreditorius, nei šio juridinio asmens valdymo organas ar šio juridinio asmens dalyvis, be to, ieškovui, kaip asmeniui, nesančiam bendrijos nariu, jokiu kitu įstatymu nenustatyta teisė ginčyti bendrijos sprendimus). Todėl laikė, kad ieškovo ieškinyje reiškiami reikalavimai neatitinka CK 5 straipsnio nuostatų, o savo teises jis gali apginti kitais teisių gynimo būdais, pvz. pareiškiant ieškinį dėl nuostolių atlyginimo. Teismas atmetė ieškinio reikalavimus ieškovui neįrodžius, jog ginčijami sprendimai iš esmės pažeidė ieškovo subjektines teises ar teisėtus interesus, bei jam nepateikus įrodymų, kad ginčijami sprendimai prieštarautų bendrijos steigimo dokumentų nuostatoms dėl juridinio asmens paskirties, tikslų, jo valdymo organų kompetencijos ir pan. Teisių pažeidimo motyvavimas vien tik procedūriniais pažeidimais sudarant balsavimo rezultatų komisiją, yra pernelyg abstraktus, todėl bendrijos narių sprendimų ginčijimas, nekeliant šių sprendimų pagrindu sudarytų sutarčių teisėtumo ar pagrįstumo klausimo, neatitinka reikalavimo paisyti civilinių ir sutartinių santykių stabilumo, taip pat pripažinti sutartinius įsipareigojimus negaliojančiais tik tada, jeigu pažeistų teisių negalima apginti kitais būdais. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas apie ginčijamus sprendimus sužinojo 2010-08-19, susipažinęs su atsakovo 206-osios DNSB ieškiniu civilinėje byloje Nr. 2-697-199/2011, kurio prieduose buvo pridėti ginčijami sprendimai. Todėl teismas sprendė, kad ieškinys pareikštas praleidus sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą, o svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių teismas nenustatė.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi neatskleista bylos esmė. Dėl bylos dalyko sudėtingumo prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, jog bendrijos narių susirinkimo nutarimai galioja tiek bendrijos nariams, tiek nesantiems bendrijos nariais butų ir kitų patalpų savininkams, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nesivadovaudamas kasacinio teismo suformuota praktika sprendė, jog ieškovas neturi reikalavimo teisės. Juridinio asmens organo sudarymas nesilaikant įstatymo nustatytų reikalavimų negali būti saugomas ieškinio senaties instituto, jo taikymas pažeidžia teisingumo principą ir sudaro prielaidas ne įstatymų nustatyta tvarka sukurti civilines teises ir pareigas ne tik pačiam juridiniam asmeniui, bet ir tretiesiems asmenims, nesantiems juridinio asmens dalyviais. 2009-05-28 įvykęs 206-osios DNSB patalpų savininkų susirinkimas, kurio protokolo Nr. 1-09 nutarimu 5.1 punktu J. U. išrinkta bendrijos valdybos nare, nėra bendrijos valdymo organas, nes DNSB valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas, bet ne gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų susirinkimas. Juridinis asmuo civilines teises įgyja tik įstatymų ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka, todėl asmenų, nenurodytų įstatyme ir steigimo dokumentuose, išrinkimas į juridinio asmens valdybą, kuomet imperatyviai nurodyta, kad bendrijos valdybos nariais gali būti tik bendrijos nariai, prieštarauja įstatymui ir juridinio asmens steigimo dokumentams. Reikalavimui pripažinti negaliojančiu neteisėtą juridinio asmens organo sudarymą nėra nustatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas, kadangi įstatymas juridinio asmens organų sudarymą ir juridinio asmens valdymo organų sprendimų pripažinimą negaliojančiais nelaiko tapačiais dalykais (CK 2.81 str. 1 d. 2.82 str. 4 d.). Pirmosios instancijos teismui nepatikrinus, ar bendrijos valdyba teisėtai įgijo civilines teises ir pareigas, nebuvo pagrindo taikyti ieškinio senatį remiantis CK 2.82 straipsnio 4 dalimi. Juridinio asmens dalyvių išreikšta valia ne įstatymų nustatyta tvarka ir neturint kompetencijos tokių sprendimų priimti, negali sukelti teisinių pasekmių ne tik tretiesiems asmenims, bet ir pačiam juridiniam asmeniui. Byloje liko nepaneigtas ieškovo teiginys, kad sprendimus priėmė asmenys, nesantys bendrijos nariais. Asmenų, nesančių bendrijos nariais, išrinkimas į bendrijos valdymo organą prieštarauja DNSBĮ 3 straipsnio 1 ir 5 dalims. Teismas net formaliai nenagrinėjo pačių juridinio asmens valdymo organų sprendimų turinio, iš kurio būtų galima nustatyti jų atitikimą įstatymams ar steigimo dokumentams. Teismas, neatsižvelgė į tai, kad tiek bendrijos valdymo organas, tiek patalpų savininkų susirinkimas, kuris nėra juridinio asmens valdymo organas ir kuriam nėra suteikta teisė rinkti į bendrijos valdymo organą valdybą asmenų, nesančių bendrijos nariais, viršijo įstatyme ir veiklos dokumentuose nustatytą savo kompetenciją. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo ginčijamų sprendimų turinio, visus susirinkimų nutarimus kvalifikavo kaip juridinio asmens valdymo organo sprendimus. Be to, teismas nenustatė teisės į ieškinį atsiradimo momento, o tik apsiribojo teiginiu, kad apie ginčijamus sprendimus ieškovas sužinojo 2010-06-08 ir nepagrįstai sprendė, kad nuo šios dienos atsirado teisė į ieškinį. Juridinio asmens valdymo organų sudarymas, net jei jis prieštarauja įstatymams ar steigimo dokumentams, pats savaime nepažeidžia ieškovo teisių ir teisėtų interesų, jam, kaip ne bendrijos nariui, nėra poreikio domėtis bendrijos veikla ir priimamais sprendimais, kadangi jie neturi tiesioginio poveikio ieškovui. Ieškovo teisės buvo pažeistos tuomet, kai teismas nenagrinėjo ir nevertino juridinio asmens organų sprendimų civilinėje byloje Nr. 2-697-199/2011, todėl nuo šio momento ieškovui atsirado teisė į ieškinį. Kadangi aukščiausias bendrijos valdymo organas yra bendrijos, bet ne daugiabučio namo patalpų savininkų susirinkimas, todėl pastarojo susirinkimo sprendimo apskundimui negali būti taikomas sutrumpintas 3 mėnesių ieškinio senaties terminas, o taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, kurio ieškovas nepraleido. Teismas neargumentavo, kokiu pagrindu civilinių teisinių santykių stabilumas, kai neteisėtais veiksmais buvo gauta didelės vertės parama projektui, yra didesnis prioritetas nei teisingumas ir viešojo intereso gynimas.

9Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, kadangi jis priimtas tinkamai aiškinus ir taikius materialinės ir procesinės teisės normas. Nurodo, jog skundo argumentai dėl ieškinio senaties netaikymo yra nepagrįsti, kadangi ieškovo reiškiamas reikalavimas nepatenka į CK 1.134 straipsnio 1 dalyje išvardintus atvejus, kuomet ieškinio senatis yra netaikoma. Be to, CK 2.82 straipsnio 2 dalyje aiškiai nurodyta, kad ieškiniams dėl juridinių asmenų organų priimtų sprendimų yra taikomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Kadangi protokoluose nurodyta, kad vyko bendrijos narių visuotiniai susirinkimai, todėl apeliantas nepagrįstai kelia argumentus, kad galbūt tai buvo ne narių susirinkimai. 2009 m. gegužės 28 d. susirinkimas laikytinas bendrijos narių susirinkimu, nes tai atspindi darbotvarkė ir svarstyti klausimai bei priimti sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo. Todėl teismas tinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias normas. Ieškinio senaties terminas prasidėjo tuomet, kai ieškovas sužinojo apie ginčijamus sprendimus, vėliausiai apie juos jam tapo žinoma 2010 m. birželio 8 d., todėl jis aiškiai praleido ieškinio senaties terminą. Ieškovo ginčijami sprendimai niekaip nepažeidė jo teisių, jis nėra bendrijos narys, todėl negali ginčyti išimtinai su bendrijos veikla susijusių sprendimų, kurie neįtakoja ieškovo teisių ir pareigų. Ieškovas, nebūdamas bendrijos nariu, negali dalyvauti bendrijos narių susirinkime ir jame balsuoti, negali būti išrinktas į valdymo organų narius.

10IV. Apeliacinio skundo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis), taip pat daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė ginčo santykius reglamentuojančias teisės normas.

12Dėl ieškovo pareikšto prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

13Ieškovas apeliaciniu skundu pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nurodydamas, kad tai yra būtina daryti dėl bylos dalyko sudėtingumo. Kolegija pažymi, kad CPK 321 straipsnio 1 dalis pagrindine apeliacinio proceso forma laiko rašytinį procesą, o apeliacinės bylos nagrinėjimas žodine tvarka yra išimtinė forma. Ieškovas prašyme bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nurodė vienintelį argumentą, t.y. bylos dalyko sudėtingumą, tačiau konkrečiai nenurodė, kokias bylos aplinkybes būtina aiškintis žodinio nagrinėjimo metu ir kas gali trukdyti visapusiškai ir objektyviai patikrinti skundžiamo sprendimo pagrįstumą bei teisėtumą skundą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka. Todėl kolegija sprendžia, kad prašymas netenkintinas, kadangi byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose yra išsamiai išdėstytos bylos aplinkybės, visi įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsiliepimus, buvo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o šalių (jų atstovų) paaiškinimai užfiksuoti teismo posėdžių protokoluose. Todėl kolegija nepripažįsta būtinumo aiškintis bylos aplinkybes, bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka (CPK 322 straipsnis).

14Dėl ieškovo teisės reikšti ieškinį

15CK 4.85 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai yra skelbiami viešai ir galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams, t.y. ir nesantiems bendrijos nariais. Savo ruožtu bendrijos nutarimai (sprendimai) negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išskyrus CK ir kitų įstatymų nustatytus atvejus (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Todėl vienas iš asmens, nesančio bendrijos nariu, pažeistų teisių gynimo būdų yra kreipimasis į teismą apskundžiant juridinio asmens organų – DNSB narių susirinkimo, valdybos – nutarimą (sprendimą). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje jau suformuota, kad teisę apskųsti teismui bendrijos narių susirinkimo nutarimus (sprendimus) turi tiek bendrijos nariai, tiek ir kiti asmenys, kurių teises ir teisėtus interesus toks nutarimas (sprendimas) paliečia (Daugibučių namų savininkų bendrijos įstatymo 35 straipsnis, CK 1.138 straipsnio 8 punktas) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M.D.M v DNSB „Radvilėnų 5“, bylos Nr. 3K-3-327/2010).

16Ieškovas paduotu ieškiniu ginčijo: 2008-06-26 bendrijos narių visuotiniame susirinkimo nutarimo Nr. 3.2 punktą, kuriuo buvo nutarta į bendrijos valdybą išrinkti A. N., A. M., P. S., A. B., J. L., L. U., V. Ž.; 2009-05-28 bendrijos patalpų savininkų susirinkimo nutarimo 5.1 punktą, kuriuo į valdybą išrinkta J. U., 2009-06-11 bendrijos valdybos posėdžio nutarimą bendrijos valdybos pirmininku išrinkti A. N.; 2010-06-03 bendrijos valdybos posėdžio sprendimą organizuoti bendrijos narių ir namo patalpų savininkų balsavimą raštu, nustatant jo organizavimo tvarką bei sudarant tam tikros sudėties balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisiją; 2010-06-21 bendrijos valdybos ir 2010-06-21 balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisijos sprendimus, kuriais buvo nuspręsta patvirtinti balsavimo rezultatus ir juos viešai paskelbti. Ieškinio pagrindu ieškovas nurodė aplinkybę, kad į bendrijos valdymo organą (valdybą) buvo išrinkti 5 asmenys, nesantys bendrijos nariais, kurie būdami išrinkti neteisėtai vėliau priėmė taip pat neteisėtus sprendimus. Tai reiškia, kad ieškovas paduotu ieškiniu ginčijo bendrijos valdybos organo suformavimo teisėtumą, dėl ko jo nuomone, šio organo priimti sprendimai (nutarimai) taip pat yra neteisėti. Ieškovas pripažįsta, kad jis nėra bendrijos narys, todėl jis neturi teisės dalyvauti bendrijos susirinkimuose, rinkti ir būti išrenkamas į bendrijos valdybą ir revizijos komisiją, kuri remiantis 206-osios Daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatų (t.1, b.l. 79-86) 11.1 punktu suteikiama bendrijos nariui. Todėl negali būti pažeista ieškovo teisė formuoti bendrijos valdymo organų sudėtį, kuri priklauso tik bendrijos nariui. Iš ieškovo pateikto ieškinio bei kitoje tarp tų pačių šalių Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėtoje byloje Nr. 2-697-199/2011 priimtų sprendimų (t.2, b.l. 13-20) matyti, kad ieškovo teises pažeidžia ne pats daugiabučio namo savininkų bendrijos valdymo organų suformavimas, bet tam tikri bendrijos narių sprendimai, kuriais buvo nuspręsta dalyvauti daugiabučių modernizavimo programoje ir renovuoti, rekonstruoti daugiabutį namą. Tačiau nagrinėjamoje byloje ginčijami ne sprendimai, tiesiogiai sukėlę pasekmes ieškovui, bet sprendimai (nutarimai), betarpiškai susiję bendrijos veikla, formuojant valdymo organus. Net ir bendrijos narių 2008 m. birželio 26 d. susirinkimas, kuriame buvo sprendžiami ir namo renovacijos klausimai, ginčijamas tik to nutarimo dalyje, kuriuo buvo išrinkta valdyba (t.y. 3.2 p.). Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad ieškovo ginčijami sprendimai (nutarimai) tiesiogiai nepaliečia jo teisių ir teisėtų interesų, todėl nėra pagrindo ieškovo pasirinktu būdu (pareiškiant ieškinį dėl neteisėto valdymo organo suformavimo) kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymo saugomas interesas (CPK 5 str.1 d.).

17Dėl ieškinio senaties taikymo

18Net jei ir būtų pripažinta, kad ieškovas turi teisę ginčyti nurodytus bendrijos narių susirinkimo ar valdybos sprendimus (nutarimus), kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai taikė ieškinio senatį. Ieškovas paduotu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais daugiabučio namo savininkų bendrijos organų sprendimus (nutarimus), būtent tai ir yra ieškinio dalykas. Nors ieškovas teigia, kad turėtų būti daromas skirtumas tarp juridinio asmens organų sudarymo ir juridinio asmens valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, dėl ko, jo nuomone, ginčo atveju negalėtų būti taikomas sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas, tačiau tokia ieškovo pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Pagal bendrijos įstatus bendrijos valdybą renka bendrijos narių susirinkimas savo nutarimu (įstatų 21.1, 23 p.), tai reiškia, kad formuojant bendrijos valdybą yra priimamas kito bendrijos valdymo organo – bendrijos narių susirinkimo nutarimas. Aplinkybės, kad bendrija yra juridinis asmuo, o bendrijos narių susirinkimas yra bendrijos valdymo organas yra nustatytos įstatymo (DNSBĮ 3 straipsnio 2 dalis, 19, 20 straipsniai), tai patvirtina ir bendrijos įstatai. Todėl jos valdymo organų – bendrijos narių susirinkimo ir bendrijos valdybos - priimti nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais CK 2.82 straipsnio 4 dalyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, tai reiškia, kad ieškiniams dėl juridinio asmens organo priimtų nutarimų (sprendimų), tame tarpe ir dėl nutarimų suformuoti valdymo organus, apskundimo įstatyme yra nustatytas sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 4 dalis, 2.82 straipsnio 4 dalis). Ieškinio senaties terminas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais yra įstatymų leidėjo specialiai aptartas kaip bendrojo ieškinio senaties termino išimtis, todėl sprendžiant aptariamo pobūdžio ginčą teismas privalo taikyti sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą. Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimo nutarimų apskundimui taikytino sutrumpinto trijų mėnesių ieškinio senaties termino yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paminėtoje nutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M.D.M v DNSB „Radvilėnų 5“, bylos Nr. 3K-3-327/2010).

19Dėl nurodyto teisinio reglamentavimo atmestinas ir kitas apelianto argumentas, kad juridinio asmens organo sudarymas nesilaikant įstatymo nustatytų reikalavimų negali būti saugomas ieškinio senaties instituto. Be to, CK 1.134 straipsnyje numatyti reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma, tarp jų nenumatyta, kad reikalavimui dėl juridinio asmens organo suformavimo neteisėtumo ieškinio senatis netaikytina, nėra ir kito tai nustatančio įstatymo.

20Atmestini ir ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad 2009-05-28 įvykęs 206-osios DNSB patalpų savininkų susirinkimas nėra bendrijos valdymo organas, nes DNSB valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas, bet ne gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, todėl taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas. Nors protokole nurodyta, kad tai daugiabučio namo savininkų bendrijos patalpų savininkų susirinkimo protokolas (t.1, b.l. 19-21), tačiau iš susirinkime spręstų klausimų ir jame priimtų nutarimų darytina išvada, kad tai buvo bendrijos narių susirinkimas, kuris priėmė sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo CK 4.85 straipsnyje numatyta tvarka. Protokole panaudota „Bendrijos patalpų savininkų“ formuluotė galimai atsirado dėl bendrijos nario teisių priklausymo nuo patalpų savininko teisių turėjimo, kadangi DNSBĮ 27 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bendrijos nariu gali būti tik namo, kuriame įsteigta bendrija, patalpų savininkas. Tai patvirtina ir protokole panaudotos abi „bendrijos“ ir „patalpų savininkų“ sąvokos, įvardinant šį protokolą „daugiabučio namo savininkų bendrijos Nr. 206, esančios Žiemių g. 4, Kaune patalpų savininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. gegužės 28 d.“ protokolu.

21Dėl ieškinio senaties eigos pradžios

22Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas apie ginčijamus sprendimus sužinojo vėliausiai 2010-08-19, susipažinęs su atsakovo 206-osios DNSB ieškiniu civilinėje byloje Nr. 2-697-199/2011, kurio prieduose buvo pridėti ginčijami sprendimai. Ieškovas apeliaciniu skundu neginčija šios aplinkybės, tačiau nesutinka, kad nuo tos dienos, kuomet jis sužinojo apie ginčijamus sprendimus, atsirado teisė į ieškinį. Ieškovas pripažįsta, kad jam nesant bendrijos nariu jam nėra svarbi bendrijos veikla, jam nėra poreikio domėtis priimamais sprendimais, todėl jie neturi tiesioginio poveikio jam. Šie ieškovo argumentai tik dar kartą patvirtina, kad ginčijamais bendrijos valdymo organų sprendimais tiesiogiai nėra pažeidžiamos ieškovo teisės ir teisėti interesai. Apelianto nuomone, nurodyti sprendimai teisines pasekmes jam sukėlė tik tuomet, kai teismas jų nevertino ir nenagrinėjo kitoje civilinėje byloje Nr. 2-697-199/2011, t.y. kai teismas 2011 m. gegužės 26 d. priėmė jam nepalankų sprendimą. Tačiau ieškovas, jei ginčijami sprendimai kokiu nors būdu pažeidė ieškovo teises ir teisėtus interesus, apie savo teisių pažeidimą turėjo sužinoti tuomet, kai jam apie juos tapo žinoma, o ne tada, kai teismas dėl jų padarė vienokias ar kitokias išvadas. Todėl kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir argumentais dėl ieškinio senaties eigos pradžios nustatymo ir ieškinio senaties taikymo ginčo atveju.

23Apeliacinės instancijos teismui pritarus pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl ieškovo teisės į ieškinį ir ieškinio senaties ginčo santykiams taikymo, kolegija nebepasisako dėl kitų apeliacinio skundo motyvų, t.y. dėl ginčijamų sprendimų teisėtumo ieškinyje nurodytu pagrindu, t.y. kad į bendrijos valdybą buvo išrinkti asmenys, nesantys bendrijos nariais.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiais: 1) 2008 m. birželio 26 d.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m.... 9. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios... 10. IV. Apeliacinio skundo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Dėl ieškovo pareikšto prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio... 13. Ieškovas apeliaciniu skundu pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio... 14. Dėl ieškovo teisės reikšti ieškinį ... 15. CK 4.85 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų... 16. Ieškovas paduotu ieškiniu ginčijo: 2008-06-26 bendrijos narių visuotiniame... 17. Dėl ieškinio senaties taikymo ... 18. Net jei ir būtų pripažinta, kad ieškovas turi teisę ginčyti nurodytus... 19. Dėl nurodyto teisinio reglamentavimo atmestinas ir kitas apelianto argumentas,... 20. Atmestini ir ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad 2009-05-28 įvykęs... 21. Dėl ieškinio senaties eigos pradžios ... 22. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas apie ginčijamus... 23. Apeliacinės instancijos teismui pritarus pirmosios instancijos teismo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 25. Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 gruodžio 22...