Byla e2-1240-777/2017
Dėl sprendimų viešajame pirkime Nr. 183534 „Medienos ruošos ir miškininkystės paslaugos“ sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Medeiva“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei Rietavo miškų urėdija, trečiasis asmuo UAB „Jozvida“, dėl sprendimų viešajame pirkime Nr. 183534 „Medienos ruošos ir miškininkystės paslaugos“ sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašė: pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės

  52017-03-09 sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą pirkimo antroje dalyje; priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovė (atsakydama į ieškovės paklausimus) nurodė, kad maksimalių įkainių skelbti neprivalo, pati nustato, koks įkainis jai yra ekonomiškai naudingas. Maksimali pasiūlymo kaina yra apskaičiuota ir įkainiai nebus keičiami. Pirkimui buvo numatyta

  6200 000 Eur suma, t. y. po 100 000 Eur kiekvienai pirkimo daliai. Ieškovės pasiūlymo kaina

  72-oje pirkimo dalyje buvo didesnė, todėl atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė dėl per didelės pasiūlytos kainos.

 3. Ieškovė nurodė, kad pirkimo dokumentuose didžiausia leistina pasiūlymo kaina nėra atskleista, tačiau atsakovė pareigos pagrįsti, jog ieškovės pasiūlymo kaina pirkime viršija suplanuotą biudžetą bei yra per didelė ir atsakovei nepriimtina – neįvykdė. Priešingai, atsakovės pateikti duomenys patvirtina, jog ieškovės pasiūlymo kaina nėra per didelė.
 4. Ieškovė nurodė, kad pirkime yra diskriminuojama ir jos pasiūlymas yra atmestas nepagrįstai, nes atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė nesant tam pirkimo sąlygose nustatytų pagrindų. Atsakovė nepagrindė, jog ieškovės pasiūlymo kaina jai yra per didelė ir nepriimtina, o pateikta informacija apie pirkimui suplanuotą biudžetą ir (ar) tariamai per didelę ieškovės kainą yra neaiški. Ieškovės pasiūlymo kaina faktiškai nėra per didelė ir atitinka atsakovės paraiškoje nurodytą biudžetą nurodytoms paslaugoms.
 5. Ieškovė nurodė, kad nėra aišku, kodėl ieškovės pasiūlymo kaina atsakovei yra per didelė. Todėl atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą ir pretenziją yra nemotyvuotas ir nepagrįstas. Pirkime atmesti ieškovės pasiūlymą pagrindų nėra, nes nėra duomenų, kad atsakovė objektyviai neturėtų galimybių mokėti ieškovės pasiūlyme nurodytos kainos.
 6. Ieškovė nurodė, kad ieškovei nėra pateikti argumentai, jog atsakovė neturėtų galimybių perskirstyti biudžeto eilutes ir (ar) gauti kitų finansavimo šaltinių pirkimui vykdyti. Juolab, kad abiejų tiekėjų, sudalyvavusių pirkime, kainos yra panašios, tai reiškia, jog jos yra pagrįstos ir atspindi realias rinkoje egzistuojančias kainas.
 7. Ieškovė nurodė ir tai, jei būtų remiamasi atsakovės kartu su pretenzija atmetimu pateikta paraiška, ieškovės pasiūlymo kaina paraiškoje nurodytoms pozicijoms – Sortimento gamyba ir Sortimento ištraukimas – neviršija nei 200 000 Eur, nei 100 000 Eur sumos. Bendrai ieškovės pasiūlymo 1–4 pozicijose yra įvertinta 13 090 ktm apimties paslaugų, tai yra įvertinta 92 605,65 Eur. Remiantis paraiška, kitų paslaugų, išskyrus sortimento gamybą ir ištraukimą, atsakovė pirkti neketina, biudžeto kitoms ieškovės pasiūlyme nurodytoms paslaugoms nėra numačiusi. Vadinasi, ieškovė užpildė visas pasiūlymo formos eilutes tik atsakovei susipažinti. Atsakovė pirkimo sąlygų 2.1 punktu yra nurodžiusi, jog paslaugų apimtys yra preliminarios ir ji neįsipareigoja išpirkti viso kiekio. Todėl ieškovės pasiūlymo kaina šiems darbams nėra per didelė, neviršija planuotų lėšų bei yra priimtina ir tinkama pirkimo sutarčiai sudaryti.
 8. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 9. Atsakovė nurodė, kad VPĮ nenustatyta reikalavimo perkančiajai organizacijai atskleisti pirkimo dokumentuose pirkimui skiriamą lėšų sumą (kokia didžiausia kaina jai yra priimtina). Prie ieškovei pateikto 2017-03-31 sprendimo atmesti jos pretenziją atsakovė pridėjo

  82017-02-06 paraišką pirkimui, joje nurodyta, kad pirkimui skiriama 200 000 Eur lėšų suma. Atsakovė ieškovei pateikdama duomenis apie pirkimui numatytą lėšų sumą, siekė įvykdyti jai priskirtą prievolę įrodyti, kad pirkimui skirta lėšų suma buvo numatyta iš anksto ir ieškovės pasiūlymo kaina yra per didelė bei nepriimtina. Įstatyme, teismų praktikoje nėra nurodyta, kokia forma, kokio pobūdžio dokumente turi būti prieš skelbiant pirkimą nurodyta lėšų suma, skirta pirkimui. Ieškovės argumentai, kad 2017-02-06 paraiška nepagrindžia atsakovės teiginių, nepagrįsti.

 10. Atsakovė nurodė, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija gali atmesti įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytas pagrindais ir tvarka. Todėl atsakovė turėjo teisę atmesti tiekėjų pasiūlymus dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, nors tai tiesiogiai nebuvo įtvirtinta pirkimo sąlygose.
 11. Atsakovė nurodė, kad kasacinės instancijos teismo išaiškinta, jog VPĮ 39 str. 2 d. 3 p. prasme per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina, be visa ko, gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma. Atsakovė, sudarydama sutartis pagal ieškovės ir trečiojo asmens pateiktas pasiūlymų kainas, patirtų nuostolių ir atsakovės pagrindinė komercinė veikla taptų neefektyvi bei nuostolinga. Atsakovė nuostolių neišvengtų net ir tuo atveju, jei apsvarstytų alternatyvius finansavimo šaltinius. Tokia situacija prieštarautų elementariai ekonominei logikai, todėl ieškovės siūlomas variantas yra nepagrįstas. Ieškovės pasiūlymo atmetimas dėl per didelės atsakovei nepriimtinos kainos atitinka ir viešųjų pirkimų, ir atsakovės esminius veiklos principus, nes, atsisakydama įgyti paslaugas už per dideles kainas, atsakovė taupo ne tik savo įmonės, bet ir viešąsias lėšas, jų nešvaisto pirkimams su nepagrįstai didelėmis kainomis.
 12. Atsakovė nurodė, kad atmetė tiek trečiojo asmens UAB „Jozvida“, tiek ieškovės pasiūlymus tuo pačiu pagrindu, t. y. dėl per didelės, atsakovei nepriimtinos kainos, todėl nepagrįsti ieškovės argumentai dėl diskriminacijos pirkimo metu.
 13. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nurodė, jog pasiūlymo kainos atitinka realias rinkos kainas ir atsakovė turėtų ieškoti papildomo finansavimo galimybės įgyti ieškovės paslaugas, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Atsakovė yra valstybės įmonė, visas jai būtinas paslaugas ir prekes įgyja organizuodama viešuosius pirkimus, turi kompetenciją įvertinti ir planuoti, kokia kaina ji gali įgyti atitinkamas paslaugas ir / ar prekes. Šiuos teiginius patvirtina prie atsiliepimo pridedama pažyma su paslaugų teikimo kainų palyginimais tarp ieškovės, trečiojo asmens ir kitų analogiškas paslaugas pagal viešojo pirkimo sutartis teikiančių tiekėjų.
 14. Atsakovė nurodė, kad iš konkurso techninės specifikacijos matyti, jog pagrindinės atsakovės siekiamos įsigyti paslaugos yra sortimentų gamyba ir sortimentų ištraukimas, tačiau papildomai yra perkamos ir kitos paslaugos, neatsiejamos nuo gamybos ir ištraukimo. Pirkimui atsakovė buvo numačiusi 200 000 Eur sumą. Pirkimas suskirstytas į dvi dalis ir abiem dalims pirktos identiškos paslaugos, kiekvienai daliai skirta suma sudarė po 100 000 Eur sumą. Tiekėjų pasiūlymai atsakovės suplanuotą sumą viršijo beveik dvigubai, todėl atsakovės sprendimas atmesti tiekėjų pasiūlymus dėl jai per didelės ir dėl to nepriimtinos kainos yra pagrįstas.
 15. Ieškovė dubliku prašė ieškinį tenkinti. Papildomai nurodė, kad ginčo objektas yra atsakovės 2017-03-09 sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą, nesivadovaujant pirkimo sąlygų ir VPĮ reikalavimais. Atsakovė ieškovės pasiūlymą vertino ir atmetė ne pagal pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Atsakovė nesilaikė pareigos parengti tinkamas, aiškias ir nedviprasmiškas pirkimo sąlygas, todėl prieštaravimai tarp pirkimo dokumentų reikalavimų turi būti aiškinami ieškovės naudai. Atsakovė neįrodė, kad ieškovės pasiūlymo kaina atsakovei būtų per didelė. Atsakovė nepaneigė ieškovės argumentų dėl paraiškos netikslumų ir joje nurodytų paslaugų apimčių. Paaiškėjus, kad atsakovė netinkamai suplanavo biudžetą ar pirkimo biudžetas turėjo būti koreguojamas, pirkimas turėjo būti nutrauktas. Atmesti ieškovės pasiūlymo dėl per didelės kainos nėra pagrindo. Atsakovės į bylą pateikti skaičiavimai pažymoje yra neaiškūs, neobjektyvūs ir turėtų būti vertinami kaip atsakovės gynybinė pozicija, nes toks kainų palyginimas ir pirkimo biudžeto pagrindimas atsirado tik teisminio proceso metu, o ne planuojant pirkimą. Juolab, kad ieškovės kaina yra panaši su kitų tiekėjų vidutinėmis tų pačių paslaugų kainomis.
 16. Atsakovė tripliku prašė ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Papildomai nurodė, kad ieškovė mėgina teisminiu keliu sudaryti situaciją, kad atsakovė įsigytų ekonomiškai per brangias, rinkos kainų neatitinkančias paslaugas iš ieškovės. Ieškinys, dublikas grindžiamas subjektyviu aplinkybių vertinimu. Ieškovė yra ilgametė medienos ir jos gaminių ruošimo rinkos dalyvė, ne kartą dalyvavusi ir laimėjusi atsakovės skelbtus pirkimus, todėl suvokia atsakovės perkamų paslaugų pobūdį ir esmines aplinkybes. Tiekėjo pasiūlymo atmetimas dėl per didelės kainos įstatymo leidėjo yra tiesiogiai įvardytas kaip vienas savarankiškų pasiūlymo atmetimo pagrindų. Ieškovės cituojamų kasacinio teismo nutarčių faktinės aplinkybės skiriasi ir tose nutartyse nėra ieškovės dublike nurodytų išaiškinimų. Ieškovės pasiūlymo atmetimas VPĮ 39 str. 2 d. 3 p. pagrindu nedaro konkurso sąlygų netinkamomis, neaiškiomis ir dviprasmiškomis. Atsakovės paskelbti pirkimo dokumentai ieškovės nebuvo ginčyti, pateikdama pasiūlymą, ieškovė sutiko su konkurso sąlygomis, todėl nėra pagrindo teigti, kad konkurso sąlygos yra neaiškios. Atsakovė nėra atsakinga už ieškovės savitą įstatymo ir pirkimo sąlygų interpretavimą. Ieškovė neįrodinėjo rinkos kainos, jų pasikeitimo pirkimo vykdymo metu, galbūt netinkamo suplanuotos pirkimo vertės apskaičiavimo ar kitų objektyvių aplinkybių, galinčių daryti įtaką VPĮ 39 straipsnio nuostatų taikymui. Ieškovės argumentai, kad ieškovės pasiūlymo kaina atitinka rinkos kainas, nepagrįsti, nes dviejų rinkos dalyvių pasiūlytos kainos negali būti laikomos kaip rinkoje vyraujančios ir paneigiančios atsakovės galimybes rinkoje įsigyti paslaugas žemesnėmis nei ieškovės ir trečiojo asmens siūlomomis kainomis. Papildomai išanalizavus ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymų įkainius bei kainas, nustatyta, kad jie pernelyg panašūs. Galbūt tarp tiekėjų egzistavo susitarimas dėl pirkimui siūlytinų pasiūlymų įkainių dydžių. Juolab, kad abu tiekėjai registruoti ir veiklą vykdo Laukuvos mstl., Šilalės r. Ieškovė poziciją, jog ji manė, kad perkamos tik sortimentų paruošimo ir ištraukimo paslaugos, grindžia 2017-02-06 paraiška. Tačiau su

  92017-02-06 paraiška ieškovė supažindinta tik 2017-03-22, atsakant į jos pretenziją jau po pasiūlymo atmetimo, todėl šie ieškovės argumentai yra nepagrįsti. Paraiška nepriskiriama pirkimo dokumentams. Nagrinėjamoje byloje ji turi būti vertinama tik tiek, kiek tai būtina pagrįsti atsakovės argumentus, kad joje nurodyta pirkimui ir kiekvienai pirkimo daliai skirta suma. Pirkimo dokumentas – pasiūlymo forma ir ieškovės tinkamas jos užpildymas nurodant visų atsakovės pageidaujamų įsigyti paslaugų įkainius – patvirtina, kad ieškovė suvokė, kokias paslaugas ji įsipareigoja suteikti, kad jos pasiūlymas bus vertinamas viso paslaugų komplekso prasme. Ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymų įkainiai neatitinka rinkos kainų, rinkoje yra galimybė įgyti analogiškas paslaugas mažesnėmis kainomis. Atsakovė 200 000 Eur kainą pirkimui pripažino pagrįsta atlikusi identišką tiekėjų pasiūlymų analizę. Atsakovė ieškovę vertina kaip kokybiškas paslaugas teikiantį tiekėją, kuriam dėl teikiamų paslaugų kokybės atsakovė neturėjo priekaištų, tačiau ieškovės pasiūlymo kaina yra per didelė atsakovei, todėl pasiūlymas atmestas VPĮ 39 str. 2 d. 3 p. pagrindu.

 17. Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus, jais prašė išreikalauti iš atsakovės

  102017-12-16 (nurodyta klaidinga data) CVP IS viešai skelbtame ir vykdytame panašių paslaugų pirkime „Medienos ruošos ir miškininkystės paslaugos“ (pirkimo Nr. 181824) sudarytas sutartis. Nurodė, kad atsakovė, vertindama ieškovės pasiūlymą, neatliko kainos priimtinumo vertinimo, nors tai yra privaloma. Atmesdama ieškovės pasiūlymą rėmėsi tik pirkimo paraiškoje nurodyta pirkimui skirta suma. Ieškovės pasiūlymas buvo įvertintas netinkamai – pirmiausia buvo nuspręsta atmesti pasiūlymą ir tik po to ieškoma, kuo šį sprendimą pateisinti. Nurodė ir tai, kad atsakovė yra sudariusi ir vykdo daugelį panašių sutarčių su kitais tiekėjais, paslaugas teikiančiais panašiomis kainomis, kokią ieškovė pasiūlė pirkime. Tokiu būdu ieškovė yra diskriminuojama.

11Ieškinys atmestinas.

 1. Byloje nustatyta, kad valstybės įmonė Rietavo miškų urėdija paskelbė viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 183554) (toliau – pirkimas). Pirkimas yra skaidomas į dvi dalis. Ieškovė pateikė pasiūlymą antrai pirkimo daliai. Atsakovė informavo, kad pirkime buvo gauti dviejų tiekėjų pasiūlymai UAB „Jozvida“, kurios bendra pasiūlymo kaina – 189 477,41 Eur su PVM, ir ieškovės, kurios bendra pasiūlymo kaina – 192 785,07 Eur su PVM. Atsakovės viešojo pirkimo komisija vertino pirkimui pateiktus pasiūlymus ir nurodė, kad abiejų tiekėjų pasiūlymai yra atmetami dėl per didelės ir atsakovei nepriimtinos kainos.
 2. Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, joje nurodė, kad nesant patvirtintų maksimalių paslaugos atlikimo įkainių, taip pat oficialaus dokumento, įrodančio pirkimui skirtą lėšų sumą, esant galimybei reguliuoti perkamų paslaugų kiekį, atsakovė neturėjo teisinio pagrindo atmesti ieškovės pasiūlymą dėl per didelės atsakovei nepriimtinos pasiūlytos kainos. Nurodė ir tai, kad ieškovės pasiūlyme nurodyti medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų įkainiai neviršija vidutinių šių paslaugų rinkos kainų ir nesiskiria nuo kitoje pirkimo dalyje pasiūlymą pateikusio tiekėjo kainos, todėl atsakovės sprendimas yra neteisėtas. Atsakovė pretenziją atmetė, nurodydama, kad ieškovės pasiūlymo kaina yra beveik dvigubai didesnė nei buvo skirta antra pirkimo daliai.
 3. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovės 2017-03-09 sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą.
 4. Pirkimo dokumentuose didžiausia leistina pasiūlymo kaina nėra atskleista (dėl šios aplinkybės ginčo tarp šalių nėra).
 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-04-11 nutartyje civilinėje byloje Nr.

  123K-3-158/2012 išaiškino, kad VPĮ nenustatyta reikalavimo perkančiajai organizacija atskleisti pirkimo dokumentuose pirkimui skiriamą lėšų sumą, arba, kitaip tariant, kokia didžiausia kaina perkančiajai organizacijai yra priimtina. Tiekėjo, kurio pasiūlymas atmetamas tuo pagrindu, kad jo pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacija nepriimtina (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3punktas), teisės užtikrinamos ne privalomu pirkimui skiriamos lėšų sumos atskleidimu pirkimo dokumentuose, bet jos nustatymu planuojant pirkimą ir perkančiajai organizacijai pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atmetimą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Planuodama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija iš anksto numato jam panaudoti skiriamą lėšų sumą. Kai ši suma neatkleidžiama pirkimo dokumentuose, o perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą remdamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kilus ginčui, ji privalo įrodyti, kad kaina yra per didelė ir jai nepriimtina (CPK 178 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina inter alia gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma.

 6. Ieškovė nurodė, kad atsakovė pareigos pagrįsti, jog ieškovės pasiūlymo kaina pirkime viršija suplanuotą biudžetą bei yra per didelė ir atsakovei nepriimtina – neįvykdė. Atsakovė su šiais ieškovės argumentais nesutiko. Nurodė, kad prie ieškovei pateikto 2017-03-31 sprendimo atmesti jos pretenziją atsakovė pridėjo 2017-02-06 paraišką pirkimui, joje nurodyta, kad pirkimui skiriama 200 000 Eur lėšų suma. 2017-02-06 paraiška patvirtina, kad ieškovės pasiūlymo kaina yra per didelė bei nepriimtina. Teismas įvertinęs šalių nurodytas aplinkybes konstatuoja, kad atsakovė ieškovei pateikdama 2017-02-06 paraišką įvykdė jai priskirtą prievolę įrodyti, kad pirkimui skirta lėšų suma (200 000 Eur, t. y. po 100 000 Eur kiekvienai pirkimo daliai) buvo numatyta iš anksto ir ieškovės pasiūlymo kaina yra per didelė bei nepriimtina (LR CPK 178, 185 str.).
 7. Ieškovė nurodė, kad pirkime yra diskriminuojama ir jos pasiūlymas yra atmestas nepagrįstai, nes atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė nesant tam pirkimo sąlygose nustatytų pagrindų. Su šiais ieškovės argumentais sutikti negalima. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

  132013-01-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2013 išaiškino, kad tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija gali atmesti įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytais pagrindais ir tvarka. Vadinasi, atsakovė turėjo teisę atmesti ieškovės pasiūlymą dėl per didelės ir atsakovei nepriimtinos kainos, nors tai tiesiogiai nebuvo įtvirtinta pirkimo sąlygose. Ieškovės pasiūlymas atmestas VPĮ 39 str. 2 d. 3 p. pagrindu. Atsakovė atmetė tiek trečiojo asmens, tiek ieškovės pasiūlymus tuo pačiu pagrindu, t. y. dėl per didelės, atsakovei nepriimtinos kainos, todėl nepagrįsti ieškovės argumentai dėl diskriminacijos pirkimo metu.

 8. Ieškovė (pretenzijoje ir bylos nagrinėjimo metu) nurodė, kad jos pasiūlytos medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų kainos neviršija vidutinių šių paslaugų rinkos kainų. Su šiais ieškovės argumentais sutikti negalima, nes ieškovės paaiškinimai, ieškovės ir trečiojo asmens dalyvavusių tame pačiame konkurse pasiūlytos kainos nėra pakankamas pagrindas daryti tokią išvadą. Kitų duomenų, leidžiančių konstatuoti, kad ieškovės pasiūlytos medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų kainos atitinka vidutines šių paslaugų rinkos kainas, byloje nėra.
 9. Atsakovės byloje pateikti kitų teikėjų UAB „Lit service“, UAB „Jono miškas“ pateiktų pasiūlymų įkainiai bei kainos nei patvirtina, nei paneigia aplinkybės, kad ieškovės pasiūlytos medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų kainos neviršija vidutinių šių paslaugų rinkos kainų, nes buvo pateikti kitose, panašiose (ne ginčo) viešuose pirkimuose, kurie buvo vykdomi vadovaujantis kitomis pirkimo sąlygomis.
 10. Ieškovės prašymo, išreikalauti iš atsakovės 2017-12-16 CVP IS viešai skelbtame ir vykdytame panašių paslaugų pirkime „Medienos ruošos ir miškininkystės paslaugos“ (pirkimo Nr. 181824) sudarytas sutartis, tenkinti pagrindo nėra, nes šie duomenys dėl sprendimo 26 p. nurodytų priežasčių taip pat nei patvirtintų, nei paneigtų aplinkybės, kad ieškovės pasiūlytos medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų kainos neviršija vidutinių šių paslaugų rinkos kainų. Todėl šis prašymas atmestinas (LR 180 str.).
 11. Dėl netinkamai pirkimui suplanuoto biudžeto teismas nepasisako, nes ši aplinkybė nebuvo nurodyta ieškovės pretenzijoje (VPĮ 93 str. 3 d.).
 12. Teismas pažymi ir tai, kad atsakovė (perkančioji organizacija) yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris visas jai būtinas paslaugas ir prekes įgyja organizuodama viešuosius pirkimus. Siekdama užtikrinti racionalų ir taupų iš biudžeto gaunamų lėšų panaudojimą, ši įstaiga turi kuo racionaliau ir taupiau naudoti jai skiriamas lėšas, neviršyti viešajam pirkimui suplanuotų lėšų dydžių.
 13. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad atsakovės paskelbti pirkimo dokumentai ieškovės nebuvo ginčyti, pateikdama pasiūlymą, ieškovė sutiko su konkurso sąlygomis, todėl nėra pagrindo teigti, kad konkurso sąlygos yra neaiškios, o ieškovė užpildė visas pasiūlymo formos eilutes tik atsakovei susipažinti. Juolab, kad ieškovė yra ilgametė medienos ir jos gaminių ruošimo rinkos dalyvė, ne kartą dalyvavusi ir laimėjusi atsakovės skelbtus pirkimus, todėl suvokia atsakovės perkamų paslaugų pobūdį ir esmines aplinkybes.
 14. Dėl kitų šalių argumentų teismas atskirai nepasisako, nes nagrinėjamoje byloje jie yra teisiškai nereikšmingi.
 15. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, įvertinęs visumą byloje surinktų įrodymų, teismas konstatuoja, kad ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178, 185 str.).
 16. Ieškinį atmetus, ieškovės turėtos 3 012,10 Eur bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, o iš ieškovės atsakovei priteistina 750 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (LR CPK 93 str. 1 d.).
 17. Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos 2017-04-24 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 150 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str., teismas

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Iš ieškovės UAB „Medeiva“ atsakovei valstybės įmonei Rietavo miškų urėdijai priteisti

17750 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

18Sprendimui įsiteisėjus, Klaipėdos apygardos teismo 2017-04-24 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. atsakovės įpareigojimą sustabdyti 2017-03-09 sprendimo atmesti ieškovės UAB „Medeiva“ pasiūlymą viešojo pirkimo Nr. 183534 „Medienos ruošos ir miškininkystės paslaugos“ antroje dalyje įgyvendinimą ir draudimą atsakovei organizuoti minėto pirkimo antros dalies objektą sudarančių paslaugų įsigijimą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje dėl ginčo esmės, panaikinti.

19Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos aeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai