Byla e2-6806-880/2019
Dėl žemės sklypo atidalijimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. T., UAB „Intractus“, A. L., A. L., K. B., R. I., K. G., A. G., J. T., L. T., S. Š., J. Š., UAB „Dvigubas dublis“ (UAB prekybos centras „Taksi“ kreditorius)

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant ieškovų atstovei advokatei Ilonai Ivašauskaitei, trečiajam asmeniui A. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų J. M., A. Š., L. D.-Š., G. Š., G. Š. ieškinį atsakovams I. S., M. S., A. K., K. Ž., UAB prekybos centrui „Taksi“, G. Č., D. S., G. S., A. L. dėl žemės sklypo atidalijimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. T., UAB „Intractus“, A. L., A. L., K. B., R. I., K. G., A. G., J. T., L. T., S. Š., J. Š., UAB „Dvigubas dublis“ (UAB prekybos centras „Taksi“ kreditorius).

3Teismas

Nustatė

4Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami: 1) atidalinti žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0727-2775) dalis priklausančias ieškovams: A. Š. ir L. D.-Š. 1478/42312 žemės sklypo, G. Š. ir G. Š. 1397/42312 žemės sklypo, J. M. 1438/42312 žemės sklypo; 2) nustatyti, kad žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimas ir pertvarkymas turi būti vykdomas pagal ieškovų pateiktą projektą atidalijant tokia tvarka: žemės sklypas projekte pažymėtas Nr. 24-3-1, plotas 0,1478 ha (savininkai A. Š. ir L. D.-Š.), žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-2, plotas 0,1397 ha (savininkai G. Š. ir G. Š.), žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-3, plotas 0,1438 ha (savininkė J. M.), žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-4, plotas 3,7999 ha (savininkai K. G., A. G., UAB „Intractus“, A. L., I. S., M. S., A. K., K. Ž., UAB Prekybos centras „TAKSI“, K. B., G. Č., A. L., V. T., D. S., G. S., R. I., S. Š., J. Š., A. L., J. T., L. T.). Ieškovai nurodė, kad jie yra žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bendrasavininkai. Šiam žemės sklypui yra nustatyta naudojimosi tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas bendrąja daline nuosavybe priklauso dideliam kiekiui bendrasavininkių, t. y. net 25 savininkams, manytina, jog bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimas geriausiai gali būti užtikrinimas atidalijus bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas žemės sklypo dalis. Atidalijus ieškovams priklausančias bendrosios dalinės nuosavybės dalis, sumažėtų žemės sklypo savininkų skaičius, kas palengvina valdymą, naudojimą ir disponavimą daiktu. Pagal kartu su ieškiniu pateiktą žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projektą ieškovų žemės sklypo dalių atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės visiškai atitiktų nustatytą žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) naudojimosi tvarką, kas parodo, jog atsakovų interesai niekaip nebūtų dėl to pažeisti. Nacionalinės žemės tarnybos 2018 m. spalio 3 d. patikrinimo akte Nr. FPA-1681-(8.30.) nurodyta, jog projektas galės būti tvirtinamas po to, kai bus gauti visų pertvarkomo žemės sklypo savininkų (bendraturčių) raštiški sutikimai arba kai teismo sprendimu bus numatyta, kad pagal tokį projektą turi būti vykdomas žemės sklypo pertvarkymas. Kadangi tik dalis bendraturčių išreiškė sutikimą su žemės sklypų atidalijimu pagal parengtą projektą ir šį savo sutikimą patvirtino notariškai, neturint kitos galimybės, kaip šį atidalijimo klausimą išspręsti, ieškovai kreipiasi su ieškiniu į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

5Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė atsisakė reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų.

6Atsakovai G. Č., D. S. ir G. S., bei tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, A. L., R. I., J. T. ir L. T. atsiliepimuose su ieškiniu sutiko.

7Atsakovai I. S., M. S., A. K., K. Ž., UAB prekybos centras „Taksi“, A. L. bei tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. T., UAB „Intractus“, A. L., K. B., K. G., A. G., S. Š., J. Š., UAB „Dvigubas dublis“ (UAB prekybos centras „Taksi“ kreditorius) atsiliepimų nepateikė.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai A. Š., L. D.-Š., G. Š., G. Š., J. M., kartu su atsakovais ir trečiaisiais asmenimis, išskyrus UAB „Dvigubas dublis“, yra žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau – žemės sklypas), bendrasavininkai. Ieškovams A. Š. ir L. D.-Š. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso 1478/42312 dalys nurodyto žemės sklypo, G. Š. ir G. Š. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso 1397/42312 dalys žemės sklypo, J. M. asmeninės nuosavybės teise priklauso 1438/42312 dalys žemės sklypo. Žemės sklypui yra nustatyta naudojimosi tvarka, pagal kurią ieškovai A. Š. ir L. D.-Š. naudojasi 1478/42312 dalimi, plane pažymėta indeksu „G1“, linijomis ir skaičiais: 10-11-12-83-16-20-81-21-10; G. Š. ir G. Š. naudojasi 1397/42312 dalimi, plane pažymėta indeksu „F1“, linijomis ir skaičiais: 26-21-81-20-25-79-26; J. M. naudojasi 1438/42312 dalimi, plane pažymėta indeksu „U“, linijomis ir skaičiais: 35-74-34-39-72-40-35.

11Ieškovai prašo atidalyti jiems priklausančias dalis pagal UAB „GeoVySa“ parengtą Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kuris yra parengtas ir suderintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis.

12Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. spalio 3 d. patikrinimo akto Nr. FPA-1681-(8.30.) išvadoje nurodė, jog projektas galės būti tvirtinamas po to, kai bus gauti visų pertvarkomo žemės sklypo savininkų (bendraturčių) raštiški sutikimai arba kai teismo sprendimu bus nustatyta, kad pagal tokį projektą turi būti vykdomas žemės sklypo formavimas ir pertvarkymas.

13Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovai kreipėsi į notarą ir išsiuntė bendrasavininkiams pranešimus, kuriais bendrasavininkiai buvo informuoti apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą ir buvo paprašyti išreikšti savo poziciją, ar sutinka su parengtu projektu ir žemės sklypų atidalijimu. Dalis bendraturčių, t. y. K. G., A. G., UAB „Intractus“, A. L., A. L., V. T., K. B., R. I., S. Š., J. Š., J. T., L. T., išreiškė sutikimą su žemės sklypų atidalijimu pagal ieškovų parengtą projektą ir šį savo sutikimą patvirtino notariškai. Tačiau kiti žemės sklypo bendrasavininkiai, t. y. I. S., M. S., A. K., K. Ž., UAB Prekybos centras „TAKSI“, G. Č., D. S., G. S., A. L., savo sutikimo neišreiškė, todėl žemės sklypų atidalijimo klausimas negalėjo būti išspręstas ne teismine tvarka.

14Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Viena iš bendraturčio teisių yra teisė atsidalyti savo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės (CK4.80 straipsnio 1 dalis), kurią jis gali įgyvendinti bendru sutarimu su kitais bendraturčiais. Iš CK 4.80 straipsnio 2 dalies seka, kad bendrosios dalinės nuosavybės objekto atidalijimas pirmiausia yra bendraturčių susitarimo reikalas. Tik tada, jeigu bendraturčiai neranda kompromiso dėl atidalijimo būdo, sąlygų ir / ar kitų aspektų, bendrosios dalinės nuosavybės objektas gali būti atidalytas teismine tvarka. Daiktas turi būti padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai ir tik nesant galimybės daiktą padalyti tokiu būdu, vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais (CK 4.80 straipsnio 2 dalis). Bet kuriuo atveju, tiek atidalinat pagal savo prigimtį dalų daiktą, tiek atidalinant nedalų daiktą, atidalinimo pasėkoje bendrosios dalinės nuosavybės neturi likti, t. y. vietoje buvusios bendrosios dalinės nuosavybės po atidalinimo turi susiformuoti toks daiktas (tokie daiktai), kurie yra realiai atskirti ir gali būti valdomi kiekvieno iš buvusių bendraturčių asmeninės nuosavybės teise. Taigi, atidalinimas iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal savo prigimtį nėra vien teisinė kategorija, atskirianti nuosavybės teisės dalis, bet kartu yra ir fizinis turto padalinimas, siejamas su sąlyga, jeigu tai galima padaryti be neproporcingos žalos turto paskirčiai (CK4.80 straipsnio 2 dalis). CK 4.80 straipsnio prasme atidalijimas reiškia daikto teisinio režimo ir bendraturčio statuso pasikeitimus. Šiuo būdu įgyvendinus nuosavybės teises reiškia, kad atidalijamo bendraturčio atžvilgiu pasibaigia bendroji dalinė nuosavybė su kitu (kitais) bendraturčiais, o atsidalijęs bendraturtis tampa asmeninės nuosavybės teisės subjektu (CK 4.81 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2008-11-11 nutartis civilinėje byloje 3K-7-466/2008). Taip pat pasikeičia bendro daikto teisinis režimas – suformuojami atskiri nuosavybės teisės objektai, kurie valdomi ir naudojami bei jais disponuojama savarankiškai, bendroji dalinė nuosavybės teisė pasibaigia.

15Pagal ieškovų patiektą projektą žemės sklypas būtų pertvarkomas žemės sklypą atidalijant ir suformuojant 4 atskirus žemės sklypus: žemės sklypas projekte pažymėtas Nr. 24-3-1, plotas 0,1478 ha po atidalijimo priklausytų ieškovams A. Š. ir L. D.-Š., žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-2, plotas 0,1397 ha po atidalijimo priklausytų G. Š. ir G. Š., žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-3, plotas 0,1438 ha po atidalijimo priklausytų J. M., o žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-4, plotas 3,7999 ha po atidalijimo priklausytų atsakovams ir tretiesiems asmenims K. G., A. G., UAB „Intractus“, A. L., I. S., M. S., A. K., K. Ž., UAB Prekybos centras „TAKSI“, K. B., G. Č., A. L., V. T., D. S., G. S., R. I., S. Š., J. Š., A. L., J. T., L. T..

16Pažymėtina, kad žemės sklypą atidalijus ir suformavus keturis atskirus žemės sklypus, naujai suformuoti žemės sklypai atitiktų šiuo metu visų bendrasavininkų nustatytą žemės sklypo naudojimosi tvarką. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad ieškinį tenkinus atsakovų ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai nebūtų pažeisti, o sumažėjus žemės sklypo savininkų skaičiui, būtų palengvintas žemės sklypo valdymas, naudojimas ir disponavimas.

17Atsakovo UAB prekybos centro „TAKSI“ kreditorius UAB „Dvigubas dublis“ byloje intereso dėl žemės sklypo atidalijimo neturi, toks atidalijimo būdas jo teisių nepažeidžia, kadangi atsakovas UAB prekybos centras „TAKSI“ išlieka jam priklausančio žemės sklypo dalies savininku, o šiai daliai ir toliau taikomas areštas.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkinamas visiškai.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Atidalyti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalis priklausančias ieškovams: A. Š. ir L. D.-Š. 1478/42312 žemės sklypo, G. Š. ir G. Š. 1397/42312 žemės sklypo, J. M. 1438/42312 žemės sklypo.

22Nustatyti, kad žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimas ir pertvarkymas turi būti vykdomas pagal ieškovų J. M., A. Š., L. D.-Š., G. Š., G. Š. pateiktą UAB „GeoVySa“ parengtą Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą atidalijant tokia tvarka: žemės sklypas projekte pažymėtas Nr. 24-3-1, plotas 0,1478 ha (savininkai A. Š. ir L. D.-Š.), žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-2, plotas 0,1397 ha (savininkai G. Š. ir G. Š.), žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-3, plotas 0,1438 ha (savininkė J. M.), žemės sklypas projekte pažymėtas 24-3-4, plotas 3,7999 ha (savininkai K. G., A. G., UAB „Intractus“, A. L., I. S., M. S., A. K., K. Ž., UAB Prekybos centras „TAKSI“, K. B., G. Č., A. L., V. T., D. S., G. S., R. I., S. Š., J. Š., A. L., J. T., L. T.).

23Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami: 1) atidalinti žemės... 5. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė atsisakė reikalavimo priteisti... 6. Atsakovai G. Č., D. S. ir G. S., bei tretieji asmenys, nepareiškiantys... 7. Atsakovai I. S., M. S., A. K., K. Ž., UAB prekybos centras „Taksi“, A. L.... 8. Teismas... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai A. Š., L. D.-Š., G. Š., G. Š.,... 11. Ieškovai prašo atidalyti jiems priklausančias dalis pagal UAB „GeoVySa“... 12. Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. spalio 3... 13. Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovai kreipėsi į notarą ir... 14. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir... 15. Pagal ieškovų patiektą projektą žemės sklypas būtų pertvarkomas žemės... 16. Pažymėtina, kad žemės sklypą atidalijus ir suformavus keturis atskirus... 17. Atsakovo UAB prekybos centro „TAKSI“ kreditorius UAB „Dvigubas dublis“... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkinamas visiškai.... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 441... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Atidalyti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalis priklausančias ieškovams:... 22. Nustatyti, kad žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimas... 23. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo...