Byla 2-1597-773/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkes teismo teisejas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka susipažines su civiline byla pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškini atsakovams A. Š., R. Š., tretysis asmuo UAB „Busto valda“, išvada teikiancios institucijos Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ir Vartotoju teisiu apsaugos tarnyba, del skolos priteisimo,

2n u s t a t e :

3Kauno miesto apylinkes teismas 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi (T.2, b.l. 98-99) civiline byla pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškini atsakovams A. Š., R. Š., tretysis asmuo UAB „Busto valda“, išvada teikiancios institucijos Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ir Vartotoju teisiu apsaugos tarnyba, del skolos priteisimo, bylos Nr. 2-16060-773/2012, sustabde iki Kauno apygardos teismas išnagrines atskiraji skunda del Kauno miesto apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 27 d. nutarties, priimtos civilineje byloje Nr. 2-17368-191/2012, ir Vilniaus apygardos teismas išnagrines atskiraji skunda del Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2012 m. spalio 30 d. nutarties, priimtos civilineje byloje Nr. 2-5471-821/2012.

4Kauno apylinkes teisme 2013 m. kovo 29 d. gautas atsakovu A. Š. ir R. Š., atstovaujamu advokato V. K., 2013 m. kovo 27 d. prašymas del civilines bylos atnaujinimo ir ieškinio palikimo nenagrinetu (T.2, b.l. 124-125).

5Iš teismu informacines sistemos LITEKO duomenu nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2S-481-436/2013 Kauno miesto apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 27 d. nutarti paliko nepakeista (T.2, b.l. 117-123). Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 19 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2S-254-798/2013 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2012 m. spalio 30 d. nutarti paliko iš esmes nepakeista, pakeite tik nutarties dali del bylinejimosi išlaidu (T.2, b.l. 111-116).

6CPK 167 straipsnio 1 dalis numato, kad byla atnaujinama išnykus aplinkybems, del kuriu ji buvo sustabdyta, šaliu pareiškimu ar teismo iniciatyva. Teismas nustates, kad aplinkybes del kuriu buvo sustabdyta ši civiline byla, išnyko, sprendžia, jog yra pagrindas bylos nagrinejima atnaujinti.

7Pagal Energetikos istatymo 34 straipsnio 2 dali Valstybine energetikos inspekcija išankstine privaloma skundu ir gincu nagrinejimo ne teisme tvarka nagrineja vartotoju ir energetikos imoniu skundus ir gincus del energetikos objektu, irenginiu ir apskaitos priemoniu gedimu, eksploatavimo, energijos kokybes reikalavimu, energijos apskaitos ir apmokejimo už suvartota energija pažeidimu, avariju, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Komisija išankstine privaloma skundu ir gincu nagrinejimo ne teisme tvarka nagrineja vartotoju ir energetikos imoniu skundus ir gincus del energetikos imoniu veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energija, del teises energetikos imonems pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, del prisijungimo, energijos ir energijos ištekliu tiekimo srautu balansavimo, kainu ir tarifu taikymo (Energetikos istatymo 34 straipsnio 3 dalis). Teismas, ivertines, kad šioje civilineje byloje tarp šaliu kilo gincas ne tik del skolos už patiekta šiluma priteisimo, bet ir del šilumos energijos tiekimo atsakovu butui nutraukimo teisetumo, taip pat tai, jog iš ieškinio turinio (T.1, b.l. 3-6) matyti, kad ieškovui 2012 m. rugsejo men. kreipiantis i teisma su ieškiniu del skolos už šiluma priteisimo jau buvo žinoma apie atsakovu deklaruojama atsijungima nuo namo šildymo ar karšto vandens sistemos šilumos irenginiu, sprendžia, kad prieš kreipdamasis i teisma su ieškiniu, ieškovas turejo pareiga pasinaudoti ikiteismine ginco sprendimo tvarka (Energetikos istatymo 34 straipsnio 2, 3 dalys). Teismas atsižvelgia i aukštesnes instancijos teismu teisminiais precedentais suformuota praktika civilinese bylose, kuriose buvo kiles gincas del Lietuvos Respublikos energetikos istatymo 34 straipsnio, nustatancio išankstini privaloma vartotoju ir energetikos imoniu gincu nagrinejima ne teisme, aiškinimo ir taikymo, kad gincas del šilumos paskirstymo, atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos teisetumo patenka i gincu sriti, kuriu išsprendimui numatoma privaloma ikiteismine gincu nagrinejimo tvarka (Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2S-481-436/2013; Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 2S-254-798/2013). Teismas ivertina ir tai, kad Lietuvos Respublikos energetikos istatymo 34 straipsnyje kreipimosi i vartotoju ir energetikos imoniu skundus ir gincus nagrinejancia institucija terminai nera nustatyti, tai reiškia, jog privaloma ikiteismine ginco sprendimo tvarka dar galima pasinaudoti. Atsižvelgiant i nurodyta teisini reglamentavima, formuojama teises aiškinimo ir taikymo praktika ir nustatytas faktines bylos aplinkybes, kad ieškovas nesilaike išankstines privalomos skundu ir gincu nagrinejimo ne teisme tvarkos ir šia tvarka dar galima pasinaudoti, teismas sprendžia ieškovo AB „Kauno energija“ ieškini atsakovams A. Š., R. Š., tretysis asmuo UAB „Busto valda“, išvada teikiancios institucijos Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ir Vartotoju teisiu apsaugos tarnyba, del skolos priteisimo, palikti nenagrineta (CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8Teismas nustate, kad atsakovai A. Š. ir R. Š. šioje byloje patyre po 1000 Lt, t.y. viso 2000 Lt, išlaidu teisinei advokato pagalbai apmoketi (T.2, b.l. 70-71, 94-95) ir 350 Lt išlaidu antstoliui už faktiniu aplinkybiu konstatavima (T.2, b.l. 72). Pagal CPK 94 straipsnio 1 dali kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo del ginco esmes, teismas bylinejimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas i tai, ar šaliu procesinis elgesys buvo tinkamas, ir ivertindamas priežastis, del kuriu susidare bylinejimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sažiningai naudojosi procesinemis teisemis ir sažiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Bylinejimosi išlaidu atlyginimo srityje svarbia reikšme turi kalte (atsakomybe) del proceso. Pagal ja sprendžiama, kam turetu tekti bylinejimosi išlaidu atlyginimo našta. Atsakomybe ir kalte del bylinejimosi išlaidu nustatoma pagal procesinius šaliu santykius, ju procesini elgesi, t.y. vertinamas bylinejimosi išlaidu priežastingumas, šaliu apdairumas ir rupestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp ju ir paduodant ieškini (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. rugsejo 28 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Teismas, spresdamas atsakovu patirtu bylinejimosi išlaidu priteisimo klausima, ivertina, kad ieškinys paliktas nenagrinetu del to, jog ieškovas AB „Kauno energija“ kreipdamasis i teisma su ieškiniu nesilaike šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio gincu sprendimo ne teisme tvarkos, t.y. nepagristai inicijavo teismini procesa, ko pasekoje atsakovai ir patyre po 1000 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (T.2, b.l. 70-71, 94-95).

9Teismas, spresdamas, ar atsakovu A. Š. ir R. Š. patirtos bylinejimosi išlaidos advokato pagalbai apmoketi pagal istatyma nera per dideles, pažymi, kad pagal CPK 98 straipsnio 2 dali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punkta, nustatant priteistino užmokescio už teikiamas teisines paslaugas dydi, rekomenduojama atsižvelgti i šiu rekomendaciju 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir šiuos kriterijus: 1) bylos sudetinguma; 2) teisiniu paslaugu kompleksiškuma, specialiu žiniu reikalinguma; 3) ankstesni (pakartotini) dalyvavima toje byloje; 4) butinybe išvykti i kita vietove, negu registruota darbo vieta; 5) turto ar pinigu sumu dydi (priteistinu ar gincijamu); 6) teisiniu paslaugu teikimo pastovuma ir pobudi; 7) sprendžiamu teisiniu klausimu naujuma; 8) kitas svarbias aplinkybes. Pagal šiu rekomendaciju 8 punkta už advokato ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo i ieškini ar priešieškini surašyma rekomenduojama maksimaliai priteisti 3 minimalias menesines algas arba 3000 Lt (3 X 1000 Lt), už viena atstovavimo valanda teisme 0,15 minimalios menesines algos arba 150 Lt (1000 Lt X 0,15), už atskiraji skunda ar kita dokumenta, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,5 minimalios menesines algos arba 500 Lt (1000 Lt X 0,5). Teismas atsižvelgia i tai, kad atstovavimo sutartis atstovauti atsakovus civilineje byloje del isiskolinimo už šildyma priteisimo bei atstovaujamuju vardu atlikti visus procesinius veiksmus su advokatu V. K. atsakovai sudare 2012 m. lapkricio 12 d. (T.1, b.l. 160-161), po ko advokatas atsakovus atstovavo dviejuose teismo posedžiuose, kuriuose praleido daugiau nei 3 val. (T.2, b.l. 4-11, 96-97). Be to, atstovaudamas atsakovus teismo posedžiuose advokatas privalejo vykti i Kauna, t.y. kita vietove, negu registruota jo darbo vieta – ( - ) (T.1, b.l. 160-161). Teismas atsižvelgia ir i tai, kad advokatas V. K. atstovaujamuju vardu yra surašes prašyma del ieškinio palikimo nenagrinetu (T.2, b.l. 124-125), civiline byla tiek savo faktinemis aplinkybemis, tiek teises aiškinimo ir taikymo prasme nera paprasta, todel laikytina, kad atsakovu patirtos po 1000 Lt bylinejimosi išlaidos sumokant už advokato pagalba nera per dideles ir atitinka istatymo reikalavimus (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

10Teismas ivertina ir tai, kad 350 Lt išlaidu antstoliui už faktiniu aplinkybiu konstatavima atsakovas A. Š. patyre 2011 m. rugpjucio men., t.y. iki ieškovui AB „Kauno energija“ kreipiantis i teisma su ieškiniu del skolos priteisimo 2012 m. rugsejo men. (T.1, b.l. 3, 136-144; T.2, b.l. 72). Teismas, nustates, kad atsakovo patirtos išlaidos antstoliui už faktiniu aplinkybiu konstatavima, nors ir yra susije su tarp šaliu kilusiu gincu, taciau salygotos ne ieškovo AB „Kauno energija“ inicijuoto teisminio proceso, todel kaip atsakovu patirtos kitos su bylos nagrinejimu susijusios butinos išlaidos galetu buti priteisiamos tik teismui išnagrinejus byla iš esmes ir ieškini patenkinus, t.y. negali buti priteisiamos kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo del ginco esmes (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

11Atsižvelgiant i visas šias nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas teismas sprendžia atsakovu prašyma del bylinejimosi išlaidu priteisimo tenkinti iš dalies – priteisti iš ieškovo AB „Kauno energija“ atsakovu naudai ju patirtas 2000 Lt bylinejimosi išlaidas advokato pagalbai apmoketi, t.y. kiekvienam atsakovui po 1000 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktai, 93 straipsnio 4 dalis, 94 straipsnio 1 dalis, T.2, b.l. 70-71, 94-95).

12Valstybe šioje byloje patyre 66,82 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, todel atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes ju atlyginimas valstybei priteistinas iš ieškovo AB „Kauno energija“ (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

13Pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 5 punkta sumoketas žyminis mokestis gražinamas ieškini palikus nenagrineta, kai ieškovas nesilaike tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio gincu sprendimo ne teisme tvarkos ir galima pasinaudoti šia tvarka. Ieškovas, paduodamas ieškini teismui, 2012 m. rugsejo 5 d. mokejimo nurodymu Nr. 3404 sumokejo 146 Lt žymini mokesti (T.1, b.l. 7), todel ieškini palikus nenagrineta del to, kad ieškovas nesilaike šios kategorijos byloms Energetikos istatymo 34 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinio gincu sprendimo ne teisme tvarkos, ieškovui gražintinas visas jo 146 Lt sumoketas žyminis mokestis.

14Atsižvelgiant i tai, kad ieškovas AB „Kauno energija“ i valstybes biudžeta turetu sumoketi 66,82 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu siuntimu, o iš valstybes biudžeto jam turetu buti gražinta 146 Lt sumoketas žyminis mokestis, todel vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 7 straipsnio 1 dalis), teismas užskaito priešpriešines sumas ir iš valstybes biudžeto ieškovui gražina 79,18 Lt žyminio mokescio dali (146 Lt – 66,82 Lt = 79,18 Lt).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos istatymo 34 straipsniu, Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktais, 93 straipsnio 4 dalimi, 94 straipsnio 1 dalimi, 167 straipsniu, 290-291 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 297 straipsniu,

Nutarė

16Atnaujinti civilines bylos pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškini atsakovams A. Š., R. Š., tretysis asmuo UAB „Busto valda“, išvada teikiancios institucijos Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ir Vartotoju teisiu apsaugos tarnyba, del skolos priteisimo, bylos Nr. 2-1597-773/2013, nagrinejima.

17Ieškovo AB „Kauno energija“ ieškini atsakovams A. Š., R. Š., tretysis asmuo UAB „Busto valda“, išvada teikiancios institucijos Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ir Vartotoju teisiu apsaugos tarnyba, del skolos priteisimo, bylos Nr. 2-1597-773/2013, palikti nenagrineta.

18Priteisti iš ieškovo AB „Kauno energija“, i.k. 235014830, adresas Raudondvario pl. 84, Kaune, atsiskaitomosios saskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas, atsakovu A. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir R. Š., gim. ( - ), gyv. ( - ), naudai po 1000 Lt (viena tukstanti litu) išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

19Gražinti ieškovui AB „Kauno energija“, i.k. 235014830, 79,18 Lt (septyniasdešimt devynis litus ir aštuoniolika centu) žyminio mokescio dali.

20Išaiškinti ieškovui, kad prieš kreipdamasis i teisma su ieškiniu, jis turi pasinaudoti Lietuvos Respublikos energetikos istatymo 34 straipsnyje nustatyta privaloma skundu ir gincu nagrinejimo ne teisme tvarka.

21Nutartis dalyje del bylos atnaujinimo neskundžiama; kitos nutarties dalys per 7 dienas gali buti skundžiamos atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkes teismo teisejas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka... 2. n u s t a t e :... 3. Kauno miesto apylinkes teismas 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi (T.2, b.l.... 4. Kauno apylinkes teisme 2013 m. kovo 29 d. gautas atsakovu 5. Iš teismu informacines sistemos LITEKO duomenu nustatyta, kad Kauno apygardos... 6. CPK 167 straipsnio 1 dalis numato, kad byla atnaujinama išnykus aplinkybems,... 7. Pagal Energetikos istatymo 34 straipsnio 2 dali Valstybine energetikos... 8. Teismas nustate, kad atsakovai A. Š. ir 9. Teismas, spresdamas, ar atsakovu A. Š. ir 10. Teismas ivertina ir tai, kad 350 Lt išlaidu antstoliui už faktiniu aplinkybiu... 11. Atsižvelgiant i visas šias nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 12. Valstybe šioje byloje patyre 66,82 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu... 13. Pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 5 punkta sumoketas žyminis mokestis... 14. Atsižvelgiant i tai, kad ieškovas AB „Kauno energija“ i valstybes... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos istatymo 34... 16. Atnaujinti civilines bylos pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškini... 17. Ieškovo AB „Kauno energija“ ieškini atsakovams A.... 18. Priteisti iš ieškovo AB „Kauno energija“, i.k. 235014830, adresas... 19. Gražinti ieškovui AB „Kauno energija“, i.k. 235014830, 79,18 Lt... 20. Išaiškinti ieškovui, kad prieš kreipdamasis i teisma su ieškiniu, jis turi... 21. Nutartis dalyje del bylos atnaujinimo neskundžiama; kitos nutarties dalys per...