Byla e2-3478-920/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys,

2sekretoriaujant Sonatai Skučienei,

3žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui D. L. R., trečiajam asmeniui I. Z. dėl skolos priteisimo.

4Teismas

Nustatė

51. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 405,47 Eur skolą, 105,84 Eur palūkanas, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimo išlaidas. Ieškinyje ir paaiškinimuose nurodė, kad atsakovas D. L. R. I. Z. naudai 2011 m. spalio 19 d. išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį atsakovas įsipareigojo I. Z. sumokėti 405,47 Eur sumą iki 2012 m. vasario 19 d. Atsakovas iki šios dienos nėra apmokėjęs vekselyje nurodytos sumos. Vekselio pateikimo terminas yra praleistas, tačiau išlieka teisė kreiptis dėl skolos priteisimo teismine tvarka. 2016 m. lapkričio 4 d. buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RP2016-11/01, kuria I. Z. perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovo skolą. Pradinis kreditorius patvirtinto, kad reikalavimo teisė yra galiojanti, priklauso pradiniam kreditoriui ir nėra jokių galiojančių apribojimų ar draudimų disponuoti reikalavimo perleidimo sutartimi perleistu D. L. R. įsiskolinimo reikalavimu. Ieškovė atsakovui 2016 m. lapkričio 8 d. išsiuntė pranešimus dėl reikalavimo perleidimo. Prieš kreipiantis į teismą ieškovė daugiau nei mėnesį atsakovą ragino pateikti skolos grąžinimą pagrindžiančius dokumentus, tačiau atsakovas tai padaryti atsisakė. Atsakovas neginčija pinigų perdavimo fakto, kadangi pripažįsta dalį prašomos priteisti skolos sumos. Ieškovė perimdama reikalavimo teisę iš pradinio kreditoriaus, kartu perėmė ir skolą patvirtinančių dokumentų originalus. Kadangi pradinis kreditorius praleido vekselio pateikimo apmokėti terminą, išrašytas vekselis tapo paprastu, pinigų suteikimo faktą pagrindžiančiu dokumentu. Šio dokumento antroje pusėje nėra jokių įrašų, patvirtinančių atsakovo minimus dalinius mokėjimus (e. b. l. 1-5,44-46).

61.1. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą nagrinėti nedalyvaujant (e. b. l. 112).

72. Atsakovas 2017 m. sausio 15 d. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka dalyje dėl 101,36 Eur, kadangi kitą sumos dalį yra grąžinęs 2011-11-19, 2011-12-19, 2012-01-19. 2017 m. sausio 28 d. prieštaravimuose nurodė, kad sutinka ieškovei sumokėti 172,67 Eur, kadangi I. Z. 2011-12-27 pervedė 352 Lt, 2012-02-07 400 Lt. 2017 m. spalio 18 d. rašte nurodė, kad sutinka ieškovei sumokėti 187,67 Eur. Bylinėjimosi išlaidas 15 Eur priteisti iš trečiojo asmens, arba sumažinti priteistiną skolą ieškovei (e. b. l. 23-25, 42-43, 63-64, 117).

82.1. Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai, byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

93. Trečiasis asmuo I. Z. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai, byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškinys tenkinamas iš dalies.

124. Dėl skolos priteisimo.

134.1. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2011 m. spalio 19 d. D. L. R. išdavė I. Z. 1400 Lt paprastąjį neprotestuotiną vekselį (sumokėti iki 2012 m. vasario 19 d.) (e. b. l. 6). 2016 m. lapkričio 4 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi I. Z. perleido UAB „Legal Balance“ reikalavimo teisę į atsakovo D. L. R. skolą (e. b. l. 11-13). 2016 m. lapkričio 7 d. pranešimu ieškovė pranešė atsakovui dėl kreditoriaus pasikeitimo (e. b. l. 10). Atsakovas pateikė banko išrašus iš kurių matyti, kad 2011-12-27 sumokėjo I. Z. 352 Lt, 2012-02-07 – 400 Lt (e. b. l. 38,40).

144.2. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ), kuriame vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui, arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). Paprastasis vekselis reiškia savarankišką ir besąlygišką vekselio davėjo prievolę sumokėti vekselyje nurodytą sumą teisėtam vekselio turėtojui (CK 1.105 straipsnio 4 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 4 dalis, 77 straipsnio 2 punktas).

154.3. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas 2011 m. spalio 19 d. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Kadangi trečiasis asmuo praleido ĮPVĮ įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, jis prarado teisę kreiptis ne ginčo tvarka į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, bet jam išliko teisė kreiptis dėl skolos priteisimo teismine tvarka. Lietuvos teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad vekselis, kurio apmokėjimo terminas yra praleistas ir jis nebuvo realizuojamas ĮPVĮ nustatyta tvarka, netenka vekselio teisinės galios, tampa skolos rašteliu (rašytiniu skolos dokumentu) ir kiekvienoje byloje vertinamas kartu su kitais bylos įrodymais. (Lietuvos Aukščiausio teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-706/2016).

164.4. Byloje nekilo ginčas dėlto, kad atsakovas yra skolingas ieškovei, tačiau kilo ginčas dėl skolos dydžio, t. y. atsakovas įrodinėja, kad dalį skolos yra gražinęs. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis).

174.5. Atsakovas teigdamas, jog jis dalį skolos grąžino, pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę turi pareigą šią aplinkybę įrodyti (CPK 178 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškintas įrodinėjimo naštos pasiskirstymas tokio pobūdžio bylose: ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų, tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-13 nutartis Nr. 3K-3-269/2011). Nagrinėjamu atveju ieškovė, teigdama, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinės prievolės grąžinti pasiskolintus pinigus, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius tokios prievolės atsiradimo pagrindą, tačiau neprivalo įrodinėti, kad su ja nebuvo atsiskaityta; tai, kad tinkamai įvykdė prievolę, turi įrodyti atsakovas, atsikirsdamas į ieškovės reikalavimą. Tai atitinka ir bendrąjį įrodinėjimo principą, kad įrodyti tam tikras aplinkybes turi tas, kuris teigia, o ne tas, kuris neigia. Atsižvelgiant į tokią atsakovui tenkančią įrodinėjimo naštą, jis turi būti suinteresuotas tinkamai įforminti prievolės įvykdymo faktą, kad galėtų apsisaugoti nuo nesąžiningo kreditoriaus reikalavimo įvykdyti prievolę pakartotinai. Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentuoja CK 6.65 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta priėmusio prievolės įvykdymą kreditoriaus pareiga duoti skolininkui pakvitavimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Prievolę įvykdęs skolininkas turi teisę reikalauti, kad kreditorius išduotų jam pakvitavimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad pagrindinė pakvitavimo funkcija yra įrodomoji, todėl jis svarbus ir naudingas skolininkui visų pirma dėl savo įrodomosios reikšmės: leidžia sumažinti dvigubo prievolės įvykdymo riziką ir riboja nesąžiningo kreditoriaus galimybes nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo 2009-12-18 nutartis Nr. 3K-3-594/2009). Pažymėtina, kad pakvitavimas nėra vienintelis leistinas skolininko sutartinės prievolės įvykdymo faktą galintis patvirtinti rašytinis įrodymas; siekdamas įrodyti prievolės įvykdymo faktą, skolininkas gali remtis visomis įrodinėjimo priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-13 nutartis Nr. 3K-3-269/2011). Atsakovas pateikė banko išrašus iš kurių matyti, kad 2011-12-27 sumokėjo I. Z. (pradiniam kreditoriui) 352 Lt, 2012-02-07 – 400 Lt (e. b. l. 38,40).

184.6. Vekselis buvo pasirašytas 2011 m. spalio 18 d. mokėjimai pirminiam kreditoriui atlikti 2011 m. gruodžio 27 d. ir 2012 m. vasario 7 d. Byloje nėra duomenų, kad mokėjimai atlikti būtent pagal minėtą vekselį, tačiau atsakovo nurodomos aplinkybės ir pateikti įrodymai, sudaro pagrindą manyti, kad atsakovas yra dalinai atsiskaitęs. Teismas remdamasis vidiniu savo įsitikinimu, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, laiko, kad yra pagrindas faktą, jog atsakovas sumokėjo pradiniam kreditoriui 752 Lt – 217,79 Eur laikyti įrodytu.

194.7. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsakovas buvo skolingas 405,47 Eur (1400 Lt), atliko du mokėjimus pradiniam kreditoriui 101,94 Eur (352 Lt), ir 115,84 Eur (400 Lt), todėl ieškovei perėmus reikalavimo teisę iš pradinio kreditoriaus liko skolingas ieškovei 187,69 Eur. Atsižvelgiant į materialinės teisės normas, atsakovo pateiktus įrodymus, teismo nurodytus motyvus, iš atsakovo ieškovei priteistina 187,69 Eur skola (CK 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnis).

205. Dėl kompensacinių palūkanų.

21Ieškovė taip pat reiškė reikalavimą priteisti 105,84 Eur kompensacinių palūkanų, savo reikalavimą grindė ĮPVĮ 50 str. 1 d. 2 p. Tačiau ĮPVĮ 7 straipsnio 1 dalyje ir 79 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vekselyje, mokėtiname jį pateikus arba per tam tikrą laiką po pateikimo, davėjas gali nustatyti sąlygą, kad už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos. Vekseliuose, išrašytuose mokėti kitais terminais, sąlyga dėl palūkanų negalioja. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad palūkanų norma privalo būti nurodyta vekselyje. Jeigu ji nenurodyta, palūkanų mokėjimo sąlyga negalioja. 2011 m. spalio 19 d. vekselyje mokėjimo palūkanų norma nenurodyta. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovės reikalavimas dėl 105,84 Eur kompensacinių palūkanų priteisimo atmestinas.

226. Dėl procesinių palūkanų.

23Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyti dydžio palūkanas, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis).

247. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Teismas tenkindamas ieškinį iš dalies ir priteisdamas iš atsakovo 187,69 Eur skolą tenkino 37 procentus ieškinio (405,47 Eur + 105,84 Eur = 511,31 Eur (prašoma priteisti suma); 187,69 Eur (priteista suma) x 100 proc. / 511,31 = 36,70 proc. (suapvalinus 37 procentai). Ieškovė šioje byloje patyrė 136 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas nesutiko atlyginti bylinėjimosi išlaidų. LR CPK 93 str. 1 ir 2 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Įvertinus bylos apimtį, paruošto dokumento turinį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, tai, kad nebuvo nustatytas ieškovės piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, teismas sprendžia, jog yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų dalį ieškovei iš atsakovo priteistina 50,32 Eur bylinėjimosi išlaidų (136 Eur x 37 proc. / 100 proc. = 50,32 Eur). Atsakovas byloje patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš ieškovės atsakovui turėtų būti priteista 9,45 Eur (15 Eur x 63 proc. / 100 proc. = 9,45 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Vadovaujantis CPK 7 str. įtvirtintu proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principu, atliktinas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas ir ieškovei iš atsakovo priteistina 40,87 Eur (50,32 Eur – 9,45 Eur = 40,87 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

268. Dėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

27Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš ieškovės valstybei priteistina 4,52 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovo D. L. R., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, naudai – 187,69 (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių eurų 69 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (187,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,87 Eur (keturiasdešimties eurų 87 ct) bylinėjimosi išlaidas.

31Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679 valstybei, 4,52 Eur (keturių eurų 52 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos pajamų surenkamąją sąskaitą, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys,... 2. sekretoriaujant Sonatai Skučienei,... 3. žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 4. Teismas... 5. 1. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 405,47 Eur skolą, 105,84... 6. 1.1. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą... 7. 2. Atsakovas 2017 m. sausio 15 d. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka... 8. 2.1. Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą,... 9. 3. Trečiasis asmuo I. Z. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 10. Teismas... 11. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 12. 4. Dėl skolos priteisimo.... 13. 4.1. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2011 m. spalio 19 d. D. L. R.... 14. 4.2. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra... 15. 4.3. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas 2011 m.... 16. 4.4. Byloje nekilo ginčas dėlto, kad atsakovas yra skolingas ieškovei,... 17. 4.5. Atsakovas teigdamas, jog jis dalį skolos grąžino, pagal bendrąją... 18. 4.6. Vekselis buvo pasirašytas 2011 m. spalio 18 d. mokėjimai pirminiam... 19. 4.7. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 20. 5. Dėl kompensacinių palūkanų.... 21. Ieškovė taip pat reiškė reikalavimą priteisti 105,84 Eur kompensacinių... 22. 6. Dėl procesinių palūkanų.... 23. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų... 24. 7. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Teismas tenkindamas ieškinį iš dalies ir priteisdamas iš atsakovo 187,69... 26. 8. Dėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 27. Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš ieškovės... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovo D. L. R., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios... 31. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“,... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...