Byla 2-938-173/2013
Dėl viešojo pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovui R. Z., atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atstovei R. K., VšĮ „Kretingos maistas“ atstovui advokatui M. E., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovams Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai ir VšĮ „Kretingos maistas“ dėl viešojo pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nutarė

32012 m. rugsėjo 17 d. ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą ( - ) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ negaliojančia nuo paslaugų tiekimo sutarties sudarymo dienos.

4Netenkinus ieškinio 1 reikalavimo. Pripažinti Paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 2012 m. kovo 31 d. redakcijos 952 straipsnio 4 dalies 2 punktu.

5Netenkinus ieškinio 1 ar 2 reikalavimų, taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 2012 m. kovo 31 d. redakcijos 952 straipsnio 4 dalimi (b. l. 3-7, t.1).

62013 m. sausio 24 d. ieškovas patikslino ieškininius reikalavimus. Ieškovas prašo pripažinti Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą ( - ) tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ negaliojančia nuo Kauno apygardos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 952 straipsnio 4 dalies 2 punktu. Kitų ieškinio reikalavimų Viešųjų pirkimų tarnybą atsisakė.

71. Faktinis ieškinio pagrindas

8Ieškovas nurodė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau - Atsakovė 1) ( - ) leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. ( - ) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „ Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas" (viešojo pirkimo Nr. ( - )) (toliau - Pirkimas). Pirkimo tikslas buvo sudaryti paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams būtų teikiamos maitinimo paslaugos. Pasiūlymus teikti maitinimo paslaugas, vadovaujantis Pirkimo sąlygomis, pateikė VšĮ „Kretingos maistas" (toliau - Atsakovė 2) ir UAB „Smulkus urmas". Atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pirkimo komisija ( - ) Pirkimo laimėtoja pripažino atsakovą UAB „Kretingos maistas“ (Pirkimo komisijos ( - ) posėdžio protokolas Nr. ( - )), su kuriuo atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ( - ) sudarė Paslaugų teikimo sutartį (toliau - Paslaugų teikimo sutartis). Paslaugų teikimo sutarties 6.2 p. nurodyta, jog paslaugos pradedamos teikti nuo ( - ), o Paslaugų teikimo sutarties 1.4. str. nurodyta, kad „Paslaugos turi būti teikiamos 60 mėn. nuo paslaugos teikimo pradžios ''. Tai reiškia, kad, vadovaujantis Paslaugų teikimo sutartimi, atsakovas UAB „Kretingos maistas“ maitinimo paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams turi teikti nuo ( - ) iki ( - ), t. y. 5 (penkerius) metus.

9Ieškovas, vykdydamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 8 str. 2 d. 2 p. numatytą funkciją, įvertino įvykdytas Pirkimo procedūras bei Pirkimo dokumentus ir ( - ) raštu Nr. ( - ) „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo" (toliau - Vertinimo išvada) informavo Vilkaviškio savivaldybės administraciją, kad Pirkimo sąlygos ir Paslaugų teikimo sutartis buvo sudarytos pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakciją. Ieškovas ( - ) raštu Nr. ( - ) „Dėl informacijos pateikimo" ir ( - ) raštu Nr. ( - ) „Dėl informacijos pateikimo" kreipėsi į atsakovą Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją, prašydama informuoti apie priimtus sprendimus dėl Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo. Atsakovas ( - ) raštu Nr. ( - ) „Dėl viešojo pirkimo (pirkimo Nr. ( - )) sutarties nutraukimo" informavo ieškovą, kad atsakovas priėmė sprendimą nutraukti Paslaugų teikimo sutartį su atsakovu UAB „Kretingos maistas“ nuo ( - ).

10Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ( - ) raštu „Dėl viešojo pirkimo (pirkimo Nr. ( - )) sutarties" Nr. ( - ) pranešė, jog priimtas sprendimas nenutraukti Paslaugų teikimo sutarties. Sprendimo nenutraukti Paslaugų teikimo sutarties motyvai nebuvo nurodyti.

112. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų

122.1. Dėl Viešųjų pirkimų {statymo 3 str. 1 d. ir 32 str. 2 d. pažeidimo

13Pirkimo sąlygų 4.5 p. nustatytas reikalavimas - „Jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektų grupė, Pirkimo dokumentų 3.1 p. pateiktoje lentelėje 1-8 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas partneris atskirai <...>". Atkreiptinas dėmesys, jog, remiantis Pirkimo sąlygų 4.5 p., Pirkimo sąlygų 3.1 p.pateiktoje lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus būti įvykdžiusiam ne mažiau nei 1 (vieną) visuomeninio maitinimo sutartį, kurios vertė ne mažiau 500 000 Lt (penki šimtai tūkstančių litų), ir turėti ne mažesnę nei 1 000 000 Lt (vienas milijonas litų) vidutinę metinę bendrąją apyvartą, teikiant viešojo maitinimo paslaugas, turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Tai reiškia, kad jungtinės veiklos sutarties dalyvis, vadovaujantis Pirkimo sąlygomis, negali prisidėti, pavyzdžiui, vien finansiniais ištekliais, specialistais, reikalingais paslaugoms teikti, ar atlikti darbus, susijusius su paslaugų teikimu, jeigu neturi reikalaujamos patirties arba apyvarta, teikiant viešojo maitinimo paslaugas, yra mažesnė nei 1 000 000 (vienas milijonas) litų.

14Toks Pirkimo sąlygų 4.5 p. nustatytas reikalavimas neatitinka CK 6.969 str. nustatytos jungtinės veiklos sutarties sampratos, yra jai neproporcingas: „ <...> jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ir daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veikiat. Analizuojant jungtinės veiklos esmę, būtina pažymėti, kad jungtinės veiklos institutas aktualus tais atvejais, kai tiekėjas, užsiimantis atitinkama profesine veikla, siekia pateikti pasiūlymą viešajame pirkime, tačiau nepasitelkęs kitų ūkio subjektų pajėgumų (pavyzdžiui, žmogiškųjų ir (ar) materialinių, ir (ar) techninių išteklių ar pan.), negalėtų dalyvauti viešajame pirkime ir pateikti pasiūlymo visam viešojo pirkimo objektui. Vadinasi, jungtinės veiklos dalyviai turi bendrą tikslą -pasiekti norimą rezultatą, todėl jungtinės veiklos sutartimi įsipareigoja dėti bendras pastangas tam tikslui pasiekti. Kaip minėta, jungtinės veiklos dalyvių įnašai gali būti įvairūs - ne tik materialinis: turtas (pinigai), bet ir profesinės, kitokio pobūdžio žinios, dalykiniai ryšiai ir pan.

15Pažymėtina, jog galimybė ūkio subjektams jungti savo pajėgumus ir resursus, sudarant jungtinės veiklos sutartį, bei pateikti bendrą pasiūlymą Pirkimui numatyta ir Pirkimo sąlygų IV dalyje „Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose". Analogiška galimybė nustatyta ir Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 5 str. 2 d.: „Paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė". Atkreiptinas dėmesys, jog Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijų, patvirtintų ieškovo direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2009, Nr. 39-1505) (toliau - Rekomendacijos) (2007-06-23 redakcija) 20 p. nustato, kad paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė, todėl perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai. Nurodydama šiuos reikalavimus, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad nebūtų dirbtinai ribojama galimybė ūkio subjektų grupei dalyvauti viešajame pirkime. Perkančioji organizacija turi siekti, kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami, ir tik pagrįstais atvejais gali reikalauti, kad kai kuriuos kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupės nariai tenkintų kiekvienas atskirai.

16Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 3 str. 1 d. nurodyta, kad „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų", o Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 32 str. 2 d. nurodyta, jog „Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. <...> Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą". Atsakovė 1, Pirkimo sąlygų 4.5 p. nustatydama, jog jeigu Pirkimo procedūrose dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektų grupė, Pirkimo sąlygų 3.1 p. pateiktoje lentelėje 1-8 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas partneris atskirai, šiuos Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos reikalavimus pažeidė.

172.2. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 7 d. pažeidimo

18Paslaugų teikimo sutarties 1.4 p. numatyta, jog „Paslaugos turi būti teikiamos 60 mėn. nuo paslaugos teikimo pradžios"'. Analogiška nuostata įtvirtinta Pirkimo sąlygų 2.3 p.

19Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 18 str. 7 d. nurodyta, kad „Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė". Tai reiškia, kad ilgesnės nei trejų metų paslaugų teikimo sutartys gali būti sudaromos tik vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 nutarimu Nr. 432 (Žin., 2006, Nr. 51-1892), (toliau - Aprašas). Aprašo 3 str. yra nurodytas baigtinis sąrašas atvejų, kada gali būti sudaromos ilgesnės nei 3 metų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartys, Ieškovė pažymi, kad Apraše nėra numatyta, jog viešojo pirkimo-pardavimo sutartys dėl bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų teikimo galėtų būti sudaromos ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, jog atsakovai, sudarydami paslaugų teikimo sutartį, pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos ir Aprašo nuostatas, nes sudarė ilgesnę nei 3 metų trukmės maitinimo paslaugų teikimo sutartį.

212.3. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 6 d. 11 p. pažeidimo

22Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 18 str. 6 d. 11 p. nurodyta, kad „Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta <...> nuostata, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos". Pažymėtina, kad Paslaugų teikimo sutarties 5.1 p. numatyta, kad „Sutarties punktai gali būti keičiami tik šalių rašytiniu papildomu susitarimu". Tai reiškia, kad Paslaugų teikimo sutarties 5.1 p. pažeidžia imperatyvią Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 18 str. 6 d. 11 p. nuostatą, jog viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos.

23Pažymėtina, kad imperatyvi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 6 d. 11 p. nuostata, jog viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos, užtikrina lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d., įgyvendinimą.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog „Pareiga nekeisti konkurso sąlygų, kaip lygiateisiškumo principo išraiška, apima ir viešojo pirkimo—pardavimo sutarties sudarymo stadiją, t. y. draudžiama sutartyje suderėti tokias sąlygas, kokių nebuvo konkurse, arba nesusitarti dėl iš anksto paskelbtų sąlygų be to, vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį - keisti jos sąlygas.

25Teisingumo Teismas aiškindamas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvų, kuriose expressis verbis neįtvirtintas draudimas keisti viešojo pirkimo sutartis jų vykdymo metu, nuostatų ir viešųjų pirkimų principų turini vertino viešojo pirkimo sutarties pakeitimų teisėtumą pagal perkančiosios organizacijos pareigą griežtai laikytis jos paskelbtų viešojo pirkimo sąlygų ne tik pasiūlymų vertinimo metu, bet ir iki sutarties įvykdymo pabaigos. Perkančioji organizacija negali vienašališkai pakeisti pagrindinių viešojo pirkimo sąlygų, ypač tos, kuri, jei būtų viešojo pirkimo kvietime, būtų leidusi tiekėjams pateikti iš esmės kitus pasiūlymus. Jei perkančiajai organizacijai, nesant išankstinio paskelbimo apie viešojo pirkimo sutarties pakeitimo galimybę, viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu būtų leista pakeisti pirkimo sąlygas, pastarųjų, tokių, kokios buvo paskelbtos iš pradžių, turinys būtų iškreiptas ir neišvengiamai taip būtų pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, nes nebūtų užtikrintas viešojo pirkimo sąlygų vienodumas ir procedūrų objektyvumas (nurodytas Teisingumo Teismo Sprendimas Komisija prieš CAS Succhi di Frutta".

263. Dėl viešojo intereso pažeidimo

27Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-04-05 nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-155/2011) išaiškino, kad „<...> viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu <...> ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi <...>. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų VPĮ tikslų - racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo <...>. Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu".

28Nėra ginčo dėl to, kad pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau, ieškovo nuomone, atsakovų pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis nepateisino viešojo visuomenės intereso lūkesčio - neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. nustatyto viešųjų pirkimų tikslo - vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią įsigyti atsakovui reikalingų paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, neužtikrino sąžiningo tiekėjų varžymosi. Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybė, vykdydama pirkimą, taip pat privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p., kuriame nustatyta, kad vienas iš vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas („Savivaldybių institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti {statymų ir kitų teisės aktų reikalavimus"), Lietuvos Respublikos Konstitucijos (Žin., 1992, Nr. 33-1014) 5 str. įtvirtintu reikalavimu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (t. y. tarnaudamos žmonėms valdžios įstaigos turi siekti kuo geresnio jų intereso patenkinimo).

29Konstatavus niekinio sandorio (Paslaugų teikimo sutarties) faktą, taikomos restitucijos taisyklės CK 1.80 str. 3 d.).

30Atsakovas VšĮ „Kretingos maistas“ su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

311. Dėl viešojo pirkimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų

32Ieškovas nurodo, jog buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos dėl pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, bei nuostata, jog pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Atsakovas VšĮ „Kretingos maistas" nesutinka su tokia ieškovo pozicija.

33Kaip kad yra nurodyta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atsakyme UAB „Smulkus urmas" „vykdant bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų viešąjį pirkimą vadovautasi Viešųjų pirkimų įstatymu bei viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašu", ieškovas pats nurodo, jog šis aprašas buvo papildytas 3.10 punktu, kad ilgesnės nei 3 metų viešojo pirkimo-pardavimo sutartys gali būti sudaromos ir tais atvejais, kai tai tikslinga ekonominiu ir socialiniu požiūriu ir yra gaunamas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Ir nors sutarties sudarymo metu ši nuostata dar nebuvo priimta, akivaizdu, jog įstatymų leidėjas vėliau tik užpildė statymo spragą. Akivaizdu, jog organizuoti viešąjį pirkimą mokinių maitinimo paslaugų teikimui ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui yra tikslinga ir ekonominiu, ir socialiniu požiūriu: viešieji pirkimai dėl mokinių maitinimo gali būti skelbiami labai ribota laikotarpi - mokinių atostogų metu (mokiniu maitinimo paslaugos negali būti nutrauktos mokinių mokymosi laikotarpiu, kadangi tai pažeistų konstitucinę mokinių teisę gauti nuolatinį nenutrūkstamą maitinimą, be to, tiekėjo keitimasis neišvengiamai susijęs su paslaugų teikimo pertrūkiu, nes senajam tiekėjui tenka išsigabenti, o naujajam - atgabenti atitinkamą įrangą, pasirūpinti darbuotojais, reikiamais leidimais ir pan.), todėl sudėtinga per pakankamai trumpą laikotarpį suorganizuoti viešąjį pirkimą bei pasirašyti sutartį.

34Ieškovas klaidina teismą nurodydamas, esą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija dirbtinai ribojo tiekėjų konkurenciją netinkamai numatydama minimalius kandidatų kvalifikacinius reikalavimus. Kaip matyti iš viešojo pirkimo sąlygų 3.1 punkto, minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai yra numatyti tiekėjui, pageidaujančiam dalyvauti pirkime. Šiame punkte nėra išskiriama, jog šiuos Kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir kiekvienas tiekėjo, kuri sudaro keli ūkio subjektai, narys. Tai, jog ūkio subjektų grupė yra vertinama kaip vienas tiekėjas, galima numatyti ir iš Viešųjų pirkimų statymo 5 str. 2 d., kurioje kaip galimas tiekėjas apibūdinama ūkio subjektų grupė. Taigi akivaizdu, jog sąlygų 3.1 punkte pateikta lentelė su kvalifikacijos reikalavimais yra skirta būtent tiekėjui, nesvarbu ar sudarytų vienas ūkio subjektas, ar keli. Tai, jog kai kurie kvalifikaciniai reikalavimai yra taikomi ir Kiekvieno tiekėjo nariams atskirai yra nuolatinis kiekvieno viešojo pirkimo reikalavimas, kadangi tokiu būdu užtikrinama, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Sąlygų 4.5 punkte aiškiai numatyta, jog „jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektų grupė, su kiekvieno tiekėjo kvalifikacija susiję dokumentai turi būti pateikti pasiūlyme taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 5 punkte". Taigi akivaizdu, jog sąlygų 3.1 punkte nurodyti reikalavimai yra taikomi kiekvienam tiekėjui, bet ne kiekvieno tiekėjo, kurį sudaro keli ūkio subjektai, nariams.

35Tuo atveju, jei kažkam pirkimo sąlygos pasirodytų neaiškios ir nesuprantamos, pagal sąlygų 7 str. yra numatyta galimybė perkančiajai organizacijai pateikti klausimą. Perkančioji organizacija pagal 7.1 punktą privalo atsakyti į kiekvieną paklausimą. Pagal 7.2 punktą „perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus". Atsižvelgiant į tai, jog VšĮ „Kretingos maistas" negavo nei vieno perkančiosios organizacijos pranešimo su informacija apie paklausima, akivaizdu, jog nei vienam iš tiekėju nekilo klausimų ir pirkimo sąlygos tiekėjams pasirodė aiškios. Taip pat, pagal sąlygų 9.6.2 punktą komisija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jei „tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų". Kaip matyti iš komisijos posėdžio protokolo nebuvo pateikta nei vieno netikslaus ar klaidingo pasiūlymo. Tai tik dar kartą rodo, jog perkančiosios organizacijos reikalavimas dėl tiekėju kvalifikacijos buvo tinkamai suprastas ir neturėjo jokios įtakos tiekėjų konkurencijai. Galų gale, kiek yra žinoma atsakovui VšĮ „Kretingos maistas", ieškinyje nurodytos sąlygos nebuvo skundžiamos pretenzijomis nei vieno konkurso dalyvio ir nei vieno ketinusio konkurse dalyvauti, nors būtent tokį tariamai neteisėtų sąlygų teisėtumo patikrinimo institutą numato Viešųjų pirkimų įstatymas.

36Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos organizuotas viešasis pirkimas buvo sklandžiai vykdomas, Viešųjų pirkimų tarnybai visa su pirkimu susijusi informacija buvo žinoma nuo pat viešojo pirkimo organizavimo pradžios, todėl nėra jokio racionalaus pagrindo sėkmingai vykdomą sutarti pripažinti negaliojančia tik dėl formaliu pažeidimu.

  1. Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos pareigos prižiūrėti vykdomą viešąjį pirkimą

37Viešųjų pirkimų įstatymo normomis būtent Viešųjų pirkimų tarnybai, t.y. ieškovui, yra perduota viešųjų pirkimų priežiūros funkcija. Būtent ieškovas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra „viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga". Šio įstatymo 82 str. 1 d. 2 p. nurodoma, jog Viešųjų pirkimų tarnyba kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų įsigyjant reikalingų prekių, paslaugų ar darbų ir kaip užtikrinamas tinkamas pirkimų planavimas, pirkimo sutarčių vykdymas. Pagal to paties straipsnio 1 d. 5 p. Viešųjų pirkimų tarnyba privalo rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie numatomus ir atliekamus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, taip pat nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį ir su jais susijusius sprendimus ir bausmes.

38Ieškovas nepateikė teismui jokių duomenų apie tai, kad iki skelbimo apie organizuojamą viešąjį pirkimą patalpinimo dienos buvo taisomos ar bent jo kritikuojamos atitinkamos pirkimo sąlygos, akivaizdu, jog ieškovas, patikrinęs pirkimo sąlygų atitikimą tiek Viešųjų pirkimu, tiek kitiems įstatymas, davė leidimą talpinti šį skelbimą „Valstybės žinių" priede, tuo parodydamas, jog pirkimo sąlygos yra teisingai paruoštos ir neprieštarauja įstatymams.

39Ieškovas piktnaudžiauja teise kreiptis į teismą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia. Tai, jog yra būtina numatyti pagrįstą senaties terminą Viešųjų pirkimų tarnybai kreiptis dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, numatyta ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reguliuojančiuose viešuosius pirkimus: „dėl būtinybės ilgainiui užtikrinti perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų priimtų sprendimų teisinį tikrumą, reikia nustatyti pagrįstą minimalų senaties terminą peržiūros reikalavimams, kuriais siekiama nustatyti, kad sutartis yra negaliojanti." Ieškovas įvertino ginčo viešąjį pirkimą ir pateikė savo išvadas dar ( - ). Šioje išvadoje nurodyta, jog, ieškovo nuomone, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešąjį pirkimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Tačiau šiame ieškovo rašte nėra užsiminta apie jokias tokios nuomonės išreiškimo pasekmes konkursui: nei apie reikalavimą nutraukti sudarytą ir vykdomą viešojo pirkimo sutartį, nei apie tai, kad nenutraukus sutarties bus kreiptasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Tokiu būdu Viešųjų pirkimų tarnyba suklaidino Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją, leisdama manyti, jog jos nurodyti pirkimo organizavimo pažeidimai yra nereikšmingi ir neturintys įtakos au priimtiems sprendimams. Atkreiptinas dėmesys, jog Viešųjų pirkimų tarnyba vėl kreipėsi į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją tik po daugiau nei pusės metų. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai informavus, jog sutartis Nr. ( - ) nebus nutraukta ir bus vykdoma toliau, Viešųjų pirkimų tarnyba vėlgi nesikreipė į teismą iš karto gavusi atsakymą, o tai padarė tik po dar daugiau nei metų. Be to, svarbu pastebėti, jog Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai šį atsakymą kaip tik tuo metu, kai sutartis jau buvo vykdoma 3 metus ir kaip tik prieš prasidedant vasaros atostogoms. Tuo atveju, jei Viešųjų pirkimų tarnyba būtų iškart kreipusis į teismą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, būtų buvę įmanoma suorganizuoti naują viešojo pirkimo konkursą dar iki mokslo metų pradžios. Be to, minėta sutartis Nr. ( - ) būtų buvusi vykdoma kaip tik 3 metus (ne ilgiau), ko ir siekė Viešųjų pirkimų tarnyba. Tai, jog i teismą nebuvo kreiptasi iškart gavus visa informaciją, rodo, jog Viešųjų pirkimų tarnyba nebuvo suinteresuota ginti viešąjį interesą, o tai tik nepagristai deklaruoja savo ieškinyje. Dėl šios priežasties manome, jog, nors ieškovas teigia, kad nėra praleistas ieškinio senaties terminas, tačiau Ieškovui turėjus visus duomenis ir kreipiantis dėl sutarties pripažinimo negaliojančia tik po daugiau nei 4 metu nuo sutarties pradėjimo vykdyti yra pažeidžiami Civilinio kodekso 1.5 str. įtvirtinti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principai, o „civiliniu teisiu įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviuosius teisės principus gali būti pagrindu konstatuoti teisės subjekto veiksmu neteisėtumą.

403. Dėl viešojo intereso pažeidimo pripažinus sutartį negaliojančia

41Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. „Sąvoka „viešasis interesas" yra vertinamojo pobūdžio ir jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes". Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra konstatuota, kad „viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų." Patenkinus Ieškovo prašymą ir pripažinus viešojo pirkimo sutartį negaliojančia nebūtinai bus apgintas viešasis interesas. Taigi esminis klausimas šio ginčo kontekste yra išsiaiškinti, kokiu būdu viešasis interesas bus apsaugotas geriau: palikus sutartį vykdyti ar pripažinus ją negaliojančia.

42Nagrinėjamos bylos kontekste viešasis interesas visu pirma turėtų būti suprantamas kaip mokiniu teisė i sveikatos apsaugą bei tinkamas sąlygas mokytis. Šios teisės yra užtikrintos imperatyviai: teismu praktikoje ne karta konstatuotą, kad „moksleivių maitinimas mokyklose yra sudėtinė konstitucinės valstybės pareigos rūpintis žmonių sveikata (Konstitucijos 53 str. 1 d.) dalis, tinkamų mokymosi sąlygų sudarymas, tarp jų ir galimybės mažas pajamas gaunančių tėvų vaikams gauti nemokamą maitinimą, yra būtina sąlyga ir nemokamo mokslo bendrojo lavinimo mokyklose garantijos įgyvendinimui (Konstitucijos 41 straipsnio 2 dalis). Be to, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punkte nustatyta, kad viena iš savivaldybės funkcijų yra maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose". Viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu“. VšĮ „Kretingos maistas" vertinimu, vykdomos sutarties išsaugojimas atitinka cituotoje nutartyje nurodytus griežtus, siaurai taikytinus kriterijus, kurių pagrindu viešasis interesas pirkimo objektu nusveria viešąjį interesą sąžiningu tiekėjų varžymusi. Šiame kontekste atsižvelgtina inter alia į šiuos kriterijus - ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, žmonių sveikata ir pan.), ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų poreikio pirkimo objektu iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir kt. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant sutarties galiojimo klausima, socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės interesai laikytini viršenybę turinčia priežastimi, nes mokinių maitinimo paslaugos teikimo nutraukimas (sulig teismo sprendimo įsiteisėjimu) dėl sutarties negaliojimo turėtu neproporcingu padarinių.

43VšĮ „Kretingos maistas" įsitikinimu, ieškovo reikalavimo dėl sudarytos sutarties pripažinimo negaliojančia, nors ir yra formalių sutarties sąlygų netikslumų ir pažeidimų, patenkinimas būtent ir turėtų neproporcingų padarinių. Patenkinus ieškovo reikalavimą ir pripažinus negaliojančia ginčo sutartį, tektų organizuoti naują viešąjį pirkimą anksčiau laiko, kas sąlygotų papildomas išlaidas, sudarytų nepatogumų mokiniams, o VšĮ „Kretingos maistas" įgytų teisę ir pagrindą reikšti reikalavimus dėl žalos atlyginimo, kadangi, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, buvo investuotos lėšos į valgyklų atnaujinimą bei maisto gaminimo sąlygų gerinimą, atitinkamai trumpesnis nei numatyta sutarties galiojimo laikotarpis lemtų šių investicijų neatsiperkamumą. Pagal teismų praktiką, nepaisant to, jog Viešųjų pirkimų tarnyba pasiūlo nutraukti vykdomą sutartį, dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo pasekmių būtų laikoma atsakinga būtent Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

44Savivaldybių biudžetas sudaromas iš mokesčių, gaunamų į savivaldybių biudžetus, valstybės biudžeto dotacijų ir kitų pajamų. Tokiu būdu galima daryti išvadą, jog žalą VšĮ „Kretingos maistas" turėtų atlyginti pati valstybė, kurios interesais vadovaujantis ieškovas kreipėsi į teismą. Be to, pripažinus ginčo sutartį negaliojančia, nuo pat teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (o tai greičiausiai būtu mokslo metų eigoje) būtų nutrauktos teikiamos maitinimo paslaugos, tad mokiniai tam tikrą laikotarpi neišvengiamai negautų maitinimo. Tuo būtu pažeidžiamos įstatymų normos - savivaldybių administracijos, vykdydamos Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 7 punktu jai deleguota valstybinę funkciją, privalo tinkamai organizuoti ir administruoti nenutrūkstamą mokinių maitinimą. Be to, negalima atmesti galimybės, jog naujai suorganizuotas viešasis pirkimas bus vėl apskųstas sąlygomis ar rezultatais nepatenkintų subjektų, ir sutartis nebus pasirašyta, o tai dar labiau nukeltų maitinimo paslaugų teikimą. Svarbu paminėti, jog dėl VšĮ „Kretingos maistas" teikiamų paslaugų savivaldybė visą sutarties vykdymo laikotarpį neturėjo jokių pretenzijų, VšĮ „Kretingos maistas" jokių pretenzijų (nei dėl šioje byloje pareikštame ieškinyje dėstomų aplinkybių, nei dėl sutarties vykdymo kokybės) nėra gavęs jokių pretenzijų ir iš Ieškovo. Tokiu būdu kyla pagrįsta abejonė, ar tikrai, pripažinus sutartį negaliojančia, būtų apgintas viešasis interesas (tokį siekį Viešųjų pirkimų tarnyba deklaruoja ieškinyje). Tuo tarpu teismui nusprendus nepripažinti sutarties negaliojančia ir leidus pabaigti ją vykdyti (sutarties terminas baigiasi jau šiais mokslo metais), valstybei ir, svarbiausia, mokiniams, nebūtų padaryta jokios žalos.

454. Dėl alternatyvių sankcijų taikymo

46Nepagrįstais pripažintini ir ieškinio argumentai dėl alternatyvių sankcijų taikymo pagal VPĮ 952 str. 2 d. Direktyvos 2007/66/EB 2d str., reglamentuojančio pirkimo sutarties nepripažinimo negaliojančia galimybę, nuostatos yra perkeltos į VPĮ 952 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 951 straipsnio 1 dalies nuostatas, eigų dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes; tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Apie tai, jog tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos bei VšĮ „Kretingos maistas" sudarytos sutarties Nr. ( - ) pripažinimas negaliojančia sukeltų nepataisomas pasekmes, jau buvo pasisakyta šiame atsiliepime. Teismui apsisprendžiant dėl sutarties pripažinimo negaliojančia bei tokiu atveju alternatyvių sankcijų taikymo, būtina atsižvelgti ir į tai, kokių realiai padarinių perkančiosios organizacijos veiksmai sukėlė. Perkančiosios organizacijos sprendimai turėtų būti panaikinami tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ normos, o ne dėl formalių pažeidimų. VšĮ „Kretingos maistas" vertinimu, Ieškovo išvados padarytos netinkamai aiškinant ir taikant VPĮ nuostatas, nepagrįstai sureikšminant perkančiosios organizacijos padarytus formalius pažeidimus. Šie pažeidimai nedaro įtakos konkurso rezultatams, todėl Ieškovo reikalavimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia bei sankcijų taikymo yra nepagrįstas, prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui (vadovaujantis VPĮ normomis, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas), bendriesiems bei viešųjų pirkimų principams, pažeidžia VšĮ „Kretingos maistas" interesus (inter alia dėl teisėtų lūkesčių) ir neužtikrina viešojo intereso. Nei VšĮ „Kretingos maistas", nei Vilkaviškio rajono savivaldybė nepadarė jokių grubių Viešųjų pirkimų įstatymo normų pažeidimų, tiek pirkimo sąlygos, tiek kita su pirkimu susijusi informacija buvo suderinta su ieškovu. Ieškovas ketverius metus nesiėmė jokių teisinių veiksmų, nors situaciją puikiai žinojo nuo pat ( - )-ųjų, tad neaišku, kiek veiksmingos būtų taikomos sankcijos ir nuo ko jos atgrasytų. Dėl šios priežasties nėra pagrindo taikyti VPĮ 952 str. 3 d. nuostatas, kadangi pritaikius alternatyvias sankcijas nebūtų pasiekti įstatymų leidėjo deklaruojami tikslai - atgrasinti nuo įstatymo normų nesilaikymo sudarant bei vykdant viešuosius pirkimus.

47Ieškovo prašomoje taikyti VPĮ 952 str. 3 d. numatyta papildomų alternatyvių sankcijų taikymo galimybė siejama su pirkimo sutarties pripažinimu negaliojančia, todėl šioje byloje, nepripažinęs sutarties negaliojančia, teismas nurodytos nuostatos negalėtų taikyti. Atsižvelgiant į tai turėtų būti atmestas ir šis Ieškovo prašymas.

485. Dėl restitucijos taikymo

49Restitucija - civilinės prievolių teisės, bet ne viešųjų pirkimų institutas. Sprendžiant ginčus dėl viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo ir jų pagrindu sudarytų sutarčių negaliojimo, restitucija turi būti taikoma pagal CK šeštosios knygos normas. Pagal CK 6.145 straipsnį restitucija reiškia asmens prievolę grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, jog prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. „Taikant restituciją, konkrečioje byloje, kurioje kyla jos taikymo klausimas, būtina įvertinti restituciją lemiančias aplinkybes, susiklosčiusių teisinių santykių bei restitucijos objekto specifiką." Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėju grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį. Pagal kasacinio teismo praktiką „tais atvejais, kai viešojo pirkimo sutarties dalykas yra paslaugu ar darbų atlikimas, restitucija paprastai netaikoma, nes šalių gražinimas į iki sutarties vykdymo buvusia žadėti paprastai neįmanomas arba susijęs su neprotingomis išlaidomis ir ekonominiais nuostoliais. tokiu atveju iki teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas sutarties neteisėtumas, atsiradę sutarties vykdymo padariniai ir jos šalių tarpusavio teisės ir pareigos išsaugomos."

50Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo teisme metu jau yra praėję didžioji dalis viso sutarties termino ir atitinkama jos dalis yra tinkamai įvykdyta, net ir pripažinus sutartį negaliojančia, restitucijos taikymas pažeistų protingumo ir teisingumo principus (CK 6.145, 6.146 straipsniai): Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija objektyviai negalėtų VšĮ „Kretingos maistas" grąžinti pastarojo pateiktos seniai mokinių suvartoto maisto gaminimo paslaugos, tuo tarpu vienašalės restitucijos taikymas reikštų nepagrįstą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos praturtėjimą VšĮ „Kretingos maistas", kuris nusikalto tik tuo, kad ketverius metus (ši trukmė šiuo atveju tiesiogiai priklauso nuo ieškovo neveiklumo) tik tinkamai vykdė sutartį, dėl kurios jokių pretenzijų nei iš kontrahento, nei iš ieškovo nesulaukė.

51Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

52Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija nesutinka su teiginiu, kad viešojo pirkimo dokumentuose bei sutartyje nustatytas sutarties terminas 60 mėnesių pažeidžia kokias nors VPĮ nuostatas, nes pirkimo komisija vadovavosi 2006-05-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimu Nr. 432 patvirtinto viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo 3 punktu ir 3.4 papunkčiu, t.y. kad įsigyjant iš paslaugos teikėjo ir maisto produktus (prekes) ir jų pagaminimo bei pateikimo paslaugas, vadovavosi racionalaus lėšų, skirtų reikalingoms prekėms ir paslaugoms įsigyti, panaudojimo kriterijumi, ir nuostata, kad perkančioji organizacija gali sudaryti sutartis ilgiau kaip 3 metams, kai perkamos aptarnavimo paslaugos, kai įsigyjamo pirkimo objekto sutartis apima ir šių paslaugų pirkimą. Atsakovas vadovavosi ir paslaugų Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (CPV) kodais: „ Nr. 55000000-0 iki 55524000-9", į kurį kodu Nr.55523100-3 įeina ir maisto mokykloms paslaugos. Minėto Vyriausybės Nutarimo komentaro nėra, jo 3 punkte nėra nurodyta kokias konkrečias aptarnavimo paslaugas perkant jis taikomas, o paslaugų klasifikatoriuje (CPC1) punktuose apie remonto ar priežiūros paslaugas - niekur neminima, kad tai aptarnavimo paslaugos. Atsakovas yra tos nuomonės, kad minėto 3.4 papunkčio nuostata apima ir maisto paruošimo ir pateikimo savivaldybės mokyklų mokiniams (aptarnavimo) paslaugas. Nei šiame Vyriausybės Nutarime, nei VPĮ įstatyme, galiojusiame supaprastinto pirkimo ir sutarties pasirašymo metu nebuvo nuostatos, kad sudarant sutartį ilgesniam kai 3 metų terminui reikalingas ieškovo sutikimas.

53Ieškovas pats, vadovaudamasis VPĮ bei savo 2003-02-20 įsakymu Nr. 1S-16 patvirtinta Skelbimų teikimo viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarka, patikrino atsakovo pateiktą skelbimą dėl supaprastinto atviro konkurso, kuriame buvo nuostata, jog sutartis bus pasirašoma 60 mėnesių terminui, skelbime jokių VPĮ ir kitų teisės aktų pažeidimų nenustatė ir persiuntė jį spausdinti Tvarkos 3 punkte nurodytiems leidiniams. Todėl atsakovas mano, kad ieškovo faktinis ieškinio pagrindas yra nepagrįstas.

54Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad Pirkimo dokumentuose ir skelbime nustatytas 60 mėnesių terminas buvo žinomas visiems, norėjusiems ir dalyvavusiems konkurse, tačiau iki konkurso laimėtojo paskelbimo skundų ar paklausimų negauta. Ir tik po to, kai laimėtoju buvo paskelbtas VšĮ „Kretingos maistas“, kitas pretendentas (Pastaba:UAB „Smulkus urmas" iš viso dalyvavo tik du pretendentai), dalyvavęs konkurse, pasiskundė Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės būtent dėl to, kad sutartis bus sudaroma 60 mėnesių terminui. Atsakovas mano, kad antrasis pretendentas nebūtų skundęsis, jeigu būtų pats laimėjęs konkursą.

552.1. Dėl viešųjų pirkimų |statymo 3 str.l d. ir 32 str. 2 d. pažeidimo.

56Kaip pripažįsta ieškovas, Pirkimo sąlygų IV dalyje, kaip ir numato VPĮ 2007-11-08 redakcijos 5 str. 2 d., numatyta galimybė ūkio subjektams jungti savo pajėgumus ir resursus, sudarant jungtinės veiklos sutartį bei pateikti bendrą pasiūlymą. Pirkimo sąlygų 4.5 punkte nurodyta, kad pirkimo dokumentų 3.1 punkte pateiktoje lentelėje 1-8 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas partneris atskirai. Atkreipiame gerbiamo teismo dėmesį į tai, kad kvalifikaciniai reikalavimai yra išvardinti 1 lentelės 2 stulpelyje ir visiškai pagrįstai reikalaujama juos atitikti, kadangi pagal jungtinės veiklos sutartį veikiantys juridiniai asmenys sudaro vieną asmenį - Paslaugos teikėją, kuris pateikia pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, o Perkančiajai organizacijai yra svarbu, kad jai teikiantis paslaugas Paslaugos teikėjas būtų patikimas ir pajėgus atlikti pagal sutartį jam priklausančius įsipareigojimus, būtent minėtos lentelės 2 stulpelyje išvardintus kvalifikacinius reikalavimus: turėti teisę verstis tam tikra veikla, pateikti dokumentus, apibūdinančius jo ekonominę ir finansinę būklę, tiekėjo profesinį pajėgumą ir darbo patirtį, neturėjimą įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai, dokumentus, įrodančius ar atsiskaitęs su valstybės biudžetu, ar nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, ar jam neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiant priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ar jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje, korupciją, sukčiavimą, pinigų plovimą, pažeidimus profesinėje veikloje. Pirkimo sąlygose niekur nėra parašyta, kad kiekviena Teikėjo sudėtinė dalis- t.y. kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis - ūkinis subjektas,- turi pateikti tokius dokumentus, kurie išvardinti lentelės 3 grafoje. Visas lentelės turinys yra taikomas paslaugos Tiekėjui, teikiančiam paraišką (tame tarpe tam Tiekėjui, kurį sudaro ūkio subjektų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį), o tame pačiame 4.5 punkte nurodyta, kad Tiekėjas pasiūlyme su kiekvieno ūkio subjekto kvalifikacija susijusius dokumentus turi pateikti taip, kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 5 punkte „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas". Taigi, Ieškovo 2003-10-20 įsakymu Nr.lS-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (Žin., 2003, Nr. 103-4623) 2007-06-23 redakcija) 20 p. nustatantis, kad perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai, nepažeidė, nes nurodė, kad turi atitikti visus, išvardintus lentelėje. Ieškovas, teigdamas, kad atsakovas Vilkaviškio savivaldybės administracija pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. reikalavimus, savo teiginio niekaip nepagrindę, o teigdamas, kad atsakovas pažeidė VPĮ 32 str. 2 d. nuostatas savo teiginį pagrindė neteisingai aiškindamas Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus. Atsakovas 1, reikalaudamas atitikti kvalifikacinius reikalavimus, išvardintus 1 lentelėje, būtent laikėsi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, dirbtinai neribojo konkurencijos.

57Atkreiptinas dėmesys į tai, kad supaprastinto atviro konkurso sąlygose yra 7 skyrius ..Konkurso sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas", kurio 7.1 punkte nurodoma, kad Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus per 3 kalendorines dienas, jei prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos." Perkančioji organizacija negavo nė vieno prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus. Todėl Ieškovo teiginiai dėl viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.l d. ir 32 str. 2 d. pažeidimo yra nepagrįsti.

582.2. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.7 d. pažeidimo.

59Kaip jau minėta, atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija VPĮ 18 str. 7 d. nepažeidė, nes vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr.432 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašu (toliau-Aprašas) ir VPĮ. Ieškovo minimas Aprašo 2009-12-23 papildymas ( - ) metais, kai buvo vykdomas pirkimas ir pasirašyta Sutartis negaliojo, tačiau jo 3.10 punktas, tik nurodo, kad sutarčiai, sudaromai ilgesniam kaip 3 metų terminui, reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas, ko anksčiau minėtame nutarime nebuvo.

602.3. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.6 d 11 p. pažeidimo

61Atsakovas 1 sutinka, kad Sutartyje nėra įrašyta VPĮ 2007-11-08 redakcijos 18 str. 6 d. 11 p. nuostatos „<...> pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos", ir kad Sutarties 5.1 p. numatyta, kad „Sutarties punktai gali būti keičiami tik šalių rašytiniu papildomu susitarimu". Iš tikrųjų Sutartyje nėra pažodžiui įrašytos nuostatos <...>Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos", bet Atsakovas 1 mano, kad tai neturėtų būti laikoma imperatyvios įstatymo nuostatos pažeidimu, o turėtų būti laikoma neesminiu pažeidimu, juo labiau, kad 2008-07-03 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 45, 57, 58, 70, 72, 75, 79, 81, 93, 95, 98, 100 straipsnių, IV skyriaus, 1 ir 2 priedėlių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin.2008-07-17, Nr. 81-3179), kurio 11 str. 4 dalimi panaikinta 18 str. 6 d. 11 p. ir visa 6 d. išdėstyta nauja redakcija, o to paties 11 str. 5 dalimi pakeista 18 str. 8 dalies redakcija ir ji išdėstyta taip : „Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas". Taigi šiuo įstatymu buvo pakeista imperatyvi įstatymo nuostata, galiojusi vos dvi dienas po Sutarties pasirašymo (Sutartis pasirašyta ( - )), į kitą imperatyvią įstatymo nuostatą, kuri taip pat, kaip ir ankstesnioji, užtikrina lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, įtvirtintus VPĮ 3 str. 1 d. įgyvendinimą ir galioja iki šiol. Dėl Sutarties kainos keitimo: yra Sutartyje 3.1 p, kuriame rašoma, "Teikiamų paslaugų kaina gali būti koreguojama Statistikos departamento prie Vyriausybės skelbiamų kainų indeksų pagrindu (padidėjus kainoms arba joms sumažėjus, taip pat pasikeitus atsiskaitymų valiutai, atitinkamai gali būti koreguojami ir teikiamos paslaugos įkainiai) ne dažniau kaip du kartus per metus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų ir kitų teisės aktų nuostatomis Užsakovo priimtu teisės aktu", ir 3.3 p. „Įkainiai keičiami atskirais šios sutarties šalių susitarimais, jeigu tai leidžia Lietuvos Respublikos galiojantys teisės aktai", taigi, kalbant apie Sutarties kainos pakeitimus Sutarties 3.1 punkte yra nuoroda į Viešųjų pirkimų įstatymą, o 3.3 punkte yra nuostata „Jeigu tai leidžia Lietuvos Respublikos galiojantys teisės aktai" reiškia, kad į tų teisės aktų sąvoką įeina ir Viešųjų pirkimų įstatymas ir Lietuvos Respublikos vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintos taisyklės, metodikos ir kiti teisės aktai.

62Sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad, vadovaudamasis supaprastinto konkurso rezultatais Užsakovas užsakė, o Teikėjas įsipareigojo organizuoti ir teikti bendrojo lavinimo mokyklose (toliau- Mokyklos) besimokančių mokinių maitinimo paslaugas, 1.2 punkte nurodyta, kad paslauga teikiama pagal konkurso sąlygose pateiktą sąrašą bei pagal konkurso pasiūlyme pateiktus pasiūlymus, kurie yra sutarties priedai Nr.l, Nr.2.

63Iki šiol laikomasi Supaprastinto atviro konkurso 14.2 p. sąlygos „sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas", Sutartis ir buvo pasirašyta laikantis konkurso sąlygų ir atitinkanti laimėjusio teikėjo pasiūlymą, t.y. laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.6 d. ir 8 d. reikalavimų. Sutarties sąlygos nekeistos. Todėl Ieškovo teiginys, kad pažeistos VPĮ imperatyvios nuostatos, neatitinka tikrovės ir yra nepagrįstas.

643. Dėl viešojo intereso pažeidimo

65Atsakovas dar kartą atkreipia dėmesį į tai, jog viešasis interesas, sudarant konkurso sąlygas nebuvo pažeistas, konkurso dalyvių prašymų paaiškinti konkurso dokumentus nebuvo gauta, konkurse lygiomis teisėmis ir vienodomis sąlygomis galėjo dalyvauti tiek atskiri juridiniai asmenys, tiek konkurso dalyviai - paslaugos reikėjai susitelkę į fizinių asmenų grupes, veikiančias pagal jungtinės veiklos sutartis, iš dviejų konkurso dalyvių buvo pasirinktas vienas, kurio pasiūlyta kaina buvo mažiausia, t.y. buvo pasirinktas pasiūlymas, leidžiantis racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas. Todėl ieškovo teiginiai dėl neva pažeisto viešojo intereso sudarant nevienodas netinkamas sąlygas sąžiningam varžymuisi, yra nepagrįsti.

664. Dėl restitucijos taikymo.

67Atsakovo nuomone, netgi pripažinus sutartį niekine ar negaliojančia, restitucija negalima, nes pagal Lietuvos Respublikos CK 6.145 straipsnį restitucija reiškia asmens prievolę grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Restitucijos atveju Sutarties šalys turėtų būti grąžinamos į padėtį, buvusią iki sutarties pasirašymo. Restitucijos taikymas šiuo atveju prieštarautų Civiliniame kodekse nustatytiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, bei pažeistų viešąjį interesą. Faktiškai, šiuo atveju restitucija yra neįvykdomas dalykas, nes paslauga suteikta, paslaugos vykdymo metu sukurti maisto produktai yra suvartoti, paslaugos ir jos metu sukurtų produktų grąžinti neįmanoma. Viena iš šalių- atsakovas VšĮ „Kretingos maistas“,-negalėtų restitucijos įvykdyti, o kita iš šalių- Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija,- nepagrįstai praturtėtų. O tai prieštarautų protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams.

685. Dėl alternatyvių sankcijų taikymo.

69Atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuomone, Sutarties pripažinimas negaliojančia sukeltų nepataisomas pasekmes, apie kurias jau pasisakyta kalbant apie viešojo intereso pažeidimą: būtų ilgam laikui nutrauktas moksleivių maitinimas visoje savivaldybės teritorijoje, atsakovas neįvykdytų jam Vietos savivaldos įstatymu deleguotų funkcijų dėl moksleivių maitinimo organizavimo. Atsakovo nuomone, Ieškovas nepagrįstai sureikšmina formalius pažeidimus, netinkamai aiškindamas ir taikydamas VPĮ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatas. Ieškinyje nurodyti pažeidimai yra ne esminiai, jie neturėjo įtakos Konkurso rezultatams todėl Ieškovo prašymas dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia bei sankcijų pagal VPĮ 952 str. 2 d. yra nepagrįstas, prieštarauja bendriems viešųjų pirkimų principams, pažeidžia atsakovų interesus, bei neužtikrina visuomenės, t.y. viešojo intereso. Atsakovai nėra padarę esminių, grubių VPĮ pažeidimų, pirkimo skelbimas, kuriame yra visos esminės pirkimo ir sutarties sąlygas, buvo suderintos su ieškovu, Ieškovas žinojo apie pirkimo ir sutarties sąlygas nuo pat skelbimo jam pateikimo apie būsimą viešąjį pirkimą momento, pats skelbimą pateikė informavimo priemonėms, pats 4 metus nesiėmė jokių teisinių priemonių Sutarčiai nutraukti. Pagal Direktyvos 2007/66/EB nuostatas taikomos „alternatyvios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios". Esant tokioms aplinkybėms, taikant alternatyvias sankcijas tik dar labiau būtų apsunkintos atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pastangos rūpintis viešaisiais interesais, numatytais Vietos savivaldos įstatyme, dar labiau sumažinti jos finansiniai pajėgumai, pakirstas pasitikėjimas savo galimybėmis sėkmingai ir teisingai vykdyti viešuosius pirkimus.

70Ieškinys netenkintinas.

71Dėl ieškinio senaties

72Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas) per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Jos (ieškinio senaties) socialinė paskirtis – garantuoti turtinių santykių stabilumą, aiškumą, teisėtų interesų apsaugą ir gynimą nuo kitų asmenų nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų, skatinti operatyviau ginti teises bei kontroliuoti įsipareigojimų vykdymą. Teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties termino taikymo, t. y. ar šis terminas praleistas, ar atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį – pagrįstas, privalo nustatyti ieškinio senaties pradžią ir pabaigą, išsiaiškinti ar nebuvo šį terminą sustabdančių ar nutraukiančių aplinkybių (CK 1.126, 1.127, 1.129, 1.130 str.). Nors ieškinio senaties termino pabaigos iki ieškinio pareiškimo konstatavimas – pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str.), tačiau CK 1.131 straipsnio 2 dalis įpareigoja teismą svarstyti ir dėl ieškinio senaties termino praleistų priežasčių, vertinti jų (priežasčių) svarbą, spręsti dėl galimybės atnaujinti šį terminą ir ginti pažeistą teisę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio senaties terminas susijęs su asmens galimybių apginti savo pažeistas teises ribojimu, todėl, siekiant užtikrinti visokeriopą ir efektyvią pažeistų subjektinių teisių teisminę gynybą, itin svarbu ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas taikyti tinkamai ir tiksliai.

73Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba padavė ieškinį gindamas viešąjį interesą, ginčydamas viešo pirkimo proceso pagrindu ( - ) sudarytą Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose paslaugų teiškimo sutartį, siekdamas pripažinti ją negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

74Viešųjų pirkimų įstatymas apibrėžia ginčus ir jų nagrinėjimo terminus tik konkrečioje stadijoje ir nereglamentuoja ginčų dėl sudarytų pirkimo sutarčių, nenustatė ir ieškinio senaties termino. Nenustato konkrečių terminų, per kuriuos galima ginčyti viešojo pirkimo sutartis, ir CK 6.380-6.382 straipsniai, apibrėžiantys viešojo pirkimo – pardavimo sutarties sampratą, šių sutarčių sudarymo ypatumus bei reglamentavimą. Tuomet, atsižvelgiant į CK 6.382 straipsnio nuostatą, kad viešojo pirkimo-pardavimo sutartims šio kodekso normos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita, į tai, kad jokios kitos CK normos bei kiti specialūs įstatymai nenustato sutrumpintų ieškinio senaties terminų reikalavimams ginčijant viešųjų pirkimų sutartis (CK 1.125 str. 2 d.), sprendžiama, kad tokioms sutartims ginčyti turi būti taikomas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 1 d.).

75Ginčo sutartis sudaryta ( - ), o ieškovas Viešųjų pirkimų tarnybą ieškiniu į teismą kreipėsi 2012 m. rugsėjo 17d. Ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

76Dėl jungtinės veiklos ribojimo

77Vienas iš ieškovo argumentų tenkinti ieškinį – perkančioji organizacija Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pažeidė viešųjų pirkimų proporcingumo principą, Konkurso nustatytomis sąlygomis teikėjų kvalifikacijos atitikties reikalavimams iškraipė teikėjų konkurenciją, nes apsiribojo jų galimybę veikti jungtinėje veikloje. Pirkimo sąlygų 4.5 punkte nurodyta, kad, jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu subjektų grupė, pirkimo dokumentų 3.1 p. pateiktoje lentelėje 1- 8 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas partneris atskirai. Nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi būti įvykdžiusiam ne mažiau nei vieną visuomeninio maitinimo sutartį, kurios vertė 500 000 Lt ir turėti ne mažesnį nei 1 000 000 Lt vidutinę metinę bendrąją apyvartą, teikiant viešojo maitinimo paslaugas, turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

78Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad pirkimo sąlygų 4. 5 punktu nustatytas reikalavimas neatitinka CK 6. 969 straipsniu nustatytos jungtinės veiklos sutarties sampratos, yra jai neproporcingas. CK 6. 969 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad jungtinės veiklos sutartimi du ar daugiau asmenų partnerių kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Ir viešųjų pirkimų įstatymo 2007 m. lapkričio 8 d. redakcijos 3 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32 str.2d., 2007-11-08 redakcija).

79Vilkaviškio rajono savivaldybės paskelbtame supaprastintame atvirajame konkurse dalyvavo tik du galimi maitinimo paslaugos teikėjai. Reikia sutikti su tuo, kad tokių teikėjų yra daugiau, bet atsakovo Vilkaviškio savivaldybės keliami reikalavimai teikėjams susiaurina visų galimų teikėjų sąrašą tam tikrų teikėjų nenaudai, dėl ko reikalavimas, jog kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis atitiktų visus pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, neproporcingai riboja konkurenciją ir suvaržė kitų galimų teikėjų galimybes pateikti pasiūlymus pirkimui.

80Dėl sudaromos pirkimo sutarties termino

81Ginčo sutartimi, kuri buvo sudaryta ( - ), paslaugos turi būti teikiamos 60 mėnesių (5 metai) nuo paslaugos teikimo pradžios. Viešųjų pirkimų įstatymo 2007 m. lapkričio 8 d. redakcijos 18 straipsnio 7 d. nustatyta, kad pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

82Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarime Nr. 432 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ nėra numatyta, jog viešojo pirkimo – pardavimo sutartys dėl bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų teikimo galėtų būti sudaromos ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui. Tai reiškia, kad ginčo sutartis negalėjo būti sudaryta ilgesniam nei 3 metų terminui.

83Atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodo, kad minėto Vyriausybės nutarimu patvirtinto aprašo 3 punktas ir 3.4 papunktis suteikia galimybę moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo sutartį sudaryti ilgesniam nei 3 metų terminui. Teismas su tokiu atsakovo argumentu nesutinka, kadangi minėto Vyriausybės nutarimo 3. 4 papunktis aiškinamas klaidingai. Nutarimo 3.4 papunkčiu nustatyta, perkančioji organizacija, vadovaudamasi racionalaus lėšų, skirtų reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti, panaudojimo kriterijumi, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis ilgiau kaip 3 metams gali sudaryti tuo atveju, kad pirkdama aptarnavimo, remonto ar priežiūros paslaugas, kai įsigyjamo pirkimo objekto pirkimo sutartis apima ir šių paslaugų pirkimą. Bet perkančioji organizacija Vilkaviškio rajono savivaldybė jokio objekto nepirko, ji pirko paslaugą.

84Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 6 d. 11 punkto pažeidimo

85Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta nuostata, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos ( Įstatymo 2007- 11-08 redakcijos 18 str.6 d. 11 p.). Ginčo paslaugų teikimo sutarties 5. 1 punktu nustatyta, kad sutarties punktai gali būti keičiami tik šalių rašytiniu papildomu susitarimu prie šios sutarties, patvirtintu abiejų šalių parašais ir antspaudais. Visi papildomi susitarimai yra neatskiriama sutarties dalis.

86Teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog imperatyvi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 6 d. 11 p. nuostata, jog viešojo pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos, užtikrina lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1d., įgyvendinimą. Tai nėra formalus pažeidimas, kadangi sudarant sutartį atsakovai pažeidė imperatyvią Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.6 d.11 p. nuostatą, o tai neužtikrina viešojo pirkimo lygiateisiškumo ir skaidrumo. Bet nenustatyta, kad vykdant sutartį šalys šia sutarties sąlyga pasinaudojo.

87Dėl viešojo intereso pažeidimo

88Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymu viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Viešojo interesai sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečias bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę.Viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš Viešųjų pirkimų įstatymo tikslų– racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimu, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo.

89Teismas nustatė, kad sudarant pirkimo – pardavimo sutartį buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, susijusios su sutarties terminu, jungtinės veiklos ribojimu, sutarties sąlygų pakeitimu. Dėl ko neužtikrintas konkurso dalyvių sąžiningas varžymasis, pirkimo skaidrumas, galimas ir netinkamas lėšų panaudojimas.

90Šioje byloje viešasis interesas yra užtikrinti (apsaugoti) moksleivių tinkamą maitinimą. Bet tai nereiškia, kad ginant viešąjį interesą, sąžiningo teikėjo teisėti interesai negali būti visiškai paneigiami, neužtikrinti jo, perkančiosios organizacijos ir kitų asmenų teisių pusiausvyros.

91Ieškovas prašo pripažinti sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyvią sankciją, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 952 str. 4d. 2p. Šis prašymas netenkintinas, kadangi ginčo sutartis yra įvykdyta ( - ). Jos pripažinimas negaliojančia nesukels jokių teisinių pasekmių.

92Kadangi ieškinys netenkintinas, tai teismas nepasisako dėl restitucijos taikymo.

93Teismas taiko alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, jeigu perkančioji organizacija pažeidė šio įstatymo (VPĮ) 941 straipsnio 2 dalies, 95 straipsnio 2 dalies ar 18 straipsnio 9 dalies reikalavimus, tačiau nėra kitų šio įstatymo 951 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų aplinkybių (VPĮ 952 str. 4d. 2p.). Nenustatyta, o ieškovas ir neįrodinėjo, kad perkančioji organizacija būtų padariusi pažeidimus, numatytus VPĮ 941 straipsnio 2 dalyje, 95 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, todėl alternatyvi sankcija netaikytina.

94Dėl dalies bylos nutraukimo

95Ieškovas atsisakė šių reikalavimų: pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos, o netenkinus šio reikalavimo, taikyti alternatyvią sankciją, nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 2012-03-31 redakcijos 952 straipsnio 4 dalyje. Byla šioje dalyje nutrauktina CPK 293 straipsnio 4 punktu, t.y. jeigu ieškovas atsisakė ieškinio ir atsisakymą teismas priėmė.

96Dėl bylinėjimosi išlaidų

97Atsakovas VšĮ Kretingos maistas prašo priteisti iš ieškovo 12 533, 66 Lt turėtų išlaidų už atstovavimą šioje byloje.. Prašymas tenkintinas dalinai. Vadovaudamasis „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, teismas prašomas priteisti 12 533, 66 Lt atstovavimo išlaidas mažina iki 6000 Lt.

98Iš ieškovo valstybei priteistinos 47, 07 Lt teismo turėtos išlaidos įteikiant procesinius dokumentus (CPK 93 str.).

99Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263 straipsniais, n u s p r e n d ž i a :

100ieškinį atmesti.

101Nutraukti bylą dalyse: pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos, o netenkinus šio reikalavimo, taikyti alternatyvią sankciją, nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 2012-03-31 redakcijos 952 straipsnio 4 dalyje.

102Priteisti iš ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos, įmonės kodas-188656261, 47, 07 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą LT 247300010112394300, įmokos kodas – 5660.

103Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 2012 m. rugsėjo 17 d. ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba ieškiniu... 4. Netenkinus ieškinio 1 reikalavimo. Pripažinti Paslaugų teikimo sutartį... 5. Netenkinus ieškinio 1 ar 2 reikalavimų, taikyti alternatyviąją sankciją,... 6. 2013 m. sausio 24 d. ieškovas patikslino ieškininius reikalavimus. Ieškovas... 7. 1. Faktinis ieškinio pagrindas... 8. Ieškovas nurodė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau... 9. Ieškovas, vykdydamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 8... 10. Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ( - ) raštu „Dėl... 11. 2. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų... 12. 2.1. Dėl Viešųjų pirkimų {statymo 3 str. 1 d. ir 32 str. 2 d. pažeidimo... 13. Pirkimo sąlygų 4.5 p. nustatytas reikalavimas - „Jeigu pirkimo procedūrose... 14. Toks Pirkimo sąlygų 4.5 p. nustatytas reikalavimas neatitinka CK 6.969 str.... 15. Pažymėtina, jog galimybė ūkio subjektams jungti savo pajėgumus ir... 16. Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 3 str. 1 d. nurodyta, kad... 17. 2.2. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 7 d. pažeidimo... 18. Paslaugų teikimo sutarties 1.4 p. numatyta, jog „Paslaugos turi būti... 19. Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 18 str. 7 d. nurodyta, kad... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, jog atsakovai, sudarydami... 21. 2.3. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 6 d. 11 p. pažeidimo... 22. Viešųjų pirkimų įstatymo 2007-11-08 redakcijos 18 str. 6 d. 11 p.... 23. Pažymėtina, kad imperatyvi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 6 d. 11 p.... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog „Pareiga nekeisti... 25. Teisingumo Teismas aiškindamas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų... 26. 3. Dėl viešojo intereso pažeidimo... 27. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso... 28. Nėra ginčo dėl to, kad pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau,... 29. Konstatavus niekinio sandorio (Paslaugų teikimo sutarties) faktą, taikomos... 30. Atsakovas VšĮ „Kretingos maistas“ su ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 31. 1. Dėl viešojo pirkimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų... 32. Ieškovas nurodo, jog buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos... 33. Kaip kad yra nurodyta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos... 34. Ieškovas klaidina teismą nurodydamas, esą Vilkaviškio rajono savivaldybės... 35. Tuo atveju, jei kažkam pirkimo sąlygos pasirodytų neaiškios ir... 36. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos organizuotas viešasis... 37. Viešųjų pirkimų įstatymo normomis būtent Viešųjų pirkimų tarnybai,... 38. Ieškovas nepateikė teismui jokių duomenų apie tai, kad iki skelbimo apie... 39. Ieškovas piktnaudžiauja teise kreiptis į teismą dėl sutarties pripažinimo... 40. 3. Dėl viešojo intereso pažeidimo pripažinus sutartį negaliojančia... 41. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 42. Nagrinėjamos bylos kontekste viešasis interesas visu pirma turėtų būti... 43. VšĮ „Kretingos maistas" įsitikinimu, ieškovo reikalavimo dėl sudarytos... 44. Savivaldybių biudžetas sudaromas iš mokesčių, gaunamų į savivaldybių... 45. 4. Dėl alternatyvių sankcijų taikymo... 46. Nepagrįstais pripažintini ir ieškinio argumentai dėl alternatyvių... 47. Ieškovo prašomoje taikyti VPĮ 952 str. 3 d. numatyta papildomų... 48. 5. Dėl restitucijos taikymo... 49. Restitucija - civilinės prievolių teisės, bet ne viešųjų pirkimų... 50. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo teisme metu jau yra praėję... 51. Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija su ieškiniu... 52. Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija nesutinka su... 53. Ieškovas pats, vadovaudamasis VPĮ bei savo 2003-02-20 įsakymu Nr. 1S-16... 54. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad Pirkimo dokumentuose ir skelbime... 55. 2.1. Dėl viešųjų pirkimų |statymo 3 str.l d. ir 32 str. 2 d. pažeidimo.... 56. Kaip pripažįsta ieškovas, Pirkimo sąlygų IV dalyje, kaip ir numato VPĮ... 57. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad supaprastinto atviro konkurso sąlygose yra 7... 58. 2.2. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.7 d. pažeidimo.... 59. Kaip jau minėta, atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija... 60. 2.3. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.6 d 11 p. pažeidimo... 61. Atsakovas 1 sutinka, kad Sutartyje nėra įrašyta VPĮ 2007-11-08 redakcijos... 62. Sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad, vadovaudamasis supaprastinto konkurso... 63. Iki šiol laikomasi Supaprastinto atviro konkurso 14.2 p. sąlygos „sudaroma... 64. 3. Dėl viešojo intereso pažeidimo... 65. Atsakovas dar kartą atkreipia dėmesį į tai, jog viešasis interesas,... 66. 4. Dėl restitucijos taikymo.... 67. Atsakovo nuomone, netgi pripažinus sutartį niekine ar negaliojančia,... 68. 5. Dėl alternatyvių sankcijų taikymo.... 69. Atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuomone, Sutarties... 70. Ieškinys netenkintinas.... 71. Dėl ieškinio senaties... 72. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas) per... 73. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba... 74. Viešųjų pirkimų įstatymas apibrėžia ginčus ir jų nagrinėjimo terminus... 75. Ginčo sutartis sudaryta ( - ), o ieškovas Viešųjų pirkimų tarnybą... 76. Dėl jungtinės veiklos ribojimo... 77. Vienas iš ieškovo argumentų tenkinti ieškinį – perkančioji organizacija... 78. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad pirkimo sąlygų 4. 5 punktu... 79. Vilkaviškio rajono savivaldybės paskelbtame supaprastintame atvirajame... 80. Dėl sudaromos pirkimo sutarties termino ... 81. Ginčo sutartimi, kuri buvo sudaryta ( - ), paslaugos turi būti teikiamos 60... 82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarime Nr. 432... 83. Atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodo, kad... 84. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 6 d. 11 punkto pažeidimo... 85. Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta nuostata, kad pirkimo sutarties sąlygos... 86. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog imperatyvi Viešųjų pirkimų... 87. Dėl viešojo intereso pažeidimo... 88. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso... 89. Teismas nustatė, kad sudarant pirkimo – pardavimo sutartį buvo pažeistos... 90. Šioje byloje viešasis interesas yra užtikrinti (apsaugoti) moksleivių... 91. Ieškovas prašo pripažinti sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo... 92. Kadangi ieškinys netenkintinas, tai teismas nepasisako dėl restitucijos... 93. Teismas taiko alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, jeigu... 94. Dėl dalies bylos nutraukimo... 95. Ieškovas atsisakė šių reikalavimų: pripažinti paslaugų teikimo sutartį... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 97. Atsakovas VšĮ Kretingos maistas prašo priteisti iš ieškovo 12 533, 66 Lt... 98. Iš ieškovo valstybei priteistinos 47, 07 Lt teismo turėtos išlaidos... 99. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263 straipsniais, n u s... 100. ieškinį atmesti.... 101. Nutraukti bylą dalyse: pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia... 102. Priteisti iš ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos, įmonės kodas-188656261,... 103. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apeliaciniu skundu...