Byla I-262-342/2012
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aušrelės Mažrimienės, kolegijos teisėjų Vidos Stonkuvienės ir Remigijaus Armino, sekretoriaujant Jurgitai Žvilauskienei, dalyvaujant pareiškėjui M. S. , jo atstovui advokatui M. E. , atsakovų VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo ir VĮ Registrų centras atstovui Augeniui Pranui Demeniui, 2012 m. gegužės 9 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. S. skundą atsakovams – VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui, VĮ Registrų centras, tretiesiems suinteresuotiems asmenims - Palangos miesto savivaldybės administracijai, UAB „Alovė“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas M. S. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (t. 1, b.l. 4-8) teismo prašo:

41) panaikinti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2011-10-20 sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1133 ir VĮ Registrų centras 2011-12-19 sprendimą Nr. 340, kuriuo paliktas nepakeistas VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2011-10-20 sprendimas Nr. (4.6.10.)RS-1133;

52) įpareigoti VĮ Registrų centras panaikinti iš Nekilnojamojo turto registro UAB „Alovė“ vardu įregistruotos – kiemo aikštelės, kurio unikalus Nr. ( - ), esančios adresu – ( - ), Palangos m., registraciją.

6Pareiškėjas skunde nesutinka su skundžiamuose sprendimuose išdėstytais argumentais ir teigia, kad jo teisę kreiptis į atsakovus, ginčo atveju, patvirtina šio teismo administracinėje byloje Nr. I-89-609/2011 nagrinėjamas ginčas, t.y. ginčas tarp Palangos miesto savivaldybės administracijos ir pareiškėjo dėl jo nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, t.y byla, kurioje sprendžiama, ar pareiškėjui grąžintinoje žemėje yra UAB „Alovė“ priklausanti ginčo kiemo aikštelė ar jos dalis. Teigia, kad nei Nekilnojamojo turto registro įstatymas, nei Nekilnojamojo turto registro nuostatai, nei kiti LR teisės aktai tiesiogiai nenurodo, kad prašymą išregistruoti nekilnojamuosius daiktus ar nuosavybės teises į juos gali pateikti tik daiktą (nuosavybės teisę) įgijęs asmuo. Mano, kad ginčo kiemo aikštelė buvo įregistruota nesant tam teisėto pagrindo ir remiantis tikrovės neatitinkančiais dokumentais, ji suformuota neteisėtai, nes nėra nei statybos leidimo, nei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto ir pan., neaišku kas ją sukūrė ir kas ir kokiu būdu tapo jos savininku. Nurodo į ginčo kiemo aikštelės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisinius pagrindus ir laiko akivaizdžia aplinkybe, kad UAB „Alovė“ priklauso tik administracinis pastatas, tačiau kiemo aikštelė šios bendrovės nuosavybėn neperduota ir jos nuosavybė nėra ir negali būti. Taip pat nurodo į teismo 2006-09-01 atskirąją nutartį administracinėje byloje Nr. I-1248-163/2006, kuria vienas iš ginčo aikštelės įregistravimo registre pagrindų – 2001-03-27 statybos inspektoriaus pažyma Nr. 59, buvo pripažinta kaip neatitinkanti tikrovės. Tai, pareiškėjo manymu, patvirtina, kad UAB „Alovė“ nuosavybės teisė į administracinį pastatą ir kiemo aikštelę yra įregistruotos neteisėto dokumento pagrindu. Pažymi, kad centrinis registratorius neneigia aplinkybės, jog minėta pažyma pripažinta kaip neatitinkanti tikrovės, tačiau pažymi, kad minėtoje pažymoje kalbama apie nekilnojamuosius įrenginius – atrakcionus ir nėra jokių duomenų apie kiemo statinius – kiemo aikštelę. Su tokia centrinio registratoriaus pozicija pareiškėjas sutinka, tačiau pažymi, kad ginčo kiemo aikštelė nėra minima kituose jos įregistravimo registre dokumentuose. Pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdžio metu skundą palaiko iš esmės skunde išdėstytų motyvų ir aplinkybių pagrindu ir prašo skundą tenkinti.

7Atsakovas VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas atsiliepimu (t. 1, b.l. 62-66) su pareiškėjo skundo reikalavimais nesutinka ir prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostata, jog daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Paaiškina, kad pagal minėto straipsnio 4 dalį, Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo tvarką nustato Nekilnojamojo turo registro nuostatai. Šių nuostatų 19 punkte reglamentuota, jog prašymai pakeisti ar išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus registruojami ta pačia tvarka kaip ir prašymai įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus. Pagal minėtų nuostatų 35 punktą, daiktinės teisės išregistruojamos, kai daiktinės teisės turėtojas netenka savo daiktinės teisės arba ją perleidžia ir įregistruojamas kitas daiktinės teisės turėtojas arba žūva (ar išnyksta) pats nekilnojamasis daiktas. Pagal nuostatų 36 punktą, nekilnojamasis daiktas, kuriam statyti, rekonstruoti ar atnaujinti (modernizuoti) reikia leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statyti ar leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą, išregistruojamas, kai pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo (nugriovimo, sugriovimo ir pan.) faktą. Kitais atvejais nekilnojamasis daiktas išregistruojamas, kai pateikiamoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje užfiksuotas šio daikto žuvimo faktas. Šiuo atveju atsakovui pareiškėjas atitinkamų dokumentų, patvirtinančių ginčo daikto (kiemo aikštelės) žuvimo faktą ir (ar) dokumentų, patvirtinančių, jog UAB „Alovė“ neteko nuosavybės teisės į ginčo kiemo statinius (kiemo aikštelę) ar ją perleido, ir (ar) dokumentų, patvirtinančių, jog ginčo daiktas žuvo (ar išnyko) pats, nepateikė. Tokių duomenų nėra ir kadastrinių matavimų byloje. Taip pat pareiškėjas nepateikė ir dokumentų, patvirtinančių, jog jis yra asmuo, suinteresuotas UAB „Alovė“ daiktinių teisių į ginčo kiemo aikštelę, išregistravimu. Remdamasis minėto įstatymo ir nuostatų normomis atsakovas teigia, kad pareiškėjas nėra ginčo nekilnojamojo daikto – kiemo aikštelės, savininkas, todėl teisės aktai nesuteikia tokiam subjektui teisės paduoti prašymą išregistruoti iš registro kito asmens – UAB „Alovė“, nuosavybės teises. Šią poziciją grindžia ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, o būtent 2011-10-27 nutartimi administracinėje byloje Nr. A492-3316/2011. Pažymi, kad ginčo kiemo aikštelė yra registruota viešajame registre kaip administracinio pastato 1B2p, unikalus Nr. ( - ), priklausinys. 1995-02-17 Palangos miesto valdybos potvarkiu Nr. 22, 1995-04-25 ginčo nekilnojamieji daiktai perregistruoti UAB „Alovė“ vardu. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog 1995-03-29 Palangos miesto apylinkės teismo sprendimas dėl juridinio fakto nustatymo, turėtų būti pagrindu naikinti UAB „Alovė“ nuosavybės teises į statinius ginčo žemės sklype – ( - ), Palangos m. Nurodo, kad minėtas žemės sklypas nėra suformuotas, todėl pareiškėjo teiginys, kad teisme nagrinėjama byla Nr. I-89-609/2011 dėl nuosavybės teisių į ginčo žemės sklypą atkūrimo, nesudaro pagrindo išregistruoti ginčo daiktinę teisę. Nurodo į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (2010-10-11 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2010), kurioje konstatuota, jog pasirinktas teisinis būdas, siekiant žemės, kurioje yra kitam asmeniui priklausantys pastatai ir kiti statiniai, grąžinimo natūra, yra netinkamas norimam tikslui pasiekti; net jeigu būtų nuginčyta, būtent nuosavybės teisė į šiuos daiktus, jie vis tiek liktų ginčo žemės sklype ir dėl to šis negalėtų būti laikomas laisvu (neužstatytu), nepašant to, kam priklausytų nuosavybės teisė į nurodytus objektus, jiem eksploatuoti būtų reikalingas žemės sklypas. Teigia, kad nei vienas ginčo daikto įregistravimo registre dokumentas nėra pripažintas neteisėtu ar neatitinkančiu tikrovės. Pareiškėjo nurodytoje pažymoje Nr. 59 kalbama apie nekilnojamuosius įrenginius - atrakcionus ir joje nėra jokių duomenų apie ginčo kiemo aikštelę, todėl su šia pažyma susijusius argumentus laiko nepagrįstais. Paaiškina, kad duomenys sukaupti Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure buvo perrašyti į Nekilnojamojo turto registrą. Taigi, taip ir duomenys apie ginčo kiemo aikštelę ir administracinį pastatą buvo perrašyti. Pažymi, kad minėti nekilnojamieji objektai yra pastatyti 1983 metais ir pirmą kartą inventorizuoti 1986-04-04.

8Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu (t. 1, b.l. 125-128) skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ši pozicija grindžiama iš esmės tais pačiais kaip ir atsakovo VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo atsiliepime nurodytais argumentais ir aplinkybėmis. Mano, kad skundžiamas centrinio registratoriaus sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovų atstovas teismo posėdyje palaiko atstovaujamų institucijų pozicijas išdėstytas šių institucijų atsiliepimuose ir prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (t. 1, b.l. 56) dėl pareiškėjo reikalavimų tenkinimo prašo spręsti teismo nuožiūra. Teigia, kad skundo reikalavimai nėra susiję su administracijos kompetencija ir bylą prašo nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

10Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Alovė“ atsiliepimu (t. 1, b.l. 59-60) skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą ir skundžiamus sprendimus palikti galioti nepakeistus. Nurodo, kad ginčo kiemo aikštelė bei administracinis pastatas yra bendrovės nuosavybės teise įregistruoti viešajame registre nekilnojamieji daiktai. Šių objektų įregistravimo dokumentai nėra panaikinti ar pripažinti negaliojančiais. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad ginčo objektas - kiemo aikštelė, žuvo ar buvo sunaikinta, nėra įrodymų, kad bendrovė neteko nuosavybės teisių į kiemo statinius (kiemo aikštelę) ar jas perleido. Tokių duomenų nėra ir kadastrinių matavimų byloje, o skundo argumentai, kad ginčo kiemo aikštelė neegzistuoja, nepagrįsti jokiais įrodymais. Mano, kad pareiškėjas klaidina teismas teigdamas, kad 2006-09-01 Klaipėdos apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-1248-163/2006 pripažino, kad 2001-03-27 statybos inspektoriaus pažyma Nr. 59 neatitinka tikrovės. Pažymi, kad šioje pažymoje teismo pasisakyta tik dėl 11 atrakcionų įrenginių naudojimo ir eksploatavimo, o ne dėl kiemo statinių (ginčo kiemo aikštelės) eksploatavimo. Aplinkybė, kad tarp pareiškėjo ir UAB „Alovė“ teisme nagrinėjama byla Nr. I-89-609/2011 dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą, kuriame yra bendrovei priklausantys statiniai, tarp jų ir ginčo kiemo aikštelė, nesudaro pagrindo išregistruoti bendrovei nuosavybės teises į ginčo kiemo statinius (kiemo aikštelę), kadangi nėra nei vieno Nekilnojamojo turto registro įstatyme numatyto pagrindo panaikinti teisinę registraciją.

11Tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuoti tretieji suinteresuoti asmenys - Palangos miesto savivaldybės administracija ir UAB „Alovė“ (jų atstovai) į teismo posėdį neatvyko, byla nagrinėtina šiems bylos proceso dalyviams nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalis).

12Skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Byloje nagrinėjamas administracinis ginčas dėl atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo (toliau ir Teritorinis registratorius) 2011-10-20 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-1133 „Dėl daiktinių teisių registravimo Nekilnojamojo turto registre“ (t. 1, b.l. 16-17), kuriuo, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 punktu (asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti) netenkintas pareiškėjo M. S. prašymas išregistruoti UAB „Alovės“ daiktines teises į kiemo statinius - kiemo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), Palangos m., Palangos m. sav., teisėtumo ir pagrįstumo.

14Pažymėtina, kad tais atvejais, kai Centrinis registratorius išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjęs skundą dėl Teritorinio registratoriaus sprendimo pareiškėjo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo dalimi, skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui tiesiogines pasekmes (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-02-27 konsultacija Nr. 02-04-07). Atsižvelgiant į tai, kad byloje ginčijamas ir VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011-12-19 sprendimas Nr. 340 (t. 1, b.l. 9-11), kuriuo netenkintas pareiškėjo skundas dėl minėto Teritorinio registratoriaus 2011-10-20 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-1133 panaikinimo ir pareiškėjas su tokiu sprendimu nesutinka, laikytina, kad tiesiogines pasekmes pareiškėjui sukelia būtent Teritorinio registratoriaus sprendimas (toliau – ir skundžiamas sprendimas, Sprendimas), kuris ir laikytinas bylos ginčo dalyku. Skundžiamas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas vertintinas kaip faktinis duomuo, papildantis ir (ar) atkartojantis skundžiamo Teritorinio registratoriaus sprendimą faktiniais ir juridiniais aspektais.

15Sprendžiant ginčą būtina nustatyti, ar yra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatyti skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai, ar teisėtas ir pagrįstas pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centras atlikti atitinkamus veiksmus.

16Ginčo atveju taikytinos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) (Valstybės žinios, 1996, Nr. 100-2261), Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) (Valstybės žinios, 2002, Nr. 72-3077) normos.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad skundžiamas sprendimas priimtas VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo Nekilnojamo turto registro skyriaus vedėjo-juriskonsulto Augeniaus Prano Demeniaus. Sprendime nurodytos ginčo faktinės aplinkybės, jo priėmimo teisiniai pagrindai - Nekilnojamojo turto registro nuostatų 19, 35, 36 punktai, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 ir 4 dalių, 23 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 punkto nuostatos, apskundimo terminas ir tvarka, Sprendimas patvirtintas įstaigos antspaudu ir jį priėmusio pareigūno pasirašyta (t. 1, b.l. 16-17).

18Nustatyta, kad ginčo kiemo statiniai - kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ), adresu - ( - ), Palangos m., Palangos m. sav., įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teise UAB „Alovė“ vardu, nurodant, kad priklausinys (kiemo aikštelė) 1/1 priklausantis pastatui Nr. ( - ) aprašytam p. 2.1., t.y. administraciniams pastatui, kuris nuosavybės teisė taip pat įregistruotas UAB „Alovė“ (t. 1, b.l. 69-70). UAB „Alovė“ nuosavybės teisės į ginčo kiemo aikštelę ir administracinį pastatą teisiniais pagrindais nurodyti: 1991-01-07 priėmimo-perdavimo aktas, 1993-05-07 įstatinio kapitalo suformavimo sutartis, 1993-05-17 priėmimo-perdavimo aktas, 1995-02-17 miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 22 ir 2001-03-27 statybos inspektoriaus pažyma Nr. 59.

19Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas Sprendimą laiko nepagrįstu ir neteisėtu, ir tai grindžia iš esmės tuo, kad teisinė ginčo kiemo aikštelės įregistravimo, suformavimo tvarka ir pan., neaiški, neteisėta ir turi būti naikinama.

20Teisinis ginčo aplinkybių vertinimas ir išvados.

21Registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad nuosavybės teisė yra nekilnojamojo turto registre registruojama daiktinės teisė į nekilnojamąjį daiktą. Šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas; 4 dalyje - Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

22Sprendimas priimtas vadovaujantis Registro įstatymo 29 straipsnio 1 punktu, kuriame reglamentuota, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, kad asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti. Pagal Registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, o kai registruojamos kitos daiktinės teisės, taip pat šių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymai, – šių teisių turėtojas arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu. Prašymą įregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Pagal Nuostatų 19 punktą, prašymai pakeisti ar išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus, įmonių dovanojimo, pirkimo-pardavimo ir nuomos sutartis registruojami ta pačia tvarka kaip ir prašymai įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, įmonių dovanojimo, pirkimo-pardavimo ar nuomos sutartis. Nuostatų 35 punkte reglamentuota, kad daiktinės teisės išregistruojamos, kai daiktinės teisės turėtojas netenka savo daiktinės teisės ar ją perleidžia ir įregistruojamas kitas daiktinės teisės turėtojas arba žūva (ar išnyksta) pats nekilnojamasis daiktas. Registro įrašai apie buvusį daiktinės teisės turėtoją registro duomenų bazėje pažymimi kaip archyviniai ir neterminuotai saugomi archyvinių nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenų bazėje; 36 punkte - nekilnojamasis daiktas, kuriam statyti, rekonstruoti ar atnaujinti (modernizuoti) reikia leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį ar leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą, išregistruojamas, kai pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo (nugriovimo, sugriovimo, sunykimo, sudegimo ir panašiai) faktą. Kitais atvejais nekilnojamasis daiktas išregistruojamas, kai pateikiamoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje užfiksuotas nekilnojamojo daikto žuvimo faktas.

23Faktinių duomenų, kurie patvirtintų, jog UAB „Alovė“ nėra ir (ar) nebėra teisėta ginčo kiemo aikštelės bei administracinio pastato ir kitų registro Nr. 50/123445 išraše nurodytų pastatų, savininkė ir (ar) yra kreipusis dėl daiktinių teisių į ginčo objektą išregistravimo į atsakovą (-us) ir pan., nėra ir teismas tokių duomenų nenustatė.

24Pagal Nuostatų 11 punktą, prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) nuosavybės teises į jį paduoda daiktą įgijęs asmuo teritoriniam registratoriui; Prašymą įregistruoti kitas daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus teritoriniam registratoriui pateikia šių teisių turėtojas ar asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu.

25Ginčo atveju, nėra duomenų, kad pareiškėjas ginčo prašymą teritoriniam registratoriui padavė veikdamas, kaip nuosavybės teisės į ginčo objektą turėtojos, t.y. UAB „Alovė“, įgaliotas asmuo ir (ar) yra šios bendrovės įgaliotas kreiptis į registratorių dėl atitinkamų daiktinių teisių išregistravimo, įregistravimo ar kitais klausimais.

26Sistemiškai analizuojant ir aiškinant virš išdėstytų teisės normų turinį, analizuojant ir vertinant faktines ginčo situacijos aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjas nėra daiktinių teisių į ginčo kiemo statinius (kiemo aikštelę) savininkas ir (ar) kitu teisės aktų nustatytu būdu įgijęs nuosavybės teisę į juos. Atsižvelgiant į tai, teismas laiko, kad pareiškėjas pasirinko netinkamą, galimai pažeistų teisių, susijusių su nuosavybės teisės atkūrimu į žemę sprendimo būdą. Be to, pareiškėjas skundu ir neginčija, kad ginčo kiemo aikštelė yra žemėje, į kurią jis siekia atkurti nuosavybės teises ir pan. Šioje vietoje teismas pažymi, jog byloje nesprendžiamas pareiškėjo nuosavybės teisių į žemę atkūrimo teisėtumas ir pagrįstumas, o sprendžiamas ginčas tik dėl skundžiamų sprendimų ir įpareigojimo atlikti veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

27Vertinant visetą virš išdėstytų faktinių ir juridinių apsektų, pagrįsta, teisėta ir teisinga pripažįstama Sprendimo motyvacija, nurodant į minėtas Nuostatų, Registro įstatymo normas. Akivaizdu, jog pareiškėjas, nebūdamas ginčo kiemo statinių (kiemo aikštelės) savininkas, negali būti laikomas asmeniu turinčiu teisę kreiptis dėl ginčo daiktinių teisių, priklausančių kitam asmeniui, t.y. UAB „Alovė“, išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro.

28Taikant sisteminį, loginį, nurodytų Nuostatų ir Registro įstatymo nuostatų aiškinimo metodus, darytina išvada, kad prašymą įregistruoti, pakeisti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) nuosavybės teises teritoriniam registratoriui paduoda nekilnojamojo daikto savininkas.

29Aukščiau pateiktos teismo išvados darytinos remiantis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - ir LVAT) formuojama teismine praktika tokio pobūdžio bylose. LVAT yra konstatavęs, kad „Daiktinė teisė yra absoliuti teisė, pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teises arba tik kai kurias iš šių teisių (CK 4.20 str.). Atsižvelgiant į daiktinių teisių absoliutų pobūdį, jų registravimas (išregistravimas) neatsiejamas nuo savininko (arba daiktinės teisės į svetimą daiktą turėtojo) valios. Savininko teisių apsaugą garantuoja CK 4.93 straipsnis. Prašymą įregistruoti daiktą ir nuosavybės teises į jį paduoda daiktą įgijęs asmuo, o registruojant daiktines teises į svetimą daiktą, taip pat teisių į daiktus suvaržymus – šių teisių turėtojas ar asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu (CK 4.256 str. 2 d.). (...) Niekas negali turėti daugiau teisių, negu daikto savininkas, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negali priimti savarankiško sprendimo dėl daiktinės teisės pasibaigimo, jo funkcija yra remiantis pateiktais įstatyme numatytais dokumentais tik išviešinti faktus, susijusius su nekilnojamųjų daiktų statusu, daiktinėmis teisėmis į juos, suvaržymais, juridiniais faktais. Remiantis aptartais argumentais, pareiškėja buvo pagrįstai pripažinta neturinti teisės pateikti prašymą teritoriniam registratoriui dėl kitam asmeniui priklausančios daiktinės teisės išregistravimo.“ (LVAT 2011-10-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3316/2011).

30Atsižvelgiant į tai, jog byloje įrodyta, kad pareiškėjas neturėjo teisės pateikti prašymą Teritoriniam registratoriui dėl kitam asmeniui priklausančios daiktinės teisės išregistravimo, visi jo skundo argumentai dėl skundžiamų sprendimų nepagrįstumo ar neteisėtumo laikytini iš esmės nepagrįstais ir teismo plačiau netiriami.

31Byloje įvertintų aplinkybių pagrindu, konstatuotina, kad skundžiamas Sprendimas priimtas kompetentingo viešojo administravimo subjekto, objektyviai išanalizavus ir įvertinus pareiškėjo prašymo faktines aplinkybes, vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis bei tinkamai realizuojant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytus bendruosius reikalavimus, kurie keliami individualių administracinių aktų turiniui ir formai.

32Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu ginčijami aktai - VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2011-10-20 sprendimas Nr. (4.6.10.)RS-1133 ir VĮ Registrų centras 2011-12-19 sprendimas Nr. 340, pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, nes teismas nenustatė šių individualių administracinių aktų panaikinimo pagrindų, kuriais jie (ar kuris iš jų) turėtų būti naikinami, todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 89 straipsnis).

33Atsižvelgiant į tai, jog ginčijami aktai teismo pripažinti teisėtais ir pagrįstais, nėra juridinio pagrindo spręsti dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centras panaikinti iš Nekilnojamojo turto registro UAB „Alovė“ vardu įregistruotos ginčo kiemo aikštelės registraciją, todėl ir šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

35pareiškėjo M. S. skundą atsakovams – VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui, VĮ Registrų centras, tretiesiems suinteresuotiems asmenims - Palangos miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Alovė“ dėl VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2011-10-20 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-1133 ir VĮ Registrų centras 2011-12-19 sprendimo Nr. 340 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus - įpareigoti VĮ Registrų centras panaikinti iš Nekilnojamojo turto registro UAB „Alovė“ vardu įregistruotos – kiemo aikštelės, kurio unikalus Nr. ( - ), esančios adresu – ( - ), Palangos m., registraciją, atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimą per 14 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėjas M. S. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (t. 1, b.l. 4-8)... 4. 1) panaikinti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2011-10-20 sprendimą... 5. 2) įpareigoti VĮ Registrų centras panaikinti iš Nekilnojamojo turto... 6. Pareiškėjas skunde nesutinka su skundžiamuose sprendimuose išdėstytais... 7. Atsakovas VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas atsiliepimu (t. 1, b.l.... 8. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu (t. 1, b.l. 125-128) skundą prašo... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Alovė“ atsiliepimu (t. 1, b.l. 59-60)... 11. Tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuoti tretieji suinteresuoti... 12. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos Administracinių... 13. Byloje nagrinėjamas administracinis ginčas dėl atsakovo VĮ Registrų centro... 14. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai Centrinis registratorius išankstine... 15. Sprendžiant ginčą būtina nustatyti, ar yra Lietuvos Respublikos... 16. Ginčo atveju taikytinos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad skundžiamas sprendimas priimtas VĮ Registrų... 18. Nustatyta, kad ginčo kiemo statiniai - kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ),... 19. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas Sprendimą laiko nepagrįstu ir neteisėtu,... 20. Teisinis ginčo aplinkybių vertinimas ir išvados. ... 21. Registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad nuosavybės... 22. Sprendimas priimtas vadovaujantis Registro įstatymo 29 straipsnio 1 punktu,... 23. Faktinių duomenų, kurie patvirtintų, jog UAB „Alovė“ nėra ir (ar)... 24. Pagal Nuostatų 11 punktą, prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir... 25. Ginčo atveju, nėra duomenų, kad pareiškėjas ginčo prašymą teritoriniam... 26. Sistemiškai analizuojant ir aiškinant virš išdėstytų teisės normų... 27. Vertinant visetą virš išdėstytų faktinių ir juridinių apsektų,... 28. Taikant sisteminį, loginį, nurodytų Nuostatų ir Registro įstatymo... 29. Aukščiau pateiktos teismo išvados darytinos remiantis ir Lietuvos... 30. Atsižvelgiant į tai, jog byloje įrodyta, kad pareiškėjas neturėjo teisės... 31. Byloje įvertintų aplinkybių pagrindu, konstatuotina, kad skundžiamas... 32. Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu ginčijami aktai - VĮ... 33. Atsižvelgiant į tai, jog ginčijami aktai teismo pripažinti teisėtais ir... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 35. pareiškėjo M. S. skundą atsakovams – VĮ Registrų centras Klaipėdos... 36. Sprendimą per 14 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...