Asmens kodo atskleidimas įvairioms įmonėms

Sveiki, norėjau pasiteirauti - ar reikalavimas organizacijų ir kitų įstaigų pateikti asmens kodą yra teisėtas?
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 7 straipsnio nuostatos numato asmens kodo naudojimo teisėtumą.
Pagal šio straipsnio 2 dalį, naudoti asmens kodą, kai tvarkomi asmens duomenys, galima tik gavus duomenų subjekto sutikimą,
išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, kai asmens kodą naudoti draudžiama, t. y. draudžiama asmens kodą skelbti
viešai, draudžiama rinkti ir naudoti asmens kodą tiesioginės rinkodaros tikslais. - Visais kitais atvejais galima kreiptis į Valstybinę
Duomenų Apsaugos Inspekciją - konsultacija juk nieko nekainuoja.