Byla 2S-447-368/2009
Dėl proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-816-715/2008

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockeviciaus, kolegijos teiseju: Reginos Agotos Gutauskienes, Liudvikos Tupienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo „Swedbank“ AB atskiraji skunda del Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2009 m. gegužes 29 d. nutarties civilineje byloje pagal pareiškejo „Swedbank“ AB prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-816-715/2008.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Pareiškejas „Swedbank“ AB pateike Mažeikiu rajono apylinkes teismui prašyma atnaujinti procesa civilineje byloje Nr. 2-816-715/2008. Praše atnaujinti civilines bylos Nr. 2-816-715/2008 nagrinejima ir byla del praleisto termino iregistruoti nekilnojamojo turto dovanojimo sutarti atstatymo nagrineti iš naujo; itraukti i byla AB banka „Hansabankas“ suinteresuotu asmeniu; pareiškejos O. B. prašyma del termino atstatymo iregistruoti gyvenamojo namo su priklausiniais dovanojimo sutarti atmesti.

4Nurode, kad „Swedbank“ AB (buves AB bankas „Hansabankas“) yra Lietuvos taupomojo banko teisiu ir pareigu peremejas, ir byloje turejo dalyvauti kaip suinteresuotas asmuo, nes buvo pažeistos jo, kaip kreditoriaus, teises.

5Mažeikiu rajono apylinkes teismas 2009 m. gegužes 29 d. nutartimi atsisake atnaujinti procesa.

6Teismas nurode, kad pareiškejas „Swedbank“ AB, tuo metu Lietuvos taupomasis bankas, savo teises aktyviai gyne ir jas realizavo civilinio proceso tvarka civilineje byloje Nr. 2-1182/1995, todel teigti, kad buvo pažeisti banko, kaip kreditoriaus, interesai negalima. Nurode, kad gincas del dovanojimo sutarties buvo išsprestas dar 1995-09-19, o procese del praleisto termino atnaujinimo „Swedbank“ AB teises ir pareigos nebuvo sprendžiamos, todel proceso atnaujinimas LR CPK 166 str. 1 d. 7 p. pagrindu negalimas. Pažymejo, kad pareiškejas nenurode jokiu motyvu del LR CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatyto pagrindo, tik teigia, kad byla išnagrineta nepakankamai objektyviai. Konstatavo, jog aplinkybe, kad pareiškejas nesutinka su priimti sprendimu ir ji kvestionuoja, dar nereiškia, kad sprendimas neteisetas ir nepagristas bei priimtas pažeidžiant teises normas.

7Atskiruoju skundu pareiškejas „Swedbank“ AB prašo panaikinti Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2009 m. gegužes 29 d. nutarti ir išspresti klausima del civilines bylos Nr. 2-816-715/2008 atnaujinimo iš esmes:

  • atnaujinti civilines bylos Nr. 2-816-715/2008 nagrinejima ir byla del praleisto termino atstatymo iregistruoti nekilnojamojo turto dovanojimo sutarti nagrineti iš naujo;
  • itraukti i byla „Swedbank“ AB suinteresuotu asmeniu;
  • pareiškejos O. B. prašyma del termino atstatymo iregistruoti gyvenamojo namo su priklausiniais dovanojimo sutarti atmesti.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91.Nurodo, kad 1995-07-10 Mažeikiu rajono apylinkes teismas civilineje byloje Nr. 2-745/95 priteise iš A. G. banko naudai 212246,51 Lt. Remiantis LR 1964 m. civilinio kodekso 149 str. 2 d., tais atvejais, kai sutartis, kuria perleidžiamas daiktas, turi buti iregistruojama, nuosavybes teise atsiranda iregistravimo momentu. Todel O. B. neatsirado nuosavybes teises i nama, esanti ( - ) nes ji istatymo numatyta tvarka ir laiku neiregistravo dovanojimo sandorio. Namas liko M. G. nuosavybeje. Tokiu budu bankui atsirado reali galimybe realizuoti savo kreditorinius reikalavimus iš skolininko A. G. turto, esancio bendrojoje jungtineje nuosavybeje. Šia teise 2008-02-14 bankas pradejo realizuoti, pateikdamas Mažeikiu rajono apylinkes teismui prašyma del skolininko turto dalies, esancios bendrojoje nuosavybeje su kitais asmenimis, nustatymo (civiline byla Nr. 2-37-169/2009). Taciau, teismui atnaujinus O. B. termina ir pastarajai iregistravus turta nuosavybes teise, bankas prarado istatymu numatyta teise patenkinti kreditorinius reikalavimus iš skolininkui priklausancio turto, o pastarajam atsirado galimybe išvengti atsakomybes.

102. Nurodo, kad O. B. 2008-03-12 pateike teismui prašyma atstatyti termina iregistruoti gyvenamojo namo su priklausiniais dovanojimo sutarti. Vadinasi, tiek O. B., tiek kita proceso dalyve M. G. žinojo apie banko ketinimus turto atžvilgiu, taciau teismui nenurode banko kaip suinteresuoto asmens. Nekilnojamojo turto registro duomenu banke nurodoma, kad žemes sklypui, esanciam ( - ), yra uždetas areštas, o tai turetu buti vertintina kaip treciojo asmens keliami reikalavimai turto savininkui ar paciam turtui.

113. Nurodo, kad LR CPK 266 str. nustatytas draudimas teismui nagrinejant byla spresti klausimus del neitrauktu dalyvauti asmenu teisiu ar pareigu. Šis istatymo imperatyvas sukuria byla nagrinejanciam teismui pareiga, nustacius tiketina teisine sprendimo itaka ne tik bylos dalyviams, bet ir kitiems asmenims, imtis priemoniu itraukti juos i procesa (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008-06-03 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-295/2008). Teismui pareiga del itraukimo i procesa siejama su galimai busiancia teismo sprendimo itaka kitiems asmenims, t.y. kai ši aplinkybe iš esmes bus nustatinejama veliau nagrinejant byla.

124. Nurodo, kad civilineje byloje Nr. 2-1182/1995 sprendimas iš esmes neteko prejudicines galios, nes apdovanotasis neigijo nuosavybes teisiu i dovana. Todel butent del šiu aplinkybiu proceso atnaujinimas banko atžvilgiu igauna prasme - bankui atsirastu galimybe ginti savo teisetus interesus, nukreipiant išieškojima i skolininko turta bendrojoje nuosavybeje.

135. Nurodo, kad be LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatyto pagrindo, pareiškejas praše atnaujinti byla ir LR CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatytu pagrindu, t.y. jeigu pirmos instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teises normos taikymo klaida. Pagal LR CK 1.131 str. praleistas terminas gali buti atnaujinamas, jeigu jis praleistas del svarbios priežasties. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika nurodo, kokios priežastys yra laikomos svarbiomis. Istatymu nežinojimas ar senyvas amžius nera laikomos svarbiomis, be to teismas turejo išsiaiškinti, kaip nurodytos aplinkybes O. B. dešimt metu realiai trukde igyvendinti savo teises. Byloje del terminu atnaujinimo, ju praleidimo aplinkybiu nustatymas yra esminis dalykas ir teismas privalo jas nustatyti, ištirti ir ivardinti, taciau to nepadare.

14Atsiliepimas i atskiraji skunda nepateiktas.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma apskustoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis.

17Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (LR CPK 329 str., 338 str.).

18Pareiškejas savo prašyma bei atskiraji skunda grindžia dvejomis aplinkybemis, t.y. civilineje byloje Nr. 2-816/2008 priimdamas sprendima teismas: 1) nusprende del neitrauktu i bylos nagrinejima asmenu teisiu ir pareigu (LR CPK 366 str. 1 d. 7 p.); 2) pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teises normos taikymo klaida ir sprendimas nebuvo peržiuretas apeliacine tvarka (LR CPK 366 str. 9 p.).

19Del civilineje byloje Nr. 2-816/2008 priimto sprendimo itakos pareiškejo „Swedbank“ AB teisems ir pareigoms.

20Proceso atnaujinimo institutas taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybes apginti pažeistu teisiu ir teisetu interesu kitais teismu sprendimu teisetumo ir pagristumo kontroles – instancines sistemos budais (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-58/2007; 2007 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-380/2007). Šio proceso teises instituto tikslas toks pats, kaip ir teismo sprendimu instancines kontroles mechanizmo – užtikrinti teisingumo vykdyma ir tinkama teises i teismine gynyba igyvendinima, siekiant patikrinti, ar isiteisejes teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia istatymu saugomu asmens teisiu ar teisetu interesu.

21Viena iš proceso atnaujinimo instituto ypatybiu yra ta, kad teise kreiptis i teisma su prašymu atnaujinti procesa isiteisejusiu teismo sprendimu užbaigtoje civilineje byloje suteikiama ne tik tos bylos šaliai, treciajam asmeniui, t. y. asmeniui, kurio nenaudai priimtas teismo sprendimas (nutartis), bet ir i bylos nagrinejima neitrauktiems asmenims, jeigu isiteisejes teismo sprendimas (nutartis) pažeidžia ju teises ar istatymu saugomus interesus (LR CPK 365 str. 1 d.).

22LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. nustatyta, kad procesas gali buti atnaujinamas, jeigu sprendime teismas nusprende del neitrauktu i bylos nagrinejima asmenu teisiu ar pareigu. Šis proceso atnaujinimo pagrindas nustatytas del to, kad teise buti išklausytam yra vienas iš pagrindiniu sažiningo teismo proceso principu. Atnaujinus byla šiuo pagrindu, teismo procesas pakartojamas tam, kad neitrauktas i bylos nagrinejima asmuo galetu pasinaudoti visomis savo procesinemis teisemis nuo bylos nagrinejimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Asmeniui, neitrauktam i bylos nagrinejima, proceso atnaujinimo institutas yra vienintele priemone siekti, kad butu peržiuretas jo teises ar teisetus interesus pažeidžiantis teismo sprendimas (nutartis), nes toks asmuo neturi galimybes ginti savo pažeistu teisiu ar teisetu interesu kitais teismu sprendimu (nutarciu) teisetumo ir pagristumo kontroles budais, t. y. naudotis instancine teismu sistema – byloje nedalyvaujanciam asmeniui istatymo nesuteikta apeliacijos teises, toks asmuo taip pat negali inicijuoti kasacinio proceso (LR CPK 305 str., 338 str., 342 str.) (taip pat Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2004 m. lapkricio 29 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-648/2004).

23Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesa, O. B. teismas atnaujino termina 1995-04-06 dovanojimo sutarciai iregistruoti (civiline byla Nr. 2-816/2008, b.l. 23-24). Ieškovas „Swedbank“ AB (buves Lietuvos taupomasis bankas, veliau AB bankas „Hansabankas“) 1995-07-05 ieškiniu praše pripažinti negaliojancia mineta 1995-04-06 dovanojimo sutarti, kuria M. G. padovanojo savo motinai O. B. gyvenamaji nama su priklausiniais, esancius ( - ) (civiline byla Nr. 2-1182/1995, b.l. 4, 6). Mažeikiu rajono apylinkes teismas 1995 m. rugsejo 19 d. sprendimu ieškini atmete (civiline byla Nr. 2-1182/1995, b.l. 31-32). Ieškovas, tuomet Lietuvos taupomasis bankas, sprendimo neskunde. Todel pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo, kad pareiškejas „Swedbank“ AB, tuo metu Lietuvos taupomasis bankas, savo teises civilinio proceso tvarka realizavo. O teismui 1995 m. rugsejo 19 d. sprendimu ieškini atmetus bei sprendimui isiteisejus, konstatuotina, jog gincas tarp „Swedbank“ AB ir M. G. bei A. G. del gyvenamojo namo su priklausiniais, esanciu ( - ) , dovanojimo sandoriu perleidimo O. B. išsprestas.

24Apeliantas atskirajame skunde remiasi Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m. birželio 3 d. nutartimi, priimtoje civilineje byloje Nr. 3K-3-295/2008, nurodydamas, jog kasacinis teismas formuoja praktika, numatancia teismo pareiga itraukti i procesa ir kitus asmenis, kuriems teismo sprendimo itaka galimai atsiras tik ateityje. Taciau apeliacines instancijos teiseju kolegijos vertinimu kasaciniame teisme nagrinetos bylos fabula yra kitokia ir visiškai neatitinka nagrinejamos bylos faktiniu aplinkybiu.

25Pareiškejas nurodo, jog jam atsirastu galimybe ginti savo teisetus interesus, nukreipiant išieškojima i skolininko A. G. turta bendrojoje nuosavybeje, jeigu atnaujinus civilines bylos Nr. 2-816-715/2008 nagrinejima, pareiškejos O. B. prašymas atstatyti termina iregistruoti gyvenamojo namo su priklausiniais dovanojimo sutarti butu atmestas. Su šiais atskirojo skundo argumentais apeliacines instancijos teiseju kolegija nesutinka.

26Tam, kad procesas LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatytu pagrindu galetu buti atnaujintas, butina nustatyti, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesa, priimta ir isiteisejusi nutartis pažeidžia pareiškejo „Swedbank“ AB teises ir istatymu saugomus interesus. Isiteisejusios Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. kovo 21 d. nutarties itaka i byla neitraukto ir joje nedalyvavusio pareiškejo „Swedbank“ AB teisems ir pareigoms turi buti nustatoma atsižvelgiant i gincijamu teisiniu santykiu turini.

27Apeliacines instancijos teiseju kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad proceso atnaujinimas LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu yra negalimas.

28Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesa, buvo sprendžiamas klausimas del istatymo numatyto termino dovanojimo sutarciai iregistruoti atnaujinimo. Gincas del pacios 1995-04-06 dovanojimo sutarties teisetumo pagal Lietuvos taupomojo banko (dabar „Swedbank“ AB) ieškini išsprestas isiteisejusiu teismo sprendimu, kuriuo ieškinys atmestas (b.l. 37). Todel teigti, kad buvo pažeisti banko, kaip kreditoriaus interesai, negalima. Teismui 1995-09-19 sprendimu nepripažinus 1995-04-06 dovanojimo sutarties negaliojancia, apdovanotoji O. B. pagal 1995 m. galiojusio LR CK 255 str. nuostatas privalejo per triju menesiu laikotarpi iregistruoti dovanojimo sutarti viešame registre. Apdovanotojai praleidus triju menesiu termina, nuosavybes teises i gyvenamaji nama su priklausiniais, adresu ( - ) , liko iregistruotos dovanotojos M. G. vardu, o Lietuvos taupomajam bankui (dabar „Swedbank“ AB) jokiu teisiu ir pareigu neatsirado ir negalejo atsirasti. Todel pareiškejai O. B. kreipiantis i teisma su pareiškimu del praleisto termino iregistruoti nekilnojamojo turto dovanojimo sutarti atstatymo, suinteresuotu asmeniu „Swedbank“ AB nereikejo nurodyti. O apelianto nurodytas argumentas, kad 1995-07-10 Mažeikiu rajono apylinkes teismo sprendimu Lietuvos taupomojo banko Mažeikiu skyriui iš A. G. yra priteista 212246,51 Lt skola (b.l. 5) tik patvirtina, jog A. G. yra banko skolininkas. Taciau, atsižvelgiant i anksciau nustatytas aplinkybes ir išdestytus motyvus, tai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad banko, kaip A. G. kreditoriaus, teises gali tureti itakos O. B. teisems ir pareigoms.

29Del proceso atnaujinimo LR CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu.

30Apeliantas nurodo, kad Mažeikiu rajono apylinkes teismas priimdamas 2008 m. kovo 21 d. nutarti, kuria atstate termina iregistruoti gyvenamojo namo su priklausiniais dovanojimo sutarti, padare aiškia teses normos taikymo klaida, o butent netinkamai taike LR CK 1.131 str. nuostatas, reglamentuojanciais, jog praleistas terminas gali buti atnaujinamas, jeigu jis praleistas del svarbios priežasties. Su šias atskirojo skundo argumentais apeliacines instancijos teiseju kolegija nesutinka ir atmeta juos kaip nepagristus ir neirodytus.

31Kaip matyti iš Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. kovo 21 d. nutarties, priimtos civilineje byloje Nr. 2-816-715/2008, teismas atnaujino pareiškejai O. B. triju menesiu termina iregistruoti gyvenamojo namo, ukiniu pastatu, kiemo statiniu, esanciu ( - ) , 1995 m. balandžio 6 d. sudaryta dovanojimo sutarti, pripažindamas pareiškejos garbinga amžiu ir aplinkybe, kad teisme vykos gincas del dovanojimo sutarties teisetumo, svarbiomis priežastimis del kuriu istatymo nustatytas terminas buvo praleistas (civiline byla Nr. 2-816-715/2008, b.l. 23-24). Apeliacines instancijos teiseju kolegija neturi pagrindo nesutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

32Byloje nustatyta, kad 1995-04-06 sudaryta dovanojimo sutartis buvo gincijama Mažeikiu rajono apylinkes teisme (civiline byla Nr. 2-1182/1995), vykstant gincui dovanojimo sutartis viešame registre negalejo buti registruojama, pareiškeja O. B. teismo procese nedalyvavo, buvo garbingo amžiaus (gim. 1934 m.), neturinti teisinio išsilavinimo, suinteresuotas asmuo M. G. neprieštaravo del termino atnaujinimo (civiline byla Nr. 2-1182/1995, b.l. 21-22), todel teismas teisingai taike LR CPK 576 str. 1 d. nuostatas ir pagristai pripažino visas šias aplinkybes, del kuriu istatymo nustatytas terminas buvo praleistas, svarbiomis. Tuo tarpu apelianto nurodoma materialines teises norma reglamentuoja ieškinio senaties termino pabaigos teisines pasekmes, bet ne bylu del praleisto istatymu nustatyto termino atnaujinimo nagrinejimo ypatumus.

33Atsižvelgiant i nustatytas aplinkybes ir išdestytus motyvus, Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2009 m. gegužes 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

34Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35Palikti Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2009 m. gegužes 29 d. nutarti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :... 3. Pareiškejas „Swedbank“ AB pateike Mažeikiu rajono apylinkes teismui... 4. Nurode, kad „Swedbank“ AB (buves AB bankas „Hansabankas“) yra Lietuvos... 5. Mažeikiu rajono apylinkes teismas 2009 m. gegužes 29 d. nutartimi atsisake... 6. Teismas nurode, kad pareiškejas „Swedbank“ AB, tuo metu Lietuvos... 7. Atskiruoju skundu pareiškejas „Swedbank“ AB prašo panaikinti Mažeikiu... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1.Nurodo, kad 1995-07-10 Mažeikiu rajono apylinkes teismas civilineje byloje... 10. 2. Nurodo, kad O. B. 2008-03-12 pateike teismui prašyma... 11. 3. Nurodo, kad LR CPK 266 str. nustatytas draudimas teismui nagrinejant byla... 12. 4. Nurodo, kad civilineje byloje Nr. 2-1182/1995 sprendimas iš esmes neteko... 13. 5. Nurodo, kad be LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatyto pagrindo, pareiškejas... 14. Atsiliepimas i atskiraji skunda nepateiktas.... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos... 18. Pareiškejas savo prašyma bei atskiraji skunda grindžia dvejomis... 19. Del civilineje byloje Nr. 2-816/2008 priimto sprendimo itakos pareiškejo... 20. Proceso atnaujinimo institutas taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi... 21. Viena iš proceso atnaujinimo instituto ypatybiu yra ta, kad teise kreiptis i... 22. LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. nustatyta, kad procesas gali buti atnaujinamas, jeigu... 23. Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesa, O. B. teismas... 24. Apeliantas atskirajame skunde remiasi Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m.... 25. Pareiškejas nurodo, jog jam atsirastu galimybe ginti savo teisetus interesus,... 26. Tam, kad procesas LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatytu pagrindu galetu buti... 27. Apeliacines instancijos teiseju kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios... 28. Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesa, buvo sprendžiamas klausimas del... 29. Del proceso atnaujinimo LR CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu.... 30. Apeliantas nurodo, kad Mažeikiu rajono apylinkes teismas priimdamas 2008 m.... 31. Kaip matyti iš Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. kovo 21 d. nutarties,... 32. Byloje nustatyta, kad 1995-04-06 sudaryta dovanojimo sutartis buvo gincijama... 33. Atsižvelgiant i nustatytas aplinkybes ir išdestytus motyvus, Mažeikiu rajono... 34. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 35. Palikti Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2009 m. gegužes 29 d. nutarti...