Byla A8.-5071-1013/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Šėlienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui J. S., teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi J. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), administracinio nusižengimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

2J. S., būdama UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), vadovė, per teisės aktų nustatytą laikotarpį, t. y. iki 2019 m. birželio 1 d., nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje.

3Administracinėn atsakomybėn traukiama J. S. į teismo posėdį, paskirtą 2019 m. spalio 17 d. 8.30 val., neatvyko. Siekiant išsiaiškinti, ar ji yra tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, buvo susisiekta su J. S. administracinio nusižengimo protokole nurodytu jos kontaktiniu telefono numeriu, ir ji paaiškino, kad dėl įvykusios klaidos galvojo, jog teismo posėdis vyks 2019 m. spalio 18 d., todėl į 2019 m. spalio 17 d. teismo posėdį neatvyko, tačiau prašė atidėti bylos nagrinėjimą. Papildomai atsiuntė teismui elektroniniu paštu rašytinį paaiškinimą dėl nedalyvavimo teismo posėdyje, išreikšdama prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Atidėjus bylos nagrinėjimą ir paskyrus teismo posėdį 2019 m. spalio 24 d., papildomai informavus asmenį apie teismo posėdžio vietą ir laiką elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu, iš kurio buvo gautas J. S. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą), į teismo posėdį J. S. vėl neatvyko. Neatvykimo priežastys teismui nežinomos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei tai, kad J. S. administracinio nusižengimo protokole išaiškintos teisės, numatytos ANK 577 straipsnyje, administracinio nusižengimo byla nagrinėtina jai teismo posėdyje nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka (ANK 629 str. 1 d., 630 str. 2 d.).

4Tyrimo metu J. S. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad yra UAB ( - ) vadovė, ji gailisi, jog laiku nepateikė finansinės atskaitomybės. Jos nepateikė, nes diegė naują ekspedicinę programą, susijusią su įmonės veikla (b. l. 3).

5Pateikdama teismui pranešimą dėl nedalyvavimo 2019 m. spalio 17 d. teismo posėdyje, papildomai nurodė, kad tik 2019 m. rugpjūčio 23 d. grįžo į darbą po motinystės atostogų, kas turėjo įtakos susiklosčiusiai situacijai.

6Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo apie UAB ( - ) matyti, kad J. S. yra šios įmonės vadovė nuo 2009 m. birželio 8 d. (paskyrimo (išrinkimo) data). Iš šio išrašo taip pat matyti, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2018 metus nebuvo pateikti VĮ Registrų centrui (b. l. 4-8).

7Iš VĮ Registrų centro rašto dėl nedalyvavimo teismo posėdyje matyti, kad UAB ( - ) finansinės atskaitomybės duomenys 2019 m. spalio 14 d. duomenimis už 2018 m. Juridinių asmenų registrui nepateikti (b. l. 15).

8ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

9Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Dėl to UAB ( - ) 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas VĮ Registrų centro Vilniaus filialui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d., tačiau šie dokumentai Juridinių asmenų registro tvarkytojui nebuvo pateikti. Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktą ir Nuostatų 38 bei 41 punktus, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Be to, vadovaujantis ABĮ 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto bendrovės vadovas atsako už metinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir privalo organizuoti bei kontroliuoti įmonės veiklą taip, kad būtų laikomasi įstatymų.

10Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. Todėl ši pareiga imperatyviai privaloma visų formų juridiniams asmenims (Klaipėdos apygardos teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-653-478/2017).

11Byloje nustatyta, kad UAB ( - ) (įmonės kodas ( - )) vadovė nuo 2009 m. birželio 8 d. iki šiol yra administracinėn atsakomybėn traukiama J. S.. Vadinasi, ji yra atsakinga už tai, kad šios įmonės 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys tinkamai ir laiku būtų pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Kaip minėta, administracinėn atsakomybėn traukiama J. S., teikdama paaiškinimą dėl finansinės atskaitomybės nepateikimo, savo kaltę pripažino, kartu teigdama, jog finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo laiku pateikti, kadangi buvo diegiama nauja ekspedicinė programa, susijusi su įmonės veikla, o teismui pateiktame pranešime nurodė papildomą aplinkybę, kuri, jos nuomone, turėjo įtakos dokumentų nepateikimui, t. y. kad ji tik 2019 m. rugpjūčio 23 d. grįžo į darbą po motinystės atostogų. Jos nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, nepaneigia nusižengimo padarymo fakto ir neatleidžia administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nuo atsakomybės. Svarbu ir tai, kad, bylos duomenimis, Registrų tvarkytojui UAB ( - ) 2018 m. finansinės atskaitomybės duomenys taip ir nebuvo pateikti (2019 m. spalio 14 d. duomenimis). J. S. atsakinga už įmonės veiklą, todėl ji turėjo dėti maksimalias pastangas, kad dokumentų pateikimo procesas būtų kuo greitesnis ir sklandesnis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog byloje esančiais duomenimis, įrodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiama J. S., būdama UAB ( - ) vadovė ir atsakinga už įmonės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, nesiėmė atitinkamų veiksmų ir neužtikrino, kad Registro tvarkytojui laiku būtų pateiktas 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Dėl šio savo neveikimo padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

12Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį (padarytas administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika), į tai, kad nustatyta J. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažįsta dėl nusižengimo ir gailisi (ANK 35 str. 1 d. 1 p.), į tai, kad nenustatyta jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, teismas taip pat įvertina ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę charakterizuojančius duomenis – dirbanti, administracine tvarka bausta, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, neteista. Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas sprendžia, jog J. S. skirtina minimali ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta 200 eurų bauda.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 646 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

14J. S., asmens kodas ( - ) pripažinti kalta, padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jai 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.

15Išaiškinti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kad bauda turi būti sumokėta per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo šio nutarimo išsiuntimo ar išdavimo administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui dienos, o apskundus nutarimą – per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos į bet kurią Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: AB „Citadele“ banko Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, banko kodas 72900; AB Luminor banko Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, banko kodas 40100 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 banko kodas 21400; AB SEB banko Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, banko kodas 70440; AB Šiaulių banko Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, banko kodas 71800; Danske Bank A/S Lietuvos filialo Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, banko kodas 74000; AB „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko kodas 73000, UAB Medicinos banko Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, banko kodas 72300. Mokant paskirtą baudą, mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas 1001, unikalaus mokėjimo kodo laukelyje turi būti nurodomas administracinio nusižengimo identifikacinis kodas ROIK: 19106314057. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, ji bus išieškoma priverstinai (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnio 1-2 dalys). Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 3 dalis).

16Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai