Byla e2YT-2805-652/2017
Dėl antstolio G. S. procesinių veiksmų

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Aldona Sakalauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas” skundą dėl antstolio G. S. procesinių veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pietų terminalas“ skundu dėl antstolių G. S. procesinių veiksmų prašo antstoliui G. S. skirti baudą ir uždėti areštą antstolio piniginėms lėšoms - 2979,75 Eur sumai. Nurodo, kad apie skundžiamus antstolio G. S. procesinius veiksmus sužinojo 2016 m. lapkričio 4 d. Pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. išduotą teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91 antstoliai G. S. ir A. K. vykdo procesinius veiksmus keliose vykdomose bylose pasipinigaudami vykdymo išlaidomis. Nurodo, kad pagal kiekvieną sprendimą išduodamas vienas vykdomasis raštas, nes sprendimas vykdomas vienoje vietoje, solidarių atsakovų nėra. A. G. Salickas 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimo įvykdymo negalimumo akte konstatavo: „atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog antstoliui pateikto Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-140-91/2014 įvykdymas yra negalimas ir vykdomasis raštas grąžintas išieškotojai, vykdomoji byla užbaigta. UAB „Pietų terminalas“ daroma žala, nes yra saugojamas antstolio areštuotas visas įmonės turtas t. y. medienos žaliavos. Įmonės veikla dėl antstolio veiksmų sustabdyta. Antstolis, konstatavęs, kad vykdomojo dokumento įvykdymas yra negalimas, vėl pradėjo vykdyti neįvykdomą vykdomąjį dokumentą, pateikdamas 2016 m. rugsėjo 8 d. du pakartotinius patvarkymus bei 2016 spalio 3 d. įteikė 9 procesinius dokumentus pareiškėjai. UAB „Pietų terminalas” skundas dėl antstolio G. S. procesinių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0182/14/02224 grąžintas.

5Skolininkė 2016 m. lapkričio 25 d. pateikė skundą tiesiogiai teismui, kuriuo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones antstoliams G. S. ir A. K. kol bus išnagrinėtas skundas „Dėl antstolių G. S. ir A. K. procesinių veiksmų“, prašo antstoliams G. S. ir A. K. skirti baudą ir uždėti areštą antstolių piniginėms lėšoms: antstolio G. S. - 2979,75 eurų sumai ir antstolei A. K. - 21569,42 eurų sumai.2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi teismas atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundą dėl antstolių G. S. ir A. K. procesinių veiksmų ir jį su priedais grąžino jį pateikusiam asmeniui. 2017 m. gegužės 2 d. Kauno apygardos teismas panaikino Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundo dalį dėl antstolio G. S. veiksmų ir klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Likusią nutarties dalį paliko nepakeistą. Atsižvelgiant į tai, sprendžiama pareiškėjos skundo dalis dėl antstolio G. S. procesinių veiksmų.

6Skundas atmestinas.

7Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

8Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0182/14/02224 duomenų nustatyta, kad antstolis G. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0182/14/02224 pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014 dėl 1 485,16 Eur (5 127,95 Lt) pagerinimo išlaidų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 680,61 Eur (2 350 Lt) atstovavimo išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „Pietų terminalas“ trečios eilės išieškotojo BUAB „RVN“ naudai. 2014 m. spalio 30 d. antstolis priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, reg. Nr. B-33531, 2014 m. spalio 30 d. priėmė raginimą įvykdyti sprendimą, kuriuo ragino skolininkę per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos įvykdyti sprendimą ir sumokėti 7477,95 Lt skolą ir 223,70 Lt vykdymo išlaidų išviso 7701,65 Lt. 2014 m. gruodžio 15 d. antstolis priėmė ir išsiuntė skolininkei 2014 m. gruodžio 15 d. patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje, 2014 m. gruodžio 15 d. patvarkymą dėl turto arešto bei areštuoto turto įvertinimo, 2014 m. gruodžio 15 d. turto arešto aktą, 2014 m. gruodžio 15 d. patvarkymus areštuoti lėšas, 2014 m. gruodžio 15 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2014 m. gruodžio 15 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą, 2014 m. gruodžio 15 d. patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, tačiau jie buvo grąžinti neįteikti, todėl buvo persiųsti pakartotinai 2015 m. kovo 10 d., tačiau vėl grąžintas antstoliui 2015 m. kovo 24 d., neįteikus procesinių dokumentų. 2015 m. lapkričio 16 d. skolininkė pateikė skundą antstoliui G. S. dėl vykdomojo rašto, kuriuo skolininkė nesutiko, kad antstolis priėmė vykdyti du 2014 m. rugsėjo 24 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo išduotus vykdomuosius raštus. Antstolis 2015 m. lapkričio 23 d. patvarkymu dėl atsisakymo priimti ir tenkinti skolininko skundą, reg. Nr. B15-39728, nutarė atisakyti priimti ir tenkinti skolininkės UAB „Pietų terminalas“ 2015 m. lapkričio 16 d. skundą ir jį grąžino skolininkei. Šis patvarkymas skolininkei buvo įteiktas 2015 m. lapkričio 27 d. tinkamai. 2016 m. rugsėjo 8 d. antstolis priėmė pakartotinį patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0182/14/02224 ir 2016 m. rugsėjo 8 d. pakartotinį patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, šie patvarkymai grįžo neįteikti su pašto žyma „neatsiėmė pašte“, todėl pakartotinai persiųsti 2016 m. rugsėjo 26 d. ir buvo įteikti tinkamai 2016 m. rugsėjo 28 d. 2016 m. spalio 19 d. antstolio kontoroje gautas skolininkės skundas dėl antstolio G. S. procesinių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0182/14/02224, kurį antstolis 2016 m. spalio 26 d. patvarkymu dėl atsisakymo priimti ir tenkinti skolininkės skundą, nutarė atsisakyti priimti ir tenkinti skolininkės 2016 m. spalio 12 d. skundą bei jį grąžinti skolininkei, nurodydamas, kad skolininkės skunde dėstomi tie patys argumentai bei formuojamas toks pats prašymas kaip ir 2015 m. lapkričio 16 d. skolininkės skunde – skundas teikiamas dėl to paties dalyko . Šis patvarkymas skolininkei įteiktas tinkamai 2016 m. lapkričio 4 d. 2016 m. lapkričio 25 d. pareiškėja, nesutikdama su antstolio procesiniais veiksmais, pateikė skundą tiesiogiai teismui.

9Pareiškėja skunde nurodo, kad antstolis konstatavęs, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-140-91/2014 įvykdymas yra negalimas vėl pradeda vykdyti neįvykdomą vykdomąjį dokumentą pateikdamas 2016 m. rugsėjo 8 d. du pakartotinius patvarkymus bei 2016 m. spalio 3 d. devynis procesinius dokumentus. Darytina išvada, kad pareiškėja skunde dėl antstolio G. S. veiksmų iš esmės nesutinka, kad antstolis konstatavęs 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimo įvykdymo negalimumo aktu vykdomojoje byloje Nr. 0182/14/02225, kad antstoliui pateikto Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-140-91/2014 įvykdymas yra negalimas, vykdo kitą 2014 m. rugsėjo 24 d. išduotą Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą. Su šiuo pareiškėjos skunde nurodytu argumentu nesutiktina, kadangi antstolis vykdomąjį dokumentą išduotą 2014 m. rugsėjo 24 d. dėl 1 485,16 Eur (5 127,95 Lt) pagerinimo išlaidų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 680,61 Eur (2 350 Lt) atstovavimo išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „Pietų terminalas“ trečios eilės išieškotojo BUAB „RVN“ naudai pradėjo vykdyti jau 2014 m. spalio 29 d. gavęs išieškotojos BUAB „RVN“ prašymą dėl vykdymo veiksmų pradėjimo. Pareiškėjos nurodyti skunde patvarkymai ir antstolio įteikti procesiniai dokumentai yra priimti vykdomojoje byloje Nr. 0182/14/02224, ir jie buvo tik įteikti pareiškėjai 2016 m. rugsėjo 28 d. Pažymėtina, kad pareiškėjos 2014 m. gruodžio 15 d. priimti antstolio priimti procesiniai dokumentai pareiškėjai buvo siųsti ne kartą, tačiau vis grįždavo neįteikti, todėl antstolis juos įteikė įstatymų nustatyta tvarka tik 2016 m. rugsėjo 28 d.

10Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 24 d. išdavė tris vykdomuosius raštus civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014, t. y. vykdomąją raštą dėl 1 485,16 Eur (5 127,95 Lt) pagerinimo išlaidų; 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 680,61 Eur (2 350 Lt) atstovavimo išlaidų išieškojimo, kurio pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0182/14/02224; vykdomąjį raštą dėl išreikalavimo iš UAB „Pietų terminalas“ BUAB „RVN“ priklausančias frezų galandinimo stakles (729,85 Lt vertės – atitinka 211,06 eurus); keturpuses obliavimo stakles „Weining“ (18 636,82 Lt vertės – atitinka 5 397,60 eurų); medienos pjovimo (skersavimo) stakles (961,70 Lt vertės – atitinka 278,53 eurus); išilginio pjovimo stakles „Foma RGZ-1-450“ (5 910,40 Lt vertės – atitinka 1 711,77 eurus); apdirbtą medieną (47 294,65 Lt vertės – atitinka 13 697,48 eurus), galimybės nesant gražinti nurodyto turto dėl jo sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo – priteisti negrąžinto turto vertę, kurio pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0182/14/02225. Ši vykdomoji byla užbaigta vykdyti ir išieškotojai grąžintas išduotas vykdomasis raštas antstoliui priėmus 2015 m. rugsėjo 18 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei surašius 2015 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo įvykdymo negalimumo aktą. Taip pat pagal tą patį sprendimą buvo išduotas vykdomasis raštas dėl 79,25 Lt (22,95 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

11Iš antstolio G. S. 2015 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo įvykdymo negalimumo akto matyti, kad antstolis konstatavo, kad negalima įvykdyti tik vykdomojo rašto dėl BUAB „RVN“ priklausančių daiktų išreikalavimo ir buvo užbaigta vykdyti vykdomoji byla Nr. 0182/14/02225. Ši vykdomoji byla buvo vykdoma atskirai nei vykdomoji byla Nr. 0182/14/02224, kurioje pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio procesinių veiksmų, vykdomosios bylos užvestos dėl skirtingų išieškomų dalykų, nors išieškotojos ir skolininkės vykdomosiose bylose yra tos pačios ir vykdomoji raštai išduoti to pačio teismo sprendimo pagrindu. Išaiškintina, kad priimti antstolio patvarkymai ir konstatuotos aplinkybės vienoje vykdomojoje bylos kitos vykdomosios bylos neįtakoja, t. y. antstolis teismo vykdomąjį raštą vykdo pagal jame nurodomą išieškojimo dalyką ir išieško tik tai, kas nurodyta vykdomajame rašte, laikydamasis įstatymų reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kokie procesiniai veiksmai yra atliekami kitoje vykdomojoje byloje, nors ir vykdomosios bylos būtų vykdomos pagal vykdomuosius raštus, išduotus to pačio sprendimo pagrindu.

12Iš pareiškėjos skundo matyti, kad ji nesutinka, kad antstolis atsisakė priimti jos 2016 m. spalio 12 d. (antstolio kontoroje gauta 2016 m. spalio 19 d.) skundą. Iš vykdomosios bylos Nr. 0182/14/02224 matyti, kad pareiškėja 2015 m. lapkričio 16 d. buvo pateikusi skundą antstoliui G. S., kuriuo nesutiko, kad antstolis priėmė vykdyti du 2014 m. rugsėjo 24 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo išduotus vykdomuosius raštus. Antstolis 2015 m. lapkričio 23 d. patvarkymu dėl atsisakymo priimti ir tenkinti skolininkės skundą, reg. Nr. B15-39728, išsamiai pasisakė dėl nurodytų aplinkybių ir tuo pagrindu, kad praleistas naikinamasis terminas skundą atsisakė priimti ir jį grąžino skolininkei. Pareiškėja šio antstolio patvarkymo įstatymų nustatyta tvarka neskundė. 2016 m. spalio 19 d. antstolio kontoroje gautame pareiškėjos skunde, pareiškėja iš esmės nesutinka, kad antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį raštą, jį toliau vykdo, skunde pareiškėja nurodo tuos pačius motyvus bei kelia tapatų reikalavimą, kaip ir 2015 m. lapkričio 16 d. skunde. Iš šių pareiškėjos skundų turinio darytina išvada, kad pareiškėja nesutinka su antstolio 2014 m. spalio 30 d. patvarkymu priimti vykdyti vykdomąjį raštą. Civilinėje byloje nėra duomenų, kad pareiškėja būtų skundusi įstatymų nustatyta tvarka šį antstolio patvarkymą. Išaiškintina, kad skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.). Devyniasdešimt dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, yra naikinimasis ir, jį praleidus, teismo nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2014; 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008; 2006 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2006). Teismų praktikoje nustatyta, kad pasibaigus naikinamajam devyniasdešimties dienų terminui, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti skundą dėl antstolio veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad patvarkymas priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą priimtas 2014 m. splaio 30 d., konstatuotina, kad pareiškėja yra praleidusi naikinamąjį 90 dienų terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti. Praleistas naikinamasis terminas negali būti atnaujinamas, nes naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga (CK 1.117 str. 6 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad antstolis 2016 m. spalio 26 d. patvarkymu dėl atsisakymo priimti ir tenkinti skolininkės skundą, pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti ir tenkinti skolininkės skundą bei jį grąžino skolininkei.

13Pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų siekia vykdomosios bylos Nr. 0182/14/02224 užbaigimo. CPK 632 straipsnyje reglamentuotas vykdomosios bylos užbaigimas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vykdomoji byla laikoma baigta: 1) visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą; 2) šio CPK 631 straipsnio nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui, išskyrus šio CPK 611 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus; 3) nutraukus vykdomąją bylą; 4) persiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui; 6) persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Pareiškėja nenurodo nė vieno iš šių įstatyme numatytų vykdomosios bylos užbaigimo pagrindų, tokių pagrindų nenustatyta ir iš pareiškėjos skundo turinio bei vykdomosios bylos duomenų, esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas užbaigti vykdomąją bylą atmestinas.

14Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, kad CPK 631 straipsnio 3 dalis numato, kad vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui per įstatymų nustatytą terminą netrukdo iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. Vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (606 str. 2 d.). Tačiau senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti nutraukiamas pateikiant šį dokumentą vykdyti. Senaties terminas nutraukiamas taip pat tuo atveju, kai skolininkas iš dalies įvykdo sprendimą. Po senaties termino nutraukimo senatis prasideda iš naujo. Tuo atveju, kai vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota, grąžinamas, naujas terminas pateikti dokumentą vykdyti pradedamas skaičiuoti nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos (CPK 607 str.).

15Pareiškėja skundu taip pat prašo skirti antstoliui baudą. CPK 513 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad patenkinęs skundą, teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti. Įstatymas nenumato galimybės, kad teismas nagrinėdamas skundą dėl antstolių veiksmų, antstoliui už procesinių veiksmų ar atsisakymą procesinius veiksmus atlikti skirtų baudą, todėl šis skundo reikalavimas atmestinas.

16Pareiškėja nurodo, kad UAB „Pietų terminalas“ daroma žala, nes yra saugojamas antstolio areštuotas visas įmonės turtas t. y. medienos žaliavos, įmonės veikla dėl antstolio veiksmų sustabdyta, kad skolininkei vykdymo procese daroma žala. Išaiškintina, pareiškėjai, jeigu antstolio veiksmais arba neveikimu jai buvo padaryta žala, ji turi teisę kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka, pareikšdama ieškinį, kadangi skundo dėl antstolio veiksmų teisme nagrinėjimo metu tik nagrinėjamas konkretus antstolio procesinio veiksmo ar atsisakymo juos atlikti teisėtumas, tačiau nėra sprendžiamas žalos atlyginimo klausimas.

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad antstolis G. S. vykdymo veiksmus atliko pagrįstai ir teisėtai, nepažeidžiant CPK, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatytų reikalavimų bei galiojančios Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamos praktikos, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsniu, 513 straipsniu,

Nutarė

19pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundą dėl antstolio G. S. veiksmų atmesti.

20Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Aldona Sakalauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pietų... 5. Skolininkė 2016 m. lapkričio 25 d. pateikė skundą tiesiogiai teismui,... 6. Skundas atmestinas.... 7. Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 8. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0182/14/02224 duomenų nustatyta,... 9. Pareiškėja skunde nurodo, kad antstolis konstatavęs, kad Marijampolės... 10. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, kad Marijampolės... 11. Iš antstolio G. S. 2015 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo įvykdymo negalimumo akto... 12. Iš pareiškėjos skundo matyti, kad ji nesutinka, kad antstolis atsisakė... 13. Pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų siekia vykdomosios bylos Nr.... 14. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, kad CPK 631 straipsnio 3 dalis... 15. Pareiškėja skundu taip pat prašo skirti antstoliui baudą. CPK 513... 16. Pareiškėja nurodo, kad UAB „Pietų terminalas“ daroma žala, nes yra... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad antstolis G. S.... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510... 19. pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundą dėl antstolio G. S. veiksmų... 20. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju...