Byla AS-557-520/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų N. Z. ir S. Z. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai N. Z. (toliau – ir pareiškėja) ir S. Z. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 2014 m. gegužės 12 sprendimą Nr. A51-38757/14 (2.15.2.52-MP7) ir įpareigoti atsakovą išduoti pritarimą buto vietinių inžinerinių tinklų paprastojo remonto aprašui dėl buto šildymo dujomis.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjų skundą.

6Pareiškėja N. Z. padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 9 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos N. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo.

8Teismas nustatė, jog pareiškėjos atstovas P. M. dalyvavo 2014 m. gruodžio 2 d. teismo posėdyje ir buvo pasirašytinai informuotas apie procesinio sprendimo paskelbimo datą ir laiką. Ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas priimtas ir paskelbtas 2014 m. gruodžio 19 d. ir tą pačią dieną buvo išsiųstas pareiškėjai. Teismas nurodė, jog apeliacinis skundas teismui galėjo būti paduotas iki 2015 m. sausio 2 d., tačiau teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad pareiškėja apeliacinį skundą padavė 2015 m. sausio 23 d.

9II.

10Pareiškėja N. Z. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį, o nusprendus, jog terminas pateikti apeliacinį skundą buvo praleistas, – jį atnaujinti.

11Pareiškėja teigia, kad teismo nurodyta apeliacinio skundo gavimo data (2015 m. sausio 23 d.) yra gavimo teisme diena, tačiau apeliacinis skundas kurjeriui buvo perduotas 2014 m. gruodžio 31 d., todėl ši diena turėtų būti laikoma skundo išsiuntimo diena. Pareiškėja paaiškina, jog teismui išsiuntė apeliacinį skundą kartu su sąskaita, įrodančia, kad apeliacinis skundas 2014 m. gruodžio 31 d. perduotas B. M. firmai (toliau – ir BMF).

12Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti, jei teismas nuspręstų, jog terminas buvo praleistas.

13Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos N. Z. atskirąjį skundą atmesti.

14Atsakovas pažymi, kad pareiškėja teikė apeliacinį skundą paštu ir per elektroninę teismų sistemą, tačiau abiem atvejais praleido terminą skundui paduoti. Atsakovas teigia, jog BMF neskelbia, kad viena iš jos veiklos sričių – kurjerio paslaugos, ir atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos atstovas ir BMF vadovas B. M. yra susiję dėl teisinių paslaugų teikimo pareiškėjai ir atstovavimo teisme.

15Atsakovas nurodo, jog pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad apeliacinį skundą išsiuntė nepraleidusi termino, bei atkreipia dėmesį, kad pareiškėja, 2015 m. sausio 6 d. sužinojusi, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas nepriėmė jos apeliacinio skundo, pateikto per elektroninę teismų sistemą, nesiėmė jokių priemonių, kad informuotų teismą, jog apeliacinis skundas buvo išsiųstas paštu.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18Pareiškėja N. Z. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį, nurodydama, kad ji apeliacinį skundą perdavė kurjeriui, nepraleisdama termino apeliaciniam skundui paduoti.

19Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalį, apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

20Pagal ABTĮ 66 straipsnio 6 dalį terminas nelaikomas praleistu, jeigu skundas, dokumentai ar pinigų sumos įteikti paštui arba išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo priimtas 2014 m. gruodžio 19 d., todėl paskutinė diena jį apskųsti buvo 2015 m. sausio 2 d. Kaip jau minėta, pareiškėja nurodo, jog ji termino nepraleido, kadangi apeliacinį skundą perdavė kurjeriui 2014 m. gruodžio 31 d.

22Teisėjų kolegija su šiuo pareiškėjos teiginiu nesutinka, kadangi pareiškėja, teigdama, kad turi įrodymų, patvirtinančių apeliacinio skundo įteikimą BMF 2014 m. gruodžio 31 d., tokių konkrečių dokumentų nei prie 2014 m. gruodžio 31 d. apeliacinio skundo, nei prie 2015 m. vasario 10 d. atskirojo skundo nepridėjo.

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad net ir pareiškėjai pateikus dokumentus, įrodančius, jog apeliacinis skundas BMF buvo perduotas 2014 m. gruodžio 31 d., nebūtų galima spręsti, kad terminas paduoti apeliaciniam skundui nepraleistas, kadangi BMF neteikia kurjerio paslaugų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2015 m. kovo 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. TA-19-502/2015 nurodė, kad vadovaujantis B. M. firmos interneto svetainėje skelbiama informacija, BMF – smulki įmonė, nuo 2000 metų sėkmingai tęsianti veiklą diegianti naująsias IT technologijas savo klientams (http://www.bmf.lt/index.html). Taigi BMF nesispecializuoja pašto paslaugų srityje, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje.

24Be to, aplinkybė, kad pašto siunta buvo perduota per kurjerį dar nepasibaigus terminui procesinį dokumentą paduoti, negali būti laikoma pateisinama priežastimi nuspręsti, jog procesinis dokumentas pateiktas laiku, jei kurjeris nepagrįstai ilgai nepristatė perduotos siuntos. Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjos apeliacinį skundą gavo 2015 m. sausio 23 d., tačiau pareiškėja nurodo, jog apeliacinį skundą kurjeriui perdavė 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-128 patvirtintas „Universalios pašto paslaugos kokybės reikalavimų aprašas“ (Žin. 2013, Nr. 23-1154); jame nustatyti reikalavimai universalios pašto paslaugos teikėjui; tarp jų – maksimalus Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinės korespondencijos siuntų siuntimo laikas, kuris skaičiuojamas nuo pašto siuntos priėmimo siųsti iki jos pristatymo gavėjui datos, – penkios darbo dienos. Šis terminas, kaip orientyras, taikytinas, sprendžiant, ar siuntos pristatymo Vilniaus mieste terminas yra protingas ir pateisinamas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad 23 dienų laiko tarpas pristatyti siuntą yra nepateisinamai ilgas (nuo 2014 m. gruodžio 31 d. iki 2015 m. sausio 23 d.). Dėl to konstatuotina, kad pagal bylos duomenis nėra pagrindo spręsti, jog pareiškėja nepraleido termino apeliaciniam skundui paduoti.

25Teisėjų kolegija, apibendrindama šioje byloje nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog pareiškėja praleido įstatymo nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti ir dėl to nepriėmė apeliacinio skundo. Kadangi atskirojo skundo argumentai nepaneigia apskųstosios nutarties pagrįstumo ir teisėtumo, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama galioti.

26Pareiškėja atskirajame skunde taip pat nurodo prašymą atnaujinti praleistą terminą, jei bus nustatyta, kad terminas paduoti apeliaciniam skundui buvo praleistas, kadangi apeliacinio skundo pristatymas užtruko dėl kurjerio kaltės. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad teisėjų kolegijai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi buvo perduotas nagrinėti pareiškėjos atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. nutarties, kuria nebuvo spręstas klausimas dėl pareiškėjos prašymo atnaujinti / neatnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Pagal bylos duomenis pareiškėja tokio prašymo kartu su apeliaciniu skundu nebuvo pateikusi pirmosios instancijos teismui. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja tokį prašymą buvo pateikusi Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir tapatūs termino atnaujinimo pagrindai buvo išnagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. TA-19-502/2015, kuria teisėjų kolegija nusprendė neatnaujinti praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti.

27Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėja atskirąjį skundą pateikė dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. nutarties, todėl teisėjų kolegija išnagrinėjo tik šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Pažymėtina, jog nei pirmosios instancijos teismo nutartis, nei apeliacinės instancijos teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjai paduoti naują apeliacinį skundą kartu su motyvuotu bei įrodymais pagrįstu prašymu dėl praleisto termino atnaujinimo (ABTĮ 34 str. 1 ir 2 d.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjos N. Z. atskirojo skundo netenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai N. Z. (toliau – ir pareiškėja) ir S. Z. (toliau – ir... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. priėmė... 6. Pareiškėja N. Z. padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 9 d. nutartimi... 8. Teismas nustatė, jog pareiškėjos atstovas P. M. dalyvavo 2014 m. gruodžio 2... 9. II.... 10. Pareiškėja N. Z. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. Pareiškėja teigia, kad teismo nurodyta apeliacinio skundo gavimo data (2015... 12. Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam... 13. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 14. Atsakovas pažymi, kad pareiškėja teikė apeliacinį skundą paštu ir per... 15. Atsakovas nurodo, jog pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad apeliacinį... 16. Teisėjų kolegija... 17. III.... 18. Pareiškėja N. Z. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo... 19. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (toliau... 20. Pagal ABTĮ 66 straipsnio 6 dalį terminas nelaikomas praleistu, jeigu skundas,... 21. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo priimtas 2014 m.... 22. Teisėjų kolegija su šiuo pareiškėjos teiginiu nesutinka, kadangi... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad net ir pareiškėjai pateikus dokumentus,... 24. Be to, aplinkybė, kad pašto siunta buvo perduota per kurjerį dar... 25. Teisėjų kolegija, apibendrindama šioje byloje nustatytas faktines ir... 26. Pareiškėja atskirajame skunde taip pat nurodo prašymą atnaujinti praleistą... 27. Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėja atskirąjį skundą pateikė dėl... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. pareiškėjos N. Z. atskirojo skundo netenkinti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį palikti... 31. Nutartis neskundžiama....