Byla 2S-530-513/2014
Dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei ir santuokoje įgyto turto padalijimo, skirta teismo ekspertizė ir byla sustabdyta iki bus atlikta ekspertizė

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo T. B. (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013-12-30 nutarties, kuria civilinėje byloje pagal ieškovo T. B. ieškinį atsakovei J. B. dėl santuokos nutraukimo CK 3.60 str. pagrindu bei atsakovės J. B. priešieškinį dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei ir santuokoje įgyto turto padalijimo, skirta teismo ekspertizė ir byla sustabdyta iki bus atlikta ekspertizė,

Nustatė

2ieškovas T. B. pateikė prašymą skirti byloje nekilnojamojo turto – patalpų esančių ( - ) ir 87/100 namo, esančio ( - ), ekspertizę. Teismas nustatė šalims terminą pasiūlyti galimus ekspertus ir pateikti klausimus ekspertizei. Ieškovas T. B. pateikė prašymą vietoje teismo ekspertizės ginčo turto vertės nustatymui leisti atlikti individualią ginčo turto rinkos vertės nustatymo procedūrą per turto vertinimo įstaigą. Atsakovė J. B. pasiūlė teismo ekspertizę pavesti atlikti ekspertei L. C., pateikė ekspertės sutikimą bei klausimus ekspertei.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2013-12-30 nutartimi nutarė paskirti civilinėje byloje Nr. 2-153-588/2013 nekilnojamojo turto: patalpų, esančių ( - ), ir 87/100 namo, esančio ( - ), 632/810 dalių žemės sklypo, plotas 0,0810 ha, unikalus Nr. ( - ), ir 78/100 dalių kitų statinių (inžinerinių) – kiemo aikštelės, unikalus Nr. ( - ) vertės nustatymo ekspertizę, pavedant ją atlikti ekspertei L. C.. Ekspertei pavesti atsakyti į klausimus: 1. Kokia yra viso gyvenamojo namo su kavinės patalpomis, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) rinkos vertė, o taip pat atskirų jo turtinių vienetų: gyvenamųjų patalpų, tarp jų palėpės patalpų, kavinės, rūsio, rūsio skirto kavinės veiklai ir parduotuvės patalpų rinkos vertė, bei kokia yra 632/810 dalių žemės sklypo, plotas 0,0810 ha, unikalus Nr. ( - ), ir 78/100 dalių kitų statinių (inžinerinių) – kiemo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) rinkos vertė? 2. Kokia yra negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos 6-1, 5-2, 5-3 su bendro naudojimo patalpomis, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) rinkos vertė? Ekspertei L. C. pateikti civilinės bylos Nr. 2-153-588/2013 duomenis. Sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-153-588/2013 iki bus atlikta ekspertizė. Įpareigoti ieškovą T. B. iki 2013 m. sausio 10 d. įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 5 000 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų.

4Teismas nustatęs, kad byloje dėl santuokos nutraukimo tarp šalių kilo ginčas dėl santuokoje įgyto ir dalintino turto vertės nustatymo, sprendė, kad turto vertei nustatyti yra reikalingos specialios žinios, todėl byloje tikslinga skirti ekspertizę. Atsakovė priešieškiniu pateikė ginčo turto vertinimo ataskaitų santraukas, su kuriomis nesutikdamas ieškovas pateikė teismui prašymą skirti ginčo turto ekspertizę. Teismui paskyrus terminą bylos šalims pasiūlyti galimus ekspertus ir nurodyti jiems klausimus ieškovas nurodė, kad ekonomiškiau būtų leisti atlikti ginčo turto rinkos vertės nustatymo procedūrą per turto vertinimo įstaigą. Atsakovė nurodė ekspertizę pavesti atlikti ekspertei L. C., pateikė ekspertės sutikimą, nurodė ekspertizės kainą. Teismas argumentavo CPK 212 str. 1 d. ir nurodė, kad individualus turto vertinimas gali būti atliekamas šalių iniciatyva be atskiro teismo nurodymo. Taip pat nurodė, kad parengiamojo teismo posėdžio metu šalys buvo įpareigotos per teismo nustatytą terminą pateikti klausimus ekspertui. Įvertinęs šalių teismui pateiktus prašymus ir tai, kad ieškovas vykdydamas teismo nurodymą pateikė prašymą leisti atlikti individualių ginčo turto rinkos vertės nustatymą, sprendė, jog ekspertizė skirtina atlikti atsakovės pasiūlytam ekspertui pagal atsakovės suformuluotus klausimus. Ekspertizės atlikimo laikui, bylą CPK 164 str. 2 p. pagrindu sustabdė. Atsižvelgdamas į tai, kad ginčo ekspertizė byloje skirtina ieškovo prašymu, įpareigojo ieškovą į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 5 000 Lt, ekspertizės išlaidoms apmokėti.

5Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-12-30 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nesutinka su teismo motyvais, jog individualus turto vertinimas gali būti atliekamas šalių iniciatyva be atskiro teismo nurodymo. Šiuo atveju šalys byloje jau yra pateikusios ginčo turto vertinimo dokumentus, kuriuose ženklais skiriasi ginčo turto vertės. Teigia, kad prašymo skirti ginčo ekspertizę jis atsisakė ir teikė teismui prašymą dėl paskyrimo vertinimą atlikti UAB „Korporacija matininkai“, tačiau į tai teismas neatsižvelgė ir nepagrįstai skyrė brangiai kainuojančią ekspertizę, įpareigojant ieškovą apmokėti jos išlaidas. Be to, teismas skyrė ekspertizę atlikti atsakovės pasiūlytam ekspertui, pagal tik atsakovės suformuotus klausimus. Tuo tarpu ieškovo klausimus ekspertui teismas atmetė, nenurodydamas to motyvų. Šis procesinis pažeidimas skundžiamą nutartį daro neteisėta. Be to, teismas jau antrą kartą sustabdo bylą, taip ir nepradėjęs jos nagrinėti, nors nuo ieškinio priėmimo yra praėję daugiau kaip metai laiko ir pasirengimo bylos nagrinėjimui stadija dar nebaigta.

6Atsakovė atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad ieškovo nurodyta UAB „Korporacija matininkai“ net nėra įtraukta į LR teismo ekspertų sąrašą, priešingai nei ekspertė L. C.. Nesutinka su apelianto teiginiu dėl ekspertizės brangumo, nes ekspertizės kainos dydis nėra pagrindas vietoje vieno eksperto pasitelkti kitą kvalifikuotą asmenį CPK 213 str. 2 d. prasme. Teismas pagrįstai neuždavė ekspertui, ieškovo pasiūlyto, klausimo apie tai, ar UAB „Verslavita“ vertinimo ataskaita neprieštarauja turto vertės nustatymo metodikai, nes turto vertintojai netikrina kitų vertintojų ataskaitų pagrįstumo. Eksperto išvada yra tik vienas iš įrodymų, kuriuos teismas vertins visų įrodymų kontekste. Teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai suformulavo klausimus ekspertui.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK II dalies XIII skyriaus septintajame skirsnyje, reglamentuojančiame ekspertizės atlikimą, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria paskirta ar atsisakyta skirti ekspertizę, o pats ekspertizės paskyrimas ar atsisakymas skirti ekspertizę neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Minėto straipsnio trečioje dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010).

9Ekspertizės skyrimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo ar atsisakymo ją skirti, o nutarties dalį sustabdyti bylą apeliantas neskundžia, tik pastebi, kad galbūt vilkinamas bylos nagrinėjimas (CPK 212 str. 1 d.).

10CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

11Nagrinėjamu atveju ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-12-30 nutartį ir iš esmės ginčija tik ekspertizės skyrimą. Tačiau kaip minėta, įstatymu nėra nustatyta galimybė skųsti atskiruoju skundu nutartis dėl ekspertizės paskyrimo ar atsisakymo ją skirti. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, nutartyje nurodė, jog tokia nutartis skundžiama, atskirąjį skundą priėmė ir išsiuntė apeliacinės instancijos teismui, negali būti pagrindu priimti skundą ir jį nagrinėti, nes teismas nutartimi įstatymo nuostatų pakeisti negali. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovo pateiktas atskirasis skundas dėl teismo nutarties, kuri negali būti apskundimo objektu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliacinis procesas dėl apelianto atskirojo skundo negali vykti toliau ir turi būti nutrauktas.

12Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama nutartis nėra apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.), todėl yra pagrindas apeliacinį procesą byloje pagal ieškovo atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013-12-30 nutarties nutraukti (CPK 315 str. 5 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 331 str., 336 str., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

14apeliacinį procesą pagal ieškovo T. B. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai