Byla A8.-3429-1035/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valerij Lauš, sekretoriaujant Beatai Rutkauskaitei, dalyvaujant valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Institucija) atstovei A. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), traukiama administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4A. R., būdama UAB „( - )“ (toliau – ir Bendrovė) direktore, per nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2016 ir 2017 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, kur numatyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Šiuo savo neveikimu A. R. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. R., būdama tinkamai informuota apie teismo posėdį, į jį neatvyko. Neatvykimo priežastys teismui nežinomos. Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas. Esant šioms aplinkybėms, teismas bylą nagrinėja nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui (ANK 629 str. 1 d.).

6Institucijos atstovė teismo posėdyje palaikė protokole nurodytas aplinkybes, prašė pripažinti A. R. kalta padarius jai inkriminuotą nusižengimą ir paskirti jai baudą. Pažymėjo, kad, nors A. R. nurodė, jog įmonė nevykdo veiklos, vadovaujantis teisiniu reguliavimu, teismų praktika (Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018), nėra numatytos išimtys, kada minėtos ataskaitos galėtų būti nepateiktos. Šiai dienai ataskaitos yra pateiktos, bet tai nešalina asmens atsakomybės. Terminai dėl patraukimo atsakomybėn už tai, kad nebuvo pateiktos ataskaitos už 2015 m., nėra suėję (Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-377-317/2017).

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8A. R. kaltę padarius jai inkriminuotą administracinį nusižengimą patvirtina byloje esantys įrodymai. Iš A. R. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija (b. l. 4–7) matyti, kad A. R. nuo 2011 m. gruodžio 30 d. paskirta UAB „( - )“ direktore, Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais). A. R. savo rašytiniame paaiškinime nurodė, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė 2015, 2016 ir 2017 m. UAB „( - )“ metinių ataskaitų ir tuo pažeidė kodeksą; ataskaitos laiku nebuvo pateiktos, nes įmonės veikla yra sustabdyta, todėl nežinojo, kad reikia teikti ataskaitas; savo klaidą pripažįsta ir labai gailisi. 2015, 2016 ir 2017 m. ataskaitos jau yra pateiktos (b. l. 3).

9Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, 37 straipsnio 12 dalies 7 punkte numatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, o 58 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10Taigi UAB „( - )“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d., o 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d. (terminas yra ilgesnis dėl sutrikimų teikiant finansinės atskaitomybės dokumentus). Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad A. R., būdama UAB „( - )“ direktore, nepateikė Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių Registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, todėl padarė ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

12Pažymėtina, kad A. R. inkriminuotas vienas ANK straipsnis, tačiau protokole aprašyti trys nusižengimai, t. y. finansinių ataskaitų rinkinio duomenų nepateikimas 2015 m. ir tų pačių duomenų nepateikimas 2016 bei 2017 m. UAB „( - )“ savo finansinius metus yra pasitvirtinusi kaip kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalėjo būti pateiktas vėliausiai 2016 m. birželio 1 d., 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys – vėliausiai 2017 m. birželio 1 d., o 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys – vėliausiai 2018 m. birželio 15 d. VĮ Registrų centras administracinio nusižengimo faktą nustatė 2018 m. spalio 24 d., tuomet ir buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

13Atsižvelgiant į tai, kad A. R. padarė tris trunkamuosius teisės pažeidimus skirtingu metu, svarbu patikrinti, ar nėra suėję administracinės nuobaudos skyrimo terminai. 2017 m. birželio 1 d. ir 2018 m. birželio 15 d. nusižengimai padaryti galiojant ANK, todėl, vadovaujantis ANK 39 straipsnio nuostatomis, administracinė nuobauda, esant trunkamajam administraciniam nusižengimui, gali būti paskirta per dvejus metus nuo jo paaiškėjimo dienos. Šiuo atveju nuobaudos skyrimo senaties terminas nėra suėjęs. Tuo tarpu 2016 m. birželio 1 d. nusižengimas padarytas galiojant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui (toliau – ir ATPK), todėl turi būti vadovaujamasi šio kodekso 35 straipsnio nuostatomis. ATPK 35 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 413, 85, 1852, 1932, 20710, 20712, 209, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 210, 21411 straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai. Atsižvelgiant į tai, kad ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas pagal šio straipsnio dispozicijoje aprašyto nusižengimo sudėties požymius atitinka iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusio ATPK 1722 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį teisės pažeidimą ir šis pažeidimas ankstesniajame kodekse buvo priskirtas dvyliktame skirsnyje nurodytiems pažeidimams, todėl šešių mėnesių nuobaudos už jį skyrimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai. Kadangi nuo 2016 m. birželio 1 d. (pažeidimo padarymo dienos) iki 2018 m. spalio 24 d. (pažeidimo nustatymo dienos) yra praėję daugiau nei vieneri metai, todėl atsakomybė už 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinių nepateikimą Juridinių asmenų registrui nebegalima. Būtent tokios praktikos, nagrinėjant savo pobūdžiu analogiškas bylas, laikosi teismai (žr. Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. nutartį administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-653-478/2017; šiame kontekste pažymėtina, kad institucijos atstovės teismo posėdyje nurodyta kitokia teismų praktika, žr. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartį administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-377-3177/2017, yra vėlesne, todėl teismas nagrinėjamu atveju vadovaujasi vėlesne teismų praktika). Taigi administracinio nusižengimo protokole nurodyta aplinkybė, kad A. R. Juridinių asmenų registrui laiku nepateikė metinio finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 m., šalintina, kadangi yra suėję administracinės nuobaudos skyrimo senaties terminas.

14Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį (padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika), pažeidėjos kaltės formą ir rūšį (nusižengimas padarytas dėl neatsargumo, manant, kad sustabdžius įmonės veiklą nėra pareigos teikti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių Juridinių asmenų registro tvarkytojui), administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens elgesį po nusižengimų paaiškėjimo (rinkiniai už visus minėtus metus jau yra pateikti), A. R. asmenybę (dirbanti, bausta administracine tvarka), atsakomybę lengvinančią aplinkybę (pripažino padariusi administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi, ANK 35 str. 1 d. 1 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, A. R. skirtina ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta administracinė nuobauda – bauda, nustatant jos minimalų dydį (ANK 34 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16A. R. pripažinti kalta padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jai 200 (dviejų šimtų) Eur baudą.

17Išaiškinti, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001, mokėjimo pavedime nurodant pažeidimo identifikavimo kodą (ROIK) – 18093619817. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstinai.

18Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

19Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai