Byla I-11-281/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donatas Vansevičius ir Liudmila Zaborovska, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ atstovei advokatei Beatai Vilienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiasis suinteresuotasis asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija dėl įsakymo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Šilutės vandenys“ 2014-05-14 kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2014-04-10 įsakymą Nr. T1-73 (t. 1, b. l. 1-6).

5Paaiškino, kad Agentūros direktorius ginčijamu sprendimu nurodė, jog pareiškėja, vykdydama sutartį Nr. R5-(9.40)-809 „Švėkšnos ir Šilutės nuotekų valyklų rekonstravimas“, netinkamai panaudojo dalį bendrojo finansavimo lėšų – pirkimo dokumentus įsigijusiems dalyviams pateiktuose atviro darbų pirkimo dokumentuose nurodytas mažesnis nuotekų valyklos pajėgumas nei buvo nurodytas supaprastinto atvirojo konkurso skelbime, taip pat, skelbime buvo numatyti didesni reikalavimai nei pirkimo dokumentuose, kas apribojo potencialių pirkėjų galimybes dalyvauti pirkime. Ginčijamu įsakymu nurodyta projekto galutiniam gavėjui per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas, t. y. 272 499,98 Lt. Pareiškėjos teigimu, ji nerengė pirkimo dokumentų, nedalyvavo šių dokumentų derinime, nevykdė jokių viešųjų pirkimų sutarčiai sudaryti, todėl nėra atsakinga už finansines korekcijas taikytinas už viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymą. Būtent Šilutės rajono savivaldybės administracija tikrino paslaugų teikėjų parengtus pirkimo dokumentus, teikė jiems pastabas, teikė skelbimą apie pirkimą bei pirkimo dokumentus, juos derino su Agentūra, taip pat vykdė kitas funkcijas, susijusias su pirkimo organizavimu. Todėl šiuo atveju pareiškėja negali atsakyti už buvusio projekto vykdytojo veiksmus. Analizuojant Reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Reglamento 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, teigia, kad jame nėra numatyta, jog išlaidos, padarytos pažeidus viešųjų pirkimų taisykles, yra netinkamos. Pareiškėjos įsitikinimu, ji sutarties 4.4 punktu taip pat neprisiėmė pareigos atsakyti už ankstesnio galutinio paramos gavėjo – Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiksmus. Išlaidų tinkamumą pareiškėja galėjo kontroliuoti, tuo tarpu vykdant viešuosius pirkimus pareiškėja nedalyvavo, todėl ir neprisiėmė atsakomybės už perkančiosios organizacijos veiksmus.

6Teigia, kad Agentūra nepagrįstai konstatavo, kad skelbime apie pirkimą buvo numatyti didesni reikalavimai nei pirkimo dokumentuose. Tiek 2007-10-31 paskelbtame supaprastinto atviro konkurso skelbime, tiek pirkimo dokumentuose buvo nurodytas toks pat Švėkšnos nuotekų valyklos pajėgumas, t. y. 500 GE, tačiau tų pačių pirkimo dokumentų II skyriaus 2 skirsnyje nurodytas ir kitoks valyklos pajėgumas – 357 GE. Nors pirkimo dokumentuose buvo toks prieštaravimas, jo nepastebėjo nei tiekėjai, nei pati perkančioji organizacija. Be to, pirkimo dokumentai buvo patikslinti iki supaprastintų neskelbiamų derybų pradžios. Faktą, kad minėtas prieštaravimas realiai neapribojo potencialių tiekėjų patvirtinta tai, kad pirkimo dokumentus įsigijo net šeši tiekėjai, iš kurių nei vienas nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl šio prieštaravimo konkurso sąlygose pašalinimo. Pareiškėja taip pat nesutinka su Agentūros išvada, kad neužtikrintas skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymasis. Pirkime galėjo dalyvauti ir pateikti pasiūlymus visi minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys tiekėjai. Taip pat pabrėžė, kad Lietuvoje yra platus ratas subjektų, galėjusių pasiūlyti perkamus statybos darbus, pirkimo dokumentuose nebuvo keliami jokie dirbtiniai apribojimai.

7Pareiškėja akcentuoja, kad projektas nebuvo finansuojamas iš ES lėšų, sutarties kainą sudarė Europos Komisijos sprendimu patvirtintą biudžetą viršijanti dalis, kuri susideda tik iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir užsakovo dalių. Todėl Agentūra nepagrįstai vadovavosi gairėmis dėl viešojo pirkimo sutarčių, bendrai finansuojamų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo. Net ir pritaikius šias gairių nuostatas, gairėse nurodytos rekomendacijos pagal savo pobūdi negali būti laikomos imperatyviomis ir privalomomis.

8Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytas aplinkybes, prašė skundą tenkinti.

9Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Paaiškino, kad ginčo projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (80 proc.) ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis (20 proc.), todėl pareiškėja skunde nurodė klaidingą informaciją, kad projektas ES lėšomis finansuojamas nebuvo. 2007-10-31 Valstybės žiniose paskelbtas supaprastintas atviras Šilutės rajono savivaldybės administracijos konkursas dėl Švėkšnos ir Šilutės valyklų rekonstravimo darbų pirkimo. Paskelbtame konkurse nurodytas Švėkšnos nuotekų valyklos pajėgumas (500 GE) nesutapo su pirkimo dokumentuose nurodytu pajėgumu (357 GE), t. y. 29 proc. mažesniu. Vykstant konkursui pirkimo dokumentus įsigijo šeši dalyviai, pasiūlymą pateikė vienas – UAB „Senasis akvedukas“. Teigia, kad nesuderinus skelbimo ir kitų pirkimo dokumentų sąlygų, buvo apribotos potencialių tiekėjų galimybės dalyvauti pirkime, nebuvo užtikrintas skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymasis ir tai galėjo turėti įtakos konkurso rezultatams. Dėl nustatyto pažeidimo pareiškėjai pritaikyta 82 391,36 Eur (284 480,89 Lt) finansinė pataisa.

11Atsakovės manymu, kadangi sprendimas finansuoti ginčo projektą buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą, lėšų finansavimo tinkamumas nustatomas pagal Reglamentą Nr. 16/2003, nepaisant to, kad jis nuo 2007-01-15 neteko teisinės galios. Nurodė, kad taikytinas finansinis poveikis apskaičiuotas vadovaujantis Komisijos parengtomis Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Šilutės projektas bendrai finansuotas ES Sanglaudos lėšomis 2000-2006 m. programavimo laikotarpiu, todėl Agentūra atliko pažeidimo tyrimą, nustatė pažeidimą, o pažeidimui proporcingam finansiniam poveikiui apskaičiuoti pagrįstai ir teisėtai pritaikė nurodytas gaires.

12Nesutinka su pareiškėjos nurodyta pozicija, kad UAB „Šilutės vandenys“ nerengė pirkimo dokumentų, nevykdė viešųjų pirkimų sutarčiai sudaryti, todėl nėra atsakinga už finansines korekcijas. Teigia, kad galutinis paramos gavėjas buvo būtent UAB „Šilutės vandenys“, kuriam Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduotos galutinio paramos gavėjo funkcijos. Tuo tarpu paaiškėjus, kad iš projekto lėšų buvo apmokėtos išlaidos, kurios nėra tinkamos apmokėjimui iš ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, šios išlaidos išieškomos iš galutinio paramos gavėjo. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra įsiteisėjęs teismo sprendimas arba nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą, o projekto vykdytoju laikomas galutinis paramos gavėjas, jeigu lėšos gautos iš 2000-2006 metų Sanglaudos fondo. Atsakovo teigimu, netinkamas finansuoti ir grąžintinas lėšas turi grąžinti tas subjektas, kuris pažeidimo nustatymo metu, o ne pažeidimo padarymo metu yra galutinis paramos gavėjas. Kadangi skundžiamo sprendimo priėmimo metu galutinis paramos gavėjas buvo UAB „Šilutės vandenys“, todėl ji ir turi grąžinti netinkamas finansuoti lėšas. Nepriklausomai nuo to, kas rengė viešojo pirkimo dokumentus, kas vykdė viešojo pirkimo procedūras ir kas tvirtino sutarties nuostatas, valstybė, atsakydama prieš ES už netinkamai įsisavintas lėšas, turi šias lėšas susigrąžinti iš projektų vykdytojų – galutinių paramos gavėjų. Nustačius pažeidimą, jam proporcingas finansinis poveikis buvo apskaičiuotas vadovaujantis gairių 2 priedo 23 punktu, o pagal proporcingumo principą finansinė parama pasirinkta minimali, t. y. 5 proc. nuo sudarytos sutarties vertės. Todėl Agentūra pritaikė mažiausią tokio pobūdžio pažeidimui leistiną korekciją pagal gaires.

13Atsakovės Agentūros atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė, teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovai nedalyvavo.

15Teismas

konstatuoja:

16Byloje yra kilęs ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-04-10 įsakymo Nr. T1-73, kuriuo pareiškėjai pritaikyta finansinė korekcija, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Pažymėtina, kad vertinamas projektas iš dalies buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, tai patvirtina Švėkšnos ir Šilutės nuotekų valyklų rekonstravimo darbų konkurso sąlygos – nurodymų dalyviams 3.1 punktas įtvirtina, kad šis projektas yra finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis pagal Finansinį memorandumą Nr. CCI 2004/LT/16/C/PE/004 tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos (t. I, b. l. 30). Todėl šiuo atveju būtina sistemiškai įvertinti aktualų ES, nacionalinį teisinį reguliavimą, reguliuojantį sanglaudos struktūrinio fondo paramos teikimą bei atsižvelgti į Reglamento Nr. 2988/95 turinį.

18Reglamento Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, 57 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad neteisėtai sumokėtos sumos susigrąžinamos pagal 98–102 straipsnius. Reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 101 straipsnis įpareigoja valstybes nares imtis atitinkamų priemonių nustačius pažeidimus, įskaitant ir atlikti finansinį koregavimą bei susigrąžinti neteisėtai išmokėtas sumas. Tačiau pastebėtina, kad Reglamento Nr. 1083/2006 įvardintos nuostatos jokių specialių senaties terminų, apibrėžiančių laikotarpį dėl nepagrįstos paramos grąžinimo, nenumato.

19Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju, siekiant nustatyti ar senaties terminas nebuvo praleistas atsižvelgtina į taikytinus bendruosius teisės aktus, inter alia Reglamentą Nr. 2988/95, kuriuo nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Bendrijos teisės aktų pažeidimus (Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 1 dalis). Reglamento Nr. 2988/95 taikymo srityje „pažeidimas“ yra suprantamas kaip bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas (Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalis).

20Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo. Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį. Pažymėtina ir tai, kad valstybės narės išlaiko teisę taikyti ilgesnį laikotarpį nei atitinkamai numatyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse (Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 3 dalis).

21Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo formuojamoje jurisprudencijoje yra išaiškinęs, jog, priimdamas Reglamentą Nr. 2988/95, ypač jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, Bendrijos / ES teisės aktų leidėjas siekė įtvirtinti bendrą šiai sričiai taikomą senaties termino taisyklę, kuria siekė apibrėžti visose valstybėse narėse taikomą minimalų terminą ir atsisakyti galimybės susigrąžinti iš Bendrijos biudžeto nepagrįstai gautas sumas, nuo ginčijamoms išmokoms reikšmingo pažeidimo padarymo praėjus ketveriems metams (žr. 2010-12-22 sprendimo Corman, C‑131/10, 39 punktą, 2011-05-05 sprendimo Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C‑201/10 ir C‑202/10, 24 punktą, 2011-12-21 sprendimo Chambre de commerce ir d'industrie de l'Indre, C-465/10, 52 punktą). Akcentuotina, kad šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto (žr. ESTT 2009-01-15 sprendimo Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C?281/07, 20-22 punktus). Be to, pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį pažeidimą lemia bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto „veiksmais ar neveikimu“ (žr. ESTT 2004-12-02 sprendimo José Mart? Peix SA, C?226/03, 16 punktą).

22Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. A-155-858/2017 (proceso Nr. 3-61-3-01420-2013-6) 2017-12-20 nutartyje, atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 2988/95 taikymo apimtį ir ESTT išaiškinimus, padarė išvadą, kad, nesant atskirų Bendrijos sektorių taisyklių, numatančių trumpesnį terminą, bet ne trumpesnį kaip treji metai, arba ilgesnį senaties terminą įtvirtinančių nacionalinių teisės aktų, šiuo atveju Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis taikoma tiesiogiai.

23Pareiškėja pateikė teismui papildomus paaiškinimus, kuriuose teigia, kad ginčijamas įsakymas priimtas praleidus Reglamente Nr. 2988/95 nustatytą ketverių metų senaties terminą, kuris, jos nuomone, nagrinėjamu atveju yra taikytinas. Agentūra rašytiniuose paaiškinimuose teismui su tokia pareiškėjos pozicija sutinka, pritaria nuomonei, kad nagrinėjamu atveju ketverių metų ieškinio senaties terminas yra taikytinas ir praleistas.

24Siekiant nustatyti kada buvo padarytas pažeidimas, nuo kurio skaičiuotinas ketverių metų ieškinio senaties terminas, analizuotinos bylos faktinės aplinkybės. Faktinių aplinkybių kontekste taip pat svarbu nustatyti ar vykdoma programa buvo daugiametė, nes Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnis numato, kad, vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Tai yra speciali taisyklė taikoma daugiamečių programų atveju ir ji leidžia numatytą ketverių metų terminą pratęsti, bet ne jį sutrumpinti. ESTT 2017-06-15 priėmė sprendimą byloje C?436/15, nurodydamas, kad sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Kadangi nagrinėjamos bylos atveju buvo vykdomas projektas Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 „Nemuno žemupio baseino projektas, I etapas“, kurio įgyvendinimo darbai nustatyti terminu nuo 2005-06-01 iki 2011-12-31 (t. II, b. l. 30), jis buvo finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, tokia programa laikytina daugiamete.

25Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad 2007-10-31 Valstybės žiniose paskelbtas supaprastintas atviras Šilutės rajono savivaldybės administracijos konkursas dėl Švėkšnos ir Šilutės valyklų rekonstravimo darbų pirkimo (t. II, b. l. 45–48). Tuo tarpu rangos sutartis „Švėkšnos ir Šilutės nuotekų valyklų rekonstravimas tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Senasis akvedukas“ pasirašyta 2008-08-29 (t. I, b. l. 57–59). Ginčijamas įsakymas dėl finansinės korekcijos taikymo priimtas 2014-04-10 (t. I, b. l. 8), pranešimas apie pažeidimą dėl Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo surašytas 2014-04-10, pranešime nurodyta pažeidimo data – 2007-10-31 (t. I, b. l. 80–81). Teismas sutinka su pareiškėjos ir atsakovės nurodomais teiginiais, kad šiuo atveju pažeidimas buvo užbaigtas 2008-08-29, pasirašius rangos sutartį ir taip užbaigus pirkimo procedūrą. Tačiau atsižvelgiant į Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa, taip pat vertintina programos pabaigos data. Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Komisijos 2011-05-20 sprendimu Nr. K(2011)3671 nustatyta, kad visos veiklos pagal projektą turi būti užbaigtos iki 2011-12-31 (t. II, b. l. 30), taigi ši data laikytina programos pabaigos data. Vertinant ar senaties termino eiga nenutrūko, pastebėtina, kad iki programos užbaigimo datos, t. y. iki 2011-12-31, kompetentinga institucija nesiėmė veiksmų, susijusių su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu, apie kurį būtų pranešta pareiškėjai. Todėl laikytina, kad senaties terminas nenutrūko, o senaties terminas suėjo kitą dieną nuo programos pabaigos datos, t. y. 2012-01-01. Ginčijamą sprendimą atsakovė priėmė 2014-04-10, taigi jau pasibaigus senaties terminui.

26Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ginčijamas Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-04-10 įsakymas Nr. T1-73 priimtas praleidus tiesiogiai taikomoje Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą 4 metų senaties terminą, todėl įsakymas naikintinas. Kadangi senaties termino praleidimas sąlygoja ginčijamo įsakymo neteisėtumą, teismas dėl kitų pareiškėjos skundo argumentų nepasisakys. Todėl pareiškėjos skundas tenkintinas, o ginčijamas Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-04-10 įsakymas Nr. T1-73 naikintinas (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

28Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ skundą tenkinti.

29Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-04-10 įsakymą Nr. T1-73.

30Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB „Šilutės vandenys“ 2014-05-14 kreipėsi į teismą su... 5. Paaiškino, kad Agentūros direktorius ginčijamu sprendimu nurodė, jog... 6. Teigia, kad Agentūra nepagrįstai konstatavo, kad skelbime apie pirkimą buvo... 7. Pareiškėja akcentuoja, kad projektas nebuvo finansuojamas iš ES lėšų,... 8. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytas... 9. Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu... 10. Paaiškino, kad ginčo projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos... 11. Atsakovės manymu, kadangi sprendimas finansuoti ginčo projektą buvo priimtas... 12. Nesutinka su pareiškėjos nurodyta pozicija, kad UAB „Šilutės vandenys“... 13. Atsakovės Agentūros atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija... 15. Teismas... 16. Byloje yra kilęs ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 17. Pažymėtina, kad vertinamas projektas iš dalies buvo finansuojamas Europos... 18. Reglamento Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos... 19. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju, siekiant nustatyti ar senaties... 20. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo... 21. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo formuojamoje jurisprudencijoje yra... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,... 23. Pareiškėja pateikė teismui papildomus paaiškinimus, kuriuose teigia, kad... 24. Siekiant nustatyti kada buvo padarytas pažeidimas, nuo kurio skaičiuotinas... 25. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad 2007-10-31 Valstybės žiniose... 26. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ginčijamas... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ skundą... 29. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 30. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...