Byla 2YT-9215-854/2018
Dėl civilinė būklės akto įrašo pakeitimo, suinteresuotasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė,

2sekretoriaujant Ingridai Žuraitei,

3dalyvaujant pareiškėjui V. P., pareiškėjo atstovui advokatui Artūrui Gutauskui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. P. pareiškimą dėl civilinė būklės akto įrašo pakeitimo, suinteresuotasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius.

5Teismas

Nustatė

6pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą prašydamas ištaisyti jo gimimo akto įraše pareiškėjo tėvo M. P. tautybę iš „lietuvis“ į „žydas“ bei paties pareiškėjo tautybę iš „lietuvis“ į „žydas“.

7Pareiškime nurodė, kad su prašymu dėl savo ir tėvo tautybės pakeitimo gimimo akto įraše kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių, kuris 2018-01-13 išvada tokį pareiškėjo prašymą atmetė. Pareiškėjas aiškino, kad jo tėvas buvo M. G., žydas, gimęs žydų šeimoje 1921 metais. Užfiksuotų M. P. (M. G.) gimimo įrašų nėra. M. G. savo vardą, pavardę ir tautybę pasikeitė Holokausto laikotarpiu, siekdamas nuslėpti savo žydišką kilmę.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad aplinkybę, jog jo tėvas buvo žydas žinojo nuo pat vaikystės. Šeima turėjo daug žydų draugų, tėvas kalbėjo žydiškai. Pareiškėjas pats save laiko žydu, dalyvauja žydų bendruomenės veikloje, jo anūkės mokosi žydų mokykloje. Žydiška kilmė pareiškėjui yra svarbi, todėl siekia, kad ji būtų patvirtina dokumentuose.

9Pareiškėjo atstovas nurodė, kad pagrindą pakeisti pareiškėjo gimimo akto įraše jo tėvo tautybę sudaro byloje surinkti įrodymai, o pareiškėjo tautybė keistina Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 patirtintų Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių pagrindu.

10Suinteresuotasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrius atsiliepime į pareiškimą prašė spręsti dėl jo teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar pildomi tais atvejais, kai klaidas ar kitus netikslumus liudija kiti civilinės būklė aktų įrašai. Tokių pareiškėjas civilinės metrikacijos skyriui nepateikė. Todėl šiuo atveju įrašą pakeisti būtų galima tik teismo sprendimu.

11Suinteresuotojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus atstovui į teismo posėdį neatvykus, byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 443 str. 5 d.).

12Pareiškimas tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad pareiškėjo V. P., gimusio 1946-01-26, gimimo akto įraše Nr. 1378, įrašytame 1947-04-04 Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, tėvo M. P. tautybė nurodyta „lietuvis“ (b.l. 4-6), pareiškėjui išduotame gimimo liudijime jo tėvo ir jo paties tautybė nurodyta „lietuvis“ (b.l. 6, 118).

142018-01-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus išvada netenkintas pareiškėjo prašymas dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo ir papildymo (b.l. 4-5). Išvadoje konstatuota, kad gimimo akto įraše Nr. 1378, įrašytame 1947 m. balandžio 4 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, tėvo tautybė yra lietuvis, skiltyje „Duomenys apie kūdikį“ nėra grafos „Tautybė“. Byloje yra Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2018 m. sausio 2 d. pranešimas Nr. (Pl- 8762) P2-15, kuriame pranešama, kad Kėdainių žydų bendruomenės 1921 metų metrikų knygų saugoti negavo, todėl išduoti archyvo pažymos apie M. (M., M.) G. (P.) gimimą negali, M. P. mirties įrašo Nr. 226, įrašyto 1989 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje kopija, kuriame nėra skilties „Tautybė“, M. P. ir M. B. santuokos sudarymo įrašo Nr. 215, įrašyto 1946 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje kopija, kuriame vyro tautybė yra lietuvis, V. P. ir T. T. santuokos sudarymo akto įrašo Nr. 2108, įrašyto 1972 m. liepos 29 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje kopija, kur vyro tautybė yra lietuvis, V. P. ir T. P. santuokos nutraukimo įrašo Nr. 91, įrašyto 2000 m. sausio 19 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje nuorašas, kuriame jo tautybė įrašyta lietuvis.

15Pareiškėjo tėvo mirties liudijime nurodyta, kad P. M. J. mirė 1989-01-18 būdamas 67 metų amžiaus (b.l. 74).

16Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė F. K. 2018-01-15 rekomendacijoje Vilniaus Š. A. ORT gimnazijos direktoriui nurodė, kad L. V., g. 2011-03-15, ir L. V., g. 2008-08-21, yra žydų kilmės (b.l. 103). Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad šios mergaitės yra pareiškėjo anūkės (b.l. 119-122).

172018-04-12 pažymoje Nr. 118 Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė F. K. nurodė padariusi išvadą, kad M. P. tikrasis vardas yra M. G. ir jo tautybė yra žydas (b.l. 104).

18Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenimis Kėdainių žydų bendruomenės 1922-1930 metų metrikų knygose M. (M., M.) G., J. sūnaus gimimo duomenų nerasta. 1921 metų metrikų knygų archyvas saugoti nėra gavęs (b.l. 7, 9).

19Lietuvos ypatingasis archyvas 2013-09-05 pažymoje nurodė, kad Lietuvos sovietinio partizanų būrio „Žalgiris“, veikusio Švenčionių apskrities teritorijoje, archyvinio fondo Nr. 60 byloje yra saugoma G. (P.) M. J. (taip dokumente) asmens byla, kurioje yra duomenų, kad M. (M.) G. (P.) J. (J.), g. 1921 m. Kėdainiuose, Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (LLKJS) Kėdainių apskrities komiteto instruktorius 1940-1941-10, Raudonosios armijos karys 1941-10-1942, Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos karys (po pulko mokyklos baigimo - seržantas) 1942-01— 1942-03, Lietuvos partizaninio judėjimo štabo spec. mokyklos Nr. 1 kursantas 1942-03-1942-07, Lietuvos sovietinio partizaninio judėjimo dalyvis 1942-11-1944-07 (sovietinio partizanų būrio „Žalgiris“, veikusio Švenčionių apskrities teritorijoje, ryšininkas, vėliau - partizanų būrio „Žalgiris“ spec. grupės vadas) (F. 60, ap. 1, b. 17,1. 1-11). Toje pačioje byloje yra saugomas G. M. J. (taip dokumente) asmens kadrų įskaitos lapas 1943 m. gruodžio 20 d. patvirtintas vyresniojo seržanto Š., kuriame yra duomenų apie M. G. (P.) šeimos narius: tėvą – J., motiną – B., seserį – S. (pavardės, tėvavardžiai, gimimo metai dokumente nenurodyti) (F. 60, ap. 1, b. 17,1. 1 a. p.). Toje pačioje byloje yra saugomas ir M. G. (P.) gyvenimo aprašymas (be datos), kuriame parašyta, kad M. G. (P.) g. 1921 m. Kėdainiuose, neturtingoje žydų šeimoje, tėvai buvo paprasti darbininkai; nurodyta šeimos sudėtis: M. G. (P.), jo brolis ir dvi seserys (vardai, pavardės, tėvavardžiai, gimimo metai dokumente nenurodyti) (F. 60, ap. 1, b. 17,1.3). Partijos istorijos instituto prie LKP CK - Marksizmo-leninizmo instituto prie TSKP CK filialo archyviniame fonde Nr. 3377 saugomoje Lietuvos sovietinio partizaninio judėjimo dalyvio B. U. atsiminimų byloje yra duomenų apie M. G. (P.) (slap. M. M.) veiklą sovietiniame partizaniniame judėjime Lietuvoje ir nurodyta, kad jo tėvas mirė 1933 m., o motiną, seserį ir brolį Antrojo Pasaulinio karo metais nužudė vokiečiai (vardai, pavardės, tėvavardžiai ir žūties metai dokumente nenurodyti), (F. 3377, ap. 51, b. 403,1. 220.).

20Lietuvos komunistų partijos (LKP) Centro komiteto archyvinio fondo Nr. 1771 esančioje „Specialios kuopos karių sąrašo“ byloje yra saugomas Lietuvos partizaninio judėjimo štabo Specialios kuopos karių 1942 m. sąrašas (dokumento data ir sudarytojas nenurodytas), kuriame eil. Nr. 136 įrašytas G. M. J. (taip dokumente), g. 1921 m. Kėdainiuose, VKP(b) narys nuo 1942 m., nevedęs, Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (LLKJS) Kėdainių apskrities komiteto instruktorius, šeimos sudėties skiltyje įrašyta G. B. A., gyv. Kėdainiuose Gedimino g. 33 (kai kuriuose dokumentuose Gedimino g. 30), (F.1771, ap. 5, b. 58, l. 1 l) (b.l. 8).

21Papildydamas pažymą, 2018-01-11 Lietuvos ypatingasis archyvas nurodė:

22Lietuvos sovietinių partizanų „Žalgirio būrio“, veikusio Švenčionių apskrityje, archyviniame fonde Nr. 60 yra saugoma G. (P.) M. J. (taip dokumente) asmens byla Nr. 17, kurioje yra G. M. J. (taip dokumente) 1943 m. gruodžio 20 d. asmens kadrų įskaitos lapas, kuriame tautybės skiltyje įrašyta – žydas (F. 60, ap. 1, b. 17,1. 1.). Toje pačioje byloje yra saugomas M. G. (P.) (taip dokumente) gyvenimo aprašymas (be datos), kuriame parašyta, kad M. G. (P.) gimė 1921 m. Kėdainiuose, neturtingoje žydų šeimoje (F. 60, ap. 1, b. 17,1. 3.). Toje pačioje byloje yra saugomas G. M. J. (taip dokumente) apdovanojimo TSRS ordinais ir medaliais 1944 m. liepos 25 d. lapas, kuriame nurodyta G. M. J. tautybė — žydas (F. 60, ap. 1, b. 17,1. 8.). Toje pačioje byloje saugomas teikimo apdovanoti M. G. J. (taip dokumente) TSRS ordinu 1945 m. kovo 30 d. lapas, kuriame nurodyta, kad M. G. J. yra žydas (F. 60, ap. 1, b. 17,1. 10.). Lietuvos komunistinės jaunimo sąjungos (LKJS) centro komiteto archyviniame fonde Nr. 4421 saugomoje „LLKJS CK biuro posėdžių protokolų Nr. 17-34“ byloje yra saugomas LLKJS CK 1941 m. vasario 14 d. biuro posėdžio protokolas Nr. 24, kuriame yra duomenų apie G. M. J. (taip dokumente) stojimą į VLKJS narius, kur nurodyta G. M. J. tautybė – žydas (F. 4421, ap. l,b. 3,1. 102.). Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto archyviniame fonde Nr. 1771 saugomoje „Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Kėdainių apskrities organizacijos visuotinių partinių susirinkimų, LKP(b) Kėdainių apskrities komiteto posėdžių“ byloje yra saugomas LKP(b) Kėdainių apskrities komiteto 1941 m. balandžio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 10, kuriame yra duomenų apie M. G. (taip dokumente) priėmimą kandidatu į Visąsajunginės komunistų partijos (bolševikų) (VKP(b)) narius, kuriuose nurodyta, kad M. G., gimęs 1921 m., žydas, kilęs iš darbininkų šeimos, baigė 4 skyrių žydų pradžios mokyklą (F. 1771, ap. 2, b. 287,1. 35) (b.l. 10-11).

23A. B. knygoje „Miškų frontuose“ nurodyta, kad M. G. slapyvardis buvo P. (b.l. 116), pareiškėjas teismo posėdžio metu patvirtino, kad nuotraukoje (b.l. 117) ketvirtas iš dešinės stovintis asmuo, nurodytas kaip M. P., yra jo tėvas.

24M. G. ir D. L. T. rašytiniais parodymais, duotais notarui, paliudijo, kad jų žiniomis, pagrįstomis giminaičių, draugų ir artimų pažįstamų, artimesniais ar tolimesniais giminystės bei draugystės ryšiais susijusių su M. P. (G.) šeima, pasakojimais ir liudijimais, V. P. tėvo M. P. (G.) tikroji tautybė yra žydas (b.l. 106-111).

25Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Teismas, vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu, vertina, jog į nagrinėjamą bylą pateiktų įrodymų visuma sudaro pagrindą spręsti, kad M. P. ir M. G., gimę 1921 metais Kėdainiuose, buvo vienas ir tas pats asmuo, o šio asmens tautybė buvo žydas (CPK 176, 178 str., 185 str.). Ši teismo nustatyta aplinkybė lemia išvadą, jog pareiškėjo gimimo akto įraše jo tėvo tautybė nurodyta neteisingai, todėl yra pagrindas civilinės būklės akto įrašą ištaisyti (CK 2.18-2.19 str., Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 25 str.).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, jeigu vaiko tėvai yra skirtingų tautybių, vaiko tautybė įrašoma tėvų susitarimu. Pagal 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 patirtintų Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 43.2 punktą, jei tėvų tautybės skirtingos, tėvų susitarimu vaikui suteikiama tėvo arba motinos tautybė. Taigi esamas teisinis reguliavimas nustato, kad vaiko tautybė turi sutapti su vieno iš tėvų tautybe. Esant faktinei situacijai, kuomet pilnametis asmuo siekia pakeisti įrašą savo gimimo įraše, teismas sprendžia, jog pareiškėjas turi teisę pasirinkti savo tautybę pagal tėvo arba motinos tautybę. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad konstatavus, jog pareiškėjo V. P. tėvo tautybė yra žydas, yra pagrindas tenkinti prašymą pakeisti gimimo akto įraše jo paties tautybę į „žydas“.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, 514-516 straipsniais,

Nutarė

28pareiškimą tenkinti.

29Pareiškėjo V. P., asmens kodas ( - ) gimusio 1946-01-26, gimimo akto įraše Nr. 1378, įrašytame 1947-04-04 Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, tėvo M. P. tautybę ištaisyti iš „lietuvis“ į „žydas“, o V. P. tautybę pakeisti iš „lietuvis“ į „žydas“.

30Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė,... 2. sekretoriaujant Ingridai Žuraitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui V. P., pareiškėjo atstovui advokatui Artūrui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą prašydamas ištaisyti jo gimimo akto... 7. Pareiškime nurodė, kad su prašymu dėl savo ir tėvo tautybės pakeitimo... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą, prašė jį... 9. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad pagrindą pakeisti pareiškėjo gimimo akto... 10. Suinteresuotasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės... 11. Suinteresuotojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo V. P., gimusio 1946-01-26, gimimo akto... 14. 2018-01-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės... 15. Pareiškėjo tėvo mirties liudijime nurodyta, kad P. M. J. mirė 1989-01-18... 16. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė F. K. 2018-01-15... 17. 2018-04-12 pažymoje Nr. 118 Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės... 18. Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenimis Kėdainių žydų... 19. Lietuvos ypatingasis archyvas 2013-09-05 pažymoje nurodė, kad Lietuvos... 20. Lietuvos komunistų partijos (LKP) Centro komiteto archyvinio fondo Nr. 1771... 21. Papildydamas pažymą, 2018-01-11 Lietuvos ypatingasis archyvas nurodė:... 22. Lietuvos sovietinių partizanų „Žalgirio būrio“, veikusio Švenčionių... 23. A. B. knygoje „Miškų frontuose“ nurodyta, kad M. G. slapyvardis buvo P.... 24. M. G. ir D. L. T. rašytiniais parodymais, duotais notarui, paliudijo, kad jų... 25. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 28. pareiškimą tenkinti.... 29. Pareiškėjo V. P., asmens kodas ( - ) gimusio 1946-01-26, gimimo akto įraše... 30. Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Vilniaus miesto savivaldybės... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...