Byla 2A-382-154/2009

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų Jolantos Badaugienės, Laisvės Aleknavičienės, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovui K. G., atsakovo Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ atstovams: pirmininkui A. R. ir advokatei R. N., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. G. apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo K. G. ieškinį atsakovui Kauno apskrities medžiotojų klubui „Verdenė“ dėl klubo „Verdenė“ sprendimų panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas K. G. Raseinių rajono apylinkės teismo prašė:

4- pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2008-02-29 Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ valdybos sprendimą dėl K. G. pašalinimo iš Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“;

5- pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2008-04-12 Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimą, kuriuo patvirtintas Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ valdybos sprendimas dėl K. G. pašalinimo iš Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“;

6- priteisti iš atsakovo 10000 Lt neturtinės žalos bei visas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad nuo 1987-07-14 priklausė Kauno apskrities medžiotojų klubui „Verdenė“. 2008 metų balandžio mėnesį jis sužinojo, kad 2008-02-29 Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ valdybos sprendimu yra pašalintas iš šio klubo. Medžiotojų klubo kontrolės komisijos nariai raštu pripažino, kad jis, K. G., nebuvo iš anksto įspėtas ar pakviestas į valdybos posėdį ir informuotas apie susidariusią padėtį bei valdybos ketinimus šalinti jį iš klubo, todėl jam nebuvo suteikta teisė į gynybą. Jokių dokumentų ar paaiškinimų iš klubo jis nėra gavęs.

8Atsakovo Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ atstovas su ieškiniu nesutiko.

9Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Pripažino negaliojančiu Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ 2008 m. balandžio 12 d. visuotinio susirinkimo nutarimą patvirtinti Klubo valdybos 2008-02-29 sprendimą dėl K. G. pašalinimo iš klubo narių. Ieškinio dalį dėl Klubo „Verdenė“ 2008 m. vasario 29 d. valdybos nutarimo, kuriuo iš klubo narių pašalintas K. G., paliko nenagrinėtu. Ieškinį, dalyje dėl 10000 Lt neturinės žalos priteisimo, atmetė. Priteisė iš atsakovo klubo „Verdenė“ ieškovui 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo į valstybės pajamas 27,75 Lt teismo išlaidų. Priteisė iš atsakovo į valstybės pajamas 30,00 Lt teismo išlaidų.

10Teismas nurodė, kad LR Asociacijų įstatymo 14 straipsnio nuostatos draudžia kištis į asociacijos vidaus reikalus, todėl teismas ginčo dėl pašalinimo iš klubo narių klausimą nagrinėjo tik procedūriniu nario pašalinimo aspektu, o nario pašalinimo iš klubo klausimą iš esmės nenagrinėjo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-550/2006). Teismas konstatavo, kad pagal klubo įstatus klubo valdybos kompetencijai priklauso spręsti klausimą dėl pašalinimo iš klubo narių. Klubo valdyba, gavusi klubo narių pareiškimus, 2008-02-29 išsprendė klausimą dėl K. G. pašalinimo iš klubo narių. Teismas nurodė, kad klubo įstatuose nustatyta, jog valdybos nutarimą pašalintas asmuo turi teisę skųsti visuotiniam klubo narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis, tačiau ieškovas nėra apskundęs valdybos sprendimo dėl jo pašalinimo, dar gali šia teise pasinaudoti, todėl paliko ieškovo reikalavimą dėl jo pašalinimo iš klubo „Verdenė“ nenagrinėtu (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Pažymėjo, kad LR CK 1.125 str. nustatytas sutrumpintas ieškinio senaties trijų mėnesių terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Ieškovas teismui ieškinį pateikė nepraleidęs 3 mėnesių termino, ieškinio padavimas šį terminą nutraukė (LR CK 1.130 str.).

11Teismas konstatavo, kad atsakovas (klubas „Verdenė“) nepateikė įrodymų, jog apie klubo narių visuotinį susirinkimą, įvykusi 2008-04-12, klubo įstatuose nustatyta tvarka buvo pranešta ieškovui. Skelbimą laikraštyje „Kauno diena“ negalima laikyti tinkamu pranešimu apie įvyksiantį visuotinį klubo narių susirinkimą, nes nebuvo laikytasi klubo įstatuose nustatytos pranešimo tvarkos, tai yra pranešti pasirašytinai arba registruotu laišku. Nurodė, kad buvo pažeista K. G. teisė dalyvauti klubo narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise (Įstatų 15.6 p.), buvo pažeista visuotinio klubo narių susirinkimo sušaukimo tvarka K. G. atžvilgiu, todėl visuotinio klubo narių susirinkimo nutarimą dalyje dėl klubo valdybos 2008-02-29 sprendimo pašalinti K. G. iš klubo narių pripažino neteisėtu ir naikintinu.

12Nurodė, kad klubo valdyba išsprendė klausimą dėl K. G. pašalinimo iš klubo narių. K. G. šio valdybos nutarimo neskundė klubo narių visuotiniam susirinkimui. Pažymėjo, kad klubo įstatuose nenumatyta, kad valdybos nutarimas įsigalioja tik po to, kai jis apsvarstomas visuotiniame narių susirinkime, todėl konstatavo, kad nėra pagrindo visuotinio narių susirinkimo sprendimą pripažinus negaliojančiu laikyti negaliojančiu ir valdybos nutarimą ar jį naikinti. Nurodė, kad pripažinus negaliojančiu visuotinio narių susirinkimo nutarimą, valdybos sprendimas dėl K. G. pašalinimo lieka galioti.

13Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti iš klubo 10000 Lt neturinės žalos, tuo pagrindu, kad paliktas galioti valdybos nutarimas dėl K. G. pašalinimo iš klubo narių.

14Apeliaciniu skundu ieškovas K. G. prašė panaikinti klubo „Verdenė“ 2008 m. vasario 29 d. valdybos nutarimą, kuriuo jis pašalintas iš klubo narių. Priteisti 10000 Lt neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas.

15Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

161. Teismas, palikdamas nenagrinėtu medžiotojų klubo valdybos sprendimą neįvertino Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ įstatuose numatytos aukščiausio ir galutinio sprendimo teisę turinčio susirinkimo galią. Įstatų 23 p. nurodyta, kad sprendimą dėl klubo nario pašalinimo iš klubo priima valdyba. Pašalintas narys klubo valdybos nutarimą gali apskųsti visuotiniam klubo narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis. Įstatų 25 p. nurodyta, kad klubo valdymo organas yra klubo kontrolės komisija, o Įstatų 26 p. nurodyta, kad aukščiausiasis klubo valdymo organas yra susirinkimas. Iš to seka, kad panaikinus visuotinio susirinkimo – aukščiausio klubo valdymo organo- sprendimą dėl pašalinimo iš klubo narių, turi būti panaikinamas ir klubo valdybos sprendimas.

172. Įstatymai draudžia dėl to paties pažeidimo tam pačiam asmeniui taikyti dvigubas nuobaudas, bei spręsti klausimą dėl to paties fakto tam pačiam organui. Todėl, išsprendus susirinkimo sprendimo klausimą, teismas turėjo išspręsti ir valdybos sprendimo klausimą. Teismas neatsižvelgė į tą faktą, kad klubo valdybos veiklos kontrolę vykdo, ją vertina klubo kontrolės komisija, kuri pasisako ir dėl klubo valdybos sprendimo neteisėtumo. Todėl yra pažeistas pašalinimo procedūrinis klubo įstatuose numatytas klausimas.

183. Teismas nemotyvuotai atsisakė išklausyti byloje svarbaus liudytojo S. B., kuris galėjo pateikti esminius bylai reikšmingus parodymus.

194. Teismo atsisakymas nagrinėti valdybos nutarimą dėl ieškovo pašalinimo iš klubo narių negali būti pagrindas nepriteisti ieškovui neturtinę žalą, nes pastaroji buvo padaryta jau teismo pripažintų tyčinių veiksmų pasekoje ir pasekmių atžvilgiu ieškovui padarytos neturtinės žalos nesumažina ir nepanaikina.

205. Teismas ieškovui iš atsakovo priteisė 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų, kai tuo tarpu ieškovas už advokato teisinę pagalbą yra sumokėjęs 2000 Lt.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kauno apskrities medžiotojų klubas „Verdenė“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 1d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

231.Asociacija – klubas „Verdenė“ nepažeidė medžiotojų klubo įstatuose nustatytos narių pašalinimo iš klubo procedūros. Pagal Įstatų 35.6 punktą sprendimą dėl nario pašalinimo iš būrelio turi priimti medžiotojų būrelio valdyba, o ne visuotinis susirinkimas. Nagrinėjant procedūrinius ieškovo pašalinimo iš medžiotojų klubo aspektus, nebuvo padaryta jokių procedūrinių pažeidimų, kurie būtų lėmę ieškovo teisių pažeidimą.

242. Nesant įrodytiems apelianto reikalavimams dėl klubo valdybos sprendimo neteisėtumo, nėra pagrindo reikalauti priteisti netutinę žalą.

253. S. B. yra nereikšmingas kaip liudytojas, nustatinėjant faktines bylos aplinkybes, nes jis nėra medžiotojų klubo „Verdenė“ narys.

264. Priteistų ieškovui bylinėjimosi išlaidų dalis yra proporcinga patenkintų ieškinio reikalavimų daliai.

27Bylą nagrinėjant Šiaulių apygardos teisme ieškovas prašė patenkinti jo apeliacinį skundą, o atsakovo atstovai prašė skundą atmesti ir palikti galioti Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimą.

28Apeliacinis skundas atmestinas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

30Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmos instancijos teismas, panaikindamas medžiotojų klubo „Verdenė“ 2008 m. balandžio 12 d. visuotinio susirinkimo nutarimą dėl K. G. pašalinimo iš klubo ir palikdamas nenagrinėtu 2008 m. vasario 29 d. medžiotojų klubo valdybos nutarimą, neįvertino Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ įstatuose numatytos aukščiausio ir galutinio sprendimo teisę turinčio susirinkimo nutarimo galios; to, kad visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimas yra galutinis; kad tas pats organas negali spręsti to paties klausimo pakartotinai.

31Kolegija sprendžia, kad klausimas dėl K. G. pašalinimo iš klubo 2008 m. balandžio 12 d. visuotiniame medžiotojų klubo „Verdenė“ susirinkime buvo svarstomas ne kaip K. G. skundas dėl jo pašalinimo iš klubo narių Klubo „Verdenė“ įstatų 23 punkto nustatyta tvarka, o kaip „Einamieji reikalai“ -„kontrolės komisijos narių informacija apie 2008-04-03 gautą K. G. paklausimą, dėl jo pašalinimo iš Klubo ir Kontrolės komisijos 2008-04-11 atsakymas K. G.“. Be to, 2008 m. balandžio 12 d. visuotinio medžiotojų susirinkimo nutarimas dalyje dėl K. G. pašalinimo iš klubo pirmosios instancijos teismo buvo panaikintas dėl procesinių pažeidimų, nes apie šį susirinkimą, teismo manymu, nebuvo tinkamai pranešta K. G. ir tuo buvo pažeista jo teisė dalyvauti visuotiniame klubo narių susirinkime. Be to, ieškovas apeliaciniu skundu neprašo panaikinti sprendimo dalyje dėl 2008 m. balandžio 12 d. visuotinio susirinkimo nutarimo, kitų skundų negauta, todėl teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, negali išeiti už apeliacinio skundo ribų (LR CPK 320 str.).

32Kolegija sutinka su Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu K. G. ieškinio reikalavimą dėl Klubo „Verdenė“ 2008 m. vasario 29 d. valdybos nutarimo, kuriuo jis pašalintas iš klubo narių, pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo, palikti nenagrinėtu, kadangi ieškovas nesilaikė ikiteisminės šio ginčo nagrinėjimo tvarkos ir dar gali ja pasinaudoti (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

33Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ įstatų 23 punkte nustatyta, kad klubo valdybos kompetencijai priklauso spręsti klausimą dėl medžiotojo pašalinimo iš klubo narių ir tame pačiame punkte nustatyta, kad valdybos nutarimą pašalintas asmuo turi teisę skųsti visuotiniam klubo susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis. Byloje buvo nustatyta, kad ieškovas K. G. iki šiol neapskundė medžiotojų klubo „Verdenė“ 2008 m. vasario 29 d. valdybos nutarimo dėl jo pašalinimo iš šio klubo, t.y. nesilaikė šios kategorijos bylai nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, todėl negalėjo kreiptis į teismą dėl savo teisių gynimo teismine tvarka. Pirmos instancijos teismas išaiškino ieškovui, kad tokią galimybe jis dar gali pasinaudoti, nes Klubo „Verdenė“ įstatuose valdybos nutarimo apskundimo terminas nenustatytas, o Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. nustato, kad sutrumpintas ieškinio senaties trijų mėnesių terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Ieškovas teismui ieškinį pateikė 2008-06-02, tai yra nepraleidęs 3 mėnesių termino, o ieškinio padavimas šį terminą nutraukė ( CK 1.130 str.) .

34Ieškovo K. G. argumentas, išsakytas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, kad kol klubo pirmininku bus A. R., jis nemato reikalo skųstis visuotiniam susirinkimui, nes nesitiki teigiamo susirinkimo sprendimo jo atžvilgiu, nėra pagrindas ieškinį nagrinėti betarpiškai teisme, pažeidžiant ikiteisminio ginčo sprendimo procedūrą.

35Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad sprendimui įtakos turėjo tai, jog nebuvo apklaustas liudytojas S. B..

36Pirma, apeliantas pats patvirtino, kad ieškovo prašomas apklausti liudytojas S. B. konkrečių procedūrinių ieškovo pašalinimo iš klubo aplinkybių nežino; antra, teismas ieškovo reikalavimą dėl jo pašalinimo iš klubo narių paliko nenagrinėtu dėl ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo, todėl minėto liudytojo apklausa nebūtų turėjusi įtakos.

37Pirmos instancijos teismas sprendime motyvuotai ir pagrįstai nurodė, kad teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatomis ir teismine praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-550/2006), įpareigotas nagrinėti tik procedūrinius ieškovo pašalinimo iš medžiotojų klubo aspektus ir aiškintis, ar sprendžiant ieškovo narystės medžiotojų klube nutraukimo klausimus nebuvo padaryta tokių procedūrinių pažeidimų, kurie būtų lėmę ieškovo teisių pažeidimą, tačiau negali kištis į medžiotojų klubo kaip asociacijos vidaus reikalus. Tokia teisminė praktika vadovaujamasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-06 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2007.

38Kolegija taip pat pripažįsta teisinga ginčijamo Raseinių apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo K. G. prašymas iš atsakovo priteisti 10000 Lt neturtinės žalos.

39LR CK 6.250 str. 2 dalyje numatyta, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Ieškovo reikalaujama atlyginti neturtinė žala nėra susijusi su LR CK 6.250 str. 2 dalyje numatytais privalomais neturtinės žalos atlyginimo atvejais, tačiau neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančiose teisės normose (LR CK 6.250 straipsnis) nenustatyta ribojimo priteisti neturtinę žalą, atsižvelgiant į tai, ar neturtinė žala padaryta sutarties, delikto ar narystės asociacijose santykių pažeidimo atvejais. Tačiau neturtinės žalos atlyginimas yra civilinės atsakomybės forma, todėl neturtinei žalai priteisti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-304/2007, Teisėjų kolegijos 2006-06-12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-394/2006).

40Iš pirmos instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, padaręs išvadą, jog lieka galioti valdybos nutarimas dėl K. G. pašalinimo iš klubo narių, t.y. iš esmės liko nespręstas ir neišspręstas klausimas, ar K. G. iš medžiotojų klubo „Verdenė“ narių pašalintas teisėtai, ar pažeidžiant jo teises, iš ko ieškovas ir kildina neturtinės žalos atsiradimą. Taigi byloje liko neįrodyta atsakovo kaltė dėl žalos ieškovui padarymo ir nenustatytas priežastinis ryšys tarp atsiradusios žalos ir atsakovo veiksmų. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad nebuvo nustatyta visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų neturtinės žalos atlyginimui, kaip civilinių teisių gynimo būdui, taikyti. Nustatant neturtinės žalos faktą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų, formuojama teismų praktika, kad neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, bet žalą darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, jie yra nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (LR CK 6.250 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. R. v. Lietuvos Respublika; bylos Nr. 3K-3-337/2006). Įrodyti neturtinės žalos faktą, kaip ir kitas būtinas civilinės atsakomybės sąlygas neturtinės žalos atlyginimui, kaip civilinių teisių gynimo būdui, taikyti yra ieškovo pareiga (LR CPK 178 straipsnis). Kolegijos manymu, byloje nėra pateikta jokių įrodymų dėl žalos padarymo fakto ir jos dydžio. Apeliacinės instancijos teisme pateikti Neįgaliojo pažymėjimas bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada nepatvirtina, kad kokie nors sveikatos pažeidimai atsirado būtent dėl ieškovo pašalinimo iš medžiotojų klubo.

41Apeliantas nurodo, kad jis turėjo 2000 Lt advokato atstovavimo išlaidų, tačiau pirmosios instancijos teismas jam iš atsakovo priteisė tik 1000 Lt.

42LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jog ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Todėl pirmosios instancijos teismui patenkinus ieškinį iš dalies, t.y. pripažinus tik negaliojančiu Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ 2008 m. balandžio 12 d. visuotinio susirinkimo nutarimą patvirtinti Klubo valdybos 2008-02-29 sprendimą dėl K. G. pašalinimo iš klubo narių, o likusioje dalyje ieškinį palikus nenagrinėtu, taip pat atmetus ieškinio reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, teisėtai ir pagrįstai ieškovui buvo priteista dalis, t.y. 50 proc. jo turėtų advokato atstovavimo išlaidų ir tai atitinka LR CPK 93 str. 2 d., 98 str. nuostatas.

43Dėl nurodytų motyvų ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, o Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 1 d. sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

44Iš ieškovo K. G. priteistina valstybei 14,61 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Iš atsakovo K. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) priteisti valstybei 14,61 Lt (keturiolika litų 61 centą) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas K. G. Raseinių rajono apylinkės teismo prašė:... 4. - pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2008-02-29 Kauno apskrities medžiotojų... 5. - pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2008-04-12 Kauno apskrities medžiotojų... 6. - priteisti iš atsakovo 10000 Lt neturtinės žalos bei visas bylinėjimosi... 7. Ieškovas nurodė, kad nuo 1987-07-14 priklausė Kauno apskrities medžiotojų... 8. Atsakovo Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ atstovas su... 9. Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nurodė, kad LR Asociacijų įstatymo 14 straipsnio nuostatos draudžia... 11. Teismas konstatavo, kad atsakovas (klubas „Verdenė“) nepateikė įrodymų,... 12. Nurodė, kad klubo valdyba išsprendė klausimą dėl K. G. pašalinimo iš... 13. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti iš klubo 10000 Lt neturinės... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas K. G. prašė panaikinti klubo „Verdenė“ 2008... 15. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 16. 1. Teismas, palikdamas nenagrinėtu medžiotojų klubo valdybos sprendimą... 17. 2. Įstatymai draudžia dėl to paties pažeidimo tam pačiam asmeniui taikyti... 18. 3. Teismas nemotyvuotai atsisakė išklausyti byloje svarbaus liudytojo S. B.,... 19. 4. Teismo atsisakymas nagrinėti valdybos nutarimą dėl ieškovo pašalinimo... 20. 5. Teismas ieškovui iš atsakovo priteisė 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kauno apskrities medžiotojų... 22. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 23. 1.Asociacija – klubas „Verdenė“ nepažeidė medžiotojų klubo... 24. 2. Nesant įrodytiems apelianto reikalavimams dėl klubo valdybos sprendimo... 25. 3. S. B. yra nereikšmingas kaip liudytojas, nustatinėjant faktines bylos... 26. 4. Priteistų ieškovui bylinėjimosi išlaidų dalis yra proporcinga... 27. Bylą nagrinėjant Šiaulių apygardos teisme ieškovas prašė patenkinti jo... 28. Apeliacinis skundas atmestinas.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmos instancijos... 31. Kolegija sprendžia, kad klausimas dėl K. G. pašalinimo iš klubo 2008 m.... 32. Kolegija sutinka su Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu K. G.... 33. Kauno apskrities medžiotojų klubo „Verdenė“ įstatų 23 punkte... 34. Ieškovo K. G. argumentas, išsakytas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, kad... 35. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad sprendimui įtakos... 36. Pirma, apeliantas pats patvirtino, kad ieškovo prašomas apklausti liudytojas... 37. Pirmos instancijos teismas sprendime motyvuotai ir pagrįstai nurodė, kad... 38. Kolegija taip pat pripažįsta teisinga ginčijamo Raseinių apylinkės teismo... 39. LR CK 6.250 str. 2 dalyje numatyta, kad neturtinė žala atlyginama tik... 40. Iš pirmos instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas atmetė ieškovo... 41. Apeliantas nurodo, kad jis turėjo 2000 Lt advokato atstovavimo išlaidų,... 42. LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jog ieškinį patenkinus iš dalies,... 43. Dėl nurodytų motyvų ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, o Raseinių... 44. Iš ieškovo K. G. priteistina valstybei 14,61 Lt procesinių dokumentų... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti... 47. Iš atsakovo K. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) priteisti valstybei 14,61 Lt...