Byla e2-3608-901/2017
Dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė (toliau UAB) „SOBO sistemos“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Kristinai Jablonskytei, dalyvaujant ieškovės įgaliotai atstovei R. E., atsakovės įgaliotai atstovei M. K., trečiojo asmens atstovui direktoriui Z. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės (toliau ADB) „Compensa Vienna Insurance Group“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Debreceno valda“ dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė (toliau UAB) „SOBO sistemos“.

3Teismas

Nustatė

42017-01-30, po prieštaravimų supaprastinta tvarka išduotam teismo įsakymui (c.b. Nr. eL2-3410-901/2016), teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ ieškinys atsakovui UAB „Debreceno valda“ dėl 1987,55 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad tarp ieškovės ir R. T. buvo sudaryta būsto draudimo sutartis, kurios pagrindu buvo apdraustas butas, adresu ( - ). 2015-12-12 šis butas buvo užpiltas vandeniu trūkus bendro naudojimo karšto vandens stovui, esančiam namo ( - ) bute, kuris yra virš draudėjos ( - ) buto, padarant jam žalos. Daugiabučio gyvenamojo namo Naujakiemio g. 4, Klaipėda, bendro naudojimo objektų priežiūros administratoriumi paskirta atsakovė UAB „Debreceno valda“. Šio namo šildymo ir karšto vandens vamzdynus prižiūri tretysis asmuo UAB „SOBO sistemos“. Kadangi atsakovė 1999-12-03 sutartimi ar kitais pagrindais nėra perdavusi UAB „SOBO sistemos“ daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo inžinierinių sistemų valdymo, taip pat nereagavo į vamzdynų prižiūrėtojo prieš vandentiekio avariją duotų perspėjimų, kad gyvenamajame name Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, būtina keisti inžinierines sistemas, tuo tikslu nebuvo šaukiamas gyventojų susirinkimas, todėl iš atsakovės ieškovei turėtų būti priteista 1987,55 Eur turtinės žalos atlyginimo.

5Atsakovės UAB „Debreceno valda“ atstovė su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip pareikštą netinkamam atsakovui. Nurodė, kad atsakovė administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą adresu Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje. Šio namo šilumos mazgo, vidaus šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos priežiūrą atlieka UAB „Sobo sistemos" vadovaujantis 1999-12-03 sudaryta sutartimi, kuria ši bendrovė ne tik įsipareigojo užtikrinti šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų bendrojo naudojimo elementų (vamzdynų, ventilių, šildymo prietaisų ir pan.) priežiūrą, tačiau šia sutartimi jai buvo perduotas ir šių inžinierinių sistemų valdymas. Sutartis yra galiojanti, kas penkeri metai prasitęsia sutarties šalims nepareiškus, kad ketinama ją nutraukti. UAB „Debreceno valda“ kaip namo administratorius yra įpareigota sudaryti sutartis su pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais, tam, kad įgyvendintų jai teisės aktais priskirtinas pareigas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-11-26 įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo (toliau Aprašas) 24 punktu pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą) gali atlikti tik tam tikrus reikalavimus atitinkantis asmuo, t. y. turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę atlikti šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo veiklą. UAB „Debreceno valda“ jo neturinti ir negalinti užsiimti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla, yra pasamdžiusi šios srities profesionalą, kuris atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus. Atsakovo atstovė pažymi, kad būtent prižiūrėtojas veda gyvenamojo namo, adresu Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, šilumos priežiūros žurnalą. Atsakovo atstovė neturi duomenų, ar buvo sušauktas šio namo gyventojų susirinkimas reaguojant į 2015-05-21 gautą UAB „Sobo sistemos“ raštą apie tai, kad būtina organizuoti šio namo gyventojų susirinkimą ir spręsti klausimą dėl karšto vandens tiekimo sistemos bendro naudojimo vamzdynų ir šildymo sistemos keitimo.

6Trečiojo asmens UAB „SOBO sistemos“ atstovas su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad ieškovas ieškinį pareiškė tinkamam atsakovui, kadangi tretysis asmuo remiantis 1999-12-03 sutartimi tik atlieka šildymo ir karšto vandens vamzdynų priežiūrą, bet jų valdymas šiai bendrovei nėra perduotas ir jį valdo šio namo bendro naudojimo patalpų ir inžinierinių sistemų administratorius UAB „Debreceno valda“. Pažymėjo, kad UAB „SOBO sistemos“ 2015-05-21 raštu UAB „Debreceno valda” informuota, kad būtina organizuoti gyvenamojo namo, adresu Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, gyventojų susirinkimą ir spręsti klausimą dėl karšto vandens tiekimo sistemos bendro naudojimo vamzdynų ir šildymo sistemos keitimo. Tokio susirinkimo namo administratorius nesušaukė, iki šiol nesiima jokių priemonių organizuoti šio namo vamzdynų keitimo darbus, kurių eksploatavimo terminas yra seniai pasibaigęs (namas statytas prieš 35 m., vamzdynų garantinis terminas 20 m.). Kadangi 2015-12-12 vandentiekio avarija įvyko savaitgalį, todėl avarijos padarinius likvidavo avarinė tarnyba UAB „Skaidrola“, kuri pagal sutartį išeiginėmis ir švenčių dienomis visą parą atlieka UAB „SOBO sistemos“ aptarnaujamų objektų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų avarijų ar sutrikimų neleidžiančių funkcionuoti šioms sistemoms lokalizavimą, o atskirais atvejais ir likvidavimo darbus.

7Teismas

konstatuoja:

8Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ ir R. T. laikotarpiui nuo 2015-01-27 iki 2016-01-26 buvo sudaryta būsto draudimo sutartis dėl buto, adresu ( - ), draudimo nuo ugnies, vandens, gamtinių jėgų, piktavališko pastato sugadinimo dėl trečiųjų asmenų veiksmų, transporto priemonės atsitrenkimo, savaiminio medžio užvirtimo, elektros įtampos svyravimų ir kitų draudimo polise išvardintų rizikų.

92015 m. gruodžio 14 d. surašytas turto sunaikinimo, sugadinimo aktas, kuriame nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 12 d. trūkus bendro naudojimo karšto vandens stovui, esančiam bute, adresu ( - ), užlietas žemiau esantis, R. T. priklausantis butas, esantis ( - ). Vandentiekio avariją likvidavo avarinė tarnyba UAB „Skaidrola“, apie tai pirmą darbo dieną informuodama UAB „SOBO sistemos“. 2015-12-16 turto draudėja raštu pranešė apie draudiminį įvykį turto draudikui. Pagal turto žalų vertintojos sudarytą lokalinę sąmatą nustatyta, kad žala padaryta už 2047,55 Eur. Remiantis žalą pagrindžiančiais dokumentais, ieškovei įvertinus patirtų nuostolių dydį, minusavus 60,00 Eur besąlyginę išskaitą (franšizę) nuo šios sumos pagal draudimo sutartį, turto draudėjai R. T. buvo pervesta 1987,55 Eur į jos sąskaitą.

10CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu kitaip nenustatyta draudimo sutartyje. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl šios normos taikymo yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias CK teisės normas, kuriose nurodyta, kad civilinei atsakomybei atsirasti yra privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (Lietuvos Aukščiausiojo 2007-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007). Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms. Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalies nuostatas civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t.y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tai yra nenugalima jėga arba nukentėjusiojo asmens tyčia ar didelis neatsargumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-11 nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-554/2007). Skolininku pagal CK 6.266 straipsnį gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 straipsnį, suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2007).

11Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis apibrėžia, kas yra pastato bendrojo naudojimo objektai (tarp kurių laikomi ir vietiniai inžineriniai tinklai). Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 7 dalis). Pagal aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 6.19. punktą bendrosios statinio inžinerinės sistemos yra viso pastato (visų pastato patalpų) inžinerinės sistemos (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir gesinimo, dūmų, šiukšlių šalinimo, žmonėms skirtų liftų, procesų valdymo, automatizavimo, signalizacijos ir kitos sistemos), užtikrinančios pastato (visų pastato patalpų) funkcionavimą ir tenkinančios jo naudotojų poreikius. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad karšto vandens stovas, kuris trūko ir iš kurio įvyko vandens prasiskverbimas, laikytinas namo gyventojų bendrąja daline nuosavybe.

12CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Dėl šios priežasties visi namo bendraturčiai privalo dalyvauti išlaikant ir prižiūrint bendrąjį turtą, šiuo atveju karšto vandens sistemos vamzdynus.

13Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba CK 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju, atsakovė UAB „Debreceno valda“ yra daugiabučio namo, esančio Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius ir pagal savivaldybės patvirtintus nuostatus privalo organizuoti bendro naudojimo nuolatinės techninės priežiūros darbus, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, atlikti visus veiksmus, būtinus bendrosios nuosavybės objektams išsaugoti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti ir užtikrinti jų naudojimą pagal paskirtį. Įvykio metu galiojo 2011-11-14 įsakymu Nr. AD1-2279 patvirtinti „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai“ (toliau Nuostatai). Nuostatų 4 punkte nustatyta, jog pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Nuostatų 5.3 punktas nustato, kad vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, namo administratorius organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą. Daugiabučio namo administratorius taip pat organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą, su atrinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos (Nuostatų 5.5 p.). Patalpų savininkams Nuostatų 12 punkte nustatyta tvarka pasirinkus namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją), pasirašo su juo sutartį dėl šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir kontroliuoja šios sutarties vykdymą (Nuostatų 5.6. punktas).

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai žala yra sąlygota pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų (valdytojų) nuosavybėje, o ne vieno iš bendrasavininkio asmeninėje nuosavybėje, tai atsiradusią žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246-6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009).

15Byloje ginčas kilo dėl to, kas yra daugiabučio namo, adresu Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, inžinierinių sistemų faktinis valdytojas ir kas turi atlyginti ieškovei buto draudėjai apmokėtą žalą. Ieškovė nurodo, kad ieškovės draustas turtas buvo užlietas dėl atsakovės UAB „Debreceno valda“ kaltės, kadangi ji kaip daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo inžinierinių sistemų valdytojas atsako už savo valdomų objektų padarytą žalą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.266 ir 6.1015 str.). 1999-12-03 sutartimi, kuri sudaryta su trečiuoju asmeniu Klaipėdos miesto tarybos (ne atsakovės), ar kitais pagrindais atsakovė UAB „Debreceno valda“ nėra perdavusi UAB „SOBO sistemos“ daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo inžinierinių sistemų valdymo, be to atsakovė nereagavo į vamzdynų prižiūrėtojo prieš vandentiekio avariją duotų perspėjimų, kad gyvenamajame name, adresu Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, būtina keisti inžinierines sistemas, tuo tikslu nebuvo šaukiamas gyventojų susirinkimas. Atsakovės atstovė su tuo nesutinka, teigdama, kad žalą turi atlyginti UAB „SOBO sistemos“, kuri neprižiūrėjo daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, šildymo sistemos ir karšto vandens vamzdynų ir iki avarijos neorganizavo jų remonto.

16UAB „SOBO sistemos“ kaip šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pareigos yra Apraše ir Klaipėdos miesto tarybos bei trečiojo asmens UAB „SOBO sistemos“ 1999-12-03 sudarytoje pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartyje. Aprašo 9 punkte nurodyta, kad pagal savo pobūdį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra (eksploatavimas) apima prevencinės priežiūros, korekcinės priežiūros ir avarijų likvidavimo lygius. Kiekvienas iš šių lygių apima pastato šildymo ir karšto vandens sistemos kontrolės ir parametrų reguliavimo, techninės apžiūros ir būsenos atkūrimo veiksmus (Aprašo 2 priedas). Aprašo 25 punkte nurodyta, kad prižiūrėtojo atsakomybė ir atliekamų darbų mastas nustatomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartyje. UAB „SOBO sistemos“ atliekamos priežiūros ribas tiksliai apibrėžia priežiūros sutartis.

171999-12-03 sutarties 3.1 punkte numatyti šildymo ir karšto sistemos darbai, kuriuos tretysis asmuo įsipareigojo atlikti, t.y. atlikti šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų išbandymus ir profilaktinį remontą (riebokšlių pakeitimas, sandarinimas, armatūros judančių dalių sutepimas, šilumokaičio praplovimas naudojant priedus nuoviroms pašalinti); pastatų šildymo sistemas išbandyti ir parengti šildymo sezonui iki spalio 1 d., gaunant vartotojo pasiruošimo darbui rudens-žiemos sąlygomis pasą; atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų, elektros variklių, siurblių, uždaromosios ir reguliavimo armatūros, matavimo prietaisų kontrolę, patikrą, profilaktinį ir einamąjį remontą; lokalizuoti šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų sutrikimus bei avarijas ne vėliau kaip per 6 valandas ir likviduoti avarijos padarinius, kitus su šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimu susijusius darbus. Šioje sutartyje nėra numatytas bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūros periodiškumas. Be to kaip paaiškino UAB „SOBO sistemos“ atstovas ši bendrovė negali be atsakovės ir gyventojų sutikimo atlikti didesnių remonto darbų nei avarijų likvidavimas, pakeičiant vamzdžius ir stovus iki 0,4 m. Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų būklės tikrinimo UAB „SOBO sistemos“ neįsipareigojo atlikti, t. y. toks darbas nėra įtrauktas priežiūros sutartyje į šios bendrovės atliekamų darbų sąrašą. UAB „SOBO sistemos“ įsipareigojo atlikti bendrojo naudojimo vamzdynų apžiūrą iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą, o tai reiškia tik matomose vietose – ne butuose (patalpose) esančių vamzdynų. Kaip patvirtino šalių ir trečiojo asmens atstovai vandentiekio avarija 2015 m. gruodžio 12 d. įvyko patalpoje, kur buto savininkas (gyventojas) negalėjo prieiti prie šio stovo, be to buto, adresu Naujakiemio g. 4-30, Klaipėdoje, buto savininkas (gyventojas) iki avarijos nebuvo daręs su karšto vandens stovo remonto darbų, kuris 2015 m. gruodžio 12 d. trūko, ar kitaip mechaniškai stovo paveikti negalėjo.

18Visa tai įvertinę teismas sutinka su ieškovės ir trečiojo asmens atstovų teiginiais, kad atsakovas kaip gyvenamojo namo, adresu Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, administratorius yra šio namo šilumos ir karšto vandens tinklų faktinis valdytojas, o 1999-12-03 sutartimi šių tinklų valdymas nebuvo perduotas inžinierinių tinklų prižiūrėtojui UAB „SOBO sistemos“.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „SOBO sistemos“, vykdydamas savo kaip pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo funkcijas, nustatė, kad pastato karšto vandens vamzdynai (stovai) yra avarinės būklės, apie tai 2015-05-21 raštu namo administratorių informavo, taip tinkamai įvykdant pareigą, numatytą Apraše ir 1999-12-03 priežiūros sutartyje. Atsakovės veiksmai (neveikimas) liudija, kad ji kaip daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojas nemanė, jog situacija buvo pavojinga, nesiėmė jokių prevencinių priemonių daugiabučio namo gyventojų (turto) saugumui užtikrinti, bendrojo naudojimo vamzdžiams prižiūrėti.

20Prižiūrėtojo atsakomybė ir atliekamų darbų mastas nustatytas minėtoje priežiūros sutartyje, be butų ir kitų patalpų savininko sutikimo prižiūrėtojas pagal galiojančius teisės aktus neturi teisės atlikti visos pastato šildymo ir karšto sistemos kapitalinio remonto, todėl nesutiktina su atsakovo atstovės teiginiais, kad UAB „SOBO sistemos“ turėjo organizuoti pastato inžinierinių tinklų kapitalinio remonto darbus. Atsakovė, turėjusi informuoti namo gyventojus apie avarinę namo inžinierinių sistemų būklę ir būtinybę juos keisti, šios savo pareigos neatliko (teismui nepateikta tai paneigiančių įrodymų). Tai, kad atsakovė neturi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo veiklą, taip pat kad prižiūrėtojas veda gyvenamojo namo, adresu Naujakiemio g. 4, Klaipėdoje, šilumos priežiūros žurnalą, neįpareigoja UAB „SOBO sistemos“ imtis priežiūros sutartyje nenumatytų darbų. Pažymėtina, kad UAB „SOBO sistemos“ negalėjo pats savarankiškai nuspręsti pakeisti visus bendrojo naudojimo karšto vandens sistemos vamzdžius, taip pat šių veiksmų atlikti be butų ir kitų patalpų savininkų sutikimo. Visa tai įvertinęs, atsižvelgdamas į teisminę praktiką, teismas pripažįsta, kad UAB „Debreceno valda“ yra tinkamas atsakovas šioje byloje (Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1259-123/2015).

21Taip pat pažymėtina, kad atsakovė yra verslininkas, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai (CK 6.256 str. 3 d.). Atsižvelgiant į profesinei veiklai taikomus didesnius atidumo, rūpestingumo, atsargumo standartus, atsakovė privalėjo stengtis pastatą prižiūrėti ir remontuoti dedant maksimalias pastangas. Esant nustatytam pažeidimui, atsakovei, kaip verslininkui, atsakomybė kyla be kaltės.

22Tai, kad atsakovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi, sudaro pakankamą pagrindą daryti išvadai, kad tarp tokių atsakovės neteisėtų veiksmų, pasireiškiančių neveikimu, ir padarytos žalos yra netiesioginis priežastinis ryšys. Nagrinėjamu atveju nustatyti atsakovės neteisėti veiksmai, kurie pasireiškė neteisėtu neveikimu (pasyviu elgesiu) – nepakankama jai sutartimi bei kitais teisės aktais prisiimto turto priežiūra, nesiėmimu jokių veiksmų bei priemonių, būtinų bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai įgyvendinti, buvimą.

23Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 1987,55 Eur žalos atlyginimą. Atsakovė prašomo priteisti žalos dydžio neginčijo, dėl žalos dydžio paskaičiavimo pretenzijų nepateikė. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Šioje byloje patirtą žalą ir jos atlyginimą patvirtina ieškovės pateiktos lokalinės sąmatos bei mokėjimo nurodymas, todėl teismas neturi pagrindo abejoti draudimo išmokos dydžio teisingumu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant ieškovei iš atsakovės nurodytą žalą.

24Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas (CK 6.210 str. 1 ir 2 d.). už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., CK 6.210 str. 2 d.; Lietuvos aukščiausiojo teismo 2007-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007).

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistina 45,00 Eur žyminio mokesčio bei 84,81 Eur ieškovės atstovės kelionės išlaidų (iš Vilniaus į Klaipėdą), iš viso 129,81 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.).

26Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

27Vadovaudamasis CPK 259, 260, 265 - 270, straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš atsakovės UAB „Debreceno valda“, j.a.k. 140524652, 1987,55 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2017-01-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 129,81 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, j.a.k. 304080146.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 2017-01-30, po prieštaravimų supaprastinta tvarka išduotam teismo įsakymui... 5. Atsakovės UAB „Debreceno valda“ atstovė su ieškiniu nesutinka, prašo... 6. Trečiojo asmens UAB „SOBO sistemos“ atstovas su ieškiniu sutinka. Nurodo,... 7. Teismas... 8. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 9. 2015 m. gruodžio 14 d. surašytas turto sunaikinimo, sugadinimo aktas, kuriame... 10. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo... 11. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir... 12. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai... 13. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai žala yra sąlygota... 15. Byloje ginčas kilo dėl to, kas yra daugiabučio namo, adresu Naujakiemio g.... 16. UAB „SOBO sistemos“ kaip šildymo ir karšto vandens sistemos... 17. 1999-12-03 sutarties 3.1 punkte numatyti šildymo ir karšto sistemos darbai,... 18. Visa tai įvertinę teismas sutinka su ieškovės ir trečiojo asmens atstovų... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „SOBO sistemos“, vykdydamas savo kaip... 20. Prižiūrėtojo atsakomybė ir atliekamų darbų mastas nustatytas minėtoje... 21. Taip pat pažymėtina, kad atsakovė yra verslininkas, kuriam taikomi didesni... 22. Tai, kad atsakovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi, sudaro pakankamą... 23. Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 1987,55 Eur žalos... 24. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 26. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 27. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 265 - 270, straipsniais, teismas... 28. ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovės UAB „Debreceno valda“, j.a.k. 140524652, 1987,55... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...