Byla 2-1473-510/2013
Dėl konkurso reikalavimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pokyčių valdymas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, trečiasis asmuo – biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra, dėl konkurso reikalavimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Pokyčių valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiomis atsakovo VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokymo paslaugų 2013-01-04 paskelbto konkurso (supaprastinto pirkimo) dėl mokymo paslaugų sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 12.10 eilutėje įtvirtintas nuostatas dėl ribojimo pelno siekiantiems juridiniams asmenims dalyvauti konkurse bei 14.7 p. nuostatą dėl 90 dienų atsiskaitymo termino; įpareigoti atsakovą pakeisti konkurso sąlygas, pašalinant draudimą pelno siekiantiems juridiniams asmenims dalyvauti konkurse ir numatant ne ilgesnį nei 30 dienų atsiskaitymo terminą bei uždrausti atsakovui esamų konkurso sąlygų rezultatų pagrindu vykdyti pirkimą. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas 2013-01-04 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą (supaprastintą pirkimą) dėl „Mokymo kursų organizavimo ir vykdymo paslaugų“. Pirkimo būdas: supaprastintas atviras pirkimas, vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pirkimas yra susijęs su programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Konkurso sąlygos prieštarauja Viešųjų pirkimo įstatymo 5 ir 36 straipsniams bei Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymui. Konkurso sąlygose numatyta, kad dalyvis turi būti įsteigtas kaip specialios formos ne pelno siekiantis juridinis asmuo, neleidžiant dalyvauti pelno siekiantiems juridiniams asmenims, ir tokiu būdu dirbtinai ir formaliai yra neleistinai ribojama sąžininga konkurencija. Taip pat konkurso sąlygos numato, kad atsiskaitymas bus vykdomas 90 dienų terminu, kas pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę. Mokymo paslaugas Lietuvos Respublikoje gali teikti visų formų juridiniai ir fiziniai asmenys, todėl jei įstatymas leidžia perkamas paslaugas teikti visiems, tai perkančioji organizacija negali susiaurinti dalyvių ratą dirbtinai uždraudžianti daliai potencialių dalyvių dalyvauti konkurse. Kriterijai turi būti skirti perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad būsimasis viešojo pirkimo sutarties kontrahentas patikimas, pajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Taigi atsiranda poreikis kiekvienu atveju nustatyti ir įvertinti tokio (leistino) ribojimo ir juo siekiamo tikslo pusiausvyrą. Šiuo atveju tokia pusiausvyra buvo pažeista, nes vien juridinio asmens tikslas (pelno ar ne pelno siekimas) visiškai nėra tikslingas siekiant patikrinti tiekėjų kompetenciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas, o šiuo atveju taip nėra. Atsakovas negali palikti tokių konkurso sąlygų vien remdamasis 2007 m. spalio 8 d. LR Žemės ministro įsakymo nuostatomis, nes organizuojant viešąjį pirkimą visų pirma yra taikomas VPĮ įstatymas, o poįstatyminiai aktai taikomi tik ta dalimi, kuri neprieštarauja įstatymui. Negalima sutikti su atsakymo į pretenziją nurodytu argumentu, kad formaliai naujos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo redakcijos įsigaliojimo data yra vėlesnė nei sąlygų paskelbimo data. 2011 m. priimta nauja Direktyva 2011/7/ES14 kovai su vėluojančiais atsiskaitymais, atliekamais pagal komercinius sandorius. Kita vertus, pati sutartis sudaroma ir vykdoma bus po 2013 m. kovo 1 d. Tiesiog nuo minėtos datos yra įvedamos aiškios įstatyminės ribos, o iki 2013 m. kovo l d. buvo paliekama teismams įvertinti nuostatų prieštaravimą sąžiningos konkurencijos principui.

3Atsakovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atsiliepime į ieškinį prašė atmesti ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama, kad konkurso sąlygų 4.2. punktas aiškiai nurodo, jog perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. Žemės ūkio ministerija, patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ pagal veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ įgyvendinimo taisykles, numatančias, kad mokymo paslaugos teikėjais gali būti juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę užsiimti formaliuoju arba neformaliuoju suaugusiųjų mokymu: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, vienijantys asmenis, užsiimančius žemės ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla ir (arba) vykdantys neformalųjį asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, mokymą; arba mokslo, studijų ir profesinio mokymo institucijos; arba įstaigos, turinčios teisę vykdyti žemės ūkio ir miškininkystės srities formalųjį mokymą. Tokios nuostatos atitinka priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ pagal veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ veiklos tikslą – skleisti žemės ir miškų ūkio veiklos, žemės ūkio produktų perdirbimo ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje mokslo žinias bei inovacijas bei veiklos uždavinį – siekti sklandžios žemės ūkio ir kaimo raidos, išplečiant mokymo ir mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos veiklą žemės ūkyje.

4Kiekvienas sėkmingai įvykdytas priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ pagal veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas sukels sinerginį efektą viešojo sektoriaus atstovams, įgyvendinantiems projektą – bus papildomai sustiprintos jų dalykinės kompetencijos, o atsižvelgiant į tai, kad jie ir taip dalyvauja žemės ir miškų ūkio bei alternatyvioje veikloje, ir (arba) vykdo neformalųjį asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, mokymą, ar žemės ūkio ir miškininkystės srities formalųjį mokymą, yra labai tikėtina, kad tokią veiklą vykdys ir toliau, net ir neesant galimybės gauti tam papildomą finansavimą arba uždirbti pelno. Nustatant tokius kriterijus paslaugos tiekėjams yra tikėtinas ilgalaikis sinerginis efektas mokymo ir mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos žemės ūkio srityje. Tai atitinka ir viešąjį interesą, o VPĮ nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

5Potencialus tiekėjų ratas, net ir taikant Įgyvendinimo taisyklėse ministro nustatytus kriterijus išliko platus, nurodytos teisinės formos juridinių asmenų skaičius Lietuvos Respublikoje viršija 30000. Būtina įvertinti ir tai, kad jei atrinkti mokymo paslaugų teikėjai neatitiktų Įgyvendinimo taisyklių nuostatų, išlaidos patirtos sumokant už tokių paslaugos teikėjų paslaugas, nebūtų pripažintos tinkamomis ir tokiu būdu atsakovui nebūtų kompensuotos.

6Pirkimo sąlygos buvo paruoštos 2012 metais galiojant valstybės teisės aktams nedraudžiantiems nustatyti 90 dienų atsiskaitymo terminą. Be to, būtina įvertinti, kad atsakovas šia sutartį įgyvendina projektinio finansavimo dėka. Mokėjimo agentūra lėšas atsakovui pervestų tik gavusi ir įvertinusi mokėjimo prašymą, kurio viena iš sudėtinių dalių – paslaugos teikėjo išrašytas mokėjimo dokumentas. Kitaip tariant, vykdydamas sutartį su paslaugos teikėju, atsakovas iš esmės būtų tarpininkas pervedant lėšas, gautas iš mokėjimo agentūros paslaugos teikėjui. Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis, mokėjimo agentūra mokėjimo prašymą gali vertinti 40 dienų. Taigi tuo atveju, kai mokėjimo prašymas teikiamas kartą per mėnesį, mokėjimo agentūra vertina 30 – 40 dienų, o mokėjimo terminas būtų 30 dienų, susiklostytų situacija, kad atsakovui (ir bet kuriam kitam projektų vykdytojui) tektų ieškoti papildomų lėšų šaltinių projektų vykdymui net ir tuo atveju, kai jų finansavimo intensyvumas – 100 %. Kadangi viešieji juridiniai asmenys paprastai neturi sukaupę finansinio rezervo, tai ženkliai paveiktų jų galimybes dalyvauti projektinėje veikloje. Viešojo intereso požiūriu tai būtų neigiamas poveikis. Atkreiptinas dėmesys, kad ir nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigaliosianti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo redakcija numato galimybę, sutartyje tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų susitarti dėl mokėjimo laikotarpio, neviršijančio 60 kalendorinių dienų (5 str. 3 d.). Taigi ieškovo reikalavimas nustatyti būtent 30 dienų atsiskaitymo terminą suformuluotas neatsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, sutarties pobūdį ir ypatumus.

7Ieškovas UAB „Pokyčių valdymas“ dublike nurodė, kad mokymo paslaugas Lietuvos Respublikoje gali teikti tiek viešieji asmenys, tiek ir pelno siekiantys asmenys, todėl yra nepagrįsta teisėtai paslaugas teikiančiam asmeniui dirbtinai riboti galimybes dalyvauti konkurse. Atsakovo argumentai dėl galimai viešojo intereso patenkinimo, jog ir po konkurso tiekėjai tęs mokymo paslaugas, yra atmestini, nes yra sumaišomos sąvokos „viešasis interesas ir „viešieji asmenys“. CK ne pelno siekiančius asmenis įvardina viešaisiais asmenims, tačiau tai nereiškia, kad jie priklauso tik valstybei ar tai, kad jų dalininkais negali būti privatūs asmenys. Pažymėtina, kad ne pelno siekiantys asmenys neteikia paslaugų neatlygintinai. Komerciniai subjektai dažną kartą paslaugas suteikia pigesne kaina nei nekomerciniai. Konkurso sąlygos pažeidžia ieškovo teises, o ne perkančiosios organizacijos galimybes įsigyti kokybišką paslaugą. Atsakovas nepagrindė teisės nesilaikyti nustatyto 60 dienų maksimalaus ribojimo.

8Atsakovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas triplike nurodė, kad jei atsakovas nesilaikytų Įgyvendinimo taisyklių nuostatų, tai būtų ne tik šių taisyklių pažeidimas, tačiau lemtų, kad tokios išlaidos nebūtų laikomos tinkamomis ir nebūtų kompensuojamos. Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-02-14 aiškiai ir nedviprasmiškai paskelbė, kad „2013 m. kovo 1 d. įsigalios Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame nustatyti nauji mokėjimo laikotarpiai komercinėse sutartyse už parduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. Šie nauji atsiskaitymo terminai turės būti taikomi ir viešųjų pirkimų sutartims, sudarytoms atlikus viešuosius pirkimus, pradėtus nuo 2013 m. kovo l d. Taigi nauji atsiskaitymo terminai turės būti taikomi viešųjų pirkimų sutartims, sudarytoms atlikus viešuosius pirkimus, pradėtus nuo 2013 m. kovo l d.

9Trečiasis asmuo biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra atsiliepimo į ieškinį ir tripliko nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Nustatyta, kad 2013-01-04 viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas paskelbė supaprastintą pirkimą „Mokymo kursų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas“. Supaprastinto atvirojo konkurso „Mokymo kursų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas“ sąlygos buvo patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų komisijos 2012-12-28 posėdžio protokolu Nr. 2 (b. l. 25). Konkurso sąlygų 2.1 p. (b. l. 26, 60) apibrėžtas pirkimo objektas – perkančioji organizacija, vykdydama 24 mėn. trukmės projektą pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ antrąją mokymo kryptį, numato pirkti ūkininkų ir kaimo gyventojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas – mokymo kursų pagal mokymo programą „Pažangiausios alternatyvių verslų (mėsinės ir kailinės triušininkystės, avininkystės, sraigininkystės, mėsinės ir dekoratyvinės paukštininkystės, žvėrininkystės) plėtros technologijos ir ekonominis jų vertinimas“.

12Ieškovas 2013-01-24 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją (b. l. 92), kurioje prašė panaikinti konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 12.10 eilutėje ir konkurso sąlygų 14.7 p. nurodytus reikalavimus arba juos performuluoti taip, kad jie atitiktų įstatymo reikalavimus. Atsakovui netenkintus ieškovo pretenzijos, ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą.

13Dėl konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 12.10 eilutėje išdėstytų reikalavimų

14Konkursų sąlygų 3.1 p. buvo numatyta, kad tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir pateikti lentelėse nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus (o jei dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų – kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus). Konkurso sąlygų 2 lentelėje yra pateikti ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai tiekėjams. Šios lentelės 12.10 eilutėje (b. l. 31) buvo numatyta, kad vadovaujantis 2011 m. kovo 23 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ pagal veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ įgyvendinimo taisyklių 13–14 punktų reikalavimais mokymo paslaugos Teikėjais gali būti juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę užsiimti formaliuoju arba neformaliuoju suaugusiųjų mokymu: 1. Asociacijos, labdaros ir paramos fondai, vienijantys asmenis, užsiimančius žemės ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla ir (arba) vykdantys neformalųjį asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, mokymą; 2. Mokslo, studijų ir profesinio mokymo institucijos 3. Įstaigos, turinčios teisę vykdyti žemės ūkio ir miškininkystės srities formalųjį mokymą. Patikslintose sąlygose 12.10 eilutė (b. l. 65) išdėstyta taip: „Vadovaujantis 2007 m. spalio 8 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-446 (aktuali redakcija patvirtinta 2012 12 07 įsakymu Nr. 3D-929 (nuo 2012 12 12) (Žin., 2012, Nr. 144-7442)) patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ pagal veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ įgyvendinimo taisyklių reikalavimais, mokymo paslaugos Teikėjais gali būti šios asociacijos, valstybių ir savivaldybių įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos: 1. žemdirbių savivaldos organizacijos, labdaros ir paramos fondai, vienijantys asmenis, užsiimančius žemės ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla ir (arba) vykdantys neformalųjį asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, mokymą; 2. mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; 3. įstaigos, turinčios teisę vykdyti žemės ūkio ir miškininkystės srities formalųjį mokymą.“.

15Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą (Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalis).

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą [kvalifikacinį] reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

17Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas patikslintų konkurso sąlygų 2 lentelės 12.10 eilutėje (b. l. 65) nustatė, kad mokymo paslaugos teikėjais gali būti tik joje išvardintos asociacijos, valstybių ir savivaldybių įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Teismo vertinimu, ši sąlyga prieštarauja aukščiau paminėtoms Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, nes neleidžia konkurse dalyvauti pelno siekiantiems juridiniams asmenims ir tuo riboja sąžiningą konkurenciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kitų teisės aktų (ne VPĮ) nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Be to, negalima VPĮ nuostatų aiškinti ir taikyti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu VPĮ nuostatų taikymui, nebent VPĮ expressis verbis būtų įtvirtintas priešingas reguliavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės kolegijos 2011-10-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011). Ieškovas ieškinyje pagristai nurodė, kad atsakovas negali palikti tokių konkurso sąlygų vien remdamasis 2007-10-08 Žemės ministro įsakymo nuostatomis, nes organizuojant viešąjį pirkimą, visų pirma, yra taikomas VPĮ įstatymas, o poįstatyminiai aktai taikomi tik ta dalimi, kuri neprieštarauja įstatymui. Į šią bylą įtraukta Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-04-08 išvadoje Nr. 4S-1577 pagrįstai nurodė, kad konkreti asmens juridinė forma neįrodo to asmens kompetencijos, patikimumo ir pajėgumo tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, todėl ginčijamas reikalavimas apskritai neturėtų būti laikomas kvalifikacijos reikalavimu. Viešųjų pirkimų tarnyba pagrįstai atkreipė dėmesį ir į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta galimybė perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo sąlygose nustatyti apribojimą, kokios juridinės formos asmenys gali teikti pasiūlymus. Viešųjų pirkimų tarnyba, remdamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2011-11-24 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2011, pagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju teismas turėtų ex officio nutraukti konkurso procedūras, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlyga, be to, negalima atmesti galimybės, kad dėl neteisėta pripažintos pirkimo sąlygos nedalyvavo kiti potencialūs tiekėjai.

18Dėl konkurso sąlygų 14.7. p. išdėstytų reikalavimų

19Konkurso sąlygų 14.7. p. (b. l. 44) buvo numatyta, kad paslaugų suteikimo – priėmimo aktai pasirašomi ne dažniau kaip kartą per mėnesį, išskyrus galutinį atsiskaitymą, jis gali būti pateiktas iškart po paslaugų vykdymo baigimo, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 01 d. Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjo sąskaitą per 60 d. nuo sąskaitos gavimo dienos, jeigu yra gavus ir turi lėšų pagal 2012-02-24 sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nr. 1PM-PV-11-1-007386. Jeigu Perkančioji organizacija lėšas pagal aukščiau minėtą sutartį gauna vėliau, tai apmoka per 5 darbo dienas po lėšų gavimo dienos. Konkurso patikslintose sąlygose 14.7. p. (b. l. 77) išdėstytas taip: „Paslaugų suteikimo – priėmimo aktai pasirašomi ne dažniau kaip kartą per mėnesį, išskyrus galutinį atsiskaitymą, jis gali būti pateiktas iškart po paslaugų vykdymo baigimo, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 01 d. Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjo sąskaitą per 90 d. nuo sąskaitos gavimo dienos.“.

20Ieškovo teigimu, sąlyga numatanti, kad atsiskaitymas bus vykdomas 90 dienų terminu, pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2011 m. priimta nauja Direktyva 2011/7/ES14 kovai su vėluojančiais atsiskaitymais, atliekamais pagal komercinius sandorius, be to, pati sutartis sudaroma ir vykdoma bus po 2013 m. kovo 1 d., įsigaliojus Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo naujai redakcijai.

21Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 4 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2013-03-01) numato, kad jeigu komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis viršija 60 kalendorinių dienų, tokia komercinės sutarties sąlyga laikoma negaliojančia ir mokėjimai už parduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus turi būti atlikti per šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus laikotarpius. Tačiau konkurso sąlygų patvirtinimo ir konkurso paskelbimo metu ši nuostata dar negaliojo, todėl darytina išvada, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygų 14.7 punkte nustačiusi 90 dienų atsiskaitymo terminą, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.

22Remiantis išdėstytais motyvais, ieškinys tenkinamas iš dalies, viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto paskelbto supaprastinto pirkimo „Mokymo kursų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas“ konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 12.10 eilutės nuostatos, nustatančios subjektus, galinčius būti tiekėjais, panaikinamos, ex officio nutraukiant konkurso procedūras, o ieškinio dalis dėl konkurso sąlygų 14.7 punkto panaikinimo atmetama.

23Kadangi dėl vienos sąlygos pripažinimo negaliojančia ieškinys tenkinamas, o dėl kitos atmetamas, atsakovas ieškovui privalo atlyginti ½ dalį sumokėjo žyminio mokesčio – 500 Lt (b. l. 104) (CPK 93 straipsnio 2 dalis) ir ½ dalį išlaidų už advokato pagalbą – 762,91 Lt (CPK 98 straipsnis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį patenkinti iš dalies.

26Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto paskelbto supaprastinto pirkimo „Mokymo kursų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas“ konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 12.10 eilutės nuostatas, nustatančias subjektus, galinčius būti tiekėjais, panaikinti ir nutraukti konkurso procedūras.

27Kitą ieškinio dalį atmesti.

28Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pokyčių valdymas“ iš atsakovo viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 500 Lt (penkis šimtus litų) žyminį mokestį už paduotą ieškinį ir 762,91 Lt (septynių šimtų šešiasdešimt dviejų litų ir 91 ct) išlaidas už advokato pagalbą.

29Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas UAB „Pokyčių valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Atsakovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atsiliepime į... 4. Kiekvienas sėkmingai įvykdytas priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo... 5. Potencialus tiekėjų ratas, net ir taikant Įgyvendinimo taisyklėse ministro... 6. Pirkimo sąlygos buvo paruoštos 2012 metais galiojant valstybės teisės... 7. Ieškovas UAB „Pokyčių valdymas“ dublike nurodė, kad mokymo paslaugas... 8. Atsakovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas triplike nurodė, kad... 9. Trečiasis asmuo biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Nustatyta, kad 2013-01-04 viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų... 12. Ieškovas 2013-01-24 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją (b. l.... 13. Dėl konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 12.10 eilutėje išdėstytų... 14. Konkursų sąlygų 3.1 p. buvo numatyta, kad tiekėjas, pageidaujantis... 15. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad konkurenciją riboja... 17. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Lietuvos sveikatos mokslų... 18. Dėl konkurso sąlygų 14.7. p. išdėstytų reikalavimų ... 19. Konkurso sąlygų 14.7. p. (b. l. 44) buvo numatyta, kad paslaugų suteikimo... 20. Ieškovo teigimu, sąlyga numatanti, kad atsiskaitymas bus vykdomas 90 dienų... 21. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos... 22. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškinys tenkinamas iš dalies, viešosios... 23. Kadangi dėl vienos sąlygos pripažinimo negaliojančia ieškinys tenkinamas,... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268–270 straipsniais, teismas... 25. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto paskelbto... 27. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 28. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pokyčių valdymas“ iš... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...