Byla e2A-199-196/2017
Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo ir žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Antano Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,PONTEM“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2657-656/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „PONTEM“ ieškinį atsakovėms V. G. ir individualiai įmonei „V. G. valgykla“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo ir žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „PONTEM“ (buvęs pavadinimas UAB „Smulkus urmas“) kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslinusi ieškinio reikalavimus prašė: 1) priteisti solidariai iš atsakovės V. G. ir atsakovės IĮ „V. G. valgykla“ 86 029,90 Eur turtinės žalos ir 10 000 Eur neturtinės žalos; 2) įpareigoti atsakoves V. G. ir IĮ „V. G. valgykla“ nutraukti neteisėtus veiksmus, kuriais naudojamasi ieškovės komercinę paslaptį sudarančia informacija, t. y. nedelsiant nustoti dalyvauti Raseinių rajono savivaldybės administracijos vykdomuose viešuosiuose pirkimuose.
 2. Ieškovė nurodė, kad UAB ,,PONTEM“ ir atsakovė IĮ „V. G. valgykla“ yra tiesioginės konkurentės, nes Lietuvos teritorijoje (t.y. toje pačioje geografinėje rinkoje) užsiima analogiška veikla (t.y. veikia toje pačioje prekės rinkoje) – didmenine prekyba maisto produktais bei maitinimo paslaugų teikimu. Atsakovė V. G. yra IĮ „V. G. valgykla“ savininkė bei vadovė. Ieškovė UAB ,,PONTEM“ ir atsakovė V. G. 2012 m. rugpjūčio 24 d. sudarė Darbo sutartį Nr. 3302, pagal kurią atsakovė V. G. dirbo bendrovės padalinio vadove. Taip pat UAB ,,PONTEM“ ir atsakovė V. G. pasirašė Konfidencialumo sutartį, pagal kurios 1.1 p. šalys susitarė dėl ieškovės konfidencialios informacijos apsaugos tarp ieškovės ir atsakovės V. G. sudarytos darbo sutarties galiojimo metu, taip pat pasibaigus minėtai sutarčiai. Šioje Konfidencialumo sutartyje nustatytas įpareigojimas dėl konfidencialios informacijos galioja neterminuotai. Sutarties 2.5 punkte nurodyta, jog darbuotojas įsipareigoja užtikrinti visos jam žinomos ir (ar) patikėtos konfidencialios informacijos slaptumą, be ieškovės išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti konfidencialios informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, įskaitant ir kitus darbuotojus, išskyrus ieškovės vadovą, savo tiesioginį vadovą, darbuotojus, kurie turi teisę susipažinti su konfidencialia informacija, taip pat kitus ieškovės nurodytus asmenis. Be to, pagal Konfidencialumo sutarties 2.8 p. darbuotojas, nepriklausomai nuo to, ar jam konfidenciali informacija buvo patikėta vykdant jo darbines funkcijas ar tapo žinoma kitu būdu, įsipareigoja tokią konfidencialią informaciją naudoti tik pagal paskirtį, t. y. darbuotojas įsipareigoja jokiu būdu ar forma nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais, savo šeimos, giminaičių ar trečiųjų asmenų interesais be aiškaus išankstinio raštiško ieškovės sutikimo. Iš Konfidencialumo sutarties 2.1 p. matyti, kad konfidencialia informacija yra laikoma informacija, nurodyta sutarties priede Nr. 1, ir bet kokia informacija, kurią sužinojo darbuotoja darbo pagal darbo ar analogišką sutartį, sudarytą su ieškove, metu ir priklausanti ieškovei, jos klientams ar kitiems tretiesiems asmenims, kuri turi vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir negali būti laisvai jiems prieinama (apimant, bet neapsiribojant, bet kokią informaciją apie gaminamą ir (ar) prekiaujamą produkciją, teikiamas paslaugas, darbuotojų sukurtas intelektinės veiklos produktus ar jų dalis, esamų ar potencialių klientų, tiekėjų ar kontrahentų sąrašus, darbuotojų atlyginimus ir darbo sąlygas, šios sutarties sąlygas, taip pat bet kokius duomenis, susijusius su bendrovės vykdoma veikla). Konfidencialia informacija inter alia yra laikytina: (1) žinios apie klientus, tiekėjus, jų finansinę padėtį; (2) žinios apie sutarčių, sudarytų su klientais bei tiekėjais, sąlygas; (3) žinios apie prekių ir paslaugų teikimo sąlygas, Bendrovės ir/ ar bendrovės klientų, tiekėjų taikomas nuolaidas, prekių grąžinimo sąlygas ir pan.; (4) finansinio plano faktiniai ir prognozuojami rodikliai; (5) bankinės ir kitos finansinės operacijos; (6) žinios apie darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas; (7) žinios apie prekių kainų nustatymą, prekių realizavimą naujose rinkose; (8) bet kokios žinios apie konkursus, kol ši informacija nebus paskelbta konkursų dalyviams ir kita informacija nurodyta konfidencialumo sutarties priede Nr. 1.
 3. Šios informacijos apsaugą ieškovė užtikrino taikant įvairias fizines, organizacines ir technines apsaugos priemones. Taigi šios komercinės informacijos panaudojimas be ieškovės sutikimo konkuruojančio ūkio subjekto naudai laikytinas nesąžiningu konkurenciniu veiksmu pagal Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 3 p. Atsakovė V. G. be ieškovės sutikimo naudoja ieškovės komercines paslaptis savo IĮ „V. G. valgykla“ naudai. Tai buvo padaryta panaudojant atsakovei V. G. žinomą informaciją apie ieškovės bendradarbiavimo su klientais sąlygas, ieškovės prekių ir paslaugų savikainą, pardavimo sąlygas. Šios informacijos panaudojimas suteikė atsakovei IĮ „V. G. valgykla“ konkurencinį pranašumą, nes klientams ji galėjo ir gali pasiūlyti mažesnes kainas negu pasiūlė ar būtų pasiūliusi ieškovė. Atsakovė V. G., dirbdama UAB ,,PONTEM“ padalinio vadove, disponavo plačios apimties informacija apie ieškovę, t. y. informacija apie darbuotojų atlyginimus, apie ieškovės klientus, tiekėjus bei su jais sudarytų sutarčių sąlygas, apie kainodarą ir t. t. Atsakovė V. G., pasinaudodama darbo sutarties metu gauta ieškovės konfidencialia informacija, t. y. informacija apie ieškovės klientus, tiekėjus, kainodarą, darbuotojų atlyginimus ir kita konfidencialia informacija, galėjo įeiti į rinką pasinaudojant ieškovės įdirbiu šioje srityje ir būtent tai ir padarė. Atsakovės V. G. veiksmų neteisėtumą patvirtina ir tai, kad atsakovė IĮ „V. G. valgykla“ dalyvavo būtent Raseinių rajono savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime, kai darbo sutartis su atsakove V. G. buvo sudaryta dėl maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 su Raseinių rajono savivaldybės administracija vykdymo. Todėl akivaizdu, kad atsakovė V. G., vykdydama minėtą ieškovės su Raseinių rajono savivaldybės administracija sudarytą sutartį, žinojo visą reikiamą informaciją, kad galėtų pateikti konkurencingą pasiūlymą perkančiajai organizacijai. Atsakovė V. G. pažeidė Pareiginių nuostatų 1.25 p., pagal kurį darbuotojai, kaip padalinio vadovei, nustatyta pareiga laikyti paslaptyje ieškovės komercinę informaciją. Be to, padalinio vadovas atsako už patikėtos informacijos slaptumą, dokumentų turinio paslapties išsaugojimą, komercinių paslapčių saugojimą, pagal 2013-01-14 padalinio vadovo pareiginių nuostatų Nr. 08-10-80 1.1 punktą. Atsakovė V. G. darbo sutarties galiojimo metu, būdama ieškovės padalinio vadovė, turėdama visą darbo laiką skirti tiesioginėms pareigoms atlikti, tuo pačiu metu su savo individualia įmone dalyvavo konkuruojančioje veikloje – dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės administracijos vykdomuose pirkimuose, pasirašė sutartis ir teikė maitinimo paslaugas. Be to, būtent atsakovė V. G., kaip atsakovės IĮ „V. G. valgykla“ savininkė ir vadovė, priėmė sprendimus dėl atsakovės IĮ „V. G. valgykla“ dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose. Atsakovė V. G. dar dirbdama UAB ,,PONTEM“ panaudojo savo ir atsakovės IĮ „V. G. valgykla“ naudai dėl darbo pobūdžio ieškovės prieinama informacija apie ieškovės bendradarbiavimo su klientais ir tiekėjais sąlygas, ieškovės prekių ir paslaugų savikainą, pardavimo sąlygas bei kitą bendrovės konfidencialią informaciją. Tokie atsakovės V. G. veiksmai yra neteisėti, pažeidžiantys Konfidencialumo sutarties nuostatas, todėl atsakovė turėtų atlyginti ieškovei turtinę ir neturtinę žalą. Be to, jei atsakovė IĮ „V. G. valgykla“ sudarė sutartį su Raseinių rajono savivaldybės administracija, tokiu būdu nesąžiningai, neteisėtai ir nepagrįstai praturtėjo, t. y. pajamos gautos neteisėtai pasinaudojus ieškovės konfidencialia informacija. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė turi teisę reikalauti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Šiuo metu atsakovių neteisėti veiksmai tęsiami, nes jos toliau vykdo veiklą naudodamos ieškovės komercines paslaptis, kurių naudoti neturi teisės. Pagal CK 6.279 str. įtvirtintą nuostatą, bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai, todėl žala iš atsakovių ieškovės naudai priteistina solidariai. Nuostoliais šiuo atveju laikomos paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti turėtos išlaidos bei negautos pajamos. Bendrovei buvo padaryta ir neturtinė žala, kurią atsakovės turėtų atlyginti solidariai. Atsakovės, pasinaudoję ieškovės komercinėmis paslaptimis, pažeidė ieškovės dalykinę reputaciją, dėl atsakovių veiksmų ieškovei gali pasidaryti sunkiau užmegzti ryšius su naujais verslo partneriais, sudaryti naujas sutartis.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės UAB ,,PONTEM“ atsakovei IĮ „V. G. valgykla“ 3 420 Eur bylinėjimosi išlaidų, atsakovei V. G. 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, valstybei 18,20 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.
 2. Teismas nustatė, kad V. G. yra 1995-07-12 įsteigtos IĮ „V. G. valgykla“ savininkė ir vadovė, vykdanti veiklą visuomeninio maitinimo paslaugų srityje. 2012 metais buvo paskelbtas viešasis pirkimas maitinimo paslaugoms teikti. Konkursą laimėjo UAB „Smulkus urmas“ (ieškovė UAB „PONTEM“). 2012 m. rugpjūčio mėnesį nutrauktos su IĮ „V. G. valgykla“ sudarytos sutartys dėl Raseinių rajono mokyklų moksleivių maitinimo. 2012-08-17 tarp Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Smulkus urmas“ buvo sudaryta Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 2012/08/17/(7.5) SR-367 dėl mokinių ir personalo maitinimo paslaugų pirkimo. Savivaldybei nutraukus su IĮ „V. G. valgykla“ sutartį nemokamo maitinimo paslaugoms teikti, UAB „PONTEM“ administracija pasiūlė V. G. įsidarbinti jų įmonėje, tampant bendrovės Raseinių rajono padalinio vadove.
 3. Teismas sutiko su atsakovių argumentu, kad atsakingi ieškovės vadovai, pasiūlę V. G. būti bendrovės padalinio vadove, gerai žinojo, kad atsakovės įmonė vykdo nemokamo maitinimo organizavimo darbą, t.y. kad UAB „PONTEM“ ir IĮ „V. G. valgykla“ bus tiesioginiai konkurentai, nes toje pačioje geografinėje rinkoje (Raseinių rajono savivaldybėje) bus užsiima analogiška veikla. Ieškovei UAB „PONTEM“ sudarius sutartį su Raseinių rajono savivaldybės administracija dėl nemokamo maitinimo organizavimo veiklos, ieškovė perėmė IĮ „V. G. valgykla“ bei kitų tokią veiklą vykdžiusių įmonių veiklą: perėmė kvalifikuotus valgyklos darbuotojus, nuomos būdu perėmė maisto gamybos įrengimus, technologijas. 2015-08-17 pasibaigė 2012-08-17 sudaryta maitinimo paslaugų sutartis Nr. 2012/08/17 su Raseinių rajono savivaldybės administracija, taip pat pasibaigė V. G. darbo santykiai UAB „PONTEM“. Terminuota V. G. darbo sutartis UAB „PONTEM“ buvo sudaryta Maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 galiojimo laikotarpiui.
 4. Teismas iš esmės sutiko su atsakovių argumentais ir atmetė ieškinį, motyvuodamas tuo, kad neįrodyti neteisėti atsakovių veiksmai, be to neįrodyta, kad IĮ „V. G. valgykla“ ir ieškovė tarpusavyje konkuravo. UAB „PONTEM“ naujai organizuojamame Raseinių rajono savivaldybės administracijos viešajame nemokamo mokinių maitinimo paslaugos pirkime dalyje dėl mokymo įstaigų, kurių moksleivių maitinimo paslaugą teikia IĮ „V. G. valgykla“ su IĮ „V. G. valgykla“ nekonkuravo, nes nebuvo pakviesta perkančiųjų organizacijų. Teismo vertinimu, atsakovės IĮ „V. G. valgykla“ dalyvavimą viešuose pirkimuose užtikrino kiti IĮ „V. G. valgykla“ darbuotojai, kurie UAB „PONTEM“ nedirbo ir nežinojo jokių ieškovės komercinių paslapčių. UAB „PONTEM“ administracija neinformavo V. G. apie dalyvavimą/nedalyvavimą viešųjų pirkimų konkursuose, nes jai, kaip UAB „PONTEM“ Raseinių padalinio vadovei, pagal pareiginius nuostatus, pareigos domėtis bendrovės vykdomais viešaisiais pirkimais, juos organizuoti, dalyvauti ir netgi rūpintis bendrovės dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose, nebuvo. Pareiginių nuostatų 1.25 p. reikalavimai laikyti paslaptyje komercinę paslaptį nebuvo pažeisti, nes jokios UAB „PONTEM“ komercinės paslaptys nebuvo atskleistos.
 5. Teismas nurodė, kad analogiška veikla užsiimančioje įmonėje V. G. dirbo ir vykdė komercinę veiklą jau anksčiau, ji nesiekė konkuruoti su ieškove, jos komercinėmis paslaptimis šios įmonės veikloje nesinaudojo. Perkančiosios organizacijos (konkrečios mokyklos) turėjo diskrecijos teisę pasirinkti tiekėjus, kurie bus kviečiami dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje. UAB „PONTEM“ nagrinėjamuose viešuosiuose pirkimuose nedalyvavo, nes nebuvo pakviesta, pirkimo dokumentų neginčijo, todėl kliento neprarado. Ieškovės UAB „PONTEM“ ir atsakovės V. G. pasirašytos Konfidencialumo sutarties 2.1 p., konfidencialia informacija pagal šią sutartį yra laikoma informacija, nurodyta sutartyje, ir bet kokia informacija, kurią sužinojo darbuotojas darbo pagal darbo ar analogišką sutartį, sudarytą su darbdaviu, metu ir priklausanti darbdaviui, jo klientams ir tretiesiems asmenims, kuri turi vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir negali būti laisvai jiems prieinama. Sutarties 2.4 punkto a papunktyje numatyta, kad: „Sutartyje nustatyti darbuotojo įsipareigojimai netaikomi tos konfidencialios informacijos atžvilgiu, kuri tapo viešai žinoma ir laisvai prieinama už bendrovės ribų“. Byloje ieškovės pateiktas konfidencialios informacijos sąrašas V. G. parašu yra nepatvirtintas, byloje nėra duomenų, kad ji su šiuo sąrašu būtų supažindinta, todėl teismas sprendė, kad juo vadovautis byloje negalima. Byloje nėra jokių duomenų, kad IĮ „V. G. valgykla“ kokiu nors sąžiningai konkurencijai prieštaraujančiu būdu dalyvaudama Raseinių rajono savivaldybės mokyklų organizuojamame viešajame pirkime būtų panaudojusi informaciją, sudarančią UAB „PONTEM“ komercinę paslaptį, kurią sužinojo iš UAB „PONTEM“ darbuotojos V. G..
 6. Teismo teigimu, ieškovės ir atsakovės V. G. 2013-01-30 sudaryta Konfidencialumo sutartis, kartu su joje išdėstytomis nuostatomis, neatitinka ir prieštarauja tarp šalių susiklosčiusios situacijos ir darbinių teisinių santykių esmei, nes šalių Konfidencialumo sutartis vertintina iki 2012 metų susiklosčiusiu atsakovių santykių su Raseinių rajono savivaldybe vykdant moksleivių maitinimą kontekste. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad ieškovės vadovo priimto 2015-08-10 įsakymo Nr. 08-10-2733 dėl atleidimo atsakovė V. G. neginčijo, kas leidžia daryti išvadas, kad įsakymas ir darbuotojos atleidimo priežastys yra patvirtintos pačios atsakovės, todėl tariamai pagrįstos, teisėtos ir galiojančios. Teismas nurodė, kad atsakovė V. G. neskundė jos atleidimo iš darbo, kaip paties fakto, tai lėmė pačios atsakovės terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimas.
 7. Teismas konstatavo, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovė IĮ „V. G. valgykla“ perviliojo pas ieškovę dirbusius darbuotojus ir šiais veiksmai nesąžiningai konkuravo. Teismas nustatė, kad IĮ „V. G. valgykla“ nuo 2015-09 mėn. dirbo 7 darbuotojai, dirbę UAB „PONTEM“. Liudytojai patvirtino, kad IĮ „V. G. valgykla“ dirbti šie darbuotojai atėjo savo noru, prieš tai buvo registruoti darbo biržoje, pasibaigus jų terminuotoms darbo sutartims UAB „PONTEM“, sudarytoms 2012-08-17 Maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 su Raseinių rajono savivaldybės administracija galiojimo laikotarpiui (iki 2015-08-17). Taigi darbuotojų darbo sutarčių sudarymas buvo sąlygotas pačių darbuotojų apsisprendimo, siekio turėti darbą, jų tarpusavio komunikavimo bei galimybės įsidarbinti kitoje įmonėje, o ne atsakovių veiksmų, juos perviliojant.
 8. Teismas sutiko su atsakovių argumentu, kad byloje negalima vadovautis ieškovės nurodyta aplinkybe, jog sutampa dalies ieškovės ir atsakovės IĮ „V. G. valgykla“ tiekėjų sąrašai. Su tais pačiais tiekėjais, kurie tiekia produkciją ir ieškovei (UAB „Alvas ir ko“, UAB „Sanitex“, UAB „Riposta“, AB „Žemaitijos pienas“), IĮ „V. G. valgykla“ dirbo dar iki 2012-08-17. Ieškovė deklaratyviai nurodė, kad atsakovės panaudojo ieškovės technologines paslaptis. Atsakovė V. G. paaiškino, kad ji turi specialų maisto ruošimo technologinį išsilavinimą ir daugelį metų dirbo atitinkamą su viešojo maitinimo technologinių žinių taikymu susijusį darbą. Atsakovė V. G. paaiškino, kad tiek tiekiant maitinimo paslaugas iki įsidarbinimo pas ieškovę, tiek dirbdama pas ieškovę, tiek po to naudojo technologijas, kurios aprašytos A. B. leidinyje „Perspektyviniai valgiaraščiai, technologinės kortelės“, leidykla Lucijus, 2013. Ieškovė neneigė šios aplinkybės, todėl teismas nurodytas technologijas pripažino vieša informacija. Teismo teigimu, ieškovės argumentas dėl klientų sąrašo sutapimo kaip nesąžiningos konkurencijos patvirtinimo yra deklaratyvus ir neįrodo atsakovių nesąžiningų veiksmų, nes Raseinių rajono savivaldybės sąrašas mokyklų, kurios perka moksleivių maitinimo paslaugas, vykdant viešojo pirkimo procedūras, žinomas viešai. IĮ „V. G. valgykla“ buvo pakviesta dalyvauti apklausose dėl konkrečių mokymo įstaigų moksleivių maitinimo ir sprendimus dėl kvietimo priėmė perkančios organizacijos. Teismas nurodė, kad vien aplinkybė, kad V. G. yra IĮ „V. G. valgykla“ vadovė ir buvo įsidarbinusi pas ieškovę, nesudaro pagrindo pripažinti atsakovių veiksmų nesąžiningais.
 9. Ieškovė įrodinėjo, kad iš ieškovės pasiūlymų likusių mokyklų (Raseinių šaltinio progimnazija, Raseinių specialioji mokykla, Raseinių rajono Girkalnio pagrindinės mokykla Raseinių r. Ariogalos gimnazija, Raseinių r. Ilgižių mokykla– daugiafunkcinis centras) apklausose, matyti, jog ieškovės ir atsakovės IĮ „V. G. valgykla“ pasiūlymų kainos bei taikoma kainodara yra identiška. Teismo vertinimu, ieškovės nurodyta gamybos kaštu panašumo aplinkybė neįrodo, jog atsakovė V. G. perdavė atsakovei IĮ „V. G. valgykla“ ieškovės saugomą komercinę paslaptį ir know how, dėl ko ieškovė prarado konkurencinį pranašumą rinkoje ir dėl to patyrė nuostolių bei, atitinkamai, atsakovė IĮ „V. G. valgykla“, pasinaudodama ieškovės komercine paslaptimi ir įdirbiu, įgijo nepagrįstą ir neteisėtą pranašumą. Informacija apie gamybos išlaidas neatitinka slaptumo, retumo ir vertingumo kriterijaus, nes V. G. iki įsidarbinimo pas ieškovę, savarankiškai vykdant verslą, buvo žinomos tipinių maisto patiekalų gamybos išlaidos.
 10. Teismas nurodė, kad reikalavimas atlyginti nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytą žalą gali būti tenkinamas tik nustačius, jog atitinkamoje rinkoje ieškovės atžvilgiu IĮ „V. G. valgykla“ atliko tyčinius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams prieštaraujančius veiksmus, šie veiksmai tiesiogiai paveikė ieškovę ir padarė jai žalą. Teismas konstatavo, kad tyčinių atsakovių kaltų veiksmų nenustatyta, todėl žala neegzistuoja. Byloje nėra įrodyta, kad IĮ ,, V. G. valgykla“ būtų pasinaudojusi konfidencialia UAB „PONTEM“ informacija, neįrodyta jokių neteisėtų atsakovių veiksmų. Ieškovės nurodytų aplinkybių, kurios sudaro ieškinio pagrindą, jog atsakovės kaltais neteisėtais veiksmais (atskleidžiant ir/ar panaudojant ieškovės komercinę paslaptį sudarančią informaciją) padarė ieškovei jos nurodomą žalą, byloje pateikti įrodymai nepatvirtina. Byloje nėra priežastinio ryšio tarp atsakovių veiksmų bei UAB „PONTEM“ klientų sutartinių santykių su šia įmone pabaigos. Nėra pakankamo priežastinio ryšio tarp atsakovių veiksmų ir ieškovei galimai kilusios žalos, todėl negali kilti atsakomybė už neteisėtos konkurencijos veiksmais padarytą žalą. Taip pat ieškovė neįrodė, kokiu būdu jai buvo padaryta neturtinė žala, nepateikė jokių tokią neturtinę žalą pagrindžiančių įrodymų, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 10 000 Eur neturtinei žalai atlyginti atmestinas.
 11. Teismas nurodė, kad ieškinyje apsiribojama įstatymo nuostatų ir teismų praktikos, susijusios su nesąžininga konkurencija, komercine paslaptimi ir konfidencialios informacijos atskleidimu, citavimu bei aiškinimu, tačiau ieškinio pagrindas įvardijamas tik kaip V. G. neteisėtas ir nesąžiningas ieškovės konfidencialios informacijos panaudojimas, siekiant sudaryti su Raseinių rajono savivaldybės administracija pirkimo sutartis ir taip pašalinti ieškovę kaip vieną iš konkurentų, kitos atsakovės veiksmų neteisėtumas siejamas su tuo, jog atsakovės dalyvavimas Raseinių rajono vykdomuose maitinimo paslaugų konkursuose savaime lemia, kad V. G. pasinaudojo ieškovės konfidencialia informacija. Teismas nustatė, kad tiek ieškovės, tiek ir atsakovės IĮ „V. G. valgykla“ įmonių veikla susijusi su maisto paslaugų teikimu, įmonės savo veiklą įgyvendina dalyvaudamos konkursuose, susijusiuose su maisto paslaugų teikimu, todėl uždraudus atsakovei dalyvauti Raseinių rajono savivaldybės administracijos organizuojamuose pirkimuose, neįrodžius fakto, kad atsakovė V. G. pasinaudojo ieškovės įmonės komercine paslaptimi, atsakovių teisės būtų neproporcingai suvaržytos.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB ,,PONTEM“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas netinkamai vertino ir aiškino byloje surinktų įrodymų visumą, pažeidė CPK 185 ir 260 straipsnius bei nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų dėl įrodymų vertinimo panašaus pobūdžio bylose. Neteisinga teismo išvada, kad ieškovė neįrodė atsakovių neteisėtų veiksmų. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pateiktų išaiškinimų, kad ginčuose dėl nesąžiningo konkuravimo įrodinėjimas turi savitą specifiką, kadangi daugiausia remiamasi netiesioginiais įrodymais. Nesąžiningas konkuravimas yra įrodytas, kai, pavyzdžiui, nustatoma, kad darbuotojas turi reikšmingos darbdaviui patirties, kryptingai rengiasi pereiti dirbti, dalyvauja steigiant kitą konkuruojančią bendrovę ir kt. Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina tai, jog atsakovė V. G., eidama padalinio vadovės pareigas, disponavo ieškovės konfidencialią informaciją sudarančiais duomenimis, kuriuos panaudojo nesąžiningais tikslais savo individualios įmonės naudai, veikdama tokiu būdu, kad būtent jos įmonę, o ne ieškovės bendrovę mokyklos pakviestų į viešojo pirkimo konkursus dėl nemokamo mokinių maitinimo. Teismas neatsižvelgė į faktą, kad atsakovė V. G. savo veiksmais pripažino, jog individualios įmonės dalyvavimas viešojo pirkimo konkurse sukels ieškovei žalą, kadangi apie tokius savo ketinimus ji ieškovei pranešė, tikėdamasi ieškovės leidimo dalyvauti konkurse. Ieškovė atsakovėms konkurse dalyvauti uždraudė, tačiau atsakovė V. G. ieškovės reikalavimų nepaisė dėl ko už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą buvo atleista iš darbo. Šio atleidimo atsakovė neginčijo, tuo pripažindama, jog jos veiksmai buvo priešingi teisei ir todėl jos atleidimas yra teisėtas. Teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, jog ieškovės ir atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ kainodara iš esmės yra identiška. Teismas netinkamai vertino ir darbuotojų perviliojimo aplinkybes, tiekėjų ir klientų sąrašo sutapimo bei kitas aplinkybes. Teismas išskirtinai palaikė atsakovių argumentus.
  2. Šalių pasirašytos Konfidencialumo sutarties nuostatos yra teisėtos ir galiojančios, t. y. jos nėra nuginčytos, todėl teismas privalėjo į jas atsižvelgti ir jas taikyti taip, kaip jos yra nustatytos. Atsakovės byloje neginčijo, kad ieškovės byloje nurodyta informacija yra konfidenciali. Todėl teismas atsakovių veiksmus turėjo vertinti atsižvelgdamas būtent į konfidencialios informacijos ieškovės bendrovėje sampratą ir sąrašą, nepaisant to, kad Konfidencialumo sutarties priedas Nr. 1 nėra patvirtintas atsakovės V. G. parašu. Atsakovė V. G., pasirašydama Konfidencialumo sutartį, susipažino su ieškovės bendrovėje esančia konfidencialios informacijos samprata, taip pat su Konfidencialumo sutarties priedu Nr. 1. Atsakovė V. G., eidama padalinio vadovės pareigas, būdama verslininkė, pasirašydama Konfidencialumo sutartį, aiškiai matė ir suprato Konfidencialumo sutarties 2.1 punkto turinį. Todėl teismas privalėjo atsakovės V. G. veiksmus vertinti, atsižvelgdamas į Konfidencialumo sutartyje numatytus įsipareigojimus bei konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apibūdinimą. Ieškovės konfidencialią ir saugomą informaciją bei komercinę paslaptį sudaro, be kita ko, šie duomenys: klientų sąrašai, kainų struktūrą, informacija apie prekes ir paslaugas, tiekėjų/gamintojų sąrašai, bet kokia informacija apie konkursus ir kt. Konfidencialios ieškovės informacijos atsakovė V. G. neturėjo teisės naudoti jokiai kitai veiklai, kaip tik UAB ,,PONTEM“ verslui vystyti. Šiuo atveju atliktas ieškovės konfidencialios informacijos panaudojimas individualios įmonės veikloje atitinka nesąžiningos veiklos požymius.
  3. Nepagrįstas teismo argumentas, kad atsakovė V. G. neturėjo pareigos užtikrinti ieškovės dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose. Teismo sprendime nepaneigta, kad atsakovės V. G. pareiga veikti tik UAB ,,PONTEM“ interesais bei neatlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmų numatyta darbo sutartyje ir su ja susijusiuose kituose ieškovės vidiniuose dokumentuose. Darbo sutarties galiojimo laikotarpiu V. G. turėjo pareigą veikti išimtinai ieškovės interesais – turėjo pareigą nenaudoti įmonės komercinių paslapčių nei savo, nei kitų trečiųjų asmenų interesams tenkinti. Taip pat atsakovės V. G., kuri pagal darbo sutartį užėmė Raseinių rajono padalinio vadovės pareigas, pareigą veikti tik ieškovės interesais ir neatlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmų numato CK 2.87 straipsnis bei teismų praktika. Tai, kad atsakovė V. G. buvo atsakinga už bendravimą su mokyklų direktoriais, už kokybės užtikrinimą ir ieškovės verslo plėtrą Raseiniuose, patvirtino tiek liudytojų apklausa, tiek pati atsakovė teismo posėdžio metu.
  4. Nepagrįsti teismo argumentai, kad atsakovės neatliko neteisėtų veiksmų. Nors teismas nurodė, kad atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ pasiūlymus mokyklų konkursuose teikė ir pasirašė ne atsakovė V. G., o jos įgaliota darbuotoja, tačiau tai nepaneigia fakto, kad pasiūlymų teikimas vyko būtent su atsakovės V. G. žinia ir nurodymu. Atsakovė V. G. yra atsakinga už IĮ ,,V. G. valgykla“ veiklą, tokiu būdu atsakovė V. G. disponavo visa ieškovės ir atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ komerciškai jautria informacija ir tuo pačiu metu, kai dirbo ieškovės įmonėje, iš esmės veikė savo ir savo individualios įmonės naudai. Tai, kad buvo paviešintos ir panaudotos ieškovės komercinės paslaptys, kas lėmė atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ pranašumą prieš ieškovę, patvirtina aplinkybės, jog mokyklos dėl atsakovės V. G. veiksmų, jai ieškovės bendrovėje einant padalinio vadovės pareigas, pakvietė būtent atsakovę IĮ ,,V. G. valgykla“, o ne ieškovę. Šias aplinkybes patvirtina ir sutampanti atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ ir ieškovės pasiūlymų mokykloms kainodara, iš ieškovės pervilioti darbuotojai, sutampantys tiekėjai ir klientų sąrašai. Teismas neįvertino fakto, kad atsakovė V. G. suprato ir pripažino, kad analizuojama jos veikla yra neteisėta ir tai ieškovei neabejotinai dėl prarastų užsakymų sukels nuostolių. Atsakovės V. G. ieškovei pateiktas pranešimas apie tai, kad jos individuali įmonė iš Raseinių rajono savivaldybės gavo kvietimą dalyvauti konkurse teikti maitinimo paslaugas Raseinių rajono mokykloms ir kad jos įmonė ketina tokiame konkurse dalyvauti, neatleidžia atsakovių nuo atsakomybės neteisėtai panaudojus ieškovės komercinę paslaptį.
  5. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovės V. G. ir IĮ ,,V. G. valgykla“ perviliojo ieškovės klientus, kuriems paslaugas ieškovė teikė remiantis 2012 m. rugpjūčio 17 d. maitinimo paslaugų sutartimi. Atsakovė V. G. disponavo maisto produktų (žaliavų) sąrašu, reikalingu mokykloms. Atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ pasiūlymai jų pateikimo mokyklos metu buvo pagrįsti ne šios atsakovės kvalifikacija bei gebėjimais, o išimtinai ieškovės įdirbiu ir komercinėmis paslaptimis. Vienodų gamybos kaštų aplinkybės įrodo tai, kad atsakovė IĮ V. G. perdavė ieškovės komercines paslaptis sudarančią informaciją atsakovei IĮ ,,V. G. valgykla“, kas lėmė šios atsakovės nepagrįstą iki tol neturėtą konkurencinį pranašumą. Įvertinus ieškovės ir atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ byloje pateiktus duomenis apie tiekėjus, konstatuotina, kad dalis tiekėjų taip pat sutampa. Atsakovės perviliojo ieškovės darbuotojus. Kai kurie darbuotojai sudarė darbo sutartis su atsakove IĮ ,,V. G. valgykla“, nors tuo metu dar dirbo pas ieškovę.
  6. Pripažinus, kad atsakovės atliko neteisėtus veiksmus, ieškovei iš atsakovių turi būti priteista 96 029,90 Eur žala. Kadangi atsakovių nesąžiningos konkurencijos veiksmai ir toliau tęsiami, o ieškovei daromos žalos dydis periodiškai didėja, tenkinus apeliacinį skundą, atsakovėms turi būti uždrausta tęsti nesąžiningos konkurencijos veiksmus – teismas turi uždrausti atsakovei IĮ ,,V. G. valgykla“ dalyvauti Raseinių rajono savivaldybės administracijos vykdomuose maitinimo paslaugų viešuosiuose pirkimuose 5 metus, šį terminą skaičiuojant nuo atsakovės V. G. darbo sutarties su ieškove pabaigos
 2. Atsakovės V. G. ir IĮ ,,V. G. valgykla“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:
  1. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, pagrįstai nurodė, kad byloje neįrodyti neteisėti atsakovių veiksmai, be to neįrodyta, kad IĮ ,,V. G. valgykla“ ir ieškovė konkuravo. Byloje neįrodyta, kad V. G., būdama UAB ,,PONTEM“ padalinio vadove, turėjo pareigą siekti, kad UAB ,,PONTEM“ dalyvautų ir laimėtų Raseinių rajono mokykloms vykdomus viešuosius pirkimus dėl maitinimo paslaugų tiekimo. Atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ dalyvavimą viešuose pirkimuose užtikrino kiti IĮ ,,V. G. valgykla“ darbuotojai, kurie UAB ,,PONTEM“ nedirbo ir nežinojo jokių ieškovės komercinių paslapčių.
  2. Byloje neįrodyta, kad atsakovė V. G. atskleidė ieškovės komercines paslaptis atsakovei IĮ ,,V. G. valgykla“ ir ieškovės bendrovėje, eidama padalinio vadovės pareigas, dirbo ne ieškovės naudai. Vien faktas, kad V. G. buvo įsidarbinusi pas ieškovę, nesudaro pagrindo pripažinti atsakovės veiksmų nesąžiningais. Ieškovė byloje patvirtino, kad naujai rengiamame Raseinių rajono savivaldybės administracijos konkurse nedalyvavo, tokiu būdu akivaizdu, kad konkurencijos ir žalos ieškovės įmonei negalėjo būti ir nebuvo padaryta.
  3. Teismas pagrįstai nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų, kad IĮ ,,V. G. valgykla“ kokiu nors sąžiningai konkurencijai prieštaraujančiu būdu dalyvaudama Raseinių rajono savivaldybės mokyklų organizuojamame viešajame pirkime būtų panaudojusi informaciją, sudarančią UAB ,,PONTEM“ komercinę paslaptį, kurią sužinojo iš UAB ,,PONTEM“ darbuotojos V. G..
  4. Ieškovės pateiktas konfidencialios informacijos sąrašas V. G. parašu nėra patvirtintas, byloje nėra duomenų, kad ji su šiuo sąrašu būtų supažindinta, todėl juo vadovautis byloje negalima. Be to, byloje nėra nustatyta, kad viešajame pirkime dalyvavo asmeniškai V. G., ir jai dalyvaujant viešajame pirkime, buvo panaudota ir atskleista ieškovei priklausanti konfidenciali informacija.
  5. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, teisingai nustatė, kad ieškovės argumentas dėl klientų sąrašo sutapimo kaip nesąžiningos konkurencijos patvirtinimo yra deklaratyvus ir neįrodo atsakovių nesąžiningų veiksmų. Byloje neįrodyta, kad atsakovės panaudojo ieškovės technologines paslaptis. Gamybos kaštų panašumo aplinkybė neįrodo, jog atsakovė V. G. perdavė atsakovei IĮ ,,V. G. valgykla“ ieškovės saugomą komercinę paslaptį. Ieškovės argumentai dėl dalies tiekėjų sąrašo sutapimo, tokiu būdu įgyjant nepagrįstą konkurencinį pranašumą laimint viešojo pirkimo apklausas, visiškai nepagrįsti ir neturi jokios lemiamos reikšmės. Ieškovė neįrodė, kad atsakovė IĮ ,,V. G. valgykla“ perviliojo pas ieškovę dirbusius darbuotojus ir šiais veiksmais nesąžiningai konkuravo. Darbuotojų darbo sutarčių sudarymas buvo sąlygotas pačių darbuotojų apsisprendimo, siekio turėti darbą, jų tarpusavio komunikavimo bei galimybės įsidarbinti kitoje įmonėje, o ne atsakovių veiksmų, juos perviliojant.

4Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis), todėl byla nagrinėjama ieškovės apeliacinio skundo ribose.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys dėl nuostolių, grindžiamų nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įstatymas saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Draudžiami ir civilinės atsakomybės požiūriu neteisėti yra nesąžiningos konkurencijos veiksmai, nustatyti Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje. Minėto įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato draudimą informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimą iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui. Asmenys, kuriems komercinė paslaptis tapo žinoma dėl jų darbo ar kitokių sutartinių santykių su ūkio subjektu, gali naudoti šią informaciją praėjus ne mažiau kaip vieniems metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių pasibaigimo, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip (Konkurencijos įstatymo 15 str. 4 d.).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė IĮ ,,V. G. valgykla“ juridinių asmenų registre įregistruota 1995 m. liepos 12 d., šios įmonės veikla – visuomeninio maitinimo paslaugos, įmonės savininkė yra atsakovė V. G.. Vykdant viešąjį pirkimą, 2006-09-01 tarp Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos ir IĮ „V. G. valgykla“ buvo sudaryta Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir nemokamo maitinimo organizavimo sutartis S-4-01. 2006-09-01 tarp Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos ir IĮ „V. G. valgykla“ buvo sudaryta savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir nemokamo moksleivių maitinimo organizavimo sutartis. Sutarys galiojo iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., tačiau nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio sutartys buvo nutrauktos, paskelbus naują konkursą, kurį laimėjo UAB ,,Smulkus urmas“ (dabar pavadinimas UAB ,,PONTEM“).
 3. Raseinių rajono savivaldybė ir UAB ,,PONTEM“ (UAB ,,Smulkus urmas“) 2012 m. rugpjūčio 17 d. sudarė Maitinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. 2012/08/17(7.5) SR-367 dėl mokinių ir personalo maitinimo paslaugų pirkimo. Atsakovė V. G. ir UAB ,,PONTEM“ 2012 m. rugpjūčio 24 d. sudarė Darbo sutartį Nr. 3302, kuria V. G. priimta dirbti UAB ,,PONTEM“ Raseinių rajono padalinio vadove. Darbo sutartimi susitarta, kad sudaroma terminuota darbo sutartis – 2012 m. rugpjūčio 17 d. sudarytos maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 su Raseinių rajono savivaldybės administracija galiojimo laikotarpiui.
 4. Atsakovei IĮ ,,V. G. valgykla“ 2015 m. gegužės 13 d. buvo pasiūlyta dalyvauti vykdomame pirkime dėl mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimo. Atsakovė IĮ ,,V. G. valgykla“ dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės vykdomame viešajame pirkime bei pasirašė sutartis dėl mokinių nemokamo maitinimo paslaugos teikimo.
 5. Ieškovė teigia, kad atsakovė V. G., eidama ieškovės UAB ,,PONTEM“ padalinio vadovės pareigas, disponavo ieškovės konfidencialią informaciją sudarančiais duomenimis, kuriuos panaudojo nesąžiningais tikslais savo IĮ ,,V. G. valgykla“ naudai, veikdama tokiu būdu, kad būtent jos įmonę, o ne ieškovę UAB ,,PONTEM“ mokyklos pakviestų į viešojo pirkimo konkursus dėl nemokamo mokinių maitinimo.
 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad nesąžiningą konkurenciją draudžiančiame specialiajame teisės akte nustatyti veiksmai, kurie draudžiami, bet nereglamentuojama, kokie reikalavimai keliami informacijai, kad ją būtų galima kvalifikuoti kaip komercinę paslaptį. Informacijai, kuri gali būti pripažinta komercine paslaptimi, keliami reikalavimai, nustatyti CK 1.116 straipsnio 1 dalyje, iš esmės yra trys: slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos, nukreiptos šiai informacijai išsaugoti. Slaptumas ir vertingumas aiškinami kartu, nes informacija turi komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys, o ją turinčiam asmeniui ši informacija sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-916/2015; 2016 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016).
 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė V. G. ir ieškovė 2013 m. sausio 30 d. pasirašė Konfidencialumo sutartį, pagal kurios 1.1 p. šalys susitarė dėl UAB ,,PONTEM“ konfidencialios informacijos apsaugos tarp ieškovės ir atsakovės V. G. sudarytos darbo sutarties galiojimo metu, taip pat pasibaigus minėtai sutarčiai. Pagal Konfidencialumo sutarties 2.1 p., konfidencialia informacija yra laikoma informacija, nurodyta sutarties pridedamame priede Nr. 1, ir bet kokia informacija, kurią sužinojo darbuotojas darbo pagal darbo ar analogišką sutartį, sudarytą su darbdaviu, metu ir priklausanti darbdaviui, jo klientams ir tretiesiems asmenims, kuri turi vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir negali būti laisvai jiems prieinama.
 8. Nagrinėjamu atveju sutiktina su ieškove, kad atsakovė V. G. dirbdama UAB ,,PONTEM“ žinojo ir galėjo naudoti tam tikrą informaciją, kuri sudarė bendrovės komercinę paslaptį. Tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad šią informaciją atsakovė V. G. atskleidė ar panaudojo savo įmonės, kuri dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės mokyklų organizuojamame viešajame pirkime, interesais.
 9. Ieškovė skunde teigia, kad nesąžiningas konkuravimas yra įrodytas, kai, pavyzdžiui, nustatoma, kad darbuotojas turi reikšmingos darbdaviui patirties, kryptingai rengiasi pereiti dirbti, dalyvauja steigiant kitą konkuruojančią bendrovę ir kt. Kaip minėta, atsakovė IĮ ,,V. G. valgykla“ maitinimo paslaugų veiklą vykdo nuo 1995 metų, t. y. dar prieš atsakovės V. G. 2012 m. rugpjūčio 24 d. Darbo sutarties ir 2013 m. sausio 30 d. Konfidencialumo sutarties sudarymą. Taigi analogiška kaip ir ieškovės veikla užsiimančioje įmonėje V. G. dirbo ir vykdė komercinę veiklą jau anksčiau nei įsidarbino UAB ,,PONTEM“. Bylos duomenimis nepaneigti atsakovės V. G. argumentai, kad turėdama daug metų patirties vykdant nemokamo mokinių maitinimo organizavimo veiklą, informaciją, sužinotą vykdant savo įmonės veiklą, pritaikė ir panaudojo dirbdama UAB ,,PONTEM“, kuri prieš tai Raseiniuose tokios veiklos nevykdė.
 10. Atmestini ieškovės nurodyti argumentai, kad atsakovė V. G. savo veiksmais pripažino, jog individualios įmonės dalyvavimas viešojo pirkimo konkurse sukels ieškovei žalą, kadangi apie tokius savo ketinimus ji ieškovei pranešė bei nepaisė ieškovės reikalavimų nedalyvauti konkurse, dėl ko už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą buvo atleista iš darbo. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė V. G., vadovaudamasi Konfidencialumo sutarties 3.4 p., 2015 m. gegužės 13 d. pranešimu informavo UAB ,,PONTEM“ apie tai, kad Raseinių rajono savivaldybės pasiūlė IĮ ,,V. G. valgykla“ dalyvauti konkurse teikiant maitinimo paslaugas Raseinių rajono mokykloms, bei pažymėjo, kad dalyvaujant mokinių nemokamo maitinimo paslaugos teikime jokios ieškovės konfidencialios informacijos nebus panaudota. Taigi ieškovės nurodytas atsakovės V. G. informavimas apie IĮ ,,V. G. valgykla“ ketinimą dalyvauti konkurse buvo sąlygotas šalių sudarytos Konfidencialumo sutarties nuostatų, tačiau priešingai nei nurodo ieškovė, ši aplinkybė nėra pagrindas išvadai, kad atsakovė V. G. tokiais veiksmais pripažino, kad jos įmonės dalyvavimas konkurse galimai sukels žalą ieškovei. Atsakovė V. G. ieškovės 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 08-10-2733 dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, remiantis Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu buvo atleista. Atmestini ieškovės argumentai, kad šio ieškovės vadovo įsakymo atsakovė V. G. neginčijo, todėl įsakymas ir darbuotojos atleidimo priežastys yra laikytinos patvirtintos pačios atsakovės. Kaip minėta, su atsakove V. G. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis - 2012 m. rugpjūčio 17 d. sudarytos maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 su Raseinių rajono savivaldybės administracija galiojimo laikotarpiui. 2015 m. rugpjūčio 17 d. pasibaigė 2012 m. rugpjūčio 17 d. maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 galiojimas. Taigi atsakovės V. G. darbo santykių su ieškove nutraukimo laikas beveik sutapo su Darbo sutartyje numatytu jos pasibaigimo terminu. Todėl sutiktina su atsakovės argumentu, kad V. G. neskundė jos atleidimo iš darbo, kaip paties fakto, nes tai įtakojo pačios atsakovės terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimas.
 11. Nepagrįsti ir apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino darbuotojų perviliojimo aplinkybes, tiekėjų ir klientų sąrašo sutapimo byloje pateiktus įrodymus, bei aplinkybes, kad kainodara iš esmės yra identiška.
 12. Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad itin didelė ieškovės buvusių darbuotojų dalis, mažiausiai 21 asmuo, perėjo dirbti pas atsakovę. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik faktas, jog darbuotojas nutraukė darbo santykius vienoje įmonėje ir įsidarbino konkuruojančioje, nėra pagrindas daryti išvadą dėl nesąžiningos konkurencijos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2011; 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2014). Darbuotojai dirbę pas ieškovę UAB ,,PONTEM“ pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino, kad pas atsakovę IĮ ,,V. G. valgykla“ atėjo dirbti savo noru, prieš tai buvo registruoti darbo biržoje, pasibaigus terminuotoms darbo sutartims su UAB ,,PONTEM“, sudarytoms 2012 m. rugpjūčio 17 d. maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 su Raseinių rajono savivaldybės administracija galiojimo laikotarpiui. Taip pat pažymėtina, kad dalis ieškovės skunde nurodomų darbuotojų (J. A., G. A., R. S.), kurie dirbo UAB ,,PONTEM“ ir vėliau įsidarbino IĮ ,,V. G. valgykla“, 2012-2013 metais, t. y. iki įsidarbinimo pas ieškovę, taip pat dirbo IĮ ,,V. G. valgykla“. Ieškovė teigdama, kad atsakovė V. G. panaudodama informaciją, kuria disponavo, faktiškai atliko tokius veiksmus, kurie nulėmė buvusių ieškovės darbuotojų įsidarbinimą IĮ ,,V. G. valgykla“, jokių tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad UAB ,,PONTEM“ darbuotojai buvo įdarbinti 2012 m. rugpjūčio 17 d. maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 galiojimo laikotarpiui, kuri galiojo iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. Byloje duomenų apie tai, kad ieškovė pratęsė darbo sutarčių su nurodytais darbuotojais terminą nėra. Taigi jų darbo santykiai su ieškove buvo nutrūkę.
 13. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad informacija apie asmens klientus gali būti pripažinta komercine paslaptimi, esant visiems formaliesiems komercinės paslapties požymiams: vertei, slaptumui, protingai tokios informacijos apsaugai. Tokiu atveju ji gali būti pripažinta komercine paslaptimi ir atitinkamai saugoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-916/2015). Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia, kad atsakovė IĮ ,,V. G. valgykla“, su atsakovės V. G. pagalba, perviliojo šiuos ieškovės klientus, kuriems paslaugas UAB ,,PONTEM“ teikė pagal 2012 m. rugpjūčio 17 d. maitinimo paslaugų sutartį: Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla, Šiluvos vidurinė mokykla, Viduklės S. S. gimnazija, Petkaus pagrindinė mokykla, Betygalos Maironio vidurinė mokykla, Paupio pagrindinė mokykla, Žaiginio Pr. Šivickio pagrindinė mokykla. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad Raseinių rajono savivaldybės sąrašas mokyklų, kurios perka moksleivių maitinimo paslaugas, vykdant viešojo pirkimo procedūras, yra žinomas viešai. Taigi šiuo atveju informacija apie ieškovės nurodomus buvusius klientus neatitinka komercinės paslapties požymių. Be to, pasibaigus UAB ,,PONTEM“ 2012 m. rugpjūčio 17 d. maitinimo paslaugų sutarties Nr. 2012/08/17 galiojimui Raseinių rajono savivaldybės mokyklos nebuvo ieškovės klientėmis.
 14. Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, kad dalis ieškovės ir atsakovės IĮ ,,V. G. valgykla“ tiekėjų sutampa, tai – UAB „Alvas ir ko“, UAB „Sanitex“, UAB „Riposta“, AB „Žemaitijos pienas“, UAB ,,Mantinga“. Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad su tiekėjais UAB „Alvas ir ko“, UAB „Sanitex“, UAB „Riposta“, AB „Žemaitijos pienas“ atsakovė IĮ „V. G. valgykla“ buvo sudariusi sutartis dar iki atsakovės V. G. įsidarbinimo UAB ,,PONTEM“. Todėl ieškovės argumentas dėl dalies tiekėjų sąrašo sutapimo kaip nesąžiningos konkurencijos patvirtinimo neįrodo nesąžiningų atsakovių veiksmų. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad su minėtais tiekėjai atsakovė IĮ „V. G. valgykla“ dirbo ir anksčiau, atmestini ir skundo argumentai, kad atsakovė V. G. tik tapusi UAB ,,PONTEM“ padalinio vadove, sužinojo ir disponavo produktų tiekimo kainomis, jų maržomis, tiekėjų taikomomis specialiomis nuolaidomis ir tiekimo sąlygomis.
 15. Ieškovė skunde teigia, kad vienodų gamybos kaštų aplinkybės įrodo tai, kad atsakovė IĮ V. G. perdavė ieškovės komercines paslaptis sudarančią informaciją atsakovei IĮ ,,V. G. valgykla“, kas lėmė šios atsakovės nepagrįstą iki tol neturėtą konkurencinį pranašumą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad gamybos kaštų panašumo aplinkybė neįrodo, jog atsakovė V. G. perdavė atsakovei IĮ „V. G. valgykla“ ieškovės saugomą komercinę paslaptį, dėl ko ieškovė prarado konkurencinį pranašumą rinkoje ir dėl to patyrė nuostolių. Be to, informacija apie gamybos išlaidas neatitinka slaptumo ir vertingumo kriterijų.
 16. Konkurencijos įstatymo ar Konfidencialumo sutarties nuostatų pažeidimo faktas galėtų būti konstatuotas tik įrodžius, kad buvo gauta ir perduota konfidenciali informacija ir ji buvo panaudota konkurenciniais tikslais, tačiau šių aplinkybių byloje nenustatyta. Nagrinėjamu atveju, remiantis byloje esančiais duomenimis, negalima daryti išvados, kad atsakovė V. G. pasinaudojo informacija, kurią sužinojo dirbdama UAB ,,PONTEM“ ir ją perdavė atsakovei IĮ ,,V. G. valgykla“, dėl ko ši įmonė laimėjo viešųjų pirkimų konkursą.
 17. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad ieškovė UAB ,,PONTEM“ ir atsakovė IĮ ,,V. G. valgykla“ yra laikytinos konkurentėmis, nes toje pačioje geografinėje rinkoje užsiima analogiška veikla (didmenine prekyba maisto produktais bei maitinimo paslaugų teikimu), iš kurios gaunamos pajamos. Ieškovės UAB ,,PONTEM“ administracija siūlydama atsakovei V. G. eiti bendrovės padalinio vadovės pareigas, žinojo, kad V. G. yra individualios įmonės ,,V. G. valgykla“, kuri užsiėmė maitinimo paslaugų veikla, savininkė bei vadovė, tačiau nereikalavo, kad ši įmonė nutrauktų savo veiklą, ar nutrauktų veiklą analogišką ieškovės veiklai. Taigi ieškovė suprato ar turėjo suprasti, kad ši įmonė bus tiesioginė konkurentė ieškovei, tačiau pati nesiėmė jokių veiksmų, siekdama išvengti tokios situacijos.

6Dėl atsakovės pareigos užtikrinti ieškovės dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose

 1. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje neįrodyta, jog V. G., būdama UAB „PONTEM“ padalinio vadove, turėjo pareigą siekti, kad ši bendrovė dalyvautų ir laimėtų Raseinių rajono mokykloms vykdomus viešuosius pirkimus dėl maitinimo paslaugų teikimo.
 2. Ieškovė nesutikdama su šia teismo išvada teigia, kad atsakovės V. G. pareiga veikti tik UAB ,,PONTEM“ interesais bei neatlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmų numatyta darbo sutartyje ir su ja susijusiuose kituose ieškovės vidiniuose dokumentuose. Šį argumentą ieškovė grindžia Darbo sutarties 10 punktu, kuriame nustatyta, kad darbuotojas įsipareigoja paklusti bendrovės lokaliniams norminiams aktams, laikytis darbo tvarkos taisyklių, dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, etikos normų, kokybiškai atlikti darbą, laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio nurodymus, tausoti bendrovės turtą, laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, pranešti apie galiojančias darbo sutartis su kita įmone. Ieškovė nurodo, kad Padalinio vadovo Pareiginių nuostatų skyriaus ,,Padalinio vadovo pareigos“ 1.1 ir 1.2 punktuose nustatyta, kad padalinio vadovas turi vykdyti tiesioginio vadovo paskirtas užduotis, susijusias su bendrovės veiklos tikslais bei vadovauti padalinio veiklos srities komercinei veiklai, siekiant bendrovės užsibrėžtų tikslų. Taip pat ieškovė akcentuoja, kad atsakovės V. G., kuri pagal darbo sutartį buvo UAB ,,PONTEM“ Raseinių rajono padalinio vadovė, pareigą veikti tik bendrovės interesais ir neatlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmų numato CK 2.87 straipsnis ir vyraujanti teismų praktika.
 3. Remiantis išdėstytais ieškovės argumentais sutiktina su ieškove, jog darbo sutarties galiojimo laikotarpiu V. G. turėjo pareigą veikti UAB ,,PONTEM“ interesais, turėjo pareigą nenaudoti įmonės komercinių paslapčių nei savo, nei kitų trečiųjų asmenų interesams tenkinti. Tačiau remiantis anksčiau minėtomis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei argumentais, nėra pagrindo išvadai, kad atsakovė V. G. šias savo pareigas vykdė netinkamai. Tuo tarpu ieškovės nurodytos darbo sutarties sąlygos, Padalinio vadovo pareiginiai nuostatai, įstatymo normos, priešingai nei nurodo ieškovė, atsakovei V. G., kaip UAB „PONTEM“ padalinio vadovei, nenumatė pareigos susijusios su bendrovės dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose. Šią išvadą sustiprina ir pačios ieškovės patvirtina aplinkybė, kad UAB ,,PONTEM“ pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams pasirašinėjo kiti bendrovės darbuotojai.

7Dėl civilinės atsakomybės sąlygų

 1. Civilinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus galima tik nustačius visas civilinės atsakomybės būtinąsias sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą, kaltę ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (CK 6.246 str. – 6.249 str.). Pareiga pagrįsti egzistuojant šias sąlygas tenka ieškinį reiškiančiam asmeniui (CPK 12 str., 178 str.).
 2. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bylose dėl komercinių paslapčių reikia nustatyti, kaip konkrečiai byloje pasireiškė neteisėti veiksmai, t. y. ar neteisėti veiksmai pasireiškė tik kaip neteisėtas informacijos gavimas, atskleidimas, perdavimas, ar informacija buvo pasinaudota, kokie kiekvieno iš šių veiksmų padariniai. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016). Neteisėto pasinaudojimo komercinę paslaptį sudarančia informacija atveju priežastinis ryšys pasireiškia tuo, kad dėl neteisėto pasinaudojimo paprastai atsiranda neigiamų padarinių (pvz., prarandamas klientas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-9016/2015).
 3. Žala, apibrėžta CK 1.116 straipsnio 4 dalyje, tokiose bylose gali būti trejopo pobūdžio: 1) tiesioginiai nuostoliai, atsiradę dėl komercinės paslapties paviešinimo, pasireiškia kaip paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti turėtos išlaidos; 2) netiesioginiai nuostoliai pasireiškia kaip komercinės paslapties savininko negautos pajamos, kurias jis būtų gavęs, jeigu jo teisės ir teisėti interesai nebūtų buvę pažeisti; 3) nuostoliai dėl komercinės paslapties panaudojimo, kai paslaptimi pasinaudojęs ūkio subjektas ar asmuo iš to neteisėtai gauna pajamų (nepagrįstas praturtėjimas) (CK 6.237 str. 1 d.). Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.248 str. 2 d.).
 4. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir argumentais, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovės atliko neteisėtus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, nes byloje neįrodyta, kad atsakovė V. G. dirbdama UAB ,,PONTEM“ sužinotą konfidencialią šios įmonės informaciją perdavė atsakovei IĮ ,,V. G. valgykla“, kuri panaudojo šią informaciją dalyvaudama viešajame pirkime. Nesant nustatytų atsakovių neteisėtų veiksmų nėra priežastinio ryšio tarp atsiradusių neigiamų ieškovei kilusių padarinių – ieškovės klientų sutartinių santykių pabaigos bei nuostolių atsiradimo.
 5. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas reglamentuojančias atsakomybę už neteisėtos konkurencijos veiksmais padarytą žalą bei pagrįstai atmetė ieškovės ieškiniu reiškiamus reikalavimus.

8Dėl įrodymų vertinimo

 1. Ieškovė skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ir aiškino byloje surinktų įrodymų visumą, pažeidė CPK 185 ir 260 straipsnius bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pateiktų išaiškinimų, kad ginčuose dėl nesąžiningo konkuravimo įrodinėjimas turi savitą specifiką, kadangi daugiausia remiamasi netiesioginiais įrodymais. Šie apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.
 2. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo paties įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Bet kuriuo atveju įrodymų vertinimas priskirtas teismo diskrecijai, o vien šalies nesutikimas su teismo padarytomis išvadomis pats savaime dar nereiškia, kad įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės buvo pažeistos ar taikytos netinkamai.
 3. Teisėjų kolegija sutinka, kad nesąžiningo konkuravimo bylose reikšmingi yra netiesioginiai įrodymai ir jų visapusiškas bei objektyvus vertinimas, nes gauti tiesioginių įrodymų apie konfidencialios informacijos atskleidimą patvirtinančius veiksmus ar neveikimą yra sunku. Tokiose bylose teismai dėl tam tikrų aplinkybių buvimo ar nebuvimo, jų tarpusavio ryšio turi spręsti vertindami byloje esančių įrodymų, tarp jų – ir netiesioginių, viseto duomenis. Nagrinėjamu atveju teismas vertino ieškovės nurodomas aplinkybes ir jų pagrindu padarė išvadas, kurias motyvavo. Nors ieškovė teigia, kad teismas išskirtinai palaikė atsakovių argumentus, šie skundo argumentai dėl teismo padarytų išvadų yra laikytini ieškovės nuomone dėl teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Šalies nesutikimas su ne jos naudai priimtu sprendimu savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimą ir įrodinėjimą reglamentuojančios teisės normos.
 4. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).
 5. Remdamasi pirmiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios teisės normas dėl ginčo esmės bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Detaliau neaptarti kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi.

9Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą prašo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, bei pateikė įrodymus patvirtinančius, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą turėjo 1 110 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovių turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 98 str. 1 ir 3 d.). Iš byloje pateiktų pinigų priėmimo kvitų matyti, kad teisines pagalbos išlaidas apmokėjo atsakovė V. G., todėl šiai atsakovei iš ieškovės priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

12Priteisti iš ieškovės UAB ,,PONTEM“ (j. a. k. 221412030) atsakovei V. G. (a. k. ( - ) 1 110 Eur (tūkstantį šimtą dešimt eurų) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai