Byla 2-807-769/2012
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Ingridai Šakickienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimučiui Jankauskui, atsakovo atstovei advokatei Rūtai Šimkienei, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ravaleta“ ieškinį atsakovei VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“, tretiesiems asmenims UAB „SDG“, VšĮ Lietuvos Verslo P. A. dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama 2009 m. gruodžio 30 d. projekto „Viešosios įstaigos“ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas“ statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutarties Nr.RS 09-12/6 nutraukimą pripažinti neteisėtu ir įpareigoti atsakovę vykdyti šią sutartį bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, ieškinyje nurodydama, kad VšĮ „Švėkšnos ligoninė“ organizuotą viešąjį pirkimą techninių- inžinerinių konsultacijų dėl pastatų rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo ir statybos techninės priežiūros darbų įsigijimui laimėjo UAB „Ravaleta“, 2009-12-30 buvo pasirašyta sutartis Nr.RS 09-12/6 ( toliau Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti technines- inžinerines konsultacijas dėl pastatų rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo ir atlikti statybos techninės priežiūros darbus, o VšĮ „Švėkšnos psichiatrijos ligoninė“ sumokėti atlyginimą už atliktus darbus. Nuo 2010-04-01 VšĮ „Švėkšnos psichiatrijos ligoninė“ buvo reorganizuota ir prijungta prie atsakovės, kuriai ir perėjo teisės ir pareigos pagal Sutartį. 2010-11-22 raštu Nr.12-1119 atsakovė pranešė ieškovei nutraukianti sutartį, nes Sutartis neatitiko atsakovės poreikių ( nebereikalingos konsultacijos, pasikeitė rekonstrukcijos darbų apimtys). Ieškovės nuomone, Sutarties nutraukimas turi būti pripažintas neteisėtu ir atsakovė įpareigotina vykdyti sutartį, nes sutartis gali būti nutraukta tik jei kita šalis netinkamai vykdo sutartį ir tai yra esminis sutarties pažeidimas arba pačioje sutartyje numatytais atvejais, - tokių sąlygų nebuvo. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė pilnai, nurodęs, kad ieškovė sutarties nepažeidė, atsakovė nutraukdama sutartį nesilaikė terminų, pagrindų, numatytų CK 6.62 str.1d. nebuvo, nes objektyviai neįveikiamų kliūčių nebuvo, atsakovė netinkamai įvertino savo poreikius ir atliko viešąjį pirkimą. Advokatas nurodė, kad grąžinti šalių į buvusią padėtį nebeįmanoma, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, dėl kitos reikalavimo dalies vyksta derybos.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodžiusi, kad nuo 2010-04-01 VšĮ „Švėkšnos psichiatrijos ligoninė“ buvo prijungta prie VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės, 2010-11-18 tarnybiniu pranešimu atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje darbuotojas informavo ligoninės vadovą apie tai, kad 2009-12-30 su UAB „Ravaleta“ sudarytoje sutartyje numatytos darbų apimtys bei darbų pobūdis neatitinka realių poreikių projektui įgyvendinti ir, gindamas viešąjį interesą, siūlė nutraukti sutartį. 2009-12-30 Sutartis buvo sudaryta dėl paslaugų pirkimo už dvigubai didesnę nei turimas finansavimas, kainą. Buvo akivaizdu, kad atsakovė neturės galimybės vykdyti sutarties, jos vykdymas būtų padaręs 31447 Lt žalą. Keletą mėnesių su UAB „Ravaleta“ susisiekti nepavyko, UAB „Ravaleta“ jokių sutartinių funkcijų neatliko, paslaugų nesuteikė. Sutartis buvo nutraukta CK 6.62 straipsnio pagrindu 2010-11-22, ieškovė dėl Sutarties nutraukimo jokių pretenzijų atsakovei nereiškė. 2011-07-07 sudaryta rekonstravimo darbų techninės priežiūros pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „SDG“, sutarties kaina tik 16335 Lt. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti nurodžiusi, kad sutartis buvo nutraukta teisėtai, vadovaujantis CK 6.62 straipsniu, siekiant išvengti daugiau kaip 30 tūkstančių litų žalos ligoninei; perėmus dokumentus nebuvo rasta duomenų apie 2009-12-30 Sutarties vykdymą,- rangovas Sutarties nevykdė, sugrąžinti šalių į buvusią padėtį nebeįmanoma.

4Trečiasis asmuo UAB „SDG“ teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, bendrovė sąžiningai vykdo prisiimtus įsipareigojimus (3-5 b.l., II t.).

5Trečiasis asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad bylos išsprendimas neturės įtakos jų teisėms ir pareigoms (7-8 b.l., II t.).

6Bylos duomenimis nustatyta, jog šalių susitarimu Sutarties 7.2. punkte buvo numatyta, kad vykdytojui nevykdant savo įsipareigojimų ( 4.1. nustatytų) užsakovas, prieš 10 dienų pateikęs įspėjimą turi teisę nutraukti Sutartį, jei po pakartotinės pretenzijos Sutarties pažeidimai nepašalinami; vykdytojas tokiu atveju sumoka 1000 litų baudą, ir atlygina užsakovo patirtus nuostolius. Sutarties 9.3. punkte nurodyta, kad Sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktuose nustatytais pagrindai ( 12-17 b.l., I t.); 2010-11-18 Švėkšnos departamento vedėjas A. M. tarnybiniame pranešime dėl informacijos pateikimo siūlė inicijuoti 2009-12-30 Sutarties nutraukimą, kadangi numatytos darbų apimtys ir atliekamų darbų pobūdis neatitinka realių poreikių projektui įgyvendinti ( 92 b.l., I t.). 2010-11-22 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos ligoninės rašte Nr.12-1114 nurodyta, kad ligoninė priversta nuo 2010-11-29 nutraukti Sutartį, nes Sutartis neatitinka ligoninės poreikių, paslaugų pirkimas atliktas skubotai ir nesavalaikiai, pasikeitė rekonstrukcijų darbų apimtys, Sutartis nevykdoma, nes atliekami tik projektavimo darbai, o rekonstrukcijos darbų pirkimas numatytas 2011 metais, Sutartyje įrašytos paslaugos, nesusijusios su techninio prižiūrėtojo paslaugomis, todėl nereikalingos, padidinusios techninės priežiūros paslaugų kainą ( techninių-inžinerinių konsultacijų teikimas) ir t.t. ( 18 b.l., I t.). 2011-07-07 tarp VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės ir UAB „SDG“ pasirašyta rekonstravimo darbų techninės priežiūros pirkimo- pardavimo sutartis Nr.KL11/038 (119-123 b.l., I t.)

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

9Ieškinys grindžiamas CK 6.189 str., 6.200 str., 6.213 str., 6.217 str., t.y., ieškovė reikalauja vykdyti sutartį, nurodydama, kad ji nepažeidė Sutarties 4.1 punkte nurodytų įsipareigojimų, nebuvo force majeure aplinkybių. Atsakovės atstovė nurodo, kad ieškovė neatliko savo pareigų, sutartis prieštaravo viešam interesui, todėl buvo nutraukta vadovaujantis CK 6.62 str. 1d.

10Sutartis yra ją sudarančių asmenų valios išraiška, jų suderinta valia. Kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 str. 1 d.). CK 6.189 straipsnyje įtvirtintas sutarčių privalomumo ( pacta sunt servanda) principas reiškia tai, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią. Sutarties sudarymo laisvės principas ir sutarties sąlygų turinys, priklausantis nuo sutarties šalių susitarimo, kuris yra jų bendrai suderintos valios išraiška, leidžia šalims sukurti, pakeisti bei nutraukti civilinius teisinius santykius (CK 6.154, 6.156 str.). Sutarčių pabaigą reglamentuojančios bendrosios teisės normos leidžia tik įstatymuose ar sutartyje nustatytais atvejais nutraukti sutartį vienašališkai, tai yra nesikreipiant į teismą (CK 6.217–6.220 str.). Tokiu būdu, privatiniams teisiniams santykiams būdingas dispozityvumo principas leidžia sutarties šaliai pasirinkti galimybę savo iniciatyva nesikreipiant į teismą vienašališkai nutraukti sutartį arba inicijuoti sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios įstatyme ar sutartyje numatytos aplinkybės. Iš bylos duomenų matyti, kad Sutartis buvo sudaryta 2009-12-30, po kelių dienų, 2010-01-11, LR Sveikatos ministro įsakymu VšĮ „Švėkšnos psichiatrijos ligoninė“ buvo reorganizuota. Byloje nėra duomenų, kad kuri nors iš Sutartį pasirašiusių šalių: ieškovė ar VšĮ „Švėkšnos psichiatrijos ligoninė“, jos teisių ir pareigų perėmėja VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė būtų vykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus ( UAB „Ravaleta“ ne rečiau kaip kartą per mėnesį būtų pateikusi atliktų darbų aktus ( 4.1.9.), paskyrusi darbuotojus darbų atlikimui ir per 2 darbo dienas informavusi užsakovą ( 4.1.2.) ir t.t., o ligoninė būtų pateikusi projektą, brėžinius ( 4.2.2.), apmokėjusi už darbą (4.2.3.) ir pan.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti ( CK 6.200 str.1, 2 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad sutartis vienašališkai buvo nutraukta beveik po metų nuo sutarties sudarymo, nustačius, kad sutartis prieštarauja viešajam interesui vadovaujantis CK 6.62 str.1d.

11Dėl CK 6.62 straipsnio 1 dalies taikymo. Šiame straipnyje nustatyti dvišalių prievolių neįvykdymo padariniai. Šis straipsnis netaikytinas piniginėms prievolėms, nes joms netaikomas negalėjimo įvykdyti institutas. Pirmoje straipsnio dalyje įtvirtintas atvejis, kai atsiradus prievolei susiklosto nuo šalių valios nepriklausomos aplinkybės ( force majeure), dėl kurių viena šalis nebegali įvykdyti savo prievolės. Tai yra, šio straipsnio taikymui turi būti objektyvus negalėjimas įvykdyti sutarties. Tokiu atveju prievolė laikoma pasibaigusia ( CK 6.127 str.). Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, į Sutarties sąlygas, į atsakovės atstovės nurodytas aplinkybes, nenustačius byloje buvus force majeure aplinkybių, darytina išvada, kad CK 6.62 straipsnio 1 dalies taikymui pagrindų nebuvo.

12Atsakovės atstovės įvardintą pagrindine, svarbiausia sutarties nutraukimo priežastimi laikant Sutarties sąlygų prieštaravimą viešajam interesui, Sutarties nenaudingumą vienai iš šalių, Sutartis galėjo būti nutraukiama CK 6.204 straipsnio, reglamentuojančio tokią situaciją, kai objektyviai prievolę galima įvykdyti, tačiau jos vykdymas labai apsunkintų skolininko padėtį, pagrindu. Tačiau šiuo atveju turėjo būti laikomasi straipsnyje nustatytos tavrkos: tariamasi dėl sutarties sąlygų pakeitimo, nesusitarus, kreipiamasi į teismą.

13Atsakovės atstovė kaip vieną iš Sutarties nutraukimo pagrindų nurodė ir ieškovės įsipareigojimų nevykdymą. Kaip aukščiau buvo nurodyta, bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta duomenų apie ieškovės teiktas technines- inžinerines konsultacijas, parengtas technines specializacijas ir/ar pan., t.y., Sutarties 4.1. nustatytų įsipareigojimų vykdymą, todėl darytina išvada, kad atsakovės nurodytu pagrindu Sutartis galėjo būti nutraukta Sutarties 7.2. punkte nustatyta tvarka. Tačiau duomenų, kad šiame punkte nustatyta tvarka buvo ieškovei teiktas įspėjimas ar Sutartyje numatyta pretenzija, nėra.

14Įvertinus aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad 2010-11-29 vienašalis 2009-12-30 Sutarties nutraukimas buvo neteisėtas, todėl šioje dalyje ieškinio reikalavimas tenkintinas.

15Ieškinio reikalavimas dėl atsakovės įpareigojimo vykdyti sutartį negali būti tenkinamas, kadangi Civiliniame kodekse įtvirtintas sutarčių sudarymo laisvės principas, leidžiantis šalims pasirinkti sutartį, labiausiai atitinkančią šalies interesus. Kadangi šiuo metu yra vykdoma 2011-07-07 su UAB „SDG“ sudaryta rekonstravimo darbų techninės priežiūros pirkimo –pardavimo sutartis, atitinkanti atsakovės interesus, reikalavimas įpareigoti atsakovę vykdyti 2009-12-30 sutartį yra teisiškai nepagrįstas ir prieštaraujantis CK 6.156 straipsnio nuostatoms ( sutarties laisvės prncipui), todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

16Ieškovė prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas, bylos duomenimis 278 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Atsakovė prašo priteisti 2934,25 Lt advokato išlaidų. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos šalims priteistinos proporcingai patenkintų/atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Laikant, kad patenkinta pusė ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 139 Lt jos sumokėto žyminio mokesčio, iš ieškovės atsakovei 1467 Lt advokato išlaidų. Įskaičius mokėtinas sumas, iš ieškovės atsakovei priteistina 1328 Lt atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,-po 17 Lt iš šalies.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Pripažinti 2009 m. gruodžio 30 d. projekto „Viešosios įstaigos“ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas“ statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutarties Nr.RS 09-12/6 nutraukimą neteisėtu.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovės UAB „Ravaleta“, kodas 300131629, P. C. g.57, Trakai, atsakovei VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“,kodas 191340469, Liepojos g.45, Klaipėda, 1328 Lt ( vienas tūksttantis trys šimtai dvidešimt aštuoni litai) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti valstybei iš atsakovės VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“, kodas 191340469, Liepojos g.45, Klaipėda, ir ieškovės UAB „Ravaleta“, kodas 300131629, P. C. g.57, Trakai, po 17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama 2009 m. gruodžio 30 d. projekto... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodžiusi, kad nuo 2010-04-01... 4. Trečiasis asmuo UAB „SDG“ teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime į... 5. Trečiasis asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra teismo posėdyje... 6. Bylos duomenimis nustatyta, jog šalių susitarimu Sutarties 7.2. punkte buvo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 9. Ieškinys grindžiamas CK 6.189 str., 6.200 str., 6.213 str., 6.217 str., t.y.,... 10. Sutartis yra ją sudarančių asmenų valios išraiška, jų suderinta valia.... 11. Dėl CK 6.62 straipsnio 1 dalies taikymo. Šiame straipnyje nustatyti... 12. Atsakovės atstovės įvardintą pagrindine, svarbiausia sutarties nutraukimo... 13. Atsakovės atstovė kaip vieną iš Sutarties nutraukimo pagrindų nurodė ir... 14. Įvertinus aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad 2010-11-29... 15. Ieškinio reikalavimas dėl atsakovės įpareigojimo vykdyti sutartį negali... 16. Ieškovė prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas, bylos duomenimis... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Pripažinti 2009 m. gruodžio 30 d. projekto „Viešosios įstaigos“... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovės UAB „Ravaleta“, kodas 300131629, P. C. g.57,... 22. Priteisti valstybei iš atsakovės VšĮ „Klaipėdos jūrininkų... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...