Byla 2-1670-920/2015
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant ieškovui H. A., jo atstovui advokatui Edvinui Sergaičiui, atsakovės Kauno teritorinės darbo biržos atstovėms Editai Mikuličiūtei, Ingai Balnanosienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H. A. ieškinį atsakovei Kauno teritorinei darbo biržai dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

3Kauno apylinkės teisme gautas ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. spalio 28 d. sprendimą, priimtą darbo byloje Nr.APS-2-16000, panaikinti atsakovo Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 01 d. įsakymu Nr.P-109 ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą – pastabą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad 2014 m. liepos 07 d. ieškovui buvo įteiktas Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus „pranešimas apie įtariamą darbo drausmės pažeidimą" Nr.80, pranešant, kad iki 2014 m. liepos 14 d. turi pateikti paaiškinimą dėl drausmės pažeidimo bei nurodant, kad dar iki „pranešimo apie įtariamą darbo drausmės pažeidimą" ieškovui įteikimo ir net nelaukiant jo paaiškinimų 2014 m. liepos 04 d. Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įtariamam ieškovo drausmės pažeidimui tirti. 2014 m. liepos 11 d. ieškovas pateikė paaiškinimus dėl jam inkriminuotų pažeidimų. 2014 m. rugpjūčio 01 d. įsakymu Nr.P-109 Kauno teritorinės darbo biržos direktorius pareiškė ieškovui pastabą, paminėtame įsakyme nurodydamas, kad tokią drausminę nuobaudą skiria „atsižvelgdamas į Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-235 sudarytos komisijos 2014 m. liepos 31 d. motyvuotą išvadą Nr.TP-44". 2014 m. spalio 02 d. ieškovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją, prašydamas panaikinti paskirtą drausminę nuobaudą. 2014 m. spalio 28 d. sprendimu, priimtu darbo byloje Nr.APS-2-16000, Darbo ginčų komisija nusprendė ieškovo prašymą atmesti. Kauno teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Balnanosienė 2014 m. birželio 27 d. surašė patikrinimo išvadą bei būdama ieškovo darbdavio atstove DK 14 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 1 dalies prasme, vienareikšmiai ir kategoriškai konstatavo, kad ieškovas padarė veikas, kurios jam inkriminuojamos kaip darbo drausmės pažeidimai. Kadangi paskirta drausminė nuobauda už šias veikas buvo paskirta 2014 m. rugpjūčio 01 dieną, tai yra akivaizdžiai praėjus daugiau nei vienam mėnesiui nuo 2014 m. birželio 27 dienos, laikytina, jog drausminė nuobauda yra paskirta grubiai ir iš esmės pažeidus imperatyvią DK 241 straipsnio 1 dalies nuostatą, jog drausminė nuobauda negali būti skiriama praėjus daugiau kaip vienam mėnesiui nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo. Aplinkybė, jog darbdavio administracijos atstovė, Kauno teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Balnanosienė 2014 m. birželio 27 d. patikrinimo išvadą Kauno teritorinės darbo biržos direktoriui pateikė ne iš karto po jos surašymo ir pasirašymo, o tik 2014 m. liepos 02 d., negali būti pagrindu laikyti, jog pažeidimai, už kuriuos ieškovui paskirta drausminė nuobauda, paaiškėjo ne 2014 m. birželio 27 d., o vėliau. Ieškovas mano, kad už daugumą jam inkriminuotų veikų turėjo būti ne nubaustas, o paskatintas, nes sąžiningai atliko savo funkcijas ir visuomet siekė, kad darbo ieškantys bedarbiai gautų visą jiems reikšmingą informaciją ir reikiamą pagalbą, o nei vienas iš darbdavio įsakyme dėl nubaudimo drausmine nuobauda įvardintų teisės aktų nedraudžia ieškovui, kaip darbo biržos atstovui, pasiūlyti bedarbiui pasidomėti darbo vietomis, kurių pobūdis net ir neatitinka anksčiau jo išreikšto pageidavimo.

4Kauno apylinkės teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriuo atsakovas prašo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodoma, kad Darbo biržos Darbo išteklių skyrius, vadovaudamasis Darbo biržos direktoriaus patvirtintu Darbo išteklių skyriaus veikios ir patikrų planu 2014 metams, atliko klientų aptarnavimo ir duomenų suvedimo asmenų kortelėse bei informacinėje sistemoje Edbirža patikrą Kauno miesto skyriuje. Patikros metu buvo patikrinta 10 konsultavimo paslaugas teikiančio vyr. specialisto H. A. aptarnaujamų asmenų, registruotų Darbo biržos Kauno miesto skyriuje, kortelių. Patikros metu buvo nustatyta, kad „vyr. specialistas H. A. konsultavimo paslaugas teikia nekokybiškai, neefektyviai, aplaidžiai. Sudarant asmenų individualius užimtumo veiklos planus nesivadovaujama Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintomis Individualių užimtumo veiklos planų sudarymo gairėmis, neužtikrinamas paslaugų teikimas pagal kliento profilį, konsultavimo paslaugos teikiamos nesilaikant patvirtinto konsultavimo standarto, darbo ieškančių asmenų kortelės netvarkingos". Siekiant išsiaiškinti patikros išvadose nurodytus pažeidimus, Darbo biržos direktorius 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-235 sudarė komisiją įtariamam Kauno miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiojo specialisto H. A. darbo drausmės pažeidimui ištirti. Darbo birža 2014 m. liepos 7 d. įteikė ieškovui H. A. pranešimą dėl įtariamo darbo drausmės pažeidimo, kuriame buvo išvardinti patikrinimo metu nustatyti pažeidimai. Ieškovas 2014 m, liepos 11 d. pateikė paaiškinimą. Komisija, išsamiai susipažinusi su patikrinimo išvada ir ieškovo H. A. raštiškais paaiškinimais, 2014 m. liepos 28 d. komisijos posėdyje išklausiusi ieškovo paaiškinimų, savo motyvuotoje išvadoje konstatavo, kad Darbo biržos Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiasis specialistas H. A. savo klientų (S. V., A. Š., D. Ž., L. V., V. S.) individualiuose užimtumo veiklos planuose nenumatė priemonių 2014 m. II ketvirčiui, klientams (J. I., K. M., I. P., A. Š., D. Ž., L. V., V. S.) nenumatė pakankamų priemonių motyvacijos didinimui, klientų (J. I., K. M., I. P., S. V., A. Š., D. Ž., L. V., V. S.) stebėsenos lapuose netinkamai aprašė priemonių įgyvendinimo turinį, siūlymai įsidarbinti neatitinka klientų (J. I., S. V., A. Š., D. Ž., L. V., V. S.) pageidavimų; klientų (J. I., K. M., I. P., S. V., D. Ž., L. V., V. S.) kito apsilankymo turinys nesutampa su ankstesnio apsilankymo metu suplanuotu tikslu, įrašai nekorektiški (S. V., D. Ž., L. V. kortelėse), įrašai klientų kortelėse neinformatyvūs. Komisija padarė išvadą, kad Kauno miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiasis specialistas H. A., būdamas atsakingu už kokybiškų konsultavimo paslaugų teikimą Darbo biržoje registruotiems pasirengusiems darbo rinkai nemotyvuotiems, nepasirengusiems darbo rinkai motyvuotiems, nepasirengusiems darbo rinkai nemotyvuotiems klientams, tikslingą ir kokybišką individualaus užimtumo veiklos plano sudarymą, klientų nukreipimą į motyvacijos didinimo priemones, savo pareigas atliko netinkamai ir tokiais veiksmais padarė darbo drausmės pažeidimą bei pasiūlė direktoriui, atsižvelgiant į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, H. A. kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo ankščiau, pripažinti, kad Kauno miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiasis specialistas H. A. padarė darbo drausmės pažeidimą ir skirti jam drausminę nuobaudą - pastabą. Kauno teritorinės darbo biržos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 238 straipsniu, atsižvelgdamas į Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2014 m, liepos 4 d. įsakymu Nr. V-235 sudarytos komisijos 2014 m liepos 31 d. motyvuotą išvadą Nr. TP-44, 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. P-109 ieškovui H. A. pareiškė pastabą už Lietuvos Respublikos darbo kodekso 234 straipsnių, Kauno teritorinės darbo biržos Kauno miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2010 rn. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-171, 6,2.1 ir 6.4 punktų, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. Al-476, 3.1, 3.4 ir 34 punktų, Individualių užimtumo veiklos planų sudarymo gairių, patvirtintų Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m, kovo 27 d. įsakymu Nr. V- 171, 6, 8 punktų, Profiliuoto bedarbių aptarnavimo modelio ir jo taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-123, Konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standarto, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-197, 2, 4 ir 6 punktų, Klientų aptarnavimo Kauno teritorinės darbo biržos skyriuose tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-106, 10.5 punkto nuostatų pažeidimus. Darbo biržos direktorius apie Darbo išteklių skyriaus patikrinimo metu nustatytus Darbo biržoje registruotų klientų aptarnavimo ir duomenų suvedimo asmenų kortelėse bei informacinėje sistemoje Edbirža pažeidimus buvo informuotas 2014 m. liepos 2 d., taigi būtent ši diena laikoma diena, kai jam, kaip darbdavio atstovui, tapo žinoma apie patikros metu nustatytus bei ginčijamus pažeidimus. Todėl teisiškai nepagrįstas ir ieškovo argumentas, kad Darbo išteklių skyriaus vedėjas yra ieškovo darbdavio atstovas, kadangi nei pagal įstatymus, nei pagal įstaigos steigimo dokumentus šiam darbuotojui pagal kompetenciją nepriskirtinas Darbo biržos operatyvinis valdymas, kaip tai apibrėžta DK 24 straipsnio 1 dalyje. Drausminė nuobauda ieškovui buvo paskirta Darbo biržos direktoriaus 2014 m, rugpjūčio 1 d. įsakymu, t.y. nepraleidus DK 241 str. 1 dalyje įtvirtinto imperatyvo.

5Nustatytos bylos aplinkybės

6Bylos medžiaga nustatyta, kad Kauno teritorinėje darbo biržoje 2014-06-16 - 2014-06-27 buvo atlikta klientų aptarnavimo ir duomenų suvedimo asmenų kortelėse bei informacinėje sistemoje Edbirža patikra 2014-07-02 Darbo biržos darbo išteklių vedėja Inga Balnanosienė Tarnybiniu pranešimu informavo direktorių T. B. dėl galimo darbo drausmės pažeidimo (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 20-33). 2014-07-04 atsakovo direktoriaus įsakymu Nr. V-235 buvo suformuota Komisija galimai padarytiems H. A. darbo drausmės pažeidimams ištirti (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 34). Ieškovui H. A. 2014-07-07 įteiktas pranešimas apie įtariamą darbo drausmės pažeidimą (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 35-36). Ieškovas H. A. 2014-07-11 pateikė paaiškinimą (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 36-40). 2014-07-31 Komisija pateikė išvadą, kurioje pripažino, jog 2-ojo poskyrio vyriausiasis specialistas padarė darbo drausmės pažeidimą ir pasiūlė darbuotojui skirti drausminę nuobaudą – pastabą (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 41-51). Drausminė nuobauda ieškovui H. A. skirta atsakovo direktoriaus 2014-08-01 įsakymu Nr. P-109, ieškovas H. A. su drausmine nuobauda 2014-08-01 supažindintas pasirašytinai (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 52-53). 2014 m. spalio 02 d. ieškovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją, prašydamas panaikinti paskirtą drausminę nuobaudą. 2014 m. spalio 28 d. sprendimu, priimtu darbo byloje Nr.APS-2-16000, Darbo ginčų komisija nusprendė ieškovo prašymą atmesti (b.l. 18-30).

7Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad ginčas tarp šalių kyla dėl ieškovui paskirtos drausminės nuobaudos - papeikimo.

8Aplinkybių teisinis įvertinimas

9Dėl ieškovui paskirtos drausminės nuobaudos - papeikimo

10Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl drausminės nuobaudos skyrimo termino, teismas remiasi LR DK 241 str. 1 d. nuostata, kad drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Teismų praktikoje aiškinant LR DK 241 str. 1 d. nuostatas yra konstatuojama, kad DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo. Šis įstatyme įtvirtintas terminas – garantija darbuotojui, jog drausminės nuobaudos jam gali būti taikomos per nustatytus terminus nuo jų paaiškėjimo momento. Tai yra darbdaviui nustatytas nuobaudos skyrimo terminas. Šiuo atveju reikšminga ne pažeidimo padarymo diena, o jo paaiškėjimo momentas. Darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo diena laikoma ta diena, kurią apie darbuotojo padarytą pažeidimą tapo žinoma darbdaviui, o DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas yra procesinės prigimties, nurodantis laikotarpį, per kurį darbdavys turi apsispręsti ir gali skirti drausminę nuobaudą darbuotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-363/2011, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-936-538/2012, Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-688-71/2012). Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą ir teisės aiškinimą, teismas konstatuoja, kad byloje svarbu nustatyti momentą, kuomet apie darbuotojo padarytą pažeidimą tapo žinoma darbdaviui. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-07-02 Darbo biržos darbo išteklių vedėja I. Balnanosienė Tarnybiniu pranešimu informavo direktorių T. B. apie ieškovo galimai padarytą darbo drausmės pažeidimą, drausminė nuobauda H. A. paskirta 2014-08-01 direktoriaus įsakymu Nr. P-109. Ieškovas nuo 2014 m. liepos 14 d. iki 2014 m. liepos 25 d. buvo kasmetinėse atostogose. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas DK 241 straipsnio 1 dalyje numatyto termino nepraleido. Taip pat teismas pagrįstomis pripažįsta atsakovo nurodytas aplinkybes, kad Darbo išteklių skyriaus vedėja I. Balnanosienė negali būti pripažinta ieškovo darbdaviu, o taip pat yra ieškovo darbdavio atstovu DK 24 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad drausminė nuobauda ieškovui skirta nepraleidus vieno mėnesio termino.

11Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl drausminės nuobaudos skyrimo pagrįstumo, teismas remiasi kasacinio teismo praktika, pagal kurią darbo drausmės pažeidimas, sukeliantis drausminę atsakomybę, yra tada, kai vienu metu yra visos drausminės atsakomybės sąlygos: konkretaus darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas, žalingi padariniai, priežastinis ryšys tarp to darbuotojo neteisėtų veiksmų arba neveikimo ir žalingų padarinių, darbuotojo kaltė. Nesant bent vienos šių sąlygų, drausminės atsakomybės taikymas negalimas. Darbuotojui teisme ginčijant jam paskirtą drausminę nuobaudą, pareiga įrodyti drausminės atsakomybės sąlygų buvimą tenka darbdaviui. Darbdavio įrodinėjamos aplinkybės turi būti pagrįstos ne formaliais darbuotojo atliekamo darbo trūkumais, o konkrečiu darbo drausmės pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-236/2012). Bylos medžiaga nustatyta, kad Atsakovo įstaigoje galioja 2010-09-21 Kauno darbo biržos direktoriaus įsakymu Nr. V-171 patvirtinti 2-ojo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas, su kuriuo H. A. 2010-10-01 supažindintas pasirašytinai (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 149-150). Ieškovas adaptacinės programos laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2010-10-31 susipažino su Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, poįstatyminių aktų analize, su kompiuterine programa Edbirža, norminiais dokumentais, kurie reglamentuoja jo darbą (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 156-157). Kauno teritorinėje darbo biržoje 2014 m. birželio 16-27 dienomis buvo atliekama klientų aptarnavimo ir duomenų suvedimo asmenų kortelėse bei informacinėje sistemoje EdBirža patikra. Kauno miesto skyriuje buvo tikrinta 10 konsultavimo paslaugas teikiančio vyr. specialisto H. A. aptarnaujamų asmenų, registruotų Kauno teritorinės darbo biržos Kauno miesto skyriuje, kortelių. Kauno teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Balnanosienė 2014 m. birželio 27 d. surašė patikrinimo išvadą, konstatuodama, jog „Vyr. specialistas H. A. konsultavimo paslaugas teikia nekokybiškai ir neefektyviai. Sudarant asmenų individualius užimtumo veiktos planas nesivadovaujama Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintomis Individualių užimtumo veiklos planų sudarymo gairėmis, neužtikrinamas paslaugų teikimas pagal kliento profilį (nevykdomas 2012-03-06 Lietuvos darbo biržos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymasNr.V-123), konsultavimo paslaugos teikiamos nesilaikant patvirtinto konsultavimo standarto (nevykdomas 2013-04-16 Lietuvos darbo biržos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.V-197). Darbo ieškančių asmenų kortelės netvarkingos“ (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 20-33). Dėl patikros metu galimai nustatytų darbo drausmės pažeidimų, ieškovui raštu 2014-07-07 nurodyta pasiaiškinti (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 35-36). H. A. 2014-07-11 pateikė paaiškinimą (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 36-40). Atsakovo direktoriaus 2014-08-01 Įsakymu ieškovui už DK 234 straipsnių, Kauno teritorinės darbo biržos Kauno miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2010-09-21 įsakymu Nr. V-171, 6.2.1 ir 6.4 punktų, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-08-04 įsakymu Nr. Al-476,3.1,3.4 ir 34 punktų, Individualių užimtumo veiklos planų sudarymo gairių, patvirtintų Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013-03-27 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-171,6, 8 punktų, Profiliuoto bedarbių aptarnavimo modelio ir jo taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012-03-06 įsakymu Nr. V-123, Konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standarto, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013-04-16 įsakymu Nr. V-197, 2, 4 ir 6 punktų, Klientų aptarnavimo Kauno teritorinės darbo biržos skyriuose tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2012-05-17 įsakymu Nr. V-106,10.5 punkto nuostatų pažeidimus, skirta drausminė, nuobauda – pastaba (darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 52-53).

12Vertinant atsakovo įsakyme dėl ieškovui skirtos drausminės nuobaudos nurodytų teisės aktų taikymo pagrįstumą, darbo byloje Nr.APS-2-16000 yra nustatyta, kad Darbo biržos Kauno miesto skyriaus darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Darbo biržos direktoriaus 2010-09-21 įsakymu Nr. AV-171, 3 punkte nustatyta, kad Darbo biržos Kauno miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti darbo rinkos paslaugas <...> įgyvendinant teisės aktuose nustatytą teisę į darbą, 6 punkte numatyta, kad šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 6.2 konsultuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus, kitus suinteresuotus asmenis: individualių poreikių ir profesinių galimybių darbo rinkoje nustatymui, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų užimtumo priemonių bei darbo rinkos paslaugų pasirinkimui (6,2.1 punktas); teikia konsultavimo paslaugas individualiai (6.2.3 punktas); 6.4. vykdo individualios užimtumo veiklos planavimą. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-08-04 įsakymu Nr. Al-476, nustato darbo rinkos paslaugų teikimo principus, teikimo sąlygas bei tvarką. Šio aprašo 3 punkte numatyta, kad darbo rinkos paslaugas sudaro: informavimo paslaugos (3.1 punktas), konsultavimo paslaugos, kurių tikslas - padidinti darbo ieškančių asmenų motyvaciją įsidarbinti ar mokytis, patarti dėl darbo pakeitimo, padėti jiems pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, atsižvelgiant į asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius (3.2 punktas); tarpininkavimo įdarbinant paslaugos (3.3 punktas) ir individualios užimtumo veiklos planavimas, kurios tikslas - padėti bedarbiui kryptingai planuoti užimtumo veiklą ir priemones, sudarant individualų užimtumo veiklos planą dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir darbo rinkos paslaugų bedarbiui taikymo, siekiant greitesnės integracijos į darbo rinką (3.4 punktas). Aprašo 34 punktas reglamentuoja, kas turi būti numatyta individualiame užimtumo veiklos plane: bedarbio užimtumo tikslai (34.1 punktas); bedarbio įsipareigojimai savarankiškai aktyviai ieškoti darbo, naudotis darbo rinkos paslaugomis ir (ar) dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse plane nustatytiems užimtumo tikslams pasiekti (34.2 punktas); teritorinės darbo biržos įsipareigojimai suteikti bedarbiui darbo rinkos paslaugas ir (ar) nusiųsti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, padedant siekti jo užimtumo tikslų (34.3 punktas); plano įgyvendinimo pažangos vertinimas, kiekvieno planuojamo apsilankymo teritorinėje darbo biržoje tikslas (34.4 punktas). Individualių užimtumo veiklos planų sudarymo gairės, patvirtintos Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013-03-27 įsakymu Nr. V-171, reglamentuoja pagrindinius teritorinių darbo biržų specialistų, teikiančių konsultavimo ar tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, veiksmus sudarant individualius veiklos planus ir atliekant šių veiksmų kontrolę. Šių gairių 6 punkte numatyta, kad siekdamas kuo greitesnio bedarbių integravimo į darbo rinką ir ilgalaikio nedarbo rizikos sumažinimo, individualų užimtumo veiklos planą kartu su bedarbiu sudaro darbo biržos specialistas, atsižvelgdamas į bedarbio, kuriam sudaromas individualus užimtumo veiklos planas, tikslinę grupę, 8 punkte - Darbo biržos specialistas, prieš sudarydamas individualų užimtumo veiklos planą: supažindina bedarbį su teritorinės darbo biržos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis, aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis bei su tuo susijusiomis teisėmis ir pareigomis (8.1 punktas); įvertina bedarbio mdividualias galimybes, pasirengimą ir motyvaciją konkuruoti darbo rinkoje: įgytos profesijos atitikimą darbo rinkos poreikiams; darbo patirtį pagal įgytą profesiją bei kitose srityse; nedarbo trukmę; motyvaciją dirbti ir (ar) mokytis, naudodamasis Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2010-11-25 įsakymo Nr. V-630 3 priede ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-123 1 priede esančiais klausimynais; aktyvumą darbo paieškoje, naudodamasis Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2010-11-25 įsakymo Nr. V-630 1 priede esančia anketa; darbo neradimo priežastis, naudodamasis Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2010-11-25 įsakymo Nr. V-630 2 priede esančia anketa; gebėjimą naudotis informacinėmis technologijomis; savarankiškai ieškoti darbo, parengti gyvenimo aprašymą (CV) bei motyvacinį laišką, teigiamai pristatyti save darbdaviui (8.2 punktas); įvertina bedarbio turimų profesinių žinių ir darbo patirties paklausą darbo rinkoje: atlieka esamų ir anksčiau registruotų laisvų darbo vietų analizę; atsižvelgia į teritorinės darbo biržos sudarytą vietos darbo rinkoje paklausių specialybių ir profesijų sąrašą, Lietuvos darbo biržos darbo rinkos prognozę bei Įsidarbinimo galimybių barometrą (8.3 punktas); informuoja bedarbį apie įsidarbinimo galimybes bei perspektyvas pasirinktoje profesinėje srityje (8.4 punktas); supažindina bedarbį, neturintį kvalifikacijos ar kurio turima kvalifikacija nėra paklausi darbo rinkoje, su mokymosi ar persikvalifikavimo galimybėmis (8.5 punktas); įvertina bedarbio poreikius bei kompetencijas kitose srityse, kurios gali būti panaudojamos siekiant įgyti naują profesiją (8.6 punktas); įvertina ir aptaria su bedarbiu praėjusio laikotarpio individualaus užimtumo veiklos plano neįvykdymo priežastis (jeigu toks planas buvo sudarytas ir nebuvo įvykdytas) (8.7 punktas); įvertina kitas kliūtis bedarbio užimtumui: liga, ribotas darbingumas ar neįgalumas; šeiminės aplinkybės; gyvenamoji vieta, susisiekimo ir teritorinio judėjimo galimybės; teistumas, priklausomybės ir kiti įsidarbinimo galimybes ribojantys veiksniai (8.8 punktas). Profiliuoto bedarbių aptarnavimo modelio ir jo taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012-03-06 įsakymu Nr. V-123, numatyta, kad bedarbiai, atsižvelgiant į gebėjimus darbo rinkoje, diferencijuojami į tikslines grupes: pasirengę darbo rinkai motyvuoti (PM), pasirengę darbo rinkai nemotyvuoti (PN), nepasirengę darbo rinkai motyvuoti (NM), nepasirengę darbo rinkai nemotyvuoti (NN). Bedarbiams priklausomai nuo jų grupės, taikoma: pasirengusiems darbo rinkai nemotyvuotiems - motyvaciniai užsiėmimai, sustiprintos informavimo ir konsultavimo paslaugos, individualus užimtumo veiklos planas orientuotas į laikino užimtumo priemones bei įdarbinimą; nepasirengusiems darbo rinkai motyvuotiems - konsultavimo grupėje užsiėmimai, individualios konsultacijos, darbo paieškos gebėjimų ugdymas, individualus užimtumo veiklos planas orientuotas į profesijos, darbo įgūdžių įgijimą ar atstatymą; nepasirengusiems darbo rinkai nemotyvuotiems - motyvaciniai užsiėmimai, individualios konsultacijos, individualus užimtumo veiklos planas orientuotas į motyvacijas didinimą, profesijos įgūdžių įgijimą ar atstatymą. Klientu aptarnavimo Kauno teritorinės darbo biržos skyriuose tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2012-05-17 įsakymu Nr. V-106, 10.5 punkte išvardintos konsultantų funkcijos: siunčia NM profilio klientus į konsultavimo grupėje užsiėmimus (10.5.1 punktas); siunčia PN ir NN profilių klientus į motyvacinius užsiėmimus (10.5.2 punktas); nukreipia klientus į ADRPP priemones (10.5.3 punktas); išduoda siūlymus įsidarbinti į laisvas darbo vietas (10.5.4 punktas). Konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standarto, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013-04-16 įsakymu Nr. V-197, 2 punkte numatyta, kad standarto tikslas - užtikrinti individualiai teikiamų konsultavimo paslaugų kokybę ir efektyvumą, kuriant teigiamą darbo biržos įvaizdį. Šio standarto 4 punkte numatyta, kad standartas įgyvendinamas pagal schemą, pateiktą priede, o 6 punkte išvardinti darbuotojo, teikiančio konsultavimo paslaugas veiksmai: išsiaiškiną ar darbo ieškančiam asmeniui reikalinga pagalba įsitvirtinti arba išlikti darbo rinkoje, įvertina ar kliūtis darbo ieškančio asmens užimtumui galima pašalinti arba sumažinti, taikant aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir (ar) darbo rinkos paslaugas (6.3.1 punktas); išsiaiškinęs, kad darbo ieškančiam asmeniui reikalingos psichologinio konsultavimo paslaugos, siunčia konsultuotis pas specialistą, teikiantį psichologinio konsultavimo paslaugas (6.5 punktas); padeda nemotyvuotiems darbo ieškantiems asmenims formuoti teigiamas nuostatas darbo paieškai, kvalifikacijos įgūdžių įgijimui, gebėjimų konkuruoti darbo rinkoje ugdymui, siunčia juos dalyvauti motyvacijos didinimo priemonėse (6.6 punktas), pildo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus nustatytos formos darbo ieškančio asmens darbo rinkos paslaugų stebėsenos lapą, esantį Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje, kuriame nurodo asmeniui suteiktą informaciją, pasiūlytas, sutartas priemones, kitą informaciją, susijusią su konsultavimo paslaugų teikimu. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus m. birželio 18 d įsakymu Nr. V-321 4 punkte numatyta, kad darbo biržos darbuotojai privalo vadovautis pagarbos žmogui ir valstybei principais, t. y. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas užduotis, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir etikos principų (4.2 punktas); 11.3 punkte - savo pareigas atlikti laiku, efektyviai, atidžiai ir profesionaliai, teikti kokybiškas paslaugas; 12.2 punkte - teikti aiškią, tikslią, teisingą, klientui suprantamą informaciją, vengti dviprasmybių (b.l. 27-29). Atsižvelgiant į nurodytų teisės aktų nuostatas, teismas konstatuoja, kad atsakovas pagrįstai rėmėsi šiais teisės aktais, spręsdamas ieškovo drausminės atsakomybės klausimą, nes jie tiesiogiai susijusę su ieškovo darbo funkcijų vykdymu. Taip pat teismas pripažįsta, kad ieškovo argumentai dėl to, kad atsakovas netinkamai ir abstrakčiai reikalavime pasiaiškinti nurodė jo galimai padaryto darbo pažeidimo aplinkybes ir teisės aktų nuostatas, yra nepagrįstos, nes reikalavime nurodytos konkrečios aplinkybės ir teisės aktų nuostatos, tiesiogiai susijusios su ieškovo darbo funkcijų vykdymu.

13Taip pat teismas konstatuoja, kad tiek atsakovo direktoriaus 2014-08-01 įsakyme Nr. P-109, tiek 2014 m. birželio 27 d. patikrinimo išvadoje, tiek darbo byloje Nr.APS-2-16000 yra konkrečiai ir aiškiai įvardintos ieškovo padaryto darbo drausmės pažeidimo aplinkybės, nurodant, kad ieškovas į motyvacijos didinimo užsiėmimus laikotarpiu nuo 2014 m. sausio mėn. iki 2014 m. birželio mėn. nepasiuntė nė vieno jo konsultuojamo asmens, J. I. (gim. 1975-09-13) pageidavo keramikos dekoruotojo, pakuotojo darbo. Individualiame užimtumo veiklos plane numatyta asmenį įdarbinti pakuotoju arba kiaušinių pakuotoju. Siūloma įsidarbinti valytoja, pardavėja, o neatitinka klientės pageidavimo. Individualiame užimtumo veiklos plane nenumatytos pakankamos priemonės motyvacijos didinimui 2014 m. II ir III ketvirčiams. Apsilankymo turinys nesutampa su ankstesnio apsilankymo tikslu. Klientė priskirta nepasirengusių nemotyvuotų asmenų grupei, tačiau jai išduodamos rekomendacijos įsidarbinti. M. D. įgijęs vidurį išsilavinimą, pageidavimas darbui - žurnalistu, įstaigos vadovu. K. M. individualiame užimtumo veiklos plane nenumatytos pakankamos priemonės motyvacijos didinimui 2014 m. II ir III ketvirčiams. Apsilankymo turinys nesutampa su ankstesnio apsilankymo tikslu. Klientas priskirtas nepasirengusių nemotyvuotų asmenų grupei, tačiau jam išduodamos rekomendacijos įsidarbinti. I. P. individualiame užimtumo veiklos, plane nenumatomos pakankamos priemonės motyvacijos didinimui. Apsilankymo turinys nesutampa su ankstesnio apsilankymo tikslu. Nepasirengęs nemotyvuotas asmuo siunčiamas dalyvauti Karjeros dienoje „Dirbk ir gyvenk Lietuvoje". S. V. individualiame užimtumo veiklos plane nenumatytos priemonės 2014 m. II ketvirčiui. Klientui teikiami darbo pasiūlymai nesutampa su jo pageidavimu. Nepasirengusiam ir nemotyvuotam asmeniui išduodamos rekomendacijos įsidarbinti. Netinkamai aprašytas priemonių įgyvendinimo turinys, apsilankymo turinys nesutampa su ankstesnio apsilankymo tikslu. E. S. laikinai nedarbingas, pas konsultantą apsilankęs nebuvo, o 2014-06-19 EdBirža sistemoje neįvestas apsilankymo rezultatas. A. Š. individualiame užimtumo veiklos plane nenumatytos priemonės 2014 m. II ketvirčiui. Asmeniui nenumatytas dalyvavimas motyvacijos skatinimo priemonėse. Išduodamos rekomendacijos įsidarbinti neatitinka asmens pageidavimo darbui. Apsilankymo turinys nesutampą su ankstesnio apsilankymo tikslu. D. Ž. individualiame užimtumo veiklos plane nenumatytos priemonės 2014 m. II ketvirčiui. Asmeniui nenumatytas dalyvavimas motyvacijos skatinimo priemonėse. Išduodamos rekomendacijos įsidarbinti neatitinka asmens pageidavimo darbui. Netinkamai aprašytas priemonių įgyvendinimo turinys. Apsilankymo turinys nesutampa su ankstesnio apsilankymo tikslu. L. V. individualiame užimtumo veiklos plane nenumatytos priemonės 2014 m. II ketvirčiui. Asmeniui nenumatytas dalyvavimas motyvacijos skatinimo priemonėse. Išduodamos rekomendacijos įsidarbinti neatitinka asmens pageidavimo darbui. Apsilankymo turinys nesutampą su ankstesnio apsilankymo tikslu. V. S. individualiame užimtumo veiklos plane nenumatytos priemonės 2014 m. II ketvirčiui. Asmeniui nenumatytas dalyvavimas motyvacijos skatinimo Priemonėse. Išduodamos rekomendacijos įsidarbinti neatitinka asmens pageidavimo darbui. Netinkamai aprašytas priemonių įgyvendinimo turinys. Apsilankymo turinys nesutampa su ankstesnio apsilankymo tikslu (b.l. 29, darbo byla Nr.APS-2-16000, b.l. 20-33, 52-53). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovo direktoriaus 2014-08-01 įsakyme Nr. P-109 ir darbo byloje Nr.APS-2-16000 pagrįstai nurodyta, jog ieškovas pažeidė nustatytą darbo tvarką, norminių teisės aktų reikalavimus, todėl ieškinio reikalavimai panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. spalio 28 d. sprendimą, priimtą darbo byloje Nr.APS-2-16000, panaikinti atsakovo Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 01 d. įsakymu Nr.P-109 ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą – pastabą, yra atmestini, kaip nepagrįsti.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų

15Ieškinį atmetus, iš ieškovo valstybės naudai priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 5,10 Eur (CPK 88str.) (b. l. 2).

16Atsakovas duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

17Teismas, vadovaudamasis LR DK 24 str. 241 str., LR CPK 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo H. A., a.k. ( - ) valstybės naudai 5,10 Eur (penkis eurus 10 ct.) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas – 5660.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai