Byla 2A-1078/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Klaipėda“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1886-265/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Klaipėda“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui dėl sprendimų, vykdant tarptautinį viešąjį pirkimą panaikinimo. Tretieji asmenys – ūkio subjektų grupės nariai: uždaroji akcinė bendrovė „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Fortum Klaipėda“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, prašydamas:

51) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro sprendimą, kuriuo pripažinta, kad ūkio subjektų grupės, kurios nariai yra UAB „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“, pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas;

62) pakeisti atsakovo sprendimą dėl tiekėjų eiliškumo (pasiūlymų eilės), išbraukiant iš tolesnėse pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų sąrašo ūkio subjektų grupę;

73) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo sprendimą kviesti ūkio subjektų grupę toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge, o taip pat visus kitus sprendimus, kuriais ūkio subjektų grupei suteikiama galimybė toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge;

84) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo sprendimą atmesti UAB „Fortum Klaipėda“ 2010 m. lapkričio 12 d. pretenziją.

9Ieškovas nurodė, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atviro konkurencinio dialogo procedūrų „Dėl netinkamų perdirbti, turinčių energetinę vertę atliekų panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai, pastatant deginimo įrenginius projekto įgyvendinimo, privataus ūkio subjekto parinkimo atliekų deginimo paslaugos tiekimui pirkimo“ pagrindu vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą „Atliekų deginimo paslaugos“, pirkimo Nr. 91724. Vykdydamas viešojo pirkimo procedūrą, atsakovas gavo tiekėjų paraiškas su kvalifikaciniais duomenimis ir nustatė tiekėjų eiliškumą jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka, į šį eiliškumą įtraukdamas ir ūkio subjektų grupę, kurios dalyviai yra UAB „Technology projects“ ir bendrovė „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“. Šią ūkio subjektų grupę atsakovas nusprendė kviesti toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge. Ieškovo vertinimu, ūkio subjektų grupės pasiūlymas neatitiko Viešojo pirkimo sąlygų, todėl jis 2010 m. lapkričio 12 d. pateikė atsakovui pretenziją. Atsakovas 2011 m. birželio 16 d. atsakė į pretenziją raštu, kuriame nurodė, kad ieškovo pretenzija yra atmetama, o atsakovo sprendimas dėl ūkio subjektų grupės pasiūlymo atitikimo viešojo pirkimo dokumentų reikalavimams paliekamas galioti.

10Ieškovo vertinimu, atsakovo sprendimas dėl tarptautinio viešojo pirkimo „Atliekų deginimo paslaugos“, kuriuo pripažinta, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymas (paraiška) atitinka pirkimo sąlygas bei sprendimas ją kviesti toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge, taip pat bet kokie kiti sprendimai, kuriais šiam tiekėjui suteikiama galimybė toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge, yra priimti netinkamai įvertinus tiekėjų pasiūlymus, tuo pažeidžiant viešojo pirkimo dokumentų sąlygas bei Viešojo pirkimo įstatymo reikalavimus.

11Ieškovas nurodė, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 25-V patvirtintų Netinkamų perdirbti, turinčių energetinę vertę atliekų panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai, pastatant deginimo įrenginius projekto įgyvendinimo, privataus ūkio subjekto parinkimo atliekų deginimo paslaugos teikimui sąlygų aprašo 23.5 ir 23.6 punktai įtvirtina reikalavimą tiekėjams pateikti oficialius valstybinių institucijų dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Ieškovo vertinimu, ūkio subjektų grupės pasiūlymo dokumentų turinys nepatvirtina, jog jos narys „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Be to, pasiūlymo dokumentai yra išduoti daug anksčiau nei reikalauja pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktai. Anot ieškovo, žodinis Prancūzijos atsakingos institucijos patvirtinimas, kad „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ neturi socialinio draudimo įsiskolinimų ir atitinka reikalavimą, susijusį su sąlyga, ribojančia tiekėjo galimybes viešajame konkurse (teistumas), nėra pakankamas pagrindas laikyti, jog trečiųjų asmenų pateikti dokumentai yra tinkami.

12Ieškovas taip pat nurodė, kad ūkio subjektų grupė nepateikė tinkamų dokumentų, patvirtinančių, jog jos narės bendrovės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ asmenys atitinka pirkimo sąlygų 23.1 punktą. Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos išduotos pažymos nėra patvirtintos Apostille, todėl jos negali patvirtinti tiekėjų atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Be to, ūkio subjektų grupė nepateikė dokumentų, pagrindžiančių tiekėjų buhalterių atitikimą pirkimo sąlygų 23.1 punkto reikalavimams.

13Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punktas numato, kad tiekėjo vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius trejus metus turi būti teigiamas. Ūkio subjektų grupė pasiūlymo paraiškoje nurodė, jog šios grupės vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 metus (2007, 2008, 2009 m.) yra teigiamas, jis sudaro 8 513 000 EUR. Ieškovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjektų grupę sudaro du nariai, vienas iš kurių prieš pasiūlymo pateikimą yra naujai įsteigta įmonė, iš esmės vertintinas tik antrojo „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ atitikimas finansiniams kvalifikaciniams reikalavimams. Tačiau pasiūlyme pateikti šios bendrovės finansiniai rodikliai rodo, kad paskutinių trejų metų laikotarpio bendrovės veiklos pelno vidurkis yra neigiamas, grynosios pajamos 2009 m. taip pat yra neigiamos. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas niekaip nepaneigė ieškovo pretenzijoje nurodytų argumentų dėl „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ finansinės atskaitomybės.

14Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punktas numato, kad tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus būtų ne mažesnė kaip 100 000 000 Lt. Pagal 33.3 ir 34 punktų nuostatas minėtame punkte (23.12) numatytas minimalios apyvartos reikalavimas yra susijęs su tiekėjo pajamomis iš tos veiklos, kuri patenka į pirkimo objekto sąrašą. Ūkio subjektų grupės pateiktuose finansiniuose dokumentuose nėra išskirta, kokia jų apyvartos dalis yra susijusi su viešojo pirkimo objektą atitinkančia veikla, todėl šios grupės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 23.12, 33.3 ir 34 punktų reikalavimų.

15Ieškovas taip pat atkreipė dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m. lapkričio 30 d. rašte nurodė, jog abejoja, ar UAB „Technology projects“ bus kompetentingas ir pajėgus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, įvertinat tai, kad jo registravimo pažymėjimas išduotas tik 2010 m. liepos 20 d., tiekėjas jokios veiklos nėra vykdęs, turto iš viso turi tik už 10 000 Lt ir subteikėjai paraiškoje nenurodyti, todėl sutarties vykdymo metu nebus galima remtis jų pajėgumais. Ieškovo manymu, ūkio subjektų grupės pasiūlymas neužtikrina atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, teisėtų interesų bei Viešojo pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškovo UAB „Fortum Klaipėda“ ieškinį atmetė.

18Teismas, įvertinęs ūkio subjektų grupės nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ kvalifikacijai pagal pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktus įrodyti pateiktą Prancūzijos Respublikos biudžeto, viešojo sektoriaus sąskaitų, valstybės tarnybos ir valstybės reformos ministerijos valstybės finansų generalinio direktorato pažymą ir atsižvelgęs į tai, kad ši metinė pažyma Prancūzijoje yra priimama visus kalendorinius metus, kaip kandidato tinkamo mokestinių ir socialinių įsipareigojimų vykdymo įrodymas, padarė išvadą, kad pažymos galiojimo terminas yra 1 metai, ir pripažino, kad ūkio subjekto grupės pateikta pažyma atitinka pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktų nuostatas ir pagal perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus yra priimtina, nes nors išduota anksčiau nei 30 darbo dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, jos galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas. Teismas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, 33 straipsnio 5 dalimi ir pirkimo sąlygų 23 punkto pastaba Nr. 1, pripažino tinkamu tiekėjo kvalifikacijos įrodymu pagal pirkimų sąlygų 23.5 ir 23.6 punktus ir trečiųjų asmenų pateiktą 2010 m. liepos 3 d. deklaraciją, kuri patvirtinta Prancūzijos notarų biuro notaro antspaudu ir parašu ir kurioje nurodyta, jog ūkio subjektų grupės narys „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ yra įvykdęs visas mokestines bei socialinio draudimo prievoles. Teismo vertinimu, iš Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos gauta informacija laikytina kaip papildomi duomenys, leidę perkančiajai organizacijai įvertinti ūkio subjektų grupės nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ kvalifikacijos atitiktį.

19Teismas pripažino, jog ūkio subjektų grupės kvalifikaciją pagal pirkimo sąlygų 23.1 punktą patvirtina Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos išduotos pažymos, kurių tinkamumu perkančioji organizacija įsitikino gavusi šios ministerijos atsakingų asmenų patvirtinimą. Teismas, įvertinęs ūkio subjektų grupės perkančiajai organizacijai pateiktą 2010 m. liepos 3 d. pasirašytą pažymą dėl asmenų, kurie turi teisę sudaryti sandorius „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ vardu bei pasirašyti „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ apskaitos dokumentus, pripažino, jog tiekėjas pateikė dokumentus apie jo nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ atstovą, turintį teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ūkio subjektų grupės perkančiajai organizacijai pateikta 2010 m. liepos 3 d. pasirašyta deklaracija yra patvirtinta Prancūzijos notarų biuro notaro antspaudu ir parašu, laikė ši dokumentą oficialiu dokumentu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 5 dalį ir pirkimo sąlygų 23 punktą bei patvirtinančiu tiekėjo kvalifikaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalį ir pirkimo sąlygų 23.1 punktą.

20Teismas pažymėjo, kad pagal pirkimo sąlygų 23.9 punktą turi būti skaičiuojamas grynasis pelnas, tuo tarpu ieškovas, pateikdama argumentus dėl ūkio subjektų grupės neatitikimo šiam reikalavimui, remiasi ne metiniu grynuoju pelnu, o veiklos pelnu, grynosiomis pajamomis. Pirkimo sąlygų 23.9 punkte yra nustatytas reikalavimas tiekėjo vidutiniam metiniam grynajam pelnui, o ne metiniam grynajam pelnui, todėl teismas padarė išvadą, jog ieškovo teiginiai, kad tiekėjas turi turėti teigiamą metinį grynąjį pelną kiekvienais metais, yra nepagrįsti. Nustatęs, kad ūkio subjektų grupės grynasis pelnas, apskaičiavus trejų metų vidurkį, yra teigiamas ir sudaro 5 813 000 EUR, teismas pripažino, jog nėra aplinkybių, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, jog ūkio subjektų grupė neatitinka pirkimo sąlygų 23.9 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo.

21Teismas, atsižvelgęs į pirkimo sąlygų 23.12 punkto nuostatą, konstatavo, jog tiekėjo kvalifikacija vertinama pagal bendrą įmonės apyvartą, o ne pagal apyvartą iš tam tikros konkrečios veiklos. Nustatęs, kad tretieji asmenys pateikė dokumentus, patvirtinančius jų atitikimą pirkimų sąlygų 23.12 punktui, teismas ieškovo teiginius šiuo klausimu laikė nepagrįstais. Teismas atkreipė dėmesį, kad pirkimo sąlygų 33 ir 34 punktuose yra nustatyti ne reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, o tiekėjų kvalifikacinės atrankos balų skaičiavimo tvarka, todėl ieškovo argumentus dėl ūkio subjektų grupės pasiūlymo atitikimo pirkimų sąlygų 33.3 ir 34 punktuose nustatytiems reikalavimams laikė nesusijusiais su ieškinio dalyku ir jų plačiau neanalizavo.

22Teismas įvertino 2010 m. lapkričio 30 d. rašte „Dėl viešojo pirkimo 91724 įvertinimo“ Viešųjų pirkimų tarnybos išreikštą abejonę dėl ūkio subjektų grupės nario UAB „Technology projects“ patirties ir pajėgumo įvykdyti priimtus įsipareigojimus ir pripažino, jog šiuo raštu nebuvo konstatuotas faktas, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų. Taip pat pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonė negali būti traktuojama kaip viešojo intereso pažeidimo įrodymas. Nenustatęs esminių trūkumų dėl trečiojo asmens ūkio subjektų grupės pasiūlymo (paraiškos) atitikimo pirkimo sąlygose įtvirtintiems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams, ir perkančiosios organizacijos UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro veiksmų, pažeidusių viešųjų pirkimų principus (lygiateisiškumo, nediskriminavimo) ar kitas imperatyviąsias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, dėl kurių būtų galima naikinti ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus, teismas nusprendė ieškovo ieškinio netenkinti (Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str., CPK 185 str.).

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

24Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Fortum Klaipėda“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.

25Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas detaliai nevertino kvalifikacinį reikalavimą, nustatytą pirkimų sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose, turinčių įrodyti paraiškos dokumentų turinio tuo aspektu, ar šiuose dokumentuose yra tinkamai patvirtinama apie mokestinių įsiskolinimų nebuvimą. Anot apelianto, atitinkamos pažymos formoje esantis standartinis sakinys apie tai, kad tokia pažyma teikiama viešuose pirkimuose Prancūzijoje, neįrodo, kad konkrečia byloje esančia pažyma pažymima apie mokestinių įsiskolinimų nebuvimą. Viešiesiems pirkimams skirtos pažymos nebūtinai turi būti palankios dalyviams, todėl vien tokios rūšies pažymos gavimo faktas neįrodo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.
 2. Nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 4 dalies ir 33 straipsnio 5 dalyje numatytas išimtis ir leisti ūkio subjektų grupei nepateikti pirkimo dokumentuose reikalaujamo pateikti rašytinio įrodymo apie kvalifikaciją. Pirmosios instancijos teismas nenurodo, kokiu pagrindu daroma išvada, kad Prancūzijos bendrovė neturėjo galimybės pateikti oficialaus dokumento apie tai, kad ji neturi mokestinių įsiskolinimų. Anot apelianto, Prancūzija yra Europos Sąjungos narė, joje neabejotinai vyksta daugybė viešųjų pirkimų pagal tuos pačius Europos Sąjungos direktyvose įtvirtintus viešųjų pirkimų principus. Todėl nėra pagrindo abejoti tuo, kad ūkio subjektų grupė turėjo galimybę gauti oficialų Prancūzijos įstaigų išduotą dokumentą, kuriame raštu būtų patvirtinama, jog atitinkama įmonė neturi mokestinių įsiskolinimų.
 3. Ūkio subjektų grupės paraiškoje pateikti dokumentai dėl mokestinių bei socialinio draudimo mokėjimų įsiskolinimų nebuvimo neapima reikalaujamo laikotarpio, už kurį tokie įsiskolinimai neturi egzistuoti. Trečiųjų asmenų pateikti dokumentai išduoti anksčiau nei 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino, todėl jie patvirtina tik 2009 m. duomenų būklę. Pirmosios instancijos teismas daro išvadą apie pažymos vienerių metų galiojimo terminą, spręsdamas iš jos konteksto, nors pažymoje visai nenurodoma apie jos galiojimo terminą.
 4. Ūkio subjektų grupės paraiška neatitiko Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkte nustatytų reikalavimų, nes šios paraiškos dokumentai dėl teistumo nebuvimo neatitinka formos reikalavimų (nėra patvirtinti apostille) ir joje nėra tinkamų dokumentų, patvirtinančių buhalterių teistumo nebuvimą. Ūkio subjektų grupės paraiškos 35-47 puslapiuose esančiomis 23.1 punkte numatytomis pažymomis yra bandoma pagrįsti tik bendrovės vadovų (valdybos narių) atitikimą reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas nenunurodė motyvų, kodėl, vertinant pateiktus dokumentus, reikia vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje numatyta išimtimi, ir kuo remdasis padarė išvadą, jog Prancūzijos bendrovė neturėjo galimybės pateikti oficialaus dokumento apie tai, jog įmonės buhalterė nėra teista. Todėl ūkio subjektų grupės paraiškos 27-30 puslapiuose esantis privačios bendrovės pasirašytas vienašalis pareiškimas („Deklaracija”) negali atstoti oficialios valstybinės institucijos pažymos, patvirtinančios atitinkamų asmenų atitikimą sąlygų 23.1 punkto reikalavimams.
 5. Ūkio subjektų grupės paraiška neatitiko viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punkte nustatyto reikalavimo. Nepagrįsta yra teismo pozicija, jog nagrinėjamos bylos atveju reikia skaičiuoti visų trejų metų bendrą grynojo pelno vidurkį, nes viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punktas nekalba apie bendrą kelerių metų vidurkį, jame nurodyta, kad teigiamas turi būti metinis grynasis pelnas „per pastaruosius 3 metus“, o tai reiškia, jog visą pastarųjų 3 metų laikotarpį pelno rodiklis turi būti teigiamas. Taigi pelno rodiklis turi būti fiksuojamas kiekvienais atskirais metais ir jis turi išlikti teigiamas visus pastaruosius 3 metus.
 6. Ūkio subjektų grupės paraiška neatitiko Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte nustatyto reikalavimo. Nepagrįsta teismo pozicija, jog šiame punkte numatytas reikalavimas gali būti įvykdomas, atsižvelgus į apyvartą iš bet kokios veiklos, o ne tik iš tos veiklos, kuri susijusi su pirkimo objektu. Viešojo pirkimo sąlygų 33.3 ir 34 punktuose aiškiai nurodoma, jog vertinama veiklos, susijusios su atliekų deginimo paslaugomis, apyvarta, todėl pagal Viešojo pirkimo sąlygas yra reikalaujama nurodyti ir įrodyti 100 000 000 Lt vidutinę metinę apyvartą veiklos, susijusios su atliekų deginimo paslaugomis.
 7. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, jog ūkio subjektų grupės paraiška neatitinka viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. lapkričio 30 d. rašte „Dėl viešojo pirkimo 91724 įvertinimo“ išdėstytus argumentus, akivaizdu, jog ūkio subjektų grupės paraiška neužtikrina atsakovo teisėtų interesų bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo - vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

26Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretieji asmenys ūkio subjektų grupės nariai: uždaroji akcinė bendrovė „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Nesutiktina su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 4 dalį ir 33 straipsnio 5 dalį. Viešųjų pirkimo įstatymo 33 straipsnio 5 dalis bei pirkimo sąlygų 23 punktas leido tiekėjams kvalifikaciją pagal pirkimo sąlygų 23.1, 23.5 ir 23.6 punktus įrodančius dokumentus pakeisti priesaikos deklaracija, o šalyse, kuriose ji netaikoma - oficialia tiekėjo deklaracija ne tik tais atvejais, kaip atitinkamoje šalyje oficialūs dokumentai apskritai neišduodami, bet ir tais atvejais, kai atitinkamoje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų.
 2. Apelianto teiginiai apie tai, jog teismas savo argumentais tariamai pripažino, jog ūkio subjektų grupė nepateikė pirkimo dokumentuose reikalaujamų pateikti dokumentų pagal pirkimo sąlygų 23.1. 23.5 ir 23.6 punktus, tėra apelianto subjektyvi pirmosios instancijos teismo sprendimo interpretacija. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio aiškiai matyti, jog pirmosios instancijos teismas laikė, kad tiek ūkio subjektų grupės pateiktos oficialios pažymos, tiek deklaracijos yra tinkami dokumentai ūkio subjektų grupės kvalifikacijai įrodyti.
 3. Skirtingai nei nurodo apeliantas, teismas ištyrė ir įvertino Prancūzijos Respublikos biudžeto, viešojo sektoriaus sąskaitų, valstybės tarnybos ir valstybės reformos ministerijos valstybės finansų generalinio direktorato pažymą, kaip ūkio subjektų grupės kvalifikaciją įrodantį dokumentą.
 4. Skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime pateikta išsami ir motyvuota bylos faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo analizė, apžvelgti visi pagrindiniai įrodymai, pateiktas išsamus šių įrodymų vertinimas. Likusiais apeliacinio skundo argumentais apeliantas iš naujo dėsto savo nuomonę dėl bylos įrodymų ir aplinkybių vertinimo, tačiau konkrečių argumentų, kurie leistų spręsti apie netinkamą įrodymų vertinimą ar netinkamą materialios bei proceso teisės normų taikymą pirmosios instancijos teisme, nepateikia.
 5. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog perkančioji organizacija, vertindama ūkio subjektų grupės kvalifikaciją, negalėjo remtis Prancūzijos atsakingos institucijos atsakingų asmenų žodiniais patvirtinimais. Tokia apelianto pozicija prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, suformuotai praktikai.
 6. Prancūzijos Respublikos biudžeto, viešojo sektoriaus sąskaitų, valstybės tarnybos ir valstybės reformos ministerijos valstybės finansų generalinio direktorato pažymoje nurodyta, kad pažymą prie kandidato dokumentų rinkinio, skirto konkursui dėl viešųjų paslaugų teikimo pardavimo, galima pridėti visus einamuosius metus, t. y. ši pažyma galioja ir tiekėjai ją gali pateikti konkursams dėl viešųjų paslaugų teikimo visus einamuosius metus iki 2010 m. gruodžio 31 d. Kadangi pažymos galiojimo terminas (iki 2010 m. gruodžio 31 d.) yra ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas (2010 m. rugpjūčio 9 d.), ši pažyma atitinka pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra priimtina pagal perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus.
 7. Nesutiktina su apeliantu, kad ūkio subjektų grupės pateikti dokumentai nepateikia aktualios informacijos apie mokestinių ir socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą. Bet kokia pažyma patvirtina aplinkybes, egzistuojančias pažymos išdavimo dieną, ir nesuteikia jokių garantijų, kad joje nurodytos aplinkybės išliks nepasikeitusios ir po pažymos išdavimo.
 8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, turi būti pripažįstami užsienio valstybėse, visų pirma Europos Sąjungos narėse, išduoti dokumentai, todėl nepagrįstai apeliantas apeliuoja į analogiškų ar panašių pažymų, kokios išduodamos Lietuvoje, nebuvimą, nes ūkio subjektų grupė gali pateikti tik tokius dokumentus apie grupės nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ kvalifikaciją, kurie yra išduodami jo kilmės šalyje.
 9. Apeliantas ūkio subjektų grupės neatitikimą pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodinėja iš esmės tik pateiktų kvalifikaciją įrodančių dokumentų netinkamumu. Pagal galiojantį viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą pagrindas atmesti tiekėjo paraišką ar pasiūlymą siejamas ne su duomenimis apie kvalifikaciją, o su kvalifikacijos turiniu (VPĮ 32 str. 6 d.). Tuo tarpu apeliantas nėra pateikęs jokių įrodymų, kurie leistų teigti, kad ūkio subjektų grupės nariai yra neįvykdę mokestinių ar socialinio draudimo įsipareigojimų.
 10. Perkančiajai organizacijai buvo pateiktos originalios Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos išduotos pažymos, atspausdintos ant specialaus blanko su apsaugos nuo klastojimo ženklais ir unikaliais dokumento identifikavimo numeriais. Tokios pažymos nėra tvirtinamos dokumentą išdavusio asmens parašu ir dokumentą išdavusios institucijos antspaudu. Šios pažymos neturi 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos 5 straipsnio 2 dalyje įvardintų rekvizitų (parašo, antspaudo), kuriuos tvirtina Apostille pažyma, todėl remiantis minėtąja konvencijos 5 straipsnio 2 dalimi negali būti patvirtintos Apostille.
 11. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pateiktomis pažymomis bandoma pagrįsti tik ūkio subjektų grupės nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ vadovų atitikimą pirkimo sąlygų 23.1 punkte nustatytiems reikalavimams. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog ūkio subjektų grupės nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ buhalterinės apskaitos dokumentus turi teisę pasirašyti Dominique Delahaye. Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos pažyma, patvirtinanti jog Dominique Delahaye neturi neišnykusio teistumo, pateikta kartu su paraiška.
 12. Pirkimo sąlygų 23.9 punkte yra aiškiai nustatyta, kad reikalavimas taikomas tiekėjo vidutiniam metiniam grynajam pelnui. Todėl ieškovo interpretacijos, jog tiekėjas turi turėti teigiamą metinį grynąjį pelną kiekvienais metais, yra nepagrįstos. Taip pat nepagrįsti ir apelianto teiginiai, kad nebuvo atskleista, kaip gaunama 8 513 000 EUR suma, nes pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje šie skaičiavimai ir pagrindimai yra pateikti.
 13. Nepagrįstai apeliantas teigia, jog reikalavimas dėl tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų apyvartos rodiklio turi būti tenkinamas iš visos veiklos. Pirkimo sąlygų 23.12 punkte aiškiai nurodoma, jog turi būti vertinama vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus, t. y. turi būti vertinamas bendras įmonės veiklos rezultatas.
 14. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl ūkio subjektų grupės nario UAB „Technology projects“ patirties ir pajėgumo yra suformuluota kaip nuomonė, abejonė, o ne kaip fakto konstatavimas. Tokia nuomonė jokiu būdu negali būti traktuojama kaip viešojo intereso pažeidimo įrodymas (kaip bando teigti ieškovas), ką teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas.

28Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas taip pat prašo priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas.

29Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Nepagrįstai apeliantas teigia, kad žodinis patvirtinimas negali atstoti pirkimo dokumentuose reikalaujamų pateikti dokumentų. Nagrinėjamu atveju viešųjų pirkimų sąlygų apraše nurodytas dokumentas buvo pateiktas. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tai, kad dokumentą išdavė užsienio valstybės institucija bei siekdama pagrįstai įsitikinti trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimu sąlygų aprašo reikalavimams, surinko tik papildomą informaciją. Viešųjų pirkimų įstatymas ir viešųjų pirkimo sąlygų aprašas nereglamentuoja kokiais būdais perkančioji organizacija gali gauti/surinkti papildomą informaciją.
 2. Atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad trečiųjų asmenų pateikti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti anksčiau, nei nustatyta sąlygų apraše. Viešųjų pirkimų sąlygų aprašo 23.5 ir 23.6 punktuose aiškiai nurodyta, kad jei toks dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
 3. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad trečiųjų asmenų pateikti dokumentai turėjo būti patvirtinti apostille (Apostille). Trečiųjų asmenų pateiktos pažymos netvirtintos jas išdavusio asmens parašu ir išdavusios institucijos spaudu, todėl neturėjo būti patvirtintos apostille.
 4. Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitikimą sąlygų aprašo 23.1 punkto 2 stulpelyje nustatytam reikalavimui, nurodyti sąlygų aprašo 23.1 punkto 4 stulpelyje. Tiekėjui esant užsienio subjektu, pateikiamas atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. Sąlygų aprašo 23.1 punkto 4 stulpelyje aiškiai nurodyta, kad jei užsienio šalyje tokie dokumentai neišduodami arba neapima visų keliamų klausimų, gali būti pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Atsakovas susisiekė su Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos (atsakingos institucijos) atstovais, kurie patvirtino, kad trečiojo asmens „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ pateiktos pažymos yra išduodamos kvalifikuotiems tiekėjams ir apima ne tik mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimą, bet yra ir oficialūs dokumentai, patvirtinantys Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių nebuvimą, o tokios pažymos galiojimo terminas - vieneri metai. Įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti Prancūzijos Respublikos institucijos išduotomis pažymomis, ieškovas nepateikė.
 5. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad sąlygų aprašo 23.9 punktas reikalauja turėti teigiamą metinį grynąjį pelną kiekvienais metais. Šiame sąlygų aprašo punkte nėra jokių nuorodų, kad reikalavimas nustatytas kiekvieniems metams. Priešingai, šiame punkte yra aiškiai nurodytas „vidutinis“ grynasis pelnas per pastaruosius 3 metus.
 6. Nepagrįstai apeliantas teigia, jog tretieji asmenys neatitinka sąlygų aprašo 23.12 punkte numatyto reikalavimo. Atsakovo vertinimu, tretieji asmenys pateikė reikalingus dokumentus, patvirtinančius jų atitikimą minėtam punktui.
 7. Viešųjų pirkimų tarnyba nėra konstatavusi, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka sąlygų aprašo reikalavimų. Priešingai, byloje esantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. lapkričio 30 d. raštas Nr. 4S- 4074 patvirtina, jog Viešųjų pirkimų tarnyba, įvertinusi pirkimo dokumentus ir procedūras, apeliaciniame skunde bei ieškinyje minimų trečiųjų asmenų pasiūlymo neatitikimų sąlygų aprašo reikalavimams nenustatė.

30Teisėjų kolegija konstatuoja:

31apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

33Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

34Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Klaipėda“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniuose skunduose išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

35Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro paskelbtas viešasis pirkimas, dėl kurio metu priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo kilęs ginčas šioje byloje ir nagrinėjamas, buvo vykdomas, vadovaujantis atsakovo administracijos vadovo (direktoriaus) 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 25-V patvirtintomis ,,Netinkamų perdirbti, turinčių energetinę vertę atliekų panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai, pastatant deginimo įrenginius, projekto įgyvendinimo, privataus ūkio subjekto parinkimo atliekų deginimo paslaugos tiekimui“ sąlygų apraše nustatytomis taisyklėmis (toliau - Viešojo pirkimo sąlygos).

36Tiek savo ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde ieškovas UAB „Fortum Klaipėda“, ginčydamas atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, kaip perkančiosios organizacijos, viešojo pirkimo procedūrų metu priimtus sprendimus, teigia, kad susipažinus su ūkio subjektų grupės, kurios dalyviai yra UAB „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“, viešajam pirkimui pateiktu pasiūlymu (paraiška), ir jį išanalizavus, jam tapo žinoma, kad šis pasiūlymas (paraiška) neatitiko Viešojo pirkimo sąlygų 23.5, 23.6, 23.1, 23.9 ir 23.12 punktuose nustatytų reikalavimų. Ieškovo teigimu, minėtos ūkio subjektų grupės paraiškoje pateikti dokumentai neįrodo, kad šis tiekėjas (ūkio subjektų grupė) atitinka Viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus, nes jų turinys neįrodo, kad grupės nariai neturi mokestinių bei socialinio draudimo mokėjimų įsiskolinimų, dokumentai dėl teistumo nebuvimo neatitinka formos reikalavimų, o dalies šių dokumentų (patvirtinančių buhalterių teistumo nebuvimą) nėra, be to, paraiška neatitiko Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 ir 23.12 punktuose nustatytų reikalavimų dėl to, kad ūkio subjektų grupė 2009 ir 2007 m. turėjo veiklos nuostolį ir jos finansiniuose dokumentuose nėra išskirta, kokia apyvartos dalis yra susijusi su viešojo pirkimo objektu.

37Viešojo pirkimo sąlygų 23 punkte yra išdėstyti tiekėjams keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai bei šiuos reikalavimus įrodantys dokumentai, kuriuos tiekėjai privalėjo pateikti kartu su savo paraiškomis. Taigi šioje byloje nagrinėjamas ginčas tarp tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda“ ir perkančiosios organizacijos uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro kilo dėl to, ar kitas viešajame pirkime dalyvavęs tiekėjas - ūkio subjektų grupė, kurios nariai yra UAB „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ - atitiko konkrečius Viešojo pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams bei dėl to, ar šio tiekėjo pateikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai atitiko Viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus.

38Dėl Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose nustatytų reikalavimų

39Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktų nuostatas, viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai privalėjo būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu, o atitikimą šiems reikalavimams įrodyti jie privalėjo pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotus dokumentus arba VĮ Registrų centro LR Vyriausybės nustatyta tvarka išduotus dokumentus, patvirtinančius jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose taip pat buvo įtvirtinta taisyklė, kad jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Be to, Viešojo pirkimo sąlygų 23 punkto pirmojoje pastaboje buvo pažymėta, kad jeigu tiekėjas negali pateikti dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

40Iš faktinių šios bylos duomenų bei šalių procesinių dokumentų matyti, kad atitikimui Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įrodyti tretieji asmenys - ūkio subjektų grupė, kurios nariai yra UAB „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ (toliau – ūkio subjektų grupė) pateikė Prancūzijos Respublikos Biudžeto, viešojo sektoriaus sąskaitų, valstybinės tarnybos ir valstybės reformos ministerijos Valstybės Finansų Generalinio direktorato Stambiojo verslo direktorato patvirtintus dokumentus: gautų pažymėjimų metinę ataskaitą ir kt. (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 77-90 b. l.). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos dokumentus, padarė išvadą, kad šie dokumentai atitinka Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktų nuostatas ir pagal perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus yra priimtini.

41Nesutikdamas su šia išvada, ieškovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas detaliai nevertino kvalifikacinio reikalavimo, numatyto pirkimų sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose, turinčių įrodyti paraiškos dokumentų turinio tuo aspektu, ar šiuose dokumentuose yra tinkamai patvirtinama apie mokestinių įsiskolinimų nebuvimą. Anot apelianto, atitinkamos pažymos formoje esantis standartinis sakinys apie tai, kad tokia pažyma teikiama viešuose pirkimuose Prancūzijoje, neįrodo, kad konkrečia byloje esančia pažyma pažymima apie mokestinių įsiskolinimų nebuvimą. Be to, pasak apelianto paraiškoje pateikti dokumentai dėl mokestinių bei socialinio draudimo mokėjimų įsiskolinimų nebuvimo neapima reikalaujamo laikotarpio, už kurį neturi egzistuoti tokių įsiskolinimų. Taigi, savo apeliaciniame skunde ieškovas kelia klausimą dėl aplinkybės, ar su paraiška viešajam pirkimui ūkio subjektų grupės pateikti dokumentai savo turiniu įrodo vieno iš šios grupės dalyvių atitikimą Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose nustatytiems reikalavimams tiekėjams: būti įvykdžiusiems įsipareigojimus, susijusius su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Tai yra išvestinis reikalavimas ir jis yra svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

43Ūkio subjektų grupės pateiktų dokumentų, patvirtintų Prancūzijos Respublikos Biudžeto, viešojo sektoriaus sąskaitų, valstybinės tarnybos ir valstybės reformos ministerijos Valstybės Finansų Generalinio direktorato, turinys įrodo, kad šie dokumentai pakeičia mokestinius ir socialinius pažymėjimus, pridedamus prie kandidato dokumentacijos, kad jie yra pridedami prie kandidato dokumentų rinkinio, skirto konkursui dėl viešojo paslaugų teikimo pardavimo bei kad jie galioja vienerius metus (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 77-90 b. l.).

44Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 33 straipsnio 4 dalies nuostatą, jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jei reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės nei perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas.

45Perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriais ji trečiųjų asmenų kvalifikaciją vertino ir dėl to jos priėmė sprendimą, atsižvelgdama ne tik į dokumentus, nurodytus pirkimo sąlygose, bet ir į kitus įvairius duomenis bei informaciją, kuri jai leido pagrįstai įsitikinti trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitiktimi, Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra įvertinęs ne pažeidžiančiais VPĮ nuostatas ir principus, o juos įgyvendinančiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

46Iš šioje byloje esančio atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2011 m. birželio 16 d. rašto ,,Dėl tarptautinio viešojo pirkimo ,,Atliekų deginimo paslaugos“ pretenzijos“ (77-78 b. l.) matyti, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, dėl informacijos, susijusios su ūkio subjektų grupės dalyve Prancūzijos įmone „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“, kreipėsi į Prancūzijos atsakingą instituciją – Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministeriją, iš kurios gavo informaciją, kad minėtos įmonės pateiktos pažymos yra išduodamos kvalifikuotiems tiekėjams, jos apima ne tik mokesčių ir socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjimą, bet ir yra oficialus dokumentas, pateikiamas viešųjų konkursų metu, kaip patvirtinantis, kad šios pažymos pateikėjas atitinka reikalavimą, susijusį su sąlyga, ribojančia tiekėjo galimybes viešajame konkurse, kuri įtvirtinta Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje (teistumas).

47Taigi, minėti bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad Prancūzijos Respublikoje tokie dokumentai, kurie numatyti Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 papunkčiuose (4-me stulpelyje), viešuosiuose pirkimuose paprastai neišduodami, tačiau išduodami tokie dokumentai, kuriuos ir pateikė įmonė „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“, ir kurie pakeičia mokestinius ir socialinius pažymėjimus, pridedamus prie kandidato dokumentacijos, skirtos konkursui dėl viešųjų paslaugų teikimo pardavimo bei įrodo, kad tiekėjas (kandidatas) neturi mokesčių ir socialinio draudimo įsiskolinimų. Taigi, pirmosios instancijos teismo išvada, kad šie dokumentai atitinka Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktų nuostatas ir pagal perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus yra priimtini, yra pagrįsta.

48Pažymėtina ir tai, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatą, tuo atveju, kai kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. VPĮ 33 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu tiekėjas negali pateikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų (t. y., VĮ Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumento), nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2 ar 3 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko.

49Kartu su ūkio subjektų grupės paraiška viešajam pirkimui buvo pateikta įmonės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ deklaracija, patvirtinta oficialiame Prancūzijos notarų biure, kurioje, be kita, ko, nurodyta, kad tiekėjas yra tinkamai ir visiškai įvykdęs mokestines prievoles (4 p.) bei socialinio draudimo mokestines prievoles (5 p.) (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 32-35 b. l.). Šią deklaraciją pirmosios instancijos teismas taip pat pripažino tinkamu tiekėjo kvalifikacijos įrodymu pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktų nuostatas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ši pirmosios instancijos teismo išvada taip pat yra pagrįsta bylos duomenimis bei teisės normomis.

50Kaip jau minėta, ūkio subjektų grupės pateikti ir mokestinių bei socialinio draudimo mokestinių prievolių įvykdymą (šių prievolių įsiskolinimų neturėjimą) patvirtinantys iš Prancūzijos kompetentingų institucijų pateikti dokumentai galioja metus ir, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, jų galiojimo terminas yra ilgesnis, negu pasiūlymų pateikimo terminas. Šių aplinkybių apeliantas iš esmės neginčija. Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktų nuostatas, jei toks dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis, nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Reikalavimas, kad būtų įrodytas mokestinių bei socialinio draudimo mokestinių prievolių neturėjimas būtent paraiškos pateikimo dieną, Viešojo pirkimo sąlygose nebuvo nustatytas. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, jog pirkime dalyvavo užsienio valstybės juridinis asmuo, toks reikalavimas būtų neįvykdomas, nes pateikti tokį dokumentą kartu su visais paraiškos rinkinio dokumentais praktiškai būtų neįmanoma, be to, jis būtų perteklinis, nes mokestiniai įsiskolinimai gali atsirasti ir vėliau, jau po paraiškų pateikimo, o pateikti pažymos, kad visų viešojo pirkimo procedūrų metu tokie įsiskolinimai neatsiras, negali nei viena institucija. Todėl apelianto teiginys, kad paraiškoje pateikti dokumentai dėl mokestinių bei socialinio draudimo mokėjimų įsiskolinimų nebuvimo neapima reikalaujamo laikotarpio, už kurį neturi egzistuoti tokių įsiskolinimų, yra nepagrįstas.

51Remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis bei argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo argumentus dėl trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimo Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose nustatytiems reikalavimams tiekėjams.

52Dėl Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkte nustatyto reikalavimo

53Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkto nuostatą tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis už šiame punkte nurodytas nusikalstamas veikas. Atitikimui šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti iš tiekėjų buvo reikalaujama pateikti išrašą iš teismo sprendimo (nuosprendžio) arba Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ar VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 papunktyje taip pat buvo įtvirtinta taisyklė, kad jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis, nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

54Atitikimui šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti ūkio subjektų grupės narys (jungtinės veiklos dalyvis) Prancūzijos įmonė „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ pateikė Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos išduotas pažymas (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 32-35 b. l.), o taip pat jau minėtą deklaraciją, patvirtintą oficialiame Prancūzijos notarų biure, kurioje, taip pat nurodyta, kad visi be išimties asmenys, turintys teisę sudaryti sandorį tiekėjo vardu ir buhalteris, turintis teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, nėra teisti (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 39-59 b. l.). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos dokumentus bei atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, papildomai gautus duomenis iš Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos, padarė išvadą, kad minėtos pažymos patvirtina ūkio subjektų grupės kvalifikaciją pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkto nuostatas, o deklaracija laikytina oficialiu dokumentu, atitinkančiu VPĮ 33 straipsnio 5 dalies ir Viešojo pirkimo sąlygų 23 punktą bei patvirtinančiu tiekėjo kvalifikaciją pagal VPĮ 33 straipsnio 1 dalį ir Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punktą.

55Nesutikdamas su tokiomis išvadomis, ieškovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad ūkio subjektų grupės paraiška neatitiko Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkte nustatytų reikalavimų, nes jos dokumentai dėl teistumo nebuvimo neatitinka formos reikalavimų (nėra patvirtinti apostille), be to, paraiškoje nėra tinkamų dokumentų, patvirtinančių buhalterių teistumo nebuvimą.

56Pateikdama pažymas apie asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorį įmonės vardu ir asmenis, turinčius teisę surašyti ir pasirašyti jos apskaitos dokumentus, Prancūzijos įmonė „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ nurodė, kad turintis teisę sudaryti sandorį įmonės vardu Dominique Delahaye taip pat turi teisę sudaryti ir pasirašyti įmonės apskaitos dokumentus (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 39-40 b. l.). Šis asmuo yra įmonės vykdomosios valdybos narys (šios bylos 2 t. 61-66 b. l.). Pažymą apie Dominique Delahaye teistumą (apie tai, kad šis asmuo neteistas) įmonė pateikė kartu su paraiška (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 48-50 b. l.).

57Taigi, kaip ir reikalaujama Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkte, asmens, turinčio teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo neturėjimas buvo patvirtintas atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentu. Vien aplinkybė, kad šis asmuo paraiškos dokumentuose nėra vadinamas įmonės buhalteriu, yra tik formali ir nesudaranti pagrindo išvadai, kad ūkio subjektų grupės pateikti dokumentai neatitinka Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkte nustatyto reikalavimo.

58Kaip jau minėta, ūkio subjektų grupės paraiškos dokumentų dėl teistumo nebuvimo tinkamumą apeliantas ginčija ir dėl to, kad jie, pasak apelianto, neatitinka formos reikalavimų: nėra patvirtinti apostille.

59Iš tiesų, Prancūzijos įmonės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ pateiktos pažymos nėra patvirtintos 1961 m. spalio 5 d. konvencijos ,,Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“ 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnyje numatyta pažyma ,,APOSTILLE“ (civ. byla Nr.2-891-460/2011, 2 t., 42-59 b.l.). Tačiau, kaip pagrįstai nurodoma trečiųjų asmenų atsiliepime į apeliacinį skundą, minėta pažyma ,,APOSTILLE“ patvirtina parašo tikrumą, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigas ir, jei reikia, dokumente esančio parašo, antspaudo arba ženklo tapatumą. Tačiau Prancūzijos įmonės pažymos nėra pasirašytos bei antspauduotos, todėl ,,APOSTILLE“ negali būti tvirtinamos. Tai, kad minėtos pažymos neatitinka tikrovės, yra suklastotos ar pan., apeliantas netvirtina. Kaip jau minėta, be šių pažymų, su ūkio subjektų grupės su paraiška buvo pateikta Prancūzijos įmonės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ deklaracija, patvirtinta oficialiame Prancūzijos notarų biure, kurioje nurodyta, kad visi be išimties asmenys, turintys teisę sudaryti sandorį tiekėjo vardu ir buhalteris, turintis teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, nėra teisti (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 32-35 b. l.). Tokios deklaracijos pateikimo galimybę numato tiek VPĮ 32 straipsnio 4 dalis, tiek šio įstatymo 33 straipsnio 5 dalis, tiek ir jau minėta Viešojo pirkimo sąlygų 23 punkto pirmoji pastaba.

60Šioje nutartyje taip pat minėta, kad pagal atsakovo gautą informaciją iš Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvių ministerijos, Prancūzijos įmonės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ pateiktos pažymos yra išduodamos kvalifikuotiems tiekėjams, jos apima ne tik mokesčių ir socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjimą, bet ir yra oficialus dokumentas, pateikiamas viešųjų konkursų metu, kaip patvirtinantis, kad šios pažymos pateikėjas atitinka reikalavimą, susijusį su sąlyga, ribojančia tiekėjo galimybes viešajame konkurse, kuri įtvirtinta Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje (teistumas).

61Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatoje įtvirtinta tiekėjų galimybė pateikti kitus nei reikalaujama dokumentus – teises suteikianti, bet ne siaurinamai jų elgesį reguliuojanti teisės norma. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Visi tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys – leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. Aptariama VPĮ nuostata tokio ribojimo nenustato. Siekiant užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų (taip pat perkančiosios organizacijos peržiūros procedūros) koncentruotumą bei jų vykdymo racionalumą, tiekėjų teisė įrodyti reikalaujamos kvalifikacijos turėjimą ribojama tik kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąsajos su perkančiosios organizacijos atitinkamu reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

62Taigi vien aplinkybė, kad įmonės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ pateiktos pažymos nėra patvirtintos 1961 m. spalio 5 d. Konvencijos ,,Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“ 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnyje numatyta pažyma ,,APOSTILLE“, nesudaro pagrindo teigti, kad ūkio subjektų grupė savo pateiktais dokumentais neįrodė, jog ji atitinka Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkte nustatytą reikalavimą. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad ūkio subjektų grupės pateikti dokumentai patvirtina šio tiekėjo kvalifikaciją pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punktuose nuostatas bei tai, kad nėra VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, draudžiančios šio tiekėjo dalyvavimą pirkime, yra pagrįsta.

63Dėl Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punkte nustatyto reikalavimo

64Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punkto reikalavimą, tiekėjo vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 metus (2007, 2008, 2009 m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti teigiamos reikšmės. Atitikimui šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti iš tiekėjų buvo reikalaujama pateikti 2007, 2008 ir 2009 metų, o jeigu įmonė įregistruota vėliau - nuo įmonės įregistravimo, pelno nuostolio ataskaitų kopijas, patvirtintas tiekėjo įmonės antspaudu ir įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

65Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs su ūkio subjektų grupės paraiška pateiktas įmonės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ 2007, 2008 ir 2009 metų pelno nuostolio ataskaitų kopijas, nustatė, kad grynasis pelnas, apskaičiavus trejų metų vidurkį, yra teigiamas ir sudaro 5 813 000 eurų ir padarė išvadą, kad aplinkybių dėl ūkio subjektų grupės neatitikimo Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 papunktyje nustatytam reikalavimui, nenustatyta.

66Nesutikdamas su šia išvada, apeliantas teigia, kad viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punkte nekalbama apie bendrą kelerių metų vidurkį, o nurodymas, kad teigiamas turi būti metinis grynasis pelnas „per pastaruosius 3 metus“, reiškia, jog visą pastarųjų 3 metų laikotarpį pelno rodiklis turi būti teigiamas. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad įmonė 2009 m. patyrė 5 192 00 EUR, o 2007 m. - 1 127 000 EUR veiklos nuostolį ir tik 2008 m. – 4 720 000 EUR pelną, todėl trejų metų veiklos pelno vidurkis yra neigiamas.

67Tačiau su tokiu Viešojo pirkimo 23.9 punkte nustatytos sąlygos bei ūkio subjektų grupės pateiktų šios sąlygos atitikimą grindžiančių įrodymų vertinimu sutikti nėra pagrindo.

68Kaip jau minėta, pagal 23.9 punkto reikalavimą, tiekėjo vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 metus (2007, 2008, 2009 m.) turi turėti teigiamą reikšmę. Sąvoka ,,vidutinis metinis grynasis pelnas“ būtent ir reiškia, kad teigiama reikšmė būtų nurodytų trejų metų pelno vidurkis, o ne kiekvienų metų pelnas per nurodytą laikotarpį. Be to, Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punkte sąvoka ,,veiklos pelnas“ nėra vartojama, todėl aplinkybė, kad trejų metų veiklos pelno vidurkis yra neigiamas, sprendžiant šio tiekėjo atitikimą aptariamam pirkimo sąlygų reikalavimui, reikšmės turėti negali.

69Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įmonės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ 2007, 2008 ir 2009 metų pelno nuostolio ataskaitas, pagrįstai atsižvelgė į šiose ataskaitose nurodytas grynąsias pajamas, kaip sąvokos ,,grynasis pelnas“ atitikmenį, ir pagrįstai nustatė, kad vidutinis grynasis metinis pelnas per pastaruosius 3 metus (2007, 2008, 2009 m.) turi teigiamą reikšmę. Taigi, pirmosios instancijos teismo išvada, kad aplinkybių dėl ūkio subjektų grupės neatitikimo Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punkte nustatytam reikalavimui, nenustatyta, yra pagrįsta.

70Dėl Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte nustatyto reikalavimo

71Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte nustatytą reikalavimą tiekėjams vidutinė metinė bendroji tiekėjo apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus (2007, 2008, 2009 m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 100 000 000 Lt. Jei tiekėjų grupė teikia bendrą paraišką jungtinės veiklos sutarties pagrindu, visų tiekėjų vidutinė metinė apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 100 000 000 Lt.

72Pateikdama paraišką viešajam pirkimui, ūkio subjektų grupė paraiškoje nurodė, kad vidutinė metinė bendroji šio tiekėjo apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus (2007, 2008, 2009 m.) yra 1 246 646 100 Lt, t. y. žymiai didesnė, negu reikalaujama minimali apyvarta (civ. byla Nr. 2-891-460/2011, 2 t., 5 b. l.).

73Spręsdamas šio tiekėjo atitikimo Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 papunktyje nustatytam reikalavimui klausimą, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad tretieji asmenys pateikė dokumentus, patvirtinančius jų atitikimą šiam reikalavimui.

74Nesutikdamas su šia išvada, apeliantas teigia, kad ūkio subjektų grupės paraiška neatitiko Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte nustatyto reikalavimo, nes pagal Viešojo pirkimo sąlygas yra reikalaujama nurodyti ir įrodyti 100 000 000 Lt vidutinę metinę apyvartą veiklos, susijusios su atliekų deginimo paslaugomis. Pasak apelianto, tai įrodo Viešojo pirkimo sąlygų 33.4 ir 34 punktai, pagal kuriuos yra vertinama veiklos, susijusios su atliekų deginimo veikla, apyvarta.

75Vertindama šių ieškovo apeliacinio skundo argumentų pagrįstumą, teisėjų kolegija pažymi, kad ūkio subjektų grupės paraiškoje nurodyto vidutinės metinės bendrosios šio tiekėjo apyvartos per pastaruosius 3 finansinius metus (2007, 2008, 2009 m.) dydžio pagrįstumo apeliantas neginčija. Ginčas kilo dėl to, ar tiekėjas pagrįstai nurodė vidutinę metinę bendrąją apyvartą, neišskirdamas veiklos, susijusios su atliekų deginimo paslaugomis, apyvartos.

76Kaip jau minėta, Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte yra nurodyta, kad ne mažesnė kaip 100 000 000 Lt turi būti vidutinė metinė bendroji tiekėjo apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus (2007, 2008, 2009 m.), t. y. sprendžiant, ar tiekėjas atitinka minimalų kvalifikacinį pirkimo dokumentuose nustatytą reikalvimą, yra vertinamas bendras įmonės veiklos rezultatas. Reikalavimo pateikti įrodymus apie vidutinę metinę apyvartą veiklos, susijusios su atliekų deginimo paslaugomis ir kad ši apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus būtų ne mažesnė kaip 100 000 000 Lt, nei Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte, nei kitose sąlygose, nustatančiose minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, nėra nustatyta. Tuo tarpu Viešojo pirkimo sąlygų 33.3 ir 34 punktuose yra nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai tiekėjams, atitinkantiems minimalius kvalifikacinius reikalvimus. Todėl aplinkybė, kad pateikdama paraišką, ūkio subjektų grupė nurodė vidutinę metinę bendrąją savo apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus, tačiau neišskyrė veiklos, susijusios su atliekų deginimo paslaugomis, apyvartos, nesudaro pagrindo teigti, kad paraiška neatitiko Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte nustatyto reikalavimo. Taigi, pirmosios instancijos teismo išvada, kad tretieji asmenys pateikė dokumentus, patvirtinančius jų atitikimą šiam reikalavimui, yra pagrįsta.

77Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos išvados

78Apeliantas taip pat teigia, kad tai, jog ūkio subjektų grupės paraiška neužtikrina atsakovo teisėtų interesų bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo, įrodo ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. lapkričio 30 d. rašte „Dėl viešojo pirkimo 91724 įvertinimo“ išdėstyti argumentai.

79Atsižvelgdama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad minėtame Viešųjų pirkimų tarnybos rašte (79-83 b. l.) buvo vertinamas tik UAB ,,Technology Projects“, kaip ūkio subjektų grupės nario, bei jungtinės veiklos dalyvio (partnerio) kompetencija ir pajėgumas įvykdyti būsimą viešojo pirkimo sutartį (jeigu ji su šiuo tiekėju (ūkio subjektų grupe) būtų sudaryta). Tuo tarpu kito partnerio - Prancūzijos įmonės „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ kompetencija ir pajėgumas nebuvo vertinami.

80Pažymėtina, kad pagal Civilinio kodekso CK 6.6 straipsnio 3 dalies nuostatą, solidarioji skolininkų prievolė preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su jungtine veikla. Jeigu jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine komercine partnerių veikla, visi partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai (CK 6.975 str. 3 d.). Esant solidariai pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Taigi aplinkybė, kad vienas iš ūkio subjektų grupės narių, jungtinės veiklos partnerių - UAB ,,Technology Projects“ - buvo registruotas tik prieš viešojo pirkimo procedūras ir neturi jokios veiklos patirties, o jo turtas sudaro 10 000 Lt, nesudaro pagrindo teigti, kad ūkio subjektų grupė, kaip tiekėjas, neatitinka paskelbto viešojo pirkimo minimalių tiekėjams nustatytų reikalavimų ir jos paraiška neužtikrina atsakovo teisėtų interesų bei viešojo pirkimo tikslo. Taigi, pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėtame Viešųjų pirkimų tarnybos rašte nėra konstatuotas faktas, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymas (paraiška) neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų ir kad minėtas dokumentas negali būti traktuojamas kaip viešojo intereso pažeidimo įrodymas.

81Šioje nutartyje nustatytų ir išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktinius bylos duomenis ir tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, bei, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, t. y. ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų metu atsakovo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, kaip perkančiosios organizacijos, priimtų sprendimu panaikinimo atmetė pagrįstai. Todėl naikinti šio sprendimo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

82Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

83Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Fortum Klaipėda“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą... 5. 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo UAB Klaipėdos regiono... 6. 2) pakeisti atsakovo sprendimą dėl tiekėjų eiliškumo (pasiūlymų eilės),... 7. 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo sprendimą kviesti ūkio... 8. 4) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo sprendimą atmesti UAB... 9. Ieškovas nurodė, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atviro... 10. Ieškovo vertinimu, atsakovo sprendimas dėl tarptautinio viešojo pirkimo... 11. Ieškovas nurodė, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro... 12. Ieškovas taip pat nurodė, kad ūkio subjektų grupė nepateikė tinkamų... 13. Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punktas numato, kad tiekėjo vidutinis metinis... 14. Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punktas numato, kad tiekėjo vidutinė metinė... 15. Ieškovas taip pat atkreipė dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m.... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškovo UAB... 18. Teismas, įvertinęs ūkio subjektų grupės nario „Constructions... 19. Teismas pripažino, jog ūkio subjektų grupės kvalifikaciją pagal pirkimo... 20. Teismas pažymėjo, kad pagal pirkimo sąlygų 23.9 punktą turi būti... 21. Teismas, atsižvelgęs į pirkimo sąlygų 23.12 punkto nuostatą, konstatavo,... 22. Teismas įvertino 2010 m. lapkričio 30 d. rašte „Dėl viešojo pirkimo... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 24. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Fortum Klaipėda“ prašo panaikinti... 25. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Pirmosios... 26. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretieji asmenys ūkio subjektų... 27. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Nesutiktina su... 28. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB Klaipėdos regiono... 29. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
   1. Nepagrįstai... 30. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 31. apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 33. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 34. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 35. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo... 36. Tiek savo ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde ieškovas UAB „Fortum... 37. Viešojo pirkimo sąlygų 23 punkte yra išdėstyti tiekėjams keliami... 38. Dėl Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktuose nustatytų reikalavimų ... 39. Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.5 ir 23.6 punktų nuostatas, viešajame... 40. Iš faktinių šios bylos duomenų bei šalių procesinių dokumentų matyti,... 41. Nesutikdamas su šia išvada, ieškovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad reikalavimas... 43. Ūkio subjektų grupės pateiktų dokumentų, patvirtintų Prancūzijos... 44. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 33 straipsnio 4 dalies... 45. Perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriais ji trečiųjų asmenų... 46. Iš šioje byloje esančio atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo... 47. Taigi, minėti bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad Prancūzijos... 48. Pažymėtina ir tai, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatą, tuo... 49. Kartu su ūkio subjektų grupės paraiška viešajam pirkimui buvo pateikta... 50. Kaip jau minėta, ūkio subjektų grupės pateikti ir mokestinių bei... 51. Remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis bei argumentais, teisėjų... 52. Dėl Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkte nustatyto reikalavimo ... 53. Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkto nuostatą tiekėjo (juridinio... 54. Atitikimui šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti ūkio subjektų grupės... 55. Nesutikdamas su tokiomis išvadomis, ieškovas savo apeliaciniame skunde... 56. Pateikdama pažymas apie asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorį įmonės... 57. Taigi, kaip ir reikalaujama Viešojo pirkimo sąlygų 23.1 punkte, asmens,... 58. Kaip jau minėta, ūkio subjektų grupės paraiškos dokumentų dėl teistumo... 59. Iš tiesų, Prancūzijos įmonės „Constructions Industrielles de la... 60. Šioje nutartyje taip pat minėta, kad pagal atsakovo gautą informaciją iš... 61. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad VPĮ 32... 62. Taigi vien aplinkybė, kad įmonės „Constructions Industrielles de la... 63. Dėl Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punkte nustatyto reikalavimo... 64. Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.9 punkto reikalavimą, tiekėjo vidutinis... 65. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs su ūkio subjektų grupės paraiška... 66. Nesutikdamas su šia išvada, apeliantas teigia, kad viešojo pirkimo sąlygų... 67. Tačiau su tokiu Viešojo pirkimo 23.9 punkte nustatytos sąlygos bei ūkio... 68. Kaip jau minėta, pagal 23.9 punkto reikalavimą, tiekėjo vidutinis metinis... 69. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įmonės „Constructions... 70. Dėl Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte nustatyto reikalavimo... 71. Pagal Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte nustatytą reikalavimą tiekėjams... 72. Pateikdama paraišką viešajam pirkimui, ūkio subjektų grupė paraiškoje... 73. Spręsdamas šio tiekėjo atitikimo Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 papunktyje... 74. Nesutikdamas su šia išvada, apeliantas teigia, kad ūkio subjektų grupės... 75. Vertindama šių ieškovo apeliacinio skundo argumentų pagrįstumą, teisėjų... 76. Kaip jau minėta, Viešojo pirkimo sąlygų 23.12 punkte yra nurodyta, kad ne... 77. Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos išvados... 78. Apeliantas taip pat teigia, kad tai, jog ūkio subjektų grupės paraiška... 79. Atsižvelgdama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija... 80. Pažymėtina, kad pagal Civilinio kodekso CK 6.6 straipsnio 3 dalies nuostatą,... 81. Šioje nutartyje nustatytų ir išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu... 82. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 83. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti...