Byla 2-891-460/2011
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Fortum Klaipėda“, Constructions Industrielles de la Mediterranee S.A

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovo ir trečiojo asmens Constructions Industrielles de la Mediterranee S.A. atstovui advokatui Jovitui Elzbergui, atsakovo atstovams Šarūnui Reikalui ir advokatui Virgilijui Kaupui, trečiojo asmens UAB „Fortum Klaipėda“ atstovams advokatui Jonui Saladžiui, advokato padėjėjui Nerijui Zaleckui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Technology projects“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Fortum Klaipėda“, Constructions Industrielles de la Mediterranee S.A.,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu patikslintu ieškiniu prašo panaikinti atsakovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ sprendimą dėl viešojo pirkimo „Atliekų deginimo paslaugos“ tiekėjų kvalifikacijos eilės sudarymo, apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010-08-11 raštu Nr. (1.10)-2R-347 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo“, ir įpareigoti atsakovą sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos eilę, priteisti iš atsakovo ieškovo sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą „Atliekų deginimo paslaugos". Pirkimas vykdomas konkurencinio dialogo būdu pagal Netinkamų perdirbti, turinčių energetinę vertę atliekų panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai, pastatant deginimo įrenginius projekto įgyvendinimo, privataus ūkio subjekto parinkimo atliekų deginimo paslaugos teikimui sąlygų aprašą (toliau vadinamas Pirkimo sąlygų aprašu), patvirtintą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 25-V. 2010 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. (1.10)-2R-347 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo" atsakovas informavo Pirkimo dalyvius, tarp jų ir ieškovą apie sudarytą tiekėjų kvalifikacijos vertinimo eilę. Į tiekėjų kvalifikacijos eilę taip pat įrašytas ir tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda". Nurodė, kad susipažinus su viešai skelbiama informacija apie bendrovę UAB „Fortum Klaipėda", ieškovui kilo pagrįstų abejonių, jog šis į atsakovo sudarytą tiekėjų kvalifikacijos eilę įrašytas Pirkimo tiekėjas neatitinka Pirkimo sąlygų apraše tiekėjams nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Tuo pagrindu ieškovas 2010 m, rugpjūčio 24 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas 2010 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. (110)-2R-381 atmetė. Ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą. Pirkimą atsakovas vykdė vadovaudamasis Pirkimo sąlygų aprašo nuostatomis. Pirkimo sąlygų aprašo 23 straipsnyje atsakovas nustatė minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, pageidaujantiems dalyvauti Pirkime, tarp jų teigiamo vidutinio metinio grynojo pelno reikalavimą (Pirkimo sąlygų aprašo 23.9 punktas), apyvartos reikalavimus (Pirkimo sąlygų aprašo 23.12 punktas), reikalavimą turėti patirties įgyvendinat analogiškus projektus (Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punktas).

3Tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" pateikė paraišką dalyvauti Pirkime ir atsakovo buvo įtrauktas į tiekėjų kvalifikacijos eilę. Ieškovas nurodo, kad susipažinę su Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre skelbiamomis tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda" 2007, 2008 ir 2009 metų finansinėmis ataskaitomis (išrašai iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pridedami), sužinojo, kad minėtas tiekėjas 2007 metais patyrė 63 638 Lt (veiklos nuostolių; 2008 metais - 532 642 Lt veiklos nuostolių, o 2009 metais - 392 691 Ll veiklos nuostolių. Pagal UAB „Fortum Klaipėda" 2009 metų balanso duomenis šio tiekėjo nepaskirstyti nuostoliai 2009 finansinių metų pabaigoje siekė 988 971 Lt. Iš tų pačių finansinių ataskaitų matyti, kad tiekėjas UAB „Fortum Klaipėda" nei 2007, nei 2008, nei 2009 m. negavo pardavimo pajamų, t.y. jo apyvarta kiekvienais metais buvo lygi 0.

4Akivaizdu, jog tretysis asmuo savarankiškai Pirkimo sąlygų apraše 23.9 ir 23.12 punktuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų netenkina. Susipažinus su dokumentais, išreikalautais pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu, šios aplinkybės pasitvirtino, t.y. paaiškėjo, jog tretysis asmuo savarankiškai Pirkimo sąlygų aprašo 23.9 ir 32.12 punktuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų netenkina ir vietoje savo įmonės finansinių ataskaitų kvalifikacijos vertinimui pateikė bendrovių FORTUM OYJ ir Fortum Varme samagt med Stokholm stad finansines ataskaitas.

5Dėl tiekėju techninio ir profesinio pajėgumo minimalių kvalifikacijos reikalavimų

6Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punktu nustatyta, kad Pirkime pageidaujantys dalyvauti tiekėjai turi būti sėkmingai įgyvendinę bent vieną atliekų deginimo projektą, susijusį su elektros energijos ir šilumos gamyba ir kurio vertė yra ne mažesnė nei 50 000 000 Lt. Įvertinus laikotarpį nuo tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda" įsteigimo, o taip pat viešus finansinių ataskaitų duomenis, tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda" internetinėje svetainėje skelbiamą informaciją bei kitą visuomenės informavimo priemonėse minėtos įmonės skelbiamą informaciją, ieškovui liko pagrįstų abejonių, jog tretysis asmuo UAB „Fortum Lietuva" nėra ir negali būti įvykdęs nei vieno atliekų deginimo projekto, susijusio su elektros energijos ir šilumos gamyba, kurio vertė būtų didesnė nei 50 000 000 Lt, kas reikštų, jog tretysis asmuo UAB „Fortum Lietuva" savarankiškai Pirkimo sąlygų apraše 23.11 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo netenkina. Susipažinus su dokumentais, išreikalautais pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu, šios aplinkybės pasitvirtino, t.y. paaiškėjo, jog tretysis asmuo savarankiškai Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų netenkina - vietoje to tretysis asmuo nurodė, kad tokius projektus yra vykdžiusi bendrovė Fortum Varme samagt med Stokholm stad.

7Tarp šalių byloje kilęs ginčas iš esmės yra dėl viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo sąlygų.

8Iš atsakovo ir trečiojo asmens dokumentuose (atsakyme į ieškovo pretenziją, atsiliepimuose į pradinį ieškinį) išdėstytų argumentų galima daryti išvadą, jog nei atsakovas, nei tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" neginčija, jog tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" savarankiškai Pirkimo sąlygų apraše nustatytų minimalių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų netenkina.

9Tretysis asmuo Pirkimo sąlygų aprašo 23.9, 23.11 ir 23.12 punktuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų atžvilgiu remiasi trečiųjų asmenų ekonominiais bei profesiniai (patirties) pajėgumais, ir tiek atsakovas, tiek tretysis asmuo mano, jog toks rėmimasis trečiųjų asmenų pajėgumais yra tinkamas trečiojo asmens UAB „Fortum Klaipėda" kvalifikacijos įrodymas.

10Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. numato, kad „Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančioj ai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami".

11Šio konkretaus civilinio ginčo kontekste, vertinant tiekėjų teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tiekėjų kvalifikacijai įrodyti, svarbios yra kelias juridinės aplinkybės, išplaukiančios iš viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. dispozicijos: teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nepanaikina tiekėjo pareigos įrodyti, kad tiekėjas tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tiekėjai turi tik tuo atveju, jeigu jie faktiškai gali tokius išorės išteklius perimti iš trečiųjų asmenų ir jais disponuoti viešojo pirkimo sutarties vykdymo tikslais (viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. reikalauja, kad ištekliai tiekėjui būtų „prieinami"); teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tiekėjai turi tik įrodę savo galimybes faktiškai tokiais išorės ištekliais disponuoti (viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. numato, jog tiekėjas "privalo įrodyti" išteklių prieinamumą).

12Dėl teisės remtis kitu ūkio subjektu pajėgumais ir minimaliu kvalifikacijos reikalavimu santykio

13Ieškovas savo pretenzijoje nurodė ir šiuo ieškiniu visiškai palaiko savo poziciją, kad tiekėjų atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams vertinimas ir tiekėjų teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais yra nors ir susiję, tačiau atskiri ir savarankiški viešųjų pirkimų institutai, taikomi nepriklausomai vienas nuo kito. Viešųjų pirkimu įstatymo nuostatos jokiu būdu negali būti interpretuojamos taip, kad tiekėjui, kuris remiasi kitu ūkio subjektu pajėgumais, nebėra taikomi Pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nustatyti tiekėju minimalūs kvalifikacijos reikalavimai. Todėl Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje numatyta tiekėjų teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nepaneigia reikalavimo atitikti perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

14Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalyje yra įtvirtinta imperatyvi teisės norma, reikalaujanti, kad tiekėjo neatitinkančio minimalių kvalifikacijos reikalavimų paraiška arba pasiūlymas būtų atmestas, t.y. jeigu tiekėjas, net ir pasitelkęs kitu ūkio subjektu išteklius ir pajėgumus neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nustatytu pirkimo dokumentuose, tokio tiekėjo paraiška (pasiūlymas") privalo būti atmesta vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

15Dėl trečiųjų asmenų ištekliu ir pajėgumu, kuriais tiekėjas gali įrodinėti savo kvalifikaciją

16Tteisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nereiškia, kad nebeturi būti vertinama tiekėjo kvalifikacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Nepaisant to, kad tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kvalifikacijos vertinimo etape turi būti vertinama tiekėjo, o ne trečiojo asmens, kurio pajėgumais remiamasi, kvalifikacija. Tai aiškintina tuo, jog trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos jokie juridiniai ryšiai nesieja, o sutartį su perkančiąja organizacija sudaro ir jai įsipareigoja pats tiekėjas, todėl perkančiajai organizacijai yra svarbi būtent viešojo pirkimo sutarties kontrahento kompetencija ir pajėgumas.

17Dabartinės lietuvių kalbos žodynas terminą išteklius apibūdina kaip lėšas, resursus, santaupas, atsargas, terminą pajėgumas — kaip galimybes, sugebėjimus ką atlikti. Papildomai viešųjų pirkimų įstatymas reikalauja, kad tiekėjas tokiais ištekliais galėtų naudotis visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Taigi, galimybė remtis kitų ūkio subjektų ištekliais ir pajėgumais yra sietina su tiekėjo galimybe faktiškai perimti tretiesiems asmenims priklausančias turtines ir neturtines vertybes (lėšas, resursus, žmogiškuosius išteklius), jas turėti savo dispozicijoje ir naudoti savo nuožiūra.

18Tiekėjas negali perimti ir disponuoti vertybėmis, kurios pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susijusios su asmeniu tokių vertybių turėtoju. Tokių vertybių, kurios pagal savo prigimtį yra neatsiejamai susijusios su asmeniu ir kurios negali būti faktiškai perduotos kitų asmenų dispozicijai, atžvilgiu Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas institutas, leidžiantis tiekėjams remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, netaikytinas. Pavyzdžiui, tiekėjas, kurio įmonės veikla yra nestabili, kuris turi neįvykdytų mokestinių ar socialinio draudimo įsipareigojimų, kurio veiklos rodikliai skelbia aukštą tiekėjo nemokumo, bankroto ar restruktūrizavimo riziką ir pan., šių trūkumų negali kompensuoti remdamasis teigiamais trečiųjų asmenų veiklos rodikliais, nebent tokiu atveju tiekėjas turės sudaręs vieną iš įstatymo nustatytų sutarčių ir bus susijęs kitokiu juridiniu ryšiu, užtikrinančiu, kad ne tiekėjas, pateikęs pasiūlymą, o asmuo kuris atitinka keliamus reikalavimus, atsakys už įsipareigojimus prieš perkančiąja organizaciją.

19 Dėl tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda" ekonominio pajėgumo vertinimo

20Tiekėjo teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nėra besąlyginė. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. nuostata nereiškia, kad visais atvejais be išimties tiekėjas, neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų, gali nurodyti, kad remsis trečiojo asmens pajėgumais ir kad tai bus laikoma tinkamu tiekėjo kvalifikacijos įrodymu.

21Viešųjų pirkimų prasme, siekiant, kad būtų kokybiškai ir iki galo įvykdyta viešųjų pirkimų sutartis, tiekėjo, kurio veiklos tęstinumas nėra užtikrintas, o galimybės disponuoti pirkimo sutarčiai vykdyti reikalingomis lėšomis abejotinos, dalyvavimas tolimesnėse pirkimo procedūrose neatitiktų viešųjų pirkimų tikslų, nepaisant to, kad toks tiekėjas galimai pasiūlytų geresnes sąlygas.

22Šio konkretaus Pirkimo kontekste, sprendžiant dėl tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda" teisės remtis trečiųjų asmenų pajėgumais įrodinėjant savo atitiktį Pirkimo sąlygų aprašo 23.9 ir 23.12 punktuose nustatytiems minimaliems ekonominio pajėgumo kriterijams, pažymėtina, kad minėto tiekėjo veikla nuo 2007 metų iki 2009 metų kiekvienais metais buvo nuostolinga.

23Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjas UAB „Fortum Lietuva" pats neturi pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingų lėšų, jo galimybės pilnai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį priklauso nuo trečiųjų asmenų valios, pavyzdžiui bankų ar kredito įmonių finansavimo galimybių, privačių juridinių asmenų, paskolų ir pan. Tokie tretieji asmenys perkančiajai organizacijai tiesiogiai neatskaitingi ir neatsakingi, o paties tiekėjo UAB ,,Fortum Klaipėda" finansiniai rezultatai negarantuoja ne tik kad tiekėjas bus pajėgus visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti savo veiklos tęstinumą, tinkamai vykdyti savo prievoles perkančiajai organizacijai ir tretiesiems asmenims, laiku atsiskaityti su biudžetais ir darbuotojais, bet ir pagal esamus finansinius rezultatus nebus pajėgus pasiskolinti projektui vykdyti reikalingų lėšų ar pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo finansines garantijas. Be to, net ir darant prielaidą, kad minėtas tiekėjas turi galimybę pritraukti Pirkimo sutarties vykdymui reikalingas investicijas iš šalies ir kartu su paraiška perkančiajai organizacijai pateikė visus tai patvirtinančius dokumentus, tokie trečiųjų asmenų piniginiai ištekliai (piniginės lėšos) tiekėjui galimai bus prieinami tik ateityje ir nekompensuoja nuostolingos tiekėjo veiklos pastaruosius trejus metus.

24Trečiųjų asmenų teigiami veiklos rodikliai negali niekaip įtakoti ir užtikrinti tinkamo pirkimo sutarties įvykdymo, jeigu tokie tretieji asmenys neprisiima įsipareigojimų perkančiosios organizacijos atžvilgiu. Nepasiteisinus verslo rizikai tokie tretieji asmenys galėtų be jokių neigiamų pasekmių jiems pasitraukti iš projekto ir atsisakyti tolimesnio viešojo pirkimo sutarties finansavimo, o nutrūkus išoriniam finansavimui tikėtina, kad savo lėšų neturintis tiekėjas ne tik nebūtų pajėgus pabaigti vykdyti viešojo pirkimo sutartį, bet ir neturėtų pakankamai turto iš kurio perkančioji organizacija galėtų išieškoti patirtus nuostolius.

25Aukščiau išdėstytos aplinkybės, ieškovo manymu, yra pakankamos konstatuoti, jog tiekėjas UAB „Fortum Klaipėda" neatitinka Pirkimo sąlygų aprašo 23.9 ir 23.12 punktuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir ekonomiškai bei finansiškai nėra kompetentingas ir pajėgus toliau varžytis Pirkimo procedūrose, todėl atsakovas privalėjo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei Pirkimo sąlygų aprašo 32.1.3 punkto reikalavimais ir atmesti trečiojo asmens UAB „Fortum Klaipėda" paraišką dėl dalyvavimo Pirkime.

26Dėl tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda " profesinio pajėgumo vertinimo

27Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punkto tikslas ir paskirtis reikalauja, kad tiekėjas, kuris ketina prisiimti įsipareigojimus perkančiosios organizacijos atžvilgiu būtų patikimas ir kompetentingas įvykdyti visą projektą. Iš aukščiau aptartų ginčo faktinių aplinkybių matyti, jog tiekėjas UAB „Fortum Klaipėda" nėra įgyvendinęs nei vieno projekto, atitinkančio Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punkto reikalavimus.

28Aprašo 23.11 punktas reikalauja ir tiekėjai atitinkamai privalo įrodyti, kad tas asmuo, kuris įsipareigos prieš perkančiąją organizaciją, yra kompetentingas ir pajėgus įgyvendinti tokio lygio projektus, o tai apima ne tik reikiamų žinių ir žmogiškųjų išteklių turėjimą, bet ir pareiga įrodyti, kad paties tiekėjo organizacinė struktūra tinkamai funkcionuoja, tiekėjo organai geba laiku priimti reikiamus sprendimus, tiekėjo įmonės struktūriniai padaliniai geba kooperuotis tarpusavyje ir tinkamai valdyti projekto procesus, o ir pats tiekėjas, kaip juridinis asmuo, yra pajėgus prisiimti tokios apimties įsipareigojimus prieš savo kontrahentus ir tinkamai juos įvykdyti.

29Pirkimo sąlygų apraše tiekėjų profesiniam pajėgumui keliamų reikalavimų esmę leidžia suprasti Pirkimo sąlygų aprašo 23.13 ir 23.14 reikalavimų palyginimas su Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punkte nustatytu reikalavimu. Žmogiškieji ištekliai (vadovai, specialistai ir jų patirtis) yra laisvai disponuojami ištekliai - tiekėjui laimėjus Pirkimą darbuotojai gali būti perkelti ar komandiruojami darbui iš vienos įmonės į kitą. Darbuotojų kompetencijai, žinioms ir gebėjimams neturi įtakos, kurioje įmonėje jie dirba. Dėl šių priežasčių rėmimasis kitų ūkio subjektų žmogiškaisiais ištekliais viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. prasme yra logiškas, suprantamas ir todėl leistinas. Tuo tarpu įmonės in corpore patirtis nėra laisvai disponuojamas išteklius, įmonė savo patirties kitai įmonei perleisti negali. Tai, jog kiti ūkio subjektai yra sėkmingai įgyvendinę panašaus lygio projektų, nereiškia, kad ir pats tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" galės tokį projektą įvykdyti, nes tokios veiklos jis niekuomet nėra vykdęs, nėra aišku, ar trečiajam asmeniui UAB „Fortum Klaipėda" pakanka pajėgumų ir kompetencijos vykdyti tokio lygio projektus.

30Dėl pareigos įrodyti išteklių prieinamumą

31Nepaneigdamas to, kas šiame ieškinyje išdėstyta aukščiau, ieškovas mano, kad tiekėjai kitų ūkio subjektų ištekliais bei pajėgumais gali remtis tik įrodę išteklių ar pajėgumų prieinamumą. Atitinkamai perkančioji organizacija tokiems tiekėjams tolimesnėse pirkimo procedūrose gali leisti dalyvauti tik įsitikinusi, kad tokie pajėgumai tiekėjui bus prieinami.

32Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. leidžia tiekėjams remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo kokio teisinio pobūdžio ryšiai sieja tiekėja ir ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi. Taigi, iš vienos pusės, įstatymo norma nereikalauja, kad viešųjų pirkimų įstatymo 32 Str. 3 d. taikymui būtų įrodyti tam tikri konkretaus pobūdžio teisiniai ryšiai. Iš kitos pusės:

33(1.) minėtoji įstatymo norma nekelia reikalavimų tik teisinio ryšio pobūdžiui; tai nereiškia, kad teisinis ryšis iš viso neprivalo egzistuoti;

34(2.) teisinis ryšis tarp tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, turi egzistuoti ir tiekėjas jį privalo įrodyti.

35Teikdamas paraišką tiekėjas UAB „Fortum Klaipėda" nurodė, kad Pirkimo sąlygų aprašo 23.9, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14 punktų atžvilgiu jis, vadovaudamasis viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d., remiasi kitų ūkio subjektų - bendrovių FORTUM OYJ, Fortum Varme samagt med Stokholm stad ir AF Consult –pajėgumais. Teikdamas paraišką dėl dalyvavimo Pirkime tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" privalėjo tiek bendrovės AF Consult, tiek susijusių įmonių FORTUM OYJ bei Fortum Varme samagt med Stokholm stad pajėgumų prieinamumą įrodyti.

36Aukščiau jau minėta, kad viešųjų pirkimų įstatymas nereikalauja, jog teisiniai ryšiai tarp tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, būtų konkretaus pobūdžio. Tuo pačiu dar kartą pabrėžtina, kad konkretaus pobūdžio teisinio ryšio nereikalavimas nereiškia, kad teisniai ryšiai apskritai tarp tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, neturi egzistuoti. Tokių teisinių ryšių egzistavimo įrodymas galėtų būti perkančiajai organizacijai pateiktos preliminariosios, ketinimų sutartys ar pan.

37Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais pateikė paprasčiausius patvirtinimo laiškus. Išanalizavus patvirtinimo laiškų turinį matyti, jog šie laiškai nėra įpareigojančio pobūdžio: ūkio subjektai nurodo, kad tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" „galės remtis" jų patirtimi (pajėgumais) ir ji UAB „Fortum Klaipėda" bus prieinama. Šiuose laiškuose nėra jokių nuostatų ar teiginių, kurie leistų teigti, kad patvirtinimo laiškai yra juridiškai įpareigojantys pajėgumus (patirtį) suteikiančius ūkio subjektus: laiškuose nėra nuostatų patvirtinančių, kad minėti ūkio subjektai įsipareigoja Pirkimo laimėjimo atveju suteikti laiškuose nurodytus pajėgumus (patirtį) tiekėjui UAB „Fortum Klaipėda"; laiškuose nenumatyta išteklius suteikiančių ūkio subjektų atsakomybė už atsisakymą tokius išteklius suteikti, kas tik patvirtina juridiškai neįpareigojantį laiškų pobūdį; net jeigu patvirtinimo laiškus galėtume laikyti vienašaliais sandoriais (nors, ieškovo nuomone, taip nėra), išteklius suteikiantys ūkio subjektai bet kada galėtų vienašališkai laiškus atšaukti, nes pateiktuose patvirtinimo laiškuose nėra nieko, kas galėtų leisti daryti išvadas apie jų neatšaukiamą pobūdį.

38Iš patvirtinimo laiškų nėra aišku, kokios ir kaip apibrėžtos trečiojo asmens UAB „Fortum Klaipėda" ir jam išteklius bei pajėgumus suteikiančių ūkio subjektų teisės ir pareigas, kaip, iškilus būtinybei, jos būtų ginamos ir kaip įgyvendinamos, kokios atsakomybės sąlygos ir pan. Nėra aišku, kiek neabejotini būtų šių subjektų tarpusavio įsipareigojimai bei kokia jų realizavimo tvarka. Dėl šių priežasčių patvirtinimo laiškai iš viso neleidžia spręsti apie teisiniu ryšiu (kalbama būtent apie juridinį ryšį ir nenagrinėjamas kitų socialinių ryšių egzistavimas) tarp trečiojo asmens UAB „Fortum Klaipėda" ir ūkio subjektų, kurių ištekliais ir pajėgumais jis remiasi, egzistavimą. Viešųjų pirkimų įstatymas (įstatymo 32 straipsnio 7 dalis numato, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Patvirtindamas Pirkimo sąlygų aprašą atsakovas Pirkimo dokumentuose nustatė minimalius tiekėjų ekonominio ir profesinio (techninio) pajėgumo reikalavimus, kurie įpareigoja tiek tiekėjus, tiek ir patį atsakovą. Tiekėjų minimalių kvalifikacijos reikalavimų tikslas yra sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie yra pajėgūs vykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę pasiūlymus pateikti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, paraiškos ar pasiūlymai negali būti toliau vertinami ar kitaip į juos atsižvelgiama.

39Viešųjų pirkimų įstatymas nustato prievolę perkančiajai organizacijai atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus (32 str. 6 d., 7 d.). Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad kandidatų ar dalyvių kvalifikaciniai duomenys perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus turi atitikti visiškai, todėl perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kuriu kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamu reikalavimu. Tik toks griežtas kvalifikacinių reikalavimų vertinimas įgalina užtikrinti viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS 2008 m. kovo 26 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2008; Lietuvos Apeliacinio teismo CBS 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-605/2008).

40Tretysis asmuo CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE ieškinį palaiko.

41Atsakovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ su ieškiniu nesutinka, nurodė, kad ieškovas nėra pateikęs pretenzijos dėl atsakovo sprendimo panaikinimo tuo pagrindu, kad UAB „Fortum Klaipėda" pateikti dokumentai nėra pakankami tam, kad būtų galima remtis šiuos dokumentus išdavusių asmenų pajėgumais, todėl patikslintas ieškinys negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nagrinėtos ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje.

42Be to, patikslintu ieškiniu ieškovas pakeitė ne tik ieškinio pagrindą, bet ir dalyką, kas vadovaujantis CPK 141 straipsnio 1 dalimi, yra draudžiama. Pradiniu ieškiniu ieškovas prašė teismo panaikinti atsakovo sprendimą., įformintą 2010-08-11 raštu Nr. (1.10)-2R-347 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo". Tuo tarpu patikslintu ieškiniu ieškovas šį reikalavimą pakeitė ir prašo panaikinti atsakovo sprendimą dėl tiekėjų kvalifikacijos eilės sudarymo, apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010-08-11 raštu Nr. (1.10)-2R-147 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo".

43Dėl tiekėjo teisės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais

44Lingvistinė VPĮ 32 straipsnio 3 dalies formuluotė patvirtina, kad nėra draudžiama remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais kvalifikacijai patvirtinti. VPĮ 32 straipsnio 3 dalies nuostata yra sudėtinė VPĮ 32 straipsnio, reglamentuojančio tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą, dalis, todėl sistemiškai aiškinant VPĮ 32 straipsnį ir jo 3 dalį, nėra pagrindo teigti, kad draudžiama remtis kitų subjektų pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti.

45VPĮ 32 straipsnio 3 dalies nuostata, leidžianti viešajame pirkime dalyvauti asmenims, kurie ne tik asmeniškai atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, bet ir besiremiantiems kitų subjektų pajėgumais, aiškintina vadovaujantis VPĮ įtvirtintais viešųjų pirkimų principais. VPĮ 32 straipsnio 3 dalis suteikia galimybę viešuosiuose pirkimuose dalyvauti kuo didesniam tiekėjų skaičiui, taip kartu didinant konkurenciją bei maksimaliai užtikrinant viešųjų pirkimų tikslo pasiekimo galimybę. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus bei tikslą, pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį, tiekėjas turi teisę remtis kitų subjektų pajėgumais pirkimo dokumentuose nustatytai kvalifikacijai patvirtinti. Ieškovas neginčija Sąlygų aprašo. Sąlygų apraše nebuvo nustatytas draudimas tiekėjams remtis kitų subjektų pajėgumais.

46Dėl tiekėjo teisės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais

47Patikslintame ieškinyje ieškovas nepagrįstai teigia, kad tiekėjas privalo įrodyti teisinių ryšių egzistavimą ir tokių ryšių egzistavimo įrodymas, ieškovo nuomone, būtų preliminarios, ketinimų sutartys ar pan. Vadovaujantis VPI 32 straipsnio 3 dalimi, tiekėjas turi įrodyti ne teisinį ryšį, o tai, kad „vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami". VPĮ nenustato sąrašo dokumentų, kuriais turėtų būti įrodinėjama ši aplinkybė. Ar tiekėjas įrodė, kad ištekliai bus prieinami, yra fakto klausimas, kurį spręsti įstatymo leidėjas pavedė perkančiajai organizacijai. 2010-07-22 rašte Nr. (7.19)-2R-304 atsakovas nurodė, kokie dokumentai yra pakankami įrodyti aplinkybei, kad ištekliai bus prieinami. Sis perkančiosios organizacijos paaiškinimas yra sudėtinė Pirkimo dokumentų dalis (VPĮ 2 straipsnio 21 dalis), todėl juo turėjo būti vadovaujamasi vertinant trečiojo asmens UAB „Fortum Klaipėda" su pasiūlymu pateiktus dokumentus. Todėl ūkio subjekto vienašalis raštas (rašto kopija) su ūkio subjekto patvirtinimu, kad tiekėjui/tiekėjų grupei atitinkami jo resursai bus prieinami, yra pakankamas įrodymas. Ieškovo teiginiai, kad UAB „Fortum Klaipėda" pateikti patvirtinimo laiškai yra neįpareigojantys, nėra pagrįsti jokiais teisiniais argumentais. Patvirtinimo laiškai, kaip vienašaliai sandoriai, juos išdavusiems asmenims sukuria prievoles, kurių vienašališkai atsisakyti negalima (CK 6.123 - 6.129 straipsniai). Pažymėtina, kad ieškovo nurodyti tinkami įrodymai - ketinimų sutartys yra netgi mažiau įpareigojantys sandoriai negu UAB „Fortum Klaipėda" pateikti patvirtinimo laiškai.

48Dėl įpareigojimo sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos eilę

49Reikalavimas įpareigoti atsakovą sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos eilę yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, sprendimus, vykdant viešojo pirkimo procedūras, priima viešojo pirkimo komisija. VPĮ nėra numatyta galimybė įpareigoti perkančiąją organizaciją priimti sprendimus.

50Tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" su ieškiniu nesutinka, nurodė, ieškinį teikia tik UAB „Technology projects", bet ne paraišką viešajame pirkime pateikusi įmonių grupė. Dėl šios priežasties ieškovas neturi teisės reikšti tokį ieškinį, kadangi ieškovas, veikdamas savarankiškai, neturi reikiamo suinteresuotumo, nes ieškovas vienasmeniškai neturi teisės pretenduoti sudaryti pirkimo sutartį su perkančiaja organizacija.

51Ieškinį dėl pažeistų teisių gynimo viešojo pirkimo procedūroje turi teisę pareikšti tik tiekėjas, šiuo atveju ūkio subjektų grupė, o ne vienas iš ūkio subjektų grupės dalyvių, kuris nėra laikomas tiekėju VPĮ prasme.

52Kadangi viešojo pirkimo konkurse „Atliekų deginimo paslaugos" dalyvauja ūkio subjektų grupė UAB „Technology projects" ir bendrovė CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE, kuri ir yra tiekėjas VPĮ prasme, o ieškinys pareikštas ne tiekėjo (ūkio subjektų grupės), bet tik vienos įmonės sudarančios ūkio subjektų grupę, darytina išvada, jog ieškinys pareikštas netinkamo Ieškovo (LR CPK 45 str.) ir turi būti atmestas.

53 Dėl tiekėjų galimybės remtis kitų ūkio subjektų patirtimi

54Viešojo pirkimo sąlygos aiškiai leido remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir nereikalavo teikėjų individualiai atitikti reikalavimus, dėl kurių Fortum Klaipėda rėmėsi kitų ūkio subjektų pajėgumais

55Ieškovo nuomone, tiekėjas, norėdamas pasiremti kitų ūkio subjektų pajėgumais, visų pirma turi pats individualiai atitikti kvalifikacinius reikalavimus. Ši pozicija neturi jokio pagrindo, kadangi tiekėjas, kuris pats individualiai atitinka kvalifikacinius reikalavimus, neturi poreikio ir prasmės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

56Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja perkančiųjų organizacijų nustatyti vienokius ar kitokius konkrečius kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos tiekėjai privalėtų atitikti individualiai. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų klausimas yra įstatymo paliktas pačių perkančiųjų organizacijų nuožiūrai (VPĮ 32 str.). Vadinasi, kausimas dėl individualiai kiekvienam tiekėjui ar ūkio subjektų grupės nariui taikytinų kvalifikacinių reikalavimų taikymo spręstinas išimtinai pagal konkretaus viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Todėl itin svarbu konstatuoti, jog šio ginčo objektu esančio viešojo pirkimo sąlygos nenumatė, kad kiekvienas tiekėjas privalo atitikti sąlygų 23.11, 23.12 bei 23,9 punktuose (aptariamas ginčijamas klausimas ieškinyje keliamas tik dėl šių punktų) numatytų reikalavimų individualiai. Toks perkančiosios organizacijos aptariamo klausimo sureguliavimas pirkimo dokumentuose leidžia daryti išvadą, kad tiekėjai galėjo pasinaudoti įstatymo nustatyta teise remtis kitų subjektų pajėgumais, tam, kad būtų atitinkama sąlygų 23.11, 23.12 bei 23.9 punktuose numatytiems reikalavimams.

57Taigi viešojo pirkimo sąlygos niekaip neribojo tiekėjų teisės VPĮ 32 str. 3 d. pagrindu remtis kitų subjektų pajėgumais. Priešingai, cituotas viešojo pirkimo sąlygų oficialus paaiškinimas, atsakant į klausimą, vienareikšmiai leido remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tam, kad būtų atitinkama tokiems kvalifikaciniams reikalavimams, kaip ZJ.14 punktą, įskaitant ir 23.11, 23.12 bei 23.9 punktuose numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

58Fortum Klaipėda kartu su paraiška dalyvauti nagrinėjamame viešojo pirkimo konkurse pateikė visus dokumentus, kurie patvirtina atitikimą minimaliems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams. Fortum Klaipėda pateikė dokumentus įrodančius, kad individualiai, visiškai ir pilnai atitinka tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus numatytus Pirkimo sąlygų aprašo 23.1-23.8 p. (tiekėjo vadovas ir buhalteris neturi teistumo ir jų atžvilgiu nebuvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka, tiekėjas nėra bankrutavęs ar likviduojamas, įvykdęs įsipareigojimus susijusius su mokesčiais, turi teisę verstis atitinkama ūkine veikla ir kt.).

59Dėl kitų kvalifikacinių reikalavimų, numatytų Pirkimo sąlygų aprašo 23.9-23.14 p. (reikalavimai dėl teigiamo grynojo pelno, likvidumo, patirties, apyvartos, specialistų ir kt.), Fortum Klaipėda pasinaudojo LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 32 str. 3 d. garantuojama teise remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir, kaip numato įstatymas, pateikė perkančiajai organizacijai (Atsakovui) dokumentus (atitinkamus kitų ūkio subjektų patvirtinimo laiškus), patvirtinančius, kad vykdant sutartį tie ištekliai jai bus prieinami.

60Fortum Klaipėda paraiškoje pateikti Patvirtinimo laiškai įrodo galimybę pasinaudoti trečiųjų asmenų ištekliais ir pajėgumais

61Kaip minėta, antrasis ieškovo ieškinio pagrindas yra tai, kad, ieškovo nuomone, Fortum Klaipėda paraiškoje pateikti kitų įmonių Patvirtinimo laiškai neva nėra pakankami tam, kad būtų galima remtis šių įmonių pajėgumais.

62Ieškovas, reikšdamas pretenziją ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, nekėlė ir net neužsiminė apie šį klausimą dėl dokumentų, kurių pagrindu būtų galima remtis kitų subjektų pajėgumais. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų įstatymas (93 str. 2 d.) įpareigoja prieš kreipiantis į teismą teikti pretenziją perkančiajai organizacijai ir tik po to suteikiama galimybė kreiptis į teismą. Įstatymas numato vienintelį atvejį, kai neprivalu reikšti pretenzijos, t.y. kai jau yra sudaryta pirkimo sutartis (VPĮ 93 str. 2 d.; 94-1 str. 1 d.)- Šioje situacijoje pirkimo sutartis nėra sudaryta, viešojo pirkimo procedūra yra tik pradinėje stadijoje, todėl ieškovas privalėjo šiuo klausimu teikti pretenzija, Taiqi ieškovas patikslintu ieškiniu siekia, kad teisme būtų nagrinėjamas toks savarankiškas juridinis klausimas, kuris nebuvo nagrinėjamas privalomoje ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje. Toks ieškovo veiksmas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui.

63Vertinant ieškovo patikslintame ieškinyje naujai išketą Patvirtinimo laiškų klausima, pažymėtina, kad VPĮ nenustato kokiomis konkrečiai priemonėmis turi būti įrodinėjama, jog vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai, todėl tai yra fakto klausimas, kurį kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti perkančioji organizacija.

64Patvirtinimo laiškai yra pilnai teisiškai įpareigojantys, jie sukuria prievoles. Nėra abejonių, kad šie raštai yra sandoriai (CK 1.63 str.) ir jie sukuria teises bei pareigas. Visiškai niekuo nepagrįstas yra Ieškovo teiginys, neva Patvirtinimo laiškus, kaip sandorius galima vienašališkai atšaukti. Pabrėžtina, kad ir vienašalis sandoris sukuria teises ir pareigas, t.y. prievolę (CK 1.63 str. 4 d.; 6.1 - 6.3 str.), ir joks įstatymas nenumato, kad asmuo gali vienašališkai atšaukti/atsisakyti savo prievolės (CK 6.123 - 6.129 str.).

65Pasiūlymo galiojimas ir sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija

66Ieškovas savo ieškinyje taip pat reiškia nuogąstavimus ir abejones dėl trečiųjų asmenų teigiamos veiklos rodiklių galimybės užtikrinti pirkimo sutarties įvykdymą, jeigu tokie tretieji asmenys neprisiima įsipareigojimų perkančiosios organizacijos atžvilgiu.

67Ieškovo abejonės yra visiškai nepagrįstos, nes be to, ką jau išdėstėme aukščiau, Pirkimo sąlygų aprašo 59 p. numato, kad pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu, ne mažesnei nei 700 000 (septyni šimtai tūkstančių) Lt sumai. Tiekėjas, kurio galutinis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, sutarties įvykdymo užtikrinimui turės pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei nei 5 000 000 (penkių milijonų) Lt sumai.

68Taigi, darytina išvada, kad tiek pasiūlymo galiojimo, tiek pačios sutarties vykdymo užtikrinimo mechanizmas yra numatytas pačiame Pirkimo sąlygų apraše ir trečiųjų asmenų tiesioginių įsipareigojimų perkančiajai organizacijai nebuvimas nedaro jokios įtakos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui.

69 Dėl ieškinio reikalavimų

70Vienu iš ieškinio reikalavimų ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos eilę. Toks ieškinio reikalavimas yra iš principo netinkamas ir negali būti nagrinėjamas, kadangi pagal teismų praktiką bei procesinius principus teismai gali tik panaikinti neteisėtus sprendimus, bet negali kištis į pačios perkančiosios organizacijos valios autonomijos sričiai priklausančius klausimus ir įpareigoti perkančiąją organizaciją priimti vienokius ir kitokius sprendimus. Viešojo pirkimo proceso tikslas yra sudaryti pirkimo sutartį, ir todėl tik pati perkančioji organizacija gali savo laisva valia priimti sprendimus viešojo pirkimo procese.

71Ieškinys tenkintinas.

72Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo aiškinimo ir taikymo yra nurodęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė, bylos Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, bylos Nr. 3K-3-458/2007).

73UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą „Atliekų deginimo paslaugos“, siekdamas įgyvendinti 2007-01-18 Seimo nutarimu Nr. X-1046 patvirtintą Nacionalinę energetikos strategiją, Vyriausybės 2007-10-31 nutarimu Nr. 1224 patvirtintą Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą ir Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2010-03-03 sprendimu Nr. 6.1-3-(18.4) patvirtintą Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo planą 2010-2019 metams, t. y. sukurti Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą. Šio projekto vertė – 11,75 mln. eurų, iš kurių 5,875 mln. eurų finansuojami Europos Sąjungos lėšomis, 2,35 mln. eurų - valstybės lėšomis ir 3,525 mln. eurų - atsakovo lėšomis. Todėl, sprendžiant, ar nagrinėjamos bylos atveju nebuvo pažeistos šios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, atsižvelgtina į ypatingą šio konkurso svarbą.

74Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.2d. numatytų tikslų įgyvendinimui Viešųjų pirkimų įstatymas įtvirtina įvairius reikalavimus tiekėjams, o taip pat ir teises bei pareigas perkančiajai organizacijai. Vienas esminių kriterijų, nurodomų konkurso sąlygose – reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai, kurie iš esmės turi atitikti įstatymo reikalavimus (VPĮ 35-37 str.)

75Šalių paaiškinimais, rašytiniais byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą „Atliekų deginimo paslaugos". Pirkimas vykdomas konkurencinio dialogo būdu pagal Netinkamų perdirbti, turinčių energetinę vertę atliekų panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai, pastatant deginimo įrenginius projekto įgyvendinimo, privataus ūkio subjekto parinkimo atliekų deginimo paslaugos teikimui sąlygų aprašą (toliau vadinamas Pirkimo sąlygų aprašu), patvirtintą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 25-V. 2010 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. (1.10)-2R-347 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo" atsakovas informavo Pirkimo dalyvius, tarp jų ir ieškovą apie sudarytą tiekėjų kvalifikacijos vertinimo eilę. Į tiekėjų kvalifikacijos eilę įrašytas tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda". Ieškovas 2010 m, rugpjūčio 24 d. pateikė atsakovui pretenziją, kad UAB „Fortum Klaipėda“ neatitinka Pirkimo sąlygų apraše tiekėjams nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. (110)-2R-381 pretenziją atmetė.

76Pirkimą atsakovas vykdė vadovaudamasis Pirkimo sąlygų aprašo nuostatomis. Pirkimo sąlygų aprašo 23 straipsnyje atsakovas nustatė minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, pageidaujantiems dalyvauti Pirkime, tarp jų teigiamo vidutinio metinio grynojo pelno reikalavimą (Pirkimo sąlygų aprašo 23.9 punktas), apyvartos reikalavimus (Pirkimo sąlygų aprašo 23.12 punktas), reikalavimą turėti patirties įgyvendinat analogiškus projektus (Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punktas). Pirkimo sąlygų aprašo 23.9 punktu nustatyta, kad Pirkime pageidaujančių dalyvauti tiekėjų vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 finansinius metus (2007, 2008, 2009 m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti teigiamas. Pirkimo sąlygų aprašo 23.12 punktu nustatyta, kad Pirkime pageidaujančių dalyvauti tiekėjų vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 100 000 000 Lt (vienas šimtas milijonų litų). Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punktu nustatyta, kad tiekėjas nuo 2000 m. yra sėkmingai įgyvendinęs/ įgyvendina bent vieną atliekų deginimo projektą, susijusį su elektros energijos ir šilumos gamyba ir kurio vertė ne mažesnė nei 50 000 000 litų ( t.1.b.l.21-43)

77Atsakovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda“ neginčija tos aplinkybės, kad tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda“ savarankiškai neatitinka perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlygų aprašo 23.9; 23.11; 23.12; punktuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, t.y. teigiamo vidutinio metinio grynojo pelno reikalavimo, reikalavimo turėti patirties įgyvendinant analogiškus projektus, apyvartos reikalavimo. Tačiau atsakovas bei trečiasis asmuo savo nesutikimą su ieškovo reikalavimu grindžia tuo, kad šiuos kvalifikacinius reikalavimus atitinka įmonės, t.y. FORTUM OYJ ir Fortum Varme, kurių pajėgumais jie remsis ir tai yra tinkamas trečiojo asmens UAB „ Fortum Klaipėda“ kvalifikacijos įrodymas. Ryšius su šiomis įmonėmis įrodinėja FORTUM OYJ ir Fortum Varme samagt med Stokhol stad patvirtinimo laiškais ( t.3., b. l. 101-121 ).

78Tarp šalių kilęs ginčas iš esmės yra dėl viešųjų pirkimų įstatymo 32 str.3 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo sąlygų.

79Viešųjų pirkimo įstatymo 32 str.3 dalis numato, kad „Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami“.

80Viešųjų pirkimų įstatytas yra vientisas dokumentas, kuris turi būti aiškinamas in corpore, atsižvelgiant į atskirų įstatymo nuostatų tarpusavio ryšį bei esmę, todėl tiekėjo teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais negali būti aiškinama bei interpretuojama taip, kad dėl tokio interpretavimo būtų pažeisti kiti viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai. Tiekėjo teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nėra besąlyginė. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3d. formuluotė „ Prireikus konkretaus pirkimo atveju...“ negali būti aiškinama taip, kad tiekėjas savarankiškai gali iš viso neatitikti pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų ir remtis išimtinai tik kitų įmonių pajėgumais. Viešųjų pirkimų įstatymo minėto straipsnio formuluotė, kad tiekėjas privalo įrodyti ūkio subjektų kurių pajėgumais remsis prieinamumą reikalauja, kad tiekėjas įrodytų savo galimybę pilnai disponuoti įmonių lėšomis, žmogiškaisiais ištekliais, resursais ir jais naudotis. Tiekėjas negali perimti ir disponuoti vertybėmis, kurios pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susijusios su asmeniu tokių vertybių turėtoju. Nestabilios įmonės veiklos tiekėjas negali kompensuoti teigiamais trečiųjų asmenų įmonių veiklos rodikliais. Todėl teismas laiko, kad tiekėjas, įrodinėdamas savo atitikimą pirkimo sąlygų aprašo 23.9 punkto bei 23.12 punkto reikalavimams ( teigiamo vidutinio metinio pelno ir apyvartos), negalėjo remtis įmonių FORTUM OYJ ir Fortum Varme pajėgumais, nes trečiojo asmens UAB „ Fortum Klaipėda“ veikla 2007, 2008, 2009 buvo nuostolinga, nebent tiekėjas būtų susijęs su šiomis įmonėmis kitokiu juridiniu ryšiu ar turėti sudaręs vieną iš įstatymu nustatytų sutarčių. Pirkimo sąlygų aprašo reikalavimai, numatyti 23.9 ir 23.12 punktuose leidžia užtikrinti, kad viešąjį pirkimą laimėjusi įmonė bus finansiškai pajėgi įvykdyti visus įsipareigojimus. Tuo tarpu tik FORTUM OYJ ir Fortum Varme teigiami veiklos rodikliai negali įtakoti bei užtikrinti tinkamo pirkimo sutarties vykdymo, nes šiuo atveju jie neprisiima jokių įsipareigojimų perkančiosios organizacijos atžvilgiu.

81Kadangi UAB „Fortum Klaipėda“ veikla nuo 2007 iki 2009 kiekvienais metais buvo nuostolinga, todėl teismas laiko, kad tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ neatitiko Pirkimų sąlygų aprašo 23.9 ir 23.12 punktuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir atsakovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 6d. turėjo atmesti UAB „ Fortum Klaipėda“ paraišką dėl dalyvavimo Pirkime.

82Ieškovas nurodė, kad tiekėjas neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo - tiekėjo patirtis, įgyvendinant atliekų deginimo projektus ( tiekėjas nuo 2000 m. yra sėkmingai įgyvendinęs/ įgyvendina bent vieną atliekų deginimo projektą, susijusį su elektros energijos ir šilumos gamyba ir kurio vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 000 lt.) Tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui taip pat grindžia VPĮ 32 str. 3d., tuo tarpu pats nėra įgyvendinęs nei vieno projekto, atitinkančio šiam minėtam reikalavimui. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad tokia įmonės patirtis negali būti perduota kitai įmonei, priešingai nei žmogiškieji ištekliai, t.y. vadovai, specialistai, kurie gali būti komandiruojami iš vienos įmonės į kitą. Įmonės viena kitai patirties perduoti negali, paties tiekėjo organizacinė struktūra turi tinkamai funkcionuoti ir jis turi būti pats pajėgus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, ypač atsižvelgiant į objekto svarbą bei apimtis, todėl šiuo atveju šį Pirkimo sąlygose nustatytą kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti pats tiekėjas, o ne kitos įmonės, kurių pajėgumais tiekėjas numato remtis.

83Teismas laiko, kad tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ neįrodė to, kad vykdant sutartį jiems būtų prieinami įmonių FORTUM OYJ ir Fortum Varme samagt med Stokhol stad ištekliai ir pajėgumai. Tretysis asmuo šių įmonių išteklių ir pajėgumų prieinamumą įrodinėjo tuo, kad šios visos įmonės priklauso tai pačiai įmonių grupei. Tačiau vien tik šių ryšių egzistavimas neįrodo šių įmonių pajėgumo prieinamumo trečiajam asmeniui. Nors įstatymas nereikalauja, kad teisiniai ryšiai tarp tiekėjo bei ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi būtų konkretaus pobūdžio, tačiau remiantis teismų praktika tai turėtų būti preliminarios sutartys, sudarytos tarp įmonių, ketinimų ar panašios sutartys, o ne tarpusavio raštai ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-435/2007, Lietuvos apeliacinio teismo 2007-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr.2A-442/2007). Tuo tarpu tretysis asmuo įrodinėdamas įmonių FORTUM OYJ ir Fortum Varme samagt med Stokhol stad pajėgumų prieinamumą, pateikė tik patvirtinimo laiškus, iš kurių turinio matyti, kad jie nėra įpareigojančio pobūdžio, juose nenumatyta šių ūkio subjektų atsakomybė už tokių išteklių nesuteikimą. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas laiko, kad tarp trečiojo asmens ir nurodytų įmonių jokio pobūdžio teisiniai ryšiai neegzistuoja.

84Remiantis išdėstytu, laikytina, kad tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ neatitinka Pirkimų sąlygų aprašo 23.9; 23.11 ir 23.12 punktų reikalavimų, todėl atsakovo UAB „ Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ sprendimas dėl viešojo pirkimo „ Atliekų deginimo paslaugos“ tiekėjų kvalifikacinės eilės sudarymo yra nepagrįstas ir neteisėtas ir naikintinas.

85Atsakovas bei tretysis asmuo nurodė, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti pirkėją sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos eilę nepagrįstas ir neteisėtas, nes viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, sprendimus, vykdant viešojo pirkimo procedūras, priima viešojo pirkimo komisija ir nėra numatyta galimybė įpareigoti perkančiąją organizaciją priimti sprendimus.

86Teismas su šiuo argumentu nesutinka, nes įpareigojimas sudaryti naują eilę nelaikytinas teismo kišimusi į perkančiosios organizacijos veiklos sferą.

87Tiek atsakovas, tiek tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ teigė, kas ieškovas šioje byloje yra netinkamas subjektas, nes paraišką viešajame pirkime yra pateikusi ūkio subjektų grupė UAB „Technology projects" ir bendrovė CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE, kuri ir yra tiekėjas VPĮ prasme.

88Ieškovas šiame pirkime dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu su bendrove CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE ( t.2., b.l. 14-18 ). Ši bendrovė byloje yra tretysis asmuo ieškovo pusėje.

89CPK 5 str. reglamentuoja asmens teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Todėl teismas laiko, kad vienas iš jungtinės veiklos subjektų, t.y. ieškovas turi teisę kreiptis į teismą, todėl atsakovo bei trečiojo asmens argumentai atmestini. Be to, kaip matyti iš šalių jungtinės veiklos sutarties (t.2.,b.l.15 )šalys susitarė paskirti ieškovą atstovaujančiuoju partneriu.

90Atsakovas bei tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ teigė, kad ieškovas nėra pateikęs pretenzijos dėl atsakovo sprendimo panaikinimo tuo pagrindu, kad UAB „Fortum Klaipėda“ pateikti dokumentai nėra pakankami tam, kad būtų galima remtis šiuos dokumentus išdavusių asmenų pajėgumais, todėl patikslintas ieškinys negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nagrinėtos ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje.

91Teismas su šiais atsakovo bei trečiojo asmens argumentais nesutinka, nes minėti dokumentai buvo pateikti teismui teisminio nagrinėjimo metu ir iki tol ieškovui nebuvo bei negalėjo būti žinomi, nes jie buvo pateikti tik perkančiajai organizacijai. Vadovaujantis atsakovo bei trečiojo asmens logika, ieškovas iš viso neturėtų galimybės vykstant teisminiam nagrinėjimui ginčyti trečiojo asmens atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams naujai pateiktų dokumentų pagrindu, kurie iki tol jiems buvo neprieinami ir turėtų iš naujo kreiptis į perkančiąją organizaciją su pretenzija. Tačiau tai prieštarautų civilinio proceso principams ir viešajam interesui.

92Atsakovas nurodė, kad ieškovas pakeitė ne tik ieškinio pagrindą bet ir dalyką. Nurodė, kad pradiniu ieškiniu ieškovas prašė teismo panaikinti atsakovo sprendimą., įformintą 2010-08-11 raštu Nr. (1.10)-2R-347 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo". Tuo tarpu patikslintu ieškiniu ieškovas šį reikalavimą pakeitė ir prašo panaikinti atsakovo sprendimą dėl tiekėjų kvalifikacijos eilės sudarymo, apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010-08-11 raštu Nr. (1.10)-2R-147 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo". Tačiau tokie atsakovo argumentai neatitinka byloje pateiktiems procesiniams dokumentams, todėl atmestini.

93Tretysis asmuo nurodė, kad ieškovo abejonės dėl sutarties vykdymo nepagrįstos, nes pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko garantija. Tiekėjas, kurio galutinis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, sutarties įvykdymo užtikrinimui turės pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 5 000 000 litų sumai.

94Šis trečiojo asmens argumentas niekaip negali įtakoti ginčo dėl tiekėjo atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Be to visos šalys pripažino, kad ši suma itin maža lyginant su sutarties kaina, todėl šis argumentas atmestinas.

95Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

96ieškinį tenkinti.

97panaikinti atsakovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ sprendimą dėl viešojo pirkimo „Atliekų deginimo paslaugos“ tiekėjų kvalifikacijos eilės sudarymo, apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010-08-11 raštu Nr. (1.10)-2R-347 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo“, ir įpareigoti atsakovą sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos eilę.

98Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškiniu patikslintu ieškiniu prašo panaikinti atsakovo UAB... 3. Tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" pateikė paraišką dalyvauti Pirkime... 4. Akivaizdu, jog tretysis asmuo savarankiškai Pirkimo sąlygų apraše 23.9 ir... 5. Dėl tiekėju techninio ir profesinio pajėgumo minimalių kvalifikacijos... 6. Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punktu nustatyta, kad Pirkime pageidaujantys... 7. Tarp šalių byloje kilęs ginčas iš esmės yra dėl viešųjų pirkimų... 8. Iš atsakovo ir trečiojo asmens dokumentuose (atsakyme į ieškovo... 9. Tretysis asmuo Pirkimo sąlygų aprašo 23.9, 23.11 ir 23.12 punktuose... 10. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. numato, kad „Prireikus konkretaus... 11. Šio konkretaus civilinio ginčo kontekste, vertinant tiekėjų teisę remtis... 12. Dėl teisės remtis kitu ūkio subjektu pajėgumais ir minimaliu kvalifikacijos... 13. Ieškovas savo pretenzijoje nurodė ir šiuo ieškiniu visiškai palaiko savo... 14. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalyje yra įtvirtinta imperatyvi... 15. Dėl trečiųjų asmenų ištekliu ir pajėgumu, kuriais tiekėjas gali... 16. Tteisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nereiškia, kad nebeturi būti... 17. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas terminą išteklius apibūdina kaip... 18. Tiekėjas negali perimti ir disponuoti vertybėmis, kurios pagal savo pobūdį... 19. Dėl tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda" ekonominio pajėgumo vertinimo... 20. Tiekėjo teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nėra besąlyginė.... 21. Viešųjų pirkimų prasme, siekiant, kad būtų kokybiškai ir iki galo... 22. Šio konkretaus Pirkimo kontekste, sprendžiant dėl tiekėjo UAB „Fortum... 23. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjas UAB „Fortum Lietuva" pats neturi pirkimo... 24. Trečiųjų asmenų teigiami veiklos rodikliai negali niekaip įtakoti ir... 25. Aukščiau išdėstytos aplinkybės, ieškovo manymu, yra pakankamos... 26. Dėl tiekėjo UAB „Fortum Klaipėda " profesinio pajėgumo vertinimo... 27. Pirkimo sąlygų aprašo 23.11 punkto tikslas ir paskirtis reikalauja, kad... 28. Aprašo 23.11 punktas reikalauja ir tiekėjai atitinkamai privalo įrodyti, kad... 29. Pirkimo sąlygų apraše tiekėjų profesiniam pajėgumui keliamų reikalavimų... 30. Dėl pareigos įrodyti išteklių prieinamumą... 31. Nepaneigdamas to, kas šiame ieškinyje išdėstyta aukščiau, ieškovas mano,... 32. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. leidžia tiekėjams remtis kitų... 33. (1.) minėtoji įstatymo norma nekelia reikalavimų tik teisinio ryšio... 34. (2.) teisinis ryšis tarp tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais... 35. Teikdamas paraišką tiekėjas UAB „Fortum Klaipėda" nurodė, kad Pirkimo... 36. Aukščiau jau minėta, kad viešųjų pirkimų įstatymas nereikalauja, jog... 37. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad tretysis asmuo UAB „Fortum... 38. Iš patvirtinimo laiškų nėra aišku, kokios ir kaip apibrėžtos trečiojo... 39. Viešųjų pirkimų įstatymas nustato prievolę perkančiajai organizacijai... 40. Tretysis asmuo CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE ieškinį... 41. Atsakovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ su ieškiniu... 42. Be to, patikslintu ieškiniu ieškovas pakeitė ne tik ieškinio pagrindą, bet... 43. Dėl tiekėjo teisės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais... 44. Lingvistinė VPĮ 32 straipsnio 3 dalies formuluotė patvirtina, kad nėra... 45. VPĮ 32 straipsnio 3 dalies nuostata, leidžianti viešajame pirkime dalyvauti... 46. Dėl tiekėjo teisės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais... 47. Patikslintame ieškinyje ieškovas nepagrįstai teigia, kad tiekėjas privalo... 48. Dėl įpareigojimo sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos eilę... 49. Reikalavimas įpareigoti atsakovą sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos... 50. Tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda" su ieškiniu nesutinka, nurodė,... 51. Ieškinį dėl pažeistų teisių gynimo viešojo pirkimo procedūroje turi... 52. Kadangi viešojo pirkimo konkurse „Atliekų deginimo paslaugos" dalyvauja... 53. Dėl tiekėjų galimybės remtis kitų ūkio subjektų patirtimi... 54. Viešojo pirkimo sąlygos aiškiai leido remtis kitų ūkio subjektų... 55. Ieškovo nuomone, tiekėjas, norėdamas pasiremti kitų ūkio subjektų... 56. Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja perkančiųjų organizacijų... 57. Taigi viešojo pirkimo sąlygos niekaip neribojo tiekėjų teisės VPĮ 32 str.... 58. Fortum Klaipėda kartu su paraiška dalyvauti nagrinėjamame viešojo pirkimo... 59. Dėl kitų kvalifikacinių reikalavimų, numatytų Pirkimo sąlygų aprašo... 60. Fortum Klaipėda paraiškoje pateikti Patvirtinimo laiškai įrodo galimybę... 61. Kaip minėta, antrasis ieškovo ieškinio pagrindas yra tai, kad, ieškovo... 62. Ieškovas, reikšdamas pretenziją ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo... 63. Vertinant ieškovo patikslintame ieškinyje naujai išketą Patvirtinimo... 64. Patvirtinimo laiškai yra pilnai teisiškai įpareigojantys, jie sukuria... 65. Pasiūlymo galiojimas ir sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija... 66. Ieškovas savo ieškinyje taip pat reiškia nuogąstavimus ir abejones dėl... 67. Ieškovo abejonės yra visiškai nepagrįstos, nes be to, ką jau išdėstėme... 68. Taigi, darytina išvada, kad tiek pasiūlymo galiojimo, tiek pačios sutarties... 69. Dėl ieškinio reikalavimų... 70. Vienu iš ieškinio reikalavimų ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą... 71. Ieškinys tenkintinas.... 72. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų... 73. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ paskelbė tarptautinį... 74. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.2d. numatytų tikslų įgyvendinimui... 75. Šalių paaiškinimais, rašytiniais byloje surinktais įrodymais nustatyta,... 76. Pirkimą atsakovas vykdė vadovaudamasis Pirkimo sąlygų aprašo nuostatomis.... 77. Atsakovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir tretysis... 78. Tarp šalių kilęs ginčas iš esmės yra dėl viešųjų pirkimų įstatymo... 79. Viešųjų pirkimo įstatymo 32 str.3 dalis numato, kad „Prireikus konkretaus... 80. Viešųjų pirkimų įstatytas yra vientisas dokumentas, kuris turi būti... 81. Kadangi UAB „Fortum Klaipėda“ veikla nuo 2007 iki 2009 kiekvienais metais... 82. Ieškovas nurodė, kad tiekėjas neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 23.11... 83. Teismas laiko, kad tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ neįrodė to, kad... 84. Remiantis išdėstytu, laikytina, kad tretysis asmuo UAB „ Fortum... 85. Atsakovas bei tretysis asmuo nurodė, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti... 86. Teismas su šiuo argumentu nesutinka, nes įpareigojimas sudaryti naują eilę... 87. Tiek atsakovas, tiek tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ teigė, kas... 88. Ieškovas šiame pirkime dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu su... 89. CPK 5 str. reglamentuoja asmens teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos,... 90. Atsakovas bei tretysis asmuo UAB „ Fortum Klaipėda“ teigė, kad ieškovas... 91. Teismas su šiais atsakovo bei trečiojo asmens argumentais nesutinka, nes... 92. Atsakovas nurodė, kad ieškovas pakeitė ne tik ieškinio pagrindą bet ir... 93. Tretysis asmuo nurodė, kad ieškovo abejonės dėl sutarties vykdymo... 94. Šis trečiojo asmens argumentas niekaip negali įtakoti ginčo dėl tiekėjo... 95. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas... 96. ieškinį tenkinti.... 97. panaikinti atsakovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“... 98. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...