Byla eAS-114-261/2018
Dėl sprendimo ir nurodymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autodemas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autodemas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo ir nurodymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Autodemas“ (toliau – ir Bendrovė) padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2017 m. lapkričio 15 d. sprendimą Nr. (2)-LV4-2610 (toliau – ir Sprendimas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto agentūros (toliau – ir Klaipėdos miesto agentūra) valstybinės aplinkos apsaugos inspektoriaus 2017 m. spalio 16 d. privalomąjį nurodymą Nr. (9)-LT2-45 (toliau – ir Nurodymas).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Nurodymo galiojimą ir vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

7Pareiškėjas paaiškino, kad Klaipėdos miesto agentūros valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Bendrovei surašė Nurodymą, kuriame Bendrovei nurodyta transporto priemonę Chevrolet Malibu (kėbulo Nr. ( - )) (toliau – ir transporto priemonė) per 30 dienų perduoti atliekų tvarkytojams, turtintiems teisę tvarkyti tokias atliekas ir pateikti dokumentus, patvirtinančius transporto priemonės perdavimą atliekų tvarkytojams.

8Pareiškėjas pažymėjo, kad, jeigu Bendrovė įvykdytų Nurodymą, t. y. utilizuotų transporto priemonę iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje, o vėliau teismas tenkintų skundą, Bendrovei būtų nebeįmanoma utilizuotos (sunaikintos) transporto priemonės susigrąžinti, nes transporto priemonės rinkoje jau nebebūtų ir būtų neįmanoma transporto priemonės atstatyti į buvusią padėtį. Tokiu būdu pareiškėjas patirtų itin didelę finansinę žalą, kurios galima išvengti taikant reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. stabdant Nurodymo galiojimą ir vykdymą.

9II.

10Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą ir netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

11Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog Nurodymo įvykdymo atveju jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala, nenurodė galimos žalos dydžio, nepateikė įrodymų apie transporto priemonės vertę. Todėl teismas neturėjo galimybės įvertinti galimo būsimos žalos dydžio tuo atveju, jeigu pareiškėjo skundas būtų patenkintas.

12Kadangi materialiniai nuostoliai, galintys atsirasti ginčijamų administracinių aktų panaikinimo atveju, gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka, prašymas sustabdyti skundu ginčijamo administracinio akto galiojimą ir vykdymą teismo vertintas kaip nepagrįstas, todėl netenkintas.

13III.

14Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo – laikinai sustabdyti Nurodymo galiojimą ir vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

15Pareiškėjas pažymi, kad Nurodymo įvykdymas Bendrovei gali sukelti dideles neigiamas pasekmes (padaryti didelę neatitaisomą žalą), kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų sprendimą Bendrovei, būtų visiškai nebeįmanomas, nes transporto priemonė jau būtų utilizuota (sunaikinta). Todėl Bendrovė patirtų itin didelius finansinius nuostolius, susijusius su išlaidomis, kurias pareiškėjas patyrė ieškant įsigyti transporto priemonę, įsigyjant ją, transportuojant į Lietuvos Respubliką, bei negautomis pajamomis, kurias Bendrovė neabejotinai būtu gavusi realizavus suremontuotą transporto priemonę. Kartu būtų padaroma didelė neigiama įtaka ir Bendrovės ūkinės komercinės veiklos vykdymui, nes būtu sunaikintas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis didelės vertės turtas (transporto priemonė), iš kurio remonto ir pardavimo pareiškėjas uždirba vykdydamas veiklą. Nors nėra pateikta galbūt atsirasiančios žalos piniginė išraiška, tačiau akivaizdu, kad Nurodyme nurodytos sunaikinti transporto priemonės vertė itin didelė.

16Pareiškėjas pabrėžia, kad, jei Bendrovė nuspręstų nevykdyti Nurodymo reikalavimų, tokiu atveju Bendrovei būtų skiriamos ekonominės sankcijos (baudos) už aplinkosauginių reikalavimų tariamus pažeidimus, ir tokias paskirtas baudas Bendrovė būtų privesta sumokėti, o vėliau, esant palankiam teismo sprendimui, būtų priversta inicijuoti naujus teisminius ginčus dėl tokių sumokėtų sumų išieškojimo iš valstybės. Todėl, nepritaikius pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, būtų padaroma neproporcingai didelė žala Bendrovei.

17Pareiškėjas nurodo, kad analogiškose bylose pareiškėjų prašymai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo buvo patenkinti. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas 2017 m. lapkričio 28 d. pareiškimu dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (administracinė byla Nr. eI-32-492/2017). Norminiai administraciniai aktai, dėl kurių teisėtumo Seimo narys kreipėsi į teismą, yra būtent Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, pagal kurio nuostatas yra priimti ir šioje byloje ginčijami privalomieji nurodymai, bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. D1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Pareiškėjas teigia, kad šių teisės aktų pagrindu tiek atsakovas, tiek kiti regiono aplinkos apsaugos departamentai atlieka veiksmus, dėl kurių kyla ginčo teisiniai santykiai ir dėl kurių pareiškėjas ir kiti subjektai, vykdantys panašią veiklą, yra priversti kreiptis į teismus.

18Pareiškėjo teigimu, byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima tvirtinti, kad yra akivaizdi būtinybė neatidėliotinai, t. y. dar iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, įvykdyti Nurodymą. Todėl byloje nėra duomenų, leidžiančiu spręsti, kad atsakovo interesai šiuo atveju yra svarbesni už pareiškėjo interesus.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Autodemas“ atskirąjį skundą dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

22ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę: laikinai sustabdyti ginčijamo individualaus teisės akto – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto agentūros 2017 m. spalio 16 d. privalomojo nurodymo Nr. (9)-LT2-45 (b. l. 33–34) – galiojimą. Minėtu Nurodymu pareiškėjas įpareigotas eksploatuoti netinkamą transporto priemonę per 30 dienų perduoti atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas, bei Aplinkos apsaugos agentūrai ir Klaipėdos miesto agentūrai pateikti dokumentus, patvirtinančius atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams. Nurodymas turėjo būti įvykdytas iki 2017 m. lapkričio 17 d.

25Kreipdamasis į teismą su skundu panaikinti administracinius aktus, pareiškėjas iš esmės siekia, kad jis neprivalėtų vykdyti Nurodymo ir, be kita ko, jam nereikėtų perduoti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tokias atliekas tvarkyti. Atsižvelgiant į tai, kad Nurodymui įgyvendinti buvo nustatytas konkretus terminas, akivaizdu, jog pareiškėjui įvykdžius Nurodyme nustatytus reikalavimus, vėlesnis ginčijamų aktų panaikinimas, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, pareiškėjo teisių neapgintų ir tikslas, dėl kurio pareiškėjas kreipėsi į teismą, būtų neįgyvendintas, o pats reikalavimas, dėl kurio buvo kreiptasi į teismą, netektų prasmės. Pareiškėjui palankus teismo sprendimas nesukeltų realių teisinių padarinių, nes atkurti buvusios padėties būtų neįmanoma. Pritaikius pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, būtų įmanoma garantuoti realų ir veiksmingą iki skundžiamo Nurodymo įvykdymo buvusios padėties atkūrimą tuo atveju, jei pareiškėjui būtų priimtas palankus teismo sprendimas. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima tvirtinti, kad yra akivaizdi būtinybė neatidėliotinai, t. y. dar iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, įvykdyti Nurodymą, kad neeksploatuojant netinkamos Transporto priemonės, tačiau jos neperduodant atliekų tvarkytojui, gali būti padaryta didelė žala. Taigi byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti, kad atsakovo interesai šiuo atveju yra svarbesni už pareiškėjo interesus. Nors pareiškėjas nepateikė teismui faktinių duomenų apie turtinę žalą, kurią jis patirtų įvykdydamas Nurodymą (netinkamą eksploatuoti transporto priemonę perduodamas atliekų tvarkytojui), tačiau šiuo atveju yra akivaizdu, kad, nesustabdžius Nurodymo galiojimo ir utilizavus transporto priemonę, pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

26Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju yra adekvatus siekiamam tikslui, jis nepažeis proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų, taip pat viešojo intereso, todėl konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė ją taikyti.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi ir 3 dalies 3 punktu, 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autodemas“ atskirąjį skundą tenkinti .

29Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autodemas“ prašymą pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, panaikinti bei šį pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autodemas“ prašymą tenkinti – laikinai stabdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto agentūros 2017 m. spalio 16 d. privalomojo nurodymo Nr. (9)-LT2-45 galiojimą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Autodemas“ (toliau – ir Bendrovė) padavė teismui... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad Klaipėdos miesto agentūros valstybinis aplinkos... 8. Pareiškėjas pažymėjo, kad, jeigu Bendrovė įvykdytų Nurodymą, t. y.... 9. II.... 10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi... 11. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog Nurodymo... 12. Kadangi materialiniai nuostoliai, galintys atsirasti ginčijamų... 13. III.... 14. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos... 15. Pareiškėjas pažymi, kad Nurodymo įvykdymas Bendrovei gali sukelti dideles... 16. Pareiškėjas pabrėžia, kad, jei Bendrovė nuspręstų nevykdyti Nurodymo... 17. Pareiškėjas nurodo, kad analogiškose bylose pareiškėjų prašymai dėl... 18. Pareiškėjo teigimu, byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Autodemas“... 22. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio... 25. Kreipdamasis į teismą su skundu panaikinti administracinius aktus,... 26. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70... 28. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autodemas“ atskirąjį... 29. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutarties... 30. Nutartis neskundžiama....