Byla 2-5357-661/2012
Dėl BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Versola“ skundą dėl BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartimi UAB „Prostinvest“ iškelta bankroto byla. Įmonės administratoriumi buvo paskirta Asociacija Intekta. 2010 m. liepos 13 d. teismo nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2010 m. spalio 18 d. nutartimi UAB „Prostinvest“ pripažinta bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto.

3UAB „Versola“ pateikė teismui skundą dėl BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo, kuriuo prašo panaikinti BUAB „Prostinvest“ 2012 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4.

4Nurodo, kad 2012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 1 buvo nepatvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, be to, kreditorių susirinkimas papildomai įpareigojo bankroto administratorių papildyti bankroto administratoriaus ataskaitą papildomais duomenimis: 1) atlikti nekilnojamojo turto perleidimo sandorio tyrimą ir pateikti išvadas dėl šio sandorio atitikimo įmonės bei kreditorių interesams; 2) pateikti informaciją dėl UAB „Danske lizingas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Pareiškėjo įsitikinimu, toks kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia imperatyvias ĮBĮ nuostatas, yra ekonomiškai nepagrįstas, apsunkina bankrutuojančios įmonės veiklą, vilkina bankroto procesą ir yra visiškai nenaudingas bankrutuojančios įmonės kreditoriams. Pažymi, jog įpareigojimas BUAB „Prostinvest“ bankroto administratoriui papildyti bankroto administratoriaus ataskaitą papildomais duomenimis buvo priimtas vieno didžiausių BUAB „Prostinvest“ kreditorių (Danske Bank A/S) iniciatyva ir išimtinai šio kreditoriaus, o ne visų bankrutuojančios įmonės kreditorių, naudai. Kreditoriaus Danske Bank A/S reikalaujamas atlikti tyrimas dėl nekilnojamojo turto perleidimo tretiesiems asmenims yra jau atliktas Vilniaus apygardos teismo žinioje esančioje BUAB „Prostinvest“ bankroto byloje Nr. B2-4021-661/2012, kurioje, bankroto administratoriaus paaiškinimais, netgi buvo atlikta teisminė nekilnojamojo turto sandorio kainos ekspertizė ir kurioje BUAB „Prostinvest“ bankroto administratorius yra pateikęs išsamius paaiškinimus bei išvadas dėl kreditoriaus Danske Bank A/S prašomo ištirti nekilnojamojo turto sandorio. Šios bylos medžiaga yra prieinama visiems BUAB „Prostinvest“ kreditoriams. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs visą šios bylos medžiagą ir bylos šalių argumentus, kreditoriaus Danske Bank A/S reikalaujamą ištirti nekilnojamojo turto sandorį pripažino teisėtu, pagrįstu ir atitinkančiu BUAB „Prostinvest“ kreditorių interesus. Be to, paaiškėjo, kad kreditorius Danske Bank A/S dar yra ir minimos civilinės bylos B2-4021-661/2012 dėl atitinkamo nekilnojamojo turto sandorio pripažinimo negaliojančiu šalimi (būtent ieškovu, iškėlusiu minimą civilinę bylą), todėl jo reikalavimas atlikti papildomus tyrimus bei išvadas dėl nekilnojamojo sandorio, kuris buvo įvertintas tiek bankroto administratoriaus, tiek bankroto bylą nagrinėjančio teismo, yra perteklinis, ekonomiškai nepagrįstas, apsunkina bankrutuojančios įmonės veiklą, vilkina bankroto procesą ir yra visiškai nenaudingas kitiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams. Taip pat pareiškėjas nurodo, jog UAB „Danske lizingas“ kreditorinis reikalavimas buvo atmestas kaip nepagrįstas BUAB „Prostinvest“ bankroto byloje ir tai akivaizdžiai buvo žinoma tiek UAB „Danske lizingas“, tiek Danske Bank A/S, kuris yra patvirtintas BUAB „Prostinvest“ kreditoriumi.

52012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2 buvo patvirtinta bendrovės turto pardavimo tvarka. Pareiškėjo UAB „VERSOLA“ nuomone, kreditorių susirinkimui tvirtinant bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką, galimai buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai. Pažymi, jog įkeistas turtas turėtų būti parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, o ne kreditoriams nustatant kitokią nei nustato ĮBĮ 33 str. 6 d. turto pardavimo ir perdavimo tvarką.

6BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3 buvo nutarta BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti įkaito turėtoją Danske Bank A/S. Pareiškėjo UAB „VERSOLA“ manymu, toks nutarimas galimai pažeidė imperatyvias ĮBĮ nuostatas. Nurodo, kad kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką tik tokiu atveju, jei nedalyvauja pirmojo kreditorių susirinkimo metu išrinktas pirmininkas.

7BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 buvo nutarta suteikti kreditorių susirinkimo pirmininkui įgaliojimą UAB „Prostinvest“ vardu sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį. Pareiškėjo UAB „VERSOLA“ manymu, pripažinus, kad 2012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 3 laikytinas neteisėtu ir turi būti panaikintas, atitinkamai turi būti pripažintas neteisėtu ir panaikintas BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 4, kadangi pavedimo sutartis tarp BUAB „Prostinvest“ ir bankroto administratoriaus būtų sudaryta tinkamai tam neįgalioto asmens.

8BUAB „Prostinvest“ administratoriaus įgaliotas asmuo Z. Juchnevičius su pareikštu skundu dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 1 panaikinimo sutiko, dėl kitų kreditorių susirinkimo nutarimų prašo spręsti teismo nuožiūra.

9Danske Bank A/S pateikė atsiliepimą, kuriame prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos buvo nepatvirtintas nepažeidžiant ĮBĮ įtvirtintų procedūrų, todėl naikinti tokį nutarimą nėra pagrindo. Bankas taip pat nurodo, jog pareiškėjas skunde teigia, kad tvirtinant bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo tvarką buvo pažeisti teisės aktų keliami reikalavimai, tačiau tiksliai nenurodo kokie ir būtent kas buvo pažeista. Be to, pirmajame kreditorių susirinkime kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas kreditorius, kurios reikalavimas teismo nutartimi buvo panaikintas, o ĮBĮ 23 str. 1 d. aiškiai įtvirtina, jog kreditorių susirinkimo pirmininku gali būti tik kreditorius. Taigi iš to seka, kad pirmame kreditorių susirinkime patvirtinus pirmininką, kurio reikalavimas iki šiol nėra patvirtintas bankroto bylą nagrinėjančio teismo ir kuris pagal ĮBĮ nėra laikomas kreditoriumi, atitinkamai jis neturėjo teisės sudaryti ir pavedimo sutarties su bankroto administratoriumi.

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

12Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl 2012 m. gegužės 23 d. įvykusio BUAB ,,Prostinvest“ kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų teisėtumo.

13Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 1

14Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Kaip matyti iš administratoriaus įgalioto asmens pateikto 2012-05-23 įvykusio BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo protokolo administratoriaus veiklos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtino.

15Pažymėtina, kad administratoriaus veiklos ataskaitos esmė yra informuoti kreditorius apie kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų įvykdymą ar jų neįvykdymo priežastis, nurodyti iš atsakovo vykdomos ūkinės-komercinės veiklos gautų pajamų dydį ir panaudojimo paskirtį, detalizuoti administravimo išlaidų panaudojimo paskirtį, įvardinti atsakovo turto realizavimo kainą ir pan. Taigi, administratoriaus veiklos ataskaitos pagrindinė paskirtis yra informacinio pobūdžio, siekiant nustatyti, ar bankroto administratorius tinkamai ir laiku atliko savo pareigas, vykdant bankroto procedūras.

16Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo metu kreditoriai įpareigojo administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti patikslintą administratoriaus ataskaitą papildant ją šiais duomenimis: 1) atlikti nekilnojamojo turto perleidimo sandorio tyrimą ir pateikti išvadas dėl šio sandorio atitikimo įmonės bei kreditorių interesams; 2) pateikti informaciją dėl UAB „Danske lizingas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo.

17Teismas nurodo, jog kreditorių reikalaujamas atlikti tyrimas dėl nekilnojamojo turto perleidimo jau yra atliktas Vilniaus apygardos teismo žinioje esančioje civ. byloje Nr. 2-4021-661/2012, kurioje buvo atlikta teisminė nekilnojamojo turto sandorio kainos ekspertizė ir kurioje BUAB „Prostinvest“ bankroto administratorius yra pateikęs išsamius paaiškinimus bei išvadas dėl kreditorių prašomo ištirti nekilnojamojo turto sandorio. Šios bylos medžiaga yra prieinama visiems BUAB „Prostinvest“ kreditoriams. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs visą šios bylos medžiagą ir bylos šalių argumentus, kreditoriaus Danske Bank A/S reikalaujamą ištirti nekilnojamojo turto sandorį pripažino teisėtu, pagrįstu ir atitinkančiu BUAB „Prostinvest“ kreditorių interesus. Be to, kreditorius Danske Bank A/S buvo ir minimos civilinės bylos 2-4021-661/2012 dėl atitinkamo nekilnojamojo turto sandorio pripažinimo negaliojančiu šalimi (būtent ieškovu, iškėlusiu minimą civilinę bylą), todėl reikalavimas atlikti papildomus tyrimus bei išvadas dėl nekilnojamojo sandorio, kuris buvo pilnai įvertintas tiek bankroto administratoriaus, tiek bankroto bylą nagrinėjančio teismo, yra perteklinis, ekonomiškai nepagrįstas, apsunkina bankrutuojančios įmonės veiklą, vilkina bankroto procesą. Taip pat pažymėtina, jog BUAB „Prostinvest“ bankroto administratorius dar 2010-09-03 kreditorių susirinkimui pateikė savo ataskaitą, kurioje, be kita ko, apžvelgti ir įvertinti visi įmonės sandoriai ir dėl jų teisėtumo atitinkamai pasisakyta. Ši ataskaita buvo patvirtinta kreditorių susirinkime, kurio nutarimai yra galiojantys.

18Tas pats pažymėtina ir dėl reikalavimo, t.y. pateikti informaciją dėl UAB „Danske lizingas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Administratorius, teikdamas tvirtinti BUAB „Prostinvest“ kreditorių sąrašą, prašyme pažymėjo, jog gavo UAB „Danske lizingas“ 265 358,36 Lt kreditorinį reikalavimą, su šiuo reikalavimu nesutiko, nes UAB „Danske lizingas“ nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, jog turtas pagal lizingo sutartį grąžintas UAB „Danske lizingas“, ar kad nėra šiuo metu lizinguojamas, parduotas ar kitaip perleistas trečiajam asmeniui ir už kokią kainą. Bankroto administratorius paprašė pateikti trūkstamus duomenis ir dokumentus, tačiau UAB „Danske lizingas“ administratoriui trūkstamų duomenų nepateikė. Administratorius teismui nurodė, jog gavus papildomus dokumentus, kreditorių sąrašas bus tikslinamas. Taigi su šia informacija kreditoriai galėjo susipažinti BUAB „Prostinvest“ bankroto byloje.

19Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-1522/2010). Nagrinėjamu atveju, jokių duomenų, kad šie administratoriaus pateikti duomenys neatitinka tikrovės ir administratorius ataskaitiniu laikotarpiu netinkamai vykdė pareigas, nėra. Pažymėtina, kad kreditoriai turi teisę prašyti administratoriaus patikslinti ir papildyti savo ataskaitą, siekdami įsitikinti, kad administratorius administruoja įmonę laikydamasis ĮBĮ ir teismų praktikoje nustatytų pareigų, tačiau šia savo teise kreditoriai turi naudotis pagrįstai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad administratorius pateikė išsamią veiklos ataskaitą, kuri iš esmės atitinka ĮBĮ ir teismų praktikoje keliamus reikalavimus. Taigi, nors ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtintoje teisės normoje nėra imperatyviai įtvirtinta teismo pareiga patvirtinti administratoriaus ataskaitą, jei jos nepatvirtino kreditorių susirinkimas, tačiau vadovaujantis teisingumo, koncentruotumo, protingumo ir ekonomiškumo principais, ji galėtų būti netvirtintina tik tokiu atveju, jei administratorius netinkamai vykdytų ĮBĮ nustatytas pareigas ir tokiu būdu ataskaitos tvirtinimas pažeistų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus bei sukeltų ar galėtų sukelti jiems neigiamas pasekmes. Tokių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog nesant griežtai reglamentuotiems administratoriaus ataskaitos formos ir turinio reikalavimams bei nesant įrodymų, patvirtinančių piktybišką administratoriaus neveikimą, kreditorių susirinkimas neturi pagrindo priimti nutarimo atsisakyti patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje 2-932/2009).

20Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjo skundas dėl BUAB „Prostinvest“ 2012-05-23 kreditorių susirinkimo priimto nutarimo dėl administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimo tenkintinas, BUAB „Prostinvest“ administratoriaus ataskaita tvirtintina.

21Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2

222012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2 buvo nustatyta turto pardavimo tvarka. Pareiškėjo UAB „VERSOLA“ nuomone, kreditorių susirinkimui tvirtinant bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką, galimai buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai.

23Teismas su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka bei nurodo, jog bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką reglamentuoja ĮBĮ 33 str. bei Vyriausybės 2001-01-16 nutarimu Nr. 831 (Vyriausybės 2008-01-16 nutarimo Nr. 60 redakcija) patvirtintas Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p. nustato, kad kito ir neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. To paties straipsnio 6 d. įtvirtinta, jog įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, kai varžytynės neįvyko dėl to, kad pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos, - už tą kainą, kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiose varžytynėse. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Apraše. Pagal Aprašo 31 punktą 1 ir 2 d., neparduotą įkeistą turtą varžytynių vykdytojas per 3 darbo dienas po bet kurių neįvykusių varžytynių raštu pasiūlo perimti įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui: 1) už nustatytą pradinę turto pardavimo kainą, jeigu varžytynės neįvyksta dėl šio Aprašo 28.1 ar 28.2 punktuose nurodytų priežasčių; 2) už varžytynių laimėtojo pasiūlytą kainą, jeigu varžytynės neįvyksta dėl šio Aprašo 28.3 punkte nurodytų priežasčių. Aprašo 32 punkte įtvirtinta, jog antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse nepardavus įkeisto turto ir įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui atsisakius perimti turtą, turto pardavimo klausimas sprendžiamas šio Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka. Taip pat pažymėtina, kad pagal Aprašo 7 punktą įkeisto ir nekilnojamojo turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Teismas nurodo, jog paminėta norma neįpareigoja kreditorių susirinkimo atlikti turto vertinimą, tačiau kreditorių susirinkimas turi teisę nuspręsti ir atlikti turto vertinimą, Pagal ĮBĮ 23 straipsnį, 33 str. 1 d. parduodamo turto vertės nustatymas priklauso tik kreditorių susirinkimo kompetencijai. Net ir atlikus turto vertinimą, klausimą dėl turto kainos nustatymo sprendžia kreditorių susirinkimas. Tai pagrindžia ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-10-25 nutartis civ. byloje Nr. 2-705/2007), kurioje suformuota nuostata, kad kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto pardavimo atitinka bendrą bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių ir administratoriaus tikslą kuo brangiau parduoti įmonės turtą, kad atsiskaityti, kiek tai įmanoma, su visais kreditoriais, jei nustatomos protingos turto pardavimo sąlygos, kurios leistų šį turtą įsigyti didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui.

24Taigi, kreditorių susirinkimas turėjo teisę įpareigoti administratorių atlikti nekilnojamojo turto vertinimą, o šį vertinimą atlikus bus sušauktas kreditorių susirinkimas, kuriame ir bus nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina.

25Kreditorių susirinkimo 2.2 darbotvarkės klausimu administratorius buvo įpareigotas pagrindinėse turto pardavimo reklamos paslaugas teikiančiose interneto svetainėse paskelbti apie BUAB „Prostinvest“ priklausančio kilnojamojo turto (pateikiant viso kilnojamojo turto sąrašą) pardavimą už didžiausią pasiūlytą kainą. Gautus pasiūlymus pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui. Taip pat 2.3 darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta procesines ieškovo teises Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal BUAB „Prostinvest“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei, Vilniaus miesto savivaldybei bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl 18 238 122,29 Lt turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pardavinėti laisvu pardavimu 1 mėn. laikotarpį už didžiausią pasiūlytą, bet ne mažesnę nei 80% ieškinio sumos kainą. Nepavykus parduoti, minimalią pradinę pardavimo kainą mažinti 25 proc. nuo pradinės pardavimo kainos ir pardavinėti dar 1 mėn.. Nepardavus - kviesti kreditorių susirinkimą tolimesnei pardavimo kainai bei tvarkai nustatyti.

26Kaip minėta aukščiau, ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p. nustato, kad kito ir neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Nagrinėjamu atveju kreditoriai, laikydamiesi ĮBĮ 33 str. nustatytų reikalavimų, nustatė įmonės turto pardavimo tvarką, už kreditorių susirinkimo darbotvarkės 2.2 bei 2.3 klausimus balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė daugiau kaip 95 proc. patvirtintų reikalavimų sumos, todėl laikytina, šie nutarimai priimti ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir jų naikinti skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

27Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 ir Nr. 4

28BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3 buvo nutarta BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti įkaito turėtoją Danske Bank A/S. Pareiškėjo UAB „VERSOLA“ manymu, toks nutarimas galimai pažeidė imperatyvias ĮBĮ nuostatas, kadangi kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką tik tokiu atveju, jei nedalyvauja pirmojo kreditorių susirinkimo metu išrinktas pirmininkas.

29Teismas pažymi, jog kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo klausimai detaliai reglamentuoti ĮBĮ 22 str. 1 dalyje. Šioje teisės normoje nustatyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Šiame susirinkime turi būti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kol jis išrenkamas, kreditorių susirinkimui pirmininkauja administratorius. Kreditorių susirinkimo pirmininku laikomas išrinktas asmuo, už kurį balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų sumos. Taip pat ĮBĮ 23 str., reglamentuojančio kreditorių susirinkimo teises, 1 p. nurodoma, jog kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, kuris turi būti tik kreditorius (kai kreditorius – juridinis asmuo, jo įgaliotas atstovas). Kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) pirmininku negali būti renkamas kreditorius – buvęs įmonės vadovas (neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu ir kada jis buvo atleistas), savininkas ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog prieš tai vykusiuose kreditorių susirinkimuose kreditorių susirinkimo primininkas nebuvo išrinktas, todėl jis turėjo būti išrinktas skundžiamame kreditorių susirikinime. Už 3 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą (kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai) balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 96,03 proc. patvirtintų reikalavimų sumos, todėl laikytina, šis nutarimas priimtas ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir jo naikinti skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

30Taigi, pripažinus, kad 2012-05-23 BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 3 laikytinas teisėtu, atitinkamai nėra teisinio pagrindo panaikinti 2012-05-23 BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 4, kadangi pavedimo sutartis tarp BUAB „Prostinvest“ ir bankroto administratoriaus yra sudaryta tinkamai tam įgalioto asmens.

31Vadovaujantis išdėstytu, CPK 290 str., 291 str. teismas

Nutarė

32pareiškėjo UAB „Versola“ skundą dėl BUAB „Prostinvest“ 2012 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimo panaikinimo tenkinti iš dalies.

33Panaikinti 2012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr.1, kuria nepatvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita bei patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą.

34Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

35Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso... 2. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartimi UAB „Prostinvest“... 3. UAB „Versola“ pateikė teismui skundą dėl BUAB „Prostinvest“... 4. Nurodo, kad 2012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių... 5. 2012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu... 6. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3 buvo nutarta BUAB... 7. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 buvo nutarta... 8. BUAB „Prostinvest“ administratoriaus įgaliotas asmuo Z. Juchnevičius su... 9. Danske Bank A/S pateikė atsiliepimą, kuriame prašo pareiškėjo skundą... 10. Skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 12. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl 2012 m. gegužės 23 d. įvykusio... 13. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 1... 14. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, kreditorių susirinkimas turi teisę... 15. Pažymėtina, kad administratoriaus veiklos ataskaitos esmė yra informuoti... 16. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo metu kreditoriai įpareigojo... 17. Teismas nurodo, jog kreditorių reikalaujamas atlikti tyrimas dėl... 18. Tas pats pažymėtina ir dėl reikalavimo, t.y. pateikti informaciją dėl UAB... 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisinį pagrindą netvirtinti... 20. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjo skundas... 21. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2... 22. 2012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu... 23. Teismas su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka bei nurodo, jog... 24. Taigi, kreditorių susirinkimas turėjo teisę įpareigoti administratorių... 25. Kreditorių susirinkimo 2.2 darbotvarkės klausimu administratorius buvo... 26. Kaip minėta aukščiau, ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p. nustato, kad kito ir... 27. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 ir Nr. 4... 28. BUAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3 buvo nutarta BUAB... 29. Teismas pažymi, jog kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo klausimai... 30. Taigi, pripažinus, kad 2012-05-23 BUAB „Prostinvest“ kreditorių... 31. Vadovaujantis išdėstytu, CPK 290 str., 291 str. teismas... 32. pareiškėjo UAB „Versola“ skundą dėl BUAB „Prostinvest“ 2012 m.... 33. Panaikinti 2012 m. gegužės 23 d. BUAB „Prostinvest“ kreditorių... 34. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos... 35. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...