Byla 2A-719-370/2017
Dėl 2014-09-05 Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos protokolo Nr. 9 dalies ir susitarimo Nr. 343-14-KOD, sudaryto su VF Services LLC, panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Kazio Kailiūno ir Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės LLC Service Visa Company apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-510-232/2017 pagal ieškovės patikslintą skundą dėl 2014-09-05 Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos protokolo Nr. 9 dalies ir susitarimo Nr. 343-14-KOD, sudaryto su VF Services LLC, panaikinimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja LLC Service Visa Company patikslintu skundu Vilniaus apygardos administracinio teismo prašė: 1) panaikinti 2014-09-05 URM prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos posėdžio protokolo Nr. 9 dalį dėl paslaugų Baltarusijoje teikimo dalyvių vertinimo ir laimėtojo išrinkimo; 2) panaikinti URM ir VF Services LLC sudarytą susitarimą Nr.343-14-KOD (toliau – Susitarimas); 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Specialiajai teisėjų kolegijai 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi, priimta teismingumo byloje Nr. T-137/2015, konstatavus, kad byla pagal pareiškėjos skundą teisminga bendrosios kompetencijos teismams, toliau šioje nutartyje pareiškėja laikytina ieškove, o (patikslintas) skundas – (patikslintu) ieškiniu.
 2. Ieškovės teigimu, 2014-05-16 URM paskelbta prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atranka (toliau – atranka), kurią vykdė URM sudaryta teikėjų atrankos komisija, vyko neskaidriai. Tai patvirtina aplinkybės, kad baigus vykdyti atranką, ieškovei sprendimas pateiktas nebuvo; 2014-09-16 ieškovė gavo tik 2014-09-10 raštą, kuriuo buvo informuota apie jos pasiūlymo nepasirinkimą; dar iki gaunant atsakovės pranešimą apie atrankos nelaimėjimą į ieškovę kreipėsi VFS Global, nurodydamas, kad laimės atranką ir siūlydamas perimti ieškovės patalpas.
 3. Vykdant atranką ir priimant sprendimą dėl teikėjų atrankos rezultatų buvo pažeistas ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas objektyvumo principas. VFS Global, paraiškos pateikimo ir atrankos vykdymo metu, neturėjo atrankos kriterijus atitinkančių patalpų, o paraiškoje nurodytos patalpos nebuvo pritaikytos asmenims aptarnauti, neįrengtos pagal atrankos kriterijus, todėl tokia paraiška, kaip neatitinkanti minimalių atrankos reikalavimų, neturėjo būti vertinama. Atrankos ir sudaryto Susitarimo neteisėtumą patvirtina ir tai, kad atranką laimėjęs VFS Global nėra juridinis asmuo, o Susitarimas sudarytas su kitu juridiniu asmeniu – VF Services LLC, kuris nedalyvavo atrankoje ir nėra atrankos laimėtojas. Atrankoje turėjo būti vertinama VF Services LLC, o ne VFS Global, o Susitarimas galėjo būti sudaromas tik su VFS Global.
 4. Buvo pažeisti ir procedūriniai atrankos vykdymo reikalavimai (priimant sprendimą nebuvo reikiamo narių kvorumo, nedalyvavo įgalioti komisijos nariai, ieškovei nepateiktas sprendimas, neatskleista informacija apie atrankos laimėtoją ir kt.).
 5. Pripažinus, kad atranka buvo vykdyta ir laimėtojas išrinktas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Susitarimas taip pat turi būti pripažintas negaliojančiu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymų nuostatoms.
 6. Atsakovė URM atsiliepime prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 7. Atsakovės teigimu, atrankos rezultatų peržiūrėjimas negalimas, nes atrankos dokumentų vertinimas jau įvykęs, atranka pasibaigusi. Dalinis atrankos dokumentų peržiūrėjimas, tikėtinai, užsitęstų ilgą laiką, sukurtų neapibrėžtumą Šengeno vizų išdavimui Baltarusijoje ir net panaikintų galimybę užsieniečiams naudotis paslaugomis, teikiamomis Baltarusijos ir kitų šalių piliečiams, gaunant vizas vykimui į ES ir Lietuvą, o tai akivaizdžiai pakenktų viešajam interesui. Dalinis atrankos dokumentų peržiūrėjimas turėtų įtakos ir kitų atrankos dalyvių, nedalyvaujančių nagrinėjamame ginče, teisėms ir pareigoms.
 8. Atsakovė nesutiko su ieškovės teiginiais dėl URM Komisijos 2014-09-05 sprendimo neatitikties skaidrumo ir objektyvumo principams, Komisijos šališkumo. Komisijos narių apsisprendimas dėl kandidatų tinkamumo teikti paslaugas bylai aktualiu aspektu buvo išimtinė URM Komisijos diskrecija, o bylos medžiaga patvirtina nesant teisinio pagrindo ar kriterijaus, kuriuo remiantis būtų galima abejoti apie neteisingai paskirstytus balus atrankos dalyviams. Visų atrankos dalyvių dokumentai buvo vertinami ir paskelbti tokia pačia tvarka, vienodomis aplinkybėmis.
 9. URM nurodė, kad atrankos sąlygose pretendentams nebuvo nustatytas reikalavimas paraiškos teikimo dieną turėti įsirengus tinkamas patalpas išorės paslaugų teikėjo veiklai vykdyti, taip pat pateikti siūlomų patalpų nuosavybę ar valdymą patvirtinančius dokumentus. Atrankos dalyviams buvo keliama sąlyga užtikrinti reikalavimų siūlomoms patalpoms įvykdymą atranką laimėjusiam asmeniui sudarant Susitarimą dėl paslaugų teikimo, nes Kvietime buvo nustatytas 45 dienų paraiškų pateikimo po Kvietimo paskelbimo terminas, o su laimėjusiu atranką pretendentu sutarties pasirašymas buvo numatytas ne ankščiau kaip po 45 dienų nuo Komisijos sprendimo dėl teikėjų atrankos rezultatų.
 10. Atsakovė nesutiko su ieškovės reikalavimu panaikinti URM Susitarimą, pažymint, kad ieškovės ieškinyje nurodytas susitarimo nutraukimo pagrindas nėra numatytas nei Vizų kodekse (X priedo D dalies c punktas), nei Koncesijų įstatyme. URM vykdytoje atrankoje paraišką pateikė atrankos dalyvis – juridinis asmuo Rusijos Federacijos Respublikos kompanija VF Service LLC, šio juridinio asmens pateiktą paraišką ir medžiagą vertino URM Komisija, šis juridinis asmuo buvo pripažintas atrankos laimėtoju ir su šiuo juridiniu asmeniu URM sudarė pareiškėjo ginčijamą 2014-12-17 Susitarimą. VFS Global nedalyvavo atrankoje, todėl URM neturėjo teisinio ir faktinio pagrindo sudaryti Susitarimą su VFS Global.
 11. VF Services LLC atsiliepime prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 12. VF Services LLC nuomone, ieškovė neteisingai aiškina Kvietime išdėstytus bendruosius reikalavimus. URM, Kvietime formuodama reikalavimus, iš anksto aiškiai nustatė 45 dienų terminą, per kurį atranką laimėjęs teikėjas turi užtikrinti keliamų reikalavimų laikymąsi, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie nustatyti Kvietimo 8 punkte ir taikytini vizų centrų patalpoms.
 13. Ieškovė neįrodė, kad buvo siekta perimti jos patalpas. VF Services LLC atrankos vykdymo metu neturėjo jokių kontaktų su LLC Service Visa Company, juolab ieškovės neprašė perleisti jai nuosavybės teise priklausančių patalpų ar įgyti teisę atitinkamai šiomis patalpomis naudotis.
 14. Paraiška URM buvo pateikta VF Worldwide Holdings Ltd. vardu, kurios dukterinė kompanija yra VF Services LLC. Abi minėtos kompanijos yra tarptautinės įmonių grupės VFS Global narės, kurios abi licencijos pagrindu naudojasi prekių ženklu „VFS Global”. Paraišką pateikęs dalyvis pateikė ne tik duomenis apie save, kaip holdingą, bet taip pat ir informaciją apie savo dukterinę kompaniją – VF Services LLC.
 15. Atsižvelgiant į ieškovės ieškinyje formuluojamų reikalavimų turinį, kuriais siekiama apskritai panaikinti URM atrankos komisijos sprendimą dėl atrankos dalyvių paraiškų vertinimo, o taip pat ir tarp laimėtojo ir URM sudarytą Susitarimą, darytina išvada, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo nagrinėjamoje byloje.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 25 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad URM organizuotos išorės paslaugų teikėjų priimant prašymus išduoti Šengeno vizas atranka vykdyta remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (toliau – Vizų kodeksas), nuostatomis. Teismas, remdamasis byloje esančia Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) informacija bei Teisingumo ministerijos ES teisės departamento pateiktu išaiškinimu taip pat konstatavo, kad šioje byloje sprendžiant šalių ginčą nėra pagrindo remtis Lietuvoje ir ES galiojančiu viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu.
 3. Teismas, remdamasis Vizų kodekso 43 straipsnio 6, 7, 8, 9 10,11 dalimis, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ir Užsienio reikalų ministrų įsakymo 2004-09-02 Nr. 1V-280/V-109 IV skyriaus nuostatomis, reglamentuojančiomis išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo ir bendradarbiavimo su jais tvarką (Aprašo 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 p.), sprendė nesant pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimus.
 4. Teismas pažymėjo, kad atsakovės Konsulinio departamento raštu 2014-09-10 ieškovė buvo informuota, jog atlikus išsamų vertinimą jos pasiūlymai nebuvo pasirinkti (Aprašo 37 p.). Minėtas aprašas (jo 37 p.) nereglamentuoja Komisijos pareigos kartu pateikti ir sprendimą, todėl teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovės argumentą, kad jos informavimas neatitiko objektyvumo ir skaidrumo reikalavimų, juolab, kad ieškovei kreipusis su 2014-09-30 pretenzija, jai buvo pateiktas ieškovės pasiūlymo vertinimas pagal visus vertinimo kriterijus, o taip pat nurodyti kitų 7 pretendentų įvertinimai, iš kurių matyti, kad pagal Komisijos atliktą įvertinimą ieškovė liko trečia, kai sutartis, pagal Aprašo nuostatas, sudaroma su laimėtoju.

  4

 5. Teismas, spręsdamas dėl ieškovės argumento, kad atranką laimėjusio asmens pateikta paraiška negalėjo būti priimta ir vertinama, nes neatitiko bendrųjų reikalavimų (reikalavimų neatitiko jo siūlomos patalpos (vienose vyko remontas, o kitu paraiškoje nurodytu adresu yra gyvenamasis namas)) (ne)pagrįstumo, nustatė šias reikšmingas kvietimo teikti paraiškas paslaugų teikimui Baltarusijoje (ginčo objektas), sąlygas, t. y., kad perkamas paslaugas sudarė prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimas ir jų perdavimas Lietuvos Respublikos ambasadai Baltarusijoje arba Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Gardine; prašymus išduoti vizas teikėjas gali priimti ir kituose miestuose nei reziduoja atstovybė; teikėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai: finansinis pajėgimas, teisinis statusas, techninis pajėgumas; kvietimo sąlygų 8 punkte įvardijami bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti ir kurių vykdymą turi užtikrinti teikėjai (siūlomų patalpų tinkamumas asmenų aptarnavimui, jų saugumas, pritaikymas neįgaliesiems, reikalavimai personalui, įrangai, apsaugos sistemoms). Sąlygose taip pat buvo numatyta, jog paraiška nevertinama, jei pareiškėjas neatitinka nurodytų kvalifikacinių ir (ar) bendrųjų jam keliamų reikalavimų.
 6. Teismo vertinimu, sisteminis minėtų kvietimo sąlygų aiškinimas suponuoja išvadą, kad turėjo būti pateikiami patalpų geografinės padėties, jų atitikimo kvietimo sąlygoms parametrai, galimybė užtikrinti duomenų saugumą ir kt., bet nebuvo reikalaujama turėti iš anksto paslaugų teikimui pritaikytų patalpų. Kitoks aiškinimas neatitiktų ekonomiškumo principo, atsižvelgiant į tai, kad iš viso atrankoje dalyvavo 8 teikėjų pasiūlymai, likę atrankos dalyviai įsigiję, išsinuomoję ir iš anksto pritaikę patalpas paslaugų teikimui, nusisamdę personalą ir įsigiję reikiamą įrangą, patirtų didelius nuostolius, toks reikalavimas neatitiktų ir protingumo kriterijų, būtų nelogiškas. Be to, tokią teismo išvadą patvirtina ir aplinkybė, kad sutartis su laimėtoju sudaroma ne anksčiau nei po 45 dienų po laimėtojo nustatymo.
 7. Teismas, įvertinęs kvietimo sąlygose nurodytus pasiūlymo vertinimo kriterijus, paraiškų vertinimo sistemą ir pretendentų surinktus balus (ieškovė užėmė trečiąją vietą, surinkusi 157 balus) sprendė, kad net ir sutikus su ieškovės pozicija, jog pretendentas, kuris laimėjo atranką, negalėjo būti vertinamas dėl tinkamų patalpų neturėjimo, tai būtų pagrindu naikinti protokolo dalį tik dėl atrankos laimėtojo vertinimo, tačiau ne protokolo dalį dėl kitų 6 pretendentų, pareiškusių pasiūlymus teikti paslaugas Baltarusijoje vertinimo. Todėl teismas konstatavo, kad net ir tenkinus šią ieškinio dalį, toks teismo sprendimas ieškovei, atrankoje likusiai trečiai, nesukeltų teisinių pasekmių.
 8. Teismas pažymėjo, kad kilus neaiškumų dėl kvietimo dalyvauti atrankoje sąlygų išaiškinimo ieškovė turėjo teisę kreiptis dėl šių sąlygų išaiškinimo į URM, tačiau byloje nėra duomenų, kad ji šia teise būtų pasinaudojusi.
 9. Teismas iš bylos duomenų nustatė, kad 2014-12-17 VF Services LLC ir URM Susitarimą, kuriame numatyta, kad visi vizų centrai turi pradėti veikti ne vėliau kaip per 30 dienų po susitarimo pasirašymo. Susitarimo 13 priedas nustatė vietas (Minskas, Gardinas, Brestas ir Gomelis), kuriose paslaugos bus teikiamos, o į bylą pateiktos nuotraukos įrodo, jog patalpos visais nurodytais adresais buvo įrengtos ir paslaugų teikimo centrai veikia.
 10. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovės argumentą, neva pas ją buvo atėję VFS Global atstovai, kurie nurodė, jog VFS Global laimės konkursą ir siūlė išsinuomoti arba nusipirkti jam priklausančias patalpas, remdamasis VF Services LLC teiginiais, kad ieškovės nurodyti asmenys (darbuotojai) niekada nedirbo VFS Global, ir byloje nesant kitų įrodymų, kad toks faktas iš tikrųjų egzistavo.
 11. Teismas, pasisakydamas dėl ieškovės argumentų, kad susitarimas dėl paslaugų teikimo sudarytas ne su tuo asmeniu, kuris pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas laimėtoju, pažymėjo, kad šiuo klausimu VF Services LLC ir URM yra davę paaiškinimus, pagal kuriuos nustatyta, kad pasiūlymą teikė VF Worldwide Holdings Ltd., kurios dukterinė kompanija yra VF Service LLC, abi įmonės yra tarptautinio VFS Global tinklo narės, turinčios licenciją naudotis šiuo tarptautiniu prekės ženklu. Pagal byloje esančius duomenis, teismas taip pat nustatė, jog VSF Global specializuojasi samdos ir technologinių paslaugų teikime, pasauliniu mastu diplomatinėms misijoms ir vyriausybėms, veikia 113 valstybių 5 kontinentuose, valdo 1 259 vizų centrų, dirba nuo 2001 metų. Taigi, teismo vertinimu, tai, kad paslaugų teikėju pasirinktas vienas iš žinomam pasauliniam tinklui priklausančių ir ilgametę patirtį turinčių teikėjų, visiškai atitinka viešąjį interesą.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė LLC Service Visa Company teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Apeliantė nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo ginčui taikytų teisės normų (Vizų kodeksas, Aprašo nuostatos), tačiau nesutinka su jų pagrindu padarytomis teisinėmis išvadomis.
  2. Vadovaujantis Vizų kodekso 43 straipsnio 7 dalimi, byloje turėjo būti aiškiai nustatyta kieno vardu teikta paraiška, kas pasirašė ir kas turėjo teisę teikti pasirašytą paraišką, kieno valia buvo išreikšta. Teismo išvada, padaryta remiantis prieštaringais URM ir VF Services LLC paaiškinimais, kad 2014-06-30 paraiška Nr. 2-9692 yra teikta ir išreiškia VF Wordlwide Holdings Ltd., t. y. juridinio asmens, registruoto Mauricijaus Respublikoje, valią, nepagrįsta, neatitinkanti rašytinių byloje esančių įrodymų:
   1. Kvietime aiškiai nurodyta, kad paraiškas gali teikti tik juridiniai asmenys, atitinkantys jiems keliamus bendruosius, kvalifikacinius ir Vizų kodekso 43 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat, kad paraiškoje turi būti nurodytas oficialus firmos pavadinimas. Teismas, teigdamas, kad paraiška teikta VF Worldwide Holdings Ltd. vardu, nenurodė jokio rašytinio dokumento, kuris pagrįstų šią išvadą, byloje taip pat nėra šio juridinio asmens vardu teiktos ir pasirašytos paraiškos bei duomenų, kas turi teisę veikti nurodytos įmonės vardu ir išreikšti jos valią;
   2. Byloje pateikta 2014-06-30 paraiškos Nr. 2-9692 dalis, kurioje nurodoma, kad paraišką teikia VFS Global, kuri įsteigta 2001 m.;
   3. Priešingai nei iš šalių paaiškinimų nustatė teismas, paraiškos teikėjas VFS Global yra ne tik prekės ženklas, bet ir kompanija, įsteigta 2001 m., kuri vykdo su vizų išdavimu susijusias administracines veiklas, išskyrus sprendimų priėmimą;
   4. Tuo atveju, jei būtų padaryta išvada, kad VFS Global yra tik prekės ženklas, tokiu atveju būtų pagrindas konstatuoti reikalavimo dalyvauti tik juridiniams asmenims, kuriuos privaloma patikrinti, pažeidimą (Vizų kodekso 43 str. 7 d.).
  3. Teismas tinkamai neįvertino Vizų kodekso 43 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos valstybei nepažeisti viešųjų pirkimų ir konkurencijos taisyklių. Nagrinėjamu atveju net ir sutinkant, kad byloje nėra taikytinas VPĮ, perkančiosios organizacijos privalo laikytis pagrindinių Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 49 ir 56 straipsnių normų, reglamentuojančių įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves, bei iš jų kylančios skaidrumo pareigos. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog teikėjas yra registruotas nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikcijoje Mauricijaus Respublikoje, ne tik privalėjo užtikrinti skaidrumo reikalavimą, bet ir ex officio spręsti klausimą, ar priimtas sprendimas ir susitarimas neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei.
  4. Iš byloje esančių duomenų akivaizdu, kad VF Services LLC, kaip juridinis asmuo, neteikė savo vardu paraiškos, nereiškė savo valios ir nedalyvavo atrankoje, nebuvo vertinamas pagal teikėjų atitikties reikalavimus, todėl Susitarimas sudarytas neteisėtai.
  5. Nesutiktina su teismo išvada, kuria, kaip neįrodytas, atmestas ieškovės argumentas, jog iki gaunant atsakovės pranešimą apie atrankos nelaimėjimą, į ją kreipėsi VFS Global atstovai A. B., J. N. ir J., kurie nurodė, jog laimės atranką ir dėl to ieškovei pasiūlė perleisti patalpas:
   1. atsakovės pateiktoje pažymoje nurodoma, kad minėti asmenys niekada nedirbo VF Services LLC, o ne VFS Global;
   2. byloje liko nepaneigta aplinkybė, kad A. B., J. N. ir J. su ieškove susitiko ir kalbėjo VFS Global, kaip pareiškėjos teikėjo, vardu;
   3. nors VF Service LLC pateiktoje pažymoje nurodoma, kad A. B. ir J. niekada nedirbo VF Service LLC, tačiau nutylima, kad J. N. yra šios kompanijos generalinis direktorius.
  6. Aprašo 35.1 punkte nurodyta, kad Komisija vertina pretendento paraišką, atsižvelgdama į prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimo centrų geografinį pasiskirstymą, patalpų būklę, darbuotojų skaičių, o pagal 34.3 punktą pretendento paraiška nevertinama, jeigu pretendentas neatitinka kvietime dalyvauti teikėjų atrankoje nurodytų kvalifikacinių ir kitų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju vienas iš tokių bendrųjų reikalavimų, nurodytų kvietime, buvo reikalavimas nurodyti patalpas, kuriose bus teikiamos paslaugos, o URM kvietime tiesiogiai įtvirtinta, kad neatitikus šio reikalavimo, pretendento paraiška bus nevertinama. Bylos duomenys patvirtina, kad atrankos Komisija nevertino nė vieno iš 4 visų centrų, kuriuos po susitarimo pasirašymo pasiūlė VF Services LLC, o po atrankos pasirašius Susitarimą, vizų centrai buvo įrengti kitais adresais, nei buvo vertinta atrankos metu ir už kuriuos buvo skirti komisijos balai.
  7. Nesutiktina su teismo atliktu kvietimo sąlygų aiškinimu, pagal kurį neva nebuvo reikalaujama turėti jau paruoštas ir įrengtas (pritaikytas) patalpas. Tokiu aiškinimu teismas iškreipia pačios atrankos tikslą ir prasmę.
  8. Teismas nepagrįstai nevertino URM ir VF Services LLC nesąžiningumo, teikiant duomenis apie paslaugų teikimo vietas, kurią URM iki Susitarimo sudarymo žinojo, tačiau ignoravo. Tai patvirtina abiejų byloje dalyvaujančių asmenų nesąžiningumą.
  9. URM pažeidė viešųjų pirkimų principus, kuriais turėjo vadovautis vykdant teikėjų atranką dėl viešos paslaugos įsigijimo.
  10. Skundžiamo sprendimo neteisėtumui ir nepagrįstumui galėjo turėti įtakos ir tai, kad teismas savo sprendime atsakove nurodė tik URM, o VF Services LLC, kaip trečiąjį asmenį, nors ieškinys pareikštas abiems atsakovams.
  11. Nesutiktina su teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų (išlaidų advokato pagalbai apmokėti) VF Services LLC dydžiu, nes jos neatitinka Rekomendacijų dydžio. Be to, teismas, spręsdamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, turėjo įvertinti, kad atlygis taip pat buvo skaičiuotas už visiškai su byla nesusijusių ar bylai jokios reikšmės neturinčių dokumentų teikimą bei pačios šalies nepagrįstą proceso vilkinimą.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą URM teismo prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, atskleidė bylos esmę, šalims tinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, laikėsi procesinės teisės normų reikalavimų.
  2. Ieškovė procesiniuose dokumentuose neteisingai kvalifikuoja ginčo santykį, todėl reiškia akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį (apeliacinį skundą). Ieškovės reikalavimas panaikinti atrankos rezultatus ir siekti naujos atrankos paskelbimo, leidžiant ieškovei dalyvauti tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo 2014 metais skelbiant ginčijamą atranką, negali būti įvykdomas, nes 2014 m. atrankos laimėtojas turėtų teisę pateikti jau pagal 2014-12-17 Susitarimą visiškai įrengtų 4 vizų centrų patalpų dokumentus, o naujoje atrankoje turėtų teisę dalyvauti kiti asmenys. Ieškovė savo pažeistas teises galėtų ginti prašydama nuostolių ir (ar) turėtų išlaidų atlyginimo.
  3. Komisijos narių apsisprendimas dėl kandidatų tinkamumo teikti paslaugas bylai aktualiu aspektu buvo išimtinė URM Komisijos diskrecija, kuri buvo įgyvendinta tinkamu būdu ir forma – pagal atrankos nuostatus buvo atrenkamas tas pretendentas, kuris surenka daugiausiai Komisijos balų.
  4. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie Komisijos neteisingai paskirstytus balus atrankos dalyviams (Komisija sudaryta pagal aprašo sąlygų reikalavimus, atskirų Komisijos narių kompetencija ir nešališkumas nėra kvestionuojamas; Komisijos nariai dokumentus ir informaciją vertino pagal turimas žinias ir kompetenciją).
  5. Nesutiktina, kad buvo pažeistas objektyvumo reikalavimas, nes nė vienam iš dalyvių nebuvo suteiktos jokios privilegijos ir atvirkščiai, nė vienas iš jų nebuvo diskriminuojamas. Nagrinėjamu atveju visų atrankos dalyvių dokumentai buvo vertinami ir paskelbti tokia pačia tvarka, vienodomis aplinkybėmis; nė vieno iš atrankos dalyvių paraiškos ir dokumentai, kartu ir dėl siūlomų patalpų vizų centrui įrengti tinkamumo asmenų aptarnavimui, atitikimo saugumo ir kitiems reikalavimams, taip pat jų pateikta informacija, jų teisingumas ir tikslumas nebuvo tikrinti specialiai tam vykstant į Baltarusiją.
  6. Tai, kad ieškovė atrankos sąlygų neginčijo, suponuoja išvadą, kad su jomis sutiko (kartu ir su Kvietimo 10 punkto nuostata, pagal kurią atrankos dalyviai turėjo patvirtinti, kad visi pateikti duomenys yra teisingi).
  7. Tuo atveju, jei būtų vadovaujamasi ieškovės dėstoma pozicija dėl URM Komisijos

   52014-09-05 sprendimo ir 2014-12-17 Susitarimo neteisėtumo, pačios ieškovės pasiūlymas apskritai negalėjo ir neturėjo būti vertinamas, nes ji neatitiko Aprašo 7 ir 8 punktų nuostatų (kvalifikaciniai reikalavimai).

 3. VF Services LLC atsiliepime teismo prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą teismo sprendimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tinkamai taikė ir aiškino kilusiam ginčui aktualias teisės normas (Europos Tarybos ir Parlamento Reglamentą 810/2009, Bendrijos vizų kodekso 43 straipsnio nuostatas, Tvarkos aprašo 29, 32, 38 p.).
  2. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas kvietimo sąlygas, konkrečiai 8 punkte nurodytus reikalavimus, kuriuos turi atitikti ir kurių vykdymą turi užtikrinti atrankoje dalyvaujantys tiekėjai, pagrįstai sprendė, kad kvietime nebuvo reikalaujama atrankos dalyviams komisijai pateikti patalpų, kurios būtų teikėjo jau paraiškos teikimo dienai išsinuomotos ar įsigytos nuosavybės teise, juolab kad sutartis su atrankos laimėtoju turėjo būti sudaroma ne anksčiau kaip po 45 dienų po laimėtojo nustatymo (t. y. nustatytas terminas sąlygai dėl patalpų įgyvendinti). Tokį kvietimo sąlygų aiškinimą atitinka ir jo 14 punktas, kuriame nurodyta, kad su atrankos laimėtoju nedelsiant pradedamos derybos dėl sutarties pasirašymo ir paslaugų teikimo pradžios, o ministerija pasilieka teisę pripažinti paraišką kaip netinkamą visiškai ar iš dalies, jei ji neatitinka kvietime numatytų reikalavimų.
  3. Ieškovei kilus neaiškumų dėl kvietimo dalyvauti atrankoje sąlygų išaiškinimo, ji turėjo teisę kreiptis dėl šių sąlygų išaiškinimo į URM, tačiau šia teise, pagal bylos duomenis, nepasinaudojo.
  4. Nesutiktina su skundo argumentais, kad Susitarimą pasirašė ne tas asmuo, kuris dalyvavo atrankoje. Įrodymai apie tai, kad VFS Global yra prekių ženklas, buvo pateikti bylą nagrinėjančiam teismui. Liudijime Nr. 499845, kuris išduotas 2013-11-14, nurodyta, kad šio prekės ženklo teisėtas turėtojas VF Services LLC yra įmonių grupės pavadinimu VFS Global narė, kuri savo veikloje licencijos pagrindu bendrais pagrindais naudojasi VFS Global prekės ženklu. Be to, VF Sevices LLC yra dukterinė įmonė, priklausanti VF Worldwide Holdings Ltd., kuri taip pat priklauso įmonių grupei VFS Global. Motininė įmonė tiesiogiai kontroliuoja savo dukterines įmones (kartu ir VF Services LLC) bei yra atsakinga už jų (jos) prisiimamus įsipareigojimus, todėl ji (VF Worldwide Holdings Ltd.), kaip VF Services LLC akcininkė ir savininkė, turėjo kompetenciją spręsti dėl dukterinės įmonės verslo vykdymo tolesnių perspektyvų. Atsižvelgiant į tai, bei į nusistovėjusią praktiką ginčo atrankai reikalingus dokumentus pateikė motininė įmonė, tokiu būdu atskleidžiant ir įmonių grupės gerą reputaciją, jos struktūrą, kaip to reikalavo Kvietimo 7.2 punktas. Be to, nepaisant to, kad dokumentus teikė motininė įmonė, visa paraiškoje pateikta informacija, pagal kvietime nurodytus reikalavimus, nurodoma apie VF Services LLC.
  5. Dėl apeliantės argumentų, susijusių su skaidrumo principo pažeidimu dėl to, kad teismas netyrė aplinkybių, jog motininė bendrovė registruota Mauricijaus Respublikoje, kaip nepagrįstų ir nesusijusių su nagrinėjama byla, VF Services LLC nurodė nepasisakanti.
  6. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, kaip neįrodytus, atmetė ieškovės argumentus dėl asmenų, susisiekusių su ieškove iki rezultatų paskelbimo, ir teigusių, kad laimės atranką. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių šį teiginį, taip pat faktą, kad VF Services LLC buvo iš anksto žinomi vykdytos atrankos rezultatai (CPK 178 str.).
  7. Atsižvelgiant į ieškovės ieškinio reikalavimų pobūdį spręstina apie jos teisinio suinteresuotumo nagrinėjamoje byloje neturėjimą: pirma, net ir tenkinus ieškinio reikalavimus, toks teismo sprendimas neturėtų jokios tiesioginės įtakos ieškovės teisėms ir (ar) pareigoms (nebūtų išrinktas nė vienas laimėtojas); antra, ieškovė, atrankoje užėmusi trečiąją vietą ir siekdama laimėti atranką, turėtų įrodyti ir antrosios vietos laimėtojo paraiškos ydingumą, tačiau savo procesinių dokumentų šiuo aspektu negrindė; trečia, panaikinus atrankos komisijos protokolo dalį, būtų daroma įtaka ir kitiems dalyvavusiems asmenims, todėl jie turėtų būti įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis; ketvirta, siekiant pripažinti atrankos komisijos protokolo sprendimą dėl paraiškų vertinimo negaliojančiu, ieškovė turėjo įrodinėti komisijos neteisėtumą; penkta, ieškovė šiuo bylinėjimusi siekia kitų tikslų (konfidencialios informacijos gavimo).
  8. Nesutiktina, kad ieškinio reikalavimų pagrįstumą patvirtina aplinkybės, susijusios su VF Services LLC pasiūlytomis patalpomis vizų centrams. Kaip minėta, kvietime nebuvo reikalavimo, kad paraiškų pateikimo stadijoje dalyviai siūlytų patalpas, kurias jie būtų išsinuomoję ar įsigiję nuosavybėn, taip pat reikalavimo, kad tokios patalpos būtų įrengtos. Dėl to URM teiktoje paraiškoje buvo siūlomi sprendimai ir galimos vizų centrų patalpos, laimėjimo atveju pateiktas veiksmų planas, informacija ir kriterijai, į kuriuos būtų atsižvelgta renkantis patalpas vizų centrams, nurodant galimų visų centrų adresus Minske, Gardine, Breste, Gomelyje ir pažymint, kad kvietimo reikalavimus atitinkančių vizų centrų atidarymas ir personalo parengimas būtų suorganizuotas per 30 dienų. Laimėjus konkursą, atidaryti 4 centrai, o nuo susitarimo su URM pasirašymo jokių priekaištų dėl paslaugų netinkamumo gauta nebuvo. Tai patvirtina, kad VF Services LLC teikiamos paslaugos ir įsteigti vizų centrai atitinka kvietime ir susitarime nurodytus reikalavimus.
  9. Paraiškos buvo vertinamos pagal 5 kriterijus ir nugalėtojas skelbiamas atsižvelgiant į bendrai surinktą balsų sumą. Tai patvirtina aplinkybė, kad VF Services LLC paraiška, ją vertinant pagal pirmąjį (ginčo) kriterijų (prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimo centrų geografinis pasiskirstymas, siūlomų centro patalpų atitikimas tinkamo asmenų aptarnavimo standartams) surinko 28 ir 35, kai ieškovės – 34 ir 35 galimų balų.
  10. Ieškovė, prašydama ne tik panaikinti komisijos protokolo dalį dėl paslaugų Baltarusijoje teikimo dalyvių vertinimo ir laimėtojo išrinkimo, bet ir Susitarimą, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymų normoms, nenurodė jokios konkrečios imperatyvios normos, kurią toks susitarimas pažeidžia.
  11. Nesutiktina su skundo argumentais dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio nepagrįstumo. Dokumentų vertimo išlaidos pagrįstai priteistos iš ieškovės, nes VF Services LLC yra užsienio kompanija, Lietuvoje neturinti nuolatinio atstovo, todėl visi dokumentai jai turėjo būti verčiami į rusų ar anglų kalbas. Taip pat ieškovė neįrodė, kad VF Services LLC vilkino bylos procesą.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo (ne)pagrįstumo

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.).
 2. Byloje nustatyta, kad apeliantė dalyvavo URM 2014-05-16 paskelbtame kvietime dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje (toliau – atranka), vykdytoje vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) 40, 43, 44 straipsniais ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1V-280/V-109 (su atitinkamais pakeitimas), IV skyriuje reglamentuojama išorės paslaugų teikėjų parinkimo ir bendradarbiavimo su jais tvarka (Aprašu). URM kvietime dalyvauti atrankoje nurodyta paslaugų teikimo vieta (Armėnijos Respublika, Azerbaidžano Respublika, Baltarusijos Respublika, Gruzija, Kazachstano Respublika, Kinijos liaudies Respublika ir Turkijos Respublika), pateiktas paslaugų apibūdinimas (reikalingos paslaugos, numatytos

  8Vizų kodekso 43 straipsnio 6 dalies a–f punktuose), nurodyti galimi pareiškėjai (paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, atitinkantys keliamus bendruosius, kvalifikacinius ir Vizų kodekso 43 straipsnio 7 dalies reikalavimus) ir kt. (t. 1, b. l. 7). Apeliantė dalyvavo atrankoje dėl paslaugų teikimo Baltarusijoje, tačiau atrankos nelaimėjo (užėmė trečiąją vietą iš aštuonių dalyvavusių). 2014-12-17 URM sudarė susitarimą Nr. 343-14-KOD (Susitarimas) su VF Services LLC, kaip su atranką laimėjusiu dalyviu.

 3. Ieškovė, abejodama vykusios atrankos skaidrumu ir rezultatų objektyvumu, kreipėsi į teismą, ir, patikslinusi savo ieškinį, prašė panaikinti 2014-09-05 atrankos komisijos posėdžio protokolo Nr. 9 dalį dėl paslaugų Baltarusijoje teikimo dalyvių vertinimo ir laimėtojo išrinkimo bei URM ir VF Services LLC sudarytą Susitarimą. Teismui netenkinus ieškovės patikslinto ieškinio, nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo ieškovės patikslintas ieškinys dėl 2014-09-05 atrankos komisijos protokolo Nr. 9 dalies dėl paslaugų Baltarusijoje teikimo dalyvių vertinimo ir laimėtojo išrinkimo bei Susitarimo panaikinimo netenkintas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad skundžiamo sprendimo neteisėtumui ir nepagrįstumui galėjo turėti įtakos tai, kad VF Services LLC įvardytas trečiuoju asmeniu, nors ieškinys buvo pareikštas URM ir VF Services LLC, kaip atsakovams.
 5. CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti nurodytos dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėtys, [...], o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų yra juridinis asmuo, – jo visas pavadinimas, buveinė, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai (jeigu jie žinomi) ir kredito įstaigų rekvizitai (jeigu jie žinomi). Taigi, šalių procesines padėtis nurodo ieškinį teikiantis asmuo pagal jame suformuluotą materialinį teisinį reikalavimą (ieškinio dalyką).
 6. Nagrinėjamu atveju iš ieškovės pateikto patikslinto ieškinio (skundo) matyti, kad jame reiškiami reikalavimai (panaikinti 2014-09-05 atrankos komisijos posėdžio protokolo Nr. 9 dalį dėl paslaugų Baltarusijoje teikimo dalyvių vertinimo ir laimėtojo išrinkimo bei Susitarimą) atsakovais nurodant tiek URM, tiek VF Services LLC (t. 3, b. l. 59). Taip pat nustatyta, kad nors Vilniaus miesto apylinkės teismas Vilniaus apygardos teismui pagal teismingumą persiuntė nagrinėti bylą dėl LLC Service Visa Company ieškinio atsakovams URM ir VF Services LLC (t. 3, b. l. 168), Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi pareiškėją byloje nutarė laikyti ieškove ir jai pasiūlė pakeisti VF Services LLC procesinę padėtį iš trečiojo asmens į bendraatsakį (t. 3, b. l. 169), o 2016-06-21 posėdžio metu buvo išsiaiškinta, kad VF Services LLC procesinė padėtis, vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį, patikslinus skundą buvo pakeista į atsakovo (t. 3, b. l. 146); dar kartą dėl VF Services LLC procesinės (atsakovo) padėties pasisakyta 2016-12-01 posėdyje. Nepaisant to, skundžiamame sprendime VF Services LLC įvardytas trečiuoju asmeniu.
 7. Kita vertus, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.). Pažymėtina, kad apeliantė skunde niekaip nepagrindė galimo jos teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimo, kurį lėmė (galėjo lemti) vien tik neteisingas šalies procesinės padėties nurodymas, juolab kad bylos medžiaga patvirtina, jog VF Services LLC naudojosi visomis šalies procesinėmis teisėmis (CPK 42 str.). Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien klaidingas dalyvaujančio byloje asmens procesinės padėties nurodymas nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo spręsti apie priimto sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, byloje nesant duomenų, kad tai galėjo lemti neteisingą bylos išnagrinėjimą, dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimą.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo ir atsiliepimų turinį, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl taikytino teisinio reguliavimo, kuris detaliai nurodytas ir skundžiamame sprendime (Vizų kodekso normos, Aprašas), tačiau apeliaciniame skunde nesutinkama, kad atranka vyko skaidriai, o jos rezultatai (išrinktas laimėtojas) atitiko šių teisės aktų keliamus reikalavimus. Apeliantės pozicija grindžiama tuo, kad ginčijamą Susitarimą URM sudarė ne su paraišką atrankoje pateikusiu ir ją laimėjusiu teikėju – VFS Global, bet su atrankoje nedalyvavusiu VF Services LLC, taip pat keliamas atrankos laimėtojo paraiškos neatitikties bendriesiems (patalpų) reikalavimams klausimas.
 9. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, inter alia apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentus, neturi pagrindo minėtų apeliantės argumentų, kuriais prašoma panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, laikyti pagrįstais.
 10. Kvietimo dalyvauti atrankoje 7 punkte detalizuoti teikėjų kvalifikaciniai reikalavimai bei dokumentai, galintys patvirtinti atitiktį šiems reikalavimams: 1) ekonominiai ir finansiniai pajėgumai (dokumentai, patvirtinantys bendrovės mokumą bei patikimumą; licencijos; kredito sutartys su bankais per paskutinius 6 mėnesius); 2) teisinis statusas (registracijos įmonių registre pavirtinimas; bendrovės įstatai; informacija apie teikėjo kompanijos dydį ir struktūrą, nurodant santykį su pagrindine (dukterine kompanija); 3) techniniai pajėgumai (detali informacija apie patirtį vykdant teikėjo veiklą; teikiamų paslaugų sąrašas per pastaruosius trejus metrus, nurodant Šengeno zonos valstybes, kuriose šiuo metu teikiamos paslaugos, veikimo sritį, bendradarbiavimo pradžios datas; informacija apie IT sistemas, techninę įrangą, reikalingą paslaugų teikimui) (t. 1, b. l. 10).
 11. Kvietime dalyvauti atrankoje 8 punkte įtvirtinti bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti ir kurių vykdymą turi užtikrinti teikėjai: 1) siūlomos patalpos turi būti tinkamos asmenų aptarnavimui, saugios, pritaikytos neįgaliesiems; 2) personalas atrenkamas atsižvelgiant į kvalifikaciją, sugebėjimus, sąžiningumą. Teikėjas užtikrina, kad personalas bus tinkamai apmokytas, mandagiai priims pareiškėjus. Personalas nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitu pagrindu. Personalas laikosi konfidencialumo principo ir pasibaigus darbo sutarčiai; 3) teikėjo naudojama kompiuterinė įranga tinkamai apsaugo surinktus duomenis; personalas teikia informaciją baltarusių, lietuvių, rusų ir anglų kalbomis; 4) patalpose, kur priimami prašymai išduoti vizą, įrengta ir nuolat prižiūrima apsaugos sistema.
 12. Kvietime dalyvauti atrankoje 9 punkte nurodyta, kad teikėjo siūlomos patalpos turi būti apsaugotos nuo nusikalstamų veikų įrengtais metalo detektoriais, kodiniais durų užraktais ir pan., o 10 punkte įtvirtinti paraiškų įforminimo reikalavimai, pagal kuriuos atrankoje norintis dalyvauti asmuo turi pateikti laisvos formos paraišką (joje nurodomas oficialus firmos pavadinimas; adresas, registracijos JAR numeris; kontaktinis asmuo; įgaliotas grupės narių interesų atstovas) bei susijusius dokumentus be kita ko patvirtinančius pareiškėjo atitikimą šio kvietimo 7 dalyje nurodytiems kvalifikaciniams ir 8 dalyje įtvirtintiems bendriesiems reikalavimams. Kvietime dalyvauti atrankoje nurodyta, kad paraiška nevertinama, jei neatitinka nustatytų formos reikalavimų.
 13. Paraiška vertinama balų suma, atsižvelgiant į šiuos vertinimo kriterijus: 1) prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimo centrų geografinis pasiskirstymas, siūlomų centro patalpų atitiktis tinkamo asmenų aptarnavimo standartams (balų skaičius 1–5); 2) pretendento patirtis vykdant teikėjo veiklą, bendradarbiaujant su kitomis Šengeno valstybėmis narėmis (balų skaičius 1–5); 3) paslaugų kaina vienam prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui (balų skaičius 1–5); 4) techniniai teikėjo pajėgumai renkant ir perduodant biometrinius identifikatorius (balų skaičius 1–5); 5) detalus vizų prašymų priėmimo centro atidarymo ir paslaugų teikimo pradžios tvarkaraštis (balų skaičius 1–5); 6) prašymų išduoti vizą ir susijusių dokumentų pristatymo ambasadai, paėmimo iš ambasados ir pristatymo prašymą pateikusiam asmeniui operatyvumas (t. 1, b. l. 12). Byloje nenustatyta ir šalių neginčijama, kad Kvietimo sąlygos neatitiko ir (ar) prieštaravo Aprašui.
 14. Iš URM 2014-09-05 prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos posėdžio protokolo Nr. 9 matyti, kad 3-iuoju darbotvarkės klausimu dėl gautų paraiškų dalyvauti išorės paslaugų teikėjų atrankoje paslaugoms Baltarusijoje teikti vertinimo, susumavus komisijos narių balus išorės paslaugų teikėjo atrankos paslaugoms Baltarusijoje teikti, nutarta laimėtoju pripažinti VSF Global, 2014-06-30 paraiška Nr. 2-9692, surinktas balų skaičius 189, iš galimų 210 balų (t. 1, b. l. 39).
 15. Bylos duomenys patvirtina, kad atranką laimėjęs asmuo paraiškoje URM buvo nurodęs tokį prašymų išduoti Šengeno vizų priėmimo centrų geografinį pasiskirstymą ir patalpų vietas: 1) Minske – M. Tanko g. 4; 2) Gardine – Sovietskaja g. 28; 3) Breste – Spalio revoliucijos g. 5; 4) Gomelyje – Pesina g. 42 (t. 1, b. l. 189-195). Savo ruožtu ginčijamo atsakovų sudaryto Susitarimo 3 dalyje nurodoma, kad paslaugų teikėjas turi įsteigti Vizų centrus Baltarusijos Respublikoje abipusiu šalių susitarimu numatytose centrinėse ir lengvai pasiekiamose vietose. Tikslūs Vizų centrų adresai nurodyti 13 priede: 1) Minskas – BC „SV PLAZA“, Zheleznodorozhnaya g. 35; 2) Gardine – Gorkogo g. 89; 3) Breste – BC „Domus“, Moskovskaya g. 208-9; 4) Gomelis – BC „Pushkin Plaza“, Pushkina g. 2., o URM 2015-01-30 teismui patvirtino, kad vykdydama pasirašyto susitarimo nuostatas, kompanija atidarė keturis prašymus išduoti vizas priimančius centrus Baltarusijos Respublikoje (centras Minske atidarytas 2015-01-19, Gardine – 2015-01-22, Gomelyje – 2015-01-26, Breste – 2015-01-29) ir juose teikia paslaugas prašymus išduoti vizas teikiantiems asmenims (t. 1, b. l. 153).
 16. Atsižvelgiant į šiuos bylos duomenis apeliantė teigia, kad atrankos laimėtojo paraiška apskritai neturėjo būti vertinama, kaip neatitinkanti bendrųjų reikalavimų, t. y. aplinkybė, kad atrankos vykdymo metu pretendentas neturėjo atrankos kriterijus atitinkančių patalpų, o visi 4 vizų centrai buvo atidaryti ne tose vietose, kuriose buvo nurodyti paraiškoje, apeliantės teigimu, yra teisiškai reikšmingos aplinkybės, suponuojančios pagrindą tenkinti ieškinio reikalavimus. Įrodinėdama šią poziciją apeliantė vadovaujasi Aprašo 34.3, 35 punktuose įtvirtintomis nuostatomis, kurios iš esmės sutampa su kvietime dalyvauti atrankoje nurodytomis sąlygomis, pagal kurias pretendento paraiška turi atitikti kvietime dalyvauti atrankoje nustatytus reikalavimus, o pretendento paraiška komisijos, be kita ko, vertintina pagal prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimo centrų geografinį pasiskirstymą, patalpų būklę, darbuotojų skaičių. Apeliantė nurodo, kad kitoks šių sąlygų aiškinimas iškreiptų pačios atrankos tikslą ir prasmę bei reikštų, kad paraiškos teikimo metu pareiškėjas apskritai gali neturėti nei darbuotojų, nei patalpų, nei įrangos tam, kad nepatirtų nuostolių.
 17. Taigi, iš apeliantės skundo argumentų spręstina, kad ginčas kyla dėl kvietime nurodytų sąlygų turinio aiškinimo, jai nesutinkant su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atrankoje dalyvaujantys pareiškėjai neprivalėjo turėti paruoštų ir įrengtų patalpų, antraip tai lemtų ekonomiškumo principo pažeidimą, kitų (dalyvavusių, bet nelaimėjusių atrankos dalyvių) nuostolių atsiradimą vien dėl dalyvavimo atrankoje fakto. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokia apeliantės pozicija.
 18. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Jis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.).
 19. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendžia, kad nei kvietimo dalyvauti atrankoje turinys, nei aukščiau minėto Aprašo nuostatos neįtvirtinto konkrečių reikalavimų dėl patalpų. Kaip minėta, kvietime apsiribota bendrojo pobūdžio nuostatomis, kad siūlomos patalpos turi būti tinkamos asmenų aptarnavimui, saugios, pritaikytos neįgaliesiems, o vienas iš vertinimo kriterijų – priėmimo centrų geografinis pasiskirstymas, siūlomų centrų patalpų atitiktis tinkamo asmenų aptarnavimo standartams. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atranką laimėjęs pareiškėjas buvo pateikęs patalpų aprašymą, nurodant jų geografinį pasiskirstymą 4-iuose Baltarusijos miestuose bei pateikiant jų aprašymą. Atsižvelgiant į tai bei apeliantei nenurodant jokių kitų atrankos laimėtojo paraiškos neatitikimų kvietimo ir (ar) Aprašo sąlygoms, spręstina, kad komisija neturėjo pagrindo atranką laimėjusio asmens paraiškos vertinti kaip neatitinkančios kvietime nustatytų bendrųjų reikalavimų ir šiuo pagrindu atsisakyti ją priimti ir (ar) vertinti.
 20. Be to, nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų (2014-09-05 protokolo Nr. 9) nustatyta, kad atrankoje paslaugoms Baltarusijoje teikti dalyvavo 8 teikėjai. Susumavus komisijos narių balus laimėtoju pripažintas VFS Global (2014-06-30 paraiška Nr. 2-9692), surinkęs 189 balus. Antrąją vietą užėmęs dalyvis surinko 168 balus, o trečiąją vietą užėmusi apeliantė – 157 balus. Paraiškas vertino 7 komisijos nariai pagal 6 vertinimo kriterijus, skirdami balus nuo 1 iki 5 (žr. į šios nutarties 42 p.). Laimėtojas išrinktas vadovaujantis surinktų balų daugumos principu, atsižvelgiant į vertinimo kriterijus. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, apeliantė, prašydama panaikinti 2014-09-05 protokolo rezultatus dėl paslaugų teikimo Baltarusijoje ir jo pagrindu atsakovų sudarytą Susitarimą, dėl to, kad atrankos metu komisija vertino ne tas (konkrečias) patalpas, kuriose, laimėjus atranką, buvo įsteigti 4 vizų centrai, turėjo pagrįsti, kad komisijos narių skirti balai pagal pirmąjį kriterijų (prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimo centrų geografinis pasiskirstymas, siūlomų centro patalpų atitikimas tinkamo asmenų aptarnavimo standartams) būtų pakeitę galutinius bendrus vertinimo rezultatus, kad patalpos, kuriose šiuo metu yra įsteigti centrai, neatitinka kvietimo sąlygų bendrųjų reikalavimų, keliamų patalpoms, ir (ar) būtų įvertinti žemesniais nei atrankos rezultatais, juolab kad geografinis patalpų pasiskirstymas (Minskas, Gardinas, Brestas, Gomelis) nepakito (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju šiame kontekste teisiškai reikšminga laikytina pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė, kad patalpos pagal sudarytą susitarimą visais nurodytais adresais yra įrengtos ir paslaugų teikimo centrai veikia. Šios aplinkybės apeliantės neginčytos.
 21. Taip pat laikytina, kad apeliantė nepaneigė ir pirmosios instancijos teismo išvadų dėl kvietimo sąlygų aiškinimo dėl patalpoms keliamų reikalavimų. Byloje esančių dokumentų (kvietimo sąlygų, susitarimo) turinys leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad kvietime nurodyti bendrieji reikalavimai patalpoms (tinkamumas asmenų aptarnavimui, jų saugumas, pritaikymas neįgaliesiems) neturi būti suprantami kaip reikalavimas paraiškos pateikimo dieną turėti įrengtas ir visus reikalavimus vizų centrams atitinkančias patalpas, ir (ar) šiam tikslui būti įsigijus konkrečias patalpas. Tokią išvadą pagrindžia ne tik pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės (vertinimo kriterijus Nr. 5 (detalus vizų prašymų priėmimo centro atidarymo ir paslaugų teikimo pradžios tvarkaraštis), protingumo principas (vien pats dalyvavimas atrankoje pareikalautų didelių investicijų), kvietimo sąlygose nustatytas ne trumpesnis kaip 45 dienų terminas Susitarimui sudaryti, tačiau ir paties Susitarimo nuostatos, kuriame nurodyta, kad paslaugų teikėjas turi įsteigti Vizų centrus Baltarusijos Respublikoje abipusiu šalių susitarimu numatytose centrinėse ir lengvai pasiekiamose vietose; patalpos turi būti tinkamos rinkti biometriniams duomenims; neįgaliesiems turi būti sudaryta galimybė patekti į vizų centrą; visi vizų centrai turi pradėti veikti ne vėliau kaip per 30 dienų po šio susitarimo pasirašymo. Atsižvelgiant į tai, kartu atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai, kuriais įrodinėtas atsakovių nesąžiningumas šiuo (patalpų neatitikties reikalavimams ir (ar) jų neturėjimo) aspektu.
 22. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su apeliantės įrodinėtinu vykdytos atrankos skaidrumo bei objektyvumo principų pažeidimu, kuris iš esmės grindžiamas tais pačiais – patalpų neatitikties reikalavimams ir jų vertinimo – argumentais. Iš byloje esančių komisijos balų lentelių matyti, kad atranką laimėjęs pareiškėjas 1-uoju vertinimo kriterijumi „prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimo centrų geografinis pasiskirstymas, siūlomų centro patalpų atitikimas tinkamo asmenų aptarnavimo standartams“ surinko 28 balus (4+4+3+5+4+4+4), kai apeliantė – 34 balus (5+4+5+5+5+5+5) iš 35 balų. Todėl spręsti, kad šiuo aspektu (t. y. vertinant patalpų tinkamumą) buvo pažeisti apeliantės interesai, ir (ar) komisija netinkamai (neskaidriai) vykdė atranką, nėra pagrindo, byloje nesant kitų duomenų apie galimą komisijos (ar pavienių jos narių) tiesioginį suinteresuotumą atrankos rezultatais ir (ar) duomenų apie komisijos narių paskyrimo pagrindo neteisėtumą.
 23. Apeliantė skunde kvestionuoja teismo atliktą įrodymų tyrimą ir vertinimą. Nurodo, kad ieškovės įrodinėtą aplinkybę dėl atrankos skaidrumo principo pažeidimo patvirtino ieškovės atstovas S. R., kuris nurodė, kad dar iki pranešimo apie atrankos nelaimėjimą, į jį kreipėsi VFS Global atstovai A. B., J. N. ir J., tačiau teismas nepagrįstai, vadovaudamasis VFS Services LLC paaiškinimu, konstatavo, kad tokie darbuotojai niekada nedirbo VFS Global ir, šiuo pagrindu, ieškovės įrodinėtiną aplinkybę atmetė kaip nepagrįstą.
 24. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Tam tikras faktas ar aplinkybė vertinamas kaip įrodytas, jeigu jis patvirtinamas pakankamais ir patikimais įrodymais po visapusiško ir objektyvaus bylos aplinkybių įvertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78-686/2017).
 25. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų tyrimo ir (ar) vertinimo taisyklių pažeidimo.
 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundo argumentai, jog teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovės pozicija, kad darbuotojai, kurie buvo atėję pas ieškovę, niekada nedirbo VFS Global, neturi įtakos teismo atliktam įrodymų vertinimui ir jų pagrindu padarytoms išvadoms, apeliantei tinkamai nepagrindus paties įrodinėjamo fakto egzistavimo. Nepriklausomai nuo to, ar nurodyti asmenys dirbo ir (ar) nedirbo VFS Global ar VF Services LLC, apeliantei minėtą aplinkybę dėl atrankos neskaidrumo grindžiant tik žodiniais paaiškinimais, su kuriais VF Services LLC nesutinka ir byloje nesant kitų apeliantės poziciją patvirtinančių įrodymų, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą nesivadovauti apeliantės įrodinėtina aplinkybe, kaip tinkamai neįrodyta (CPK 178 str.). Vien tai, kad laimėjus atranką ginčijamas Susitarimas sudarytas su VF Services LLC, nėra pakankamas pagrindas išvadai dėl vykdytos atrankos neskaidrumo patvirtinti, juolab kad ir bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nenustatyti atrankos vykdymo, pretendentų vertinimo, balsų ir galutinių rezultatų skaičiavimo pažeidimai. Taigi, apeliantė, nurodydama pirmosios instancijos teismo atliktą įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių pažeidimą, pati netinkamai vadovaujasi ir aiškina įrodinėjimo naštos paskirstymą, pagal kurį būtent ieškovė turėjo pareigą pagrįsti atitinkamo fakto egzistavimą, kuriuo buvo grindžiamas jos reikalavimas t. y. įrodyti, kad dar iki atrankos rezultatų paskelbimo VFS Global ieškovei nurodė atrankos rezultatus, laimėtoją ir tai suponuoja vykdytos atrankos neskaidrumą bei jos rezultatų panaikinimo pagrindą. Vien atsakovės pateikto įrodymo, kuriuo ginamasi nuo pareikštų įtarimų, įrodomosios galios neigimas negali patvirtinti konkrečių faktų buvimo. Atsižvelgiant į tai ir sutinkant su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė tinkamai nepagrindė fakto, jog pas ją atėję VFS Global darbuotojai informavo apie atrankos rezultatus iki jų paskelbimo, apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, kuriais kvestionuojama minėta teismo išvada, atmestini kaip negalintys patvirtinti įrodinėtino fakto egzistavimo.
 27. Apeliantė ieškinio reikalavimus dėl atrankos rezultatų ir sudaryto Susitarimo panaikinimo grindė tuo, kad paraišką dalyvauti atrankoje pateikė VFS Global, ji laimėjo atranką, tačiau Susitarimas pasirašytas su VF Services LLC, t. y. URM ginčo Susitarimą sudarė ne su tuo subjektu, kurio paraiška buvo vertinama ir kuris laimėjo atranką. Pirmosios instancijos teismas nenustatė pagrindo naikinti Susitarimą kaip sudarytą su netinkamu subjektu, pažymėjęs, kad paslaugų teikėju pasirinktas vienas iš žinomam pasauliniam tinklui priklausančių ir ilgametę patirtį turinčių teikėjas, o tai visiškai atitinka viešąjį interesą.
 28. Apeliantei skunde nurodant, kad teismas nepateikė jokių argumentų sudaryto Susitarimo teisėtumui pagrįsti, teisėjų kolegija pažymi, kad teismo, nagrinėjančio bylą, pareiga – ištirti byloje esančius įrodymus, nustatyti byloje reikšmingas aplinkybes, t. y. įvykdyti teisingumą priimant sprendimą ištyrus ir įvertinus byloje esančių duomenų visetą pagal vidinį savo įsitikinimą. Nagrinėjamu atveju paneigti sudaryto Susitarimo teisėtumą turėjo (turi) ieškovė, o teismo pareiga apsiriboja šalių pateiktų įrodymų ir argumentų teisiniu įvertinimu.
 29. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai aplinkybių, jog ginčijamas susitarimas sudarytas su VF Service LLC, nors protokole nurodyta, kad atranką laimėjo VFS Global, nevertino kaip pagrindo naikinti tiek konkurso rezultatus, tiek ginčijamą Susitarimą. Iš į bylą URM pateiktos VFS Global paraiškos ištraukos matyti, kad VFS Global save pristatė kaip kompaniją, vykdančią su vizų išdavimu susijusias administracines veiklas, išskyrus sprendimų priėmimą, taip pat prie informacijos, pateiktinos apie kompanijos dydį ir struktūrą, nurodyta kompanijos struktūros schema, apimanti tiek VF Worldwide Holdings Ltd., tiek VF Services LLC. Pažymėtina, kad paraiškoje nurodytas adresas ( - ) atitinka ginčo susitarime nurodytą VF Services LLC registruotos buveinės adresą, o tiek paraiškoje, tiek susitarime nurodyti analogiški domenai (sutampa elektroninio pašto adresų pabaigos @vfsglobal.com). Be to, URM nurodydama, kad teikiama VFS Global paraiškos ištrauka, kartu pateikė dokumentus, susijusius su VF Services LLC registravimu Vieningame valstybiniame juridinių asmenų registre ir kitus jos teisinį statusą pagrindžiančius dokumentus, o byloje esantys duomenys dėl VFS Global, kaip prekės ženklo, nepaneigti. Šios aplinkybės (paraiškoje nurodyta informacija ne tik apie įmonių grupės struktūrą, bet ir apie VF Services LLC), nesudaro pagrindo sutikti su apeliantės pozicija, kad Susitarimo sudarymas su VF Services LLC lemia vykdytos atrankos neteisėtumą ir minėto Susitarimo negaliojimą.
 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo spręsti apie Vizų kodekso 43 straipsnio 7 dalyje nustatyto reikalavimo (išorės paslaugų teikėjai atrenkami patikrinus bendrovės mokumą bei patikimumą, įskaitant tai, ar ji turi būtinas licencijas, yra įregistruota įmonių registre, turi bendrovės įstatus, sutartis su bankais ir užtikrina, kad nebūtų interesų konflikto) pažeidimą, vien dėl to, kad motininė VF Worldwide Holdings Ltd. yra registruota Mauricijaus Respublikoje, taip pat dėl pažeistos pareigos teismui ex officio spręsti klausimą dėl sprendimo ir susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar gerai moralei, t. y. vien įmonės registruotos buveinės adresas nesudaro pagrindo spręsti dėl jos nepatikimumo, apeliantei nepateikus jokių kitų įrodymų, leidžiančių tuo abejoti ir sudarančiu pagrindą konstatuoti atitinkamų Vizų kodekso ir (ar) SESV normų pažeidimą. Be to, nėra aišku, kokią reikšmę nurodyti argumentai turi Susitarimo, sudaryto su VF Services LLC, kurio buveinė – Rusijos Federacija, teisėtumui, juolab byloje nustačius, kad kartu su paraiška buvo pateikti ir duomenys apie VF Service LLC kaip juridinį asmenį.
 31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad apeliantė tinkamai nepagrindė savo reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė ieškinį tenkinti (CPK 178 str., 185 str.).

9Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovės ieškinį, URM patirtas išlaidas (73,65 Eur) ir VF Services LLC išlaidas advokato pagalbai apmokėti (9 544,27 Eur) priteisė iš ieškovės. Skundo argumentų pagrindu spręstina, kad apeliantė nesutinka tik su teismo atsakovei VF Services LLC priteista 9 544,27 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, pažymint, kad patirtos išlaidos neatitinka rekomendacijų dydžio, taip pat, kad išlaidos skaičiuotos ir už visiškai su byla nesusijusių ar bylai jokios reikšmės neturinčių dokumentų teikimą bei pačios šalies nepagrįstą proceso vilkinimą.
 2. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.
 3. Iš bylos duomenų matyti, kad VF Services LLC atstovui advokatui į bylą pateiktais mokėjimo nurodymais yra sumokėjęs 9 544,27 Eur, paskutinis mokėjimas atliktas 2016-04-19, todėl laikytina, kad vertinant patirtų ir priteistinų išlaidų pagrįstumą ir dydį, atsižvelgtina tik į tuos procesinius dokumentus ir kitus atstovavimo veiksmus, kurie atlikti iki šios datos.
 4. Atsakovė VF Services LLC, atstovaujamas advokato A. P. pagal 2015-03-25 atstovavimo sutartį (t. 2, b. l. 76–77), parengė ir teismui pateikė šiuos procesinius dokumentus: atsiliepimą į ieškinį (skundą) (t. 2, b. l. 126–130) ir atsiliepimą į patikslintą ieškinį (skundą) (t. 3, b. l. 78-85), bei keturis kitokio procesinio pobūdžio dokumentus, kuriuose reiškiami atitinkami prašymai (t. 3, b. l. 45–46, 52–57, 73–74, 155–157); taip pat advokatas atstovavo VF Services LLC interesams teismo posėdžiuose: 2015-04-28 (trukmė 1 val.), 2015-06-30 (trukmė – 10 min.), 2015-09-22 (trukmė – 20 min.).
 5. Teisėjų kolegija pažymi, kad apskaičiuodama patirtų išlaidų dydį už šią teisinę pagalbą, vadovaujasi Rekomendacijų dydžiais (8.2 p., 8.16 p., 8.19 p.) taip pat įvertina atsakovės pateiktų atsiliepimų į ieškinį ir patikslintą ieškinį turinio tapatumą. Įvertinus tai, spręstina, kad teisėta ir pagrįsta bylinėjimosi išlaidų suma, priteistina iš ieškovės atsakovei VF Services LLC bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme sudaro 3 216,73 Eur. Pažymėtina, kad vertimo išlaidos nepatenka į advokato teiktinų paslaugų apimtį, todėl byloje nesant vertimo išlaidas patvirtinančių dokumentų, tokios išlaidos nepriteistinos kaip išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.
 6. Be to, priešingai nei apeliaciniame skunde teigia apeliantė, bylos duomenys nesudaro pagrindo spręsti apie VF Services LLC piktnaudžiavimą procese, jo vilkinimą, todėl šiuo pagrindu bylinėjimosi išlaidos nemažintinos.
 7. Išlaidos, patirtos apeliacinėje instancijoje, nepaskirstomos, nė vienai iš šalių iki paskirto posėdžio nepateikus jų dydį ir faktą pagrindžiančių įrodymų.

10Dėl procesinės bylos baigties

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas reikšmingas faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas įvertino bei nepadarė įrodymų tyrimo ir (ar) vertinimo taisyklių pažeidimo, todėl naikinti skundžiamą sprendimą pagal apeliaciniame skunde nurodytus argumentus nėra nei teisinio nei faktinio pagrindo. Tačiau nustačius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš ieškovės atsakovei VF Services LLC priteisė 9 544,27 Eur bylinėjimosi išlaidų, skundžiamas sprendimas (jo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų) keistina iš ieškovės LLC Service Visa Company atsakovei VF Services LLC priteisiant 3 216,73 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-333 straipsniais,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovės LLC Service Visa Company (juridinio asmens kodas 191930050, buveinė: Tolbukhina g. 2, Minskas, Baltarusija)

13VF Services LLC (juridinio asmens kodas 5067746761517, adresas: Taganskaja g. 17-23 Maskva 10a Block B. Mosenka Park Towers IV, Rusijos Federacija) naudai priteista 9 544,27 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti pakeisti, sumažinant priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą iki 3 216,73 Eur.

14Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai