Byla Ik-1498-629/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Mildos Vainienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Raimondo Blauzdžiaus, Nijoles Šidagienes,

2sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,

3dalyvaujant pareiškejo Vilniaus universiteto atstovems I. G. ir J. N., atsakoves Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos atstovei Alvydai Jatulienei, treciojo suinteresuoto asmens VšI „Socialiniai partneriai“ atstovei D. L.,

4viešame teismo posedyje, išnagrinejusi administracine byla pagal pareiškejo Vilniaus universiteto skunda atsakovei Viešuju pirkimu tarnybai prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Europos socialinio fondo agenturai, VšI „Socialiniai partneriai“ ir UAB „Lietuvis“ del sprendimo panaikinimo,

5n u s t a t e:

6pareiškejas Vilniaus universitetas (toliau – ir pareiškejas) su skundu (b. l. 1-5) kreipesi i teisma prašydamas panaikinti Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos (toliau – ir Viešuju pirkimu tarnybas, Tarnyba) 2010 m. lapkricio 11 d. rašta Nr. 4S-3856 (toliau – ir raštas, sprendimas).

7Skunde pareiškejas nurode, jog skundžiamas sprendimas neteisetas, kadangi ji priimant buvo pažeistos pagrindines proceduros, ypac taisykles, turejusios užtikrinti objektyvu visu aplinkybiu ivertinima bei sprendimo pagristuma.

8Pareiškejo teigimu, jis vykde viešaji pirkima „Viešuju ryšiu ir konferenciju organizavimo paslaugu pirkimas 2010-01/11“ (pirkimo Nr. ( - )) supaprastintu skelbiamu derybu budu (toliau – ir Pirkimas). Pirkimas finansuojamas Europos Strukturiniu fondu lešomis. Apie Pirkima pareiškejas paskelbe 2010 m. kovo 24 d. „Valstybes žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 21, o taip pat Pirkimo salygos buvo paskelbtos Centrineje viešuju pirkimu informacineje sistemoje kartu su skelbimu. Pirkima sudare 2 dalys, kiekvienai daliai sudaryta atskira sutartis: I pirkimo dalyje „Projekto bendrosios stilistikos ir viešinimo priemoniu parengimas“ laimetoju pripažinta VšI „Socialiniai partneriai“ ir 2010 m. gegužes 6 d. pasirašyta sutartis Nr. ( - ) (toliau – ir 1 Sutartis); II pirkimo dalyje „Konferenciju saliu ir dalyviu maitinimo paslaugos“ laimetoju pripažinta UAB „Lietuvis“ ir 2010 m. gegužes 6 d. pasirašyta sutartis Nr. ( - ) (toliau – ir 2 Sutartis).

9Anot pareiškejo, pagal Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo (toliau – ir Istatymas) 7 str. 3 d. 1 p. pirkimo proceduros pasibaige, kai buvo sudarytos pirkimo sutartys. Pareiškeja taip pat nurode, kad VšI „Socialiniai partneriai“ 2010 m. liepos 20 d. pateike saskaita faktura sumoketi 22000,00 Lt už dali suteiktu paslaugu: už projekto logotipo ir pagrindinio dizaino sukurima, ir informacinio portalo internete sukurima. Anot pareiškejos, 2010 m. liepos 23 d. nurodyta suma, kuri deklaruota 2010 m. rugpjucio 20 d. mokejimo prašyme Nr. 5, buvo sumoketa iš projekto avanso.

102010 m. rugpjucio 31 d. Europos socialinio fondo agentura (toliau – ir ESFA), atliekanti projekto igyvendinimo priežiura, rašte Nr. ESF-10-SD-07057 konstatavo, kad 1 Sutartyje kaina neatitinka galutines pasiulymo kainos 1,38 lito, o 2 Sutarties kaina neatitinka galutines pasiulymo kainos 92 centais, todel atsižvelgdami i Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 18 str.3 d. praše pakoreguoti paslaugu.

11Vilniaus universiteto teigimu, jis 2010 m. rugsejo 14 d. pateike ESFA rašta Nr. 13700-355, kuriame paaiškino skaiciavimus kaip buvo tikrinamos tiekeju pasiulymuose nurodytu galutiniu pasiulymu kainu sudetines dalys ir nurode, kad neranda ESFA nustatytos 1,38 lito bei 92 centu paklaidos. Taigi ESFA 2010 m. rugsejo 17 d. patenkino pareiškejo mokejimo prašyma, duomenu mainu svetaineje buvo gautas pranešimas del išlaidu pripažinimo tinkamomis, o 2010 m. rugsejo 24 d. išlaidos buvo faktiškai kompensuotos pervedant pinigus i projektine saskaita.

12Be kita ko, pareiškejas nurode, kad 2010 m. spalio 12 d. ESFA kreipesi i Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos raštu Nr. ESF-10-SD-08290, kuriame praše ivertinti Pirkimo proceduras, nes 1 Sutartyje nurodyta kaina neatitinka galutines pasiulymo kainos 3,05 lito (nors 2010 m. rugpjucio 31 d. ESFA rašte buvo nurodytas skirtumas – 1,38 lito), 2 Sutarties kaina 92 centais didesne nei galutiniame pasiulyme, o Pirkimo salygose nustatytos kainos apskaiciavimo taisykles neatitinka pirkimo sutartyje nustatytu kainu apskaiciavimo taisykliu.

13Pasak pareiškejo, Tarnyba 2010 m. lapkricio 11 d. sprendimu Nr. 4S-3856 konstatavo, kad pareiškeja pažeide Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 18 str. 3 d. nuostata, neužtikrino Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 3 str. 2 d. nustatyto pirkimu tikslo siekimo, pažeide Viešojo pirkimo–pardavimo sutarciu kainos ir kainodaros taisykliu nustatymo metodikos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. isakymu Nr. 1S-21 (toliau – ir Metodika), 27.6 p. Su tokiu Tarnybos sprendimu pareiškejas nesutinka.

14Pažymejo, jog Pirkimo salygu 1 priede (taip pat ir tiekeju pasiulymuose) buvo nurodyta, kad pateikiama pasiulymo palyginamoji kaina yra skirta tiekeju pasiulymams palyginti. Dalies paslaugu (informacinio portalo palaikymas, konferencijos aplanku parengimas ir gamyba, reportažu/filmuku ir prezentaciju gamyba), užsakomu pagal poreiki, kiekio perkancioji organizacija iš anksto tiksliai numatyti negali, todel i sutarti bus irašyti tiekejo pasiulyti viešinimo paslaugu ikainiai.

15Pareiškejo teigimu, Metodikos 2 d. nustatyta, kad sutarties kaina tai suma, kuria perkancioji organizacija pagal sutarti turi sumoketi tiekejui už perkamas prekes, paslaugas ar darbus. Ikainis – prekes, paslaugos ar darbo mato vieneto kaina (pavyzdžiui, jei teikiama paslauga matuojama žmogaus darbo valandomis, paslaugos ikainis – žmogaus darbo valandos kaina). Anot pareiškejo, kadangi sudarytos fiksuotu ikainiu sutartys, tai Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 18 str. 3 d. požiuriu turi sutapti laimejusio tiekejo galutiniame pasiulyme ir sutartyje užfiksuoti galutiniai perkamu paslaugu ikainiai. Pasak pareiškejo, tiek 1 Sutartyje, tiek 2 Sutartyje nustatyti paslaugu ikainiai sutampa su galutiniuose derybu pasiulymuose užfiksuotais ikainiais, todel jis nepažeide Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 18 str. 3 d.

16Nurode, jog priklausomai nuo viešojo pirkimo pobudžio, to nedraudžiant Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymui, viešojo pirkimo sutartyje galima itvirtinti, pavyzdžiui, kainodaros taisykles, kuriu pagrindu, atsižvelgiant i tam tikrus objektyvius kriterijus, butu galima sekmingai vykdyti viešojo pirkimo sutarti pasikeitusiomis aplinkybemis (pvz., mokestiniu prievoliu pakeitimas). Pirkimo sutarties 3.1 p. buvo pateiktos nuostatos, atitinkancios pirkimo salygu kainodaros taisykles. Anot pareiškejo, Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 18 str. 8 d. nustatyta išimtine galimybe, gavus Viešuju pirkimu tarnybos pritarima, keisti viešojo pirkimo sutarties salygas, jei toks keitimas nepažeis viešuju pirkimu principu ir tikslu. Pareiškejo teigimu, viešojo pirkimo sutarties pakeitimas gali buti laikomas esminiu, jei juo

Nustatė

17mos salygos, kurios, jei butu nustatytos pradines sutarties sudarymo proceduros metu, butu suteikusios galimybe dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugaletoju pripažinti kito nei pasirinktasis asmens pasiulyma. Taip pat pradines sutarties pakeitimas gali buti kvalifikuojamas esminiu, jei juo itraukiamos ir anksciau nenumatyta pirkimo objekto (paslaugos) dalis. Pakeitimas taip pat gali buti laikomas esminiu, jei del jo ekonomine sutarties pusiausvyra pasikeicia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirmines sutarties salygose.

18Taip pat nurode, kad vadovaujantis Viešojo pirkimo–pardavimo sutarciu salygu keitimo rekomendaciju, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužes 5 d. isakymu Nr. 1S-43, (toliau –ir Rekomendacijos) 9 p. galima ištaisyti sutarties klaidas, t. y. atlikti techninio pobudžio pirkimo sutarties pakeitimus, kurie visiškai neitakoja šaliu tarpusavio isipareigojimu turinio pasikeitimo bei pirkimo rezultatu.

19Pareiškejas pažymejo, kad jis 2010 m. lapkricio 19 d. kreipesi i Tarnyba su prašymu peržiureti 2010 m. lapkricio 11 d. rašta Nr. 4S-3856 ir leisti atlikti techninio pobudžio pirkimo sutarties pakeitimus (ištaisyti sutarties 3.1 p. technines klaidas), kurie, anot pareiškejo, visiškai neitakoja šaliu tarpusavio isipareigojimu turinio pasikeitimo bei pirkimo rezultatu, kadangi nepakeite po derybu pateiktame galutiniame pasiulyme užfiksuotos galutines derybu kainos ir pirkimo dokumentuose bei pasiulyme nustatytu pirkimo salygu.

20Be to, atkreipe demesi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutarti, leidžiancia isigyti perkanciajai organizacijai reikalingu paslaugu racionaliai naudojant tam skirtas lešas, tiekeju galutiniuose derybu pasiulymuose buvo vertinama tiekeju pasiulymu palyginamoji kaina, kuria sudare tiekeju paslaugu orientacinio kiekio ikainiu su PVM suma. Anot pareiškejo, tiek 1 Sutartyje, tiek ir 2 Sutartyje nustatyti paslaugu ikainiai su PVM atitinka galutine palyginamaja kaina sudaranciu paslaugu ikainius su PVM. Todel pareiškejo vertimu, Tarnybos teiginys, kad pasiulymuose pateikti ikainiai be PVM, o nagrinejamose sutartyse nustatyti ikainiai su PVM, neatitinka faktines situacijos, kadangi pareiškejas isigijo paslaugas racionaliai naudodamas lešas. Be to, pasak pareiškejo, Tarnyba nevertino tos aplinkybes, kad galutinio pasiulymo kaina nera pakeista, nes 70 000,33 Lt suma, nurodyta derybu pasiulyme nebutu gaunama, jei 1 Sutartyje butu irašyti pakeisti ikainiai, t. y. ikainiai be PVM, tai tokiu atveju pasiulymo palyginamoji kaina butu buvusi 57 851,51 Lt.

21Pareiškejo teigimu, Pirkimo salygu 5.5. p. buvo nurodyta, kad skaiciuojant paslaugos kaina su PVM, suapvalinti galima tik iki 2 skaiciu po kablelio, taip pat nurodyta formule, pagal kuria vertinant pasiulyma bus tikrinama kaina. Anot pareiškejo, apvalinimas galutiniuose tiekeju pasiulymuose bei 1 Sutartyje ir 2 Sutartyje buvo atliktas pagal konkurso salygu 5.5 p. ir pagal matematines skaiciu apvalinimo taisykles, t. y. jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutiniojo reikšminio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakites. Pareiškejas pažymejo, kad Tarnybos išvadoje nurodytas 1 Sutarties 3.1.p. apvalinimo neatitikimas (15,004 Lt iskaitant PVM) yra technine klaida, tai, anot pareiškejo, irodo 3.1. p. skliausteliuose žodžiais irašyta suma (penkiolika litu) bei 1 Sutarties priede Nr. 2 pateiktas ikainis „4. Konferencijos aplanko parengimas ir gamyba. 15,00 Lt su PVM“. Pasak pareiškejo, tiekeju galutiniuose pasiulymuose bei sutartyse nustatyti ikainiai buvo apskaiciuoti ir apvalinami pagal Pirkimo salygose nustatytas kainodaros taisykles, todel pareiškejo teigimu, Vilniaus universitetas nepažeide Tarnybos Metodikos 27.6. p. nustatytu reikalavimu.

22Be kita ko, pareiškejas nurode, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatymas ipareigoja bet kuri viešojo administravimo subjekta, tame tarpe ir Tarnyba, motyvuoti ir objektyviais duomenimis pagristi priimamus sprendimus, todel, anot pareiškejo, Tarnyba, priimdama sprendima, kuris sukelia tam tikru teisiniu padariniu perkanciajai organizacijai, privalo ne tik konstatuoti istatymo pažeidimus, bet ir nurodyti faktus, kuriais remdamasi prieme toki sprendima.

23Pažymejo, kad Tarnyba, pateikdama 2010 m. lapkricio 11 d. sprendima Nr. 4S-3856 pažeide 2010 m. rugpjucio 23 d. Tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 1S-122 patvirtintu Viešuju pirkimu vertinimu atlikimo ir ju rezultatu iforminimo taisykliu 24 p., kuriame numatyta, kad jeigu vertinimo išvadoje nurodoma, kad yra nustatyti Istatymo ar su jo igyvendinimu susijusiu kitu teises aktu pažeidimai ir pateikiami ipareigojimai, šioje išvadoje turi buti irašoma, kad perkancioji organizacija, nesutikusi su rašte pateikta išvada apie padarytus Istatymo ir su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu pažeidimus bei su Tarnybos ipareigojimais Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 5 str. ir 15 str. nustatyta tvarka gali apskusti Tarnybos išvada teismui; tokia vertinimo išvada patvirtinama Tarnybos antspaudu.

24Pabreže, kad Tarnyba savo išvadoje nurode nutraukti 1 Sutarti bei 2 Sutarti, taciau del pažeidimu 2 Sutartyje apskritai nepasisake, todel, pasak pareiškejo, Tarnyba taip pat pažeide ir Viešuju pirkimu vertinimu atlikimo ir ju rezultatu iforminimo taisykliu 21 p., kuriame nustatyta, kad vertinimo išvadoje turi buti nurodyti nustatyti Istatymo, kitu su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu pažeidimai, pastabos bei rekomendacijos; kiekvienas pažeidimo faktas turi buti aprašomas atskirai, pažeidimo esme turi buti išdestyta aiškiai ir tiksliai, vadovaujantis Istatymu ir su juo susijusiais teises aktais, kurie galiojo pažeidimo padarymo metu; su Europos Sajungos strukturiniu fondu lešu panaudojimu susijusio pirkimo vertinimo, kurio metu jau sudaryta sutartis, išvadoje turi buti nurodyta, ar nustatyti pažeidimai, jeigu tokiu buvo, turejo itakos pirkimo rezultatams.

25Taip pat pareiškejas atkreipe demesi, kad Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 8 str. 3 d. bei Viešuju pirkimu tarnybos nuostatu, patvirtintu 2009 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos ukio ministro isakymu Nr. 4-747, 7.10 p. nustatyta, kad Tarnyba turi teise, nustacius Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo ir kitu su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu pažeidimus, ginant viešaji interesa, kreiptis i teisma del pirkimo sutarties pripažinimo negaliojancia ir alternatyviu sankciju taikymo. Pareiškejas nurodo, kad šiuo atveju, kai jo manymu 1 Sutartis ir 2 Sutartis sudarytos nepažeidžiant imperatyviu istatymu nuostatu, Tarnybos ipareigojimas nutraukti minetas sutartis yra neteisetas, o del sutarciu pripažinimo negaliojanciomis Tarnyba, kaip viešojo administravimo subjektas, nustates nurodytus pažeidimus, turi ne tik teise, bet ir atitinkama pareiga kreiptis i teisma del sutarciu pripažinimo negaliojanciomis teismine tvarka.

26Atsakove Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos (toliau – ir atsakove) atsiliepime (b. l. 45-46, abi lapo puses) praše pareiškejo skunda atmesti kaip nepagrista.

27Nurode, jog Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 8 str. 2 d. 2 p., ivertino pareiškejo vykdyto viešojo pirkimo „Viešuju ryšiu ir konferenciju organizavimo paslaugu pirkimas 2010-01/11“ (pirkimo Nr. ( - )) pateikta medžiaga, susijusia su Pirkimu bei Pirkimo proceduras ir nurode, kad pareiškejas 2010 m. gegužes 6 d. sudarydamas sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (toliau abi kartu – Sutartys) pažeide Istatymo 18 str. 3 d. imperatyvias nuostatas ir išreiške nuomone, kad pareiškejas sudarytas sutartis turetu nutraukti ir organizuoti nauja viešaji pirkima.

28Atkreipe demesi, kad Tarnyba atliko vertinima, taciau jokio sprendimo del pažeidimu neprieme. Tarnybos išreikšta nuomone del Sutarciu nutraukimo negali buti suprantama ar prilyginama pareiškejo ipareigojimui atlikti tokius veiksmus.

29Pažymejo, kad Istatymo 8 str. 2 d. 2 p. nustatyta Tarnybos funkcija kontroliuoti, kaip atliekant pirkimus laikomasi Istatymo ir kitu su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu reikalavimu, vykdyti šiu teises aktu pažeidimu prevencija. Šio Istatymo 8 str. 3 d. 5-7 p. nurodoma, kad itarusi Istatymo ir kitu su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, turi teise ipareigoti perkanciaja organizacija sustabdyti pirkimo proceduras, kol Viešuju pirkimu tarnyba nepateiks perkanciosios organizacijos pateiktu dokumentu ir sprendimu vertinimo, o nustaciusi šiuos pažeidimus – ipareigoti perkanciaja organizacija nutraukti pirkimo proceduras, pakeisti ar panaikinti neteisetus sprendimus ar veiksmus; duoti sutikima perkanciajai organizacijai nutraukti pirkimo proceduras ar pakeisti pirkimo sutarties salygas; Istatyma pažeidusius asmenis istatymu nustatyta tvarka traukti administracinen atsakomyben. Taigi, anot atsakoves, Tarnybos veikla yra reglamentuota Istatyme ir ji veikia Istatymu jai suteiktu igaliojimu ribose.

30Atsakoves teigimu, teismine tvarka gali buti gincijama ne bet kokia valstybinio viešojo administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 15 str. 1 d. 1 p. ir 22 str. reikalavimus. Taigi, pasak atsakoves, kad atsirastu procesines prielaidos gincyti Tarnybos rašta ABTI nustatyta tvarka, butina nustatyti, ar raštas atitinka viešojo administravimo subjektu priimamu teises aktu ir administraciniu sprendimu kriterijus. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatymo 8 str. 1 ir 2 d. nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi buti pagristas objektyviais duomenimis (faktais) ir teises aktu normomis, o taikomos poveikio priemones turi buti motyvuotos; individualiame administraciniame akte turi buti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teises ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Atsižvelgiant i šias nuostatas, atsakove daro išvada, kad esminis individualaus administracinio akto požymis – konkreciu teisiniu pasekmiu nustatymas tam tikram asmeniui arba ju grupei. Pagal ABTI 22 str. 1 d. skunda (prašyma) del viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teise paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, iskaitant valstybes ir savivaldybiu viešojo administravimo tarnautojus, pareigunus ir istaigu vadovus, jei jie mano, kad ju teises ar istatymu saugomi interesai yra pažeisti.

31Atsakoves teigimu, ginco objektu administraciniame teisme gali buti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia ju teises ar istatymu saugomus interesus).

32Atsakove pažymejo, jog skundžiamu Tarnybos raštu nebuvo sprendžiamas klausimas del teisiu ar pareigu nustatymo perkanciajai organizacijai. Gincijamame rašte Tarnyba nurode atliktu pirkimo proceduru pažeidimus, taciau jame nenustatyti konkretus ipareigojimai, nepriimti jokie sprendimai. Pasak atsakoves, skundžiamame rašte konstatuoti faktai be privalomo pobudžio patvarkymu nesukure pareiškejui nei teisiu, nei pareigu, nebuvo pritaikytos poveikio priemones. Tad atsakoves manymu, Tarnybos raštas, kuriame pateikiama institucijos nuomone, jog perkancioji organizacija sudarydama sutartis pažeide Istatymo reikalavimus ir turetu nutraukti Sutartis bei organizuoti nauja viešaji pirkima, negali buti vertina kaip individualus administracinis aktas, kadangi tai, anot atsakoves, yra materialinio – techninio pobudžio veiksmas, todel negali buti skundžiamas ABTI nustatyta tvarka, todel pareiškejo reikalavimas panaikinti skundžiama rašta yra nenagrinetinas Lietuvos Respublikos administraciniu teismu.

33Atsakove atsiliepime pasisake del Tarnybos gincijamo 2010 m. lapkricio 11 d. rašto Nr. 4S-3856, tuo atveju, jeigu teismas nusprestu nagrineti pareiškejo skunda.

34Nurode, kad Tarnyba, susipažinusi su 2010 m. gegužes 6 d. Pirkimo sutartimis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), nustate, kad sudarydamas Sutartis pareiškejas pažeide Istatymo 18 str. 3 d. nuostatas. Pareiškejas Pirkimo objekto I ir II daliu laimetojais pripažino tiekejus, kuriu galutiniuose pasiulymuose buvo nustatyti fiksuoti ikainiai be PVM, o sudarytose Sutartyse nustatyti fiksuoti ikainiai jau iskaitant PVM, t. y., pasak atsakoves, tiekeju pasiulymu ir sudarytu Sutarciu kainos skiriasi. Tad, atsakoves teigimu, pareiškejas pažeide Istatymo 18 str. 3 d. nuostatas, kuriose nustatyta, jog sudarant pirkimo sutarti, joje negali buti keiciama po derybu pateiktame galutiniame pasiulyme užfiksuota galutine derybu kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiulyme nustatytos pirkimo salygos, be to neužtikrino Istatymo 3 str. 2 d. nustatyto tikslo, t. y. vadovaujantis Istatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutarti, leidžiancia isigyti perkanciajai organizacijai reikalingu prekiu, paslaugu ar darbu, racionaliai naudojant tam skirtas lešas – siekimo. Be kita ko, anot atsakoves, Sutartyse nustatyti tam tikru paslaugu teikimo fiksuoti ikainiai buvo suapvalinti ne pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas kainodaros taisykles. Nurode pavyzdi – tiekejo VšI „Socialiniai partneriai“ galutiniame pasiulyme nustatytas konferenciju dokumentu aplanko vienam asmeniui parengimo ir pagaminimo paslaugos fiksuotas ikainis – 12,39998 Lt be PVM, o Pirkimo 2010 m. gegužes 6 d. sutartyje Nr. ( - ) nustatytas konferenciju dokumentu aplanko vienam asmeniui parengimo ir pagaminimo paslaugos fiksuotas ikainis – 15,004 Lt iskaitant PVM. Ši suma, anot atsakoves, buvo suapvalinta netinkamai, kadangi 12,39998+21%=15,0039758 ir suapvalinus iki 2 skaiciu po kablelio (Pirkimo salygu 5.5 p.) fiksuotas ikainis su PVM butu 15,00 Lt. Taigi, atsakoves teigimu, tokiu budu buvo pažeistas Viešojo pirkimo–pardavimo sutarciu kainos ir kainodaros taisykliu nustatymo metodikos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. isakymu Nr. 1S-21, 27.6 p., nurodantis, kad perkanciajai organizacijai pasirinkus tiekeja, nuostatos, atitinkancios kainodaros taisykles ir tiekejo pasiulyma, mos sutartyje.

35Atsakoves teigimu, apibendrindama Pirkimo vertinima, Tarnyba skundžiamame rašte pažymejo, kad nustatyti Istatymo pažeidimai turejo itakos Pirkimo rezultatams, o Sutartys sudarytos pažeidžiant Istatymo reikalavimus, todel vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. nuostatomis, nurodanciomis, kad imperatyvioms istatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, pareiškejas turetu nutraukti Sutartis ir organizuoti nauja viešaji pirkima.

36Atsakove atkreipe demesi, jog Tarnyba skundžiamame rašte nurode, kad Pirkimo Sutartys pareiškejo sudarytos pažeidžiant Istatymo reikalavimus, taciau joks valdingo pobudžio sprendimas (pvz., ipareigoti nutraukti viešojo pirkimo proceduras, ipareigoti panaikinti priimtus sprendimus ar atliktus veiksmus ir pan.), nebuvo priimtas. Tad, pasak atsakoves, kadangi nebuvo priimtas sprendimas, nustatantis konkrecius ipareigojimus pareiškejui, nebuvo nurodyta ir vertinimo apskundimo tvarka. Be to, pažymejo, kad Tarnyba šiuo atveju negalejo pareiškejui duoti valdingo pobudžio ipareigojimu, nes, sudarius pirkimo sutarti, pirkimas pasibaigia.

37Treciasis suinteresuotas asmuo Europos socialinio fondo agentura (toliau – ir treciasis suinteresuotas asmuo) atsiliepime (b. l. 107-108) praše byla nagrineti teismo nuožiura.

38Nurode, kad 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 1443 patvirtintu Projektu administravimo ir finansavimo taisykliu 182 p. itvirtina projektu vykdytoju, kurie yra perkanciosios organizacijos, pareiga laikytis Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo nuostatu. 2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 1139 patvirtintu Atsakomybes ir funkciju paskirstymo tarp instituciju, igyvendinant Lietuvos 2007-2013 metu Europos Sajungos strukturines paramos panaudojimo strategija ir veiksmu programas, taisykliu 15.1 p. nustatyta, kad Viešuju pirkimu tarnyba kontroliuoja, kaip atliekant projektu viešuosius pirkimus laikomasi Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo reikalavimu. Agenturos teigimu, pareiškejas privalo pirkimus vykdyti pagal Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatyma, o Viešuju pirkimu tarnyba yra igaliota vertinti ir priimti sprendimus del perkanciuju organizaciju pirkimu.

39Teismo posedžio metu pareiškejo Vilniaus universiteto atstove I. G. praše patenkinti skunda, jame nurodytais argumentais (b. l. 127-130). Papildomai paaiškino, jog atsakove nurodo, kad skundžiamame rašte yra tik pareikšta nuomone, taciau jame yra nurodytas terminas 10 dienu, per kuri Vilniaus universitetas turi informuoti Tarnyba apie priimta sprendima.

40Teismo posedžio metu pareiškejo Vilniaus universiteto atstove J. N. praše patenkinti skunda, jame nurodytais argumentais (b. l. 127-130). Papildomai paaiškino, jog Tarnybos veiksmai gali pažeisti Vilniaus universiteto teises. Pažymejo, kad atsakove nurodo, jog skundžiamame rašte yra tik pareikšta nuomone, taciau jame yra reikalaujama nutraukti sudarytas Sutartis.

41Teismo posedžio metu atsakoves Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos atstove Alvyda Jatuliene praše skunda atmesti atsiliepime nurodytais argumentais (b. l. 127-130). Papildomai paaiškino, jog Tarnyba privalo fiksuoti Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo pažeidimus. Jeigu Vilniaus universitetas nenutrauks Sutarciu, Tarnyba pati kreipsis i teisma.

42Teismo posedžio metu treciojo suinteresuoto asmens VšI „Socialiniai partneriai“ atstove D. L. praše patenkinti pareiškejo skunda (b. l. 127-130). Paaiškino, kad palaiko pareiškejo Vilniaus universiteto pozicija.

43Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens Europos socialinio fondo agenturos atstovas nedalyvavo, apie teismo posedžio data, laika ir vieta pranešta tinkamai (b. l. 118).

44Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens UAB „Lietuvis“ atstovas nedalyvavo, apie teismo posedžio data, laika ir vieta pranešta tinkamai (b. l. 120).

45Byla nutraukiama.

46Iš pareiškejo skundo matyti, kad juo yra reikalaujama pripažinti neteisetu ir panaikinti atsakoves 2010 m. lapkricio 11 d. rašta Nr. 4S-3856 „Del viešojo pirkimu proceduru vertinimo“ (b. l. 33-34), kuriame konstatuota, kad 1 Sutartis ir 2 Sutartis sudaryta pažeidžiant Istatymo reikalavimus. Pastarajame taip pat nurodyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. nuostatomis, imperatyvioms istatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, taip pat, kad perkancioji organizacija turetu nutraukti sutarti ir organizuoti nauja viešaji pirkima, nedelsiant, ne veliau kaip per 10 darbo dienu nuo šio rašto gavimo, o Tarnyba raštu informuoti apie perkanciosios organizacijos priimtus sprendimus del Sutarciu nutraukimo.

47Pareiškejas reikalavima grindžia tuo, kad priimant gincijama rašta (sprendima) buvo pažeistos pagrindines proceduros, ypac taisykles, turejusios užtikrinti objektyvu visu aplinkybiu ivertinima bei sprendimo pagristuma, taip pat, kad gincijamame dokumente padarytos išvados, neatitinka tikruju faktiniu aplinkybiu bei kad pastarajame netinkamai išaiškintos bei pritaikytos Istatymo nuostatos.

48Byloje nustatyta, kad pareiškejas Vilniaus universitetas 2010 m. sausio 13 d. pateike patikslinta paraiška Nr. 2010-01/11 pagal projekta „Europos kreditu perkelimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalines koncepcijos parengimas: kreditu harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamu studiju programu metodikos kurimas ir diegimas“ (b. l. 102-104, 105-106, abi lapo puses).

492010 m. kovo 15 d. Vilniaus universiteto Viešuju pirkimu direktorius patvirtino Supaprastintu skelbiamu derybu salygas „Viešuju ryšiu ir konferenciju organizavimo paslaugu pirkimas 2010-01/11“ (b. l. 80-87, abi lapo puses), kuriose nurodyta, jog Pirkima sudaro 2 dalys: I pirkimo dalis – „Projekto bendrosios stilistikos ir viešinimo priemoniu parengimas“, II pirkimo dalis – „Konferenciju saliu ir dalyviu maitinimo paslaugos“ bei nustatyti reikalavimai del tiekeju kvalifikacijos ir kitos nuostatos.

502010 m. gegužes 6 d. Vilniaus universitetas ir VšI „Socialiniai partneriai“ pasiraše paslaugu teikimo sutarti Nr. ( - ) I pirkimo dalis – „Projekto bendrosios stilistikos ir viešinimo priemoniu parengimas“(b. l. 6-15).

512010 m. gegužes 6 d. Vilniaus universitetas ir UAB „Lietuvis“ pasiraše paslaugu teikimo sutarti Nr. ( - ) II pirkimo dalis – „Konferenciju saliu ir dalyviu maitinimo paslaugos“ (b. l. 16-23).

522010 m. liepos 20 d. Vilniaus universitetas ir VšI „Socialiniai partneriai“ pasiraše paslaugu priemimo – perdavimo akta Nr. 10-07/20 prie 2010 m. gegužes 6 d. sutarties Nr. ( - ) (b. l. 24), kuriuo Vilniaus universitetas prieme, o VšI „Socialiniai partneriai“ suteike paslaugas – sukure projekto logotipa ir pagrindini dizaina (10 000 Lt iskaitant PVM); sukure informacini portala internete (12 000 Lt iskaitant PVM), už kurias Vilniaus universitetas sumoka VšI „Socialiniai partneriai“ 22 000 Lt (b. l. 25).

532010 m. spalio 12 d. ESFA raštu Nr. ESF-10-SD-08290 (b. l. 31-32) kreipesi i Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos, kuriame praše pateikti išvada del Vilniaus universiteto atlikto „Viešuju ryšiu ir konferenciju organizavimo paslaugu pirkimas 2010-01/11“ viešojo pirkimo supaprastintu skelbiamu derybu budu proceduru, nurodydama, kad paslaugu teikimo sutartyse Nr. ( - ), Nr. ( - ) nustatytos kainos neatitinka pasiulymo kainu, t. y. sutartyje Nr. ( - ) informacinio portalo palaikymo kaina pasiulyme didesne 0,09 Lt nei pirkimo sutartyje, konferencijos aplanko parengimo ir gamybos kaina pasiulyme didesne 1,59 Lt nei pirkimo sutartyje, konferencijos dalyviu kvietimo ir registracijos kaina pasiulyme didesne 1,36 Lt nei pirkimo sutartyje, projekto viešinimo virtualioje erdveje reportažu/filmuku internetiniams portalams gamybos kaina pasiulyme didesne 0,01 Lt nei pirkimo sutartyje; sutartyje Nr. ( - ) saliu nuomos kaina pasiulyme mažesne 0,04 Lt nei pirkimo sutartyje, maitinimo kaina pasiulyme mažesne 0,88 Lt nei pirkimo sutartyje.

54Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos 2010 m. lapkricio 11 d. rašte Nr. 4S-3856 (b. l. 33-34) nustate, kad pareiškejas pažeide Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 18 str. 3 d., pagal kuria, sudarant pirkimo sutarti, joje negali buti keiciama po derybu pateiktame galutiniame pasiulyme užfiksuota galutine derybu kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiulyme nustatytos pirkimo salygos; neužtikrino Istatymo 3 str. 2 d. nustatyto pirkimu tikslo siekimo, kadangi Pirkimo objekto I ir II daliu laimetojais pripažintu tiekeju galutiniuose pasiulymuose nustatyti fiksuoti ikainiai be PVM, o Sutartyse nustatyti fiksuoti ikainiai iskaitant PVM, taip pat Sutartyse nustatyti tam tikru paslaugu teikimo fiksuoti ikainiai buvo suapvalinti ne pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas kainodaros taisykles; be to pažeide Viešojo pirkimo–pardavimo sutarciu kainos ir kainodaros taisykliu nustatymo metodikos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. isakymu Nr. 1S-21 (toliau – ir Metodika), 27.6 p.

55Skundžiamame Tarnybos 2010 m. lapkricio 11 d. rašte Nr. 4S-3856 taip pat konstatuota, jog nustatyti Istatymo pažeidimai turejo itakos Pirkimo rezultatams, o Sutartys sudarytos pažeidžiant Istatymo reikalavimus, taigi vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str. 1 d., nurode, jog imperatyvioms istatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, todel perkancioji organizacija turetu nutraukti Sutartis ir organizuoti nauja viešaji pirkima. Tarnyba praše nedelsiant ir ne veliau kaip per 10 darbo dienu nuo rašto gavimo raštu informuoti Tarnyba apie perkanciosios organizacijos priimtus sprendimus del Sutarciu nutraukimo.

56Pagal Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 3 str. 1 d., administracinis teismas sprendžia gincus del teises viešojo administravimo srityje.

57ABTI 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymo nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise ar istatymu saugomas interesas.

58Vadovaujantis ABTI 22 str. 1 d., skunda (prašyma) del viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teise paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, iskaitant valstybes ir savivaldybiu viešojo administravimo tarnautojus, pareigunus ir istaigu vadovus, kai jie mano, kad ju teises ar istatymu saugomi interesai yra pažeisti.

59Sistemine nurodytu teises normu analize leidžia teiseju kolegijai daryti pagrista išvada, kad vadovaujantis ABTI 22 str. 1 d., ginco objektu administraciniame teisme gali buti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia ju teises ar istatymu saugomus interesus). Teismas, nagrinedamas skundus del teisiniu pasekmiu negalinciu sukelti ir nesukelianciu aktu ar veiksmu, asmens teisiu apginti negaletu, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisiu ir pareigu apimtis nepasikeistu, o pats procesas butu iš esmes beprasmis. Teismas imasi nagrineti tik toki reikalavima del teises akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisykles, ju teises bei pareigos.

60Pareiškejas nesutinka su minetu atsakoves raštu ir, remdamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatymo (toliau – ir VAI), laiko ji individualiu administraciniu aktu, bei prašo ji panaikinti.

61Pažymetina, kad Viešuju pirkimu tarnyba pagal Istatymo 8 str. 1 d. yra viešuju pirkimu politika igyvendinanti ir prižiurinti, kaip laikomasi šio istatymo ir su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu, istaiga prie Ukio ministerijos, veikianti pagal ši ir kitus Lietuvos Respublikos istatymus, teises aktus, tarptautinius isipareigojimus, savo nuostatus.

62Nagrinejamu atveju atsakove gincijamo savo akto, t. y. ivertinimo, kaip Tarnybos priimto dokumento, juridini pagrinda nurodo Istatymo 8 str. 2 d. 2 p. (redakcija galiojusi iki 2011 m. sausio 6 d.), kuris Tarnybai suteikia teise kontroliuoti, kaip, atliekant pirkimus, laikomasi Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo ir kitu su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu reikalavimu, vykdyti šiu teises aktu pažeidimu prevencija. Nors tokios rušies dokumento („Ivertinimo“) nurodyta teises normos redakcija nenumate priimti, taciau, teismo nuomone, Tarnyba, realizuodama savo pareiga prižiureti, kaip laikomasi šio Istatymo ir su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu bei vykdyti šiu teises aktu pažeidimu prevencija, turejo teise priimti ir tokios ar panašios rušies dokumentus.

63Pagal ABTI 2 str. 14 d., individualus teises aktas – vienkartis teises taikymo aktas skirtas konkreciam subjektui ar individualiais požymiais apibudintu subjektu grupei. Teiseju kolegija pastebi, kad individualus teises taikymo aktai išreiškia ne tik valstybes valia, bet ir atskiru pilieciu valia, jie skirti reguliuoti konkrecius gyvenimo atvejus, skirti konkreciam asmeniui, nustatanciam konkreciam asmeniui santykius su konkrecia institucija. Individualus teises aktas išreiškia kompetentingos institucijos valia administraciniu teisiniu santykiu srityje, išreiškia valia kito asmens atžvilgiu.

64Skundžiamo rašto (sprendimo) turinio analize teiseju kolegijai suponuoja išvada, kad skundžiamas raštas (sprendimas) placiaja prasme yra viešojo administravimo subjekto atliktas veiksmas, bet atlikus ši veiksma pareiškejo teisiu apimtis nesusiaurejo, papildomu pareigu neatsirado. Kolegijos nuomone, del tokio veiksmo negali buti iškelta administracine byla. Teisminis nagrinejimas nekeliant konkretaus materialinio pobudžio reikalavimo yra teisiškai beprasmis.

65Apibendrinusi tai, kas pasakyta anksciau, teiseju kolegija konstatuoja, kad raštas (sprendimas) negali buti laikomos nei individualiu teises aktu, nei administraciniu aktu ABTI 2 str. 15 d. ir VAI 3 str. 11 d. prasme, nes juo nera išreikštas sprendimas viešojo administravimo srityje del pareiškejos teisiu ar pareigu. Kolegija pažymi, kad panaikintas gali buti tik administracinis aktas. Ginco atveju pareiškejas skundžia rašta, kuriame Tarnyba išdeste savo vertinima ir pozicija, taciau jokie privalomi nurodymai ar ipareigojimai pareiškejui nera nustatyti. Raštas yra vienas iš viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobudžio dokumentu, kurie pagal savo pobudi nepriskirtini prie aktu, esanciu ginco administraciniame teisme dalyku. ABTI 15 str. 1 d. pateiktas konkretus sarašas bylu, kurias sprendžia administraciniai teismai, taciau i ji nepatenka pareiškejos reikalavimas del rašto (sprendimo) panaikinimo. Administraciniai teismai nera istatymu leidejo igalinti tirti gincu del viešojo administravimo subjektu aiškinamojo pobudžio raštu. Kaip mineta, teismas imasi nagrineti tik toki reikalavima del sprendimo panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisykles, ju teises bei pareigos, o ne aiškinama subjektui, kaip vienokiu ar kitokiu atveju taikyti teises aktai.

66Teiseju kolegija pažymi, kad suformuotoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne karta pasisakyta, kad teismas imasi nagrineti tik toki reikalavima del teises akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisykles, ju teises bei pareigos. Jei aiškinama suinteresuotam subjektui, kaip vienokiu ar kitokiu atveju taikytini teises aktai, teikiama informacija, tai iš cia kildinami reikalavimai laikytini nepriskirtinais administraciniu teismu kompetencijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai administracinese bylose Nr. A-7-121/2004, Nr. AS-6-322/2006, Nr. A-556-1007/2007, Nr. AS-438-431-07, Nr. A-556-151/2008, Nr. A-556-308/2009).

67Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija daro išvada, kad pareiškeja kreipesi i teisma prašydama panaikinti rašta (sprendima), kuris pareiškejai nesukelia jokiu teisiniu pasekmiu, todel byla nutrauktina ABTI 101 str. 1 p. pagrindu, t. y. ši byla nepriskirtina administraciniu teismu kompetencijai. Atsakoves sprendimo turinio teisetumas ankšciau išdestytu teises aktu pagrindu nevertintinas.

68Pareiškejai išaiškinamos ABTI 102 str. 3 d. nuostatos, kad byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama.

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 101 str. 1 p., 102 str., 106 str., 149 str. 1 d. 1 p., 149 str. 2 d.,

Nutarė

72administracine byla Nr. I-1498-629/2011 (Proceso Nr. 3-61-3-03603-2010-8) pagal pareiškejo Vilniaus universiteto skunda atsakovei Viešuju pirkimu tarnybai prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Europos socialinio fondo agenturai, VšI „Socialiniai partneriai“ ir UAB „Lietuvis“ del sprendimo panaikinimo nutraukti.

73Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,... 3. dalyvaujant pareiškejo Vilniaus universiteto atstovems I. G. ir J. N.,... 4. viešame teismo posedyje, išnagrinejusi administracine byla pagal pareiškejo... 5. n u s t a t e:... 6. pareiškejas Vilniaus universitetas (toliau – ir pareiškejas) su skundu (b.... 7. Skunde pareiškejas nurode, jog skundžiamas sprendimas neteisetas, kadangi ji... 8. Pareiškejo teigimu, jis vykde viešaji pirkima „Viešuju ryšiu ir... 9. Anot pareiškejo, pagal Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo (toliau... 10. 2010 m. rugpjucio 31 d. Europos socialinio fondo agentura (toliau – ir ESFA),... 11. Vilniaus universiteto teigimu, jis 2010 m. rugsejo 14 d. pateike ESFA rašta... 12. Be kita ko, pareiškejas nurode, kad 2010 m. spalio 12 d. ESFA kreipesi i... 13. Pasak pareiškejo, Tarnyba 2010 m. lapkricio 11 d. sprendimu Nr. 4S-3856... 14. Pažymejo, jog Pirkimo salygu 1 priede (taip pat ir tiekeju pasiulymuose) buvo... 15. Pareiškejo teigimu, Metodikos 2 d. nustatyta, kad sutarties kaina tai suma,... 16. Nurode, jog priklausomai nuo viešojo pirkimo pobudžio, to nedraudžiant... 17. mos salygos, kurios, jei butu nustatytos pradines sutarties sudarymo proceduros... 18. Taip pat nurode, kad vadovaujantis Viešojo pirkimo–pardavimo sutarciu salygu... 19. Pareiškejas pažymejo, kad jis 2010 m. lapkricio 19 d. kreipesi i Tarnyba su... 20. Be to, atkreipe demesi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu... 21. Pareiškejo teigimu, Pirkimo salygu 5.5. p. buvo nurodyta, kad skaiciuojant... 22. Be kita ko, pareiškejas nurode, kad Lietuvos Respublikos viešojo... 23. Pažymejo, kad Tarnyba, pateikdama 2010 m. lapkricio 11 d. sprendima Nr.... 24. Pabreže, kad Tarnyba savo išvadoje nurode nutraukti 1 Sutarti bei 2 Sutarti,... 25. Taip pat pareiškejas atkreipe demesi, kad Lietuvos Respublikos viešuju... 26. Atsakove Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos... 27. Nurode, jog Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu... 28. Atkreipe demesi, kad Tarnyba atliko vertinima, taciau jokio sprendimo del... 29. Pažymejo, kad Istatymo 8 str. 2 d. 2 p. nustatyta Tarnybos funkcija... 30. Atsakoves teigimu, teismine tvarka gali buti gincijama ne bet kokia valstybinio... 31. Atsakoves teigimu, ginco objektu administraciniame teisme gali buti viešojo ar... 32. Atsakove pažymejo, jog skundžiamu Tarnybos raštu nebuvo sprendžiamas... 33. Atsakove atsiliepime pasisake del Tarnybos gincijamo 2010 m. lapkricio 11 d.... 34. Nurode, kad Tarnyba, susipažinusi su 2010 m. gegužes 6 d. Pirkimo sutartimis... 35. Atsakoves teigimu, apibendrindama Pirkimo vertinima, Tarnyba skundžiamame... 36. Atsakove atkreipe demesi, jog Tarnyba skundžiamame rašte nurode, kad Pirkimo... 37. Treciasis suinteresuotas asmuo Europos socialinio fondo agentura (toliau – ir... 38. Nurode, kad 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu... 39. Teismo posedžio metu pareiškejo Vilniaus universiteto atstove I. G. praše... 40. Teismo posedžio metu pareiškejo Vilniaus universiteto atstove J. N. praše... 41. Teismo posedžio metu atsakoves Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos... 42. Teismo posedžio metu treciojo suinteresuoto asmens VšI „Socialiniai... 43. Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens Europos socialinio fondo... 44. Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens UAB „Lietuvis“ atstovas... 45. Byla nutraukiama.... 46. Iš pareiškejo skundo matyti, kad juo yra reikalaujama pripažinti neteisetu... 47. Pareiškejas reikalavima grindžia tuo, kad priimant gincijama rašta... 48. Byloje nustatyta, kad pareiškejas Vilniaus universitetas 2010 m. sausio 13 d.... 49. 2010 m. kovo 15 d. Vilniaus universiteto Viešuju pirkimu direktorius... 50. 2010 m. gegužes 6 d. Vilniaus universitetas ir VšI „Socialiniai... 51. 2010 m. gegužes 6 d. Vilniaus universitetas ir UAB „Lietuvis“ pasiraše... 52. 2010 m. liepos 20 d. Vilniaus universitetas ir VšI „Socialiniai... 53. 2010 m. spalio 12 d. ESFA raštu Nr. ESF-10-SD-08290 (b. l. 31-32) kreipesi i... 54. Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos 2010 m.... 55. Skundžiamame Tarnybos 2010 m. lapkricio 11 d. rašte Nr. 4S-3856 taip pat... 56. Pagal Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 3 str. 1 d.,... 57. ABTI 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise... 58. Vadovaujantis ABTI 22 str. 1 d., skunda (prašyma) del viešojo ar vidaus... 59. Sistemine nurodytu teises normu analize leidžia teiseju kolegijai daryti... 60. Pareiškejas nesutinka su minetu atsakoves raštu ir, remdamasis Lietuvos... 61. Pažymetina, kad Viešuju pirkimu tarnyba pagal Istatymo 8 str. 1 d. yra... 62. Nagrinejamu atveju atsakove gincijamo savo akto, t. y. ivertinimo, kaip... 63. Pagal ABTI 2 str. 14 d., individualus teises aktas – vienkartis teises... 64. Skundžiamo rašto (sprendimo) turinio analize teiseju kolegijai suponuoja... 65. Apibendrinusi tai, kas pasakyta anksciau, teiseju kolegija konstatuoja, kad... 66. Teiseju kolegija pažymi, kad suformuotoje Lietuvos vyriausiojo administracinio... 67. Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija daro išvada, kad... 68. Pareiškejai išaiškinamos ABTI 102 str. 3 d. nuostatos, kad byla nutraukus,... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos... 72. administracine byla Nr. I-1498-629/2011 (Proceso Nr. 3-61-3-03603-2010-8) pagal... 73. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali buti skundžiama...