Byla AS-438-431-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos akcinės bendrovės “Rytų skirstomieji tinklai” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ skundą atsakovei Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Neiluva“, uždarajai akcinei bendrovei „ABB“, uždarajai akcinei bendrovei „Relinė apsauga“ dėl įvertinimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Tarnyba) 2007 m. balandžio 23 d. įvertinimą Nr.4S-1239.

5Pareiškėja paaiškino, jog šiuo įvertinimu buvo nuspręsta, kad bendrovė, vykdydama pirkimus Nr.41391, 42347, 42252 ir 41155, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) nuostatas, nesilaikė pačios nustatytos Supaprastintas pirkimų tvarkos (toliau - Tvarka), pirkimų sąlygų reikalavimų. Pareiškėjos manymu, šis įvertinimas neteisėtas, nes atsakovė skundžiamą aktą priėmė vadovaudamasi VPĮ 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, numatančiu, jog viena iš jos funkcijų yra kontroliuoti, kaip, atliekant pirkimus, laikomasi VPĮ ir kitų su juo susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų kontrolę. Tačiau ši teisės norma nenumato teisės konstatuoti VPĮ pažeidimus, juolab, kai pirkimo procedūrų atitikimo VPĮ klausimas nagrinėjamas teisme. Pareiškėjos manymu, atsakovė turi įgalinimus nustatyti VPĮ pažeidimus, juos nustačiusi, privalo priimti atitinkamus sprendimus, tuo tarpu įvertinime pareiškėjai joks įpareigojimas nenustatytas. Taigi išvada, kad perkančioji organizacija, nepakvietusi derėtis visų tiekėjų, kurie atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, sudarė nevienodas sąlygas bei neužtikrino tiekėjų lygiateisiškumo dalyvaujant pirkimo procedūrose, padaryta netinkamai taikant Tvarkos nuostatas, nes jos 11.6 punkte numatyta, jog derėtis turi būti pakviesti visi tiekėjai, kurie ne tik atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, bet ir kurių pasiūlymai iš esmės atitinka keliamus reikalavimus. Išvada, jog pirkimuose Nr.41391, 42347, 42252 neteisėtai atmestas pigesnis pasiūlymas, taip pat padaryta netinkamai taikant VPĮ ir Tvarkos nuostatas, nes pagal pastarosios 7.2.2 punktą pasiūlymas turi būti atmestas, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepaisant to, ar jis yra pigesnis nei kito tiekėjo pasiūlymas, o VPĮ 3 str. 1 dalyje nustatytas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Šiuo atveju rangovų pasiūlymų atitikimą pirkimų sąlygų reikalavimams galėjo nustatyti tik specialistai, būtent jie ir nustatė UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymų neatitikimus sąlygų reikalavimams.

6Dėl pirkime Nr.41391 nustatytų pažeidimų pareiškėja paaiškino, jog bendrovei „Relinė apsauga“ nesiūlyta tikslinti pasiūlymo, ji nekviesta derėtis, nes jos pasiūlymas iš esmės neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, o pasiūlymas įvertintas ne 2006 m. liepos 4 d. raštu, o Viešųjų pirkimų komisijos 2006 m. liepos 28 d. sprendimu. Atsakovo argumentai, liečiantys VPĮ 18 straipsnio pažeidimus, nepagrįsti, nes pirkimas buvo vykdomas pagal Tvarkos nuostatas, tuo tarpu argumentai dėl UAB „Neiluva“ pasiūlytos kainos vertinimo, vadovaujantis Tvarkos 7.2.3 ir pirkimo sąlygų 10.1.3 punktais, atmestini, nes nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis ar teisės aktais. Galiausiai, pasak pareiškėjos, nepagrįstu laikytinas ir atsakovo teiginys dėl 2006 m. rugpjūčio 3 d. rangos sutarties 9.5 punkto neatitikimo pirkimo sąlygų 6.2.12 punktui. Sąlygų 6.2.18 punktu numatyta rangovo teisė darbų atlikimui samdyti subrangovus. Dėl pirkimo Nr.42347 pareiškėja paaiškino, jog ji nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi nustatytų principų ir 2 dalies nuostatų, nes pagal Tvarkos 7.1 punktą pareiškėjas gali prašyti, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą, tačiau negalima prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti pasiūlymo esmę. UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymas iš esmės neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų. Tarnyba nėra kreipusis į teismą dėl Tvarkos sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, o pats pirkimas vykdytas vadovaujantis jos nuostatomis, todėl atsakovė neturėjo pagrindo pripažinti pareiškėjos sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą neteisėtu. Nepagrįstais pareiškėja prašė pripažinti ir Tarnybos argumentai dėl 2006 m. rugsėjo 14 d. rangos sutarties 9.5 punkto nesuderinamumo su pirkimo sąlygų 6.2.13 punktu nepagrįsti, nes sąlygų 6.2.19 punktu buvo numatyta rangovų teisė darbų atlikimui samdyti subrangovus. Dėl pirkimų Nr.42252 ir 41155 pareiškėja paaiškino, jog UAB „Relinė apsauga“ nekviesta derėtis, nes pateikti pasiūlymai iš esmės neatitikę keliamų reikalavimų, o VPĮ 18 straipsnis nepažeistas, nes pirkimai buvo vykdomi pagal Tvarkos nuostatas. Anot pareiškėjos, Tarnybos argumentai dėl bendrovių „ABB“ ir „Neiluva“ pasiūlytų kainų vertinimo, vadovaujantis Tvarkos 7.2.3 ir pirkimo sąlygų 10.1.3 punktais, atmestini, nes nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis ar teisės aktais.

7Atsakovė, atsikirsdama į pareiškėjos skundą, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime į skundą paaiškino, jog ji atliko viešųjų pirkimų Nr.42347, Nr.42255, Nr.41155 ir Nr.41391 įvertinimą, perkančiajai organizacijai atlikus visas pirkimo procedūras ir sudarius pirkimo sutartis, t. y., pasibaigus viešiesiems pirkimams. Kaip nurodė atsakovė, ji savo kompetencijos ribose priima administracinius sprendimus- įpareigojimus arba administracinių teisės pažeidimų nutarimus, kuriems gali būti taikoma Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta sąvoka, tuo tarpu skundžiamu įvertinimu jokių valdingo pobūdžio nurodymų perkančiajai organizacijai neduota, tai yra informacinio pobūdžio raštas, todėl negali būti vertinamas kaip individualus administracinis sprendimas, skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgusi į tai, atsakovė padarė išvadą, kad pareiškėjo interesų pažeidimas šiuo atveju negali būti ginamas teisme, ką yra patvirtinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr.A8-1516-06.

9Anot atsakovės, įvertinusi pareiškėjos vykdytus supaprastintų derybų būdu pirkimus, ji nustatė pažeidimus. Visų pirma, pirkimo Nr.41391 metu į derybas kviesta tik UAB „Neiluva“, o UAB „Relinė apsauga“ į derybas nekviesta ir apie pasiūlymo įvertinimo rezultatus jai pranešta tik 2006 m. liepos 31 d. (kai pasiūlymas įvertintas 2006 m. liepos 4 d.), nors Tvarkos 11.6 ir konkurso sąlygų 8.5 punktais numatyta, jog derėtis turi būti pakviesti visi tiekėjai, kurie atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pasiūlymai atitinka konkurso sąlygas. Pareiškėjos skundo argumentas, jog UAB „Relinė apsauga“ negalėjo būti pakviesta derybų, nes jos pasiūlymas iš esmės neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, atmestinas, nes tiek VPĮ 114 straipsnio 1 dalyje, tiek Tvarkos 11.8 punkte įtvirtinta, kad derybų metu su dalyviu gali būti deramasi dėl pasiūlymo kainos, prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų bei visų kitų pasiūlymų sąlygų. VPĮ 18 straipsnio 9 dalimi nustatyta, kad pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė šio įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai. Atsakovės teigimu, pareiškėja šį reikalavimą pažeidė, nes 2006 m. rugpjūčio 3 d. buvo sudaryta rangos sutartis, dar nepasibaigus tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminams. Be to, sutarties kaina viršijo 2006 m. kovo 30 d. protokole nurodytą preliminarią pirkimo vertę, tačiau, ar tokia kaina per didelė, svarstyta nebuvo, nors tai įpareigoja daryti Tvarkos 7.2.3 ir konkurso sąlygų 10.1.3 punktai. Konkurso sąlygų 6.2.12 punktas nustatė, jog, pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi pateikti atitinkamus sertifikatus, leidžiančius rangovo personalui atlikti montavimo-derinimo bei kompleksinio patikrinimo darbus. Tačiau sutarties 9.5 punkte įrašyta kitokia sąlyga: „jei rangovas neturi dokumento (sertifikato), leidžiančio montuoti atitinkamos įrangos, rangovas samdo specialistą, turintį teisę ...“. Tai, atsakovės nuomone, nesiderina su konkurso sąlyga, todėl, jei tiekėjas nepateikė atitinkamo sertifikato, jis neatitinka kvalifikacinio reikalavimo ir toks pasiūlymas privalėjo būti atmestas. Sutarties 15.7 punktas prieštarauja VPĮ 18 straipsnio 3 daliai ir 6 dalies 11 punktui, nes pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

10Antra, pirkime Nr.42347 pasiūlymus pateikė UAB „ABB“ ir UAB „Relinė apsauga“, tačiau patikslinti pasiūlymą paprašyta tik UAB „ABB“. Pareiškėja, vertindama pateiktus pasiūlymus, padarė analogiškus pažeidimus kaip ir pirkime Nr.41391. Be to, pirkimuose Nr.42252 ir 41155 pareiškėja vėl eliminavo tiekėją UAB „Relinė apsauga“, padarydama tuos pačius pažeidimus. Atsižvelgus į tai, atsakovės nuomone, darytina išvada, jog pareiškėja vykdė pirkimus supaprastintų derybų būdu, o derybų metu su dalyviu gali būti deramasi ne tik dėl pasiūlymų kainos, bet ir siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų bei visų kitų pasiūlymo sąlygų. Perkančioji organizacija, nepakvietusi derėtis visų tiekėjų, kurie atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nesudarė vienodų sąlygų bei neužtikrino jų lygiateisiškumo dalyvaujant pirkimo procedūrose, taip pažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus pagrindinius pirkimų principus. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tuo tarpu pirkimuose Nr.41391, 42347 ir 42252 nepagrįstai ir neteisėtai atmestas pigesnis pasiūlymas bei sudarytos pirkimo sutartys, kurių vertė didesnė nei tiekėjo UAB „Relinė apsauga“ pradinė pasiūlymo kaina, tuo neužtikrinant VPĮ nustatyto pirkimų tikslo. Šiuo metu Vilniaus apygardos teismui yra apskųstos viešųjų pirkimų Nr.41391, 42347 ir 42252 pirkimo procedūros, kas rodo, jog pareiškėja, vykdydama pirkimus, išties pažeidė VPĮ ir Tvarkos nuostatas.

11Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Neiluva“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą jį palaikė.

12Atsiliepime paaiškino, kad skundžiamas aktas neteisėtas ne tik dėl to, jog Tarnyba neturėjo teisės nustatyti VPĮ pažeidimus, bet ir dėl to, jog netinkamai taikytas VPĮ. Be reikalavimų, kurių neatitiko UAB „Relinė apsauga“, išvardijimo, UAB „Neiluva“ pažymėjo, jog skundžiamas įvertinimas negali būti laikomas individualiu administraciniu aktu, tačiau, jos nuomone, pareiškėja skundžia atsakovės veiksmų neteisėtumą, t. y. tai, jog Tarnyba pažeidė viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą, pagal kurį viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose. Trečiojo suinteresuotojo asmens manymu, atsakovė, nenustatydama jokio įpareigojimo pareiškėjai, veikė ne savo kompetencijos ribose. Atsiliepime tretysis suinteresuotasis asmuo taip pat nurodė, kad atsakovės surašytas įvertinimas Civilinio proceso kodekso 197 straipsnio 2 dalies prasme gali būti laikomas didesnę įrodomąją galią turinčiu įrodymu, kas pagrindžia tai, jog jis pažeidžia pareiškėjos teises nagrinėjant ginčus dėl pirkimų bendrosios kompetencijos teisme ir galimai įtakoja teismo išankstinę nuomonę

13Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Relinė apsauga“ atstovai teismo posėdžio metu pareiškėjos skundą prašė atmesti.

14Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Relinė apsauga“ atstovai paaiškino, kad šioje situacijoje nėra ką skųsti, atsakovė galėjo būti atsakove patraukta ir civilinėje byloje, būtent šioje byloje išnagrinėtas skundžiamo įvertinimo teisėtumo klausimas. Šiuo metu paties pirkimo objekto negali identifikuoti net specialistai, duoda skirtingas išvadas. Todėl pareiškėja privalėjo papildomai užklausti visus rangovus ir visus kviesti derybų bei jose spręsti. Tačiau pareiškėja pati visą laiką pažeidinėjo pirkimo tvarką ir terminus. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, atsakovė galėjo pasisakyti dėl Tvarkos atitikimo įstatymui bei priimti tokios formos dokumentą, kokį priėmė.

15Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Neiluva“ atstovė teismo posėdžio metu pareiškėjos skundą prašė tenkinti.

16Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „ABB“ atstovas teismo posėdžio metu pareiškėjos skundui pritarė, pareiškė, kad atsakovė po pirkimo procedūrų į ginčą nebegalėjo kištis, vykstant ginčui teisme - privalėjo nusišalinti nuo bet kokių procedūrų atlikimo, kita vertus - jei jau priėmė tokį įvertinimą, privalėjo duoti nurodymus pašalinti pažeidimus.

17III.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 9 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė.

19Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia nuginčyti Tarnybos 2007 m. balandžio 23 d. raštą (įvertinimą) Nr.4S-1239, tokį reikalavimą grįsdama atsakovės kompetencijos ribų peržengimu jį priimant bei rašte padarytų išvadų neteisėtumu ir nepagrįstumu, netinkamai taikius ir vertinus VPĮ, Tvarkos bei konkursų pirkimo sąlygų nuostatas bei nustačius faktines aplinkybes. Teismo nuomone, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui, būtent šie elementai apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. Tačiau teisminis tikrai ar tariamai pažeistos teisės gynybos būdas yra sąlygotas atitinkamų procesinių prielaidų, įtvirtintų ABTĮ 37, 101, 103 ir kt. straipsniuose, kurių buvimas atima arba apriboja asmens teisę naudotis teismine gynyba. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Taigi, teismo manymu, teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.

20Teismas pabrėžė, kad nagrinėjamos bylos skundo dalykas yra atsakovo 2007 m. balandžio 23 d. rašto Nr.4S-1239 teisėtumas ir pagrįstumas, todėl tam, kad atsirastų procesinės prielaidos šį raštą ginčyti teismine tvarka, būtina nustatyti, ar jis atitinka administravimo subjektų priimamų teisės aktų kriterijus. Viešųjų pirkimų tarnyba pagal VPĮ 8 straipsnio 1 dalį yra viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, veikianti pagal šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, tarptautinius įsipareigojimus, savo nuostatus. Šiuo atveju atsakovė ginčijamo savo akto, t. y. įvertinimo, kaip Tarnybos priimto dokumento, juridinį pagrindą nurodo VPĮ 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kuris Tarnybai suteikia teisę kontroliuoti, kaip, atliekant pirkimus, laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją. Nors tokios rūšies dokumento („Įvertinimo“) nei nurodytas įstatymas, nei Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1560 patvirtinti Tarnybos nuostatai nenumato priimti, tačiau, teismo nuomone, Tarnyba, realizuodama savo pareigą prižiūrėti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų bei vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją, turi teisę priimti ir tokios ar panašios rūšies dokumentus.

21Kartu teismas pažymėjo, jog tarnybos kompetenciją priimti teisės aktus viešojo administravimo srityje reglamentuoja VPĮ, kurio 8 straipsnio 3 dalies 4-6 punktai numato, kokio pobūdžio teisės aktus (sprendimus) atsakovė gali priimti asmenų, pažeidusių šio įstatymo reikalavimus, atžvilgiu. Iš šioje byloje skundžiamo atsakovės rašto matyti, kad juo nei viena iš šių teisių nebuvo realizuota, kita vertus juo buvo patikrinta bei įvertinta pareiškėjo veikla, vykdžius keturis pirkimus, ir konstatuoti padaryti VPĮ reikalavimų pažeidimai, tačiau netaikytos jokios neigiamo poveikio priemonės, numatytos anksčiau minėtuose punktuose. Teismas pažymėjo ir tai, jog raštu pareiškėja taip pat buvo informuota, kad tokia neteisėta veikla užtraukia atsakomybę pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1713 straipsnį, kas, realizuojant raštu padarytas išvadas ir neišeinant iš Tarnybos kompetencijos ribų, galėtų būti pagrindu nutarimui pagal ATPK priimti ir tai atitiktų skundžiamo teisės akto požymius. Tačiau, konstatavus pažeidimus, Tarnybai veikti pagal VPĮ 8 straipsnio 3 dalies 4 punktą nebuvo pagrindo tiek dėl to, kad tuo metu jau buvo pasibaigęs pirkimas (VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktas), tiek ir dėl to, kad ginčas buvo persikėlęs į teismą.

22Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, jog pareiškėjos ginčijamas 2007 m. balandžio 23 d. raštas Nr.4S-1239 neatitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto kriterijų, todėl nelaikytinas administraciniu aktu, skundžiamu ABTĮ nustatyta tvarka. Tokią poziciją yra išsakęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.A8-1516/2006, kuri, teismo nuomone, taikytina ir šiai nagrinėjamai administracinei bylai, nes iš administracinėje byloje Nr.A8 - 1516/2006 ginčijamo rašto taip pat buvo matyti, kad juo buvo patikrinta bei įvertinta pareiškėjo veikla, vykdant viešąjį pirkimą, apsiribojus konstatavimu, jog pareiškėja pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Teismas konstatavo, kad jam yra žinoma, jog bendrosios kompetencijos teisme yra iškeltos kelios civilinės bylos dėl vykdytų konkursų, todėl skundžiamas raštas vertintinas tik kaip vienas iš rašytinių įrodymų, galinčių pagrįsti ar paneigti šalių argumentus, o rašto teiginiai gali būti teismo įvertinti kritiškai ir atmesti. Taigi, teismo manymu, teisminis procesas pagal pareiškėjos suformuluotą skundo dalyką yra negalimas, toks skundas yra nenagrinėtinas teismų, todėl byla nutrauktina (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas).

23III.

24Atskiruoju skundu pareiškėja AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

251. Skundžiama nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas iš esmės pripažino, kad atsakovė, nenustatydama perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnyje numatytų apribojimų, turi teisę savo nuožiūra, pagrįstai ar nepagrįstai konstatuoti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, ir tokie atsakovės veiksmai negali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjos nuomone, toks pirmosios instancijos teismo nutarties argumentas yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas.

262. Pareiškėjos teigimu, Vilniaus apygardos administracinis teismas nepasisakė dėl jos argumentų, jog ginčijamas atsakovės aktas – įvertinimas – yra neteisėtas ne tik dėl to, kad atsakovė neturėjo teisės nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, bet ir yra nepagrįstas, nes išvados dėl pareiškėjos tariamų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų padarytos netinkamai taikant Viešųjų pirkimų įstatymo, taip pat Supaprastintų pirkimų tvarkos bei Pirkimų sąlygų nuostatas.

27Pareiškėja Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui taip pat pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir prašė laikinai sustabdyti ginčijamo administracinio akto – Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 23 d. įvertinimo Nr. 4S-1239 galiojimą.

28Prašyme pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu įvertinimas yra pateikiamas bendrosios kompetencijos teismams, trečiajam suinteresuotajam asmeniui UAB „Relinė apsauga“ skundžiant kitus (įvertinime neminimus) pareiškėjo vykdomus pirkimus, dėl ko reikalinga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikiną įvertinimo galiojimo sustabdymą. Pareiškėjos teigimu, skundžiamo įvertinimo panaikinimu ji siekia atkurti iki ginčijamo įvertinimo priėmimo buvusią padėtį. Šios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslas – užtikrintų realų neteisėto įvertinimo priėmimu pažeistų pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų atkūrimą, kurio neapsunkintų ar nepadarytų neįmanomu ginčijamo akto realizavimas teisiniuose santykiuose proceso metu. Be to, anot pareiškėjos, įvertinimo galiojimas iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje, taip pat pažeidžia pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už pirkimų vykdymą, teises ir interesus. Pasak pareiškėjos, AR „Rytų skirstomieji tinklai“ Pirkimų ir logistikos direktorius 2007 m. rugsėjo 4 d. gavo atsakovės pranešimą „Dėl patraukimo administracinėn atsakomybėn“, kuriame nurodoma, jog atsakovė už Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus, nurodytus Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskųstame įvertinime, numato patraukti Pirkimų ir logistikos direktorių administracinėn atsakomybėn.

29Atsakovė Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

301. Atsakovės nuomone, pareiškėjos skundžiamas dokumentas (įvertinimas) yra informacinio pobūdžio raštas, kuriuo atsakovė pranešė perkančiajai organizacijai apie atlikto įvertinimo rezultatus, nustatytus Vertybinių popierių įstatymo pažeidimus ir informavo apie taikytiną administracinę atsakomybę. Šis dokumentas, pasak atsakovės, negali būti vertinamas kaip individualus administracinis aktas, kuris gali būti skundžiamas teisme, nes atsakovė juo nenustatė perkančiajai organizacijai jokių pareigų.

312. Atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką byloje A8-1516/2006, pagal kurią minėtas informacinio pobūdžio raštas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto kriterijų. Dėl ko teisminis procesas pagal pareiškėjo suformuluotą skundo dalyką yra negalimas, nes toks skundas yra nenagrinėtinas teismų, o pradėta byla nutrauktina.

323. Atsakovė pabrėžia, kad nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog pirmosios instancijos teismo 2007 m. liepos 9 d. nutartis yra neteisėta dėl to, kad šis byloje nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, jog įvertinime nurodytos išvados tariamai padarytos netinkamai taikant Viešųjų pirkimų įstatymą, perkančiosios organizacijos pasitvirtintos supaprastintų pirkimų tvarkos ir pirkimų sąlygų nuostatas. Anot atsakovės, teismas neturėjo vertinti šių aplinkybių, nes bylą nutraukė dėl jos nepriskyrimo administracinių teismų kompetencijai.

33Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Relinė apsauga“ atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

341. Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti ginčijami valstybinio administravimo subjektų priimti teisės aktai. Akivaizdu, jog pareiškėjos ginčijamas įvertinimas nėra teisės aktas nei Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme, nei Viešųjų pirkimų įstatymo prasme. Šiuo atveju pati pareiškėja patvirtina, kad tokios rūšies dokumento (įvertinimo) nenumato nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai. Tačiau, trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, ši aplinkybė negali būti pagrindas kreiptis į administracinį teismą. Priešingu atveju išeitų, kad administraciniam teismui būtų galima apskųsti, pavyzdžiui, atsakovės atstovų duotą interviu ar pasisakymą televizijoje.

352. Pareiškėja kaip vieną savo argumentų atskirajame skunde nurodo atsakovės surašyto įvertinimo turinio nepagrįstumą. Trečiojo suinteresuotojo asmens manymu, šis argumentas neturėtų būti laikomas atskirojo skundo pagrįstu motyvu, kadangi jis yra civilinės bylos nagrinėjimo objektas Vilniaus apygardos teisme. Tuo tikslu Vilniaus apygardos teismas (civ. byla Nr. 2-112-54/07) yra paskyręs ekspertizę.

36Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Neiluva“ atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. nutartį. Atsiliepime nurodo, kad šiuo atveju pareiškėja skundė ne patį atsakovės įvertinimą kaip administravimo subjekto priimtą aktą, o atsakovės veiksmų teisėtumą, todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai pareiškėjos pateiktą skundą paliko nenagrinėtą.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Iš pareiškėjos skundo pirmosios instancijos teismui (b.l. 8) matyti, kad juo yra reikalaujama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2007 m. balandžio 23 d. raštą Nr. 4S-123 „Dėl viešųjų pirkimų procedūrų įvertinimo“ (b.l. 9). Šį reikalavimą pareiškėja grindžia tuo, kad ginčijamas dokumentas, t. y. jame padarytos išvados, neatitinka tikrųjų faktinių aplinkybių bei kad jame netinkamai yra išaiškintos bei pritaikytos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

40Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui. Savo ruožtu, skundo dalykas ir pagrindas apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. Tačiau teisminis, tikrai ar tariamai pažeistos teisės, gynybos būdas yra sąlygotas atitinkamų procesinių prielaidų, numatytų ABTĮ 37, 101, 103 straipsniuose, kurių buvimas atima arba apriboja asmens teisę naudotis teismine gynyba.

41Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo. Tokiu būdu, teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 22 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

42Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamoje byloje pareiškėjos skundo dalykas yra atsakovės 2007 m. balandžio 23 d. rašto Nr. 4S-123 „Dėl viešųjų pirkimų procedūrų įvertinimo“ teisėtumas ir pagrįstumas. Tačiau tam, kad atsirastų procesinės prielaidos šį raštą ginčyti teismine tvarka, būtina nustatyti ar jis atitinka administravimo subjektų priimamų teisės aktų kriterijus.

43Atsakovo, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos, kompetenciją, priimti teisės aktus viešojo administravimo srityje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471 redakcija), kurio 8 straipsnio 3 dalies 4-6 punktai numatė, kokio pobūdžio teisės aktus (sprendimus) atsakovė gali priimti asmenų, pažeidusių šio įstatymo reikalavimus, atžvilgiu. Iš byloje ginčijamo rašto matyti, kad juo buvo patikrinta bei įvertinta pareiškėjos veikla, vykdant keturis viešuosius pirkimus (Nr. 41391; 42347; 42252; 41155) skelbiamų supaprastintų derybų būdu, konstatuojant, jog pareiškėja pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Tačiau šiuo raštu, pareiškėjos atžvilgiu nebuvo taikytos neigiamo poveikio priemonės, numatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4-6 punktuose, o tik buvo pateikta informacija, kad tokia neteisėta veikla užtraukia atsakomybę pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau – ATPK).

44Atsižvelgiant į tai, atsakovės 2007 m. balandžio 23 d. raštas Nr. 4S-123 „Dėl viešųjų pirkimų procedūrų įvertinimo“ negali būti laikomas administraciniu aktu, priimtu pareiškėjos atžvilgiu, kadangi jis, kaip informacinio pobūdžio dokumentas, nesukėlė pareiškėjai teisinių pasekmių (neįtakojo pareiškėjos teisių ir pareigų). Tokia išvada darytina ir atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką analogiško pobūdžio bylose (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8 – 1516/2006 )

45Dėl ko, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad teisminis procesas pagal pareiškėjos suformuluotą skundo dalyką yra negalimas, nes toks skundas yra nenagrinėtinas teismų, o pradėta byla nutrauktina (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas; 101 straipsnio 1 punktas; 140 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Atitinkamai, pareiškėjos atskirasis skundas bei prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nagrinėjamoje administracinėje byloje yra atmetami, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. nutartis paliekama galioti nepakeista.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, 71 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

47pareiškėjos akcinės bendrovės “Rytų skirstomieji tinklai” atskirąjį skundą bei prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmesti.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi su skundu į... 5. Pareiškėja paaiškino, jog šiuo įvertinimu buvo nuspręsta, kad bendrovė,... 6. Dėl pirkime Nr.41391 nustatytų pažeidimų pareiškėja paaiškino, jog... 7. Atsakovė, atsikirsdama į pareiškėjos skundą, prašė jį atmesti kaip... 8. Atsiliepime į skundą paaiškino, jog ji atliko viešųjų pirkimų Nr.42347,... 9. Anot atsakovės, įvertinusi pareiškėjos vykdytus supaprastintų derybų... 10. Antra, pirkime Nr.42347 pasiūlymus pateikė UAB „ABB“ ir UAB „Relinė... 11. Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Neiluva“ atsiliepimu į pareiškėjos... 12. Atsiliepime paaiškino, kad skundžiamas aktas neteisėtas ne tik dėl to, jog... 13. Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Relinė apsauga“ atstovai teismo... 14. Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Relinė apsauga“ atstovai paaiškino,... 15. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Neiluva“ atstovė teismo posėdžio... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „ABB“ atstovas teismo posėdžio metu... 17. III.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 9 d. nutartimi... 19. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia nuginčyti... 20. Teismas pabrėžė, kad nagrinėjamos bylos skundo dalykas yra atsakovo 2007 m.... 21. Kartu teismas pažymėjo, jog tarnybos kompetenciją priimti teisės aktus... 22. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, jog pareiškėjos... 23. III.... 24. Atskiruoju skundu pareiškėja AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atskiruoju... 25. 1. Skundžiama nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas iš esmės... 26. 2. Pareiškėjos teigimu, Vilniaus apygardos administracinis teismas... 27. Pareiškėja Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui taip pat pateikė... 28. Prašyme pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu įvertinimas yra pateikiamas... 29. Atsakovė Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 30. 1. Atsakovės nuomone, pareiškėjos skundžiamas dokumentas (įvertinimas) yra... 31. 2. Atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė Lietuvos... 32. 3. Atsakovė pabrėžia, kad nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog pirmosios... 33. Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Relinė apsauga“ atsiliepimu į... 34. 1. Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti... 35. 2. Pareiškėja kaip vieną savo argumentų atskirajame skunde nurodo... 36. Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Neiluva“ atsiliepimu į pareiškėjos... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Iš pareiškėjos skundo pirmosios instancijos teismui (b.l. 8) matyti, kad juo... 40. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo... 41. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų... 42. Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamoje byloje pareiškėjos skundo dalykas yra... 43. Atsakovo, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos,... 44. Atsižvelgiant į tai, atsakovės 2007 m. balandžio 23 d. raštas Nr. 4S-123... 45. Dėl ko, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 47. pareiškėjos akcinės bendrovės “Rytų skirstomieji tinklai” atskirąjį... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. nutartį palikti... 49. Nutartis neskundžiama....