Byla e2-508-883/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Orestinos montažas“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Orestinos montažas“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė UAB „Kongera“ ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimą dėl UAB „Kongera“ pasiūlymo atmetimo. Ieškovė nurodo, kad kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Orestinos montažas“ (trečiasis asmuo) dalyvavo konkurse „Pastato Kuršėnuose, Vytauto g. 1, rekonstravimas ir pritaikymas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai“ (toliau – konkursas, pirkimas), pirkimo Nr. 345218, ir pateikė pasiūlymą, kuris buvo pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus. 2017-11-14 perkančioji organizacija pranešimu Nr. 5689264 „Dėl neįprastai mažų kainos sudedamųjų dalių pagrindimo“ pateikė ieškovei pranešimą, kuriuo paprašė pateikti pagrindimą kainų, kurios perkančiajai organizacijai pasirodė neįprastai mažos. Perkančioji organizacija, susipažinusi su ieškovės pateikta informacija dėl kainos pagrindimo, 2017-12-13 pranešimu informavo ieškovę, kad subjektų grupė UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ tinkamai nepagrindė neįprastai mažų pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių darbų grupių „Elektroniniai ryšiai“, „Šilumos tiekimas“, „Sklypo planas“, „Šildymas ir šilumos modulis“ ir „Vėdinimas ir oro kondicionavimas“ kainų ir, vadovaudamasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, ūkio subjektų grupės UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą atmetė. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl pasiūlymo atmetimo, 2017-12-20 pateikė pretenziją ir prašė: panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl UAB „Kongera“ pasiūlymo atmetimo; priimti su pretenzija teikiamus dokumentus, juos įvertinti atliekant iš naujo procedūras dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinant UAB „Kongera“ pasiūlymo kainos pagrįstumą.
 2. Perkančioji organizacija 2018-01-02 informavo, kad priimtas sprendimas pretenzijos netenkinti ir priimto sprendimo dėl ūkio subjektų grupės UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymo atmetimo nekeisti.
 1. Ieškovės teigimu perkančiosios organizacijos sprendimas nepagrįstas, nes perkančioji organizacija formaliai vertino UAB „Kongera“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą; perkančioji organizacija UAB „Kongera“ pasiūlytą kainą nepagrįstai lygino su skaičiuojamąja kaina, nors tokio reikalavimo nėra numatyta nei VPĮ, nei pirkimo sąlygose; perkančioji organizacija konkurso sąlygose nenurodžiusi konkretaus darbo valandų kiekio, tam tikro darbų atlikimo technologinio proceso, neturi pagrindo reikalauti, kad UAB „Kongera“ siūlytų darbų atlikimo sąnaudų kiekius ar technologinius procesus, kurie atitiktų perkančiosios organizacijos skaičiavimus; perkančioji organizacija nebendradarbiavo su UAB „Kongera“, nevertino pateiktų sėkmingai įvykdytų bei vykdomų sutarčių, kartu su pretenzija pateiktų dokumentų dėl naudojamų mechanizmų, įrengimų bei įrangos, dėl darbo jėgos pasitelkimo, dėl išskirtinių sąlygų įsigyjant statybines medžiagas ir įrangą.
 1. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija su ieškovės reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, jog išnagrinėjus ieškovės pateiktus dokumentus, kuriais grįsta jos siūloma galimai neįprastai maža kaina ir išanalizavus pateiktas lokalines sąmatas, nustatyta, kad vykdant sutartį bus nesilaikoma socialinės ir darbo teisės įpareigojimų; pateiktose išplėstinėse sąmatose sumažintos žmogaus darbo valandų skaičiuojamosios normos, lyginant su teisės aktais nustatytais pagrindiniais skaičiuojamosios kainos nustatymo principais; kainos pagrindime nebuvo pateikti tinkami įrodymai dėl išskirtinai palankių sąlygų atlikti darbus nurodytose darbų grupėse: pateiktos tik deklaratyvios, vienodo turinio pažymos, kad bus suteiktos iki 50 proc. nuolaidos statybinėms ir apdailos medžiagoms, nenurodant, kokio dydžio nuolaida kokios rūšie medžiagoms bus taikoma; kainos pagrindime nepateikti darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti nurodytų darbų grupių kainą, aprašymai; nepateikti jokie duomenys apie vykdyti ketinamą naudoti techninę įrangą bei naudojimosi technine įranga (nuosava, nuomojama ar pan.) sąlygų aprašymas.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.
 1. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) pateikė išvadą byloje, kurioje nurodė, jog ieškovės nurodytos informacijos, kuria grindžiama neįprastai maža kaina, vertinimas yra fakto klausimas, spręstinas bylos nagrinėjimo metu; tik įvertinus, ar ieškovės atsakovei pateikta informacija yra pakankama nepagrįstai mažai kainai pagrįsti, galima spręsti dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą pagrįstumo ir teisėtumo.

5Ieškinys atmestinas.

 1. Teismui ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatytos šios bylai reikšmingos faktinės aplinkybės: atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2017-09-11 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Pastato Kuršėnuose, Vytauto g. 1, rekonstravimas ir pritaikymas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai“, pirkimo Nr. 345218. Ieškovė UAB „Kongera“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Orestinos montažas“ pateikė pasiūlymą, kuris pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygas. 2017-11-14 perkančioji organizacija pranešimu Nr. 5689264 „Dėl neįprastai mažų kainos sudedamųjų dalių pagrindimo“ nurodė ieškovei, kad kai kurios pasiūlymo kainos sudedamosios dalys atrodo neįprastai mažos ir paprašė pateikti pasiūlyme nurodytų kainų pagrindimą.2017-11-21 ieškovė pateikė kainos pagrindimą. Perkančioji organizacija 2017-12-13 informavo ieškovę, kad subjektų grupė UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ tinkamai nepagrindė neįprastai mažų pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių – darbų grupių „Elektroniniai ryšiai“, „Šilumos tiekimas“ „Sklypo planas“, „Šildymas ir šilumos modulis“, „Vėdinimas ir oro kondicionavimas“ kainų ir subjektų grupės UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą atmetė. 2017-12-20 ieškovė pateikė pretenziją ir prašė panaikinti Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl UAB „Kongera“ pasiūlymo atmetimo, priimti su pretenzija teikiamus dokumentus ir juos įvertinti atliekant iš naujo procedūras dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinant ieškovės pasiūlymo pagrįstumą. 2018-01-02 perkančioji organizacija sprendimu netenkino pretenzijos ir priimto sprendimo dėl ūkio subjektų grupės UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymo atmetimo nekeitė. 2018-03-08 perkančioji organizacija pasirašė rangos sutartį su ūkio subjektų grupe UAB „Telšių meistras“ ir UAB „Infes“.
 2. Pirkimo procedūra buvo pradėta 2017 m. rugsėjo 11 d., todėl nagrinėjamam ginčui išspręsti taikytinos nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančios VPĮ nuostatos. Pagal VPĮ 57 straipsnio reikalavimus, perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį. Perkančioji organizacija pasiūlymą, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ar sąnaudos, privalo atmesti bet kuriuo iš šių atvejų: 1) dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų; 2) pasiūlymas neatitinka šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų (VPĮ 57 str. 3 d.).
 1. Atvejai, kada pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, įtvirtinti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr.1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2 punkte (Įsakymas galiojo vykdant nagrinėjamo Pirkimo procedūras). Minėto įsakymo 2.2 punkte įtvirtinta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jei ji yra 30 proc. ir daugiau mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.
 1. Ginčo, kad subjektų grupės UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ tam tikrose Pirkimo objekto dalyse pasiūlytos kainos veiklų sąrašo pozicijose „Elektroniniai ryšiai“, „Šilumos tiekimas“ „Sklypo planas“, „Šildymas ir šilumos modulis“, „Vėdinimas ir oro kondicionavimas“ atitinka minėtuose teisės aktuose numatytus neįprastai mažos kainos kriterijus, byloje nėra. Ginčas kilo dėl to, ar ieškovė UAB „Kongera“ tinkamai pagrindė pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą, bei dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai atliko neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimą. Pažymėtina, kad teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra (ne)pakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pvz., skirti ekspertizę), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-689-180/2017).
 1. Perkančiosios organizacijos ginčijamo konkurso 2017-10-23 Nuolatinės viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole užfiksuota, kad ūkio subjektų grupės UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ pasiūlyta kaina yra mažiausia, tačiau UAB „Kongera“ pasiūlyme nurodyta darbų sudėtinių dalių kainos yra ženkliai mažesnės už projektines atitinkamų darbų grupių kainas: veiklų sąrašo pozicijoje „Statinio architektūra“ nurodyta kaina sudaro 73 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos; pozicijoje „Sklypo planas“ nurodyta kaina sudaro 59 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos; pozicijoje „Šildymas ir šilumos modulis (šilumos punktas) nurodyta kaina sudaro 52 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos; pozicijoje „ Vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nurodyta kaina sudaro 31 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos; pozicijoje „ Elektrotechnika (įskaitant žaibosaugą) nurodyta kaina sudaro 78 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos; pozicijoje „Elektroniniai ryšiai“ nurodyta kaina sudaro 21 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos; pozicijoje „Gaisrinė signalizacija“ nurodyta kaina sudaro 71 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos; pozicijoje „Vandentiekis ir nuotekos“ nurodyta kaina sudaro 44 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos; pozicijoje „Šilumos tiekimas“ nurodyta kaina sudaro 45 proc. nuo projektinės sąmatinės šios darbų grupės kainos.
 1. Perkančioji organizacija 2017-11-14 pranešimu pateikė sąrašą įrodymų, kuriais galėtų būti grindžiama ieškovės pasiūlyme nurodyta kaina. Perkančioji organizacija prašė tiekėją šias kainas pagrįsti pateikiant nurodytų darbų grupių kainos išskaidymą (išplėstines sąmatas), kur matytųsi detalios kainos sudedamosios dalys (medžiagų, mechanizmų, darbo užmokesčio sąnaudos, pridėtinės išlaidos, mokesčiai ir pan.); ekonomiško nurodytų darbų grupių vykdymo proceso (metodo), pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymą; UAB „Kongera“ ir partnerio UAB „Orestinos montažas“ išskirtinai palankių sąlygų atlikti darbus nurodytose darbų grupėse įrodymus (pavyzdžiui, susitarimus su medžiagų tiekėjais ar kt.); UAB „Kongera“ ir partnerio UAB „Orestinos montažas“ darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti nurodytų darbų grupių kainą, aprašymus (t.y. duomenis apie turimą sutarčiai vykdyti darbo jėgą, planuojamą pasitelkti darbo jėgą, duomenis apie įmonėje dirbančių darbuotojų ir ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio dydžius), užtikrinant socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir atitinkamose, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose, laikymąsi; UAB „Kongera“ ir partnerio UAB „Orestinos montažas“ darbams vykdyti ketinamos naudoti techninės įrangos sąrašą bei naudojimosi technine įranga (nuosava, nuomojama ar pan.) sąlygų aprašymą.
 1. Bylos duomenimis UAB „Kongera“ vykdydama perkančiosios organizacijos nurodymą 2017-11-21 rašte „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ pateikė kainos pagrindimą, kuriame lakoniškai pasisakė dėl perkančiosios organizacijos rašte nurodytų aspektų. Ieškovė nurodė, kad teikiamų darbų kainodara formuojama remiantis gamybos proceso bei techninių sprendimų ekonomiškumu ir susideda iš atskirų dalių, kurios apsprendžia kaštų ir pelno maržos dydį; tiekėjas turi ir nuomuoja visą reikalingą statybinę techniką, įrenginius ir įrangą, kurie ženkliai sumažina atliekamų darbų savikainą; tiekėjas kartu su partneriu ir subrangovais yra pajėgūs atlikti visus konkurso sąlygose numatytus darbus; šiam objektui gauna išskirtinius pasiūlymus bei nuolaidas statybinėms ir apdailos medžiagoms, UAB „Kongera“ dirba 44, o UAB „Orestinos montažas“ 36 darbuotojai, Taip pat pateikė lokalines sąmatas, tiekėjų pažymas dėl suteikiamų nuolaidų, atliktų darbų sąrašus su pažymomis, ISO sertifikatus.
 1. 2017-12-12 perkančiosios organizacijos Nuolatinės viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo duomenys paneigia ieškovės argumentą, kad perkančioji organizacija formaliai vertino UAB „Kongera“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą. Iš šio protokolo turinio akivaizdu, kad komisija išsamiai nagrinėjo UAB „Kongera“ pateiktą kainos pagrindimą ir jį įvertino, pripažinusi, kad pasiūlyta neįprastai maža kaina tinkamai nepagrįsta.
 1. Perkančioji organizacija įvertinusi ieškovės pateiktus dokumentus nustatė, kad ieškovės pasiūlyta darbų grupės „Elektroniniai ryšiai“ ir „Šilumos tiekimas“ kaina, lyginant ją su konkursui pasiūlytu šių grupių kainų vidurkiu ir su skaičiuojamąja kaina yra nepagrįstai maža. Ieškovė teigia, kad jai negali būti žinomas konkursui pateiktų kitų dalyvių siūlomų kainų vidurkis, taip pat, kad perkančioji organizacija nepagrįstai vadovaujasi skaičiuojamąja kaina.
 1. Skaičiuojamoji statybos kaina (arba statybos kaina, arba skaičiuojamoji kaina) - statinio projektui parengti ir įgyvendinti reikalinga išlaidų suma, statytojo (užsakovo) apskaičiuota pagal resursų skaičiuojamąsias arba rinkos kainas bei rekomenduojamus bendruosius kainos apskaičiavimo principus. Statinių statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimo principai gali būti taikomi vykdant rangos darbų konkursus, palyginant alternatyvių projektinių sprendinių ekonominius rodiklius, todėl teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija pagrįstai ieškovės pasiūlytą kainą lygino su skaičiuojamąja kaina.
 1. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos paskaičiavimu, kad ieškovės sąmatoje „Elektroniniai ryšiai“ darbo užmokestį įvertinus 1351,62 Eur, vienos valandos darbo užmokestis yra 1,19 Eur, o sąmatoje „Šilumos tiekimas“ vienos valandos darbo užmokestis yra 2,12 Eur už valandą, kuomet nustatytas minimalus darbo užmokestis yra 2,32 Eur už valandą, ieškovė savo teiginių dėl gamybos proceso bei techninių sprendimų ekonomiškumo, darbo organizavimo, didėsiančio darbo našumo nepagrindžia jokiais įrodymais.
 1. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygose nenurodžiusi konkretaus darbo valandų kiekio, tam tikro darbų atlikimo technologinio proceso, neturi pagrindo reikalauti, kad UAB „Kongera“ siūlytų darbų atlikimo sąnaudų kiekius ar technologinius procesus, kurie atitiktų perkančiosios organizacijos skaičiavimus. Nagrinėjamu atveju pirkimo dokumentuose buvo pateikti darbų kiekių žiniaraščiai, todėl tiekėjas, pagal šiuos darbų kiekių žiniaraščius turi apskaičiuoti darbų kainą. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nustatė, kad sąmatoje „Sklypo planas“ skyriuje „Dangos“ 17 įkainyje F27-1-3žmogaus darbo valandų skaičius sumažintas 2,9 karto, skyriuje „Dangos už sklypo ribų“ 10 įkainyje N27P-22-2 žmogaus darbo valandų skaičius sumažintas 2,7 karto ir pan. Ieškovė, atskirose pozicijose mažindama darbo valandų skaičių, sumažinto darbo valandų kiekio niekaip nepagrindė. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad būtent ieškovės nurodyti reikalingi darbo valandų kiekiai yra pagrįsti, o nepakankamų darbo valandų nurodymas ir tuo pagrindu atlikti skaičiavimai, pagrindžiant neįprastai mažą kainą, gali reikšti, jog ieškovo nurodyta kaina iš tiesų nepakankama perkamiems darbams atlikti. Teismas sutinka su perkančiosios organizacijos išvada, kad toks sumažintas darbo valandų skaičius yra nepakankamas tradiciniais metodais sėkmingai atlikti nurodytus darbus. Tiekėjo teiginiai, kuriais tvirtinamas tam tikrų aplinkybių buvimas ar atitiktis konkretiems reikalavimams, nepateikus objektyvių šių teiginių tikrumą patvirtinančių duomenų, nėra pakankami konstatuoti, kad buvo tinkamai ir išsamiai atsakyta į perkančiosios organizacijos iškeltus klausimus.
 1. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija nebendradarbiavo su UAB „Kongera“, nevertino pateiktų sėkmingai įvykdytų bei vykdomų sutarčių, tai yra, sugebėjimo įvykdyti pirkimo sutartį, kas laikytina esminiu neįprastai mažos kainos pagrindimo kriterijumi. Teismo vertinimu, vykdomos ir anksčiau įvykdytos sutartys rodo, kad ieškovė gali tokius darbus atlikti, tačiau nepagrindžia nepagrįstai mažų kainų organizuojamame viešajame pirkime, nes sutartyse neatsispindi nei darbų apimtys, nei darbo laikas atskirai darbų grupei, nei naudojama technika, nei technologiniai procesai.
 1. Nustačius, kad neįprastai maža kaina paskaičiuota remiantis sumažintu darbo valandų kiekiu, kartu su pretenzija pateikti dokumentai dėl naudojamų mechanizmų, įrengimų bei įrangos, dėl darbo jėgos pasitelkimo, dėl išskirtinių sąlygų įsigyjant statybines medžiagas ir įrangą neturi lemiamos reikšmės sprendžiant dėl ieškovės pajėgumo atlikti perkamus darbus, o papildomų dokumentų reikalavimas nagrinėjamu atveju taip pat netikslingas.
 1. Teismo vertinimu, ieškovės parengtame neįprastai mažos kainos pagrindime nurodyti teiginiai, susiję su tiekėjo pajėgumu atlikti konkurse numatytus darbus, yra deklaratyvūs. Pažymėtina, kad UAB „Kongera“ 2018-01-17 yra iškelta restruktūrizavimo byla, teismo yra konstatuota, jog įmonė turi finansinių sunkumų ir 2017 metais dirbo nuostolingai. Tokia aplinkybė taip pat kelia abejonių ieškovės teiginių patikimumu ir realiomis galimybėmis vykdyti įsipareigojimus.
 2. Teismas, įvertinęs UAB „Kongera“ pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, neturi pagrindo nesutikti su perkančiosios organizacijos išvadomis, kad UAB „Kongera“ nepateikė išsamių ir pakankamų duomenų neįprastai mažai pasiūlymo kainai pagrįsti, kad duomenys dėl išskirtinai palankių sąlygų darbams atlikti yra deklaratyvūs, kad nepateikti duomenys apie ketinamą naudoti techninę įrangą. Įvertinęs pateiktą kainos pagrindimą, teismas sprendžia, kad UAB „Kongera“ visa apimtimi neatsakė į perkančiosios organizacijos paklausimą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, nurodė ne visas perkančiosios organizacijos prašomas aplinkybes. Atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, tiekėjai privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, o šiuo atveju to nebuvo padaryta, todėl teismas konstatuoja, kad UAB „Kongera“ neįprastai mažos kainos pagrindimas yra netinkamas, o atsakovė, vertindama UAB „Kongera“ pasiūlymo kaina, VPĮ nuostatų bei esminių viešųjų pirkimų principų nepažeidė. Nagrinėjamu atveju konstatavus, kad ieškovė tinkamai nepagrindė per mažos pasiūlymo kainos, ieškinys atmetamas.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

7Ieškinį atmesti.

8Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai