Byla 2YT-5914-1031/2020
Dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolis Tomas Ubartas, J. R., atstovaujamas įstatyminės atstovės R. R., išieškotojas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudiko biuras, skolininkas E. R

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Ernestas Šukys,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje, šalims nedalyvaujant, išnagrinėjęs pareiškėjo E. K. R. skundą dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolis Tomas Ubartas, J. R., atstovaujamas įstatyminės atstovės R. R., išieškotojas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudiko biuras, skolininkas E. R.,

Nustatė

3Šiaulių apylinkės teisme 2020-05-04 gautas pareiškėjo E. K. R. skundas dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų su antstolio 2020-04-22 patvarkymu dėl skundo grąžinimo S-20-136-26476, kuriuo praleidus skundo padavimo terminą, skundas grąžintas pareiškėjui. Pareiškėjas 2020-04-20 kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas panaikinti 2020-03-31 raštą Nr. S000352, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą bei priimti patvarkymą dėl arešto butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), panaikinimo.

4Pareiškėjas nurodo, kad antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0136/15/02253 dėl skolos išieškojimo iš skolininko E. R. (toliau – skolininkas) išieškotojo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudiko biuras (toliau – išieškotojas) naudai pagal 2015-09-16 Pasvalio rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-28-500/2015. Minėto teismo 2013-12-10 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas turto, kuris turėtų būti areštuotas, nenurodė, kadangi neturėjo apie jį jokių duomenų, todėl teismo nutartimi atsakovui priklausančio turto suradimas ir areštavimas buvo pavestas atlikti ieškovo pasirinktam antstoliui ir pats antstolis sprendė, kokiam konkrečiai turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą. Pabrėžė, jog Pasvalio rajono apylinkės teismas, 2013-12-10 priimta nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, minėto turto, t. y. buto, esančio ( - ), neareštavo. Šis turtas iki minėtos teismo nutarties priėmimo jau priklausė pareiškėjui E. K. R. ir jo nepilnamečiui broliui J. R., 2013-12-09, t. y. dar prieš Pasvalio rajono apylinkės teismui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2013-12-09 dovanojimo sutarties (notarinio registro Nr.), pagrindu. 2013-12-19 antstolis areštavo minėtą turtą, nors jis jau 10 dienų priklausė ne skolininkui ir jo sutuoktinei, o teisėtai nuosavybės teisė perėjo pareiškėjui ir J. R.. Antstolis privalėjo patikrinti žymas, esančias Nekilnojamojo turto registre, ir vadovaujantis jame esančia žyma apie turto perleidimą, negalėjo areštuoti jau kitiems asmenims perleisto turto – minėto buto, o gavęs teisėto turto savininko prašymą – turėjo ištaisyti klaidą ir panaikinti areštą.

5Pažymėjo, jog 2013-12-19 buvo nepilnametis, jam apie turto areštą minėtam butui pranešta nebuvo. Pareiškėjas tik 2020-02-05 grįžęs į Lietuvą iš užsienio bei gavęs VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą sužinojo apie apribojimus disponuoti pareiškėjui priklausančiu turtu ir, siekdamas apginti savo pažeistas teises, 2020-02-22 kreipėsi į antstolį su prašymu panaikinti jam priklausančio turto areštą, o 2020-03-31 antstoliui netenkinus prašymo, nepraleisdamas CPK 512 straipsnyje nustatyto termino, 2020-04-20 pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Tačiau pareiškėjas gavo antstolio 2020-04-22 patvarkymą dėl skundo grąžinimo Nr. S-20-136-26476, kuriuo antstolis grąžino skundą, kaip paduotą praleidus terminą. Mano, jog šis antstolio patvarkymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl prašo pripažinti neteisėtu bei panaikinti antstolio 2020-04-22 patvarkymą dėl skundo grąžinimo Nr. S-20-136-26476, tenkinant 2020-04-20 skundą dėl antstolio veiksmų.

6Pareiškėjas, antstolis ir suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais ir specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą viešo paskelbimo būdu (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis).

72020-05-18 gautas suinteresuoto asmens J. R., atstovaujamo įstatyminės atstovės R. R., atsiliepimas į skundą, kuriuo prašo pareiškėjo skundą tenkinti.

8Prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10Dėl termino skundui paduoti atnaujinimo.

11Antstolio patvarkymas atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą gali būti skundžiamas teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, laikantis CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų.

12Pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų pareiškė prašymą nagrinėti 2020-04-20 skundą, kurį antstolis grąžino, nurodydamas, kad gavęs 2020-03-31 antstolio raštą, nepraleido termino skundui dėl antstolio veiksmų paduoti.

13Antstolis 2020-04-22 patvarkymu dėl skundo grąžinimo S-20-136-26476, atsisakė atnaujinti terminą skundui paduoti, motyvuodamas tuo, kad praleistas naikinamasis 90 dienų terminas skundui paduoti, nes pareiškėjas skundžia būtent 2013-12-19 antstolio sudarytą turto aprašą.

14Skundžiamas gali būti bet kokia forma atliktas antstolio procesinis veiksmas. Nėra reikalavimo, kad skundžiamas procesinis veiksmas būtų įformintas antstolio patvarkymu ar pan. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad skundo dalyku gali būti antstolio raštas.

15CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka gali būti skundžiamas atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Atsisakymas atlikti procesinius veiksmus turėtų būti suprantamas ne kaip neveikimas, o kaip aktyvus veiksmas, t. y. jeigu savo patvarkymu, raštu arba veiksmais antstolis atsisako atlikti procesinį veiksmą, kurį atlikti įpareigoja įstatymas ar kitas teisės aktas arba įstatymo ar kito teisės akto pagrindu prašo atlikti vykdymo proceso dalyvis. Tačiau jeigu per įstatymo nustatytą arba (jeigu įstatymas procesinio veiksmo atlikimo termino nenustato) per protingą terminą antstolis neatlieka atitinkamo procesinio veiksmo, jo neveikimas gali būti traktuojamas kaip atsisakymas atlikti procesinį veiksmą ir gali būti skundžiamas CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka. CPK 512 straipsnis numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduotas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

16Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas į antstolį kreipėsi 2020-02-25, prašydamas priimti patvarkymą dėl arešto butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), panaikinimo (vykd. b. 0136/15/02253 83 l.). Antstolis 2020-03-31 raštu Nr. S000352 prašymo netenkino. Pareiškėjas 2020-04-20 pateikė skundą dėl minėto rašto, prašydamas jį panaikinti bei priimti patvarkymą dėl arešto ginčo butui panaikinimo (vykd. b. 0136/15/02253 105-103, 101 l.). Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, pripažinus, jog skundo dalyku gali būti antstolio raštas ir atsisakymas procesinius veiksmu atlikti, yra pagrindas 2020-04-22 patvarkymą dėl skundo grąžinimo Nr. S-18-159-3535, panaikinti, nes pareiškėjas 2020-04-20 pateikęs antstoliui skundą dėl minėto rašto, nepraleido įstatymo nustatymo termino skundui paduoti.

17Dėl patvarkymo teisėtumo.

18Nusprendęs atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, teismas toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti (CPK 510 straipsnio 5 dalis).

19Iš teismui pateiktos užbaigtos vykdomosios bylos Nr. 0136/13/02881 nustatyta, kad Pasvalio rajono apylinkės teismas 2013-12-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1296-500-2013, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudiko biuras pareikštam ieškiniui užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir 41000,00 Lt sumai areštavo skolininkui E. R. priklausančias pinigines lėšas banke, uždraudžiant atsakovui atlikti bankines operacijas, kurias atlikus atsakovo sąskaitose liktų mažesnė pinigų suma negu 41000,00 Lt, o atsakovui neturint pakankamai lėšų banke, areštavo kitą atsakovui priklausantį turtą 41000,00 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui tą turtą parduoti, mainyti, dovanoti, įkeisti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2013-12-10 nutartis pateikta vykdyti antstoliui Tomui Ubartui. Antstolis 2013-12-16 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S029762, užvesta vykdomoji byla Nr. 0136/13/02881. Antstolis 2013-12-19 sudarė areštuojamo turto aprašą, kuriame aprašė areštuojamą turtą: žemės sklypą, adresu ( - ), nurodyta daikto vertė 3600,00 Lt, butą su rūsiu, adresu ( - ) (toliau byloje – ginčo butas), nurodyta daikto vertė 37000,00 Lt, kelių transporto priemonė, ( - ), daikto vertė 1000,00 Lt, viso areštuoto turto vertė – 41600,00 Lt (vykd. b. Nr. 0136/13/02881 28-26 1). Turto aprašas ir patvarkymas išsiųstas skolininkui E. R. (vykd. b. 0136/13/02881 29 l.). 2014-03-04 patvarkymu dėl vykdomosios bylos užbaigimo antstolis užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0136/13/02881 ir vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1296-500 grąžino Pasvalio rajono apylinkės teismui, vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas: CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punktas – visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą (vykd. b. 0136/13/02881 29 l.). Duomenų, jog 2013-12-19 priimtas patvarkymas dėl turto aprašo ar 2014-03-04 patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo būtų apskųstas byloje nėra.

20Pareiškėjas antstoliui 2020-02-25 pateikė prašymą priimti patvarkymą dėl arešto butui, ( - ), panaikinimo, skolininko atžvilgiu užvestoje vykdomojoje byloje 0136/15/02253 pagal Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-09-16 išduotą vykdomąjį raštą dėl 11654,66 Eur žalos atlyginimo regreso tvarka, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko E. R.. Pareiškėjas ginčija, kad vykdomojo dokumento išdavimo metu pareiškėjui ir J. R. priklausantis butas, kurį areštavo antstolis turto aprašo pagrindu, skolininkui nuosavybės teise nebepriklausė ir jam negalėjo būti taikomos laikinos apsaugos priemonės, o po savininko kreipimosi turėjo būti panaikintos. Antstolis 2020-03-31 raštu prašymo netenkino nurodydamas, kad nurodytam turtui areštas taikytas teismo nutarties pagrindu ir jos galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, kadangi išieškota tik dalis skolos, prašymas negali būti tenkinamas. Pareiškėjas 2020-04-20 pateikė skundą dėl minėto rašto, prašydamas jį panaikinti bei priimti patvarkymą dėl arešto ginčo butui panaikinimo.

21Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas, visų pirma, skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012). Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurioje teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 587 straipsnio 4 punktas, 147 straipsnio 5 dalies 8 punktas).

22Pasvalio rajono apylinkės teismas 2013-12-10 nutartimi ieškovo atsakovui pareikštam reikalavimui dėl 40241,23 Lt nuostolių atlyginimo užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo, neviršijant 41000,00 Lt sumos, skolininkui E. R. priklausančias pinigines lėšas, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuotas kitas skolininko turtas, nutartis pavesta įvykdyti ieškovo pasirinktam antstoliui. Iš šios nutarties matyti, kad teismas taikė CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punkte numatytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. turto (nekilnojamojo, kilnojamojo ir piniginių lėšų) areštą, laikydamasis CPK 145 straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo, jog teismo taikomų kelių laikinųjų apsaugos priemonių bendra suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą, ir vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 6 dalimi, pagal kurią, kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas; šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį.

23CPK 675 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą; šiuo atveju antstolis turto arešto akto nesurašo. Antstolis, vykdantis teismo nutartį areštuoti konkretų turtą, neturi įgalinimų areštuoti turtą bei surašyti turto arešto aktą. Antstolis šiuo atveju tik suranda ir aprašo teismo nurodytą areštuotą turtą. Turto arešto pagrindas yra ne antstolio sudarytas dokumentas, bet teismo procesinis sprendimas. Šiuo atveju teismas sutinka su antstolio argumentu, nurodytu 2020-04-22 patvarkyme dėl skundo grąžinimo, jog pareiškėjo prašymas panaikinti antstolio vykdomojoje byloje 2013-12-19 turto aprašu taikytą areštą, negali būti tenkinamas, kadangi turto areštas taikytas ne antstolio turto arešto akto (surašytas tik aprašas), o 2013-12-10 teismo nutarties pagrindu.

24Kaip minėta, ieškovas, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 6 dalimi, šią nutartį pateikė vykdyti antstoliui, kuris 2013-12-19 sudarė areštuojamo turto aprašą, kuriuo aprašė likvidų skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą: 0,06 ha žemės sklypą, adresu ( - ), ginčo butą ir kelių transporto priemonę, kurias įkainojo bendrai 41600,00 Lt suma.

25Pagal CPK 680 straipsnio 1 dalį turto areštas aktas ir turto aprašas, jeigu jis yra sudaromas, nedelsiant pateikiami turto arešto aktų registro tvarkytojui. Tokiu būdu pakeičiamas (papildomas) teismo nutarties dėl arešto taikymo neapibrėžtam atsakovo turtui pagrindu įregistruotas Turto arešto aktas (Turto arešto aktų registro įstatymo 9 straipsnis). Teismų praktikoje ši situacija apibūdinama taip: teismas areštuoja turtą teisiškai, antstolis – faktiškai (CPK 675 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d nutartis civilinėje byloje Nr. 2-96/2010). Tai reiškia, kad po Turto arešto akto pakeitimo Turto arešto aktų registre lieka galioti tik konkrečiam atsakovo turtui, kurį aprašė antstolis, taikytas areštas, o ne abstraktaus atsakovo turto areštas. Taigi nagrinėjamu atveju susiklostė situacija, kai turto areštas buvo taikytas teismo nutartimi, o antstolio sudarytas turto aprašas yra šios nutarties vykdymo procese surašytas dokumentas, kuriuo aprašytas konkretus atsakovo areštuotas turtas.

26Nesutiktina su pareiškėjo nuomone, kad antstolis privalėjo patikrinti žymas, esančias Nekilnojamojo turto registre ir, vadovaujantis jame esančia žyma apie turto perleidimą, negalėjo areštuoti jau kitiems asmenims perleisto turto – minėto ginčo buto. Užbaigtos vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad tuo metu, kai antstolis sudarė 2013-12-19 turto aprašą, ginčo butas pagal Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, nuosavybės teise priklausė skolininkui ir jo sutuoktinei (vykd. b. 0136/13/02881 16-14 l.).

27Pažymėtina, kad CK 6.469 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo daikto ar daiktinės teisės į jį dovanojimo sutartis teisines pasekmes tretiesiems asmenims sukelia tik tuo atveju, jei sutartis įregistruota viešame registre. Todėl visapusiškam sutarties įsigaliojimui svarbus ne tik daikto perdavimas, bet ir sutarties įregistravimas. Skolininko ir jo sutuoktinės ir pareiškėjo sudaryta 2013-12-09 dovanojimo sutartis viešame registre jos sudarymo dieną įregistruota nebuvo, todėl antstolis pagal tuo metu esamus nekilnojamojo turto registro išrašo duomenis aprašė minėtą butą, kaip priklausantį skolininkui ir jo sutuoktinei. Pažymėtina, kad pagal CPK 680 straipsnio 1 dalį turto areštas aktas ir turto aprašas, jeigu jis yra sudaromas, nedelsiant pateikiami turto arešto aktų registro tvarkytojui. Centrinė hipotekos įstaiga 2013-12-19 antstolio kontorai pateikė pranešimą, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, buto unikalus Nr. ( - ), savininkai – E. R. ir R. R.. Iš turto arešto aktų registro išrašo matyti, jog Pasvalio rajono apylinkės teismo 2013-12-10 nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, buvo įregistruota Turto arešto aktų registre nurodžius, kad pateiktu aktu taikomas turto areštas ir ginčo butui, kurių savininkai yra skolininkas ir jo sutuoktinė (vykd. b. 0136/13/02881 30, 32-31 l.).

28Antstolio teisė panaikinti dalį ar visą turto aprašą reglamentuojama ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 122 p.: „Jeigu reikia patikslinti turto apraše nurodyto turto duomenis, panaikinti dalį ar visą turto aprašą, antstolis surašo patvarkymą ir elektroniniu būdu, naudodamas Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programą, šį patvarkymą pateikia Turto arešto aktų registrui“. Tačiau pagal teismų praktiką, antstoliui aprašius konkretų atsakovo turtą, yra laikoma, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra įvykdyta (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-922/2010), t. y. įvykdyta tokiu būdu, kad Turto arešto aktų registre lieka galioti tik atsakovo konkrečiam atsakovo turtui taikytas areštas.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą nurodyta, kad jeigu vykdomoji byla yra užbaigta, tai reiškia, kad vykdymo procesas pasibaigęs, todėl antstolio veiksmų apskundimas CPK 510 straipsnio tvarka realiai negalimas, ir asmuo turėtų pareikšti ieškinį ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013 ir kt.). CPK 513 straipsnio 1 dalis numato, kad bylą dėl antstolio veiksmų teismas išsprendžia nutartimi, o patenkinęs skundą, teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti. Tai reiškia, kad atitinkamų antstolio veiksmų pripažinimas neteisėtais (patvarkymų panaikinimas) iš esmės reiškia vykdymo proceso sugrąžinimą į iki pažeidimo buvusią situaciją. Tokiu būdu skundu dėl antstolio procesinių veiksmų siekiama apginti vykdymo proceso dalyvių procesines teises. Tačiau pasibaigus vykdymo procesui, baigiasi ir visų proceso dalyvių – antstolio ir vykdymo proceso šalių – teisinis statusas, susijęs su vykdymo procesu. Pasibaigus vykdymo procesui antstolis, kurio veiksmų apskundimo tvarka nustatyta CPK 510 straipsnyje, realiai nebegali ištaisyti trūkumų, kadangi vykdomąjį dokumentą grąžinus ją išdavusiai institucijai be vykdomojo dokumento draudžiama atlikti bet kokius vykdymo veiksmus (CPK 586 straipsnio 2 dalis, 631 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2009).

30Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2014-03-04 patvarkymu antstolis užbaigė vykdomąją bylą, vykdomąjį dokumentą grąžino teismui. Pažymėtina, kad pareiškėjai šio antstolio patvarkymo neskundžia, todėl laikytina, jog su vykdomosios bylos užbaigimu sutinka. Remiantis išdėstytu, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas panaikinti antstolio užbaigtoje vykdomojoje byloje taikytą areštą, nebeturi teisinės prasmės.

31Pažymėtina, kad skolininko atžvilgiu užvesta vykdomoji byla Nr. 0136/15/02253 pagal Pasvalio rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl 11654,66 Eur žalos atlyginimo ir metinių palūkanų išieškotojo naudai. 2015-10-08 antstolis priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, paskaičiavo vykdymo išlaidas. Kadangi per raginime nustatytą terminą skolininkas skolos ir vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl antstolis skolininko atžvilgiu pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus: 2015-11-11 surašė turto arešto aktą Nr. 0136/15/02253, kuriuo areštavo 0,06 žemės sklypą, kelių transporto priemonę ( - ), paskelbė varžytynes žemės sklypui (vykd. b. 0136/15/02253 12-14 l .), 2017-05-22 turto arešto aktu Nr. 0136/15/02253 areštavo kitą turtą – kelių transporto priemonę ( - ) (vykd. b. 0136/15/02253 67-69 l.), tačiau šioje vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad būtų areštuotas pareiškėjui ir jo broliui priklausantis ginčo butas, nes, kaip minėta, turto areštas taikytas teismo nutarties pagrindu, todėl nepanaikinus teismo nutarties, kuria taikytas skolininkui turto areštas, negali būti panaikintas ir antstolio turto aprašas. Todėl sutiktina su antstolio nuomone, kad jis negali panaikinti arešto ginčo butui, o pareiškėjas turi kreiptis į teismą, teikiant prašymą panaikinti 2013-12-10 nutartimi įregistruotą areštą. Pasvalio apylinkės teismas 2015-10-28 nutartimi atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl arešto panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1296-500-2013m., nurodė, kad turi kreiptis į antstolį. Tačiau šioje situacijoje pažymėtina, kad pareiškėjas pasinaudojo savo teise ir teismas išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės sutinkamai su vykdomųjų bylų duomenimis.

32Pareiškėjas nurodo, kad šis turto areštas pažeidžia jo kaip naujojo daikto savininko teises. Šiuo atveju teismas pažymi, jog pareiškėjo prašymas panaikinti antstolio vykdomojoje byloje turto aprašu taikytą areštą negali būti tenkinamas, kadangi turto areštas, kaip minėta, taikytas ne antstolio turto arešto akto (surašytas tik aprašas), o 2013-12-10 teismo nutarties pagrindu. Vykdomoji byla, užvesta 2013-12-10, teismo nutarties pagrindu yra užbaigta ir jokie procesiniai veiksmai joje nėra galimi. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo teisių įgyvendinimas turi būti siejamas su Pasvalio rajono apylinkės teismo 2013-12-10 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1296-500-2013m., panaikinimu arba modifikavimu. Todėl pareiškėjui, kaip viena iš galimybių realizuoti savininko teises ir teisėtus interesus, yra kreipimasis į nutartį priėmusi teismą (tuomet Pasvalio rajono apylinkės teismas, dabar Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmus) su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1296-500-2013m., prašant teismo pakeisti (modifikuoti) taikytas laikinąsias apsaugos priemones tokiu būdu, kad iš skolininko turto, kurio atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, būtų eliminuotas turtas, kurio atžvilgiu pareiškėjas yra šiuo metu turto savininkas.

33Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir nenustačius antstolio veiksmuose civilinio proceso įstatyme vykdymo procesą reglamentuojančių normų pažeidimų, darytina išvada, kad antstolis teisėtai ir pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą bei atsisakė priimti patvarkymą dėl arešto butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), panaikinimo, todėl pareiškėjo šioje dalyje skundas netenkintinas.

Nutarė

34Pareiškėjo E. K. R. skundą dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų tenkinti iš dalies.

35Panaikinti 2020-04-22 patvarkymą dėl skundo grąžinimo Nr. S-20-136-26476.

36Skundą dalyje dėl prašymo panaikinti 2020-03-31 raštą Nr. S000352, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą bei priimti patvarkymą dėl arešto butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), panaikinimo, atmesti.

37Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliui vykdomąsias bylas Nr. 0136/15/02253 ir užbaigtą vykdomąją bylą Nr. 0136/13/02881.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Ernestas Šukys,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje, šalims nedalyvaujant,... 3. Šiaulių apylinkės teisme 2020-05-04 gautas pareiškėjo E. K. R. skundas... 4. Pareiškėjas nurodo, kad antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr.... 5. Pažymėjo, jog 2013-12-19 buvo nepilnametis, jam apie turto areštą minėtam... 6. Pareiškėjas, antstolis ir suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo... 7. 2020-05-18 gautas suinteresuoto asmens J. R., atstovaujamo įstatyminės... 8. Prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.... 9. Skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Dėl termino skundui paduoti atnaujinimo.... 11. Antstolio patvarkymas atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą... 12. Pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų pareiškė prašymą nagrinėti... 13. Antstolis 2020-04-22 patvarkymu dėl skundo grąžinimo S-20-136-26476,... 14. Skundžiamas gali būti bet kokia forma atliktas antstolio procesinis veiksmas.... 15. CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka gali būti skundžiamas atsisakymas... 16. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas į antstolį... 17. Dėl patvarkymo teisėtumo.... 18. Nusprendęs atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, teismas toje... 19. Iš teismui pateiktos užbaigtos vykdomosios bylos Nr. 0136/13/02881 nustatyta,... 20. Pareiškėjas antstoliui 2020-02-25 pateikė prašymą priimti patvarkymą dėl... 21. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 22. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2013-12-10 nutartimi ieškovo atsakovui... 23. CPK 675 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad, vykdydamas teismo nutartį... 24. Kaip minėta, ieškovas, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 6 dalimi, šią... 25. Pagal CPK 680 straipsnio 1 dalį turto areštas aktas ir turto aprašas, jeigu... 26. Nesutiktina su pareiškėjo nuomone, kad antstolis privalėjo patikrinti... 27. Pažymėtina, kad CK 6.469 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo... 28. Antstolio teisė panaikinti dalį ar visą turto aprašą reglamentuojama ir... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą nurodyta, kad jeigu... 30. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2014-03-04 patvarkymu antstolis... 31. Pažymėtina, kad skolininko atžvilgiu užvesta vykdomoji byla Nr.... 32. Pareiškėjas nurodo, kad šis turto areštas pažeidžia jo kaip naujojo... 33. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir nenustačius antstolio veiksmuose... 34. Pareiškėjo E. K. R. skundą dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų tenkinti iš... 35. Panaikinti 2020-04-22 patvarkymą dėl skundo grąžinimo Nr. S-20-136-26476.... 36. Skundą dalyje dėl prašymo panaikinti 2020-03-31 raštą Nr. S000352, kuriuo... 37. Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliui vykdomąsias bylas Nr.... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju...