Byla 2-102-233/2010

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 4836,70 Lt skolos, 3864,96 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį atsakovui D. B. ir

Nustatė

2Atsakovui D. B. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2006-12-16 UAB „G. F. ” su D. B. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2008-02-11 finansavimo sandorį Nr. 2, pagal ką ieškovė atsakovui suteikė 5890,68 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2010-05-11. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir 2009-10-09 atsakovo skola bendrovei sudarė 3662,28 Lt mokėtinų įmokų. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (LR CK 6.874 str. 2 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusi 4836,70Lt skola priteistina ieškovo naudai.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3864,96 Lt delspinigių. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas sutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika. Teigia, kad 2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje.LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sąžiningoje finansinių paslaugų verslo praktikoje netesybų dydis numatomas atsižvelgiant į tai, jog skolininkui nevykdant prievolių laiku, kreditorius patiria itin didelių nuostolių, paveikiamos kreditoriaus galimybės vykdyti prievoles tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms ir pan.), sukeliama rizika kreditoriui veikti saugiai ir patikimai, kontroliuoti iš kiekvieno sandorio kylančią riziką.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal vartojimo sutarties finansavimo sandorius Nr. 1 ir Nr. 2 atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną.

7LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir LR CK 6.258 str. 3 d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos, netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertina visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir siekia nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, atsižvelgia į tai ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės. Be to, mažindamas netesybas teismas jas mažina tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką , tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

8Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems teisės principams. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas (fizinis asmuo) ir kreditorius – (juridinis asmuo)), skolos dydį – 4836,70 Lt, kitus šalių sulygtus mokėjimus ( palūkanas, tvarkymo mokestį), bei tai, kad dalį priklausančių sumokėti įmokų-2276,44Lt atsakovas yra sumokėjęs (b.l.9-11), laikytina, kad sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, pažeidžia minėtus teisės principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis LR CK 1.5 str.numatytais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovo prašomi priteisti iš atsakovo 3864,96 Lt dydžio delspinigiai mažintini. Pagal jau nurodytas aukščiau formuojamas teisminės praktikos taisykles, laikytina, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas atitiktų 7,3 procento metinių palūkanų nuo negrąžintos kreditoriui sumos.Vadovaujantis išdėstytu, priteistina iš atsakovo D. B. ieškovui UAB “G. F. “ 4836,70Lt nesumokėtų įmokų, 353Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009 12 01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. ,6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (59,64 proc.) , priteistina iš atsakovo D. B. ieškovui UAB “G. F. “ 156 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio (LR CPK 93 str.) bei 203,53Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų atsakovui įteikimu viešo paskelbimo būdu, kurios laikytinos būtinomis ir nepriklausančiomis nuo patenkintų ieškovo reikalavimų dalies(LR CPK 88str.1d.3p.).

10Priteistina iš atsakovo 10,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

11Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas

Nutarė

13Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo D. B. (a.k. ( - ) , gyv. ( - )) keturis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt šešis Lt 70 ct skolos, tris šimtus penkiasdešimt tris Lt delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009 m. gruodžio 1d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tris šimtus penkiasdešimt aštuonis Lt 53 ct bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „G. F. “ (į.k. ( - ), a.s. ( - ) , AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) naudai.

15Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

16Priteisti iš atsakovo D. B. (a.k. ( - ) , gyv. ( - )) dešimt Lt 50 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, „Swedbank”, AB, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

17Atsakovas D. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai