Byla B2-1714-657/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3nedalyvaujant ieškovo kreditoriaus BMF International AG atstovui ir RUAB „Mondesta“ atstovui, administratoriaus įgaliotam asmeniui (apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, gauti prašymai nagrinėti bylą atstovams nedalyvaujant),

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus BMF International AG dalies finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

5Restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo įmonės restruktūrizavimo byloje kreipėsi į teismą prašydamas patvirtinti BMF International AG finansinį reikalavimą 102520,68 Lt dydžio sumai ir pateikė teismui prieštaravimus dėl BMF International AG pateikto finansinio reikalavimo dalies – 427864,86 Lt sumos (b.l. 4-5). Nurodė, kad administratorius gavo kreditorės BMF International AG finansinį reikalavimą, susidedantį iš 517426,15 Lt skolos ir 12959,39 Lt palūkanų, bendrai 530385,54 Lt dydžio sumai. Administratorius šio kreditoriaus pareikštą finansinį reikalavimą sutikrinęs su RUAB „Mondesta“ buhalterinės apskaitos dokumentais nustatė, kad jis yra pagrįstas tik 102520,68 Lt dydžio sumai, o su finansiniu reikalavimu dėl 427864,86 Lt sumos patvirtinimo administratorius nesutinka. Iš BMF International AG pateiktų sąskaitų-faktūrų tik viena jų (2013-01-31 dienos) yra išrašyta UAB „Mondesta“, tuo tarpu kitos sąskaitos-faktūros išrašytos UAB „Stamita“, todėl UAB „Mondesta“ tokių sąskaitų-faktūrų neturi pagrindo apmokėti. RUAB „Mondesta“ nėra perėmusi UAB „Stamita“ skolų ar kitų įsipareigojimų. Kreditorius, teigdamas, jog UAB „Mondesta“ perėmė UAB „Stamita“ skolas, privalo pateikti šiuos teiginius pagrindžiančius įrodymus, tačiau BMF International AG jokių tai patvirtinančių rašytinių įrodymų nepateikė. Dėl šių priežasčių administratorius teismo prašo netvirtinti 427864,86 Lt BMF International AG finansinio reikalavimo RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje.

6RUAB „Mondesta“ atstovas sutiko su administratoriaus prieštaravimais.

7BMF International AG atsikirtimų į prieštaravimus nepateikė.

8Šalių atstovai į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai šalims įteikti įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2 d.). Teisme gauti šalių prašymai nagrinėti bylą atstovams nedalyvaujant (b.l. 51-52), todėl ieškovo prašymu, byla nagrinėjama iš esmės šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d., 2 d.).

9BMF International AG finansinis reikalavimas dalyje dėl 427864,86 sumos atsisakytinas tvirtinti.

10Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs restruktūrizavimo administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

11Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į resutrukūrizuojamą įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011).

12Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Mondesta“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi pakirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b.l. 39-43). 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Mondesta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (b.l. 44-46). Šia nutartimi kreditoriaus BMF International AG finansinis reikalavimas patvirtintas 102520,68 Lt sumai, o administratoriaus ginčijamos dalies BMF International AG finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas iš RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo bylos Nr. B2-1016-657/2013 išskirtas nagrinėti į atskirą bylą Nr. B2-1714-657/2013.

13Kai restruktūrizavimo byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimas, tiek rungimosi, tiek ir dispozityvumo principai galioja visa apimtimi. Tokia išvada darytina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimo išsprendimas iš esmės reiškia, kad nagrinėjama savarankiška byla, kurioje sprendžiamas kreditoriaus pareikšto turtinio reikalavimo pagrįstumo klausimas skolininkui. Vien tai, kad šiuo atveju skolininkas yra įmonė, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, negali apsunkinti kreditoriaus galimybių rungtis pagal proceso taisykles. Priešingu atveju būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1042/2009).

14Byloje nustatyta, kad BMF International AG 2013-02-01 raštu kreipėsi į administratorių prašydama įtraukti į kreditorių sąrašą su 530385,54 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu (b.l. 8). Savo reikalavimus grindė 2013-01-31 sąskaitų suvestine, kurioje nurodyta bendra UAB „Stamita“ skola kreditoriui yra 153610,27 EUR (b.l. 10-11), UAB „Stamita“ išrašytomis sąskaitomis – faktūromis Nr. 2012-0117-1, Nr. 2011-1027-4, Nr. 2011-1027-3, Nr. 2011-1027-2, Nr. 2011-1027-1, Nr. 2012-0926-2, Nr. 2012-1022 (b.l. 12-31), 2013-01-31 sąskaitų suvestine Nr. 1331/01, kurioje nurodyta bendra UAB „Stamita“ skola kreditoriui yra 3753,30 EUR (b.l. 32-34), UAB „Stamita“ išrašyta sąskaita – faktūra Nr. 2012-0117-2 (b.l. 35-37). Administratorius nurodo, jog šių sąskaitų UAB „Mondesta“ neprivalo apmokėti.

15Byloje nėra jokių įrodymų, jog RUAB „Mondesta“ ir UAB „Stamita“, bei BMF International AG sieja sutartiniai santykiai, ar RUAB „Mondesta“ ir UAB „Stamita“ yra solidarūs skolininkai kreditoriaus BMF International AG atžvilgiu (CPK 6.6 str.) ir kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek ją visą, tiek jos dalį.

16CK 6.50 straipsnyje nustatyta, jog prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Tretieji asmenys įvykdyti prievolę už skolininką gali tokiu atveju, kai kreditorius nukreipė išieškojimą į skolininko turtą, ir tokiu atveju tretieji asmenys gali netekti tam tikrų teisių (tame tarpe ir valdymo teisių) į tą turtą. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad kreditorius BMF International AG pradėjo išieškojimą iš UAB „Stamita“ turto, o RUAB „Mondesta“ gali prarasti tam tikras teises (tame tarpe ir valdymo teises) į tą turtą.

17Kreditorius BMF International AG nagrinėjant šią civilinę bylą galėjo pateikti teismui visus įrodymus, patvirtinančius jo reikalavimus ir RUAB „Mondesta“ pareigą tinkamai įvykdyti prievolę, t.y. apmokėti UAB „Stamita“ vardu išrašytas sąskaitas, tačiau tinkamai įrodinėjimo pareigos nevykdė ir įrodymų, pagrindžiančių savo reikalavimus ir atsakovo RUAB „Mondesta“ prieštaravimus, nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog atsakovas nėra ir negali būti atsakingas dėl UAB „Stamita“ vardu išrašytų sąskaitų neapmokėjimo, kadangi, byloje nėra įrodymų dėl skolos perleidimo, skolininkų solidariosios prievolės ir kt. Teismas negali būti aktyvus iki tiek, kad gintų tik vieno kreditoriaus interesą, pažeisdamas visų likusių restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ kreditorių bei pačios įmonės interesus. Laikydamas, kad kreditorius neįrodė teisės į kreditorinio reikalavimo dalies 427864,86 Lt tvirtinimą, reikalavimas patvirtinti kreditorinį reikalavimą šiai sumai atmestinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu, teismas,

Nutarė

19Atmesti kreditoriaus BMF International AG prašymą dėl finansinio reikalavimo dalies, t.y. dėl 427864,86 Lt (keturių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt keturių litų aštuoniasdešimt šešių centų) sumos patvirtinimo.

20Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir kreditoriui BMF International AG.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. nedalyvaujant ieškovo kreditoriaus BMF International AG atstovui ir RUAB... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus... 5. Restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ administratoriaus UAB „Įmonių... 6. RUAB „Mondesta“ atstovas sutiko su administratoriaus prieštaravimais.... 7. BMF International AG atsikirtimų į prieštaravimus nepateikė.... 8. Šalių atstovai į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai šalims... 9. BMF International AG finansinis reikalavimas dalyje dėl 427864,86 sumos... 10. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 11. Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį... 12. Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi uždarajai akcinei... 13. Kai restruktūrizavimo byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo... 14. Byloje nustatyta, kad BMF International AG 2013-02-01 raštu kreipėsi į... 15. Byloje nėra jokių įrodymų, jog RUAB „Mondesta“ ir UAB „Stamita“,... 16. CK 6.50 straipsnyje nustatyta, jog prievolę visiškai ar iš dalies gali... 17. Kreditorius BMF International AG nagrinėjant šią civilinę bylą galėjo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23... 19. Atmesti kreditoriaus BMF International AG prašymą dėl finansinio reikalavimo... 20. Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir kreditoriui BMF International... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...