Byla e2-2010-943/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdytos viešųjų pirkimų procedūros civilinėje byloje Nr. e2-928-883/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ieškinį atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Limega“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Nustatyta, kad atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą „Bazilionų mokyklos pastato rekonstravimas (I – ojo etapo darbai)“, Pirkimo Nr. 164880.

5Ieškovas dalyvavo atsakovo organizuotame konkurse, tačiau 2015 m. rugpjūčio 31 d. buvo informuotas apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir Pirkimo laimėtojo nustatymo, kuriuo pripažintas UAB „Limega“.

6Nesutikdamas su atsakovo sprendimu ieškovas pateikė pretenziją, kuri buvo netenkinta, todėl ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti 2015 m. rugpjūčio 31 d. atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir UAB „Limega“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pirkimą „Bazilionų mokyklos pastato rekonstravimas (I-ojo etapo darbai); įpareigoti atsakovą UAB „Limega“ pasiūlymą atmesti; įpareigoti atsakovą sudaryti naują pasiūlymų eilę pirmojoje vietoje nurodant UAB „Versina“ pasiūlymą bei pripažinti UAB „Versina“ pirkimo laimėtoju.

7Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Bazilionų mokyklos pastato rekonstravimo pirmojo etapo darbų pirkimo procedūras ir/ arba uždrausti perkančiajai organizacijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

8Nurodė, kad nesustabdžius Pirkimo procedūrų bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis su tiekėju, kurio pasiūlymas turi būti atmestas, nes jis neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, be to laiku nepatikslino savo kvalifikacinių duomenų. Nustatyta, kad laimėtoju pripažinta UAB „Limega“ atlikdama pirkimo objektu esančius darbus ketina remtis subrangovo – UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ pajėgumais, tačiau šis juridinis asmuo periodiškai nevykdo savo prievolės mokėti socialinio draudimo įmokas, kas patvirtina, kad UAB „Limega“ neatitinka tiekėjams pirkimo sąlygomis keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Ieškovo teigimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio reikalavimų įvykdymas būtų apsunkintas ar neįmanomas, būtų sukurtos prielaidos naujiems ginčams dėl sudarytos sutarties panaikinimo, o tai lemtų žymiai didesnius neigiamus padarinius tiek atsakovui, tiek viešojo pirkimo dalyviams.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir sustabdė tolesnį atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo „Bazilionų mokyklos pastato rekonstravimas (1-ojo etapo darbai)“ (Pirkimo numeris - 164880) procedūrų vykdymą, uždraudė atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

11Teismas įvertino, kad ieškovas pareikštu ieškiniu iš esmės siekia dalyvauti atsakovo organizuojamame Pirkime ir būti paskelbtas laimėtoju. Teismas pripažino, kad, jeigu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nebūtų sustabdytos Pirkimo procedūros, atsakovas galėtų toliau tęsti Pirkimo procedūras, eliminavęs ieškovą iš tiekėjų sąrašo, bei sudaryti Pirkimo sutartį su kitu tiekėju, t. y. tokiu atveju priimtas šioje byloje teismo sprendimas, kurio tikslas yra apginti pažeistas teises, realiai neužtikrintų pakankamos ieškovo interesų apsaugos. Teismas taip pat pažymėjo, kad Pirkimas nėra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Skundžiama nutartis priimta ieškovui suklaidinus teismą, nes atsakovo organizuotame konkurse, priešingai, nei teigia ieškovas, buvo tikrinama, ar teikėjai pasiūlymo teikimo dieną neturėjo didesnių kaip 50 Eur įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

162. Atsakovas, priešingai, nei teigia ieškovas, prašė Pirkimą laimėjusio tiekėjo pateikti papildomus jo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius įrodymus, kas ir buvo padaryta.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovo prašymu byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytos atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūros, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

19CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų - ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su ieškiniu, jo reikalavimais ir ieškinį pagrindžiančiais įrodymais, sprendė, kad ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, grėsmė, tikėtina ieškovui palankiam teismo sprendimo neįvykdymui yra reali, todėl, siekdamas užtikrinti byloje vyraujantį viešą interesą - užtikrinti visų bylos šalių lygiateisiškumą ir nediskriminavimą, tenkino ieškovo prašymą ir sustabdė viešojo pirkimo procedūrų vykdymą.

21Apeliacinės instancijos teismas su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka ir mano, jog taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis negali būti užtikrinami išimtinai vienos bylos šalies interesai, be to, viešųjų pirkimų byloje vyraujantis viešas interesas, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų VPĮ tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga, sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje, turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012).

22Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

23Šiuo atveju susipažinus su Pirkimo objektu (pastato rekonstravimo I-ojo etapo darbai, t. y. darbo projekto parengimas, inžinerinių tinklų ir kadastrinių matavimų bylos parengimas ir kt.), manytina, jog ypatingo poreikio operatyviai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras nėra. Tačiau ir šiuo atveju viešojo pirkimo procedūros turi būti įgyvendintos be ypatingo delsimo, kadangi viešojo pirkimo objektas susijęs su parengiamuoju rekonstrukcijos įgyvendinimo etapu, todėl jis neturėtų būti kliūtimi vėliau atlikti rekonstrukcijos darbus, kurie dėl objekto specifiškumo gali būti laisvai atliekami ribotą laikotarpį (paprastai ne mokslo metais). Be to laikinųjų apsaugos priemonių taikymas vienos šalies interesais, neįrodžius grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui, laikytinas nesuderinamu su VPĮ tikslais. Pažymėtina, kad ieškovo ieškinio reikalavimai bei prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindžiamas tuo argumentu, jog atsakovas netinkamai vykdo viešąjį pirkimą: neprašė, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas pagrįstų savo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams; nepateikė ieškovui duomenų, kuriais remiantis jis galėtų įvertinti, ar konkursą laimėjusio tiekėjo kvalifikacija tinkama pirkimo objektui įvykdyti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog visi šie klausimai sudaro civilinės bylos, nagrinėjamos pagal ieškovo ieškinį, objektą, todėl vertinant laikinųjų pasaugos priemonių taikymo klausimą nevertintini ir nesudaro pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, kadangi tik bylą išnagrinėjus iš esmės, bus įvertinti atsakovo veiksmai ir jų teisėtumas vykdant pirkimą. Pagal šiuo metu byloje esančius duomenis nėra pagrindo spręsti, kad atsakovas netinkamai vykdytų viešųjų pirkimų procedūras: kartu su atskiruoju skundu pateikti duomenys įrodo, kad atsakovas, priešingai nei teigia ieškovas, prašė tiekėjų, tarp jų ir Pirkimą laimėjusio tiekėjo, kad būtų patikslinti duomenys apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

24Pirmosios instancijos teismas grėsmę, lėmusią laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, įžvelgė ir tame, jog nesustabdžius pirkimo procedūrų atsakovas su Pirkimą laimėjusiu tiekėju sudarys sutartį, po ko ieškovas praras galimybę grįžti į ankstesnį vykdyto Pirkimo etapą. Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, tik ši aplinkybė nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, kadangi tuo atveju, jei byloje būtų priimtas ieškovui palankus sprendimas, ieškovas savo subjektines teises galėtų apginti ir pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtų (CPK 5 str., VPĮ 96 str.). Jei atsakovas, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, sudarytų sutartį su Pirkimą laimėjusiu tiekėju, o ieškovo ieškinys būtų pripažintas pagrįstu, sutartis būtų pripažinta negaliojančia, o Pirkimas būtų skelbiamas iš naujo, todėl ieškovas savo teises galėtų įgyvendinti teikdamas pasiūlymą iš naujo skelbiamame konkurse. Be to, atsakovas nagrinėjamu atveju nesant teisme išspręstam ginčui tarp šalių sudaręs su Pirkimą laimėjusiu tiekėju sutartį, prisiimtų visą galimą jos pripažinimo negaliojančia riziką ir neigiamas pasekmes.

25Teismas mano, kad esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo atskirojo skundo argumentai sudaro pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir ieškovo prašymą atmesti, kadangi byloje neįrodyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Nustatyta, kad atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija vykdo... 5. Ieškovas dalyvavo atsakovo organizuotame konkurse, tačiau 2015 m. rugpjūčio... 6. Nesutikdamas su atsakovo sprendimu ieškovas pateikė pretenziją, kuri buvo... 7. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašo taikyti... 8. Nurodė, kad nesustabdžius Pirkimo procedūrų bus sudaryta viešojo pirkimo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartimi ieškovo prašymą... 11. Teismas įvertino, kad ieškovas pareikštu ieškiniu iš esmės siekia... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Skundžiama nutartis priimta ieškovui suklaidinus teismą, nes atsakovo... 16. 2. Atsakovas, priešingai, nei teigia ieškovas, prašė Pirkimą laimėjusio... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su ieškiniu,... 21. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu pirmosios instancijos teismo... 22. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo... 23. Šiuo atveju susipažinus su Pirkimo objektu (pastato rekonstravimo I-ojo etapo... 24. Pirmosios instancijos teismas grėsmę, lėmusią laikinųjų apsaugos... 25. Teismas mano, kad esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo atskirojo skundo... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir...