Byla 2-42/2012
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Visoda“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais (bylos Nr. B2-2663-259/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Vaučerių bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 7 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Vaučerių bankas“ skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Visoda“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais (bylos Nr. B2-2663-259/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42011 m. gegužės 13 d. įvyko BUAB „Visoda“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo priimti šie pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Vaučerių bankas“ ginčijami nutarimai. Kreditorių susirinkime nutarta kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovą. Antruoju darbotvarkės klausimu nutarta: patvirtinti BUAB „Visoda“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 62 211 Lt sumai (be PVM), tame tarpe atlyginimas administratoriui 24 000 Lt sumai (be PVM) laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 11 d. iki 2011 m. gegužės 13 d.; nustatyti administratoriui 4 000 Lt (be PVM) mėnesinį atlyginimą už BUAB „Visoda“ administravimą bankroto proceso metu, t. y. nuo 2011 m. gegužės 13 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos; patvirtinti mėnesinę BUAB „Visoda“ administravimo išlaidų sąmatą pagal administratoriaus pateiktą detalizaciją bendrai 8 010,80 Lt (be PVM) sumai, tame tarpe ir atlyginimas administratoriui, laikotarpiui nuo 2011 m. gegužės 6 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo dienos. Trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Penktuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarką. Šeštuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką. Septintuoju darbotvarkės klausimu nutarta siūlyti teismui UAB „Visoda“ taikyti likvidavimo procedūrą.

5Pareiškėjo tvirtinimu, kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkus kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovą, yra pažeidžiami kitų kreditorių interesai ir kreditorių interesų pusiausvyros principas, nes šis kreditorius įgyja lemiamą balsą įmonės kreditorių susirinkimuose. Kreditorius „Swedbank“, AB dalį negrąžinto kredito galės padengti iš įkeisto turto, o kiti kreditoriai šios galimybės neturi, todėl „Swedbank“, AB ir taip turi prioritetą kitų kreditorių atžvilgiu. Skundžiamu nutarimu išvengiama skaidrumo, viešumo, dėl ko nukenčia likusių kreditorių teisės ir interesai, kreditorių lygiateisiškumo principas.

6Pareiškėjo nuomone, nutarimas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui yra nepagrįstas, kadangi, priimdamas šį nutarimą, kreditorių susirinkimas vadovavosi tik administratoriaus paaiškinimais, jokių administravimo ar buhalterines išlaidas patvirtinančių dokumentų administratorius nepateikė, nors pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą, yra administratoriaus pareiga. Kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, nukrypo nuo teismų praktikos. Administratoriaus atlyginimo dydis turi būti pagrįstas darbų, kuriuos jis atliko iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kiekiu, kokybe, sudėtingumu, taip pat planuojamu ateityje atlikti darbų būtinumu ir kt. Ginčijamu nutarimu administratoriui nustatytas atlyginimas minėtų kriterijų neatitinka ir pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Įmonė toliau veiklos praktiškai nevykdo, joje dirbo tik trys darbuotojai, įmonės kreditorių skaičius yra nedidelis. Šios aplinkybės leidžia spręsti, jog administravimo procedūros nebus tokios sudėtingos, kad administratoriui nustatytą atlyginimą būtų galima laikyti proporcingu būsimam darbui. Iš bankroto administratoriaus ataskaitos matyti, kad įmonė šiuo metu dalyvauja tik penkiose bylose, kas taip pat neparodo bankroto bylos sudėtingumo. Todėl administratoriui nustatytas atlyginimas privalo būti peržiūrėtas.

7Pareiškėjo vertinimu, nutarimas patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką taip pat yra nepagrįstas, kadangi šis nutarimas yra išvestinis nutarimo tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui atžvilgiu.

8Pareiškėjo teigimu, administratoriaus pasiūlytoje informacijos apie įmonės bankroto eigą teikimo tvarkoje yra nustatyta, kad su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusią informaciją administratorius pateikia kreditoriui gavęs raštišką prašymą ne anksčiau kaip likus 3 dienoms iki kreditorių susirinkimo. Šis terminas yra akivaizdžiai per trumpas, juo pažeidžiamos kreditorių teisės pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga.

9Pareiškėjo manymu, nutarimas patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką yra neteisėtas, kadangi jis nustato, kad apie šaukiamą susirinkimą kreditoriams pranešama prieš 10 dienų, tačiau šis terminas yra akivaizdžiai per trumpas pasiruošti esminių bankroto bylos klausimų nagrinėjimui. Todėl šiuo nutarimu yra pažeidžiamos kreditorių teisės pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga.

10Pareiškėjo įsitikinimu, nutarimas siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą yra neteisėtas, kadangi likvidavimo procedūros pradėjimas BUAB „Visoda“ atžvilgiu būtų nesavalaikis – dar nėra praėjęs trijų mėnesių terminas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, taigi, šiuo metu nėra patvirtinti visi kreditoriniai reikalavimai ir nėra baigti nagrinėti ginčai dėl kreditorinių reikalavimų dydžio.

11Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Vaučerių bankas“ prašė pripažinti neteisėtais, negaliojančiais ir panaikinti BUAB „Visoda“ 2011 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkimo priimtus ginčijamus nutarimus.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 7 d. nutartimi pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Vaučerių bankas“ skundą atmetė.

14Teismas nurodė, kad ĮBĮ 23 straipsnio 1 punkte numatytas vienintelis draudimas, kada kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) pirmininku negali būti renkamas kreditorius – buvęs įmonės vadovas, savininkas ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka. Teismas nenustatė, o pareiškėjas neįrodė, kad nagrinėjamu atveju renkant kreditorių susirinkimo pirmininką būtų pažeistos šios nuostatos. Teismo vertinimu, skundo argumentai, susiję su galimu „Swedbank“, AB neobjektyvumu ir šališkumu, nepagrįsti jokiais įrodymais ir yra tik prielaidos, kuriomis teismas negali vadovautis.

15Teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad administratorius nepateikė jokių administravimo išlaidas patvirtinančių dokumentų. Iš bylos medžiagos matyti, kad administratorius pateikė išsamų, tikslų ir detalų administravimo išlaidų bei suteiktų buhalterinių paslaugų išlaidų pagrindimą, BUAB „Visoda“ ilgalaikio ir trumpalaikio turto iššifravimus bei pajamų-išlaidų suvestinę už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 11 d. iki 2011 m. gegužės 6 d. Teismų praktikoje pripažįstama, kad administratoriaus atlyginimas priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo, kuris išreiškiamas kreditoriams balsuojant dėl administravimo išlaidų sąmatos. Teismas atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad pareiškėjas nei kreditorių susirinkime, nei kartu su skundu teismui nepateikė alternatyvios ar kreditoriaus siūlomos BUAB „Visoda“ administravimo išlaidų sąmatos, todėl teismas negali spręsti dėl pareiškėjo pozicijos, ar patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra per didelė ar per maža, ar neteisinga. Teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas administratoriui atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus ir yra pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais. Pripažinęs, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui yra pagrįstas ir teisėtas, teismas sprendė, jog pagrįstas ir teisėtas yra ir kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

16Teismas pažymėjo, kad informacija, susijusi su kreditorių susirinkimo darbotvarke, teikiama likus ne anksčiau kaip 3 dienoms iki kreditorių susirinkimo ne siekiant nuslėpti kokią nors informaciją ar apsunkti kreditorių galimybę susipažinti su kokia nors informacija, o priešingai – sulaukus visų pasiūlymų, susijusių su kreditorių susirinkimu ir jo darbotvarke, pateikti ją visiems suinteresuotiems asmenims. Jeigu būtų numatytas ilgesnis nei trijų dienų terminas, tai kreditorius, prašantis informacijos, susijusios su kreditorių susirinkimo darbotvarke, gali gauti ir vadovautis ne visa aktualia, o nepilna informacija. Kadangi pareiškėjas nenurodė, kaip nustatytas trijų dienų terminas gali pažeisti jo teises, ir koks terminas, jo nuomone, būtų tinkamas informacijai gauti ir pasiruošti kreditorių susirinkimui, pareiškėjo skundas dėl ginčijamo nutarimo patvirtinti informacijos teikimo tvarką atmestinas.

17Teismo vertinimu, pareiškėjas nenurodė nei vieno argumento, patvirtinančio, kad kreditorių nutarimas dėl BUAB „Visoda“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo yra neteisėtas ar nepagrįstas. Pareiškėjo argumentai, kad jam per trumpas nustatytas 10 dienų terminas pasiruošti kreditorių susirinkimui, yra nepagrįsti. Visi BUAB „Visoda“ kreditoriai, išskyrus pareiškėją, sutiko, kad 10 dienų terminas yra pakankamas pasiruošti, dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime.

18Teismas sprendė, kad ginčijamas nutarimas siūlyti teismui taikyti likvidavimo procedūrą buvo teisėtas ir pagrįstas, kadangi kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartimi, todėl skundo padavimo dieną nurodyti trys mėnesiai buvo praėję, o pasiūlymo sudaryti taikos sutartį kreditoriai buvo negavę. Be to, teismas įvertino ir tą faktinę aplinkybę, kad ginčijamo nutarimo teisėtumą patikrino Lietuvos apeliacinis teismas, kuris 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2119/2011 paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį, kuria UAB „Visoda“ buvo pripažinta bankrutavusia ir nuspręsta ją likviduoti dėl bankroto.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

20Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) UAB „Vaučerių bankas“ prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Dėl netinkamo nutarties motyvavimo. Skundžiamos nutarties motyvai sudaro mažiau nei vieną lapą, kai pareiškėjo skundo apimtis buvo pakankamai didelė. Akivaizdu, kad teismas neišanalizavo visų pareiškėjo argumentų, motyvuojamojoje dalyje nurodė atsiliepimų į skundą argumentus, o savo išvadų nepateikė. Apelianto nuomone, šios aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį dėl absoliutaus jos negaliojimo pagrindo (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

222. Dėl nutarimo išrinkti susirinkimo pirmininku kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovą. Apelianto teigimu, teismas šiuo klausimu neatsižvelgė į argumentus, išdėstytus pareiškėjo skunde. Kiti atskirojo skundo argumentai šiuo klausimu sutampa su pareiškėjo skundo argumentais.

233. Dėl nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad administratorius pateikė išsamų, tikslų ir detalų administravimo išlaidų ir suteiktų buhalterinių paslaugų išlaidų pagrindimą. Kiti atskirojo skundo argumentai šiuo klausimu sutampa su pareiškėjo skundo argumentais.

244. Dėl nutarimo patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Kadangi nutarimas, kuriuo buvo nuspręsta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui, yra nepagrįstas ir neteisėtas, yra nepagrįstas ir neteisėtas išvestinis nutarimas, kuriuo buvo nuspręsta patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

255. Dėl nutarimo patvirtinti informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarką. Teismas nepagrįstai pažymėjo, kad pareiškėjas nenurodė, kaip nustatytas trijų dienų terminas gali pažeisti jo teises, ir koks terminas, jo nuomone, būtų tinkamas informacijai gauti ir pasiruošti kreditorių susirinkimui. Apeliantu teigimu, skunde buvo nurodyta, kad šis terminas yra akivaizdžiai per trumpas, juo pažeidžiamos kreditorių teisės pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga. Taigi, skunde buvo nurodyta, kaip šiuo nutarimu bus pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai. Teismas, teigdamas, kad pareiškėjas nenurodė, kaip atitinkamas terminas gali pažeisti jo teises, neįsigilino į skundo medžiagą. Iš skunde išdėstytų teiginių yra akivaizdu, kad pareiškėjo vertinimu terminas gauti informaciją, susijusią su susirinkimo darbotvarke, turėtų būti ilgesnis nei trys dienos.

266. Dėl nutarimo patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką. Teismas nepagrįstai pažymėjo, kad pareiškėjas nenurodė nei vieno argumento, patvirtinančio, jog nutarimas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo yra neteisėtas ir nepagrįstas. Apelianto teigimu, skunde buvo nurodyta, kad nutarimas yra neteisėtas ir pažeidžia pareiškėjo interesus, kadangi tvarkoje yra nustatytas per trumpas terminas pasiruošti esminių bankroto bylos klausimų nagrinėjimui ir susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga. Taigi, yra akivaizdu, kad teismas atitinkamas išvadas padarė nepakankamai įsigilinęs į skundo medžiagą.

277. Dėl nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Apelianto nuomone, įmonės likvidavimo procedūros pradėjimas būtų nesavalaikis, nes egzistuoja galimybė kreditoriams sudaryti taikos sutartį. Taigi, šiuo atveju buvo būtina palaukti, o neskubotai priimti atitinkamą nutarimą.

28Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Visoda“ bankroto administratorius prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

291. Dėl skundžiamos nutarties motyvavimo. Pažymėtina, jog tam, kad egzistuotų absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas, įtvirtintas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte, sprendimas (nutartis) turi būti iš viso be motyvų (sutrumpintų motyvų). Įstatyme reikalaujama sprendimą (nutartį) argumentuoti glaustai, t. y. pasisakyti kiek įmanoma trumpai ir tik dėl esminių klausimų, plačiai neaptarinėti akivaizdžių išvadų. Taigi tai, kad apeliantui nepatinka skundžiamos nutarties surašymo stilius, nereiškia, jog ji yra netinkamai motyvuota ir egzistuoja minėtas absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

302. Dėl nutarimo išrinkti susirinkimo pirmininku kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovą. ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte nėra draudimo kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovą. Aplinkybė, kad šio kreditoriaus reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu nagrinėjamu klausimu neturi jokios reikšmės.

313. Dėl nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui. Administratorius kreditorių susirinkimui buvo pateikęs išsamų administravimo išlaidų ir suteiktų buhalterinių paslaugų išlaidų pagrindimą. Susirinkimo protokole yra pateikta administravimo išlaidų lentelė, kurioje detaliai atsispindi, kam ir kiek yra reikalinga lėšų. Būtent bankroto administratoriui yra geriausiai žinoma, kiek lėšų yra reikalinga efektyvioms bankroto procedūroms, todėl atmestini apelianto argumentai, kad administratoriaus paskaičiavimai yra vienašališkai. Atlyginimas bankroto administratoriui nustatytas reikiamo dydžio, atitinkantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus.

324. Dėl nutarimo patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Kadangi nutarimas, kuriuo buvo patvirtina administravimo išlaidų sąmata ir atlyginimas administratoriui yra teisėtas ir pagrįstas, yra teisėtas ir pagrįstas išvestinis nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka.

335. Dėl nutarimo patvirtinti informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarką. Pažymėtina, kad tvarkoje nustatytas trijų dienų terminas yra optimalus ir atitinkantis bankroto bylose taikomą operatyvumo principą. Informacija, susijusi su kreditorių susirinkimo darbotvarke, kreditoriui teikiama likus ne anksčiau kaip 3 dienom iki kreditorių susirinkimo dienos tam, kad jis gautų visą aktualią informaciją. Jeigu būtų nustatytas ilgesnis terminas, egzistuoja tikimybė, kad kreditorius, pasikreipęs į bankroto administratorių, gautų nepilną informaciją, susijusią su susirinkimo darbotvarke.

346. Dėl nutarimo patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką. Pažymėtina, kad nustatytas 10 dienų terminas, prieš kurį reikia pranešti kreditoriams apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą, yra optimalus. Visos bankroto procedūros turi būti vykdomos vadovaujantis operatyvumo principu, todėl nustatytas terminas yra pakankamas pasiruošti atitinkamų klausimų nagrinėjimui ir susipažinimui su teikiama svarstyti medžiaga.

357. Dėl nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas argumento, kad likvidavimo procedūros pradėjimas būtų nesavalaikis, kadangi egzistuoja galimybė egzistuoja galimybė kreditoriams sudaryti taikos sutartį, nebuvo nurodęs savo skunde. Tai visiškai naujas argumentas, kuris, be kita ko, yra nepagrįstas. Bankroto administratoriui nėra žinoma apie kreditorių ketinimą sudaryti taikos sutartį, joks taikos sutarties projektas jam nebuvo pateiktas. Apeliantas, įrodinėdamas, kad šioje byloje galima sudaryti taikos sutartį, turėjo teismui pateikti dokumentus, patvirtinančius, jog atitinkamos derybos vyksta.

36Atsiliepimais į atskirąjį skundą kreditoriai „Swedbank“, AB ir „Swedbank lizingas“, UAB prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:

371. Dėl skundžiamos nutarties motyvavimo. Apelianto argumentai, jog skundžiama nutartis yra negaliojanti vien dėl to, kad pareiškėjo skundo apimtis yra pakankamai didelė, o skundžiamos nutarties motyvai sudaro mažiau nei vieną lapą, yra nepagrįsti, nes ne teismo sprendimo lapų kiekis ir/ar teismo motyvų kiekis, o motyvų turinys yra teisėto ir pagrįsto sprendimo ar nutarties pagrindas.

382. Dėl nutarimo išrinkti susirinkimo pirmininku kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovą. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 punktą „Swedbank", AB nėra asmuo, kuriam šioje konkrečioje situacijoje būtų buvę draudžiama būti BUAB „Visoda" kreditorių susirinkimo pirmininku, todėl „Swedbank", AB galėjo kandidatuoti į kreditorių susirinkimo pirmininkus. Apelianto argumentai, susiję su galimu „Swedbank", AB neobjektyvumu ir šališkumu yra nepagrįsti jokiais įrodymais ir yra tik prielaidos, kuriomis teismas negalėjo remtis.

393. Dėl nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui. Iš BUAB „Visoda" 2011 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad įmonė turi ilgalaikio ir trumpalaikio turto, kurio vertė yra 6 245 659 Lt, šiuo metu įmonė dalyvauja penkiuose teisminiuose ginčuose ir turi 25 debitorius 1 730 153,91 Ltų sumai. Administratorius yra pateikęs įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto iššifravimus, pajamų – išlaidų suvestinę už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 11 d. iki 2011 m. gegužės 6 d. Taigi, apeliantas nepagrįstai teigia, kad nustatant administravimo išlaidų sąmatą nebuvo pateikti jokie dokumentai. Apeliantas nebuvo pateikęs alternatyvaus pasiūlymo dėl administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo patvirtinimo, todėl dėl apelianto valios išraiškos tenka tik spėlioti. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas nebalsavo prieš patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimo dydį, todėl galimo savo teisių pažeidimo negali grįsti savo neveiklumu ir nerūpestingumu.

404. Dėl nutarimo patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Apeliantas nenurodė konkrečių argumentų, kurie patvirtintų, kad disponavimo administravimo išlaidomis tvarka pažeidžia teisės normas ar kreditorių interesus. Apeliantas net nenurodė, kokia, jo nuomone, turėtų būti pagrįsta ir teisėta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka.

415. Dėl nutarimo patvirtinti informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarką. Informacija, susijusi su kreditorių susirinkimo darbotvarke, teikiama likus ne anksčiau kaip 3 dienoms iki kreditorių susirinkimo ne siekiant nuslėpti kokią nors informaciją ar apsunkti kreditorių galimybę susipažinti su kokia nors informacija, o priešingai – sulaukus visų pasiūlymų, susijusių su kreditorių susirinkimu ir jo darbotvarke, pateikti ją visiems suinteresuotiems asmenims. Jeigu būtų numatytas ilgesnis nei trijų dienų terminas, tai kreditorius, prašantis informacijos, susijusios su kreditorių susirinkimo darbotvarke, gali gauti ir vadovautis ne visa aktualia, t. y. nepilna informacija.

426. Dėl nutarimo patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką. Apeliantas nurodė tik deklaratyvius teiginius, susijusius su tinkamu kreditorių informavimu apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, tačiau realaus savo teisių pažeidimo neįrodė. Apeliantas nedalyvavo BUAB „Visoda" 2011 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkime, nepateikė nei vieno pasiūlymo dėl darbotvarkės ar priimamų nutarimų, kas patvirtina, kad apeliantas nesirūpina savo teisių gynimu. Apelianto argumentai, kad jam per trumpas 10 dienų terminas pasiruošti kreditorių susirinkimui, kuriame apeliantas nė neketina dalyvauti yra nesąžiningas.

437. Dėl nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Byloje surinktos aplinkybės patvirtina, kad BUAB „Visoda" nevykdo veiklos ir nėra prielaidų atkurti jos mokumą. Apeliantas nenurodė nei vieno argumento, dėl kuro reikėtų vilkinti bankroto procedūrą ir atidėti klausimo dėl BUAB „Visoda" likvidavimo svarstymą. Apeliacinis procesas dėl šio reikalavimo turi būti nutrauktas, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2119/2011 paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį, kuria BUAB „Visoda“ buvo pripažinta bankrutavusia ir nuspręsta ją likviduoti dėl bankroto.

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Apelianto (įmonės kreditoriaus) UAB „Vaučerių bankas“ teigimu, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas skundą dėl BUAB „Visoda“ 2011 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, nutarties nemotyvavo, o tik nurodė atsiliepimų į skundą argumentus, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį dėl absoliutaus jos negaliojimo pagrindo (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Šis pagrindas taikytinas tik tuo atveju, kai sprendimas (nutartis) yra visiškai be motyvų. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakė į pareiškėjo skundo argumentus ir savo išvadas grindė aktualiomis nagrinėjamam ginčui spręsti teisės aktų nuostatomis. Ta aplinkybė, kad į kai kuriuos pareiškėjo skundo argumentus atsakyta glaustai arba teismo nurodomi argumentai sutampa su atsiliepimuose į skundą nurodytais argumentais, nenulėmė neteisėtos nutarties priėmimo.

46Apeliantas nepagrįstai teigia, kad kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkus „Swedbank“, AB atstovą yra pažeidžiami kitų kreditorių interesai ir kreditorių lygiateisiškumo principas. Apelianto nuomone, „Swedbank“, AB tokiu būdu įgijo lemiamą balsą įmonės kreditorių susirinkimuose ir nepagrįstai įgijo teisę lemti įmonės bankroto procedūrų eigą. Pažymėtina, kad lemiamą balsą įmonės kreditorių susirinkimuose „Swedbank“, AB turi ne dėl to, kad šio kreditoriaus atstovas buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku, o dėl to, kad šio kreditoriaus teismo patvirtinta reikalavimų suma yra didžiausia ir sudaro 96,79 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų. Kreditoriui, kurio atstovas išrenkamas kreditorių susirinkimo pirmininku, ĮBĮ nesuteikia jokių papildomų teisių sprendžiant kreditorinio reikalavimo patenkinimo klausimą, todėl apelianto argumentai dėl kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimo yra nepagrįsti. Dėl tos pačios priežasties neturi teisinės reikšmės ir ta aplinkybė, kad kreditoriaus „Swedbank“, AB reikalavimas yra užtikrintas hipoteka (įkeitimu). Apelianto argumentai dėl skaidrumo ir viešumo suvaržymo yra nepagrįsti objektyviais įrodymais, todėl atmestini.

47Apeliantas nesutinka su ginčijamu nutarimu patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti administratoriaus atlyginimą. Pažymėtina, kad apeliantas tiesiogiai kreditorių susirinkime, kuriame galėjo pateikti bankroto administratoriui klausimus, susijusius su administravimo išlaidų sąmatos pagrindimu ir administratoriaus atlyginimo dydžiu, nedalyvavo. Savo nesutikimą su ginčijamu nutarimu grindžia citatomis iš teismų praktikos, nenurodydamas, kokios konkrečios išlaidos yra nepagrįstai didelės ir koks administratoriaus atlyginimo dydis nagrinėjamu atveju būtų protingas. Tokie deklaratyvūs argumentai, nepateikiant alternatyvaus pasiūlymo dėl administravimo sąmatos ir administratoriaus atlyginimo, negali būti pakankami ginčijamam nutarimui panaikinti. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą nebuvo pateikti jokie ją pagrindžiantys dokumentai. Iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad bankroto administratorius buvo pateikęs administravimo įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto iššifravimus, pajamų-išlaidų suvestinę, informaciją apie galiojančias sutartis, teisminius ginčus, debitorių įsiskolinimus. Pažymėtina, kad ginčijamu nutarimu buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kurią siūlė ne pats administratorius, o kreditoriai ‚Swedbank“, AB ir „Swedbank lizingas“, UAB. Šių kreditorių pasiūlyta sąmata yra mažesnė nei siūlyta administratoriaus, dėl to atmestini apelianto argumentai, kad sąmata yra patvirtinta vadovaujantis vien administratoriaus paaiškinimais. Teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata ir nustatytas administratoriaus atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

48Apeliantas, ginčydamas kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo patvirtinta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka, nenurodo jokių argumentų, kodėl ši tvarka yra nepagrįsta ir neteisėta. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamu nutarimų nustatytą disponavimo administravimo išlaidomis tvarką, nenustatė, kad ši tvarka prieštarautų ĮBĮ nuostatoms.

49Kreditorių susirinkimas yra nustatytęs, kad su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusią informaciją administratorius pateikia kreditoriui gavęs raštišką prašymą ne ankščiau kaip likus 3 dienoms iki kreditorių susirinkimo. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad šis terminas yra akivaizdžiai per trumpas. Apelianto nuomone, šiuo terminu pažeidžiamos kreditorių teisės pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad toks terminas nustatytas ne siekiant nuslėpti kokią nors informaciją ar apsunkinti kreditorių galimybę susipažinti su kokia nors informacija, o priešingai – sulaukus visų pasiūlymų, susijusių su kreditorių susirinkimu ir jo darbotvarke, pateikti ją visiems suinteresuotiems asmenims. Bankroto administratorius ir kreditoriai „Swedbank“, AB, „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepimuose į atskirąjį skundą teisingai nurodo, kad jeigu būtų nustatytas ilgesnis terminas, egzistuoja tikimybė, jog kreditorius, pasikreipęs į bankroto administratorių, gautų nepilną informaciją, susijusią su susirinkimo darbotvarke.

50Teisėjų kolegijos vertinimu, kreditorių susirinkimo nustatytas 10 dienų terminas, prieš kurį bankroto administratorius privalo pranešti kreditoriams apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą, nėra per trumpas. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto procedūros turi būti vykdomos vadovaujantis operatyvumo principus, nustatytas 10 dienų terminas yra optimalus. Priešingai, nei teigia apeliantas, toks terminas yra pakankamas pasiruošti esminių bankroto bylos klausimų nagrinėjimui.

51Apeliantas atskirajame skunde pasisakydamas dėl ginčijamo nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo tvarka nurodo visiškai naują argumentą, kad likvidavimo procedūros pradėjimas būtų nesavalaikis, nes šioje bankroto byloje egzistuoja galimybė kreditoriaus sudaryti taikos sutartį. Teisėjų kolegija atmeta šį apelianto argumentą, nes jis nebuvo išsakytas pirmosios instancijos teisme, be to, yra nepagrįstas, nes apeliantas nepateikė duomenų, kad tokia galimybė apskritai egzistuoja (pavyzdžiui, vyksta derybos, yra taikos sutarties projektas ir pan.). Be to, Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi pripažino UAB „Visoda“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą.

52Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2011 m. gegužės 13 d. įvyko BUAB „Visoda“ kreditorių susirinkimas,... 5. Pareiškėjo tvirtinimu, kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkus... 6. Pareiškėjo nuomone, nutarimas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą... 7. Pareiškėjo vertinimu, nutarimas patvirtinti disponavimo administravimo... 8. Pareiškėjo teigimu, administratoriaus pasiūlytoje informacijos apie įmonės... 9. Pareiškėjo manymu, nutarimas patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo... 10. Pareiškėjo įsitikinimu, nutarimas siūlyti teismui taikyti įmonei... 11. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Vaučerių bankas“ prašė pripažinti... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 7 d. nutartimi pareiškėjo... 14. Teismas nurodė, kad ĮBĮ 23 straipsnio 1 punkte numatytas vienintelis... 15. Teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad administratorius nepateikė... 16. Teismas pažymėjo, kad informacija, susijusi su kreditorių susirinkimo... 17. Teismo vertinimu, pareiškėjas nenurodė nei vieno argumento, patvirtinančio,... 18. Teismas sprendė, kad ginčijamas nutarimas siūlyti teismui taikyti... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) UAB „Vaučerių bankas“... 21. 1. Dėl netinkamo nutarties motyvavimo. Skundžiamos nutarties motyvai sudaro... 22. 2. Dėl nutarimo išrinkti susirinkimo pirmininku kreditoriaus „Swedbank“,... 23. 3. Dėl nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti... 24. 4. Dėl nutarimo patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.... 25. 5. Dėl nutarimo patvirtinti informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą... 26. 6. Dėl nutarimo patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką.... 27. 7. Dėl nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą.... 28. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Visoda“ bankroto administratorius... 29. 1. Dėl skundžiamos nutarties motyvavimo. Pažymėtina, jog tam, kad... 30. 2. Dėl nutarimo išrinkti susirinkimo pirmininku kreditoriaus „Swedbank“,... 31. 3. Dėl nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti... 32. 4. Dėl nutarimo patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.... 33. 5. Dėl nutarimo patvirtinti informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą... 34. 6. Dėl nutarimo patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką.... 35. 7. Dėl nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą.... 36. Atsiliepimais į atskirąjį skundą kreditoriai „Swedbank“, AB ir... 37. 1. Dėl skundžiamos nutarties motyvavimo. Apelianto argumentai, jog... 38. 2. Dėl nutarimo išrinkti susirinkimo pirmininku kreditoriaus „Swedbank“,... 39. 3. Dėl nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti... 40. 4. Dėl nutarimo patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.... 41. 5. Dėl nutarimo patvirtinti informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą... 42. 6. Dėl nutarimo patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką.... 43. 7. Dėl nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą.... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo... 46. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad kreditorių susirinkimo pirmininku... 47. Apeliantas nesutinka su ginčijamu nutarimu patvirtinti administravimo... 48. Apeliantas, ginčydamas kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo patvirtinta... 49. Kreditorių susirinkimas yra nustatytęs, kad su kreditorių susirinkimo... 50. Teisėjų kolegijos vertinimu, kreditorių susirinkimo nustatytas 10 dienų... 51. Apeliantas atskirajame skunde pasisakydamas dėl ginčijamo nutarimo siūlyti... 52. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 54. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....