Byla 2A-302-154/2010
Dėl Šiauliu apygardos prokuraturos nutarimo panaikinimo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Danutes Matiukienes, kolegijos teiseju: Jolantos Badaugienes, Laisves Aleknavicienes, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovu atstovams M. M., R. K., advokatui Žydrunui Rupšiui, atsakovo Šiauliu apygardos prokuraturos atstovei prokurorei Romai Timofejavienei,

2viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovu B. T., M. M., R. K., D. L., A. L., A. B., V. E., K. M. E., E. N. K., E. A., K. J., V. S., N. K., E. G., D. J., J. O., D. O. D., G. J., M. R., D. N., A. P., J. P., P. P. M., J. B., J. B., A. O. R., Ignaco E. R., E. R., L. K., S. M., L. L., P. I., P. K., S. J. J. apeliacini skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimo, priimto civilineje byloje Nr. 2-208-207/2010 pagal ieškovu ieškini atsakovui Šiauliu apygardos prokuraturai del Šiauliu apygardos prokuraturos nutarimo panaikinimo.

3Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,

4n u s t a t e:

5Ieškovai kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma ieškiniu (b.l. 1-9), veliau pateike pareiškima del ieškinio dalyko pakeitimo (b.l. 83-84), kuriais praše panaikinti Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro 2009 m. sausio 23 d. nutarima nenaikinti 2008 m. gruodžio 17 d. išvados nesikreipti i teisma, ginant viešaji interesa.

6Nurode, kad ieškovai yra daugiabuciu namu, esanciu ( - ), butu savininkai. Ju daugiabucio gyvenamojo namo kieme prasidejus kotedžo statyboms, nuvyko i savivaldybe, kur sužinojo, kad kiemo teritorija yra sumažinta, suformuoti du nauji sklypai, i kuriuos planuojama atkurti nuosavybes teises. Del kieme vykdomu darbu kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes prokuratura, o, kai dokumentus perdave Šiauliu apygardos prokuraturai, nuvyko ir ten, kur pirma karta pamate detaluji plana. Statybu metu buvo nupjautos kieme buvusios vaiku supynes, išardyta automobiliu stovejimo aikštele, nupjautos liepos ir kaštonas. Mano, jog kvartalo tarp ( - ), detaliojo plano sprendiniais yra pažeisti teiseti ieškovu lukesciai i sveika ir harmoninga gyvenamaja aplinka, todel prokuratura turetu ginti visuomenes teises, kurios buvo pažeistos rengiant detaluji plana.

7Atsakovo Šiauliu apygardos prokuraturos atstove ieškovu reikalavima praše atmesti, nes detaliojo plano patvirtinimo proceduroje teises aktu pažeidimu nustatyta nebuvo, teige, kad gyventojai apie patvirtinta detaluji plana buvo informuoti teises aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

8Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. sausio 25 d. sprendimu ieškini patenkino.

9Panaikino Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro 2009 m. sausio 23 d. nutarima nenaikinti 2008 m. gruodžio 17 d. Šiauliu apygardos prokuraturos Antrojo skyriaus prokurores Romos Timofejavienes išvados nesikreipti i teisma ginant viešaji interesa.

10Teismas nurode, kad ieškinio reikalavimas šioje byloje kildinamas iš visuomeniniu teisiniu santykiu. Pažymejo, jog teisiu pažeidimai, ivardijami kaip teisiu i sveika ir harmoninga gyvenamaja, darbo ir poilsio aplinka bei teises dalyvauti rengiant detaluji plana pažeidimai iš esmes skirti ginti ne asmenini, o viešaji interesa. Remdamasis bylos duomenimis teismas nustate, kad teises aktu reikalavimai ir galiojanciu teises aktu ginamas viešasis interesas yra pažeisti ir yra sudarytos pagristos prielaidos manyti, kad viešojo intereso gynimo teisinis reikalavimas gali buti patenkintas, nes ieškovai ieškini grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Konstatavo, kad yra pagrindas atsakovui kreiptis i teisma ginant viešaji interesa.

11Apeliaciniu skundu atsakovas Šiauliu apygardos prokuratura prašo Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima – ieškini atmesti. Priteisti iš ieškovu bylinejimosi išlaidas.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131.Nurodo, kad pagal LR CPK 41 str. šalimis civiliniame procese gali buti fiziniai ir juridiniai asmenys. LR Prokuraturos istatymo 7 str. 5 d. numatyta, kad viešasis juridinis asmuo yra generaline prokuratura. Šiauliu apygardos prokuratura nera juridinis asmuo, todel civilinio proceso prasme negali buti atsakovu.

142.Nurodo, kad asmenu aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuraturoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. isakymu Nr. 1-3, nustato asmenu prašymu, pareiškimu, pranešimu ir skundu priemimo ir nagrinejimo Generalineje prokuraturoje ir teritorinese prokuraturose tvarka. Butent šio aprašo pagrindu Šiauliu apygardos prokuratura atliko tyrima ir prieme sprendima - atsisakyti kreiptis i teisma del viešojo intereso gynimo. LR Prokuraturos istatymo 3 str. 4 d. numatyta, kad prokuroro veiksmai ir sprendimai istatymu nustatyta tvarka gali buti skundžiami aukštesniajam prokurorui ir teismui. To paties istatymo 15 str. 6 d. nustatyta, kad proceso dalyviai, nesutikdami su aukštesniojo prokuroro priimtu proceso sprendimu, gali istatymu nustatyta tvarka ši sprendima apskusti teismui. Mineto aprašo 44 punkte numatyta, kad asmuo, nesutinkantis su del jo skundo priimtu sprendimu, taip pat jeigu per nustatyta skundo nagrinejimo termina sprendimas nera priimtas, turi teise apskusti toki atsakyma ar neveikima skunda nagrinejusio prokuroro ar prokuraturos valstybes tarnautojo vadovui arba teismui istatymu nustatyta tvarka. Mano, kad šiuo atveju pareiškejai turejo paduoti teismui skunda (pareiškima) del priimto prokuroro sprendimo, o ne ieškini, ir teismas turejo byla nagrineti ypatingosios teisenos tvarka (2010 m. vasario 18 d. Panevežio apygardos teismo nutartis civilineje byloje Nr. 2S-108-278/2010).

153.Nurodo, kad pagal LR CPK 135 str. 1 d. kiekviename ieškinyje ieškovas privalo nurodyti ieškinio elementus - ieškinio dalyka (ieškovo reikalavima) ir pagrinda (aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavima bei šias aplinkybes patvirtinancius irodymus). Butent ieškinio elementai apibrežia teisminio nagrinejimo dalyka, nustato bylos nagrinejimo ribas, kuriu laikosi teismas, nagrinedamas byla. Šio ieškinio dalykas yra prokuroro priemusio sprendima veiksmai. Nei ieškovai ieškinyje, nei teismas sprendime nenurode, kokiu pareiškimo tyrimo veiksmu neatliko prokuroras. Teismas, tenkindamas ieškini, konstatavo, kad rengiant detaluji plana buvo apsunkintas visuomenes atstovu dalyvavimas sprendimu priemimo procedurose ir atimta galimybe itakoti planavimo procesus, taip pažeidžiant visuomenes dalies teises. Teismas savo sprendimu konstatuodamas, kad, rengiant detaluji plana, buvo pažeista svarstymo su visuomene procedura ir, kad tai yra viešasis interesas, perženge bylos nagrinejimo ribas.

164.Nurodo, kad LR Prokuraturos istatymo 3 str. 2 d. itvirtinta nuostata, jog prokuroras sprendimus priima savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis istatymais ir protingumo principu. Atlikdamas savo funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas ir klauso tik istatymo (LR Konstitucijos 118 str. 3 d., LR Prokuraturos istatymo 11 str. 2 d.). Taigi pagal galiojancius teises aktus ir teismu praktikoje suformuotos taisykles teise apsispresti del viešo intereso gynimo priklauso prokurorui, t.y. prokurorui suteikta teise vertinti tyrimo metu surinktus duomenis ir spresti del galimybes ju pagrindu kreiptis i teisma su ieškiniu, siekiant apginti viešaji interesa. Teismas sprendime konstatuodamas, kad rengiant detaluji plana buvo pažeista svarstymo su visuomene procedura ir, kad tai yra viešasis interesas, perženge ne tik bylos nagrinejimo ribas, bet ir pažeide prokuroru nepriklausomumo principa.

17Atsiliepimu i apeliacini skunda ieškovai prašo Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendima palikti nepakeista.

18Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

191.Nurodo, kad teigdamas, jog ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, apeliantas neteisingai aiškina LR CPK 30 str. 3 d. nuostatas. Ieškovams teigiant, kad yra pažeisti teises aktu reikalavimai, kuriu pagrindu prokurorai privalejo ginti pažeista viešaji interesa ir kreiptis i teisma, ieškinys del atsakovo atsisakymo ginti viešaji interesa buvo pareikštas butent Šiauliu miesto apylinkes teismui pagal Valstybes biudžetines istaigos filialo - Šiauliu apygardos prokuraturos buveines vieta (LR CPK 30 str. 3 d.). Atsakovas yra viešojo juridinio asmens filialas, turintis savarankiška juridiniu asmenu registro koda 291884920 (LR CK 2.33 str., 2.35 str., 2.36 str.). Jei atsakovas mane, kad butina i bylos nagrinejima itraukti LR Generaline prokuratura, privalejo apie teismini ginca šia institucija informuoti. To nepadarydama, Šiauliu apygardos prokuratura elgesi nerupestingai ir neatsakingai.

202. Nurodo, kad reikalavimu teismui pateikimas ir bylu nagrinejimas ypatingosios teisenos tvarka yra aptartas LR CPK V dalyje. LR CPK 442 str. nurodytu bylos nagrinejimo ypatingosios teisenos tvarka atveju sarašas yra išsamus ir baigtinis. LR CPK nenumato atvejo gincyti viešojo juridinio asmens priimta procesini sprendima ypatingosios teisenos tvarka.

213.Nurodo, kad net ir nustacius, kad teismas perženge bylos nagrinejimo ribas (nors ieškovai ieškinio faktiniu pagrindu suformulavo butent toki irodinejimo dalyka, kuris ir yra aptariamas teismo sprendime), tokia teismo teise yra aptarta Civilinio proceso istatymu (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 21 d. nutarimas). Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2007 m. birželio 22 d. nutartyje (civiline byla Nr. 3K-3-280/2007) yra pažymejusi, kad „teismas gali peržengti apeliacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas".

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisetuma ir pagristuma tik apskustoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdestytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

24Šiauliu miesto apylinkes teismo sprendimas naikintinas ir civiline byla perduotina nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes teismas išnagrinejo byla pažeisdamas procesines teises normas ir šiu pažeidimu apeliacines instancijos teismas ištaisyti negali (LR CPK 329 str. 1 d.).

25Nors apeliantas praše panaikinti sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini atmesti, taciau kolegija sprendžia, kad šia byla reikalinga perduoti nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui del sekanciu motyvu.

26Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkta apeliacines instancijos teismas turi teise perduoti byla nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teises normoje nustatytos jos taikymo salygos, butent, kad byla nagrinejant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esme, ir kad pagal byloje pateiktus irodymus bylos negalima iš esmes išnagrineti apeliacines instancijos teisme. Bylos esme suprantama kaip svarbiausios faktines ir teisines bylos aplinkybes. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo salygos, turi buti atsižvelgiama i neištirtu aplinkybiu apimti ir pobudi, irodymu gavimo galimybes. Jeigu del tirtinu aplinkybiu ir reikalautinu irodymu apimties ir pobudžio butu pagrindas padaryti išvada, kad byla apeliacines instancijos teisme turi buti nagrinejama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštu, jog butu pagrindas konstatuoti bylos esmes neatskleidima pirmosios instancijos teisme kaip pagrinda perduoti byla nagrineti iš naujo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-04-28 nutartis Nr. 3K-3-196/2009).

27Kolegija mano, kad šioje byloje nebuvo atskleista bylos esme, neišaiškintos esmines faktines aplinkybes ir apeliacines instancijos teismui tektu ja nagrineti iš naujo nuo ieškinio (skundo) reikalavimu tikslinimo. Byloms nagrineti itvirtinta instancine teismu sistema lemia tai, kad kiekvienos instancijos teismas atlieka jam priskirtas funkcijas. Pareiškimo (skundo) priemimo bei reikalavimu tikslinimo procesine stadija yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva. Kolegijos manymu, pirmos instancijos teismas, taikydamas trukumu šalinimo instituta (CPK 115 str. 2 d.), turetu išsiaiškinti, kokius konkrecius pažeidimus padare prokuratura, tirdama Daugiabuciu namu, esanciu ( - ), butu savininku 2008 m. rugpjucio 20 d. skunda „Del neteisetai suplanuotos teritorijos ir viešojo intereso gynimo“, kas nebuvo padaryta ir ka dar turetu prokuratura padaryti, kad skundas butu tinkamai ištirtas. Taip pat tikslinga išsiaiškinti, kokias pasekmes sukels Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro 2009 m. sausio 23 d. nutarimo panaikinimas, likus galioti 2008 m. gruodžio 17 d. išvadai, kuria nutarta nesikreipti i teisma ginant vieša interesa.

28Kaip matyti iš ieškinio (b.l. 1-9) ir patikslinto ieškinio (b.l. 83-84), ieškovai praše „panaikinti Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro 2009 m. sausio 23 d. nutarima nenaikinti 2008 m. gruodžio 17 d. išvados nesikreipti i teisma, ginant viešaji interesa“, taip pat praše „teismui nustacius, kad terminas ieškiniui paduoti yra praleistas, ši termina atnaujinti“. Ieškovai, patikslindami savo ieškini, 2009 m. lapkricio 11d. atsisake reikalavimo „Ipareigoti Šiauliu apygardos prokuratura teises aktu nustatyta tvarka kreiptis i teisma del padarytu teises pažeidimu, atliekant Kvartalo ( - ), detaluji plana, ir tuo pagrindu priimtu neteisetu administraciniu aktu - Šiauliu miesto tarybos 1999 m. birželio 24 d. sprendimo Nr. 290 ir Šiauliu apskrities viršininko administracijos 2000 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 7-1865 bei 2000 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 7-1862 panaikinimo“.

29Iš ieškinyje išdestytu faktiniu aplinkybiu kolegija sprendžia, kad ieškovai nesutinka su tuo, kaip buvo ištirtas ju 2008 m. rugpjucio 20 d. skundas „Del neteisetai suplanuotos teritorijos ir viešojo intereso gynimo“, adresuotas Lietuvos Respublikos Generalinei prokuraturai, kuri veliau pavaldumo tvarka tyre Šiauliu apygardos prokuratura ir kurioje Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiasis prokuroras 2009 m. sausio 23 d. prieme ieškovu skundžiama nutarima. Kaip juridini ieškinio pagrinda ieškovai nurodo LR Viešojo administravimo istatyma bei LR Prokuraturos istatyma, kurio 13 str.1 d., 19 str. 1 d., 2 d. nuostatos ipareigoja prokuratura teises aktu nustatyta tvarka užtikrinti, kad padaryti teises pažeidimai butu pašalinti.

30Ieškovai- Daugiabuciu namu, esanciu ( - ), butu savininkai - 2008 m. rugpjucio 20 d. skundu „Del neteisetai suplanuotos teritorijos ir viešojo intereso gynimo“, prokuraturos praše:

311. teises aktu nustatyta tvarka, ginant viešaji interesa, atlikti tyrima del Šiauliu miesto savivaldybes atliktu gailimai neteisetu veiksmu, detaliai planuojant teritorija, ir kreiptis i teisma del neteisetu administraciniu aktu: Šiauliu miesto tarybos 1999 m. birželio 24 d. sprendimo Nr. 290 ir Šiauliu apskrities viršininko administracijos 2000 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 7-1865 bei 2000 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 7-1862 panaikinimo;

322. pavesti atlikti ikiteismini tyrima pagal pateiktus duomenis del galimai padaryto nusikaltimo – Šiauliu miesto savivaldybes atsakingu pareigunu piktnaudžiavimo tarnyba“.

33Kaip matyti iš byloje esancio skundžiamo Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro 2009 m. sausio 23 d. nutarimo (b.l. 22-23), Šiauliu apygardos prokuratura ištyre ši Daugiabuciu namu, esanciu ( - ), butu savininku skunda, Šiauliu apygardos prokuraturos Antrojo skyriaus prokurore 2008 m. gruodžio 17 d. suraše išvada, kad pareiškeju skunde nurodytu detaliojo planavimo pažeidimu nenustatyta ir nera pagrindo kreiptis i teisma ginant vieša interesa, o Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiasis prokuroras 2009 m. sausio 23 d. prieme nutarima:

  1. Atmesti ( - ) gyvenamuju namu gyventoju prašyma del viešojo intereso.
  2. Nenaikinti 2008 m. gruodžio 17 d. išvada nesikreipti i teisma del viešojo intereso gynimo“.

34Konkreciu duomenu, ar prokuratura sprende antraji skundo reikalavima del ikiteisminio tyrimo pradejimo, byloje nera, taciau del to ieškovai (pareiškejai) prokuraturos veiksmu (neveikimo) neskundžia.

35Kolegija sutinka su tuo, kad, vadovaujantis „Asmenu aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuraturoje tvarkos apyrašo“, patvirtinto LR Generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. isakymu Nr. I-3, 44 punktu, asmuo, nesutinkantis su del jo skundo sprendimu, turi teise apskusti toki atsakyma ar neveikima bendros kompetencijos teismui, taciau, nagrinedamas toki skunda, teismas visu pirma turi ivertinti šio skundo tyrimo medžiaga ir negali spresti klausimu, viršijanciu skundo tyrimo ribas.

36Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmos instancijos teismas prieme sprendima panaikinti Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro 2009 m. sausio 23 d. nutarima, priimta del Daugiabuciu namu, esanciu ( - ), butu savininku 2008 m. rugpjucio 20 d. skundo, visiškai neištyres ir neivertines šio skundo tyrimo medžiagos, nes jokia tyrimo medžiaga nebuvo išreikalauta iš prokuraturos, nors apie atitinkama tyrimo medžiaga byloje buvo kalbama (b.l. 90).

37Kaip matyti iš bylos medžiagos ir skundžiamo sprendimo, pirmos instancijos teismas nagrinejo ne Daugiabuciu namu, esanciu ( - ), butu savininku 2008 m. rugpjucio 20 d. skundo tyrimo Šiauliu apygardos prokuraturoje teisetuma, o svarste klausimus, susijusius su Kvartalo tarp ( - ), detaliojo plano sprendiniais bei remdamasis bylos duomenimis nustate, kad teises aktu reikalavimai ir galiojanciu teises aktu ginamas viešasis interesas yra pažeisti, kad yra pagrindas Šiauliu apygardos prokuraturai kreiptis i teisma ginant viešaji interesa, nors, kaip jau buvo mineta, teismas priimti toki sprendima neturejo nei faktinio, nei juridinio pagrindo. Teismas taip pat sprende ieškinio senaties klausima, taciau iš ieškinio, kuri nagrinejo teismas, neaišku, kokia senati praše atnaujinti ieškovai: apskusti prokuroro priimta 2009 m. sausio 23 d. nutarima ar kreiptis i teisma del detaliojo plano sprendiniu panaikinimo ginant viešaji interesa.

38Kasacinis teismas yra konstataves, kad Teises doktrinoje nera suformuluotos viešojo intereso savokos, tai – neapibrežtas teises institutas, kurio turini kiekvienu konkreciu atveju nustato teismas. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas eileje bylu suformulavo kriterijus, pagal kuriuos nustatomas viešasis interesas. Viešojo intereso nustatymo kriterijai itvirtinti ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, kurioje teigiama, jog kiekvienakart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, turi buti imanoma pagristi, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupes asmenu intereso, butu pažeistos ir tam tikros Konstitucijoje itvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybes (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 21 d. nutarimas).

39Taciau Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra konstataves, kad tais atvejais, kai sprendima, ar tam tikras interesas turi buti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, turi priimti byla sprendžiantis teismas, butinai tai motyvuodamas atitinkamame teismo akte (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010-04-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-143/2010).

40Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006-04-19 nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-291/2006 konstatuota, kad CPK 49 straipsnio 1 dalies savoka „viešasis interesas“ turi buti aiškinama atsižvelgiant i istatymu leidejo ketinimus ir aptariamos normos tikslus. Tai reiškia, kad istatymu leidejas viešaji interesa supranta placiai ir suteikia prokurorui teise spresti, yra konkreciu atveju viešasis interesas inicijuoti civiline byla ar ne. Del to kreiptis i teisma civilinio proceso tvarka, gindamas viešaji interesa, prokuroras gali visais atvejais, nustates toki teises aktu pažeidima, kurio pobudis, prokuroro nuomone, turi esmines reikšmes asmenu, ju grupiu, valstybes ir visuomenes teisems bei teisetiems interesams ir sudaro pagristas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti. Galutinai apie viešojo intereso buvima ar nebuvima sprendžia teismas, nagrinejantis civiline byla, iškelta pagal prokuroro ieškini.

41Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmos instancijos teismas, nesant pareikšto ieškinio del viešojo intereso gynimo, konstataves, jog rengiant detaluji plana buvo apsunkintas visuomenes atstovu dalyvavimas sprendimu priemimo procedurose ir atimta galimybe itakoti planavimo procesus taip pažeide visuomenes dalies teises, bei savo sprendimu konstatuodamas, kad, rengiant detaluji plana, buvo pažeista svarstymo su visuomene procedura ir, kad tai yra viešasis interesas, perženge bylos nagrinejimo ribas. Toks sprendimas negali buti laikomas teisingu, todel panaikintinas.

42Kadangi byla gražinama pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, kitu apeliacinio skundo argumentu analize kolegija pripažista netikslinga ir del ju nepasisako.

43Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

44Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendima panaikinti ir perduoti byla nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

45Kolegijos pirmininke

46Danute Matiukiene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal... 3. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,... 4. n u s t a t e:... 5. Ieškovai kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma ieškiniu (b.l. 1-9),... 6. Nurode, kad ieškovai yra daugiabuciu namu, esanciu ( - ), butu savininkai. Ju... 7. Atsakovo Šiauliu apygardos prokuraturos atstove ieškovu reikalavima praše... 8. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. sausio 25 d. sprendimu ieškini... 9. Panaikino Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro 2009 m. sausio... 10. Teismas nurode, kad ieškinio reikalavimas šioje byloje kildinamas iš... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas Šiauliu apygardos prokuratura prašo Šiauliu... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1.Nurodo, kad pagal LR CPK 41 str. šalimis civiliniame procese gali buti... 14. 2.Nurodo, kad asmenu aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuraturoje tvarkos... 15. 3.Nurodo, kad pagal LR CPK 135 str. 1 d. kiekviename ieškinyje ieškovas... 16. 4.Nurodo, kad LR Prokuraturos istatymo 3 str. 2 d. itvirtinta nuostata, jog... 17. Atsiliepimu i apeliacini skunda ieškovai prašo Šiauliu miesto apylinkes... 18. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1.Nurodo, kad teigdamas, jog ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui,... 20. 2. Nurodo, kad reikalavimu teismui pateikimas ir bylu nagrinejimas ypatingosios... 21. 3.Nurodo, kad net ir nustacius, kad teismas perženge bylos nagrinejimo ribas... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 24. Šiauliu miesto apylinkes teismo sprendimas naikintinas ir civiline byla... 25. Nors apeliantas praše panaikinti sprendima ir priimti nauja sprendima –... 26. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkta apeliacines instancijos teismas turi... 27. Kolegija mano, kad šioje byloje nebuvo atskleista bylos esme, neišaiškintos... 28. Kaip matyti iš ieškinio (b.l. 1-9) ir patikslinto ieškinio (b.l. 83-84),... 29. Iš ieškinyje išdestytu faktiniu aplinkybiu kolegija sprendžia, kad... 30. Ieškovai- Daugiabuciu namu, esanciu ( - ), butu savininkai - 2008 m. rugpjucio... 31. 1. teises aktu nustatyta tvarka, ginant viešaji interesa, atlikti tyrima del... 32. 2. pavesti atlikti ikiteismini tyrima pagal pateiktus duomenis del galimai... 33. Kaip matyti iš byloje esancio skundžiamo Šiauliu apygardos prokuraturos... 34. Konkreciu duomenu, ar prokuratura sprende antraji skundo reikalavima del... 35. Kolegija sutinka su tuo, kad, vadovaujantis „Asmenu aptarnavimo Lietuvos... 36. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmos instancijos teismas prieme sprendima... 37. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir skundžiamo sprendimo, pirmos instancijos... 38. Kasacinis teismas yra konstataves, kad Teises doktrinoje nera suformuluotos... 39. Taciau Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra konstataves, kad tais atvejais, kai... 40. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006-04-19 nutartyje civ. byloje Nr.... 41. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmos instancijos... 42. Kadangi byla gražinama pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, kitu... 43. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 44. Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendima panaikinti ir... 45. Kolegijos pirmininke... 46. Danute Matiukiene...