Byla 2A-841-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Rasos Gudžiūnienės

6Dalios Kačinskienės

7teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo kuriuo atmestas ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą prevencnis ieškinys atsakovui UAB ,,Urbico“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus sąlygojančius žalos ieškovui atsiradimą ateityje.

8Kolegija išnagrinėjusi bylą

Nustatė

9I.Ginčo esmė

10Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė uždrausti atsakovui UAB ,,Urbico“ sudaryti susitarimus su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir /ar jos atstovu dėl UAB „Siemens“ pagal 2006-06-15 Jungtinės veiklos sutartį NR.JVS-06/02 atliktų ir/ar atliekamų darbų ir/ar pateiktos įrangos be ieškovo sutikimo; pritesiti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodė, kad 2006-06-15 su atsakovu, UAB „Fima“ ir UAB „HNIT-Baltic“ sudarė jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu partneriai įsipareigojo dalyvauti Automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste įdiegimo darbų ir eksploatacijos paslaugų konkurse, organizuojamame ir vykdomajame SĮ „Susisiekimo paslaugos“, o jį laimėjus, atlikti visus darbus pagal su užsakovu sudarytą sutartį. Remiantis Jungtinės veiklos sutarties 1.2 punktu, visus veiksmus, esant valdymo komiteto, sudaryto sutarties nustatyta tvarka, pritarimui, atlieka ir sutartis pasirašo paskirtas atsakingas partneris – atsakovas. Partnerių pateiktas pasiūlymui laimėjus konkursą, atsakovas 2006-10-27 su užsakovu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sudarė rangos sutartį dėl automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste ir 2006-10-27 paslaugų tiekimo sutartį. Jungtinės veiklos partneriai, siekdami detalizuoti jungtinės veiklos sutartį ir rangos sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2007-05-27 sudarė papildomą susitarimą. Tačiau atsakovas jungtinės veiklos sutartį vykdė keldamas realią žalos atsiradimo ieškovui grėsmę ateityje, todėl ieškovas pareiškė prevencinį ieškinį, siekdamas uždrausti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti. Žala ieškovui galėjo kilti dėl to, kad atsakovas sudarė ir gali ateityje sudaryti susitarimus su užsakovu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl ieškovo atliktų ir/ar atliekamų darbų pagal jungtinės veiklos sutartį, prieš tai nesuderinęs tokių susitarimų su ieškovu ir negavęs iš ieškovo sutikimo. Toks atsakovo elgesys ne tik prieštarauja jungtinės veiklos sutarties ir papildomo susitarimo nuostatoms, bet ir daro ar gali daryti žalos ieškovo teisėms ir interesams. Jungtinės veiklos sutartimi šalys susitarė visus veiksmus atlikti esant valdymo komiteto pritarimui. Jungtinės veiklos partneriai susitarė dėl keitimosi informacija būdo. Tačiau atsakovas nurodytos tarpusavio bendradarbiavimo tvarkos nesilaiko ir iš jo veiksmų matyti, kad neketina laikytis. Tai patvirtina atsakovo veiksmai – atsakovas 2009-03-05 sudarė su užsakovu susitarimą dėl tarpinių darbų pagal rangos sutartį perėmimo, tačiau apie tai neinformavo ieškovo. Atsakovas nepateikia sudarytų darbų perdavimo-priėmimo aktų kopijų. Ieškovas neturėdamas galimybės susipažinti su susitarimu dėl darbų perėmimo, negali įvertinti perduotų darbų apimties bei jų trūkumų egzistavimo. Atsakovas nederina Automatizuoto eismo valdymo sistemos darbo grupės pasitarimo protokolų su ieškovu, nepaisant to, kad tai yra susiję su ieškovo pagal jungtinės veiklos sutartį atliekamais darbai. Ieškovo atstovui atsisakius pasirašyti darbo grupės protokolą dėl to, kad jame buvo nurodyti teiginiai neatitinkantys susirinkimo metu išdėstytiems jo teiginiams, atsakovas iš viso nustojo siųsti darbo grupės protokolus ieškovui suderinimui, nepaisant to, kad jie yra susiję su ieškovo atliktais darbais. Iš 9 įvykusių darbo grupės susirinkimų, ieškovui nebuvo pateiktas nei vienas susirinkimo protokolas. Todėl įvertinęs tokį atsakovo elgesį, ieškovas mano, kad atsakovo elgesys kelia realią žalos atsiradimo grėsmę ieškovui ateityje.

12Atsakovas ,,Urbico“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad prevenciniame ieškinyje pateikti argumentai yra nepagrįsti, nes atsakovas pasirašydamas susitarimą, bendradarbiavimo tvarkos nepažeidė. Atsakovas kaip įgaliotas pagal jungtinės veiklos sutartį pasirašyti su užsakovu susitarimus, susitarė tik dėl perimamų tarpinių darbų pagal Rangos sutartį, nenustatant jokių papildomų sąlygų, nenumatytų Jungtinės veiklos sutartyje ir/arba jos prieduose, papildomuose susitarimuose, kitiems Jungtinės veiklos sutarties partneriams, o apie nustatytus defektus ieškovas buvo ne kartą informuotas, raštais 2009-04-02 UAB „Urbico" raštai Nr. CEV - 269 ir 271 dėl išmokėjimo sustabdymo, 2009-04-17 UAB "Urbico" raštas Nr. CEV -273 dėl UAB "Siemens" darbų priėmimo, 2009-05-11 UAB "Urbico" raštas Nr. CEV - 294 dėl vienašalio aktavimo ir 2009-05-07 UAB 'Siemens" PVM sąskaitos - faktūros Nr. SL1006026585. UAB "Urbico" teisė atsisakyti pasirašyti priėmimo - perdavimo aktą yra numatyta Papildomo susitarimo 5.3. punkte, pagal kurį UAB „Urbico", pastebėjusi akivaizdžius nukrypimus nuo Rangos sutartyje, Konkurso sąlygose ir/ar priede įtvirtintų sąlygų, bloginančius darbų ir/ar įrangos kokybę ar kitus darbų ir/ar įrangos trūkumus, turi teisę nepasirašyti priėmimo - perdavimo akto bei sulaikyti mokėjimus iki tol, kol nebus pašalinti akivaizdūs nukrypimai nuo Konkurso sąlygų reikalavimų dėl tiekiamos įrangos, pabaigti visi programavimo darbai bei pašalintos sisteminės projekto klaidos. Ieškovas pats nedėjo jokių pastangų spręsti problemas iš esmės, tačiau bandė apkaltinti UAB „Urbico" neva padarytais sutartiniais pažeidimais. Kaip pavyzdį pateikė paskutinio konsorciumo susirinkimo protokolą (2009-06-16), kurio metu pasiteiravus ieškovo apie programavimo darbų eigą bei ryšio testavimą, ieškovo atstovai tokius klausimus įvardino kaip techninius, todėl atsisakė juos komentuoti ir nutraukė susirinkimo eigą, neaptarus likusių 2009-06-09 konsorciumo susirinkimo dienotvarkės klausimų, ir pasišalino iš susirinkimo. Tai įrodė, kad ieškovas pats nesiekė bendradarbiauti su kitais konsorciumo partneriais. Be to, dėl ieškovo kaltės vykdyto projekto „Automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste įdiegimo darbai" programavimo darbai laiku baigti nebuvo, todėl atsakovas padarė išvadą, jog ieškovas, siekdamas išvengti atsakomybės dėl projekto vėlavimo, dėjo visas įmanomas pastangas, kad UAB „Urbico“ būtų sudaromos visos kliūtys nepasirašyti jokių susitarimų su SĮ „Susisiekimo paslaugos", nesuderinus tokių susitarimų projektų prieš tai su ieškovu, kas reiškia, kad Ieškovas stengsis įtakoti atitinkamų susitarimų pasirašymą, turėdamas tikslą išvengti atsakomybės. Antrasis pagrindinis motyvas, kuriuo ieškovas grindė prevencinį ieškinį, buvo tas, kad atsakovas atsisakė pateikti ieškovui Susitarimo priedą Nr. 1. Pažymėjo, kad minėtas priedas yra pateiktas ieškovui 2009 m. rugsėjo 14 d. Ieškovas grindė prevencinį ieškinį Jungtinės veiklos sutarties nuostatomis, įtvirtinančiomis bendradarbiavimo, pagalbos vienas kitam principus. Tačiau kreipimosi į teismą dienai prevencinio ieškinio pagrindas išnyko, nes ieškovas 2009 m. rugsėjo 10 pateikė užsakovui ir inžinieriui pranešimą dėl Jungtinės veiklos sutarties nutraukimo Nr. R/09/040 bei 2009 m. rugsėjo 10 d. pateikė atsakovui, UAB „Fima" ir UAB „Hnit-Baltic" pranešimą dėl Jungtinės veiklos sutarties ir papildomų susitarimų prie Jungtinės veiklos sutarties nutraukimo Nr. R/09/041, kuriais ieškovas patvirtino apie išstojimą iš konsorciumo.

13II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

14Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinys atmestas.

15Iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, į.k. 302432264, priteista 17 Lt pašto išlaidų valstybės naudai; Panaikintos 2009-06-08 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

16Teismas pažymėjo, kad realios grėsmės aplinkybė, kaip prevencinio ieškinio sąlyga, turi būti įrodyta ieškovo. Ji nepreziumuojama. Jeigu panašaus pobūdžio ar analogiški veiksmai jau yra atlikti ir sukėlė žalą, tai tokia aplinkybė gali būti pagrindas tęsiamų veiksmų ar numatomų analogiškų veiksmų žalingoms pasekmėms vertinti analogiškai, bet pagal CK 6.255 straipsnį minėtos aplinkybės nenumatytos kaip realios grėsmės prezumpcija. Ši aplinkybė turi būti konkrečioje situacijoje įvertinta kaip vienas iš svarbių bylos aspektų. Ieškovas pagal prevencinį ieškinį įrodinėdamas realų pavojų turi įrodyti, jog jo teisėms gresia konkretus pavojus, jog yra faktų ir aplinkybių, kurie kelia jo teisių pažeidimo pavojų. Prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti atsakovui veiksmus, kurie kelia realų pavojų žalai ar nuostoliams atsirasti. Juo reikalaujama ne žalos ar nuostolių, o siekiama užkirsti kelią, kad jų ateityje neatsirastų.

17Įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, teismas konstatavo, jog ieškovas nepagrįstai teigė, kad apie atsakovo atliekamus veiksmus informuotas nebuvo, nes atsakovo 2008-10-03 pranešimas Nr. CEV – 199, 2008-10-14 pranešimas Nr. (duomenys nesklebtini), užsakovo 2009-02-02 pranešimas Nr. 85, UAB "Urbico", UAB "Fima", UAB "Hnit-Baltic" 2009-02-03 pranešimas Nr. 239, UAB "PI konsultacijos" 2008-02-08 pranešimas, atsakovo 2008-02-08 pranešimas Nr. (duomenys nesklebtini), 2009-03-13 raštas Nr.( - ) įrodė, kad ieškovas buvo ne kartą informuotas apie savo atliktų darbų trūkumus. Teismas pripažino nepagrįstais ieškovo argumentus, jog jam nebuvo pateiktas Susitarimo priedas Nr. 1, bei jo atstovas nebuvo informuojamas ir nesupažindinamas su darbo grupės pasitarimais, juose priimtais sprendimais, o nesant jo sutikimo atsakovas pasirašė darbų perėmimo aktą, kuriuo be ieškovo žinios buvo nustatyti defektai, kadangi bylos duomenimis buvo nustatyta, jog Susitarimo priedas Nr. 1, ieškovui buvo įteiktas ir ieškovo atstovas dalyvavo darbo grupės pasitarimuose ir būtiną informaciją gavo.

18Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog jo teisėms gresia konkretus pavojus, ir yra faktų bei aplinkybių, kurie kėlė jo teisių pažeidimo pavojų, todėl teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad atsakovas savo veiksmais pažeidė jungtinės veiklos sutartį ir su ieškovu nebendradarbiavo. Nenustačius, jog yra realus pavojus ir yra reali žalos tikimybė, tenkinti prevencinio ieškinio nebuvo pagrindo.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

20Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują spendimą, patenkinti ieškovo prevencinį ieškinį ir uždrausti UAB ,,Urbico“ sudaryti susitarimus su SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ ir ar jos atstovu dėl Siemens Osakeyhtio pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/atliekamų darbų ir /ar pateiktos įrangos be Siemens Osakeyhtio sutikimo.

21Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir padarė nepagrįstą išvadą, kad nėra realaus pavojaus žalai ir nuostoliams atsirasti. Atsakovo vengimas bendradarbiauti akivaizdus ir jo sudaryti susitarimai dėl tarpinių darbų pagal rangos sutartį perėmimo be valdymo komiteto pritarimo ir neinformavus apie tai ieškovo galėjo sąlygoti žalos ieškovui atsiradimą ateityje ir toks elgesys pažeidė Jungtinės veiklos sutarties 1.2 punktą, 3.14 punktą. Paminėtuose punktuose nurodytų reikalavimų laikimąsis turi esminės reikšmės ieškovui, nes remiantis Jungtinės veiklos sutarties 3.14 punktu ieškovo atsakomybė tretiesiems asmenims yra solidari. Teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovo įgalioto projektų vadovo M. K. 2009 m. rugsėjo 17 d. pasirašytais I koridoriaus darbų perdavimo aktais, nes paminėti aktai visiškai nesusiję su nagrinėta byla. Atsakovas nepaisydamas ieškovo prašymų, atsisakė pateikti Susitarimo dėl darbų perėmimo Priedą Nr. 1, kuriame turėjo būti nurodyti užsakovo perimti darbai. Atsakovas net kliudė tai padaryti, o nesusipažinęs su nurodytu priedu, ieškovas negalėjo įvertinti užsakovui perduotų darbų apimties, nei jų taraimų trūkumų. Nepateikiant darbų perėmimo Priedo Nr. 1, taip pat buvo apsunkintos ieškovo galimybės gauti apmokėjimą už atliktą darbą. Paminėtas priedas pateiktas tik 2009-09-14 pareiškus ieškinį kitoje civilinėje byloje, todėl teismo išvados, jog atsakovas bendradarbiavo su ieškovu ir jokių sutartinių pažeidimų, nepateikdamas būtinos informacijos ieškovui, nepadarė, nepagrįstos. Nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovo atstovo dalyvavimas darbo grupės posėdžiuose yra pakankams, kad ieškovas gautų būtiną informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad darbo grupės posėdžiai iforminami protokolais, akivaizdu, kad vien ieškovo atstovo dalyvavimo nepakako siekiant gauti būtiną informaciją. Be to, atsakovas 2009-03-25 atsisakė suderinti darbo grupės protokolą su ieškovu. Teismas neįvertino aplinkybės, kad iki ginčo tarp šalių kilimo darbo grupės protokolai visada būdavo derinami su ieškovu. Nurodyti atsakovo pažeidimai sudarė prielaidas manyti, kad dėl tokių veiksmų ateityje atsakovas gali sudaryti susitarimus su užsakovu, kurie kelia grėsmę realios žalos atsiradimui ieškovui, ateityje, nes ieškovas būtų priverstas vykdyti atsakovo sudarytus susitarimus ir tai sąlygotu papildomas ieškovo išlaidas, kiltų grėsmė ieškovo investicijoms ir jo atliktų darbų apmokėjimui, ieškovas būtų priverstas reikšti papildomus ieškinius dėl atsakovo sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais. Dėl nurodytų aplinkybių būtina užkirsti kelią atsakovui sudaryti bet kokius susitarimus su užsakovu, kurie yra susiję su ieškovo pagal Jungtinės veikos sutartį atlikais ir/ ar atliekamais darbais ir/ar pateikta įranga, prieš tai nesuderinus jų projektų su ieškovu.

22Atsiliepimas į apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas nebuvo.

23Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, 2010-01-29 pateikė apeliacinės instancijos teismui pranešimą apie ieškinio atsisakymą civilinėje byloje pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą prevencinį ieškinį atsakovui UAB ,,Urbico“.

24Nurodo, kad ieškovas atsisako ieškinio nagrinėjamoje civilinėje byloje 2A-841-56/2010 ir prašo civilinę bylą nutraukti. Ieškovui žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, t.y, kad atsisakius ieškinio jis netenka teisės keiptis į teismą su ieškiniu tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu ( Civilinio proceso kodekso 293 str. 4 d., 294 str. 2 d.). Atsisakius ieškinio prašo gražinti 75 procentus žyminio mokesčio sumokėto už prevencinį ieškinį ir paduodant apeliacinį skundą bei panaikinti pirmos instancijos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį kuria atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

25Prašymas tenkintinas.

26Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalis nustato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio, o teismas gavęs tokį prašymą ir patikrinęs ar ieškinio atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str.) ir ieškovas žino ieškinio (pareiškimo) atsisakymo teisinius padarinius, priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą.

27Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d. ). Ieškovas pateiktame prašyme nurodė, kad jam žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės (Civilinio proceso kodekso 293 str. 4 d., 294 str. 2 d.), todėl ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą ieškinio atsisakymas priimtinas, o civilinė byla nutrauktina.

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartimi (b.l. 119-120), ieškovo prašymu, atsakovui UAB ,,Urbico“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, įpareigojimas atsakovui suderinti su ieškovu susitarimų su SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ ir /ar jos atstovu projektus dėl ieškovo pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/atliekamų darbų, naikintina.

29Nutraukdamas bylą teismas privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.

30Kaip matoma iš į bylą pateiktų AB SEB bankas 2009-04-30 vietinio mokėjimo nurodymo (b.l. 1) bei 2010-01-19 mokėjimo nurodymo Nr. 60105264 (b.l. 278), ieškovas paduodamas prevencinį ieškinį patyrė 132,00 Lt išlaidas, o už apeliacinį skundą sumokėjo 131 Lt žyminio mokečio.

31Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio jam gražinama 75 procentai sumokėtos žyminio mokesčio sumos. Šioje dalyje nurodyto dydžio žyminis mokestis gražinamas ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

32Ieškovas viso patyrė 263 Lt išlaidų susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu, todėl atsisakius ieškinio ir nutraukiant bylą ieškovui gražintina 75 procentų žyminio mokesčio suma, sudaro 197,25 Lt.

33Atsakovas UAB ,,Urbico“ pateikė prašymą dėl išlaidų už advokato teiktą pagalbą atlyginimo pirmos ir apeliacinės instancijos teisme bei prašo priteisti 16 487,46 Lt už advokato teiktą teisinę pagalbą.

34Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

35Prašymas tenkintinas iš dalies.

36Teismas, taikydamas Civilinio proceso kodekso 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

37Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovas teikė pirmos instancijos teismui atsiliepimą į ieškinį (b.l. 127-130), pretenzijas (b.l. 143-145), tripliką (b.l. 199-201), teismo posėdyje, vykusiame 1009-11-26 dalyvavo atsakovo atstovė pagal pateiktą įgaliojimą (b.l. 264).

38Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 p. nurodyta, kad rekomenduojamas maksimalus užmokesčio advokatui dydis už atsiliepimo į ieškinį surašymą yra 2400 Lt (3*800), už advokato parengtas pretenzijas (8.16) ieškovui 192 Lt (0,12*800×2) už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose (10 p.). Atsižvelgiant į tai, įvertinus advokato darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo prašoma priteisti suma už advokato teiktą teisinę pagalbą pirmos instancijos teisme mažintina iki 4000 Lt, o apeliacinės instancijos teisme, atsižvelgiant į tai, kad procesiniai dokumentai rengti nebuvo, ieškovas ieškinio atsisakė, prašoma priteisti 6 346,03 Lt suma mažintina iki 1500 Lt ir viso atsakovui iš ieškovo priteistinos 5500 Lt dydžio išlaidos advokato teisinei pagalbai atlyginti. Taip pat pripažįsta, jog tokios atsakovo patirtos išlaidos pirmos ir apeliacinės instancijos teisme yra pagrįstos ir realios.

39Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, valstybės naudai priteistinos 5,70 Lt bylinėjimosi (pašto) išlaidos.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

41Priimti ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, atsisakymą nuo ieškinio atsakovui UAB ,,Urbico“ dėl uždraudimo sudaryti susitarimus su SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ ir/ar jos atstovu dėl Siemens Osakeyhtio, pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/atliekamų darbų ir /ar pateiktos įrangos be Siemens Osakeyhtio sutikimo ir civilinę bylą nutraukti.

42Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys dėl uždraudimo atsakovui UAB ,,Urbico“ sudaryti susitarimus su SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ ir/ar jos atstovu dėl Siemens Osakeyhtio pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/atliekamų darbų ir /ar pateiktos įrangos be Siemens Osakeyhtio sutikimo, atmestas.

43Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, įpareigojimą atsakovui UAB ,,Urbico“ suderinti su ieškovu Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, susitarimų su SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ ir /ar jos atstovu projektus, dėl ieškovo pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/atliekamų darbų. Gražinti ieškovui Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą juridinio asmens kodas 0113901-2, Lietuvos filialo kodas 302432264, 197,25 Lt žyminio mokesčio, išaiškinant, jog žyminį mokestį gražina Valstybinė mokesčių inspekcija.

44Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą juridinio asmens kodas 0113901-2, Lietuvos filialo kodas 302432264, atsakovo UAB ,,Urbico“ naudai 5 500 Lt atlyginimą, už advokato teiktą pagalbą, pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose.

45Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą juridinio asmens kodas 0113901-2, Lietuvos filialo kodas 302432264, valstybės naudai, 5,70 Lt bylinėjimosi (pašto) išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Rasos Gudžiūnienės... 6. Dalios Kačinskienės... 7. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 8. Kolegija išnagrinėjusi bylą... 9. I.Ginčo esmė... 10. Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 11. Nurodė, kad 2006-06-15 su atsakovu, UAB „Fima“ ir UAB „HNIT-Baltic“... 12. Atsakovas ,,Urbico“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 13. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 14. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu... 15. Iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 16. Teismas pažymėjo, kad realios grėsmės aplinkybė, kaip prevencinio... 17. Įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, teismas konstatavo, jog ieškovas... 18. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog jo teisėms gresia konkretus... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 20. Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 21. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir padarė... 22. Atsiliepimas į apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas... 23. Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 24. Nurodo, kad ieškovas atsisako ieškinio nagrinėjamoje civilinėje byloje... 25. Prašymas tenkintinas.... 26. Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalis nustato, kad bet kurioje... 27. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymo... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartimi (b.l.... 29. Nutraukdamas bylą teismas privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų... 30. Kaip matoma iš į bylą pateiktų AB SEB bankas 2009-04-30 vietinio mokėjimo... 31. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui... 32. Ieškovas viso patyrė 263 Lt išlaidų susijusių su žyminio mokesčio... 33. Atsakovas UAB ,,Urbico“ pateikė prašymą dėl išlaidų už advokato... 34. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios... 35. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 36. Teismas, taikydamas Civilinio proceso kodekso 88 straipsnį, pagal realumo,... 37. Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovas teikė pirmos instancijos teismui... 38. Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos... 39. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 41. Priimti ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio... 42. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d.... 43. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartimi... 44. Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio... 45. Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio...