Byla 2-2171-464/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 126499 panaikinimo, tretysis asmuo UAB „Žemaitijos keliai“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę byla pagal ieškovo UAB „Kvėdarsta“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 126499 panaikinimo, tretysis asmuo UAB „Žemaitijos keliai“, ir

Nustatė

3ieškovas UAB „Kvėdarsta“ 2012-12-06 su ieškiniu (b.l. 1-13) kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-11-02 rašte Nr. (11.7) 2-5845 užfiksuotus sprendimus dėl tiekėjo UAB „Kvėdarsta“ pasiūlymo atmetimo ir laimėjusio tiekėjo UAB „Žemaitijos keliai“ paskelbimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-08-31 atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos CVP IS priemonėmis paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4606 Telšiai- Lieplaukė-Plungė ruožo nuo 21,10 iki 22,99 km rekonstravimas“. Pirkimui pasiūlymus pateikė du tiekėjai - ieškovas UAB „Kvėdarsta“ (kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Restapa“), kurio pasiūlymo kaina 2 103 072,73 Lt, ir tiekėjas UAB „Žemaitijos keliai“, kurio pasiūlymo kaina yra beveik 700 000 Lt didesnė, nei ieškovo, t.y. 2 799 796,77 Lt. 2012-10-16 atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl jo pateiktų kvalifikacinių duomenų paaiškinimo ir patikslinimo. Ieškovas 2012-10-19 nurodė, kad elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbų atlikimui bus pasitelkta kvalifikuota įmonė. Atsakovas 2012-11-02 raštu Nr. (11.7)2-5845 pripažino ieškovo, kaip tiekėjo, kvalifikaciją tinkama, tačiau pasiūlymą atmetė jame nenurodžius ketinamų pasitelkti subrangovų. Tuo pačiu 2012-11-02 raštu Nr. (11.7)2-5845 pirkimą laimėjusiu tiekėju buvo paskelbtas UAB „Žemaitijos keliai“. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu dėl pasiūlymo atmetimo bei laimėjusio tiekėjo paskelbimo, 2012-11-16 pateikė atsakovui pretenziją, kurią šis 2012-11-21 raštu Nr. (11.7)2-6235 atmetė.

4Ieškovo teigimu, jo pasiūlymas atitiko tiek kvalifikacinius, tiek ir techninės specifikacijos reikalavimus. Į pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo kainą yra įtraukti bei apskaičiuoti visi elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbai pagal pirkimo sąlygų 9 priede pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. Atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl to, kad ieškovas neturi reikiamų atestatų tokiems darbams atlikti, pažeidžia VPĮ 32 str. 3 d. ir nepagrįstai užkerta jam kelią remtis kito ūkio subjekto pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokie teisiniai ryšiai juos sietų, pažeidžia ir skaidrumo principą, nes reikalavimas turėti atestatą techninėje specifikacijoje nėra nustatytas. Atsakovas painioja kvalifikacinius reikalavimus ir techninės specifikacijos reikalavimus. Kvalifikaciniai reikalavimai numatyti pirkimo sąlygose 10 p. ir šie reikalavimai skirti tiekėjo patirčiai ir kompetencijai įvertinti, o techninės specifikacijos reikalavimai yra skirti pirkimo objektui apibūdinti. Ieškovas pateikė pirkimo sąlygų 10.6 p. reikalaujamą atestatą, taip pat visus kitus savo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, o atsakovas pripažino, kad ieškovas turi kompetenciją ir visą reikiamą patirtį atlikti pirkimo objektą sudarančius darbus. Tačiau pretenzijos atmetimo rašte atsakovas nurodė, kad ieškovas tariamai neturi papildomų atestatų minėtiems elektroninių ryšių darbams atlikti, nors tokių reikalavimų pirkimo sąlygų 10 p. nebuvo nustatyta. Perkančioji organizacija negali reikalauti to, kas pirkimo sąlygose nėra aiškiai nustatyta. Kasacinio teismo praktikoje yra nustatyta, kad dėl neaiškių pirkimo sąlygų ar pačios perkančiosios organizacijos klaidos tiekėjas negaliu nukentėti. Be to, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbai bendroje pirkimo objekto darbų apimtyje sudaro vos 1,5 proc. pasiūlymo kainos, taigi šie darbai, lyginant su pirkimo objektu ir 2 799 796,77 Lt suma, yra itin mažareikšmiai.

5Dėl aplinkybės, kad pasiūlyme nenurodyti ketinami pasitelkti subrangovai elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbams atlikti nurodo, kad ieškovo ketinamas pasitelkti kitas ūkio subjektas suteiks ieškovui visą reikiamą informaciją, konsultacijas bei pajėgumus, tačiau nebus subrangovas šio konkretaus pirkimo prasme, nes pats ieškovas pilnai tenkina visus kvalifikacinius reikalavimus (pirkimo sąlygų 10 p. lentelėje tiekėjui nebuvo keliamas reikalavimas pateikti atestatą elektroniniams ryšių darbams atlikti). Taigi būtinybės pasitelkti pirkimo dokumentų V skyriaus 31 p. įvardintus subrangovus jam nekilo Netgi ir tuo atveju, jei jis tokį ūkio subjektą turėjo nurodyti kaip subrangovą, šis nenurodymas konkrečiu atveju yra itin mažareikšmis. Todėl tiekėjo pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu yra pernelyg formalus, nesuderinamas su Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu tikslu racionaliai naudoti lėšas ir formuojama teismų praktika.

6Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2012-12-19 atsiliepimu (b.l. 147-150) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog pagal VPĮ 24 str. 5 d. ir 85 str. 1 d. nuostatas pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Toks reikalavimas buvo nustatytas ir atsakovo organizuojamo pirkimo dokumentų V skyriaus 31 p. Dėl šio imperatyvaus įstatyminio reikalavimo dalyviams jokių neaiškumų nekilo, nebuvo gauta nė vieno prašymo šį reikalavimą paaiškinti. Ieškovo pateiktame pasiūlyme nei subrangovų, nei subteikėjų nebuvo nurodyta. Pažymi, jog pagal pirkimų dokumentų reikalavimus pareiga dalyviams nurodyti subrangovus nėra siejama su subrangovo ar subteikėjo atliekamų darbų verte, todėl aplinkybė, jog elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbų dydis bendroje pirkimo objekto darbų apimtyje sudaro tik 1,5 proc., nėra reikšminga. Faktas, kad ieškovės siūloma kaina yra 700 000 Lt mažesnė už trečiojo asmens UAB „Žemaitijos keliai“ siūlomą kainą, neturėtų būti suabsoliutinamas ir laikomas pagrindu pripažinti, jog ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimai imperatyviomis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms (VPĮ 85 str. 1 d., atsakovo 2011-08-24 patvirtintų Viešųjų pirkimų taisyklių 36.2. p.) yra mažareikšmis trūkumas. Ieškovas, atsakydamas į viešojo pirkimo komisijos paklausimą, aiškiai nurodė, kad techninėse specifikacijose numatytiems elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbams atlikti bus pasitelkta kvalifikuota įmonė su kvalifikuotais specialistais. Iš ieškovo paaiškinimo akivaizdu, kad elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbų vykdymui ieškovas ketina pasitelkti trečiąjį asmenį. Todėl ieškovo teiginys, kad jis pasiūlymo formoje neprivalėjo nurodyti subrangovo, atmestinas. Pirkimo objektas - ypatingas statinys, kuriame reikalaujama atlikti techninėje specifikacijoje nurodytus rekonstravimo darbus, tarp jų ir elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbus. Pagal teisės aktų reikalavimus šiuos ryšių linijų rekonstravimo darbus turi teisę vykdyti tik įmonės, turinčios Aplinkos ministerijos išduotus atestatus. Taigi techninėje specifikacijoje reikalaujamus darbus tinkamai atlikti gali tik šiems darbams atestuotas tiekėjas. Aplinkybė, jog vykdant sutartį pirkimą laimėjusiam tiekėjui reikės atlikti ir ryšių linijų rekonstravimo darbus, buvo nurodyta kartu su pirkimo dokumentais pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėje specifikacijoje. Trečiasis asmuo, kurio pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu, savo pasiūlyme nurodė, jog šiuos darbus atliks subrangovas ir pateikė subrangovo atestato, suteikiančio teisę atlikti ryšių linijų rekonstravimo darbus, kopiją. Tuo tarpu ieškovo pateiktame pasiūlyme informacijos apie elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbų vykdymą ar pasitelkiamus subrangovus nebuvo, nors paties ieškovo ir jo partnerio UAB „Restapa“ kvalifikacijos atestatai nesuteikia teisės atlikti pirkime nurodytų ryšių linijų rekonstravimo darbų. Tik 2012-10-19 rašte ieškovas įvardijo ketinimą elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbams pasitelkti kvalifikuotą įmonę su kvalifikuotais specialistais, t.y. subrangovą, kuris nebuvo nurodytas jo pasiūlyme.

7Tretysis asmuo UAB „Žemaitijos keliai“ 2012-12-20 atsiliepimu (b.l. 177-180) prašė ieškinį atmesti. Nors konkurso sąlygų 10 p. nebuvo tiesiogiai nurodyta, kad tiekėjas privalo pateikti Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę ieškovui Lietuvos Respublikoje atlikti ypatingo statinio statybos darbus ryšių tinkluose, tačiau paminėtoje konkurso sąlygoje įtvirtinta, jog tiekėjas turi turėti teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla. Vykdant konkurso darbus, šį konkursą laimėjęs tiekėjas turės atlikti ypatingo statinio elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbus, todėl tiekėjas, dalyvaujantis konkurse, privalėjo pateikti Aplinkos ministerijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę tiekėjui atlikti aukščiau nurodytus statybos darbus (konkurso sąlygų 10.5 p.). Atsakovas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (perkančioji organizacija) 2012-08-30 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4606 Telšiai-Lieplaukė-Plungė nuo 21,10 iki 22,99 km rekonstravimas“, pirkimo numeris 126499 (b.l. 16-19). Šis konkursas buvo vykdomas pagal mažiausios kainos kriterijų (konkurso sąlygų 53 p., b.l. 32). Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus pateikė 2 dalyviai – ieškovas UAB „Kvėdarsta“ kartu su partneriu UAB „Restapa“, kaip ūkio subjektų grupė (b.l. 167-171), ir tretysis asmuo UAB „Žemaitijos keliai“ (b.l. 161-166). Atsakovas 2012-10-16 raštu Nr. (11.7) 2-5557 kreipėsi į ieškovą paaiškinimų, kaip šis ketina tinkamai įvykdyti sutarties projekte numatytus darbus, jei elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbų srityje jis nėra atestuotas (b.l. 121-122). Ieškovas 2012-10-19 raštu informavo, jog techninėse specifikacijose numatytiems elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbams bus pasitelkta kvalifikuota įmonė su kvalifikuotais specialistais, o darbai bus atlikti pagal Statybos įstatymo, Statybos techninius reglamentus bei kitus statybos darbų atlikimą reglamentuojančius dokumentus (b.l. 123). Atsakovo viešojo pirkimo komisija, 2012-11-02 apsvarsčiusi pateiktus konkursui pasiūlymus, ūkio subjektų grupės, kurią sudaro UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Restapa“, pateiktą pasiūlymą atmetė vadovaudamasi perkančiosios organizacijos nustatytų viešųjų pirkimų taisyklių 35.2. p. bei pirkimo dokumentų 51.3 p. konstatavusi, kad šis pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 31 p. (pasiūlyme nenurodyti subrangovai) ir I priedo „Techninės specifikacijos“ skyriaus „Techninės specifikacijos. Ryšių linijų rekonstravimas“ elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbams reikalavimo. Komisija laimėjusiu pasiūlymu pripažino tiekėjo UAB „Žemaitijos keliai“ pasiūlymą (b.l. 124-125, 151). Ieškovas nesutiko su šiuo atsakovo sprendimu, pateikė pretenziją, reikalaudamas minėtą sprendimą panaikinti ir iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą (b.l. 126-128). Tačiau atsakovas 2012-11-21 raštu Nr. (11.7) 2-6235 ieškovo pretenzijos nepatenkino, nurodęs, kad pasiūlyme neįvardinto subrangovo veikla, atliekant elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbus, ateityje reikštų pateikto pasiūlymo pakeitimą, o tai prieštarautų jo patvirtintų viešųjų pirkimų taisyklių 34 p. nuostatoms ir VPĮ 3 str. 1 d. nustatytiems viešųjų pirkimų principams (b.l. 129-130, 152).

10Ieškovo procesinė pozicija yra tokia, kad perkančioji organizacija (atsakovas) nepagrįstai plečiamai aiškino konkurso sąlygas ir pareikalavo su jo kvalifikacija nesusijusių papildomų duomenų (atestato atlikti tam tikros rūšies statybos darbus), nors to nebuvo reikalaujama konkurso sąlygų 10.6 p., priešingai, pats atsakovas pripažino jo kvalifikaciją tinkama. Be to, atsakovas neteisingai įvertino paaiškinimus apie tai, kaip ieškovas ketina organizuoti ginčijamų elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbų atlikimą, nepagrįstai laikydamas tai subrangos darbais. Šios aplinkybės, ieškovo nuomone, lėmė jo pateikto konkursui pasiūlymo nepagrįstą atmetimą bei trečiojo asmens paskelbimą konkurso laimėtoju. Šias klausimais ir pasisakytina.

11Teismas negali sutikti su pateikiama ieškovo pasiūlymo ir jo pretenzijos atmetimo priežasčių interpretacija. Šiuo konkrečiu atveju byloje kilusio ginčo esmė yra ne su paties ieškovo kvalifikacija bei jos vertinimu susiję aspektai, kaip kad teigiama ieškinyje, o pateikto supaprastintam konkursui pasiūlymo turinio įvertinimas, būtent jo atitiktis įstatymui bei pirkimo dokumentams. Perkančioji organizacija (atsakovas) tiekėjo (ieškovo) kvalifikaciją šiam pirkimui pripažino pakankama ir atitinkančia minimaliuosius kvalifikacinius reikalavimus, apie ką pasisakyta tiek abiejų tiekėjų pasiūlymų vertinimo protokole (b.l. 151), tiek ir atsakant į ieškovo pretenziją (b.l. 124-125). Vadinasi, ieškovo, kaip tokių teisinių santykių subjekto, tinkamumas dalyvauti paskelbtame konkurse nekvestionuojamas. Iš jo nebuvo reikalaujama asmeniškai turėti kitų specialių leidimų darbams vykdyti, išskyrus nurodytus konkurso sąlygų 10.6. p. (b.l. 24).

12Kita vertus, tiekėjas privalėjo turėti galimybę, įskaitytinai ir specialiąsias teises, verstis su pirkimo objektu susijusia veikla (sąlygų 10.5. p., b.l. 24). Pirkimo objektas apibūdintas techninėse specifikacijose, vienoje jų įvardijamas kelio ryšių linijų rekonstravimo darbų atlikimas (b.l. 64-65). Tokiems darbams atlikti ieškovui bei jo veiklos partneriui UAB „Restapa“ (b.l. 168-169) išduoti atestatai teisės nesuteikia ir to ieškovas neginčija (b.l. 123, 170, 171). Taigi perkančiajai organizacijai, atsižvelgiant į ieškovo pasiūlymo bei su juo pateiktų dokumentų turinį (nenurodyti kiti ūkio subjektai, kurie galėtų tokius darbus atsakovo naudai atlikti), atsirado pagrįstų abejonių dėl ieškovo, kaip galimo viešo pirkimo sutarties kontrahento, gebėjimo įvykdyti savo įsipareigojimus pagal rangos darbų sutartį, kartu nekeičiant šiam konkursui pateikto pasiūlymo.

13Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad, siekiant tinkamai išspręsti šalių ginčą dėl sąlygų, teismas, pirma, privalo išaiškinti atitinkamų pirkimo sąlygų turinį ir, antra, įvertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai jas pritaikė, priimdama skundžiamus sprendimus. Tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas yra būtinas, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai, taikant šias sąlygas, yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-12 nutartis c.b. Nr. 3K-3-43/2012; 2012-07-05 nutartis c.b. Nr. 3K-3-359/2012). Todėl pirmiausia aptartinas konkurso sąlygų ir reikalavimų, dėl kurių kilo ginčas šioje byloje, nustatymo tiekėjams pagrįstumas. Perkančioji organizacija bet kurioje viešojo pirkimo procedūrų stadijoje privalo ne tik įsitikinti, kad tiekėjas formaliai atitinka visas pirkimo sąlygas, bet ir kad šis bus pajėgus realiai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Siekdamas tinkamai įgyvendinti tokią jam tenkančią pareigą, atsakovas savo skelbime apie supaprastintą pirkimą (II.1.8.1.p., b.l. 17) ir jo sąlygų V dalies 31 p. nustatė tiesiogiai iš įstatymo kildinamą (VPĮ 24 str. 5 d.) reikalavimą dalyviams jų pasiūlymuose atskleisti, kokius subrangovus/subteikėjus, kokiai veiklai ir kokiai pirkimo daliai (apimtis litais ir dalis procentais) atlikti ketinama pasitelkti. Šis reikalavimas neabejotinai sietinas su viešųjų pirkimų lygiateisiškumo bei skaidrumo principų įgyvendinimu, nes priešingu atveju pagal konkrečias pirkimo sąlygas laimėtoju galėtų būti išrinktas ir toks tiekėjo pasiūlymas, kuris iš tiesų to pirkimo sąlygų neatitiktų. Situacija, kuomet tiekėjas tik viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu paveda dalį darbų atlikti kitam subjektui, apie tokią galimybę iš anksto nenurodęs savo pasiūlyme, iš esmės reiškia, kad konkurso laimėtojui sudaroma galimybė pakeisti pasiūlymą ir toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Toks pasiūlymo pakeitimas (patikslinimas, papildymas) neatitiktų įstatymo saugomų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str., 39 str. 1 d.).

14Taigi pačios sąlygos teisėtumo prezumpcija ir jos privalomumas visiems tiekėjams, įskaitytinai ir ieškovui, nepaneigti. Ieškovo pasiūlyme nėra jokios informacijos apie subrangovus /subteikėjus (b.l. 167). Kadangi tokia konkurso sąlygų nuostata (31 p.), minėta, yra tiesiogiai susijusi su dalyvio gebėjimu ateityje realizuoti konkursui teikiamą pasiūlymą, o statybos veiklą reglamentuojantys norminiai aktai elektroninių ryšių (telekomunikacijų) linijų rekonstravimo darbų atlikimui nustato specialų atestavimą ir ieškovas tokio atestavimo faktą patvirtinančio dokumento nepateikė, atsakovas visiškai pagrįstai paprašė atitinkamo tiekėjo paaiškinimo (b.l. 121-122). Ieškovo paaiškinimo turinys leido perkančiajai organizacijai spręsti, kad nurodytiems rekonstravimo darbams ieškovas pasitelks kitą įmonę (kitą subjektą) ir reikiamus specialistus (b.l. 123). Kitoks šių paaiškinimų vertinimas negalimas, todėl teismas atmeta ieškovo argumentus, kad jis neketino susisaistyti subrangos teisiniais santykiais ir dėl to jų neįvardijo savo pasiūlyme, o jo atsakymas atsakovui turi būti suprantamas kaip pasinaudojimas VPĮ 32 str. 3 d. numatyta galimybe remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Viena vertus, ir tokiu atveju tiekėjas privalėtų perkančiajai organizacijai įrodyti, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus realiai prieinami. Tai pasakyta ir minėtoje teisės normoje, ir net pabrėžta atsakovo pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygų 15 p., b.l. 27). Nepaisant tokių reikalavimų, ieškovas jokių su tuo susijusių konkrečių faktinių duomenų perkančiajai organizacija nepateikė, tokių įrodymų apie tuo metu egzistavusią realią ieškovo galimybę pasinaudoti kuriais nors kitų subjektų ištekliais, kad būtų galima įvertinti tų išteklių pobūdį, nepateikta ir į nagrinėjamą bylą (CPK 12 str., 178 str.).

15Antra vertus, šio konkretaus pirkimo objektas bei jo techninėje specifikacijoje aptartų konkrečių ryšio tinklų rekonstravimo darbų specifiškumas, atitinkamai reikalaujantis šių darbų privalomo atestacinio vertinimo (b.l. 106-107), nesuteikia prielaidų net teoriniam svarstymui, kad ieškovo pasiūlymo patikslinime (b.l. 123) buvo kalbama apie pasinaudojimą kitų ūkio subjektų ištekliais arba pajėgumais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka 2012-07-05 išnagrinėtoje c.b. Nr. 3K-3-359/2012 yra pasisakęs dėl subtiekimo (partnerystės) atskyrimo nuo paprasto priemonių, priklausančių kitiems subjektams, naudojimo, vykdant viešojo pirkimo sutartį, kriterijų. Pagrindiniu kriterijumi yra pripažįstami tokio subjekto veiksmai dėl pirkimo objekto (paslaugos, darbų). Jei subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t.y. teikia ar vykdo dalį paslaugų arba darbų, priklausomai nuo veiklos organizavimo formos (subrangos ar partnerystės) gali būti pripažįstamas subtiekėju ar partneriu, privalomai išviešinamu teikiant pasiūlymą. Ir priešingai, jei vykdant viešojo pirkimo sutartį tokio subjekto veikla apsiribotų tik prievoliniais santykiais su tiekėju-kontrahentu dėl tam tikrų įrenginių, patalpų ir kt. (panauda, nuoma ir pan.), tai nepripažįstama viešojo pirkimo sutarties dalies vykdymu, t.y. subranga, partneryste. Tokiu atveju tiekėjas–kontrahentas, naudojantis kitam subjektui priklausančia infrastruktūra, pats teikia ar atlieka paslaugas ar darbus, o kitam subjektui priklausančios infrastruktūros naudojimas yra vien priemonė ją teikti, bet ne subtiekimas ar subranga. Perkančiajai organizacijai paprastai nėra (neturi būti) svarbu, ar tiekėjas sutarčiai vykdyti reikalingą infrastruktūrą valdo kaip savininkas ar kitokiu teisėtu pagrindu, tačiau jai svarbu įsitikinti, kad tiekėjas turės realių galimybių šia infrastruktūra naudotis.

16Vadinasi, net ir nepateikus ieškovo bei galimo kito subjekto prievolinius teisinius santykius dėl naudojimosi pastarojo infrastruktūra liudijančių įrodymų, ši aplinkybė nagrinėjamos bylos kontekste nėra teisiškai reikšminga ar svarbi, kadangi atestuota įmonė bet kuriuo atveju turėtų pareigą pati už ieškovą atlikti dalį pirkime įvardintų darbų (aktyvūs veiksmai), dėl kurių jis pats ar partneris UAB “Restapa“ nėra atestuoti, taigi ir negali atlikti (b.l. 170,171), o tai neabejotinai reiškia perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimą. Todėl ir tokio atestuoto subrangovo ar subtiekėjo dalyvavimas, vykdant kartu su ieškovu (tiekėju) viešojo pirkimo sutartį, šiuo atveju turėjo būti privalomai išviešintas, juolab, ryšio darbų subrangovui/subtiekėjui taip pat reikalingas specialus atestavimas. Minėto reikalavimo ieškovui neįvykdžius, atsakovas pagrįstai jo konkursinį pasiūlymą įvertino kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų ir jo kainos aspektu pagrįstai nelygino su kito tiekėjo, trečiojo asmens pasiūlymu.

17Atmestini ir ieškinio argumentai, kad nedidelis papildomų atliktinų ryšio darbų svoris, lyginat su viso pirkimo verte, leidžia vertinti minėtą sąlygą kaip nereikšmingą, o ieškovo pasiūlymo atmetimą kaip formalų. Perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymo atitikties įstatymui be objektyviai patikrinamų įrodymų apie būsimą subrangovą ar subtiekėją įvertinti negalėjo, nes ir pastariesiems, kaip ir tiekėjui, taikomi tam tikri reikalavimai. Taip pat ir teismas, nustatęs nurodytus tiekėjo pasiūlymo trūkumus, negali konstatuoti pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms, nes jokios aplinkybės neleidžia nustatyti tikrojo jo turinio, kurį būtų galima įvertinti pagal VPĮ normas ir tikslus. Galiausiai tai susiję su paties tiekėjo kompetencijos, patikimumo ir pajėgumo įvykdyti pirkimo sąlygas patikrinimu, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos konkrečius poreikius bei pirkimo objektą (ypatingą statinį).

18Viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Perkančiajai organizacijai nesilaikant savo pačios paskelbtų konkurso sąlygų ar privalomų viešųjų pirkimų teisės nuostatų (imperatyvo), pažeidžiamas vienas iš pamatinių - skaidrumo principas, tai ribotų ir sąžiningą tiekėjų konkurenciją. Todėl dalyvis negali būti atleidžiamas nuo visiems privalomos prievolės išviešinti būsimus subrangovus/subtiekėjus nepriklausomai nuo šių indėlio į perkančiosios organizacijos poreikių pirkimo objektu tenkinimą, lyginant su bendrąja pirkimo verte.

19Iš nurodytų motyvų darytinos išvados, kad perkančioji organizacija (atsakovas) pareigą patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, atliko tinkamai; atsakovas pagrįstai, remdamasis pasiūlymo turiniu bei draudimu jį keisti, pripažino ieškovo pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentų 31 p. ir techninės specifikacijos ryšio darbams atlikti reikalavimų; pagrįstai atsisakė šį pasiūlymą vertinti kainos aspektu. Teisinių prielaidų ieškinio patenkinimui nėra, tokiu atveju neatlygintinos ir ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas bei jo pusėje dalyvaujantis tretysis asmuo bylinėjimosi išlaidų faktą bei dydį pagrindžiančių dokumentų nepateikė, todėl jų išlaidų byloje kompensavimo klausimas nekyla.

20Teismas 2012-12-11 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė viešojo pirkimo Nr. 126499 procedūrų vykdymą (b.l. 134-136). Ši nutartis yra apskųsta atskiruoju skundu, tačiau teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atskirasis skundas dar neišnagrinėtas. Todėl, sutinkamai su CPK 150 str. 2 d., šiam sprendimui įsiteisėjus laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos, išnykus jų taikymo pagrindui.

21Vadovaudamasi CPK 259, 268–270, 4239 str.,

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Šiam sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-12-11 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – nustatytus Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos draudimus vykdyti viešojo pirkimo Nr. 126499 procedūras, nesudaryti viešojo pirkimo sutarties pirkime Nr. 126499 ar, tokiai esant sudarytai, sustabdyti jos vykdymą.

24Sprendimas per 14 dienų gali būti apskųstas paduodant apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Dalia Kačinskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę byla pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas UAB „Kvėdarsta“ 2012-12-06 su ieškiniu (b.l. 1-13) kreipėsi į... 4. Ieškovo teigimu, jo pasiūlymas atitiko tiek kvalifikacinius, tiek ir... 5. Dėl aplinkybės, kad pasiūlyme nenurodyti ketinami pasitelkti subrangovai... 6. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 7. Tretysis asmuo UAB „Žemaitijos keliai“ 2012-12-20 atsiliepimu (b.l.... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie... 10. Ieškovo procesinė pozicija yra tokia, kad perkančioji organizacija... 11. Teismas negali sutikti su pateikiama ieškovo pasiūlymo ir jo pretenzijos... 12. Kita vertus, tiekėjas privalėjo turėti galimybę, įskaitytinai ir... 13. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad, siekiant tinkamai išspręsti... 14. Taigi pačios sąlygos teisėtumo prezumpcija ir jos privalomumas visiems... 15. Antra vertus, šio konkretaus pirkimo objektas bei jo techninėje... 16. Vadinasi, net ir nepateikus ieškovo bei galimo kito subjekto prievolinius... 17. Atmestini ir ieškinio argumentai, kad nedidelis papildomų atliktinų ryšio... 18. Viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai... 19. Iš nurodytų motyvų darytinos išvados, kad perkančioji organizacija... 20. Teismas 2012-12-11 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir... 21. Vadovaudamasi CPK 259, 268–270, 4239 str.,... 22. ieškinį atmesti.... 23. Šiam sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-12-11... 24. Sprendimas per 14 dienų gali būti apskųstas paduodant apeliacinį skundą...